Solis Chamber Vac Pro 5702 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Chamber Vac Pro 5702. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Vacuumverpakker
  • Model/naam: Chamber Vac Pro 5702
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 70
140
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Houd het netsnoer uit de buurt van scherpe voorwerpen.
8. Rol het netsnoer niet op en knoop het netsnoer ook niet vast.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
12. Het apparaat moet op een vast, vlak, droog, stabiel en vocht-
bestendig werkoppervlak staan. Gebruik de vacumeermachine
nooit op de rand van een tafel.
13. Houd minimaal 20 cm afstand tussen het apparaat en muren,
gordijnen of andere materialen en voorwerpen en zorg ervoor
dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. Plaats niets op de vacumeermachine.
15. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of in contact kan komen met water (bijv. in of naast een
gootsteen).
s BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis vacumeermachine aandach-
tig deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert
kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandi-
gen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen mogen vacumeerma-
chine, netsnoer en stekker nooit in contact komen met water
of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische schok!
Er kan water in de behuizing komen waardoor het appa-
raat beschadigd kan raken! Als het apparaat, het netsnoer
of de stekker in contact komt met vloeistof, gebruikt u droge
rubberen handschoenen om de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact te halen. Gebruik het apparaat pas weer als u het
door Solis of een door Solis erkend servicepunt heeft laten
controleren op een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de
gebruiksaanwijzing voor het vacumeren van levensmiddelen.
Bescherm het apparaat tegen vochtigheid en water, en gebruik
het apparaat nooit buitenshuis.
140 141
NL NL
Pagina: 71
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebruiken
in voertuigen of op boten.
17. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
18. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
19. Alvorens u de stekker van het apparaat uit het stopcontact
haalt, controleert u of het apparaat niet in gebruik is en met
de AAN/UIT-knop is uitgeschakeld.
20. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
21. Laat nooit een werkende vacumeermachine zonder toezicht
achter! Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
22. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd eerst met droge rubberen
handschoenen de kabelstekker uit het stopcontact voordat
u het apparaat uit het water of een andere vloeistof haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
23. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
24. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor elektrocutie ontstaan!
143
142
25. Haal de stekker altijd uit het stopcontact alvorens onderdelen
te verwijderen of terug te plaatsen.
26. Gebruik het apparaat nooit met lege vacuümkamer en laat het
nooit leeg werken.
27. Zorg er altijd voor dat het apparaat goed is gemonteerd voor u
de stekker in een stopcontact steekt en het apparaat in gebruik
neemt.
28. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
nooit een met het stopcontact verbonden apparaat! Schakel
het apparaat uit met de AAN/UIT-knop en haal de stekker uit
het stopcontact om het te verplaatsen.
29. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel veroorzaken.
30. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
31. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
32. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(behalve het typeplaatje) voor ingebruikname van het apparaat
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
33. Controleer uw vacumeermachine voor elk gebruik op de aan-
wezigheid van losse delen en kijk of het apparaat zelf, het
netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
34. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is, als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is, anderszins
beschadigd is of als er onderdelen loszitten. Om gevaar te
voorkomen mag u het apparaat nooit zelf repareren. Lever
het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicepunt
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
NL NL
Pagina: 72
44. Reinig de behuizing en de vacuümkamer uitsluitend met een
droge of licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve,
schurende of bijtende reinigingsmiddelen.
45. Gebruik altijd de handvatten links en rechts van de vacumeer-
machine om het apparaat op te tillen of te verplaatsen. Schakel
altijd het apparaat eerst uit, trek de stekker uit het stopcontact
en verwijder eventuele levensmiddelen uit de vacuümkamer.
Verplaats het apparaat altijd voorzichtig, vermijd schudden of
werpen om beschadiging te voorkomen.
46. Houd bij het openen of sluiten van het deksel uw vingers en
handen uit de buurt van het dekselscharnier.
47. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u een abnormale
geur of een abnormaal geluid waarneemt. Gebruik het appa-
raat pas weer als u het door Solis of een door Solis erkend
servicepunt heeft laten controleren op een goede en veilige
werking.
48. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
49. Raak kort na een vacummeer- en sealproces de sealstrip niet
aan! De sealstrip wordt zeer heet en u kunt zich verbranden.
145
144
35. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinde-
ren mogen de vacumeermachine niet gebruiken, tenzij onder
toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid en hun exacte instructies geeft over het correcte
gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben
begrepen welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat
mag niet door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of
onderhouden. Het apparaat mag in geen geval door kinderen
jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat
en netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
36. Houd het apparaat met stroomkabel buiten het bereik van
kinderen en huisdieren.
37. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de vacumeermachine spelen.
38. Om te voorkomen dat de sealstrip oververhit raakt, moet na
ieder seal- en vacumeerproces een afkoelingstijd van minstens
1 minuut worden aangehouden.
39. Controleer voor ingebruikname altijd of uw handen schoon
en droog zijn.
40. Gebruik uitsluitend de voor dit apparaat ontworpen vacuüm-
zakken van Solis. Gebruik het apparaat alleen voor vacumeren
en sealen of marineren en niet voor andere toepassingen!
41. Plaats niets op het apparaat terwijl het apparaat in werking of
opgeborgen is.
42. Schakel na elk gebruik het apparaat uit met de AAN/UIT-knop
en trek de stekker uit het stopcontact. Pas dan is het apparaat
helemaal uitgeschakeld.
43. Het apparaat moet na elk gebruik worden gereinigd. Raad-
pleeg hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging
en onderhoud" op pagina 164 van deze gebruiksaanwijzing.
NL NL
Pagina: 73
147
146
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A Bedieningspaneel met contactgevoelige functieknoppen, display
en vacuümdrukindicator
De exacte beschrijving van de knoppen en hun functies en
displayweergaven vindt u op pagina 148/149.
De wijzer van de vacuümdrukindicator toont de huidige onderdruk in de
vacuümkamer.
B Vacuümkamer
In de vacuümkamer wordt de te sealen zak met levensmiddelen of de voor-
raadbus met de te marineren levensmiddelen gelegd.
C Dekselscharnier
De dekselscharnieren zijn uitgerust met een veermechanisme
dat het deksel langzaam open en dicht laten veren.
D Aandrukrubber
Het tegenstuk van de sealstrip waarmee het uiteinde van de zak vlak tegen
de sealstrip wordt aangedrukt en optimaal wordt afgesloten.
E Dichtingsrubber
De dichting zorgt voor een hermetische sluiting van het deksel op de vacuüm-
kamer. Het dichtingsrubber moet altijd schoon en droog zijn en bij beschadi-
ging worden vervangen.
F Apparaatdeksel met handvat en kijkvenster
G Sealstrip; verwijderbaar
De sealstrip wordt verwarmd en sluit het uiteinde van de zak hermetisch af.
