Solis Citrus Juicer Pro 856 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Citrus Juicer Pro 856. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Citruspers
  • Model/naam: Citrus Juicer Pro 856
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 1
▲ BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Leest u alstublieft voor het gebruik voor uw Solis Citrus Juicer Pro deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door, zodat u uw apparaat goed leert ken-
nen en goed kunt bedienen. We raden u aan om deze gebruiksaanwijzing
goed te bewaren en bij eventuele overdracht van het apparaat deze ook
te overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid, dient u bij het gebruik van elektrische appara-
tuur de volgende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen noch de motorbasis noch het net-
snoer en de stekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen. Water
kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht de motorbasis
of het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan met
droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Bedien het apparaat niet met natte of vochtige handen of voeten en kom dan
ook niet aan de stekker.
3. Controleer voor gebruik of de aangegeven spanning op de type plaat over-
eenkomt met uw netspanning.
4. De apparaat moet tijdens het gebruik om een vlakke, stabiele en droge onder-
grond staan, zoals een tafel of werkoppervlak. Tijdens gebruik kan de citrus-
pers vibreren of heen en weer bewegen. Daarom mag de citruspers nooit op
de rand van een tafel gebruikt worden. Het apparaat is niet geschikt om bui-
ten te gebruiken.
5. Laat het snoer niet over de tafelranden hangen om te voorkomen dat het appa-
raat er vanaf getrokken wordt. Zorg ervoor dat het snoer niet met hete opper-
vlakten, zoals kachels of radiatoren of met het apparaat zelf in aanraking kan
komen. Rol het snoer altijd volledig uit, voordat u de stekker in het stopcon-
tact doet.
6. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een
nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, hitte of
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere
apparaten.
7. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets
op het snoer.
8. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
2
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:02 Seite 2
Pagina: 2
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt, het
onbeheerd achterlaat of als deze schoongemaakt moet worden. We raden het
gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik
van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam om een veilig-
heidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij
uw elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoi-
res.
11. Laat de citruspers tijdens gebruik nooit onbeheerd achter! Bij onjuist gebruik
bestaat letselgevaar!
12. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Neem deze niet
weer in gebruik, totdat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
13. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
in de buurt van een gootsteen).
14. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
15. Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
16. Verplaats of schud het apparaat niet tijdens gebruik.
17. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij
verkeerd gebruik bestaat letselgevaar!
18. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis aanbevolen. Het gebruik van ver-
keerde accessoires kan tot beschadiging van het apparaat leiden.
19. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik thuis en niet voor commercieel
gebruik. Gebruik het apparaat niet in voertuigen of op boten.
20. Controleer uw citruspers voor ieder gebruik.
21. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken
als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende service-
punten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te maken.
22. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit of
onwetende en onervaren personen, ook kinderen, mogen de citruspers niet
gebruiken, tenzij door een bevoegd persoon toezicht wordt gehouden of die-
3
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:02 Seite 3
Pagina: 3
gene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient te worden. Bovendien moe-
ten zij precies begrijpen welke gevaarlijke situaties zouden kunnen ontstaan en
hoe het apparaat op een veilige manier gebruikt kan worden. Reiniging en onder-
houd van het apparaat mag alleen onder toezicht door kinderen worden uitge-
voerd. Het apparaat mag in geen geval door kinderen onder de 8 worden
gereinigd of gebruikt.
23. Bewaar het apparaat en het snoer altijd uit de reikwijdte van kinderen.
24. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken, tenzij ze door een volwassene
die voor hun veiligheid verantwoordelijk worden begeleid.
25. Kinderen mogen niet met de citruspers spelen.
26. Het apparaat beschikt over een resetbare beveiliging tegen oververhitting.
27. Gebruik nooit een tijdschakelaar of afstandsbediening om het apparaat aan te
zetten. Hierdoor voorkomt u dat het apparaat vanzelf aangaat, bijvoorbeeld
nadat de beveiliging tegen overbelasting wordt opgeheven.
28. Controleer voor gebruik of de Solis Citrus Juicer Pro goed is opgebouwd. Als dit
niet het geval is, dan kan het appraat mogelijk niet starten.
