Solis Cristallo 1.0 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Cristallo 1.0. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: Cristallo 1.0
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
CRISTALLO 1.0
Type 5513
S I N C E 1 9 0 8
Pagina: 1
afstand van 20 cm tussen apparaat en wand, gordijnen en
andere hitte- en vochtgevoelige voorwerpen.
6.	 Gebruik de waterkoker nooit op tafelranden en let erop dat
het apparaat buiten handbereik van kinderen en huisdieren
blijft. Zo kan het apparaat niet vallen of omlaag worden
getrokken, beschadigd raken en kan kokend water geen
brandwonden veroorzaken.
7.	 Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf. Rol het
netsnoer volledig uit alvorens de stekker in het stopcontact te
steken.
8.	 Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparatuur of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
9.	 Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
10.	We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Steek de stekker niet in een stopcontact waarop
andere apparaten zijn aangesloten. Zet het apparaat niet
direct onder een stopcontact.
11.	Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat
buiten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet
worden schoongemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar
(FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken om extra bescherming
te bieden bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is
raadzaam om een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een
nominale reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor des-
kundig advies contact op met uw elektricien.
12.	Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik van uw Solis waterkoker Cristallo 1.0 aan-
dachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert
kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandi-
gen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1.	 Dompel het basisstation, de stroomkabel, de stekker en de
elektrische contacten aan de onderzijde van de waterkoker of
het basisstation nooit onder in water en vermijd contact met
andere vloeistoffen om een elektrische schok te voorkomen.
Er kan water in de behuizing komen waardoor het apparaat
beschadigd kan raken! Wanneer basisstation, stroomkabel,
stekker of elektrische contacten aan de onderzijde van de
waterkoker of het basisstation in aanraking komen met vloei-
stoffen moet u de stekker onmiddellijk met droge rubberen
handschoenen uit het stopcontact halen. Laat vervolgens de
goede en veilige werking van het apparaat door Solis of een
door Solis erkend servicecenter controleren alvorens het appa-
raat opnieuw te gebruiken.
2.	 Ook de waterkoker zelf mag niet in water of andere vloeistof-
fen worden ondergedompeld en buiten- en onderkant van de
waterkoker moeten droog zijn alvorens hem op het basissta-
tion te plaatsen.
3.	 Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken.
4.	 Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
5.	 Het apparaat moet tijdens het gebruik op een hitte- en vocht-
bestendige, vlakke, stabiele, schone en droge ondergrond
staan, zoals een tafel of een werkvlak. Bewaar een minimale
2 3
Pagina: 2
Vul de waterkoker uitsluitend met koud water tot aan de
MIN-markering en nooit boven de MAX-markering.
24.	Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevo-
len accessoires. Verkeerde accessoires kunnen het apparaat
beschadigen.
25.	Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik. Niet gebruiken in voertuigen
of op boten.
26.	Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis.
27.	Controleer de waterkoker vóór elk gebruik.
28.	Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
29.	Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen, ook kinde-
ren, mogen de waterkoker niet gebruiken, tenzij ze onder toe-
zicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of die goede instructies geeft over hoe dit apparaat
moet worden gebruikt. Bovendien moeten zij precies hebben
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat
en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reini-
ging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uit-
gevoerd door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in
geen geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt
of gereinigd.
30.	Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kin-
deren.
31.	Kinderen mogen het apparaat niet reinigen, tenzij onder
toezicht van een volwassene die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
5
13.	Laat nooit een werkende waterkoker zonder toezicht achter!
Onjuist gebruik kan tot letsels leiden!
14.	Probeer nooit een apparaat te pakken dat in het water is
gevallen. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact alvo-
rens het apparaat uit het water te halen. Laat vervolgens de
goede en veilige werking van het apparaat door Solis of een
door Solis erkend servicecenter controleren alvorens het appa-
raat opnieuw te gebruiken.
15.	Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen
(bijv. in de buurt van een gootsteen).
