Solis Compact 821 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Compact 821. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Rijstkoker
  • Model/naam: Compact 821
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 37
W ij feliciteren u met de aankoop v an de S O L IS R IC E C O O K E R C O MP A C T
cool touch rijstkoker v oor 4 koppen.
SOLIS heeft de kunst van het koken van perfecte, luchtige rijst totaal veranderd en deze vereenvoudigd
tot het indrukken van é é n enkele knop. U w SOLIS rijstkoker beë indigt het kookproces automatisch zodra
de rijst gaar is en schakelt dan over naar de praktische warmhoudmodus, zodat uw rijst nooit meer te
zacht wordt.
Deze gebruiksaanwijzing bevat niet alleen instructies voor het gebruik van uw nieuwe rijstkoker, maar
ook informatie over de verschillende soorten rijst die er verkrijgbaar zijn.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u uw rijstkoker in gebruik neemt.
SOLIS AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
38
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 3 8 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 38
B E L A N GR IJK E V E IL IGH E ID S V O O R S C H R IF T E N
Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten er altijd een aantal essentië le veiligheidsvoorschriften
worden opgevolgd. Hiertoe behoren ook de volgende:
1. Belangrijk: lees alle instructies zorgvuldig door,
voordat u het apparaat in gebruik neemt.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. P ak het
apparaat alleen vast aan de daarvoor bedoel-
de grepen.
3. Zet het apparaat altijd neer op een vlakke,
droge en hittebestendige ondergrond.
4. Om elektrische schokken te voorkomen, mag
u het netsnoer, de stekker en het apparaat zelf
niet in water of een andere vloeistof dompelen.
5. Wanneer het apparaat wordt gebruikt door of
in de buurt van kinderen, moeten deze goed
in het oog worden gehouden.
6. Haal wanneer u het apparaat niet gebruikt en
voordat u het gaat reinigen, de netstekker uit
het stopcontact. Laat het apparaat helemaal
afkoelen, voordat u onderdelen op hun plaats
brengt of verwijdert of het apparaat gaat
reinigen.
7. Gebruik het apparaat niet, wanneer het nets-
noer of de stekker defect is of het apparaat
niet goed meer werkt of beschadigd is. Breng
het apparaat naar de dichtstbijzijnde geau-
toriseerde dealer om het te laten nakijken,
repareren of instellen.
8. Het gebruik van niet door de fabrikant van het
apparaat aanbevolen accessoires kan brand,
elektrische schokken en verwondingen tot
gevolg hebben.
9. Gebruik het apparaat niet buiten.
10 . Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking
komt met hete oppervlakken en niet over de
rand van een werkblad of tafel hangt.
11. Zet het apparaat niet op een hete brander of
in de buurt daarvan en niet in een verwarmde
oven.
12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel
waarvoor het bestemd is.
13. Wanneer er in het apparaat water of andere
vloeistoffen zitten, is bij het bewegen ervan
de grootste voorzichtigheid geboden.
14. Raak het stoomafvoerrooster aan de boven-
kant niet aan, dek het niet af en zorg ervoor
dat het niet verstopt raakt. Het stooma-
fvoerrooster wordt extreem heet en kan
brandwonden veroorzaken.
15. Sluit het apparaat alleen aan op een
220 -240 volt stopcontact.
16. Wanneer u de stekker uit het stopcontact
haalt, houd het snoer dan altijd vast aan de
stekker. Trek nooit aan het snoer.
17. Sluit de rijstkoker niet aan op dezelfde groep
als andere elektrische apparaten. Wanneer de
elektrische stroomkring door andere appara-
ten is overbelast, kan het apparaat niet meer
goed functioneren.
18. Zorg er vó ó r gebruik altijd voor dat de buiten-
kant van de binnenpan droog is. Wanneer de
binnenpan in de koker wordt geplaatst terwijl
deze nat is, bestaat het risico dat de koker
niet goed werkt.
19. Bij opening van het deksel tijdens of na het
koken is de grootste voorzichtigheid gebo-
den. De hete stoom die uit het apparaat naar
buiten komt, kan brandwonden veroorzaken.
20 . Bij ingeschakelde warmhoudfunctie mag u de
rijst niet langer dan 12 uur in de koker laten
zitten.
21. Om beschadiging en vervorming te voor-
komen, mag de binnenpan niet worden
gebruikt op een kookplaat of brander.
22. Om het apparaat uit te schakelen, zet u de
schakelaar op « OF F» en haalt u vervolgens de
stekker uit het stopcontact.