29. Gebruik met dit apparaat uitsluitend de meegeleverde perskegel, sapkegel, de
zeef voor vruchtvlees en opvangbak voor het sap. Verkeerde accessoires kann
tot stoomstoten, brand- en persoonlijk letsel leiden!
30. Zet het apparaat altijd eerst uit met de AAN/UIT schakelaar op de achterkant van
het apparaat, voordat u deze verplaatst, uit elkaar haalt, in elkaar zet of gaat
schoonmaken. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot de motor vol-
ledig tot stilstand zijn gekomen. Dit geldt ook als het apparaat niet in gebruik
is.
31. Als het apparaat harde of erg stevige en moeilijk persbare vruchten moet ver-
werken, pers dan niet langer dan 10 seconden zonder onderbreking. Laat de
motor vervolgens 1 minuut afkoelen, voordat u het apparaat weer gaat gebrui-
ken.
32. Tijdens gebruik altijd handen, vingers, haren, kleding, sieraden en keukengerei
weghouden van de sapkegel en nooit hierbij in de buurt komen in verband met
kans op letselschade!
33. Wees tijdens het uitpersen altijd er alert – houd handen, vingers, haren, sieraden
en keukengerei nooit in de buurt van de roterende of bewegende delen.
34. Houd u handen en vingers tijdens gebruik of als u deze verplaatst, ook uit de
buurt van de schanier van de persarm.
35. Gebruik de Solis Citrus Juicer Pro alleen voor het uitpersen van citrusvruchten.
4
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:02 Seite 4
Pagina: 4
5
36. Houd het apparaat schoon en zet voor het schoonmaken altijd eerst het appa-
raat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. Let daarbij op de aan-
wijzingen in het hoofdstuk “Reining en Onderhoud” in deze gebruiksaanwijzing.
37. Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers en
spoel de perskegel, de sapkegel, de vruchtvleeszeef en de opvangbak voor het
sap om en reinig deze met een zachte doek. Let hiervoor op het hoofdstuk “Rei-
ning en Onderhoud” op bladzijde 11 in deze gebruiksaanwijzing.
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 5
Pagina: 6
7
A. Perskegel
Dankzij de ingebouwde magneet kan de kegel er makkelijk afgehaald worden
om te reinigen en weer worden teruggeplaatst.
B. Sapkegel
Verkrijgt de maximale hoeveelheid sap, ongeacht de grootte van de citrusvrucht.
Geschikt voor de vaatwasser.
C. Zeef voor vruchtvlees
Geschikt voor de vaatwasser.
D. Opvangbak voor sap
Vangt het vruchtensap op en laat deze via de sapuitloop in het daaronder
geplaatste glas of kom stromen. Geschikt voor de vaatwasser.
E. Sapuitloop
Kan na het doorlopen omhoog worden geklapt om het nadrupelen van vruch-
tensap te voorkomen.
F. Persarm (hefboom)
Dankzij de persarm met hefboomeffect kunt u optimaal druk op de vruchten
uitoefenen en zo de maximale hoeveelheid sap uitpersen.
G. AAN/UIT schakelaar
Op de rugzijde van het apparaat zit een aan- en uitschakelaar.
H. Kabelvak (niet afgebeeld)
Het oprolsysteem onder de motorbasis bergt het netsnoer veilig en plaatsbe-
sparend op.
I. Veiligheidsluitsysteem (niet afgebeeld)
Het veiligheidsluitsysteem zorgt ervoor dat de Citrus Juicer Pro alleen gebruikt
kan worden als deze op de juiste manier is opgebouwd.
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 7
Pagina: 7
8
▲ HET APPARAAT IN EN UIT
ELKAAR HALEN
APPARAAT OPBOUWEN
1. Zet het apparaat uit met de AAN/UIT knop op de rug van het apparaat (0-stand).
2. Haal de persarm naar boven weg van de motorbasis, totdat deze in de boven-
ste stand staat.
3. Leg de sapbak op de aandrijfas van de motorbasis. Controleer of de uitloop voor
het sap in de halve cirkelinkeping aan de voorzijde van het motorhuis ligt.