De duur van het sealproces kan handmatig worden ingesteld.
H Bevestigingsbeugel met 2 metalen vlakken
Het uiteinde van de zak moet onder de opklapbare beugel worden geklemd.
De beugel wordt omlaag geklapt en de twee magneten in beide metalen
vlakken bevestigen het uiteinde van de zak zodat hij niet kan wegglijden. Bij
het vacumeren moet het bovenste uiteinde van de zak op beide metalen vlak-
ken liggen en het onderste uiteinde van de zak onder beide metalen vlakken.
I AAN/UIT-knop aan de achterkant van het apparaat
J Handvatten rechts en links aan het apparaat
K Rubberen antislipvoeten
L Netsnoer
A
B
C
D
E
F
F
G
H
I
J
J
K L
NL NL
Pagina: 74
149
148
▲
▲ DE FUNCTIEKNOPPEN EN
DISPLAYWEERGAVEN
1 2 3 4 5 6 7
●
● Afhankelijk van de functie die door het indrukken van de knop wordt geacti-
veerd, zal het controlelampje van de knoppen Vacuum&Seal, Seal of Marinate
oplichten. Zodra de functie is voltooid, gaat het controlelampje uit.
●
● Ook de indicatoren van de ingestelde vacuümduur (Vacuum Time) en de
ingestelde sealduur (Seal Time) worden op het display weergegeven. Tijdens
het vacumeer- en sealproces telt de indicator de tijd af tot "0" en toont de
voortgang.
1 Set-knop
Met de Set-knop kunt u de parameter selecteren om de instelling van de vacu-
ümduur (Vacuum Time) of de sealduur (Seal Time) te wijzigen.
Met elke druk op de Set-knop schakelt u tussen beide instellingen. De tijdpara-
meter die kan worden ingesteld knippert.
Vacuümduur: instelbaar van 20 tot 99 seconden
(Standaardinstelling: 50 seconden)
Sealduur: instelbaar van 3 tot 9 seconden
(Standaardinstelling: 5 seconden)
2 Knop +
Met de knop + kan de vacuümduur (Vacuum Time) tot maximaal
99 seconden worden ingevoerd (in stappen van 5 seconden en van 95 tot 99 met
een stap van 4 seconden) of een sealduur (Seal Time) tot maximaal 9 seconden
(in stappen van 1 seconde) worden ingesteld.
3 Knop –
Met de knop – kan de vacuümduur (Vacuum Time) tot minimaal
20 seconden worden ingevoerd (in stappen van 5 seconden en van 99 tot 95 met
een stap van 4 seconden) of een sealduur (Seal Time) tot minimaal 3 seconden
(in stappen van 1 seconde) worden ingesteld.
4 Knop Cancel
Als u tijdens het gebruik op de knop Cancel drukt wordt het vacumeer-, mari-
neer- of sealproces onmiddellijk onderbroken.
5 Knop Vacuum & Seal
Deze knop activeert automatisch het vacumeerproces en het aansluitende seal-
proces. De display-indicatoren tellen beide tijdsindicaties af tot "0". Tijdens het
vacumeerproces brandt alleen het controlelampje van Vacuum&Seal. Zodra
het sealproces wordt gestart gaat ook het controlelampje van Seal aan. Aan
het einde van het proces knipperen beide controlelampjes nog enkele seconden.
Zodra beide processen zijn voltooid, gaan beide controlelampjes uit.
Opmerking: tussen twee vacumeer- en sealprocessen moet altijd een pauze van
minstens 1 minuut worden aangehouden.
6 Knop Seal
Deze knop heeft 2 functies:
1. Voor handmatig sealen van foliezakken, bijv. wanneer u van de folie van
een rol een zak wilt maken en daarom eerst een uiteinde van de zak wilt sealen.
Opmerking: ook wanneer u een zak alleen wilt sealen, zal het apparaat eerst
gedurende 20 seconden het vacumeerproces starten en pas daarna het sealproces.
Dit garandeert luchtdichte sealnaden.
2. Voor vroegtijdig stoppen van het vacumeerproces, wanneer er in de zak
uiterst gevoelige of drukgevoelige levensmiddelen liggen. Wacht in dergelijke
gevallen tot een vacuümdruk van -25"Hg wordt bereikt (bekijk de wijzer op de
vacuümdrukindicator), druk vervolgens op de knop Seal, waarna de afzuigpomp
onmiddellijk wordt gestopt en het sealproces wordt gestart. Zolang het appa-
raat sealt, brandt het controlelampje van Seal en telt de display-indicator van
Seal Time af tot "0". Daarna knippert het controlelampje van Seal nog enkele
keren. Zodra het lampje uit is, is het proces voltooid.
Opmerking: tussen twee sealprocessen moet altijd een pauze van minstens
1 minuut worden aangehouden.
7 Knop Marinate
Met deze knop kunt u gemarineerde levensmiddelen op een bord of in een
container in de vacuümkamer marineren. Het apparaat genereert een vacuüm in
de standaardinstelling 99 seconden, maar er wordt geen sealproces uitgevoerd.
Het controlelampje van Marinate brandt zolang het marineerproces wordt
uitgevoerd en de display-indicator van Vacuum Time aftelt van 99 naar "0".
Vervolgens knippert het controlelampje nog enkele keren. Zodra het proces
wordt voltooid, gaat het controlelampje uit. We raden u aan om het mari-
neerproces 3 keer uit te voeren.
NL NL
Pagina: 75
151
150
■
■ INSTELLING VAN DE VACUÜMDUUR
●
● Druk nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken en het apparaat
met de AAN/UIT-knop heeft ingeschakeld herhaaldelijk op de knop Set tot de
tijdindicatie Vacuum Time op het display knippert. Nu kunt u met de knoppen
+ en − een vacuümduur van 20 tot 99 seconden instellen.
●
● De vacuümduur kan naargelang het levensmiddel en de zakgrootte worden
aangepast. Hoe langer de vacuümduur, hoe sterker de levensmiddelen worden
gevacumeerd. In de onderstaande tabel vindt u daarover aanbevelingen:
Voor Voorbeelden Vacuümduur
(in sec.)
Algemene toepassing Standaardinstelling, geschikt voor
normale zakgrootte en alle soor-
ten vlees en levensmiddelen.
50
Zachte of zeer breek-
bare levensmiddelen
die alleen licht moeten
worden gevacumeerd
Brood, chips, vruchten etc.