16.	Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17.	Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18.	Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is.
19.	Gebruik de Solis-waterkoker uitsluitend voor het koken van
water. Het apparaat is niet geschikt voor het koken van ande-
re vloeistoffen (melk, koffie, chocolademelk etc.).
20.	Giet het leidingwater altijd via de dekselopening in de water-
koker en niet via de tuit. Haal het apparaat altijd van het
basisstation om het met water te vullen.
21.	Schakel het apparaat alleen in met voldoende water in de
waterkoker (let op de MIN-markering!), anders kan het appa-
raat beschadigd raken.
22.	Zit er te weinig water in de waterkoker of is het water ver-
dampt en is de oververhitting geactiveerd, haal dan de stekker
uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende 15 minu-
ten afkoelen alvorens het opnieuw met koud water te vullen.
23.	Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Schakel het apparaat nooit in zonder water in de
waterkoker. Onjuist gebruik kan verwondingen veroorzaken.
4
Pagina: 3
41.	Gebruik dit apparaat uitsluitend met meegeleverde glazen
beker en deksel. Gebruik de glazen beker niet op andere
basisstations en zet hem nooit op een hete kookplaat. Onjuis-
te accessoires kunnen het apparaat beschadigen, elektrische
schokken, brandwonden of persoonlijk letsel veroorzaken!
42.	De glazen beker kan breken als u niet voorzichtig met de
beker omgaat of hem verkeerd gebruikt. Gebruik het appa-
raat nooit met een beschadigde glazen beker.
43.	Om het apparaat te verplaatsen of te reinigen, moet u het
altijd eerst met de AAN/UIT-schakelaar uitschakelen. Vervol-
gens haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het appa-
raat volledig afkoelen. Wordt het apparaat niet gebruikt, haal
dan eveneens de stekker uit het stopcontact.
44.	Het deksel moet tijdens het gebruik altijd gesloten zijn. Plaats
niets op het deksel. Houd de ruimte boven het apparaat vrij.
45.	Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
46.	Houd het apparaat schoon. Om het apparaat te reinigen of
op te bergen moet u het altijd eerst uitschakelen, de stekker
uit het stopcontact halen en het volledig laten afkoelen. Zie
daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud" op pagina 13 van deze gebruiksaanwijzing.
47.	Gebruik voor reiniging uitsluitend een mild afwasmiddel en
een zachte doek. Agressieve reinigings- en oplosmiddelen of
schurende materialen kunnen het oppervlak beschadigen.
48.	Voor u het apparaat in gebruik neemt, moet u alle verpak-
kingsmaterialen en stickers verwijderen, de waterkoker spoe-
len en het deksel reinigen. Zie daarvoor de aanwijzingen in
paragraaf "Voor de eerste ingebruikname" op pagina 10 van
deze gebruiksaanwijzing.
7
6
32.	Kinderen mogen niet met de waterkoker spelen. Houd ver-
pakkingsmateriaal, incl. plastic zak, buiten bereik van kinde-
ren. Verstikkingsgevaar!
33.	Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van kinderen
– het water in de waterkoker is heet! Omdat de waterkoker
zelf ook warm wordt, moet u de handgreep gebruiken om de
waterkoker van het basisstation te halen.
34.	Haal de waterkoker nooit tijdens het kookproces van het
basisstation. Schakel altijd eerst de waterkoker uit met de
AAN/UIT-schakelaar, controleer of de AAN/UIT-schakelaar in
de UIT-stand (beginstand) staat en of het controlelampje uit is
alvorens de waterkoker van het basisstation te halen.
35.	Vermijd tijdens en na het kookproces contact met de uit de
apparaatopeningen ontsnappende hete stoom. Schenk heet
water altijd voorzichtig en langzaam langs de tuit zodat het
hete water niet spettert of per ongeluk iemand verbrandt.
Houd het deksel tijdens het kookproces altijd gesloten.