4. Plaats nu de zeef voor het vruchtvlees op de bak voor het sap. Op het donker-
grijze gedeelte van de zeef staat een pijl. Deze moet over de pijl van de bak voor
het sap liggen, zodat beide delen goed in elkaar passen.
5. Plaats de sapkegel nu op de aandrijfas en druk deze lichtjes naar beneden, zodat
deze juist op de aandrijfas zit.
6. Om de perskegel nu in de kop van de persarm te zetten drukt u de spitse kop
van de kegel via de onderzijde van de hendel in de opening. Door de magne-
ten glijdt de punt van de perskegel er zo goed als vanzelf in en wordt op zijn
plaats gehouden.
7. Controleer nu alleen nog of de doorloop van het sap naar beneden is gericht en
in de doorloop stand staat.
8. Zet nu het apparaat met de AAN/UIT schakelaar aan (I-stand). Hij is nu bedrijfs-
klaar.
APPARAAT UIT ELKAAR HALEN
1. Zet het apparaat via de AAN/UIT schakelaar op de rugzijde van het apparaat uit
(0-stand). Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Trek de persarm naar boven, weg van de motorbasis, totdat deze in de hoog-
ste stand staat. Sluit de sapuitloop, door deze naar boven in de druppelstopstand
te zetten.
3. Verwijder de perskegel uit de persarm, door deze voorzichtig uit het magnetisch
veld naar beneden te trekken.
4. Haal de opvangbak voor het sap samen met de zeef voor vruchtvlees en de sap-
kegel voorzichtig omhoog. Haal vervolgens de sapkegel er vanaf. Spoel vervol-
gens eerst de sapkegel en de zeef voor het vruchtvlees goed schoon boven een
gootsteen, zodat de eerste resten van het vruchtvlees alvast verwijderd worden.
Maak dan de verschillende onderdelen schoon zoals staat beschreven in het
hoofdstuk “Reining en Onderhoud” op bladzijde 11.
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 8
Pagina: 8
9
▲ INGEBRUIKSNAME
1. Controleer of de Solis Citrus Juicer Pro correct en zoals beschreven is opgebouwd.
Plaats een glas of een andere kom onder de sapuitloop, voordat u met het uit-
persen begint.
2. Halveer de citrusvruchten door deze door het midden te snijden, en niet van kruin
naar kruin, om zo meer effectief te kunnen persen.
Opmerking: Een aantal citrusvruchten, zoals manderijnen hebben mogelijk dik-
kere kruinen. Voor een optimaal contact met de perskegel is het raadzaam om
de kruinen dan even met een mes te verwijderen.
3. Doe de stekker in het juist stopcontact en zet het apparaat aan via de AAN/UIT
schakelaar op de rug van het apparaat (I-stand).
4. Plaats een helft van de citrusvrucht met de aangesneden zijde naar onderen op
de sapkegel en druk de vrucht in de punt van de sapkegel.
5. Pak de persarm vast bij het gripgedeelte en druk deze langzaam en in een vloei-
ende beweging naar beneden, totdat de perskegel met de schil van de vrucht
in contact komt. De motor start automatisch zodra er wat druk wordt gegeven
en de sapkegel begint te draaien. Het sap wordt uit de vrucht geperst en
stoomt door de sapuitloop in het glas of de kom. Het vruchtvlees en de pitten
worden in de zeef voor vruchtvlees opgevangen.
6. Omdat de Solis Citrus Juicer Pro zeer effectief werkt, duurt het ook maar enkele
seconden om een halve vrucht uit te persen. Na een zeer korte tijd kunt u de pers-
arm alweer ophoog halen en de motor stopt automatisch.
7. Haal de lege halve vrucht van de sapkegel en leeg indien nodig de zeef voor het
vruchtvlees of herhaal de stappen 4 tot 6 om nog meer halve vruchten uit te per-
sen.
Opmerking:
• De zeef voor het vruchtvlees moet geleegd worden, zodra deze vol zit met vrucht-
vlees en pitten.
