Solis Cremalatte 869 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Cremalatte 869. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Melkopschuimer
  • Model/naam: Cremalatte 869
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 57
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRITEN
Leest u alstublieft voor het gebruik voor uw Solis Cremalatte deze gebruiks-
aanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en
goed kunt bedienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te
bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook te over-
handigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische apparatuur
de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de motorbasis noch het netsnoer
en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water kan
in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht de motorbasis of
het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met droge
rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen of voeten en kom dan
ook niet aan de stekker.
3. Controleer voor gebruik of de aangegeven spanning op het apparaat overeen-
komt met uw netspanning.
4. Het apparaat moet tijdens het gebruik om een vlakke, stabiele en droge onder-
grond staan, zoals een tafel of werkoppervlak. Tijdens gebruik kan het apparaat
vibreren of heen en weer bewegen. Daarom mag de melkopschuimer nooit op
de rand van een tafel gebruikt worden. Het apparaat is niet geschikt om buiten
te gebruiken.
5. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen om te voorkomen dat het
apparaat er vanaf getrokken wordt. Zorg ervoor dat het snoer niet met hete
oppervlakten, zoals kachels of radiatoren of met het apparaat zelf in aanraking
kan komen. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u de stekker in het stop-
contact doet.
6. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een
nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, hitte of
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere appa-
raten.
7. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets op
het snoer.
8. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt, het
onbeheerd achterlaat of als deze schoongemaakt moet worden. We raden het
58
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 58
Pagina: 58
gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik
van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam om een veilig-
heidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij
uw elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoi-
res.
11. Laat de melkopschuimer tijdens gebruik nooit onbeheerd achter! Bij onjuist
gebruik bestaat letselgevaar!
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Neem deze niet
weer in gebruik, totdat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
13. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
14. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
15. Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
16. Verplaats of schud het apparaat niet tijdens gebruik.
17. Gebruik de Solis Cremalatte alleen voor het opschuimen van melk of het roeren
of verwarmen van melk of chocolademelk.
18. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
Gebruik het aparaat nooit met een lege glazen kan of zonder glazen kan. Ver-
keerd gebruik kan tot letstel leiden.
19. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen accessoires. Het
gebruik van verkeerde accessoires kan tot beschadiging van het apparaat leiden.
20. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik thuis en niet voor commercieel
gebruik. Gebruik het apparaat niet in voertuigen of op boten.
21. Controleer uw melkopschuimer voor ieder gebruik.
22. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken
als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende service-
punten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te maken.
23. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit of
onwetende en onervaren personen, ook kinderen, mogen de melkopschuimer
59
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 59
Pagina: 59
niet gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of
diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Bovendien moe-
ten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan en
hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt kan worden. Reiniging en onder-
houd van het apparaat mag alleen onder toezicht door kinderen worden uitge-
voerd. Het apparaat mag in geen geval door kinderen onder de 8 worden
gereinigd of gebruikt.
24. Bewaar het apparaat en het snoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
25. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken, tenzij ze door een volwassene
die voor hun veiligheid verantwoordelijk worden begeleid.
26. Kinderen mogen niet met de melkopschuimer spelen. Houd het verpakkings-
materiaal incl. de plastic zakken uit de buurt van kinderen. Verstikkingsgevaar!
27. Houd het apparaat tijdens gebruik uit de buurt van kinderen – de melk en de
melkkan en ook de hitteplaat worden zeer heet! Raak daarom tijdens en kort
na gebruik zowel de hitteplaat als de glazen kan en de bodem niet aan. Houd
de kan alleen vast aan de handgreep!
28. Het apparaat beschikt over een beveiligingssysteem: De melkopschuimer werkt
alleen als de glazen kan op de juiste mannier op de hitteplaat wordt geplaatst.
Het roerwerk moet op de pin in de kan zitten.
29. Gebruik nooit een tijdschakelaar of afstandsbediening om het apparaat aan te
zetten.
30. Gebruik bij dit apparaat uitsluitend de meegeleverde glazen kan met deksel en
ook alleen het meegeleverde roerwerk. Het gebruik van verkeerde accessoires
kan leiden tot stroomstoten, brand- of persoonlijk letsel en het apparaat zelf
beschadigen!