36.	Om veiligheidsredenen raden we u aan om heet water altijd
met gesloten deksel via de tuit uit te schenken.
37.	Ga voorzichtig te werk wanneer u een met heet water gevul-
de waterkoker van het basisstation haalt of verplaatst.
38.	Druk tijdens of kort na het kookproces van de waterkoker niet
op de dekselontgrendelingsknop om het deksel te openen
omdat er kokend water uit de waterkoker kan spuiten. Wilt u
het deksel openen, bijvoorbeeld om koud water bij te vullen,
dan moet u eerst het resterende hete water via de tuit met
gesloten deksel uit de waterkoker schenken.
39.	Let op: het oppervlak van het verwarmingselement (aan de
onderkant van de waterkoker) blijft ook na het uitschakelen
enige tijd erg heet!
40.	Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
Pagina: 4
8
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
9
A	 Kokerdeksel met kunststofomranding en controlevenster uit BPA-vrij
materiaal
B	 Bekerrand met tuit en onderkant van de beker uit geborsteld roestvrij
staal
C	 Dekselontgrendelingsknop "OPEN"
D	 AAN/UIT-schakelaar met controlelampje
E	 Thermisch geïsoleerde handgreep
F	 Basisstation met snoeropwikkelaar
G	 Automatische uitschakelfunctie en oververhittingsbeveiliging
H	 Ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van 2400 Watt
I	 Waterbeker uit hittebestendig DURAN-glas van SCHOTT en met inhoud
van 1,0 liter; uit BPA-vrij materiaal; geïntegreerde kalkfilter achter tuit
aan de binnenkant van de waterkoker
J	 Waterniveau-indicatoren links en rechts van de glazen beker met schaal-
verdeling en MIN- en MAX-markering
F
A
B
J
C
D
E
H
G
I
Pagina: 5
11
10
▲
▲ VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME:
WATERKOKER SPOELEN
Vóór het eerste gebruik moet de waterkoker worden gespoeld. Dit doet u
als volgt:
●
● Open het deksel van de waterkoker door de dekselontgrendelingsknop "OPEN"
in te drukken.
●
● Vul de waterkoker met koud kraanwater tot aan de MAX-markering.
	 Let op: de MAX-markering op de waterkoker mag niet worden overschreden,
anders kan er kokend water uit de waterkoker spuiten! De maximale vulinhoud
bedraagt 1,0 liter. De waterkoker moet minstens tot aan de MIN-markering
(0,25 liter) worden gevuld, anders kan de oververhittingsbeveiliging worden
geactiveerd.
●
● Droog eventueel de buiten- en onderkant van de waterkoker. Zet de gevulde
waterkoker op het droge basisstation en sluit het deksel.
●
● Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
●
● Druk de AAN/UIT-schakelaar omlaag; het controlelampje licht op en blijft branden
zolang het apparaat is ingeschakeld.
●
● Wacht tot het water kookt. Het kookproces is voltooid zodra het controlelampje
uitgaat. Bovendien springt de AAN/UIT-schakelaar terug naar de beginstand.
Vervolgens giet u het water met gesloten deksel uit de tuit.
●
● Herhaal deze spoelprocedure nog twee keer.
●
● Nu is het apparaat klaar voor gebruik.
▲
▲ INGEBRUIKNAME
1.	 Plaats het basisstation op een stabiele, droge, vlakke, vocht- en hittebestendige
ondergrond en buiten bereik van kinderen. Leg de stroomkabel zodanig dat het
apparaat niet aan de stroomkabel omlaag kan worden getrokken.
2.	 Haal de waterkoker van het basisstation, druk op de dekselontgrendelingsknop
"OPEN" en het deksel gaat open.
3.	 Vul de waterkoker met koud kraanwater (houd rekening met de MAX- en
MIN-markeringen op de waterkoker, max. 1,0 liter en min. 0,25 liter) en sluit
het deksel door het in te drukken zodat de waterkoker goed gesloten is.