• Als u de zeef voor het vruchtvlees tijdens het gebruik wilt legen, schakel het appa-
raat dan uit via de AAN/UIT schakelaar (0-stand), zet de sapuitloop omhoog en
haal voorzichtig de sapkegel en de zeef voor het vruchtvlees met de opvangbak
voor het sap eruit. Leeg de zeef en spoel deze en de sapkegel af en plaats dan
alles weer terug in het apparaat, voordat u deze weer aanzet en verder gaat met
het uitpersen.
• De zeef voor het vruchtvlees mag niet te vol zitten, anders kan het apparaat niet
meer optimaal functioneren of kan deze beschadigen.
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 9
Pagina: 9
10
▲ TIPS
Interessante weetjes over vers geperst vruchtensap:
• Vers geperst vruchtensap smaakt niet alleen natuurlijk, vers en lekker, maar is
vooral ook gezond. Vers geperst sap bevat vele belangrijke en gezonde vitami-
nes en mineralen en worden ook snel door het lichaam opgenomen: Zo wordt
het lichaam en de organen in een korte tijd voorzien van vitamines en voe-
dingsstoffen. Met name het hoge gehalte aan vitamine C in het sap van citrus-
vruchten geeft een goede weerstand tegen onder andere verkoudheid en griep.
• Om ervoor te zorgen dat de vitamines voor het lichaam behouden blijven, is het
beste om het sap direct na het persen te drinken, zodat de waardevolle vitami-
nes niet verloren gaan.
Interessante weetjes over de juiste vruchten en hoe deze te bewaren:
• Gebruik uitsluitend verse vruchten om uit te persen.
• Kies vruchten met een vaste, gladde schil, zonder bedorven stukken schil.
• De sinaasappelsoort “Valencia“ is bijzonder geschikt om te persen.
• Middelgrote grapefruits, sinaasappels, citroenen of limoenen zijn het makkelijkst
uit te persen.
• Citrusvruchten kunnen in een droge omgeven op kamertemperatuur bewaard
worden. Als u ze langer vers wilt houden, dan is het raadzaam om deze in de
koelkast te bewaren.
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 10
Pagina: 10
11
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
• Controleer altijd of de citruspers uitgeschakeld is via de AAN/UIT schakelaar (0-
stand) en of de stekker uit het stopcontact is gehaald, voordat u het apparaat
uit elkaar gaat halen of gaat reinigen. Dit geldt natuurlijk ook als u het apparaat
gaat opbouwen of wilt opbergen.
• Alle onderdelen en oppervlaktes die tijdens het uitpersen met het sap in aanra-
king komen moeten zorgvuldig worden gereinigd zoals hieronder beschreven
staat.
• Wij raden aan om direct na het gebruik alle afneembare delen (opvangbak voor
het sap, de zeef voor het vruchtvlees, de sapkegel en de perskegel) onder
warm water af te spoelen, om het nog natte vruchtvlees en de pitten te verwij-
deren. Alle onderdelen goed aan de lucht laten drogen, voordat u deze weer
opbouwt.
• Voor een grondige reinigen moeten alle afneembare onderdelen in warm spoel-
water of in het bovenste gedeelte van de vaatwasser gewassen worden.
• De mototrbasis en de persarm moeten met een iets vochtige doek grondig gerei-
nigd worden. Laat alle onderdelen volledig afdrogen, voordat u deze weer
opbouwd. Dompel de motorbasis, het snoer en de stekker nooit onder in water
of andere vloeistoffen.
• Berg de gereinigde en opgebouwde citruspers op in de staande positie op een
droge, koele plek, bij voorkeur in zijn orginele verpakking. Plaats zolang deze
opgeborgen is niet op het apparaat of op de verpakking.
Opmerking:
• Spoel of reinig alle afneembare onderdelen direct na gebruik. Droog en aange-
koekt vruchtvlees van citrusvruchten zijn lastig te verwijderen en kunnen ver-
kleuringen veroorzaken. Mochten er toch vlekken ontstaan, dan kunt u deze met
wat onverdund afwasmiddel en een vochtige doek verwijderen. Spoel de acces-
soires goed af en droog deze zorgvuldig.