30–40
Normale zakgrootte Alle zakgroottes met een
formaat kleiner dan 22 x 30 cm
(ong.DIN A4)
40–60
Grote zakgroottes,
grotere levensmidde-
len
Grote zak van ong. 30 x 33 cm,
gevuld 60–80
Sterk te vacumeren
levensmiddelen, vloei-
stoffen
Soepen, sausen
60–80
Zeer sterk te vacume-
ren levensmiddelen
Marineren van levensmiddelen
99
■
■ INSTELLING VAN DE SEALDUUR
●
● Druk na het aansluiten van de stekker op het stopcontact en inschakeling met
de AAN/UIT-knop net zo vaak op de knop Set tot de tijdindicatie Seal Time
op het display knippert. Nu kunt u met de knoppen + en − een sealduur van
3 tot 9 seconden instellen.
●
● Afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het vochtgehalte van het levens-
middel variëren de tijden voor de aanbevolen sealduur. In de onderstaande tabel
vindt u daarover aanbevelingen:
Voor Voorbeelden Sealduur
(in sec.)
Normale vacuümzak Normale vacuümzak met droge
inhoud op kamertemperatuur
3–6
Natte vacuümzak Natte PE-zak of dunne vacuümzak 4–6
Normale vacuümzak
bij koude of vochtige
voorwaarden
Toepassing in ruimtes
onder 12 °C 6–7
Vochtige/natte zak of
koude voorwaarden
Natte zak of met vruchten of
vloeibare levensmiddelen
7–9
NL NL
Pagina: 76
153
I. EEN ZAK VAN VACUÜMFOLIE
SEALEN: FUNCTIE SEAL (6)
1. Knip met een schaar de juiste zaklengte van de folie
af. (zie afb.1)
2. Open het deksel van het apparaat tot tegen de
aanslag. Klap de bevestigingsbeugel (H) omhoog,
de beugel staat bovenaan. (zie afb.2)
3. Leg een open uiteinde van de zak op de seal-
strip (G) en onder de bevestigingsbeugel. Let erop
dat het uiteinde van de zak vlak en zonder vouwen
op de sealstrip ligt.
4. Klap de bevestigingsbeugel omlaag. De twee mag-
neten houden de bevestigingsbeugel vast aan de
metalen vlakken en het uiteinde van de zak zit vast
op de sealstrip. (zie afb.3)
5. Sluit het deksel zodat het op de kamer ligt. Wijzig
desgewenst de sealduur door herhaaldelijk op de
knop Set te drukken tot de weergave Seal Time op
het display knippert en stel vervolgens de tijd in met
de knoppen + en −.
6. Druk op de knop Seal om het uiteinde van de zak
te sealen, het controlelampje van Seal licht op (zie
afb.4). De weergave op het display Vacuum Time
toont "0" en de afzuigpomp wordt enkele secon-
den gestart om de lucht tussen de zak en de seal-
strip weg te zuigen. Vervolgens telt de weergave op
het display Seal Time af tot "0". Het controlelampje
van Seal knippert nog enkele seconden. Pas nadat
het controlelampje niet meer brandt, is het sealpro-
ces voltooid.
Let op: om zeker te zijn dat van de rand van het
deksel geen lucht in de vacuümkamer kan geraken,
raden we u aan om enkele seconden voor aanvang
van het sealproces het deksel omlaag te drukken.
7. Zodra het controlelampje van Seal uitgaat, wordt
het apparaatdeksel geopend. Klap de bevestigings-
beugel omhoog en haal de zak met hermetisch
afgesloten zakuiteinde uit het apparaat.
8. Controleer of de sealnaad recht is en geen vouwen
bevat. Mocht dit niet het geval zijn, knip dan de
sealnaad eraf en begin opnieuw. (zie afb.5)
152
■
■ ALGEMENE AANWIJZINGEN:
1. Druk altijd licht op de zak zodat overmatige lucht ontsnapt alvorens het appa-
raatdeksel te sluiten en het vacumeerproces te starten.
2. Leg het uiteinde van de zak altijd vlak, recht en zonder vouwen op de sealstrip.
Het uiteinde van de zak moet door de bevestigingsbeugel op zijn plaats worden
gehouden.
3. Grote en relatief lege zakken vereisen altijd een iets langere vacuümduur dan
kleine zakken.
4. Hoe sterker u de zak wilt vacumeren, hoe langer de vacuümduur.
5. Verse vruchten of groenten stoten altijd nog gassen uit en dienen daarom niet
te worden gevacumeerd. De vacuümdruk kan bovendien deze levensmiddelen
verdrukken en beschadigen.
6. De beste marineerresultaten bereikt u door het marineerproces 3 keer achter
elkaar te herhalen.
7. Controleer altijd of de sealnaad ononderbroken, vlak en uniform is. Voor alle
zekerheid kan de sealduur altijd 1 tot 2 seconden langer worden ingesteld.
8. Stel bij koude voorwaarden de sealduur 1 tot 2 seconden langer in.
9. Het uiteinde van de zak moet altijd schoon en droog zijn. Verleng de sealduur
met 2 seconden wanneer het uiteinde van de zak nat is of de zak vloeistof bevat.
▲
▲ INGEBRUIKNAME
Let op: voor ingebruikname altijd controleren of apparaat en zak volledig
schoon en onbeschadigd zijn zodat levensmiddelen niet gecontamineerd
kunnen raken.
Apparaat neerzetten
Zet het apparaat op een ruime, grote, stabiele, horizontale, schone, vochtbesten-
dige en droge werktafel.
Netsnoer aansluiten/apparaat inschakelen
Steek de stekker in een geschikt stopcontact en schakel het apparaat in met de
AAN/UIT-knop op de achterzijde van het apparaat. De beide display-indicatoren
lichten op: 60 in het display Vacuum Time en 5 in het display Seal Time (stan-
daardinstelling).
Aanwijzing: als u gebruiksklare vacuümzakken gebruikt, gaat u verder met
punt II. van deze gebruiksaanwijzing.
Afb. 2
Afb. 1
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
NL NL
Pagina: 77
155
154
8. Druk vervolgens op de knop Vacuum&Seal. Nu wordt de zak automatisch
door uw apparaat gevacumeerd en geseald. Eerst licht het controlelampje van
Vacuum&Seal op. Zodra het sealproces wordt gestart, brandt ook het contro-
lelampje bij Seal. De weergave op het display Vacuum Time telt af tot "0" en
vervolgens telt de weergave op het display Seal Time af tot "0". Vervolgens
knipperen de beide controlelampjes Vacuum&Seal en Seal nog enkele secon-
den. Zodra het volledige proces is voltooid, gaan beide controlelampjes uit.
Let op: om zeker te zijn dat van de rand van het deksel geen lucht in de vacuüm-
kamer kan geraken, raden we u aan om enkele seconden voor aanvang van het
vacumeerproces het deksel omlaag te drukken.
Aanwijzing: het apparaat genereert een behoorlijk hoge vacuümdruk in de zak.