23. Om het risico van elektrische schokken uit te
sluiten, mag u het apparaat alleen gebruiken
met de uitneembare binnenpan.
B E W A A R D E Z E GE B R U IK S A A N W IJZ IN G Z O R GV U L D IG
39
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 3 9 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 39
AAN W IJZ IN GE N V OOR H E T GE B R U IK
V AN H E T N E T SN OE R
1. Met het apparaat wordt een kort netsnoer meegeleverd. Hierdoor bestaat er minder risico dat er
iemand in het snoer verstrikt raakt of erover struikelt.
2. Bij gebruik van een verlengsnoer is grote voorzichtigheid geboden.
3. Wanneer er een verlengsnoer wordt gebruikt,
a. moeten de op het verlengsnoer gedrukte belastingswaarden minimaal overeenkomen
met die van het apparaat;
b. moet dit verlengsnoer zo worden gelegd, dat het niet over de rand van het werkblad of de tafel
hangt, zodat kinderen er niet aan kunnen trekken en er niemand over kan struikelen.
H e t a ppa ra a t is n ie t ge s c h ik t v o o r c o m m e rc ie e l ge b ru ik .
40
V erwijdering
E U 2 0 0 2 /9 6 /E C
A anwijzingen v oor het v erwijderen v an het product v olgens E U -richtlijn 2 0 0 2 /9 6 /E C
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinza-
melpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecy cled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om
het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast
het sy mbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties
ter verbetering van haar producten.
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 0 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 40
B E N AM IN G V AN D E ON D E R D E LE N
1. Knop voor het openen van het deksel
2. Greep
3. Deksel met veiligheidssluiting
4. Signaallampje voor de WARMHOU DF U N CTIE
5. N etschakelaar
6. Stoomafvoerrooster
7. Condenswaterreservoir
8. F rontplaat
9. Signaallampje voor KOKE N (« COOK» )
10 . Binnenpan
11. Maatbeker
12. Rijstlepel
1
2
3
4 !""#
$%&'
&(!)*!""#)&
7
8
9
5
6
10
11
12
41
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 1 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 41
GE B R U IK V AN U W R IJST K OK E R
V oor ingebruikneming:
1. Lees alle instructies en belangrijke veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
2. V erwijder al het verpakkingsmateriaal en controleer of alle onderdelen volledig en onbeschadigd zijn.
3. Gooi alle plastic zakken weg, omdat deze gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen.
4. Was alle losse onderdelen af in warm zeepsop. Spoel ze na met water en droog ze goed af.
5. Haal de binnenpan uit de koker en reinig deze met warm zeepsop. Spoel de pan na met water en
droog hem goed af, voordat u hem weer terugplaatst in de koker.
6. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.
• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of producten die niet geschikt zijn voor
oppervlakken met een anti-aanbaklaag.
• Dompel het onderste gedeelte van de koker, het netsnoer en de stekker nooit in water.
R ijst koken:
1. Meet met de meegeleverde maatbeker de gewenste hoeveelheid rijst af.
E en afgestreken v olle beker ongekookte rijst lev ert 2 bekers gekookte rijst op.
De inhoud van de meegeleverde maatbeker bedraagt 180 ml.
2. Spoel de rijst in een aparte kom of pan tot het water enigszins helder is.
3. Doe de gewassen rijst in de binnenpan.
4. V oeg met de meegeleverde maatbeker of met behulp van de maatstreepjes aan de binnenkant van
de binnenpan de benodigde hoeveelheid water toe. E en tabel voor de rijst-waterverhouding voor
zowel witte (gepelde) als bruine (ongepelde) rijst vindt u op blz. 4 4 .
O P ME R K IN G: de maatstreepjes voor de hoeveelheid water aan de binnenkant van de binnenpan
gelden alleen voor witte rijst.
5. De rijst wordt zachter, wanneer u deze voor het koken 10 -20 minuten laat weken.
6. Controleer of de binnenpan aan de buitenkant droog en helemaal schoon is en plaats
hem dan in de rijstkoker. Sluit het deksel, sluit het netsnoer aan en steek de stekker van
het netsnoer in het stopcontact.
* O m het ontsnappen van stoom en daardoor langere kooktijden te voorkomen, kunt u het deksel
tijdens het koken het b este niet openen.
7. Druk op de netschakelaar. Het lampje « COOK» gaat branden. Wanneer de rijst gaar is, schakelt het
apparaat automatisch om naar de warmhoudmodus en gaat het lampje « WARM» branden.
8. Laat de rijst na het koken bij gesloten deksel nog 5-10 minuten staan. Zo weet u zeker,
dat de rijst helemaal gaar is.