• Gebruik voor de zeef voor het vruchtvlees of de andere afneembare onderde-
len geen bleekmiddellen.
• Gebruik nooit aggressieve of schurende schoonmaakmiddelen of –oplossingen
om de motorbasis of de onderdelen van het apparaat te reinigen – deze kun-
nen krassen op het oppervlak achterlaten.
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 11
Pagina: 11
12
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer BCP600, type 856
Productomschrijving Citruspers
Spanning/Frequentie 220-240V~ / 50 Hz
Vermogen 110 Watt
Afmetingen (Ø x H) ca. 20 x 46/28 cm (met/zonder persarm)
Gewicht ca. 3,26 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
Probleem Oplossing
Het apparaat
doet het niet
meer.
– Staat het apparaat aan via de AAN/UIT schakelaar (I-stand)?
– Heeft u de persarm naar beneden gedrukt?
– Zijn de sapkegel en perskegel goed op het apparaat geplaatst?
– Zijn de zeef voor het vruchtvlees en de opvangbak voor het sap juist
geplaatst?
– De beveiliging tegen overbelasting is geactiveerd (oplossingen
hiervoor vindt u hieronder).
Beveiliging tegen
overbelasting is
geactiveerd.
– Om de motor te beschermen is uw Solis Citrus Juicer Pro uitgerust
met een beveiliging tegen overbelasting. Mocht de motor na lang-
durig gebruik of bij moeilijk persbare citrusvruchten plotseling
stoppen, zet het apparaat dan uit via de AAN/UIT schakelaar
(0-stand), haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat
15 minuten afkoelen. U kunt het apparaat weer gebruiken, zodra
het apparaat afgekoeld is.
– Opmerking: Om te zorgen dat de beveiliging tegen overbelasting
wordt gereset is het absoluut noodzakelijk om de stekker uit het
stopcontact te halen!
– Ondanks de ingebouwde bescherming tegen overbelasting raden
wij aan om niet te veel vruchten continue achter elkaar te persen,
maar juist kleinere hoeveelheden per keer te doen.
▲ PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
SOLIS Citruspresse NL_2015 18.06.15 10:03 Seite 12
Pagina: 13
CITROEN-DIJON-
VINAIGRETTE
Voor ca. 200 ml
• Ingrediënten
1 citroen, gehalveerd
1 sinaasappel, gehalveerd
3 eetlepel (60 ml) olijfolie
2 eetlepel Dijon mosterd
1 eetlepel grove mosterd
1 theelepel suiker
vers gemalen zwarte peper en
zeezout om op smaak te brengen
• Bereiding
1. Pers de citroen en de sinaasappel uit
met behulp van de citruspers en giet
dit in een grote schaal.
2. Voeg de overige ingrediënten toe en
klop het geheel, totdat alles goed ge-
mixt is. Breng op smaak met peper en
zout.
3. Is in de koelkast tot max. 2 dagen
houdbaar.
LIMOENEN-WASABI-
DRESSING
Voor ca. 125 ml (½ cup)
• Ingrediënten
2 limoenen, gehalveerd
3 eetlepel Japanse Kewpie
mayonaise
2 theelepel Wasabipasta
2 theelepel suiker
½ theelepel zeezout
60 ml (¼ cup) rijstolie of
druivenpitolie
vers gemalen zwarte peper,
naar smaak
• Bereiding
1. Pers het sap uit de limoenen met be-
hulp van de citruspers en giet dit in
een grote schaal.
2. Voeg de mayonaise, Wasabipasta, sui-
ker en zout toe en klop dit met een
garde, totdat alles goed gemixt is.
Voeg druppelgewijs de olie toe en
kloppen, totdat er een zachte massa is
ontstaaan. Breng op smaak met peper
en zout.
3. Is in de koelkast tot max. 2 dagen
houdbaar.
• Opmerking
Japanse Kewpie mayonaise is ver-
krijgbaar op het Aziatisch schap in uw
supermarkt.