Deze druk kan gevoelige levensmiddelen verdrukken. Wij raden u daarom aan om
bij gevoelige levensmiddelen de vacuümduur op 30–40 seconden in te stellen of
de knop Seal in te drukken zodra de wijzer van de vacuümdrukindicator op -25"Hg
staat. Het apparaat schakelt dan onmiddellijk de afzuigpomp voor het vacumeren
uit en begint met het sealen van de zak.
9. Zodra het vacumeren en sealen is voltooid of de controlelampjes van knoppen
Seal en Vacuum&Seal niet meer knipperen, kunt u het deksel tot tegen de
aanslag openen en de gevacumeerde en gesealde zak verwijderen. (zie afb. 9)
10. Controleer ook of de sealnaad recht is en geen vouwen vertoont (zie afb.10).
Mocht dit niet het geval zijn, herhaal dan deze stappen nadat u de sealnaad
heeft afgeknipt.
■
■ GOED OM TE WETEN:
– Voor een optimale werking moet u na ieder vacumeerproces het apparaat min-
stens 1 minuut laten afkoelen voor u de volgende zak ertussen legt. Eventueel
vrijgekomen vocht in de vacuümkamer moet u na elk gebruik wegvegen.
– Als u de afkoelingstijd van minstens 1 minuut niet aanhoudt en direct verder
vacumeert, zal de sealstrip oververhit raken en blijvend worden beschadigd.
– Gebruik uitsluitend vacuümzakken en vacuümfolie van Solis voor een optimaal
resultaat en om het apparaat niet te beschadigen. Gebruik geen andere zakken
of folies. Defecten die door het gebruik van ongeschikt verbruiksmateriaal wer-
den veroorzaakt, moeten ook binnen de garantieperiode tegen betaling worden
gerepareerd.
Er zijn vacuümzakken van Solis in verschillende groottes of vacuümfolie waarbij
u zelf de grootte van de zak kan bepalen. Kies altijd voor een zakgrootte die bij
het levensmiddel past. Let er daarbij op dat de zak altijd minstens 8 cm langer
moet zijn dan de te vacumeren levensmiddelen en tel er 2 cm extra bij op voor
de sealnaad.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de bijgesloten bestelbon. U krijgt
de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij Solis. De
contactgegevens vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
– U kunt een vacuümzak die geseald is met een schaar openmaken en de levens-
middelen eruit halen.
II. EEN ZAK AUTOMATISCH VACUMEREN EN SEALEN:
FUNCTIE VACUUM & SEAL (5)
1. Open het deksel van het apparaat tot tegen de aan-
slag.
2. Klap de bevestigingsbeugel (H) omhoog, de beugel
staat bovenaan. (zie afb.6)
3. Leg de verse levensmiddelen in de zak. Gebruik uit-
sluitend de originele vacuümzakken of vacuümfolie
van Solis voor het beste resultaat en om het apparaat
niet te beschadigen.
De artikelnummers en beschrijvingen vindt u bij de
bijgesloten bestelbon. U krijgt de accessoires voor
uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis. Het contactadres vindt u achteraan in deze
gebruiksaanwijzing.
4. Reinig het open uiteinde van de zak van binnen en
van buiten en strijk het glad. Het uiteinde moet stof-
vrij zijn en mag geen vouwen vertonen. Druk licht op
de zak om overmatige lucht uit de zak te verwijderen
en de vacuümpomp minder te belasten.
5. Leg het open uiteinde van de zak op de sealstrip.
Belangrijk: let erop dat het bovenste uiteinde van
de zak over beide metalen vlakken van de bevesti-
gingsbeugel ligt en het onderste uiteinde van de zak
de beide metalen vlakken praktisch omsluit. Zo bent
u zeker dat de lucht volledig uit de zak kan worden
gezogen. (zie afb.7)
6. Klap de bevestigingsbeugel omlaag. De twee magne-
ten houden de beugel vast aan de metalen vlakken
en het uiteinde van de zak zit vast op de sealstrip.
7. Sluit het deksel zodat het op de kamer ligt. Wijzig
desgewenst de vacuümduur of de sealduur door her-
haaldelijk op de knop Set te drukken tot de weegave
Vacuum Time of Seal Time op het display knippert
en stel vervolgens de duur in met de knoppen + of
− (zie afb.8) (zie hiervoor de tabellen op pagina 150
en 151).
Afb. 10
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
NL NL
Pagina: 78
157
156
▲
▲ TIPS VOOR HET OPTIMAAL VACUMEREN
1. Doe de zak niet te vol. Laat altijd genoeg plaats vrij aan het open uiteinde
van de zak om het uiteinde probleemloos om de metalen vlakken en onder de
bevestigingsbeugel te kunnen leggen. Neem een afstand van 8 cm in acht tussen
de inhoud van de zak en het einde van de zak, plus 2 cm voor de sealnaad en
2,5 cm voor iedere keer dat u daarna nog van plan bent de zak te openen en
opnieuw te vacumeren.
2. Het open uiteinde van de zak mag niet nat zijn omdat een natte zak niet
kan worden geseald. Als u vloeistoffen wilt vacumeren, verhoogt u de vacuüm-
duur tot 60–80 seconden en de sealduur tot 8 seconden.
3. Zorg dat het open uiteinde van de zak schoon is en trek het recht voor
het sealen. Zorg ervoor dat er zich geen resten van levensmiddelen op de rand
bevinden en dat er geen vouwen aan de opening van de zak zijn. De gesealde
naad moet volledig glad zijn om goed af te sluiten.
4. Laat in geen geval te veel lucht in de zak zitten. Druk voor het vacumeren
iets op de zak zodat er zoveel mogelijk lucht uit de zak ontsnapt. Te veel lucht in
de zak vergt meer vermogen van de vacuümpomp waardoor ze overbelast kan
raken. Het gevolg daarvan is dat mogelijk niet alle lucht kan worden afgezogen.
5. Vacumeer geen levensmiddelen met scherpe randen zoals visgraten en
schelpdieren. De scherpe randen kunnen de folie scheuren zodat die niet meer
goed afsluit. Wikkel de scherpe randen en punten in met gevouwen keuken-
papier om de zakken niet te beschadigen of te perforeren.
6. Laat het apparaat na elk vacumeerproces minstens 1 minuut afkoelen,
alvorens de volgende zak te vacumeren.
7. Als de vereiste vacuümdruk na ong. twee minuten om welke reden dan ook
niet is bereikt, schakelt het apparaat automatisch uit. Controleer in dit geval
of het deksel niet goed sluit en of de dichtingen vuil zijn of slijtage vertonen.
8. Tijdens het vacumeerproces kunnen kleine hoeveelheden vloeistof, kruimels
of etensresten in de vacuümkamer worden gezogen. Reinig indien nodig de
vacuümkamer na elk vacumeerproces. Voor gepureerde of fijngemalen levens-
middelen geldt: doe de zak niet te vol en leg keukenpapier in de zak voor u
gaat vacumeren.