31. Zet het apparaat altijd eerst uit met de ON|OFF knop, voordat u deze verplaatst,
uit elkaar haalt, in elkaar zet of gaat schoonmaken. Haal de stekker uit het stop-
contact en wacht tot het roerwerk volledig tot stilstand is gekomen. Haal de stek-
ker ook uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
32. Laaat het apparaat voor een volgend gebruik altijd eerst afkoelen.
33. Wees tijdens het melkopschuimen altijd voorzichting – breng vingers, handen,
haren, kleding, sieraden en keukengerei nooit in de buurt van het roerwerk.
Gebruik geen voorwerpen in de glazen kan tijdens het gebruik.
34. Houd de deksel tijdens gebruik altijd gesloten. Het apparaat loopt na het uit-
schakelen nog kort door – open de deksel hierom dus pas als alles tot stilstand
is gekomen!
60
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 60
Pagina: 60
61
35. De glazen kan mag niet op een normale hitteplaat gebruikt worden.
36. Alleen de meegeleverde glazen kan mag op de hitteplaat worden geplaatst. Zet
hier nooit andere kannen, potten of pannen op.
37. Haal na ieder gebruik de stekker uit het stopcontact. Alleen dan is het apparaat
goed uitgeschakeld.
38. Let op: De kan is gemaakt van glas. Mocht het glas breken, let dan op en zorg
dat u zich niet bezeerd. In geen geval de kan opnieuw gebruiken!
39. Houd het apparaat schoon. Zet het apparaat altijd eerst uit en haal de stekker
uit het stopcontact, voordat u gaat reinigen of het apparaat opbergt. Kijk hier-
voor in het hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud” in deze gebruiksaanwijzing.
40. Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers zoals eti-
ketten en maak de glazen kan, het roerwerk en de deksel schoon met warm
spoelwater en een zachte doek. Kijk hiervoor in het hoofdstuk “Reiniging en
Onderhoud” op bladzijde 69 in deze gebruiksaanwijzing.
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 61
Pagina: 61
62
▲ PRODUCTBESCHRIJVING
1
2
3
8
7
6
5
4
9
Roerwerk met tandwiel
Voor het opschuimen van melk
Roerwerk zonder tandwiel
Voor het roeren van melk
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 62
Pagina: 62
63
1 Deksel
2 Roerwerk
Met tandwiel voor het opschuimen van melk
3 Handgreep van de glazen kan
4 Glazen kan
Met vulhoogte aanduiding (MIN- en MAX-markering)
5 Bodem van de kan
Met plaatsingspin voor het roerwerk
6 Hitteplaat
Met veiligheidsschakelaar en temperatuursvoeler
7 Motorbasis
8 Bedieningspaneel
Met display en drukgevoelige functiekeuzeknoppen
9 In de bodem van het apparaat:
Roerwerkonderdeel zonder tandwiel en roerwerkonderdeel met tandwiel
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 63
Pagina: 63
64
■ DE KEUZEINSTELLINGEN VAN UW SOLIS CREMALATTE
voor de bereiding van warme chocolademelk
(verwarming tot ca. 70°C)
voor de verwarming en het opschuimen van melk
(verwarming tot ca. 60°C)
voor het opschuimen van melk of het roeren van melk met
cacaopoeder zonder verwarming
(koud)
■ U KUNT 5 BEREIDINGSMETHODES KIEZEN
Bereiding
Warm melkschuim
Koud melkschuim
Melk verwarmen
zonder schuimen
Warme chocolademelk
zonder op te schuimen
Koude chocolademelk
zonder op te schuimen
Onderdeel
Roerwerk met tandwiel
Roerwerk met tandwiel
Roerwerk zonder tandwiel
Roerwerk met/zonder
tandwiel
Roerwerk met/zonder
tandwiel
Keuzeinstelling
■ DE VULHOOGTE AANDUIDING OP DE GLAZEN KAN
• 350 ml (MAX) maximale vulhoeveelheid, waarbij de melk in de kan bij
het opschuimen niet overloopt
• 250 ml
• 150 ml (MIN) minimale vulhoeveelheid, de minimale hoeveelheid
(De vloeistofspiege melk die gebruikt moet worden, zodat het
gelijk met de bovenrand melkopschuimen goed functioneert
van de metalen bodem)
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 64
Pagina: 64
65
▲ INGEBRUIKSNAME
• Zet de motorbasis op een droog, effen werkoppervlak buiten de reikwijdte van
kinderen en in de buurt van een stopcontact.
