Solis Easy Breezy handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Easy Breezy. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ventilator
  • Model/naam: Easy Breezy
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 41
42
1
4
6
5
4
1
2
3
s PRODUCTOMSCHRIJVING
1 LED display
2 Luchtuitlaat
3 Voet
4 Bedieningspaneel met tiptoetsen
5 Luchttoevoer met filterdeksel en
omsloten, uitwasbaar lijnfilter
6 Vak om de afstandsbediening in op te bergen
Pagina: 42
43
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor het gebruik van uw Solis ventilator deze gebruiksaan-
wijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en goed
kunt bedienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewa-
ren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen
aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de ventilator noch de elektrici-
teitskabel en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
Water kan in het apparaat komen en deze beschadigen! Mocht het apparaat
resp. het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met
droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Bedien het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten en raak dan
ook de netstekker niet aan.
3. Controleer voor ingebruikname of de spanning aangegeven op de gegevens-
plaat overeenkomt met uw netspanning.
4. Tijdens het gebruik, moet het apparaat op een vaste, stabiele ondergrond staan.
Zet de ventilator niet op een onstabiele of met textiel bedekte ondergrond. Let
erop dat het apparaat stabiel staat, zodat deze door niemand omgestoten kan
worden.
5. Plaats het snoer zo dat niemand over het snoer kan struikelen of het apparaat
kan omstoten. Dek het netsnoer niet af. Let erop dat het niet met hete opper-
vlakten in contact komt. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u deze in het
stopcontact doet.
6. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere hittebronnen. Gebruik het apparaat niet in ruimtes
met explosieven, brandbare stoffen of vloeistoffen. Gebruik de ventilator niet in
ruimte met een hoge luchtvochtigheid (bijv. badkamers), bij kamertemperaturen
boven de 40 °C of in stoffige ruimtes.
7. Gebruik het apparaat niet op een nat of heet oppervlak. Gebruik het apparaat
niet in de buurt van vochtigheid, hitte of open vuur. Houdt de ventilator uit de
buurt van bewegende delen of apparaten.
8. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets
op het snoer.
9. Spuit niets in de ventilator – ook geen insectenspray.
Pagina: 43
44
10. Trek en apparaat altijd via de stekker uit het stopcontact en nooit via het net-
snoer.
11. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat buiten bedrijf is,
onbeheerd is of schoongemaakt moet worden. We raden het gebruik van een
aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid van het gebruik van elektrische
apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam, een veiligheidsschakelaar van ma-
ximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij uw elektricien.
12. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, snoer, stekker of accessoires.
13. Laat de ventilator tijdens gebruik nooit onbeheerd achter! Bij onjuist gebruik
bestaat letselgevaar!
14. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal de stekker uit
het stopcontact, voordat u het uit het water haalt. Neem het niet eerder weer in
gebruik, voordat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend servicepunt
op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
15. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een zwembad).
16. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op gericht is. Niet in de buurt
van een raam gebruiken.
17. Nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat doen. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar
voor stroomstoten! Steek nooit tijdens gebruik een vinger of ander object in de
ventilator. Let in het bijzonder op kinderen, en dat zij de ventilator niet aanraken.
18. Dek nooit het apparaat af tijdens het gebruik.
19. Schud en verplaats het apparaat niet tijdens gebruik.
20. Gebruik het apparaat alleen, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik alleen meegeleverde of door Solis aanbevolen accessoires. Gebruik van
verkeerde accessoires kan tot de beschadiging van het apparaat leiden.
21. Het apparaat is alleen bedoeld voor huiselijk gebruik en niet voor commercieel
gebruik. Niet buiten, in voertuigen of op boten gebruiken.
22. Controleer voor ieder gebruik uw ventilator en het netsnoer.
23. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken
als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende service-
punten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te maken.
Pagina: 44
45
24. Personen onder 8 jaar mogen het apparaat niet gebruiken. Personen met be-
perkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook kinderen) of on-
wetende en onervaren personen mogen de ventilator niet gebruiken, tenzij door
een bevoegd persoon die voor hen verantwoordelijk is toezicht wordt gehouden
of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
25. Er moet op toegezien worden, dat kinderen niet met de ventilator spelen.
26. Het schoonmaken van het apparaat mag niet door kinderen worden gedaan.
27. Controleer of de Solis Ventilator goed is opgebouwd, voordat u deze gebruikt.
Nooit gebruiken zonder voet, filterdeksel en lijnfilter en nooit in liggende positie
gebruiken!