9. De rijstkoker blijft in de warmhoudmodus staan, tot hij wordt losgekoppeld van het net.
Haal wanneer u het apparaat niet gebruikt, ALTIJD de netstekker uit het stopcontact.
Het is belangrijk dat de buitenkant van de binnenpan helemaal schoon en droog is, voordat u de pan
in de rijstkoker plaatst. Water, voedselresten en andere stoffen kunnen in aanraking komen met het
verwarmingselement en het apparaat daardoor beschadigen.
42
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 2 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 42
T IP S V OOR E E N GOE D E ST AR T
B ruine rijst koken
• Door het zilvervlies rondom de korrels moet bruine rijst langer koken dan witte rijst. De globale
kooktijden voor witte en bruine rijst staan vermeld in de tabel op blz. 4 5 .
• Raadpleeg voor de verhouding tussen de hoeveelheid rijst en de hoeveelheid water bij het koken van
bruine rijst de tabel op blz. 4 4 van deze gebruiksaanwijzing. De maatstreepjes voor de hoeveelheid
water in de binnenpan gelden alleen voor witte rijst. Gebruik deze niet voor bruine rijst.
• V anwege de grotere hoeveelheid water die bij het koken van bruine rijst nodig is, bedraagt de maxi-
male hoeveelheid bruine rijst die in de rijstkoker kan worden bereid, 3 maatbekers (ongekookt). Dit
levert 6 maatbekers gekookte rijst op.
Gemengde rijst koken
Bruine rijst, wilde rijst en gemengde rijst kunnen in samenstelling varië ren. Sommige variaties moeten
voor optimale resultaten langer koken en/of er moet meer water worden toegevoegd. Raadpleeg hier-
voor de aanwijzingen voor het koken van de rijst op de verpakking.
Maatbeker
De inhoud van de meegeleverde maatbeker bedraagt 180 ml. De tabel op blz. 4 4
heeft betrekking op de rijst-waterverhouding voor de meegeleverde maatbeker.
Max imale capaciteit
Doe per keer niet meer dan 4 maatbekers ongekookte rijst in het apparaat (maximaal 3 maatbekers
bruine rijst). De maximale hoeveelheid voor deze rijstkoker bedraagt 4 maatbekers ongekookte rijst
(3 maatbekers bruine rijst). Dit levert 8 bekers gekookte rijst (6 bekers bruine rijst) op.
C ondenswaterreserv oir
De rijstkoker is uitgerust met een condenswaterreservoir (zie het hoofdstuk « Benaming van de
onderdelen» op blz. 4 1 ). Het condenswaterreservoir voert overtollig vocht tijdens het koken van de
rijst af en zorgt ervoor dat de rijst altijd perfect wordt gekookt en nooit papperig wordt.
O P ME R K IN G:
Reinig het condenswaterreservoir telkens na gebruik. Om het reservoir uit de rijstkoker te halen, pakt u
het aan weerszijden vast en trekt u het los. Was het af in warm zeepsop, droog het goed af en schuif het
terug in de rijstkoker, tot het op zijn plaats zit en vastklikt.
43
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 3 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 43
K OOK IN ST R U C T IE S
S oepen en eenpansgerechten koken:
1. Doe alle ingredië nten in de binnenpan en plaats de pan in de rijstkoker.
2. Druk op de netschakelaar. Het lampje « COOK» gaat branden.
3. Roer de inhoud van de pan af en toe om en kook deze tot hij klaar is.
4. Schuif de netschakelaar na het koken weer omhoog om om te schakelen naar de warmhoudmodus
(« WARM» ). Het lampje « WARM» gaat branden.
5. De rijstkoker blijft in de warmhoudmodus (« WARM» ) staan, tot hij wordt losgekoppeld van het net.
Wanneer u het apparaat niet gebruikt, mag de netstekker nooit in het stopcontact blijven zitten.
R ijst-waterv erhouding v oor witte rijst:
ON GE KOOKTE RIJST W IT T E R IJS T W IT T E R IJS T Globale hoeveelheid
water met maatstreepje voor gekookte rijst
maatbeker water op de
binnenwand*
1 beker 1½ beker 1e streepje 2 bekers
2 bekers 2½ beker 2e streepje 4 bekers
3 bekers 3½ beker 3e streepje 6 bekers
4 bekers 4½ beker 4e streepje 8 bekers
R ijst-waterv erhouding v oor bruine rijst:
ON GE KOOKTE RIJST B R U IN E R IJS T Globale hoeveelheid
water met maatbeker gekookte rijst
1 beker 1¾ beker 2 bekers
2 bekers 3 bekers 4 bekers
3 bekers 4¼ beker 6 bekers
* De maatstreepjes gelden allen voor witte rijst. Bruine rijst en gemengde rijst moeten langer koken
dan witte rijst. Specifi eke kookinstructies vindt u op de rijstverpakkingen.
