Solis Cremissimo 868 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Cremissimo 868. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Melkopschuimer
  • Model/naam: Cremissimo 868
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
CREMISSIMO
Type868
S I N C E 1 9 0 8
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 1
3
2
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voor u de stekker van het apparaat uit het stopcon-
tact trekt altijd of het apparaat niet in gebruik is (rand van de
knop mag niet knipperen).
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vochtbesten-
dige, vlakke, schone, stabiele en droge ondergrond staan,
zoals een tafel of een aanrecht. Het apparaat mag niet bij de
rand staan omdat het tijdens gebruik kan vibreren en verschui-
ven. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis
en mag niet worden gebruikt op boten of in caravans.
10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet wor-
den schoongemaakt. Dat geldt ook wanneer u het apparaat
verplaatst, monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan
een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken
om extra bescherming te bieden bij het gebruik van elektrische
apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar te
gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden! Voor eventueel geleden
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard.
13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Ge-
bruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik van uw Solis melkopschuimer Cremissimo
aandachtig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat
leert kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te over-
handigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het appa-
raat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen motorbasis
(incl. contactvlak voor melkkan met contactstift), netsnoer en
stekker nooit in contact komen met water of andere vloei-
stoffen. Risico op een elektrische schok! Als het apparaat of
het snoer of de stekker in contact komt met vloeistof, trek dan
met droge rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker
uit het stopcontact. Gebruik het apparaat pas weer als u het
door Solis of een door Solis erkend servicecenter hebt laten
controleren op goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Wij
raden aan, het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig
stopcontact.
4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen,
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete op-
pervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het
apparaat zelf.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
Houd de melkopschuimer uit de buurt van bewegende onder-
delen of apparaten.
Pagina: 2
5
4
24. Schakel het apparaat nooit in met lege kan. Er moet altijd
vloeistof in de kan zijn. Vul de kan minstens tot de MIN-mar-
kering aan de binnenkant van de kan en maximaal tot de
MAX-markering.
25. De onderkant van de kan moet altijd volledig droog zijn voor
u de kan op de motorbasis zet.
26. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
27. Controleer uw melkopschuimer voor elk gebruik en kijk of het
apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
28. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
29. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinde-
ren mogen de melkopschuimer niet gebruiken, tenzij onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid en hun exacte instructies geeft over het correcte
gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben
begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat
en hoe het op een veilige manier kan worden gebruikt. Rei-
niging en onderhoud van het apparaat mogen niet worden
uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag
in geen geval door kinderen onder 8 jaar worden gebruikt of
gereinigd.
30. Let op: de roerwerkinzetstukken kunnen door kleine kinderen
worden ingeslikt! Verstikkingsgevaar! Houd het apparaat en
de roerwerkinzetstukken altijd buiten het bereik van kinderen.
Laat een werkend apparaat nooit achter zonder toezicht! Er
moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe te
zien dat ze niet met de melkopschuimer spelen.
14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat, motorbasis, stroomkabel of stekker
nooit onder in water en laat het geen contact maken met
water of andere vloeistoffen.
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat en steek ook uw hand niet
in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor een elektrische schok en letsel ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is.
19. Laat nooit een werkende melkopschuimer zonder toezicht
achter.
20. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
21. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
22. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
23. Gebruik de Solis melkopschuimer Cremissimo alleen voor het
opschuimen van melk of voor het roeren of verwarmen van
melk of chocolademelk. Het apparaat mag niet voor het ver-
warmen of voorbereiden van andere levensmiddelen worden
gebruikt, zoals room, dessertsaus, vleesjus, soepen of voor het
kloppen van eieren. Daarnaast mogen er geen grote hoeveel-
heden droge ingrediënten worden gemengd of grote stukken
ingrediënten worden gesmolten zoals chocoladeblokjes, ge-
malen noten, groente of verse kruiden.
Pagina: 3
7
6
41. De melkkan mag niet op een normale hitteplaat worden ge-
bruikt.
42. Het contactvlak of de verhittingskamer van de motorbasis is
uitsluitend geschikt voor de meegeleverde kan. Plaats hier
nooit andere kannen, potten, pannen etc.
43. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
44. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
45. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
46. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voor u het deksel van
de kan haalt of de hele kan van de motorbasis haalt.
47. Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opber-
gen moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker
uit het stopcontact worden gehaald. Raadpleeg hiervoor het
hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina 16 van deze
gebruiksaanwijzing.
48. Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen,
stickers en etiketten en maak de kan, de roerwerkinzetstuk-
ken en het deksel schoon in een warm sopje met een zachte
vaatdoek. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud" op pagina 16 van deze gebruiksaanwijzing.
31. Steek nooit metalen of uit vergelijkbaar materiaal gemaakte
voorwerpen of keukengerei in de melkkan. Hierdoor kunt u de
melkkan beschadigen en de werking van het apparaat negatief
beïnvloeden.
32. Controleer altijd of de melkkan correct op de motorbasis staat,
het roerwerkinzetstuk op de plaatsingspin in de melkkan zit,
er vloeistof in de kan is en deksel incl. maatbekervergrendeling
vergrendeld zijn alvorens het apparaat te gebruiken.
33. Loop nooit weg van de melkopschuimer terwijl het apparaat
in werking is.
34. Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van kinderen –
de melk en roestvrij stalen kan worden erg heet! Raak daarom
tijdens en kort na gebruik zowel de buitenkant en de inhoud
van de kan niet aan. Houd de kan alleen vast aan de warmte-
geïsoleerde handgreep vast!
35. Gebruik bij het apparaat uitsluitend meegeleverde kan, deksel
en roerwerkinzetstukken. Onjuiste accessoires kunnen het
apparaat beschadigen, elektrische schokken, brandwonden of
persoonlijk letsel veroorzaken.
36. Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld en haal de stekker
uit het stopcontact alvorens het apparaat te verplaatsen, te
demonteren of te reinigen. Wordt het apparaat niet gebruikt,
haal dan eveneens de stekker uit het stopcontact.
37. Laat het apparaat voor een volgend gebruik altijd eerst afkoe-
len.
38. Wees tijdens het opschuimen van melk altijd voorzichtig –
houd vingers, handen, haren, kleding, sieraden en keukengerei
altijd uit de buurt van het bewegende roerwerk. Steek geen
voorwerpen in de kan tijdens het gebruik en houd metalen
voorwerpen uit de buurt van het apparaat en de kan.
39. Plaats de maatbekervergrendeling altijd correct op de kan zo-
dat ze volledig is gesloten vooraleer u het apparaat inschakelt.
40. Houd het deksel tijdens het gebruik altijd gesloten. Het appa-
raat loopt na uitschakelen nog kort door – open het deksel pas
nadat alles tot stilstand is gekomen.
Pagina: 4
9
8
A Maatbekervergrendeling in het
deksel
om na het starten van het opschuim-
proces ingrediënten af te meten en
door het deksel toe te voegen
B Speciaal deksel voor een perfecte
afdichting
met grote treklus om eenvoudig van
het deksel te verwijderen
C Melkkan met geïsoleerde hand-
greep, vaatwasserbestendig
Roestvrij stalen kan voor max. 0,5 liter
melk met MAX- en MIN-markerin-
gen aan de binnenkant en tuit. In de
kanbodem: plaatsingspin voor roer-
werkinzetstukken
D Motorbasis met verhittingskamer
Inductieverhittingstechnologie voor
een efficiënte, uniforme warmtever-
deling
E START/STOP-druk- en draaiknop
met 2 functies:
1. Druk op de START/STOP-knop om
het opschuimen van melk te star-
ten of te stoppen (bij aangesloten
snoerstekker)
2. Draai de regelknop naar de ge-
wenste temperatuur. Op de in-
stelling COLD STIR wordt de melk
niet verhit, alleen opgeschuimd
F LED-knoprand
– Zodra de snoerstekker in het
stopcontact is gestoken, gaat de
knoprand aan
– Is de melkopschuimen-functie
geactiveerd, dan knippert de
knoprand
– In stand-bymodus (na ong.