14
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 14
Pagina: 14
CUBAANSE
„MOJO“-MARINADE
Voor ca. 2 cups
• Ingrediënten
2 sinaasappels, gehalveerd
3 citroenen, gehalveerd
2 limoenen, gehalveerd
60 ml (¼ cup) rijstolie
5 teentjes knoflook, klein gehakt
1 verse jalapeno chili, zaden
verwijderd en fijn gehakt
1½ theelepel gemalen komijn
1½ theelepel gedroogde oregano
¾ theelepel zeezout
½ theelepel vers gemalen zwarte
peper
• Bereiding
1. Pers de sinaasappels, citroenen en li-
moenen uit met behulp van de citrus-
pers en giet dit in een grote schaal.
2. Verhit de rijstolie in een kleine pan
om middelhoog vuur. Voeg de knof-
look toe en fruit deze al roerend ge-
durende 2 – 3 minuten, totdat deze
zacht is en de geur goed vrijkomt,
maar nog niet bruin geworden is.
Neem dit van het vuur en voeg de
chili, komijn, oregano, zout en peper
toe en roer alles goed. Voeg dan het
uitgeperste sap toe en laat het ge-
heel goed afkoelen.
Kan als marinade voor kip, varkens-
vlees, rundvlees en zeevruchten of vis
worden gebruikt.
MARINADE VAN LIMOEN
EN CITROENGRAS
Voor ca. 1¼ cups
• Ingrediënten
5 limoenen
1 stengel citroengras, alleen het
lichte gedeelte gebruiken en in fijne
stukjes snijden
1 teentje knoflook, fijngehakt
2 eetlepel palmsuiker of bruine
suiker
1 eetlepel vissaus
1 eetlepel gewassen en fijn gehakte
korianderwortel en -stengel
1 eetlepel gewassen en fijn gehakte
korianderbladeren
1 eetlepel plantaardige olie
1 theelepel gemalen witte peper
• Bereiding
1. Rasp de schil van 1 limoen en doe dit
in een schaal.
2. Halveer de limoenen. Pers het sap uit
de limoenen met behulp van de ci-
truspers en giet dit ook in de grote
schaal. Voeg de overige ingrediënten
toe en roer alles goed.
Kan als marinade voor kip, varkens-
vlees, rundvlees en zeevruchten of vis
worden gebruikt.
15
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 15
Pagina: 15
16
QUINOA MET SINAAS-
APPEL, CRANBERRIES EN
PISTACHENOTEN
Voor ca. 4 porties als bijgerecht
• Ingrediënten
4 sinaasappels, gehalveerd
200 g (1 cup) Quinoa
1 theelepel zeezout
65 g (1/3 cup) gedroogde
cranberries
75 g (½ cup) Pistachenoten, grof
gehakt
1 lente-ui, dun gesneden
• Bereiding
1. Pers de sinaasappels uit met behulp
van de citruspers. Dit moet 500 ml
(2 cups) sap opleveren.
2. Doe het sinaasappelsap in een pan en
voeg de Quinoa en het zout toe.
Breng het geheel op hoog vuur aan de
kook. Draai dan het vuur naar een
lage stand. Dek de pan af en laat 10
minuten doorsudderen. Voeg dan de
cranberries toe en laat nogmaals 10
minuten afgedekt zachtjes doorko-
ken. Haal de pan van het vuur en laat
5 minuten afkoelen, totdat al het
vloeistof is opgenomen.
3. Roer hier de pistachenoten en lente-ui
doorheen en houd de pan een beetje
scheef, zodat alles goed gemixt wordt.
4. Serveer als warm bijgerecht bij ge-
grilde kip, lam- of rundvlees.
CHICKEN WINGS
SINAASAPPEL GEMBER
Voor 4 porties
• Ingrediënten
2 sinaasappels
90 g (¼ cup) honing
2 eetlepels bruine suiker
1 eetlepel sojasaus
stuk gember van 2 cm lang,
geschild en fijn gehakt
1,2 kg kippenvleugels en
drumsticks voor Chicken Wings
dun gesneden lente-ui en
geroosterd sesamzaad
• Bereiding
1. Rasp de schil van 1 sinaasappel. Halveer
de sinaasappels en pers deze met be-
hulp van de citruspers uit. Doe het sap
in een kom. Voeg de honing, bruine
suiker, sojasaus en gember toe en roer
om, totdat alles goed gemixt is. Leg de
kipstukken in de marinade en lichtjes
schudden, zodat de kipstukken hele-
maal met de marinade bedekt is.