9. Voor de beste vacuümresultaten moeten vruchten over het algemeen
bevroren zijn en moeten groenten eerst worden geblancheerd.
10. Delicate levensmiddelen zoals gebak of bessen moeten met een kortere vacu-
ümduur worden gevacumeerd (30–40 seconden). U kunt ze ook eerst 24 uur
invriezen en vervolgens in de zak vacumeren.
– Als u licht vochtige levensmiddelen of vloeistoffen vacumeert, kan er vocht in de
vacuümkamer terechtkomen. Reinig de vacuümkamer met een vochtige schone
doek en maak haar vervolgens droog.
III. MARINEREN VAN LEVENSMIDDELEN:
FUNCTIE MARINATE (7)
●
● Met de marineerfunctie kunt u levensmiddelen zoals vlees en vis marineren. Bij
de marineerfunctie wordt het vacuümproces gedurende 99 seconden ingescha-
keld en vervolgens uitgeschakeld. Het sealproces wordt niet gestart.
1. Leg de gemarineerde levensmiddelen in een open container of een bord dat in
de vacuümkamer past.
2. Open het deksel van het apparaat tot tegen de aanslag.
3. Zet de container of het bord in de vacuümkamer.
4. Sluit het deksel weer.
5. Druk op de knop Marinate. Op het display Vacuum Time verschijnt de stan-
daardinstelling 99. Deze instelling moet u niet wijzigen.
6. Het controlelampje van Marinate licht op en de weergave op het display
Vacuum Time telt af tot "0". Het controlelampje van Marinate knippert nog
enkele seconden. Zodra het marineerproces is voltooid, gaat het controlelampje
uit.
7. Herhaal het marineerproces (stappen 5 en 6) nog twee keer zodat het levens-
middel optimaal is gemarineerd.
8. Open het deksel en haal het bord of de container uit het apparaat.
NL NL
Pagina: 79
159
158
●
● Het is goed om bijvoorbeeld:
a) Grotere porties te koken en in kleine porties of als volledige maaltijd als voor-
raad te vacumeren.
b) Vacumeren is ook uitermate geschikt om voorbereide maaltijden voor pick-
nicks, campingreizen of barbecue-avonden vers te houden.
c) Vacumeren voorkomt vriesbrand.
d) Vacumeer vlees, vis, gevogelte, schelpdieren en groenten voor u ze in de
koelkast legt of invriest.
e) Ook gedroogde vruchten, zoals bonen, noten en granen, blijven vacuüm
langer vers.
19. Vacumeren zorgt er ook voor dat u gezonder en bewuster leeft en dat u in geval
van allergieën uw maaltijden bereidt met veilige ingrediënten: Als u op dieet
bent en naar het werk moet, kunt u de ingrediënten precies afwegen en vacu-
meren of thuis bereide maaltijden eenvoudig en vacuüm verpakt meenemen.
11. Vloeistoffen moet u voor het vacumeren altijd eerst laten afkoelen. Bij
het vacumeren gaan hete vloeistoffen schuimen, worden bellen gevormd en
neemt het volume toe.
12. Bewaar bederfelijke levensmiddelen altijd in het vriesvak of in de koel-
kast. De vacuümverpakking kan wel de houdbaarheid van levensmiddelen
verlengen maar verandert ze niet in conserveproducten (met andere woorden
een stabiel product bij kamertemperatuur).
13. Vul een zak voor 2/3 met water, seal de zak (niet vacumeren!) en leg de zak in
het vriesvak. U kunt het ijs gebruiken om de drankjes te koelen, maar u kunt het
ook gebruiken om pijn bij blessures te verzachten.
14. Veel levensmiddelen worden vacuüm verkocht. Met onze vacumeermachine
kunt u deze producten na opening van de verpakking nog een keer vacu-
meren (in Solis-zakken!), om de versheid en volle smaak te behouden. Deze
levensmiddelen moeten tot de datum van de oorspronkelijke verpakking worden
genuttigd.
15. Graanproducten zoals meel, rijst en kant-en-klare gemengde producten blij-
ven langer vers als ze vacuüm verpakt zijn. Noten en specerijen behouden
zo hun smaak en worden niet slecht. Ideaal voor als u lange reizen maakt.
16. Levensmiddelen met scherpe kanten en randen, zoals botjes of gedroogde
pasta, moeten in keukenpapier worden gewikkeld zodat ze de zak niet
beschadigd of geperforeerd raakt.
17. U kunt ook meer dan alleen voedingsmiddelen vacuüm verpakken. Cam-
pingproducten zoals lucifers, eerste-hulpverband en kleren blijven vacuüm ver-
pakt schoon en droog. Vacuüm verpakt bestek wordt niet dof en een vacuüm
verpakte kaarsen voor noodgevallen zijn altijd klaar voor gebruik.
18. Het voornaamste gebruik van de vacumeermachine is om vele levensmid-
delen langer goed en fris te houden zonder dat de smaak verloren gaat.
In het algemeen kan men stellen dat vacumeren in vergelijking met tra-
ditionele bewaarmethoden levensmiddelen tot vier keer langer bewaren.
Als u dit apparaat eenmaal gebruikt, zal het snel onmisbaar worden en
zult u minder voedingsmiddelen weggooien en geld besparen.
NL NL
Pagina: 80
161
160
▲
▲ WAAROM BLIJVEN VACUÜM VERPAKTE
LEVENSMIDDELEN LANGER GOED?
1. Chemische reacties van levensmiddelen met lucht en vocht, zoals enzymreacties,
de opbouw van micro-organismen of verontreiniging door insecten kunnen
levensmiddelen bederven.
2. De voornaamste reden waarom levensmiddelen voedingsstoffen, structuur en
smaak verliezen, is de zuurstof in de lucht. De opbouw van micro-organismen
ontstaan meestal doordat de lucht enerzijds vocht uit de levensmiddelen ont-
trekt en anderzijds omgevingsvocht toevoegt als ze niet luchtdicht zijn verpakt.
Bevroren levensmiddelen krijgen in de lucht van het vriesvak vaak vriesbrand.
3. Het vacuümsysteem onttrekt de lucht uit de verpakking. Omdat lucht voor
ongeveer 21% uit zuurstof bestaat, betekent dit dat er praktisch geen zuurstof
in de vacuüm verpakte zak of voorraadbus blijft. Bij een zuurstofgehalte van
5% of minder kunnen de meeste microbacteriën zich niet meer vermeerderen.
4. In het algemeen kan men micro-organismen in drie categorieën indelen: schim-
mel, gistzwammen en bacteriën; ze zijn overal aanwezig, maar kunnen alleen
onder bepaalde omstandigheden schade veroorzaken.