30 seconden zonder activering
van de knop) gaat de knoprand
uit. Zodra de START/STOP-knop in
stand-bymodus wordt ingedrukt,
start de opschuimfunctie van het
apparaat onmiddellijk en begint
de knoprand te knipperen
G Snoeropwikkelaar in de motor-
basis met kabelopening
H Opbergplek voor tweede roer-
werkinzetstuk
(Let op: de roerwerkinzetstukken
kunnen door kleine kinderen wor-
den ingeslikt!)
I Roerwerkinzetstuk voor
Cappuccino
met tanding: voor dik en romig
melkschuim
CAPP (I)
J Roerwerkinzetstuk voor Latte
zonder tanding: voor zijdezacht ge-
roerd licht melkschuim
LATTE (J)
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A
B
H
J
C
D
E
F
G
I
Pagina: 5
11
10
▲
▲ VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME
Voor de eerste ingebruikname moet u al het verpakkingsmateriaal, stickers en
etiketten verwijderen. Maak de kan, de roerwerkinzetstukken, het deksel en de
maatbekervergrendeling schoon in een warm sopje met een zachte vaatdoek. Ver-
volgens spoelt u de onderdelen met schoon water af en droogt u ze grondig. Neem
de motorbasis met een licht bevochtigde doek af en droog haar. Raadpleeg hiervoor
het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" op pagina16 van deze gebruiksaanwijzing.
▲
▲ INGEBRUIKNAME
▲
■ OPSCHUIMEN EN VERWARMEN VAN MELK
1. Plaats het apparaat op een vochtbestendige, vlakke, schone, droge en warmte-
bestendige ondergrond en steek de snoerstekker in een geschikt stopcontact.
De knoprand van de START/STOP-knop gaat aan en geeft aan dat het apparaat
gebruiksklaar is.
2. Selecteer het geschikte roerwerkinzetstuk:
Het roerwerkinzetstuk "CAPP" met tanding (I) voor dik en romig melkschuim of
het roerwerkinzetstuk "LATTE" zonder tanding (J) voor zijdezacht geroerd licht
melkschuim.
CAPP (I) LATTE (J)
3. Haal de kan van de motorbasis en steek het geselecteerde roerwerkinzetstuk
op de plaatsingspen in de melkkan. Plaats het roerwerkinzetstuk met het brede
uiteinde op de plaatsingspin en druk het omlaag tot het vastklikt. Tip: door de
magneet glijdt het roerwerkinzetstuk praktisch vanzelf op de plaatsingspin. Druk
het desondanks met de hand verder omlaag tot u een "klik" hoort. Pas dan zit
het roerwerkinzetstuk goed vast.
Aanwijzing: vergewis u er altijd van dat het roerwerkinzetstuk volledig en goed
op de plaatsingspin zit en schenk alleen daarna de melk of het vloeistof in de kan.
Zit het roerwerkinzetstuk niet vast, dan kan het van de plaatsingspin afschuiven en
wordt de melk niet opgeschuimd of geroerd.
Let op:
Het roerwerkinzetstuk is een klein onderdeel en kan door kleine kinderen worden
ingeslikt. Bij gebruik moet daarom op kinderen worden gelet om te vermijden dat
ze het roerwerkinzetstuk in handen krijgen. Verstikkingsgevaar!
4. Giet de vereiste hoeveelheid koude, verse melk in de melkkan. Houd rekening
met de MIN- en MAX-markeringen aan de binnenkant van de kan. Er mag niet
te weinig of te veel melk in de kan zitten. Sluit de kan met het deksel. De maat-
bekervergrendeling moet altijd dichtgedraaid op het deksel zitten. De rubberen
rand van het deksel moet de kan luchtdicht afsluiten.
MIN MAX
Aanwijzing:
Voor optimale resultaten mag de MAX-markering CAPP/LATTE MAX (500 ml) aan de
binnenkant van de kan niet worden overschreden!
Belangrijk:
Gebruik altijd koude melk en giet minstens zoveel melk in de kan dat de hoeveelheid
boven de MIN-markering ligt. De melkopschuimer schakelt vanzelf automatisch uit
wanneer de melkkan leeg is of de melkhoeveelheid onder de MIN-markering ligt.
