Solis Caffissima IQ Digital 1612 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Caffissima IQ Digital 1612. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiemolen
  • Model/naam: Caffissima IQ Digital 1612
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
CAFFISSIMA IQ DIGITAL
Type1612
S I N C E 1 9 0 8
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 1
3
2
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
Houd de koffiemolen uit de buurt van bewegende onderdelen
of apparaten.
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt altijd of het apparaat niet in gebruik is.
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
aanrecht. Het apparaat mag niet bij de rand staan. Het appa-
raat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet
worden gebruikt op boten of in caravans.
10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet wor-
den schoongemaakt. Dat geldt ook wanneer u het apparaat
verplaatst, monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan
een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken
om extra bescherming te bieden bij het gebruik van elektrische
apparaten. Het is raadzaam om een​veiligheidsschakelaar te
gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden! Voor eventueel geleden
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voordat u uw Solis Caffissima IQ Digital koffiemolen in
gebruik neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het
apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u
aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en
te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact
komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoe-
nen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis er-
kend servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige
werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Wij
raden aan, het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig
stopcontact.
4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen,
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete op-
pervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het
apparaat zelf.
Pagina: 2
5
4
23. Controleer uw koffiemolen voor elk gebruik en kijk of het ap-
paraat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of​mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de koffiemolen niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begrepen
welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging en
onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in geen
geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of
gereinigd.
26. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de koffiemolen spelen.
27. Gebruik de koffiemolen nooit met een lege bonenhouder.
28. Controleer altijd of de bonenhouder correct is geïnstalleerd
voordat u het apparaat gebruikt.
29. Loop nooit weg van de koffiemolen terwijl het apparaat in
werking is.
30. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg
de informatie in de handleiding.
13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Ge-
bruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat en steek ook uw hand niet
in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor een elektrische schok en letsel ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
20. Gebruik het apparaat nooit met een extern timer of afstands-
bediening.
21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
Pagina: 3
7
6
▲
▲ DE VOORDELEN VAN UW
SOLIS CAFFISSIMA IQ DIGITAL
Uw Solis Caffissima IQ Digital koffiemolen beschikt over een kegel-
maalwerk van gehard edelstaal en kan moeiteloos hele koffie-
bonen voor alle mogelijke soorten koffie of bereidingswijzen voor
koffie malen, van de fijnste maling voor espresso tot de grofste
maling voor koffie uit een cafetière.
Met de toets SHOTS/CUPS kunt u het aantal porties voor espresso
(SHOTS) of kopjes voor koffie (CUPS) eenvoudig instellen. Het ge-
selecteerde aantal wordt op het display weergegeven.
De hoeveelheid koffie wordt voor alle soorten koffie bepaald met
een digitale timer. De hoeveelheid kan individueel voor ieder berei-
dingstype worden ingesteld met de keuzeknop GRIND AMOUNT,
waarmee u bepaalt hoe lang de molen in werking is. Zodra u uw
individuele ideale hoeveelheid heeft gevonden, kunt u door lang
indrukken van de toets PROGRAM de laatste maalduur samen met
het aantal kopjes opslaan voor toekomstig gebruik. De gemalen
koffie kan direct in de filterhouder worden gedaan, maar ook in
een bewaardoos of koffiefilter.
Voor iedere bereidingswijze bestaat een ruime keuze aan maalin-
stellingen, ongeacht of u uw espresso met een espressomachine
of met een percolator maakt of uw koffie zet met een cafetière
of een conventioneel filterkoffieapparaat. De maalgraad is voor
iedere bereidingswijze afzonderlijk ingesteld, omdat voor iedere
bereidingswijze een andere maalgraad nodig is voor de optimale
extractie van de koffie. Met uw Solis koffiemolen kunt u bovendien
voor elke bereidingswijze kiezen uit verschillende maalgraden, zo-
dat u deze helemaal aan uw persoonlijke voorkeur kunt aanpassen.
Door de keuzeknop voor de maalgraad GRIND SIZE beschikt u
over een keuze uit 60 maalgraden. Op het display is de instelling
zowel op de maalbalk als op de digitale weergave zichtbaar.
31. Schakel de koffiemolen alleen in:
–
– als de vol bonenhouder correct op het apparaat is aange-
bracht en stevig is vergrendeld met de molen.
–
– als het deksel stevig en luchtdicht op de bonenhouder zit.