5. In een omgeving met weinig zuurstof of zonder vocht kan schimmel niet ont-
staan.
6. In vocht, suiker en warme temperaturen kunnen gistzwammen zich met of
zonder lucht uitbreiden. Koelen vertraagt de groei van zwammen en invriezen
stopt de groei volledig.
7. Bacteriën kunnen zich met en zonder lucht verspreiden.
Een van de gevaarlijkste bacteriesoorten is clostridium botulinum. Die kan zich
onder bepaalde omstandigheden ook zonder lucht verspreiden – zij hebben
slechts een temperatuur nodig tussen 4 °C en 46 °C. Ze verspreiden zich in niet
zure levensmiddelen, in een omgeving met weinig zuurstof en bij een tempera-
tuur die een lange tijd hoger is dan 4 °C.
In bevroren, gedroogde of zure levensmiddelen of levensmiddelen die veel zout
of suiker bevatten, kan de botulinumbacterie niets.
De volgende levensmiddelen kunnen door botulinum worden geïnfecteerd:
– Levensmiddelen zonder zuur, zoals vlees, zeevruchten, gevogelte, vis, eieren
en in loog geconserveerde olijven
– Levensmiddelen met weinig zuur, zoals de meeste groentesoorten
– Levensmiddelen met gemiddeld zuur, zoals tomaten, chilipepers, vijgen en
komkommers.
■
■ HET VACUMEREN VOOR BEWARING IN EEN VRIEZER
1. Gebruik bij voorkeur altijd verse levensmiddelen.
2. Gevoelige producten zoals vlees, vis, bessen etc. moeten altijd eerst worden
ingevroren, zodat ze niet worden geplet tijdens het vacumeren.
Levensmiddelen kunnen tot 24 uur worden ingevroren zonder dat er vriesbrand
optreedt – deze omstandigheden kunnen we nuttig gebruiken. U verdeelt de
levensmiddelen het best in porties voor u ze invriest. Zodra ze zijn bevroren (na
ongeveer 24 uur), vacumeert u de levensmiddelen in een Solis-vacuümzak en
legt u hem weer terug in het vriesvak.
3. Soepen, stoofschotels of andere vloeibare levensmiddelen kunnen probleemloos
in de kamer van de vacumeermachine worden gevacumeerd.
4. Wilt u levensmiddelen eerst vacumeren en pas daarna invriezen, dan moet de
zak 5 cm langer zijn omdat het levensmiddel in bevroren toestand toeneemt in
volume.
5. Verse groenten moet u schillen, schoonmaken en kort voor het vacumeren in
kokend water blancheren (of indien nodig doorverwarmen in de magnetron).
Hierdoor blijven de groenten knapperig. Na afkoelen vriest u ze in geschikte
porties in vacuümzakken in.
6. Als u vis of vlees zonder vooraf invriezen vacuüm wilt verpakken en invriezen,
raden wij u aan om ze met keukenpapier in te wikkelen en in de Solis-vacuüm-
zak te leggen zodat het keukenpapier het overtollige vocht kan absorberen.
Levensmiddelen die in meerdere lagen moeten worden gevacumeerd (zoals
hamburgers, pannenkoeken of tortilla's) kunnen het beste door middel van
stukjes bakpapier van elkaar gescheiden in de zak worden geplaatst.
■
■ ONTDOOIEN VAN INGEVROREN SOLIS-VACUÜMZAKKEN
●
● Het ontdooien van vlees, vis, fruit, groenten en andere gevoelige producten:
deze levensmiddelen moeten langzaam in de zak in de koelkast worden ont-
dooid.
●
● Het ontdooien van brood en gebak: deze levensmiddelen kunnen bij kamer-
temperatuur worden ontdooid. Snij in dit geval de zak open zodat de damp
kan ontsnappen.
●
● In ieder geval na het ontdooien direct consumeren en nooit opnieuw invriezen.
NL NL
Pagina: 81
163
162
■
■ OVERIGE TIPS OM SUCCESVOL TE VACUMEREN:
1. Was altijd eerst uw handen voor het bereiden en vacumeren van levensmiddelen.
Zorg er ook voor dat alle materialen en apparaten die u gebruikt goed schoon
zijn.
2. Leg de levensmiddelen na het vacumeren direct in de koelkast of in de vriezer.
Laat de levensmiddelen nooit bij kamertemperatuur liggen. Let erop dat de
temperatuur in de koelkast of de vriezer niet stijgt.
3. Vacuümverpakking verlengt de houdbaarheid van droge levensmiddelen. Levens-
middelen met een hoog vetgehalte worden door hoge temperaturen en zuurstof
snel slecht. Vacuüm verpakken verlengt de houdbaarheid van noten, kokosnoten
en granen. Bewaar ze op een koele, donkere plek.
4. Vacumeren verlengt de houdbaarheid van fruit en groenten, zoals appels, bana-
nen, aardappelen of wortelgewas niet, tenzij ze eerst worden geschild!
5. Knolgewassen zoals broccoli, bloemkool of kool scheiden gassen af als u ze vers
vacuüm verpakt voor de koelkast. Om ze langer houdbaar te maken moet u ze
voor het vacumeren blancheren en invriezen.
■
■ WAT U MOET WETEN OVER DE VERWERKING 
VAN LEVENSMIDDELEN:
Onderstaande veiligheidsaanwijzingen voor levensmiddelen zijn gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en ervaring en zijn erg belangrijk voor uw gezondheid
en voor het optimaal bewaren van levensmiddelen:
1. Consumeer de levensmiddelen zodra u ze heeft verwarmd, ontdooid of uit de
koelkast heeft gehaald.
2. Levensmiddelen die in blik zijn verpakt of al vacuüm werden gekocht, kun-
nen na openen opnieuw (in een nieuwe Solis-zak) vacuüm worden verpakt.
Volg de aanwijzingen om levensmiddelen na openen koel te bewaren (niet bij
kamertemperatuur) en bewaar gevacumeerde levensmiddelen even zorgvuldig
als verse levensmiddelen. Let op de op de originele verpakking gedrukte
houdbaarheidsdatum!
3. Ontdooi levensmiddelen nooit in heet water of andere warmtebronnen (bijv.
magnetron), ongeacht of ze vacuüm zijn verpakt. Levensmiddelen kunt u het
best in de koelkast ontdooien.
4. Consumeer geen levensmiddelen die licht bedorven zijn en al enkele uren op
kamertemperatuur zijn. Dat is vooral gevaarlijk voor de gezondheid als ze in
dikke sausen werden voorbereid, of als ze vacuüm zijn verpakt of in een zuur-
stofarme ruimte werden bewaard.
5. Verdeel de gevacumeerde zakken gelijkmatig in de koelkast of vriezer zodat ze
zo snel mogelijk worden gekoeld.