In dergelijke gevallen moet u enkele minuten wachten tot de melkopschuimer is
afgekoeld alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken.
Pagina: 6
13
12
Let op:
– De kan is tijdens en na het gebruik erg heet! Zet de hete kan daarom nooit op
een warmtegevoelig oppervlak!
– Zet de hete kan ook nooit op een stroomkabel.
▲
■ INGREDIËNTEN TOEVOEGEN
• Om ingrediënten aan de melk toe te voegen moet het opschuimproces al enkele
seconden zijn gestart. U kunt de vaste of vloeibare ingrediënten met de maat-
bekervergrendeling afmeten en via de dekselopening aan de melk toevoegen.
Wanneer u de temperatuurinstelling tussen WARM en HOT heeft ingesteld,
moet u even wachten met het toevoegen van ingrediënten zodat de melk kan
opwarmen en ingrediënten snel kunnen oplossen.
• Voeg ingrediënten altijd langzaam en in kleine hoeveelheden toe. Voegt u ingre-
diënten te snel toe, dan kan het roerwerkinzetstuk loskomen van de plaatsingspin
of het opschuimproces voortijdig worden gestopt.
• Het opschuimresultaat is afhankelijk van de toegevoegde ingrediënten. Wanneer
u bijv. vaste ingrediënten zoals siroop, dik poeder of grote vlokken toevoegt,
wordt het schuim niet zo romig en licht.
Aanwijzing:
– De melkopschuimer is niet geschikt voor het mengen van droge ingrediënten
zoals gemalen noten, hele specerijen of verse kruiden, of voor het oplossen van
grote stukken ingrediënten zoals chocoladeblokken. De kan moet altijd minstens
tot de MIN-markering met vloeistof (melk) zijn gevuld.
– De melkopschuimer is ontwikkeld voor het opschuimen en roeren van melk en
niet voor het kloppen van room, het voorbereiden van dessertsausen of het roe-
ren van soepen, custard of sausen.
5. Zet de kan terug op de motorbasis. De onderkant van de kan en de opening aan
de onderkant moeten droog en schoon zijn.
6. Draai de START/STOP-draairegelaar naar de gewenste temperatuur. Wanneer u
melk voor een Cappuccino of Caffè Latte opschuimt of roert, raden we u aan om
een temperatuurinstelling binnen het bereik OPTIMUM MILK TEMP te houden. Er
is naargelang uw eigen voorkeur natuurlijk ook een andere temperatuurinstelling
mogelijk.
Verandert u de temperatuurinstelling tijdens het gebruik, dan zal het apparaat de
inhoud van de kan verwarmen volgens de nieuw ingestelde temperatuur.
7. Druk de START/STOP-knop in, de knoprand begint te knipperen en het opschuim-
proces wordt gestart.
Aanwijzing:
haal nooit de kan van de motorbasis zolang het apparaat nog gebruik is.
Druk gewoon een tweede keer op de START/STOP-knop om het gebruik voortijdig
te beëindigen.
8. Zodra de melk de ingestelde temperatuur heeft bereikt, stopt het apparaat au-
tomatisch en hoort u een dubbele signaaltoon. Naargelang de melkhoeveelheid
en temperatuurinstelling duurt de verhitting over het algemeen 2 tot 7 minuten.
Wacht tot de ingebouwde ventilator is gestopt en haal de stekker uit het stop-
contact. Haal de kan aan de handgreep voorzichtig van de motorbasis en denk
eraan dat de kan en de melk erg heet kunnen zijn. Zet de hete kan niet op een
warmtegevoelige ondergrond, zoals een kunststoffen tafelkleed, aangezien die
kan smelten.
9. Verwijder het deksel en giet de opgeschuimde melk voorzichtig in het kopje.
10.Reinig na elk gebruik de kan, het deksel, de maatvergrendeling en het roerwerk-
inzetstuk. Alvorens het apparaat te demonteren, moet de kan met roerwerkin-
zetstuk volledig zijn afgekoeld.