Let op: tijdens het koken van water moet het deksel altijd gesloten zijn.
4.	 Droog eventueel de buiten- en onderkant van de waterkoker.
Plaats de waterkoker op het droge basisstation.
5.	 Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
6.	 Druk de AAN/UIT-schakelaar omlaag en het controlelampje van de schakelaar
gaat aan.
7.	 Zodra het water kookt, schakelt het apparaat zichzelf uit, springt de schakelaar
terug en gaat het controlelampje uit.
8.	 Haal de waterkoker voorzichtig van het basisstation en giet het kokend water
langzaam via de tuit in het recipiënt. Om veiligheidsredenen moet het kokend
water altijd via de tuit en nooit met geopend deksel worden uitgeschonken.
	 Let op: let er bij het uitschenken op dat u zich niet verbrandt aan de hete stoom!
9.	 Heeft u geen heet water meer nodig, haal dan de stekker uit het stopcontact, giet
het resterende water uit de waterkoker en laat het apparaat afkoelen.
Aanwijzingen:
●
● Kantel de waterkoker nooit te veel naar voren en draai de waterkoker nooit
ondersteboven, ook niet met gesloten deksel. Ondanks het gesloten deksel zal
er water uit de waterkoker lopen!
●
● Sluit altijd eerst het deksel alvorens het apparaat in te schakelen.
●
● De afdekking van het verwarmingselement in de onderkant van de waterkoker is
gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. Constateert u bruine afzettingen, dan
is dit geen roest maar kalkafzetting. Verwijder de kalkafzetting zoals beschreven
in hoofdstuk "Ontkalken" op pagina 13.
Pagina: 6
13
12
■
■ OVERVERHITTINGSBEVEILIGING
•	 Bij oververhitting, bijvoorbeeld als gevolg van te weinig of geen water in de
waterkoker, schakelt het apparaat zichzelf automatisch uit. Trek in dergelijke
gevallen de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat gedurende ong.
15 minuten afkoelen om het vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken.
▲
▲ GOED OM TE WETEN
1.	 Vul de waterkoker nooit tot boven de MAX-markering met water anders kan het
hete water bij kookpunt uit de waterkoker spuiten en brandwonden of elektri-
sche schokken veroorzaken!
2.	 Een tot aan de MAX-markering gevulde waterkoker bevat 1,0 liter water.
3.	 Vul de waterkoker altijd minstens tot aan de MIN-markering (250 ml) met water,
anders kan de oververhittingsbeveiliging worden geactiveerd en schakelt het
apparaat zichzelf uit.
4.	 Controleer altijd of het deksel correct gesloten is alvorens de stekker in het stop-
contact te steken.
5.	 Droog zowel de buiten- en onderkant van de waterkoker en het basisstation
alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
6.	 Tijdens verhitting kunt u het kookproces op elke moment beëindigen met de
AAN/UIT-schakelaar.
7.	 Zit er te weinig water in de waterkoker of is het water verdampt en is de overver-
hitting geactiveerd, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
gedurende 15 minuten afkoelen alvorens het opnieuw met koud water te vullen.
8.	 Druk tijdens of kort na het kookproces van de waterkoker niet op de deksel-
ontgrendelingsknop om het deksel te openen omdat er kokend water uit de
waterkoker kan spuiten. Wilt u het deksel openen, bijvoorbeeld om koud water
bij te vullen, dan moet u eerst het resterende hete water via de tuit met gesloten
deksel uit de waterkoker schenken.
9.	 Omdat er tijdens het kookproces stoom moet kunnen ontsnappen, staat de tuit
altijd open. Er kan dus water uit de waterkoker komen wanneer u de volle water-
koker naar voren kantelt of op zijn zij legt. Daarom moet de gevulde waterkoker
altijd rechtop staan.