Om deze zogenoemde "gevoelige" levensmiddelen (de lijst is niet volle-
dig) kort te bewaren, legt u ze in de koelkast. Om ze langer te bewaren
legt u ze in het vriesvak en moeten ze na opwarmen onmiddellijk worden
genuttigd. Zachte kaas, gerookte vis, knoflook, ui, paddenstoelen en
rauwe melk mogen omwille van hun gevoeligheid voor anaerobe bac-
teriën over het algemeen niet worden gevacumeerd en ook niet te lang
worden bewaard.
8. Zachte kaas en gerookte vis mag men niet vacuüm verpakken aangezien dit de
vorming van anaerobe bacterie listeria kan veroorzaken waardoor een contami-
natie van levensmiddelen of listeriose kan ontstaan. Dit geldt ook voor knoflook,
uien, paddenstoelen en rauwe melk.
9. Afhankelijk van de bewaartijd, de bewaartemperatuur en de hoeveelheid zuur-
stof kunnen sommige in levensmiddelen voorkomende enzymen de kleur, de
textuur en de smaak van de levensmiddelen veranderen. Om de reactie van
enzymen te voorkomen moeten de groenten worden gestoomd of geblancheerd
of in een magnetron worden verwarmd. Levensmiddelen met een hoog zuur-
gehalte, zoals de meeste fruitsoorten moeten niet worden geblancheerd. Een
vacuümverpakking is in dit geval voldoende om de enzymreactie te vertragen
of te verhinderen.
10. Sommige droge voedingsmiddelen, zoals meel en granen, kunnen insectenlarven
bevatten. Als u ze niet vacumeert, kunnen de larven uitkomen tijdens de bewa-
ring en levensmiddelen bederven. Om dit te voorkomen moeten levensmiddelen
vacuüm worden verpakt.
11. In het algemeen moeten levensmiddelen bij lagere temperaturen worden
bewaard, omdat er micro-organismen zijn die zich zonder lucht kunnen voort-
planten.
12. Bij een koelkasttemperatuur boven 4°C en vooral wanneer levensmiddelen
langer worden bewaard, werkt bevorderlijk voor de uitbreiding van gevaarlijke
micro-organismen. Daarom moet de ingestelde temperatuur van uw koelkast
maximaal 4°C of lager zijn.
13. Als u temperatuur in uw vriesvak –17°C of lager is, kunnen de levensmiddelen
langer worden bewaard, maar denk eraan: invriezen doodt de micro-organismen
niet, het vertraagt alleen hun groei.
14. Hoe lager de bewaartemperatuur, hoe langer de houdbaarheid van vacuüm
verpakte droge levensmiddelen: per 10°C koudere bewaartemperatuur, wordt
de houdbaarheid met 3–4 keer verlengd.
NL NL
Pagina: 82
165
164
8. Druk ook de sealstrip opnieuw in de houder tot deze vastklikt. Klap de bevesti-
gingsbeugel omlaag.
●
● Aanwijzing: Het aandrukrubber boven de sealstrip kan voor een grondige
reiniging probleemloos uit de houder worden gehaald en met de hand in warm
afwaswater worden gereinigd. Laat vervolgens het aandrukrubber volledig aan
de lucht drogen alvorens het correct in de houder te plaatsen.
➞
09. Laat het apparaat volledig drogen voor u het opbergt of opnieuw gebruikt.
10. Het apparaat mag niet worden geölied.
s HET APPARAAT OPBERGEN
Bewaar het apparaat altijd op een vlakke, donkere plek, buiten het bereik van kin-
deren en bij voorkeur in de originele verpakking.
Zet geen andere voorwerpen op het apparaat waardoor de dichtingen onder druk
komen te staan. De dichtingen en sealstrip zijn verbruiksmaterialen en vallen niet
onder de garantie.
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
Ga als volgt te werk om de vacumeermachine te reinigen:
1. Schakel het apparaat uit met de AAN/UIT-knop en trek altijd de stekker uit het
stopcontact.
2. Dompel het apparaat, de stroomkabel of stekker nooit onder in water of andere
vloeistoffen en houd ze ook niet onder stromend water.
3. Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigings- of
oplosmiddelen of schurende materialen omdat die de oppervlakken kunnen
beschadigen.
4. Open het deksel en klap de bevestigingsbeugel omhoog. U kunt de sealstrip met
een ruk uit de houder trekken. Daaronder bevindt zich een geel filterdeksel. Ook
dit deksel kunt u omhoog trekken.
➞
5. Aan de onderkant van het filterdeksel bevindt zich een fijn luchtfilter dat de lucht
voor aanzuiging reinigt. Deze luchtfilters kunnen met een lichtbevochtigde doek
of een zachte borstel worden gereinigd.
6. Reinig de vacuümkamer, de binnen- en buitenkant van het apparaatdeksel en
het apparaat van buiten met een mild afwasmiddel en een zachte en vochtige
doek. Droog alles met een zachte doek.
7. Druk vervolgens het droge filterdeksel opnieuw op de luchtopening.
NL NL
Pagina: 83
167
166
■
■ HET APPARAAT SEALT NIET NA HET VACUMEREN
1. In het apparaat zit een vacuümdruksensor. Als de druk niet hoog genoeg is,
wordt het sealproces niet automatisch in werking gesteld en schakelt het appa-
raat na ong. twee minuten uit. Controleer of het deksel niet goed sluit en of de
dichtingen vuil zijn of slijtage vertonen.
2. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
droog en let erop dat het uiteinde van de zak helemaal vlak op de sealstrip en
onder de bevestigingsbeugel ligt. Start vervolgens het vacumeerproces opnieuw.
3. Controleer of de sealduur toereikend is. U kunt eventueel de sealduur verhogen.
4. Is de sealstrip beschadigd en correct geplaatst? Vervang indien nodig de sealstrip
en controleer de correcte plaatsing.
5. Is het aandrukrubber beschadigd en correct geplaatst? Vervang indien nodig het
aandrukrubber en controleer de correcte plaatsing.
6. Controleer of het uiteinde van de zak nat is. Zo ja, droog dan het uiteinde van
de zak en seal de zak opnieuw.
■
■ NA HET SEALEN KOMT ER OPNIEUW LUCHT IN DE ZAK
1. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
droog en let erop dat het uiteinde van de zak helemaal vlak op de sealstrip en
onder de bevestigingsbeugel ligt. Start vervolgens het vacumeerproces opnieuw.
2. Sommige levensmiddelen produceren natuurlijke gassen of gisten, zoals fruit en
groenten. Als u vermoedt dat dit is gebeurd, opent u de zak en controleert u de
levensmiddelen. Als ze gisten, gooit u de zak weg. Temperatuurschommelingen
in de koelkast kunnen ook vacuüm verpakte maaltijden bederven. Gooi bij twijfel
de levensmiddelen altijd weg.
