Solis Deli Grill 7951 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Deli Grill 7951. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Grillplaat
  • Model/naam: Deli Grill 7951
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 38
6. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels
of andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
7. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek
nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te
halen, maar trek aan de stekker.
8. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcon-
tact.
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige, droge,
stabiele en hitte- en vochtbestendige ondergrond staan.
Plaats het apparaat in het midden van de tafel, niet aan de
tafelrand. Naast de onderlegger moeten ook de omringende
oppervlakken en voorwerpen bestand zijn tegen spetters van
het apparaat. De ondergrond mag niet met textiel bedekt zijn
(bijv. een tafellaken).
10. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Niet
gebruiken in voertuigen of op boten.
11. Houd minimaal 50 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere hitte- en vochtgevoelige materialen en
voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij kan circuleren
rond het apparaat. Boven het apparaat moet voldoende vrije
ruimte zijn om beschadiging van voorwerpen (bijv. lampen) of
plafond door vetspetters of rookontwikkeling te voorkomen.
Gebruik dit apparaat niet voor flamberen.
12. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat in bedrijf is of nog warm is.
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis Deli Grill aandachtig deze
gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert kennen en
veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan
een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor
uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het op het stopcontact aangesloten apparaat, het
netsnoer of de stekker in contact komt met vloeistof, trek dan
met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer als u het
door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten
controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met
hete oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of
met het apparaat zelf.
5. De stroomkabel moet na gebruik altijd rond de snoerwikke-
laar aan de onderkant van het afgekoelde apparaat worden
gewikkeld, nooit rond het apparaat zelf.
76 77
NL NL
Pagina: 39
21. Gebruik nooit metalen keukengerei of grillbestek op de grill-
platen en snij nooit eten op de grillplaten. Gebruik uitsluitend
houten of kunststof hittebestendig keukengerei. Verwijder
etensresten op de grillplaten nooit met metalen voorwerpen,
zoals messen of schrapers. Hierdoor kan de anti-aanbaklaag
beschadigd raken.
22. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is. Verplaats nooit een apparaat dat ingeschakeld is!
De oppervlakken van de Deli Grill worden zeer heet en kun-
nen brandwonden veroorzaken.
23. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken
of lichamelijk letsel.
24. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
25. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
26. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een ade-
quate afvalverwerking.
27. Controleer uw Deli Grill voor elk gebruik en kijk of het appa-
raat, de stroomkabel en de stekker onbeschadigd zijn.
28. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
79
13. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het
apparaat niet gebruikt, geen toezicht op het apparaat heeft
of wanneer u het apparaat moet monteren, demonteren of
reinigen. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden
bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam
om een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nomina-
le reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig
advies contact op met uw elektricien.
14. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de
stekker en de accessoires.
15. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden! Wij zijn niet
aansprakelijk voor eventueel geleden schade of verwondin-
gen.
16. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge
rubberen handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact
alvorens het apparaat uit het water of een andere vloeistof te
halen. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of
een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op
een goede en veilige werking.
17. Zet het apparaat nooit zo neer dat het in het water kan vallen
of in contact kan komen met water of een andere vloeistof
(bijv. in of naast een gootsteen).
18. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
19. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht
wordt blootgesteld.
20. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat. Het apparaat kan bescha-
digd raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
78
NL NL
Pagina: 40
37. AANWIJZING: Als u het apparaat de eerste keer gebruikt,
kan er wat rookontwikkeling ontstaan. Dit is een normaal
verschijnsel bij apparaten die warm worden tijdens gebruik,
en dit verdwijnt na korte tijd.
38. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
39. Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opber-
gen moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker
uit het stopcontact worden gehaald. Zie daarvoor de aanwij-
zingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina
90 van deze gebruiksaanwijzing.
40. Eventuele verkleuring van de grillplaten en krassen zijn nor-
male gevolgen van gebruik en worden niet door de garantie
gedekt.
41. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
81
80
29. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de Deli Grill niet gebruiken, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en
hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben begre-
pen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het
op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen
jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
30. Apparaat en netsnoer moeten tijdens en na gebruik, zolang
het apparaat nog warm is, buiten het bereik van kinderen
worden gehouden – verbrandingsgevaar!
31. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te
zorgen dat ze niet met de Deli Grill spelen.
32. Het apparaat en het snoer moeten altijd goed weggehouden
worden van kinderen jonger dan 8 jaar.
33. LET OP: De temperaturen van apparaatonderdelen, grillpla-
ten en de spatplaat blijven enige tijd na het grillen erg hoog!