• Als het apparaat al een keer gebruikt is en daardoor nog heet zijn, laat deze dan
eerst afkoelen.
• Controleer of de hitteplaat en de onderzijde van de kan schoon en droog zijn.
■ DE BEREIDING VAN MELKSCHUIM, KOUD OF WARM
• Haal de deksel van de glazen kan af (afb. 1).
• Plaats het roerwerk met het tandwiel op de pin in de glazen kan (afb. 2).
• Vul de glazen kan met koude melk. Let hierbij op de MIN- en MAX-markering.
Als u te veel melk in de kan doet – meer dan 350 ml – dan kan de melk tijdens
het opschuimen door het toenemen van het volume uit de kan lopen (afb. 3).
• Plaats de deksel weer op de glazen kan (afb. 4).
afb. 1 afb. 2 afb. 3
afb. 4 afb. 5 afb. 6
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:02 Seite 65
Pagina: 65
66
• Plaats de glazen kan, met behulp van de handgreep, op de hitteplaat op de basis
van het apparaat. Doe de stekker in een juist stopcontact (afb. 5).
• Raak de tiptoets net zo vaak aan, totdat het juiste symbool op de display oplicht
(afb. 6):
Opschuimen zonder verhitting
Opschuimen met verhitting
• Het roerwerk wordt door de magneetaandrijving binnenin de glazen kan aan-
gedreven. Afhankelijk van de gekozen instelling wordt ook de hitteplaat en de
glazen kan verhit.
• Na ongeveer 90 tot 360 seconden stopt het apparaat automatisch en het sym-
bool bij de gekozen instelling dooft. De melk is opgeschuimd en kan op uw
espresso/koffie worden gegoten of met een lepel worden aangebracht. Haal hier-
voor eerst de deksel eraf.
• Als u het apparaat al voor de automatische stop willen uitschakelen, druk dan
simpelweg nog een keer op de keuzeknop.
Tip:
• Laat het melkschuim wat rusten, zodat deze vast wordt en zich stabiliseert.
• Gebruik een lepel om het melkschuim op de espresso aan te brengen. Hiermee
zorgt u dat deze compact blijft.
• Giet de overgebleven melk dat niet opgeschuimd is in uw koffie, afhankelijk van
de koffiespecialiteit die u wilt bereiden:
Cappuccino bestaat uit één derde warme espresso, één derde hete melk en één
derde melkschuim.
Latte Macchiato bestaat uit een espresso, weinig hete melk en veel melkschuim.
Caffè Latte bestaat uit een dubbele espresso in een grote kop die voor de rest
met hete melk wordt gevuld. Slechts weinig of helemaal geen melkschuim erop
aanbrengen met een lepel.
• U krijgt het melkschuim als u koude, vetarme melk (met een vetgehalte van
1,5%) gebruikt.
• Koud melkschuim is zeer geschikt voor een koude koffie verkeerd of Cappuc-
cino Freddo en is zeer verfrissend op een warme dag. Voor een koud melkschuim
ook gedurende 3 minuten het roerwerk met tandwiel gebruiken en de instelling
.
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:03 Seite 66
Pagina: 66
67
■ DE BEREIDING VAN WARME CHOCOLADEMELK
• Haal de deksel van de glazen kan af (afb. 7).
• Plaats een roerwerk (met of zonder tandwiel) op de pin in de glazen kan
(afb. 8).
• Vul de glazen kan met koude melk. Let hierbij op de MIN- en MAX-markering
(afb. 9).
• Voeg max. 20 g cacao- of chocoladepoeder aan de glazen kan toe (afb. 10).
afb. 7 afb. 8 afb. 9
afb. 10 afb. 11 afb. 12
afb. 13
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:03 Seite 67
Pagina: 67
68
• Plaats de deksel weer op de glazen kan (afb. 11).
• Plaats de glazen kan, met behulp van de handgreep, op de hitteplaat op de basis
van het apparaat. Doe de stekker in een juist stopcontact (afb. 12).
• Raak de tiptoets net zo vaak aan, totdat het juiste symbool op de display
oplicht:
Roeren met verhitting (afb. 13)
• Het roerwerk wordt door de magneetaandrijving binnenin de glazen kan aan-
gedreven, ook de hitteplaat en de glazen wordt verhit.