Pagina: 7
15
14
▲
▲ VEILIGHEIDSINRICHTINGEN
IN UW SOLIS MELKOPSCHUIMER
▲
■ STAND-BYMODUS
• Na 30 seconden zonder bediening schakelt de melkopschuimer over naar
stand-bymodus, de knoprand gaat uit.
Om het apparaat uit stand-bymodus te halen, hoeft u alleen op de START/STOP-
knop te drukken. Het apparaat schakelt in en de knoprand begint te knipperen.
▲
■ DROOGLOOPBEVEILIGING
• Bij oververhitting van de kan stopt de melkopschuimer meteen. Dit kan gebeuren
wanneer het apparaat zonder melk in de kan wordt ingeschakeld, wanneer de
hoeveelheid melk onder de MIN-markering ligt of wanneer het apparaat meer-
dere keren na elkaar is gebruikt. In dergelijke gevallen hoort u een drievoudige
signaaltoon. Haal de snoerstekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 5 minuten
zodat de melkopschuimer kan afkoelen of vul de kan met koud water om de
afkoeling te versnellen. Zodra de kan is afgekoeld, kunt u de melkopschuimer
opnieuw gebruiken.
▲
■ THERMISCHE BEVEILIGING
• Treedt er een grote fout op, dan wordt de oververhittingsbeveiliging geactiveerd,
wordt het apparaat uitgeschakeld en kan het niet meer worden gebruikt. Haal in
dergelijke gevallen onmiddellijk de snoerstekker uit het stopcontact en lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt.
▲
■ DE KOUDFUNCTIE COLD STIR
• Met de koudfunctie COLD STIR kunt u koude melk opschuimen of eerder ver-
warmde melk zonder aanvullende verhitting opschuimen. Zo kunt u met de
COLD STIR-functie melkschuim voor koude dranken zoals Cappuccino of Caffè
Latte met ijs voorbereiden, siroop of chocoladepoeder inroeren, ijschocolade
voorbereiden of drinkpoeder in melk roeren. Doe nooit ijs in de kan!
• In de COLD STIR-functie werkt het apparaat gedurende 60 seconden waarna het
automatisch stopt.
▲
■ BEREIDINGSTABEL
Deze tabel informeert u over mogelijke melksoorten, ingrediënten en toepassingen
voor uw melkopschuimer.
Mogelijke
vloeistof
Verse melk
Koemelk
Volle melk,
vetarm,
magere melk
Sojamelk
Volle melk
en vetarm
Geitenmelk
Schapen-
melk
UHT-melk
Koemelk
Volle melk,
vetarm,
magere melk
Sojamelk
Volle melk
en vetarm
Gietenmelk/
schapen-
melk
Havermelk/
rijstmelk
Amandel-
melk
Mogelijke
ingrediënten
Poeder/
vlokken
Chocolademelk
Cacao-
poeder
Chai-thee
Chocolade-
vlokken
Toppings/
siropen
Chocolade
Cacao-
poeder
Honing
Esdoorn-
siroop
Bereiding
van
Warme
dranken
Warme
chocolademelk
Cappuccino Latte Flat White Chai Latte
Koude
dranken
IJschocolade IJskoffie IJsmokka
Pagina: 8
17
16
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
Reinig na elk gebruik de afgekoelde melkkan met deksel, de maatbekervergren-
deling en het roerwerkinzetstuk.
1. Trek de stekker uit het stopcontact voor u begint met reinigen.
2. Aangezien de kan en het roerwerkinzetstuk na gebruik erg heet zijn, moet u
beide eerst laten afkoelen.
3. Haal de afgekoelde kan met deksel en roerwerkinzetstuk van de motorbasis en
verwijder het deksel, de maatbekervergrendeling en het roerwerkinzetstuk.
4. Reinig de kan met deksel, de maatbekervergrendeling en het roerwerkinzetstuk
met warm water met een zacht afwasmiddel en een zachte spons of doek. Ver-
volgens spoelt en droogt u de onderdelen grondig. U kunt de kan, het deksel en
de maatbekervergrendeling ook in het bovenste vak van de vaatwasser reinigen.