Raak hete apparaatdelen niet aan, laat het apparaat altijd
eerst volledig afkoelen – verbrandingsgevaar!
34. Blus een brandend apparaat uitsluitend met een blusdeken.
35. Wanneer u het apparaat niet gebruikt of wilt reinigen, moet u
het altijd met de hoofdschakelaar uitschakelen en de stekker
uit het stopcontact halen. Laat het apparaat volledig afkoelen
alvorens het te demonteren, te reinigen of te verplaatsen.
36. Steek de stekker alleen in het stopcontact of schakel het
apparaat alleen in als het apparaat op een droge, stabiele en
hitte- en vochtbestendige ondergrond staat.
NL NL
Pagina: 41
83
82
s APPARAATBESCHRIJVING s APPARAATBESCHRIJVING
A 2 verwijderbare grillplaten met vetafvoeropening,
uit gegoten massief aluminium met anti-aanbaklaag:
1 grillplaat vlak, 1 grillplaat gerild
B 2 ontgrendelingsknoppen voor de grillplaten,
links en rechts aan de behuizing
C Behuizing met ventilatiegleuven aan drie kanten en in de onderkant
D 2 traploos instelbare temperatuurregelaar voor
2 individueel bedienbare verhittingssystemen; met Gereed-indicatoren
E Hoofdschakelaar voor het inschakelen van het apparaat
F Vetafvoergroef, verwijderbaar
G Vetopvangschuiflade, verwijderbaar
H Roestvrij stalen spatplaat, 2-delig en verwijderbaar
I Voetjes met kunststof noppen
J Snoerwikkelaar
K Stroomkabel
L 2 kunststoffen spatels om het etenswaar
van de grillplaat te halen en de grillplaten te reinigen:
– vlakke spatel voor vlakke grillplaat,
– gerilde spatel voor gerilde grillplaat
L
B
A
A
D
H
H
C
A
A
E C
G
G
G
F
J
I
K
NL NL
Pagina: 42
84 85
s WETENSWAARDIGHEDEN OVER UW
SOLIS DELI GRILL
A 2 grillplaten, een met vlak oppervlak
en een met gerild oppervlak
• De vlakke grillplaat is geschikt voor
het grillen van vis, zeevruchten,
groente etc.
• De gerilde grillplaat is ideaal voor
het grillen van vlees.
• Beide grillplaten lopen licht af en
zijn voorzien van een vetafvoeropening zodat het vet tijdens het grillen door
de vetafvoeropening in de vetopvangschuiflade geraakt. Zo grilt u vetarm en
gezond uw levensmiddelen.
• Dankzij een individuele temperatuurregelaar kan de temperatuur van elke
grillplaat afzonderlijk stapsgewijs worden ingesteld.
• De grillplaten bestaan uit gegoten massief aluminium en garanderen
zodoende een optimale overdracht en opslag van hitte.
• De grillplaten zijn voorzien van een speciale anti-aanbaklaag.
• De verwarmingselementen zijn in de grillplaten gegoten en optimaal verze-
geld.
• De grillplaten mogen onderling worden verwisseld (links/rechts).
• De verwijderbare grillplaten kunnen onder stromend water en zelfs in de
vaatwasser worden gereinigd.
• Optioneel kunnen extra vlakke of gerilde grillplaten als accessoire worden
besteld.
D 2 temperatuurregelaars met Gereed-indicator, individueel instelbaar
• Elke temperatuurregelaar bedient
de bovenliggende grillplaat en kan
geleidelijk worden ingesteld.
• Elke temperatuurregelaar beschikt
over een Gereed-indicator. Zolang
de omranding van de tempera-
tuurregelaar rood brandt, ver-
warmt het apparaat de grillplaat. De grillplaat heeft de ingestelde tempera-
tuur bereikt zodra de omranding groen brandt (stoplichtprincipe). Daalt de
effectieve temperatuur opnieuw onder de ingestelde waarde, dan springt het
controlelampje opnieuw op rood en wordt de grillplaat opgewarmd. Zodra
de ingestelde temperatuur opnieuw wordt bereikt, schakelt het controle-
lampje opnieuw naar groen.
Aanwijzingen:
• De thermostaten schakelen zich automatisch in en uit om de ingestelde tem-
peratuur aan te houden.
• Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt en de hoofdschakelaar
inschakelt, staat de temperatuurregelaar echter nog op "0" en branden de
Gereed-indicatoren van de regelaars groen.