• Na ongeveer 300 tot 420 seconden stopt het apparaat automatisch en het sym-
bool bij de gekozen instelling dooft. In de kan bevindt zich nu een heerlijke cho-
colademelk die u vanuit de kan in een mok kunt schenken. Haal hiervoor eerst
de deksel van de kan af.
• Als u het apparaat al voor de automatische stop willen uitschakelen, druk dan
simpelweg nog een keer op de keuzeknop.
■ HET MELKOPSCHUIMEN / DE BEREIDING VAN
CHOCOLADEMELK BEËINDIGEN
• Na de bereiding van het melkschuim of warme chocolademelk altijd de stekker
uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
• Wij raden aan om de bijbehorende onderdelen en de motorbasis direct na het
afkoelen schoon te maken, zodat de melk of chocolademelkresten niet aan-
koeken.
• Als u het apparaat nogmaals wilt gebruiken, laat deze dan eerst goed afkoelen!
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:03 Seite 68
Pagina: 68
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
• Haal voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
goed afkoelen. Let op: de hitteplaat en de glazen kan zijn na gebruik heet!
• Haal het roerwerkonderdeel uit de afgekoelde glazen kan en spoel deze voor-
zichtig schoon onder stromend water (afb. 14).
• Daarna moeten de kan met deksel met de hand in wat warm water met een
beetje mild afwasmiddel en een zachte spons of doek schoon gemaakt worden.
Daarna goed afspoelen en aansluitend goed afdrogen (afb. 15). U kunt de kan
(maar niet de deksel, het roerwerk of de motorbasis) ook reinigen in het
bovenste vak van de vaatwasser. Hierdoor kan er wel in de loop van de tijd
gebruikerssporen ontstaan aan het materiaal en de bedrukking.
• Gebruik nooit aggressieve of schurende reinigings- of schoonmaakmiddelen, of
andere harde of kressende of scherpe voorwerken om de glazen delen te reini-
gen, deze kunnen krassen op het oppervlak veroorzaken.
• Reinig de motorbasis met hitteplaat alleen met een vochtige doek. De motor-
basis met stekker en netsnoer mogen nooit in vloeistof worden ondergedom-
peld of onder stromend water worden gehouden (afb. 16 en 17).
• Berg de roerwerkonderdelen op in de bodem van de motorbasis. U kunt ook een
van de roerwerken weer in de glazen kan plaatsen. Zo is hij direct weer klaar voor
gebruik (afb. 18).
afb. 14 afb. 15 afb. 16
afb. 17 afb. 18
69
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:03 Seite 69
Pagina: 69
70
▲ PROBLEEMOPLOSSINGEN
PROBLEEM: Het apparaat gaat niet aan als u de keuzeknop aanraakt. Er gaat
geen symbool branden en het apparaat werkt niet.
• Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit en of het stopcontact van
stroom is voorzien.
• Controleer of het netsnoer of de stekker beschadigd zijn. Mocht dit het geval
zijn, breng het apparaat dan naar Solis of een door Solis erkend servicepunt,
zodat het netsnoer omgeruild kan worden.
• Controleer of de glazen kan op de juiste manier geplaatst is.
PROBLEEM: De melk schuimt niet op.
• Controleer of de melk vetarm (met een vetgehalte van 1,5%) en koud is.
• Controleer of het roerwerk op de juiste manier in de kan is geplaatst en of u het
roerwerk met tandwiel gebruikt heeft.
• Als u chocolade- of cacaopoeder toevoegt, dan is er over het algemeen maar wei-
nig opbouw van melkschuim mogelijk.
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer F280UA, type 869
Productomschrijving
Spanning/Frequentie
Vermogen
Afmetingen (H x Ø)
Capaciteit
Gewicht
Melkopschuimer
230-240V~ / 50 Hz
600-650 Watt
ca. 21,5 x 19,0 cm (incl. handgreep)
150 – 350 ml koude melk
ca. 1,20 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:03 Seite 70
Pagina: 70
71
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Milchaufschäumer NL_2015 29.07.15 08:03 Seite 71

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Cremalatte 869.

Stel een vraag over de Solis Cremalatte 869

Heb je een vraag over de Solis Cremalatte 869 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Cremalatte 869. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Cremalatte 869 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.