3. Controleer of er een gat in de zak zit waarlangs lucht is binnengedrongen.
Scherpe kanten van levensmiddelen moeten altijd met gevouwen keukenpapier
worden afgedekt zodat ze kanten geen gaten kunnen veroorzaken.
4. Heeft u verse groenten of vruchten gevacumeerd en niet onmiddellijk in de
koelkast gezet?
Groenten en vruchten moeten onmiddellijk worden bewaard, want onder
kamertemperatuur vindt fotosynthese plaats en worden gassen afgegeven.
▲
▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
■
■ HET APPARAAT WERKT NIET
1. Controleer of de stekker correct in het stopcontact zit en of de AAN/UIT-knop
op de stand "I" staat.
2. Controleer of het snoer is beschadigd. Breng in dat geval het apparaat naar Solis
of naar een door Solis erkend servicepunt en laat het snoer vervangen.
3. Controleer of het stopcontact werkt door een ander elektronisch apparaat aan
te sluiten.
4. Controleer of het uiteinde van de zak vlak, droog en schoon is.
5. Wacht minstens 1 minuut voor u het apparaat opnieuw gebruikt.
■
■ HET APPARAAT SEALT DE LEGE ZAK NIET
Controleer of het uiteinde van de zak correct op de sealstrip ligt en onder de beves-
tigingsbeugel.
■
■ DE LUCHT WORDT NIET VOLLEDIG UIT DE ZAK GEZOGEN
1. Opdat het uiteinde van de zak goed wordt geseald, moet het open uiteinde
van de zak beide metalen vlakken omsluiten, volledig en zonder vouwen op de
sealstrip liggen en door de bevestigingsbeugel worden vastgehouden.
2. Controleer of er een gat in de zak zit. Om dit te controleren sealt u de zak met
nog wat lucht erin en dompelt u hem vervolgens onder in water. Als er bellen
ontstaan, is de zak lek en moet u een nieuwe zak gebruiken.
3. Gebruik uitsluitend de vacuümfolie en vacuümzakken van Solis!
4. Misschien is de zak niet helemaal goed geseald omdat er kruimels, vet of vocht in
de sealnaad zat of omdat het uiteinde van de zak niet helemaal glad en vouwvrij
was. Open de zak, maak de binnenkant van het uiteinde van de zak schoon en
droog en let erop dat het uiteinde van de zak helemaal vlak op de sealstrip en
onder de bevestigingsbeugel ligt. Start vervolgens het vacumeerproces opnieuw.
5. Controleer of de vacuümduur toereikend is. U kunt eventueel de vacuümduur
verhogen.
6. Hebben de te vacumeren levensmiddelen scherpe randen? Zo ja, kan er een gat
in de zak zitten. Vervang de zak, gebruik keukenpapier om de scherpe randen
van de levensmiddelen te omwikkelen en vacumeer de zak opnieuw.
NL NL
Pagina: 84
169
168
■
■ DE ZAK SMELT OF WORDT NIET GOED GESEALD
1. Mocht de sealstrip oververhit raken, dan kan de zak smelten. Zet in dat geval
het apparaat uit en laat het enkele minuten afkoelen. Over het algemeen moet
u tussen twee vacumeerprocessen een afkoelingstijd van 1 minuut aanhouden.
2. Te lange sealduur ingesteld? Probeer het opnieuw met een korte sealduur.
■
■ ACCESSOIRES:
Art. nr. Artikel
922.52
922.51
922.50
Vacuümfolie
2 rollen 15 x 600 cm
2 rollen 20 x 600 cm
2 rollen 30 x 600 cm
922.61
922.64
Vacuümzakken
50 zakken 20 x 30 cm
50 zakken 30 x 40 cm
*
*
U krijgt de accessoires voor uw vacumeermachine bij de betere vakhandel of bij
Solis. De contactadressen vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
*Geschikt voor levensmiddelen
NL NL
Pagina: 85
171
170
Bewaarplaats
Levens-
middelen
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuüm-
verpakking in
zakken van
Solis
Kamer-
temperatuur
Brood 25±2 °C 1–2 dagen 6–8 dagen
Biscuits 25±2 °C 4–6 maanden > 1 jaar
Meel/rijst 25±2 °C 4–5 maanden > 1 jaar
Pasta 25±2 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Grondnoten en
peulvruchten
25±2 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Medicijnen 25±2 °C 3–6 maanden > 1 jaar
Thee 25±2 °C 5–6 maanden > 1 jaar
Koffie,
gemalen
25±2 °C 2–3 maanden > 1 jaar
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Model-nr. Type 5702
Productnaam Vacumeermachine
Spanning/frequentie 220-240 V~ / 50 Hz
Vermogen 350 Watt
Afmetingen (b x h x d) ong. 37,0 x 27,0 x 42,0 cm
Gewicht ong. 14,4 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲
▲ HOUDBAARHEID
Bewaarplaats
Levens-
middelen
Tempera-
tuur
Normale
houdbaar-
heid
Houdbaarheid
met vacuüm-
verpakking in
zakken van
Solis
Koelkast
Rauw rood
vlees
5±2 °C 2–3 dagen 8–9 dagen
Rauw wit vlees 5±2 °C 2–3 dagen 6–9 dagen
Wild 5±2 °C 2–3 dagen 5–7 dagen
Salami,
gesneden
5±2 °C 4–6 dagen 20–25 dagen
Harde kaas 5±2 °C 15–20 dagen 25–60 dagen
Verse vis en
schelpdieren
5±2 °C 1–3 dagen 4–5 dagen
Gekookt vlees 5±2 °C 3–5 dagen 10–14 dagen
Groente 5±2 °C 1–3 dagen 7–10 dagen
Fruit 5±2 °C 5–7 dagen 14–20 dagen
Vriezer
Vlees -18±2 °C 3–5 maanden > 1 jaar
Vis -18±2 °C 3–4 maanden > 1 jaar
Schelpdieren -18±2 °C 3–5 maanden > 1 jaar
NL NL
version
12/2018
Pagina: 86
173
172
NL NL
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2012/19/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2012/19/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Deze artikelen kenmerken zich door hun duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Mocht er desondanks een storing optreden, neem dan gewoon even contact op
met ons. Vaak is een storing met een nuttige tip in een handomdraai gemakkelijk
te verhelpen zonder dat u het apparaat voor reparatie moet terugsturen. Wij
staan u graag bij met raad en daad. De contactadressen vindt u achteraan in deze
gebruiksaanwijzing.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Chamber Vac Pro 5702.

Stel een vraag over de Solis Chamber Vac Pro 5702

Heb je een vraag over de Solis Chamber Vac Pro 5702 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Chamber Vac Pro 5702. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Chamber Vac Pro 5702 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.