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1.	 Haal voor de reiniging de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker
volledig afkoelen.
2.	 Dompel de waterkoker of het basisstation nooit onder in water of andere vloei-
stoffen, en sproei geen water of andere vloeistoffen op de apparaatonderdelen.
Risico op een elektrische schok!
3.	 Gebruik een licht vochtige doek om de buitenkant van de waterkoker en de
binnen- en buitenkant van het deksel en het basisstation schoon te maken en
laat de binnenkant van de waterkoker drogen. Gebruik voor de reiniging van het
apparaat geen agressieve reinigings- of oplosmiddelen of schurende materialen
omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
■
■ DE GLAZEN BEKER ONTKALKEN
●
● Na langdurig gebruik of gebruik van hardwater kunnen zich kalkafzettingen in
de waterkoker vormen die invloed hebben op de werking van het apparaat en
de smaak van het water.
●
● Solis raadt een regelmatige ontkalking van de waterkoker aan (naargelang de
waterhardheid, maar minstens één keer per maand) met een oplossing van
SOLIPOL®
forte en water. Gebruik voor de ontkalking van het apparaat uitslui-
tend SOLIPOL®
forte (art.-nr. 703.01). Schade veroorzaakt door het gebruik van
niet-ondersteunde ontkalkingsmiddelen, valt niet onder de garantie.
●
● Giet 300 ml koud water in de waterkoker en schakel het apparaat in. Breng het
water aan de kook.
●
● 	
Haal de waterkoker van het basisstation, open voorzichtig het deksel (let op
de hete stoom!) en giet 700 ml SOLIPOL®
forte in de glazen beker tot aan de
MAX-markering. Let erop dat de waterkoker op een stabiele en beschermde
ondergrond staat.
●
● Laat de ontkalkingsoplossing gedurende ong. 30 minuten inwerken. Niet koken!
●
● Giet de ontkalkingsoplossing langzaam via de tuit uit de waterkoker om ook
de tuit te ontkalken. Eventuele resterende kalkafzettingen in de tuit of kalkfilter
kunt u verwijderen met een doek dat u in een SOLIPOL®
forte/wateroplossing
heeft gedompeld.
●
● Nadat u de ontkalkingsoplossing uit de waterkoker heeft geschonken, moet u
waterkoker drie keer met schoon koud water spoelen. Vul hiervoor de waterko-
ker drie keer tot aan de MAX-markering en schenk het water uit via de tuit om
alle resten van de ontkalkingsoplossing te verwijderen.
Pagina: 7
14
▲
▲ OPBERGEN
●
● Gaat u de waterkoker voorlopig niet meer gebruiken, haal dan de stekker uit het
stopcontact, laat het apparaat volledig afkoelen en droog het apparaat.
●
● Berg het afgekoelde, gereinigde en droge apparaat rechtopstaand en met geslo-
ten deksel op, bij voorkeur in de originele verpakking. De stroomkabel moet in
het basisstation worden opgerold. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr.	 BKE 395, type 5513
Productnaam	Waterkoker
Spanning / frequentie	 230-240V~ / 50–60 Hz
Vermogen	 2200–2400 Watt
Inhoud	 1,0 liter
Afmetingen	 ong. 19 x 14 cm
	 (totale hoogte x Ø basisstation)
Gewicht	 ong. 1,1 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲
▲ VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Cristallo 1.0 waterkoker zijn de volgende verbruiksartikelen
beschikbaar:
Art.-nr.: 703.01 SOLIPOL®
forte ontkalkingsmiddel (flacon met 1000 ml)
SOLIPOL®
forte vindt u bij de betere vakhandel en bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch
(verzending alleen binnen Zwitserland)
15
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
091 802 90 10

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Cristallo 1.0.

Stel een vraag over de Solis Cristallo 1.0

Heb je een vraag over de Solis Cristallo 1.0 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Cristallo 1.0. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Cristallo 1.0 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.