28. Wacht altijd tot de ventilator tot stilstand is gekomen, voordat u het apparaat
verplaatst of schoon maakt. Haal de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als
het apparaat niet in gebruik is.
29. Let in het bijzonder op als er kinderen, oudere personen of dieren in de buurt
van de ventilator zijn.
30. De luchtstroom van de ventilator moet niet direct gericht zijn op oudere of zieke
personen of op kinderen.
31. Let op dat de ventilator goed vrij kan bewegen en draaien en dat deze niet
belemmerd wordt als deze in de draaistand staat.
32. Let op dat er geen haren, vitrage, gordijnen, tafelkleden en dergelijke in de
buurt van de ventilator komen. Deze kunnen worden aangezogen en leiden tot
persoonlijk letsel of schade veroorzaken aan eigendommen.
Pagina: 45
46
s VOOR GEBRUIK
1. Haal het apparaat uit de verpakking en controleer of deze onbeschadigd en ge-
bruiksklaar is. Mocht u twijfelen, gebruik het apparaat dan niet en neem contact
op met het dichtstbijzijnde door Solis erkende servicepunt.
2. Let op dat kinderen niet met de verpakking spelen, met name de plastic zakjes
– verstikkingsgevaar!
3. Plaats het apparaat op een droge, stabiele ondergond, zoals in de veiligheids-
voorschriften is beschreven.
4. Verwijder de beschermfolie van de batterij door deze uit de afstandsbediening
te trekken.
5. Doe de stekker in een juist stopcontact.
Pagina: 46
s DE FUNCTIEKNOPPEN OP HET BEDIE-
NINGSPANEEL VAN HET APPARAAT EN
OP DE AFSTANDSBEDIENING
SWING – Om een horizontale draaiing in te stellen
MODE – Om de volgende ventilatorprogramma’s in te stellen:
Normale wind – er licht geen functieverlichting op / standaard in-
stelling.
Natuurlijke wind – het functielucht licht op.
Wind om bij te slapen – het functielucht licht op.
TIMER – Om de tijdsduur in te stellen
De timer kan ingesteld worden tussen 0,5 en 8 uur in intervallen van
0,5 uur. Tijdens het instellen en kort daarna licht de instelde tijdsduur
op de LED display op.
SPEED – Om de ventilatorsnelheid in te stellen
U kunt kiezen tussen HI (hoog), MID (gemiddeld) en LOW (laag).
POWER – AAN/UIT
Met deze knop kunt u het apparaat aan- en uitzetten als de stekker in
het stopcontact zit. Druk eenmaal op de knop en uw apparaat be-
gint in de stand met de laagste snelheid te werken. Op het bedienings-
paneel licht de functieverlichting LOW op. Druk de knop nogmaals in
en het apparaat gaat weer uit en de functieverlichting dooft.
47
In het algemeen geldt:
Iedere ingestelde functie
(met uitzondering van de
“normale wind”) wordt
op het bedieningspaneel
door de overeenkomstige
symbool en functiever-
lichting of op de LED
display (timerfunctie)
weergegeven.
Pagina: 47
48
s DE AFSTANDSBEDIENING
In het algemeen geldt:
– Haal voor het eerste gebruik van de afstandsbediening
het beschermfolie van de batterij uit de afstandsbedie-
ning.
– De functieknoppen op de afstandsbediening komen ove-
reen met de tiptoetsen op het bedieningspaneel van de
ventilator.
– Mocht de meegeleverde batterij leeg zijn, plaats dan
een nieuwe CR2032 batterij. Let op de aangegeven po-
lariteit. Let hiervoor op de aanwijzingen op de tekening
hieronder. Mocht u de afstandsbediening langere tijd
niet gebruiken, verwijder dan de batterij en bewaar deze
afzonderlijk. Zo verlengt u de levensduur van de batterij.
– De reikwijdte van de afstandsbediening bedraagt tot
4,0 meter. Als u de afstandsbediening niet direct op de
ontvanger ofwel in de richting van het midden van de
display richt, dan is de reikwijdte minder of de ventilator
reageert niet meer op de signalen van de afstandsbe-
diening.
– Let op dat er geen obstakels geplaatst zijn tussen de
afstandsbediening en de ontvanger.
– Bewaar de afstandsbediening op een veilige plek, zodat
deze niet valt of breekt.