O P ME R K IN G
V anwege de grotere hoeveelheid water die voor het koken van bruine rijst nodig is, kunnen er
maar 3 maatbekers bruine rijst in de koker worden bereid.
44
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 4 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 44
K OOK IN ST R U C T IE S
P raktische tips
1. Was de rijst voordat u hem in de binnenpan doet om achtergebleven vliesjes en zetmeel te
verwijderen. Zo voorkomt u dat de rijst bruin wordt of vastplakt aan de bodem van de pan.
2. Wanneer de rijstsoort die u gebruikt, aan de bodem van de binnenpan blijft plakken, bestrijk
de bodem dan met een beetje plantaardige olie, voordat u de rijst in de pan doet.
3. De hoeveelheden en tijden in de onderstaande tabel zijn slechts algemene richtwaarden. Omdat er
vele verschillende soorten rijst verkrijgbaar zijn (zie het hoofdstuk « Over de rijst» op blz. 4 8 ), kunnen
de hoeveelheden en tijden licht varië ren.
K ooktijd
W IT T E R IJS T Kooktijd B R U IN E R IJS T Kooktijd
ongekookt in ongekookt in
maatbekers maatbekers
1 beker 19-24 min 1 beker 28-33 min
2 bekers 23-28 min 2 bekers 32-37 min
3 bekers 27-32 min 3 bekers 40 -45 min
4 bekers 32-37 min 4 bekers N IE T MOGE LIJK
De vermelde kooktijden zijn ‹circa›-waarden. De tabel is alleen bedoeld als referentie. Mogelijke afwijkin-
gen in de kooktijden kunnen worden beïnvloed door de volgende factoren:
• soort rijst.
• verhouding tussen de hoeveelheid rijst en water in de binnenpan.
• gebruik van de rijstkoker met korte tussenpozen; omdat het verwarmingselement dan nog heet is,
kan het nodig zijn de rijst korter te koken.
• openen van het deksel tijdens het koken, waardoor er warmte verloren gaat en stoom ontsnapt;
door opening van het deksel voordat de rijst gaar is, kan het nodig zijn de rijst langer te koken.
45
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 5 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 45
R E IN IGIN GSIN ST R U C T IE S
K oppel het apparaat v ó ó r reiniging altijd los v an het
elektriciteitsnet en laat het helemaal afkoelen
Buitenkant van de koker en binnenpan reinigen:
1. Haal de binnenpan uit de koker. Was de binnenpan af in warm zeepsop
met een ny lon spons of een vaatdoek.
2. Spoel de pan na met water en droog hem goed af.
3. Reinig de buitenkant van de koker met een vochtige doek.
Onderkant van het deksel reinigen (zie afbeelding 1)
Reinig de onderkant van het deksel telkens na gebruik.
1. Haal het binnendeksel van de as af door het voorzichtig naar u toe
te trekken. Laat het deksel even weken.
2. N eem de onderkant van het deksel af met een warme,
vochtige doek.
3. Droog het met een zachte, droge doek af.
4. Breng het binnendeksel terug op zijn plaats door het op de as te
schuiven en aan te drukken. N a het inzetten van het binnendeksel
moet bij geopend buitendeksel de smalste kant van de afdichting van
het binnendeksel naar u toe zijn gericht. Wanneer het binnendeksel
niet goed is ingezet, kan het buitendeksel niet worden gesloten.
O P ME R K IN G: reinig het apparaat nooit, wanneer de koker nog
heet is.
V erwarmingsplaat reinigen (zie afbeelding 2)
Reinig de verwarmingsplaat telkens na gebruik.
1. N eem de verwarmingsplaat af met een warme, vochtige doek.
2. Droog hem met een zachte, droge doek af.
3. Op de verwarmingsplaat kunnen rijstkorrels of ander droog materiaal
blijven plakken. Herhaal de stappen 1 en 2 tot de verwarmingsplaat
helemaal schoon is, zodat u zeker weet dat de verwarmingsplaat over
het gehele oppervlak in contact komt met de binnenpan. Anders sluit
het apparaat niet goed en kan het oververhit raken.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of producten die ongeschikt zijn voor oppervlakken
met een anti-aanbaklaag.