H Spatplaat, 2-delig
• De spatplaat kan optioneel aan de
achterste rand van de grillplaten
worden bevestigd.
• De spatplaat kan voor reiniging
worden verwijderd; vaatwasser
geschikt.
F Vetafvoergroef
• Worden de grillplaten zodanig
gebruikt dat de vetafvoerope-
ningen naar achteren staat, dan
voert de vetafvoergroef onder
de grillplaten het vet en de olie
dat uit het grillgoed stromen af
dankzij een lichte afloop naar de
vetopvangschuiflade.
• Voor eenvoudige reiniging kan de vetafvoergroef uit het apparaat worden
verwijderd; vaatwasser geschikt.
G Vetopvangschuiflade
• De vetopvangschuiflade vangt het vet en olie van het grillen op dat via de
vetafvoergroef of direct door de vetafvoeropening in de grillplaten naar de
vetopvangschuiflade stroomt.
• Voor eenvoudige reiniging kan de vetafvoergroef uit het apparaat worden
verwijderd; vaatwasser geschikt.
NL NL
Pagina: 43
87
86
s MONTAGE VAN DE DELI GRILL
• 1e stap:
Schuif de vetopvangschui-
flade in, plaats de vetafvoer-
groef
• 2e stap:
Plaats de grillplaten, ze klik-
ken hoorbaar vast
• 3e stap:
Monteer indien gewenst de
spatplaat
ZO WORDEN DE GRILLPLATEN VERWIJDERD EN GEPLAATST
Let op: alvorens de grillplaten te verwijderen of te plaatsen moet u het apparaat
uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en moet het apparaat volledig
zijn afgekoeld.
• Verwijderen:
Druk op de ontgrendelingsknop aan
de zijkant van het apparaat. Elke
grillplaat heeft een eigen ontgrende-
lingsknop. Haal de grillplaten van de
apparaatbasis.
• Plaatsen:
Leg de grillplaten zodanig op de
apparaatbasis dat de naar binnen wij-
zende hoeken boven en onder in de
bevestigingen van het apparaatframe
liggen. Druk vervolgens de grillplaten
aan de zijkanten omlaag tot de u ze
hoorbaar hoort vastklikken. Let op:
monteer eerst de vetafvoergroef in
de behuizing en plaats alleen daarna
de grillplaten.
ZO WORD DE SPATPLAAT
GEMONTEERD
Plaats elke helft van de spatplaat in de
geleiding van een grillplaat. Het schuine
uiteinde van de spatplaat wijst naar voren
en de overlapping van beide spatplaat-
helften zit aan de achterkant in het mid-
den van de grillplaten.
NL NL
Pagina: 44
89
88
s VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME
• Na het reinigen van alle verwijderbare delen en correcte montage van het
apparaat, moet het apparaat voor het eerste gebruik worden opgewarmd om
alle productieresten op de grillplaten te verbranden. Daarbij kan een lichte
rookontwikkeling ontstaan, maar dat is volkomen normaal en zal na enige tijd
verdwijnen.
1. Haal de grillplaten van de apparaatbasis. Reinig de grillplaten, de vetopvang-
schuiflade, de vetafvoergroef en kunststoffen spatels met een zachte doek of
spons in heet afwaswater. Spoel vervolgens alle delen met schoon water en
droog ze.
2. Maak de roestvrij stalen oppervlakken en de spatplaat met een vochtige, zachte
doek schoon.
3. Plaats het apparaat op een vlak, stabiel, droog en hitte- en vochtbestendig werk-
oppervlak.
4. Plaats de vetopvanggroef en de vetopvangschuiflade opnieuw in de apparaat-
basis.
5. Plaats de gedroogde grillplaten in de apparaatbasis en steek de kabelstekker in
een geschikt stopcontact.
6. Schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar en zet de beide temperatuur-
regelaars op maximale stand (helemaal naar rechts).
7. Laat het apparaat gedurende 10 minuten opwarmen, zet vervolgens de tempe-
ratuurregelaar opnieuw op stand "0" (helemaal naar links) en de hoofdschake-
laar opnieuw op "0" om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
8. Veeg de afgekoelde grillplaten nogmaals schoon met een licht bevochtigde doek.
9. Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
s INGEBRUIKNAME
1. Plaats het gereinigde apparaat op een droge, stabiele en hitte- en vochtbesten-
dige tafel of werkoppervlak. Wikkel de stroomkabel volledig af.