Ook de roerwerkinzetstukken zijn geschikt voor vaatwassers, maar moeten om-
wille van hun grootte voor alle zekerheid in het bestekmandje worden geplaatst.
Aanwijzing: het met de hand schoonmaken van de roerwerkinzetstukken ver-
lengt de gebruiksduur.
5. Reinig ook de buitenkant van de kan met opening zorgvuldig zodat er geen
melkresten of andere resten in de opening achterblijven die het opschuimproces
van de melk negatief kunnen beïnvloeden.
6. Neem de verhittingskamer op de motorbasis en de motorbasis zelf met een licht
bevochtigde doek af om eventuele melkresten te verwijderen. Dompel de mo-
torbasis met stroomkabel en stekker nooit onder in water of een andere vloeistof
en houd ze nooit onder stromend water.
a
a
a
Verhittingskamer
Aanwijzing:
Vergewis u er altijd van dat er geen melkresten of andere resten op de sensors (a)
van de verhittingskamer zitten.
7. Bewaar het tweede roerwerkinzetstuk in de opbergplek aan de achterzijde van
de motorbasis. Plaats een roerwerkinzetstuk terug in de kan. Zo kunt u altijd
direct aan de slag. Bewaar het apparaat met roerwerkinzetstuken altijd buiten
het bereik van kinderen. De roerwerkinzetstukken kunnen worden ingeslikt –
verstikkingsgevaar!
Aanwijzingen:
– Gebruik nooit agressieve of schurende reinigings- of schoonmaakmiddelen, of
andere harde of krassende of scherpe voorwerpen om delen te reinigen. Zij kun-
nen immers de oppervlakken beschadigen of krassen.
– Dompel de motorbasis nooit onder in water of andere vloeistoffen en houd de
motorbasis uit de buurt van water en vloeistoffen.
– Wanneer u de kan en het deksel met maatbekervergrendeling in de vaatwasser
reinigt, moet u het bovenste vak van de vaatwasser te gebruiken.
Pagina: 9
18
▲
▲ RECEPTEN
WARME CHOCOLADEMELK
Een warme drank met naar keuze geraspte of ge-
smolten chocolade of cacaopoeder gemengd met
warme en opgeschuimde melk of met gesuikerd water.
CAPPUCCINO
Cappuccino bestaat voor een derde uit espresso die op een
derde warme melk wordt geschonken. Het laatste derde be-
staat uit romig melkschuim. Als topping kan men daarover
nog chocoladepoeder strooien.
CHAI LATTE
Chai Latte bestaat uit warme, opgeschuimde melk en Chai-
thee, gearomatiseerd met specerijen en naar wens gezoet.
Als topping kan men nog wat gemalen nootmuskaat of
kaneel over het schuim strooien.
FLAT WHITE
De nieuwe populaire drank uit Australië: een deel van de
espresso wordt in een kopje geschonken en met een gelijke
hoeveelheid warme, licht opgeschuimde melk aangevuld.
LATTE
Een latte bestaat voor een derde uit espresso en voor twee
derde uit licht opgeschuimde melk. In een groot glas giet
men op de espresso de licht opgeschuimde warme melk
langs de binnenkant van het glas gegoten zodat er een
perfecte schuimlaag ontstaat.
IJSKOFFIE / IJSCHOCOLADE
Een koude drank bestaande uit opgeschuimde koude melk
waarin koude koffie wordt geroerd en afgewerkt met een
bolletje ijs, slagroom en geraspte chocolade. Als u de koffie
door chocoladepoeder vervangt, heeft u ijschocolade.
▲
▲ TIPS EN TRUCS
• Gebruik alleen koude, verse of een net geopend pak melk.
• Bepaalde melksoorten leveren meer melkschuim dan andere. Experimenteer met
verschillende melksoorten, vetgehaltes en met beide roerwerkinzetstukken.
• De beste resultaten behaalt u door de markering CAPP/LATTE MAX, ong. 500 ml,
niet te overschrijden.
• Wilt u ingrediënten toevoegen, dan moet u altijd eerst het opschuimproces star-
ten en de melk verwarmen, en pas daarna de ingrediënten toevoegen.