2. Verwarm de oven voor op 210°C (he-
teluchtoven op 190°C). Bedenk een
hoge bakplaat van ca. 1½ cm hoog
met aliminiumfolie en vervolgens met
bakpapier.
3. Leg de kipstukken op de bakplaat.
Giet de overige marinade over de kip-
stukken. Bak de kipstukken gedu-
rende 45 minuten en draai ze om de
15 minuten om, totdat ze goudbruin
en gaar zijn.
4. Leg de stukken op een serveerschaal
en garneer met de dungesneden
lente-ui en sesamzaad.
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 16
Pagina: 16
TAART MET CITROEN EN
LIMOEN CURD
Voor 10 porties
• Ingrediënten
Voor de taart:
200 g volkoren koekjes, gehalveerd
120 g gesmolten boter
45 g (½ cup) geröstete kokoschips
om te garneren
Voor de citroen limoen curd:
2 grote citroenen
2 limoenen
3 eieren
3 eigeel
220 g (1 cup) suiker
125 g boter, in blokjes gesneden
• Bereiding
1. Doe de volkoren koekjes in een mixer
of blender en mix totdat de koekjes
helemaal verkruimeld zijn. Voeg de
gesmolten boter toe en roer verder,
totdat alles goed gemixt is. Verdeel
het kruimsel gelijkmatig op de bodem
van een springvorm van ca. 22 cm. De
bodem en de rand moeten bedekt
zijn. Zet dit gedurende 1 uur in de
vriezer.
2. Rasp de schil van 1 citroen en de li-
moenen en plaats dit in een magne-
tron bestendige bak van ca. 2 liter.
Voeg de eieren, eigeel en suiker toe en
mix totdat alles goed gemixt is.
3. Halveer de 2 citroenen en 2 limoenen
en pers het sap uit met behulp van
de citruspers. Hiervan moet u ca.
250 ml (1 cup) sap krijgen.
4. Voeg tijdens voortdurend kloppen
beetje voor beetje het sap toe. Voeg
daarna ook de boter toe en klop ver-
der.
5. Zet de magnetron aan op gemiddeld
vermogen (50%) en stel hem in op
15 – 17 minuten. Zet het mengsel in
de magnetron enroer elke minuut het
mengsel om, totdat deze goed is in-
gedikt.
6. Giet het mengsel over de kruimelbo-
dem in de springvorm. Zet dit gedu-
rende 4 uur in de koelkast, totdat de
kruimbodem stevig is geworden.
7. Garneer de taart voor het serveren
met de kokoschips.
• Tip
Als u een glutenvrije taart wilt ma-
ken, vervang dan de volkoren koekjes
met glutenvrijecake of koekjes.
17
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 17
Pagina: 17
18
RODE GRAPEFRUIT
WODKA DRINK
Voor 4 glazen
• Ingrediënten
3 “Ruby Red“ grapefruits (ca. 900 g),
gehalveerd
1 limoen
105 ml Wodka
75 ml Cointreau of Triple Sec likeur
45 ml lichte agave nectar
300 ml gekoeld sodawater
Ijsklontjes om te serveren
Om te garneren: schijfjes grapfruit
en limoen
• Bereiding
1. Pers het sap uit de grapefruits en li-
moenen met behulp van de citruspers
en doe dit in een grote kom. Dit moet
ca. 500 ml sap opleveren.
2. Voeg de Wodka, likeur en agave
nectar toe, totdat de nectar goed op-
gelost is en alles goed gemixt is.
3. Doe wat ijsklontjes in elk van de 4
coctailglazen. Giet het mengsel hier
overheen en bovenin de rest vullen
met sodawater. Licht roerenen met
een schijfje grapefruit en limoen gar-
neren.
• Tip
Voor een niet alcoholische variant,
kunt u in plaats van Wodka, Coin-
treau en agave nectar simpelweg
450 ml limonade gebruiken en in
plaats van het sodawater een drankje
met gember.