2. Plaats de vetopvanggroef en de vetopvangschuiflade in de apparaatbasis.
3. Plaats de beide grillplaten correct vergrendeld in de apparaatbasis. Gebruik met
bakolie doordrenkt keukenpapier om de grillplaten (of alleen een grillplaat) in te
smeren.
4. Plaats de grillplaten altijd correct in de apparaatbasis en schakel het apparaat
nooit met alleen een geplaatste grillplaat in.
• Aanwijzing: plaatst u de grillplaten met de vetafvoeropeningen direct boven de
vetopvangschuiflade, dan stroomt het vet van het grillen direct in de vetopvang-
schuiflade en niet eerst in de vetafvoergroef.
5. Plaats desgewenst de spatplaat aan de rand van de grillplaten. Bij het grillen
kunnen vetspetters ontstaan. Let erop dat de ondergrond waarop het apparaat
staat, de omgeving en voorwerpen in de buurt bestand zijn tegen vetspetters.
6. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
7. Zet de hoofdschakelaar aan de achterkant van het apparaat op "I". De beide
Gereed-indicatoren van de temperatuurregelaars lichten groen op wanneer de
temperatuurregelaar nog op "0" staat en de grillplaten nog niet zijn verwarmd.
8. Gaat u beide grillplaten voor het grillen gebruiken, zet dan beide tempera-
tuurregelaars op het gewenste vermogen. Gaat u alleen een grillplaat gebrui-
ken, gebruik dan de temperatuurregelaar van de desbetreffende grillplaat. De
Gereed-indicatoren van de ingestelde temperatuurregelaars lichten rood op en
geven daarmee aan dat de grillplaten worden verwarmd. Laat het apparaat ong.
15 minuten opwarmen.
• Aanwijzing: De thermostaat schakelt zich automatisch in of uit om de inge-
stelde temperatuur aan te houden.
9. Wanneer de Gereed-indicator groen oplicht, kunt u uw grillgoed op de desbe-
treffende grillplaat leggen. De gerilde grillplaat is vooral geschikt voor vlees, de
vlakke plaat voor vis, zeevruchten of groente.
10.Gebruik uitsluitend houten of hittebestendig kunststoffen keukengerei om het
grillgoed van de grillplaten te halen. Gebruik nooit metalen keukengerei omdat u
daarmee de anti-aanbaklaag kunt beschadigen. Om deze reden mag u ook geen
etenswaar op de grillplaat snijden en ook geen metalen grillbestek gebruiken.
Vermijd langdurig contact van kunststof keukengerei met de hete grillplaten.
NL NL
Pagina: 45
91
90
s TIPS VOOR PERFECT GRILLEN
• Marineer of kruid het vlees alvorens het te grillen, maar zout het alleen nadat u
het van de grillplaat heeft gehaald, anders verliest het vlees te veel sap.
• Prik braadworsten vóór het grillen zodat ze niet openbarsten.
• Haal het te grillen etenswaar 30 minuten van tevoren uit de koelkast. Het etens-
waar braadt zo sneller en u voorkomt dat dik vlees van binnen koud blijft.
s APPARAAT UITSCHAKELEN
1. Draai de temperatuurregelaar naar "0" en zet de hoofdschakelaar eveneens op
"0". De Gereed-indicatoren van de temperatuurregelaars gaan uit.
2. Om het apparaat te reinigen trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het
apparaat volledig afkoelen. We raden u aan om de grillplaten, accessoires en
apparaatbasis na elk gebruik grondig te reinigen.
s REINIGING EN ONDERHOUD
• Controleer of de stroomstekker uit het stopcontact is gehaald en de grillplaten,
de spatplaat en apparaatbasis volledig zijn afgekoeld.
• Verwijder de spatplaat en druk links en rechts aan het apparaat de ontgren-
delingsknoppen in om de afgekoelde grillplaten te verwijderen. Haal ook de
vetopvangschuiflade en vetopvanggroef uit de apparaatbasis.
• Bij hardnekkig vuil kunt u de grillplaten enige tijd in lauw water laten weken of
grillresten met een kleine hoeveelheid olie en keukenpapier verwijderen. Gebruik
in elk geval geen schurende middelen, oplosmiddelen, staalborstels of schuur-
sponsjes.
• Reinig de grillplaten, spatplaat, vetopvangschuiflade, vetopvanggroef en kunst-
stoffen spatels in heet water met een mild afwasmidel en een zachte spons of
doek. Spoel vervolgens alles grondig na en droog de onderdelen zorgvuldig. De
delen zijn geschikt voor reiniging in vaatwassers.