• Om grotere luchtbellen uit het melkschuim te verwijderen, klopt u met de kan
enkele keren op een vlak, hittebestendig werkoppervlak.
• Schud de opgeschuimde melk in de kan langzaam in een cirkelvormige beweging
alvorens de melk in het kopje of glas te schenken.
• Giet de melk na het opschuimproces onmiddellijk in het kopje of glas om te
vermijden dat het schuim verdwijnt. Opgeschuimde melk die niet onmiddellijk
wordt gebruikt, mag niet opnieuw worden verwarmd.
• Vergewis u er voor gebruik altijd van dat de kan en het roerwerkinzetstuk schoon
zijn.
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. BMF600, type 868
Productnaam Melkopschuimer
Spanning/frequentie 220–240 V~/50 Hz
Vermogen 500 Watt
Afmetingen ca. 26@15 cm (hoogte@)
Gewicht ca. 1,6 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
19
Pagina: 10
21
20 21
20
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het roerwerk-
inzetstuk
beweegt niet
of is verscho-
ven.
• Het roerwerkin-
zetstuk zit niet
goed op de plaat-
singspin.
• Het roerwerkin-
zetstuk is tijdens
het opschuimen
verschoven.
• De ingrediënten
werden te snel
toegevoegd.
1. Druk op de START/STOP-knop om
het opschuimproces te onderbreken.
2. Giet de melk/vloeistof uit de kan.
3. Plaats het roerwerkinzetstuk correct
op de plaatsingspin door het omlaag
te drukken tot het met een "klik"
vastklikt.
4. Vul de kan opnieuw met melk/vloei-
stof.
5. Voeg eventuele ingrediënten lang-
zaam en in kleine hoeveelheden toe
aan de kan en alleen nadat de melk
al is verwarmd.
De ingrediën-
ten smelten
niet.
• Bij het toevoegen
van de ingrediën-
ten was de melk
nog niet warm
genoeg.
• De ingrediënten
waren te groot.
• Laat de melkopschuimer altijd enkele
minuten werken om de melk te ver-
warmen alvorens ingrediënten toe te
voegen.
• Voeg alleen verkleinde ingrediënten
toe aan de kan.
De melk is te
koud/te heet.
• Zet de START/STOP-regelaar op een
nieuwe hogere of lagere temperatuur.
Let op: in de positie COLD STIR wordt
de melk niet verwarmd.
• Vul de kan altijd met voldoende melk
zodat de vulhoeveelheid tussen de
MIN- en MAX-markering ligt.
Noodstop. • U kunt de werking op elke moment
onderbreken door de START/STOP-
knop in te drukken. Zodra de knop-
rand niet meer knippert, is de wer-
king van het apparaat beëindigd.
▲
▲ PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De melk
schuimt niet
op.
• De melk is te heet
om op te schui-
men.
• Gebruik koude verse melk.
• Schuim geen melk op die u eerder
heeft verwarmd en opgeschuimd.
• Doe een beetje melk in de kan.
• Controleer of de knoprand knippert
en niet constant brandt.
• In welke mate u de melk kunt op-
schuimen hangt af van de melk. Pro-
beer andere melk of een andere soort
melk. Het kan ook liggen aan het
vetgehalte van de melk. Probeer welk
roerwerkinzetstuk beter is te combi-
neren. Het roerwerkinzetstuk met de
tanding schuimt de melk intensiever
op.
• Wanneer u dikkere ingrediënten zoals
siroop, zware poeder of grote vlokken
aan de melk toevoegt, kan dit de
schuimhoeveelheid beperken.
De melk
wordt niet
warm.
• Controleer of de kan correct op de
verhittingskamer van de motorbasis
zit.
• Druk op de START/STOP-knop om het
opschuimproces te starten.
• Verhoog de temperatuurinstelling
door de START/STOP-regelaar naar
rechts te draaien.
Pagina: 11
23
22
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Cremissimo 868.

Stel een vraag over de Solis Cremissimo 868

Heb je een vraag over de Solis Cremissimo 868 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Cremissimo 868. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Cremissimo 868 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.