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 18
Pagina: 18
GRANITA
BLOEDSINAASAPPEL
Voor 4 porties
• Ingrediënten
13 bloedsinaasappels (ca. 1,5 kg),
gehalveerd
110 g (½ cup) suiker
• Bereiding
1. Pers het sap uit de bloedsinaasappels
met behulp van de citruspers en doe
dit in een hoge kom. De 13 sinaasap-
pels moeten ca. 750 ml (3 cups) sap
opleveren. Haal het sap door een zeef,
om het vruchtvlees te verwijderen.
2. Doe 60 ml (¼ cup) van het heldere sap
in een kleine pan. Voeg de suiker toe
en verwarm op laag vuur al roerend
gedurende 5 minuten, totdat alle sui-
ker is opgelost. Verhoog temperatuur
verhogen en aan de kook brengen.
1 minuut laten doorkoken.
3. Voeg het resterede sap en en mix al-
les goed. Giet het mengsel in een me-
talen of vriezerbestendige vorm van
ca. 20 x 30 cm. Dek af met folie en zet
gedurende 1 – 2 uur in de vriezer, tot-
dat de randen beginnen te bevriezen.
4. Breek de bevroren massa met een
vork kapot en zet dan weer in de vrie-
zer terug. Herhaal dit meerdere ma-
len: elk uur de vorm er weer uithalen
en met een vork het mengsel breken
en roeren. Na 2 – 3 uur zou het meng-
sel volledig bevroren moeten zijn.
5. Verklein voor het serveren het meng-
sel met de vork tot kleine kristallen.
Verdeel over 4 glazen en serveer di-
rect.
• Tip
Als er geen bloedsinaasappels ver-
krijgbaar zijn, dan kunt u ook gewone
sinaasappels of manderijen gebrui-
ken.
19
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 19
Pagina: 19
20
SINAASAPPEL
PASSIEVRUCHT IJSJE
Voor 6 porties
• Ingrediënten
4 grote sinaasappels, gehalveerd
80 ml (1/3 cup) vruchtvlees van verse
passievruchten (hiervoor heeft u on-
geveer 4 passievruchten nodig)
2 eetlepels lichte Agave nectar
• Bereiding
1. Pers de sinaasappels uit met behulp
van de citruspers en plaats dit in een
kom. U heeft in totaal ca. 580 ml (2
1/3 cups) sinaasappelsap nodig.
2. Roer de agave nectar hier doorheen,
totdat alles opgelost en goed gemixt
is.
3. Vul de ijsjesvormen met dit mengsel,
ca. 6 x 120 ml. Verdeel ook het
vruchtvlees over de vormen en zet
deze gedurende ca. 5 uur in de vriezer,
totdat alles goed bevroren is.
• Opmerking
Als u dit recept wilt maken voor kleine
kinderen, haal dan het vruchtvlees van
de passievrucht door een zeef, om de
pitjes te verwijderen.
GROENE LIMOEN
SMOOTHIE
Voor 1 liter
• Ingrediënten
2 limoenen
50 g (2 cups) babyspinazie
1 bevroren banaan, grof gesneden
250 ml (1 cup) melk
250 ml (1 cup) gekoelde kokoswater
1 eetlepel lichte agave nectar
5 ijsklontjes
• Bereiding
1. Rasp de schil van een limoen en doe
dit in een schaal. Halveer de limoenen
en pers het sap eruit met behulp van
de citruspers. Doe de geraspte limoen
en limoensap in een blenderkom.
2. Voeg de overige ingrediënten toe en
sluit de deksel. Mix op hoge snelheid
alles gedurende 1 minuut in de blen-
der, totdat alles goed gepureerd en
zacht is. Direct serveren.
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 20
Pagina: 20
21
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
SOLIS Citruspresse -Rezepte NL_2015 18.06.15 10:01 Seite 21

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Citrus Juicer Pro 856.

Stel een vraag over de Solis Citrus Juicer Pro 856

Heb je een vraag over de Solis Citrus Juicer Pro 856 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Citrus Juicer Pro 856. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Citrus Juicer Pro 856 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.