• Maak de roestvrij stalen apparaatbasis en eventueel ook de stroomkabel schoon
met een licht bevochtigde doek. Vermijd daarbij elk contact van de kabelstekker
met vloeistof. Dompel basisstation, netsnoer en stekker nooit onder in water of
andere vloeistoffen, en sproei geen water of andere vloeistoffen op de apparaat-
onderdelen. Risico op een elektrische schok!
• Gebruik voor de reiniging van apparaatonderdelen geen agressieve reinigings- of
oplosmiddelen of schurende materialen. Hierdoor kunt u oppervlakken bescha-
digen.
• Zet vervolgens het apparaat opnieuw in elkaar.
s OPBERGEN
• Gaat u de Deli Grill voorlopig niet meer gebruiken, haal dan de stekker uit het
stopcontact en maak het apparaat schoon en droog.
• De stroomkabel moet rond de snoerwikkelaar aan de onderkant van het afge-
koelde apparaat worden gewikkeld.
• Berg het volledig afgekoelde, gereinigde en droge apparaat gemonteerd samen
met de accessoires bij voorkeur op in de originele verpakking. Plaats geen voor-
werpen op het apparaat.
s ACCESSOIRES
Art.-nr. 720.09 Grillplaat vlak
Art.-nr. 720.10 Grillplaat gerild
U krijgt de accessoires voor uw Solis Deli Grill bij de betere vakhandel
of bij Solis. De contactadressen vindt aan het einde van deze gebruikshandleiding.
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. Type 7951
Productbeschrijving Tafelgrill
Spanning/frequentie 220–240V~ / 50/60Hz
Vermogen 2000–2400 Watt
Afmetingen (b x h x d) ca. 49,5 x 18,5 x 40,5 cm
Gewicht ca. 9,5 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
Version
03/2018
NL NL
Pagina: 46
92
NL
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
s Solis Kundendienst
Helpline
Für Warenretouren und Repara-
tursendungen nehmen Sie bitte
vorgängig mit uns Kontakt auf.
Wir werden Ihnen dann gerne
die entsprechende Anschrift
bekanntgeben. Oder gehen Sie
einfach auf www.solis.com.
s Solis Helpline – Service
d’assistance
Pour tout retour de marchan-
dises ou envoi pour réparations
prenez tout d’abord contact
avec nous. Nous vous com-
muniquerons alors avec plaisir
l’adresse correspondante. Ou
rendez-vous simplement sur
www.solis.com.
s Servizio di assistenza
clienti Solis
Per resi di merci e spedizioni di
riparazione, La preghiamo di
contattarci in anticipo. Saremo
lieti di comunicarLe l‘indirizzo
appropriato. O semplicemente
andare su www.solis.com.
s Solis customer service
Please contact us in advance of
sending in products for return
or repair. We will gladly give you
the respective address. Alterna-
tively, you can simply visit www.
solis.com.
s Solis Klantendienst
Helpline
Neem contact met ons op alvo-
rens producten te retourneren
of voor reparatie te verzenden.
U krijgt van ons dan het desbe-
treffende adres. Of kijk gewoon
even op www.solis.com.
Schweiz /Suisse
Svizzera
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
Indirizzo differente per resi
di merce - vedi:
www.solis.com
091–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.ch
Deutschland
Solis Deutschland GmbH
Marienstrasse 10
D–78054 Villingen-
Schwenningen
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–724 07 02
info.de@solis.com
www.solis.de
Österreich
Solis Austria
Austrasse 30
A–6832 Sulz
Adresse für Warenretouren
abweichend – siehe:
www.solis.com
0800–22 03 92
info.at@solis.com
www.solis.at
Nederland
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
www.solis.com
085–4010 722
info.nl@solis.com
www.solisonline.nl
België/Belgique
Belgien/Luxembourg
Solis Benelux BV
Stadskade 318
NL–7311 XX
Apeldoorn
Address for return shipment of
goods differs – please refer to:
Afwijkend adres voor
productretouren – zie:
Adresse différente pour les
retours de produit – voir:
www.solis.com
+32–(0)2–808 35 82
info.be@solis.com
www.solis.be
International
Solis Produzione SA
Centro Solis
Via Penate 4
CH–6850 Mendrisio
Switzerland
Address for return shipment of
goods differs – please refer to
www.solis.com
+41–91–802 90 10
support.ch@solis.com
www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Deli Grill 7951.

Stel een vraag over de Solis Deli Grill 7951

Heb je een vraag over de Solis Deli Grill 7951 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Deli Grill 7951. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Deli Grill 7951 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.