Batterij inleggen
DRUKKEN
TREKKEN
Pagina: 48
49
s IN GEBRUIKSNAME
Als u de ventilator op een geschikte plaats heeft neergezet en de stekker in het
stopcontact hebt gedaan, dan is het apparaat klaar voor gebruik. Zodra de stekker
in het stopcontact zit, verschijnt de huidige kamertemperatuur op de LED display.
Bedien de tiptoetsen op het bedieningspaneel of druk op de functieknoppen op
de afstandsbediening. Iedere instelling (met uitzondering van de functie “normale
wind”) wordt op het bedieningspaneel resp. LED display (timerfunctie) aangegeven.
1. Zet het apparaat aan door op de POWER knop te drukken. De standaard
instelling is ventilatorprogramma “normale wind” en lage ventilatorsnelheid
LOW.
2. Kies naar wens een ander ventilatorprogramma door op de MODE knop
te drukken. U kunt kiezen uit drie programma’s: “normale wind” (constant),
“natuurlijke wind” (op- en neergaand) en “wind om te slapen” (zachter,
op- en neergaand).
Opmerking: In de standaard instelling “normale wind” licht er geen symbool
op het bedieningspaneel op.
3. Kies indien nodig met de SPEED knop een andere ventilatorsnelheid. U
kunt kiezen uit drie snelheden: hoog (HI), gemiddeld (MID) en laag (LOW). De
standaardinstelling is laag (LOW).
4. Als u een bepaalde tijdsduur wilt instellen om de ventilator nadien automatisch
uit te laten schakelen, gebruik dan de TIMER knop de tijdsduur in tussen
0,5 en 0,8 uur in. U kunt in de tijd in stappen van 0,5 verhogen. Als u de TIMER
knop drie seconden ingedrukt houd, dan wordt de tijd in stappen van 1 uur
verhoogd. Op de LED display verschijnt het in te stellen aantal uren. Zodra de
instelling is gekozen, d.w.z. als u de TIMER knop niet meer aanraakt, verschijnt
na een enkele seconden op de display weer de huidige kamertemperatuur en
rechtsonder licht het symbool op.
5. Als u de oscillatiefunctie wilt instellen, druk dan op de SWING knop. De
ventilator draait nu langzaam horizontaal van links naar rechts. Om de oscilla-
tiefunctie weer te beëindigen drukt u op nog een keer op de SWING knop.
Pagina: 49
50
s REINIGING EN ONDERHOUD
Zet de ventilator altijd eerst uit met knop en haal de stekker uit het stopcontact,
voordat u het apparaat gaat schoonmaken, verplaatsen of opbergen.
De buitenste delen van de ventilator moeten van tijd tot
tijd met een zachte, vochtige doek worden afgenomen.
Doe het apparaat nooit in water of in een andere vloeistof
en sproei niets in het apparaat!
Een keer per maand moet u de filterdeksel met ingeslo-
ten lijnfilter schoonmaken. Trek hiervoor de lipjes aan de
zijkant van het filterdeksel naar buiten en verwijder de
filterdeksel door deze naar voren te schuiven.
Veeg de filterdeksel met een droge doek schoon en reinig
het ingesloten lijnfilter onder een stromende, handwarm
leidingwater. Laat het lijnfilter in zijn geheel drogen en
installeer deze weer op het apparaat.
Let op: Behalve de filterdeksel en het lijnfilter mag geen
enkel deel van de ventilator gedemonteerd worden. Bij
vragen of benodigde reparaties kunt u zich wenden tot
Solis of een door Solis erkend servicepunt om het apparaat
te laten controleren en indien nodig te laten repareren.
Voer nooit zelf reparaties uit!
Gebruik geen aggressieve of chemische schoonmaakmiddelen of scherpe of ruwe
sponsen en dergelijke. U kunt anders het oppervlak van de ventialtor beschadigen.
Mocht u de torenventilator langer tijd niet gebruiken, berg deze dan op in een koele,
droge en donkere plek buiten het bereik van kinderen. Plaats het apparaat nooit op
een warme of zonnige plek opbergen.
s TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer FTD, type 757
Productomschrijving Torenventilator met afstandsbediening
Spanning / Frequentie 220–240 V~ / 50/60 Hz
Vermogen 50 Watt
Geluidsniveau gemiddeld 44,8 dB(A)
Afmetingen ca. 24 x 91 cm (ø voet x hoogte)
Gewicht ca. 3,3 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
Pagina: 50
51
30
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
s VERWIJDERING

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Easy Breezy.

Stel een vraag over de Solis Easy Breezy

Heb je een vraag over de Solis Easy Breezy en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Easy Breezy. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Easy Breezy zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.