• Het apparaat mag N IE T worden gereinigd in de afwasmachine. De binnenpan en de losse onder-
delen mogen N IE T worden gereinigd in de afwasmachine.
• Zorg er vó ó r gebruik altijd voor dat de buitenkant van de binnenpan droog is. Wanneer de binnen-
pan in de koker wordt geplaatst terwijl deze nat is, kan het apparaat beschadigd raken en bestaat
het risico dat het niet goed werkt.
46
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 6 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 46
P R OB LE E M OP LOSSIN G
Omdat elke soort rijst een andere samenstelling en consistentie heeft, kunnen de kookresultaten verschil-
lend zijn. Hieronder vindt u enkele tips voor het oplossen van problemen die u helpen de rijst zo te koken
dat deze de gewenste consistentie heeft.
P robleem
De rijst is na het koken
te droog/hard.
De rijst is na het koken
te vochtig/nat.
O plossing
Wanneer de rijst bij het omschakelen van de rijstkoker naar
de warmhoudmodus (« WARM» ) droog of hard is, kunt u
deze zachter maken door extra water toe te voegen en de
rijst nog even te koken. V oeg afhankelijk van de droogte
van de rijst ½ tot 1 maatbeker water toe en roer de rijst
goed om. Sluit het deksel en zet de netschakelaar in de
stand « COOK» . Wanneer de rijstkoker omschakelt naar de
warmhoudmodus (« WARM» ), open dan het deksel en roer
de rijst opnieuw om, zodat u de consistentie kunt controle-
ren. Herhaal dit zo nodig tot de rijst zacht en vochtig is.
Wanneer de rijst bij het omschakelen van de rijstkoker naar
de warmhoudmodus (« WARM» ) nog te vochtig/nat is, roer
hem dan om met de rijstlepel. Daardoor wordt de meest
vochtige rijst over de bodem verdeeld en kan het vocht
ontsnappen. Sluit het deksel en laat de koker afhankelijk
van de hoeveelheid vocht 10 -30 minuten in de warm-
houdmodus (« WARM» ) staan. Open het deksel en roer de
rijst met enige tussenpozen een paar keer om, zodat het
overtollige vocht kan ontsnappen.
47
SOLIS H E LP LIN E :
0 4 4 8 7 4 6 4 1 4
(Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. V aak is het probleem met een tip of met een trucje
op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 7 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 47
OV E R D E R IJST
Rijst is een waardevolle, vetarme bron van complexe koolhy draten en is rijk aan thiamine, niacitine en
ijzer. Het is een essentieel bestanddeel van een gezonde voeding. In de winkel is een groot aantal
verschillende rijstsoorten verkrijgbaar. Met uw SOLIS rijstkoker kunt u elke soort altijd perfect koken.
Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende rijstsoorten en hun specifi eke kenmerken.
L angkorrelige rijst
Deze rijst bevat weinig zetmeel en is na het koken korrelig en luchtig. « Carolina» is stevig. « Jasmine» , de
stevigste langkorrelige rijstsoort, is kruidig en aromatisch.
R ondkorrelige rijst
Rondkorrelige rijst is zacht, plakkerig en brijachtig. Deze rijst wordt gebruikt voor het bereiden van sushi.
« California rijst» is zacht. « Sweet rice» , vanwege de ronde korrel ook wel « parelrijst» genoemd, is extra
kleverig en bij uitstek geschikt voor het maken van rijstpudding.
B ruine rijst
Bruine rijst wordt vaak beschouwd als de gezondste rijstsoort. De rijstkorrel wordt omsloten door een
zilvervliesje en bevat meer vitamine-B-complex, ijzer, calcium en vezels dan gepolijste (witte) rijst. Het
populairst is langkorrelige bruine rijst. Deze heeft een zachte consistentie.
W ilde rijst
Wilde rijst is verkrijgbaar in vele heerlijke soorten en mengsels. V anwege zijn stevigere consistentie en
zijn krachtige bruine tot zwarte kleur wordt wilde rijst vaak gemengd met langkorrelige rijst. In bouillon
gekookte wilde rijst met gedroogde vruchten is een heerlijke vulling voor gevogelte.
48
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 8 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9
Pagina: 48
V oordelig
Warmhoudfunctie
Gemakkelijk te reinigen
N eemt weinig plaats in
49
SOLIS AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Augustus
20
11
Solis_RiceCookerCompact_Betriebsanleitung.indd 4 9 2 7 .0 7 .11 0 7 :5 9

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Compact 821.

Stel een vraag over de Solis Compact 821

Heb je een vraag over de Solis Compact 821 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Compact 821. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Compact 821 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.