Let op: haal tijdens het gebruik het deksel niet af, steek geen
vingers, handen of keukengerei in de bonenhouder en houd
haren, kleding en sieraden uit de buurt van de houder.
32. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het malen van hele
koffiebonen. Vul de bonenhouder niet met gemalen koffiebo-
nen of filterkoffie. Gebruik de koffiemolen niet voor het malen
van granen, vruchten, pitten, maanzaad of noten e.d.!
33. Laat het apparaat nooit langer dan 2 minuten achtereen
draaien, anders kan het oververhit raken. Als u het apparaat
meerdere keren achtereen in korte intervallen hebt gebruikt,
laat u het 20 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik
neemt.
34. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
35. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
36. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
37. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
38. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel
van de bonenhouder eraf haalt of de hele bonenhouder uit
het apparaat verwijdert.
Pagina: 4
9
8
A Deksel van de bonenhouder
Sluit de bonenhouder luchtdicht om
de koffiebonen vers te houden
B Bonenhouder
Bonenhouder voor 450 g met intern
vergrendelsysteem zodat u de hou-
der gemakkelijk kunt verwijderen en
vullen
C Kegelmaalwerk van gehard
edelstaal
Maximale precisie van de maalgraad
of de korrelgrootte voor optimaal
espressogenot, afneembare en in-
stelbare bovenste maalkegel
D LCD-display
Toont de volgende instellingen:
maalinstelling (bereidingswijze),
maalduur, kopjes/porties en maal-
graad
E GRIND AMOUNT/PROGRAM-
regelaar
Voor het regelen van de maalduur
en de hoeveelheid gemalen koffie
(door de regelaar de draaien), en om
de individuele instelling (door het in-
drukken van de regelaar) op te slaan
F SHOTS/CUPS-toets
Voor het instellen van het aantal
kopjes (CUPS) voor PERCOLATOR,
FILTER en PLUNGER of porties
(SHOTS) voor ESPRESSO
G Koffie-uitvoer
H Koffieopvangbak
Vangt de gemalen koffie op die
eventueel niet in de filterhouder of
het koffiefilter terechtkomt; afneem-
baar voor makkelijke reiniging
I Keuzeknop voor maling GRIND
SIZE
Er zijn 60 verschillende instellingen
mogelijk, van espresso tot cafetière
J START/PAUSE/CANCEL-toets
Om de maalfunctie te starten, te
pauzeren of te stoppen
K AAN/UIT-filterhoudertoets voor
het malen in de filterhouder
Door de filterhouder tegen deze
knop te drukken wordt de maalfunc-
tie in- en uitgeschakeld
L Rubberen antislipvoetjes
Accessoires:
M Filterhoudersteun 50–54 mm
N Filterhoudersteun 58 mm
O Reinigingsborstel
voor het kegelmaalwerk
P Koffieopvangbak
om gemalen koffie te bewaren
Pi – Vergrendeling van de voor-
raadbusopening
Pii – Voorraadbusdeksel
Niet afgebeeld:
Maalkamer
Vermindert de statische lading van de
koffie voordat deze wordt vrijgegeven
Automatische oververhittingsbevei-
liging
Beschermt de motor tegen oververhitting
Energiebesparingsstand
Als het apparaat 5 minuten niet wordt
bediend, schakelt het automatisch over
naar de energiebesparingsstand
Kabelcompartiment
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
C
B
D
E
F
G
H
N
M
P
O
A
K
L
J
I
Pi
Pii
Pagina: 5
11
10
▲
▲ VOOR INGEBRUIKSNAME
–
– Verwijder alle verpakkingsmateriaal en stickers en gooi dit weg.
–
– Spoel het bonenhouder met deksel, de filterhoudersteun, de bewaardoos voor
de gemalen koffie met deksel en de reinigingsborstel af met warm waswater en
laat alles goed drogen.
–
– Veeg de behuizing van het apparaat schoon met een zachte, vochtige doek en
droog deze af.
–
– Plaats het apparaat op een droog en vlak werkoppervlak en doe de stekker in een
correct stopcontact. Alle knopranden op het bedieningspaneel lichten op.
■
■ ENERGIEBESPAARSTAND
Als de koffiebonenmaler 5 minuten niet gebruikt wordt, dan gaat deze automatisch uit.
Om het apparaat weer uit de energiebespaarstand te halen, kunt u op een wille-
keurige knop op het bedieningspaneel drukken.
■
■ BONENHOUDER PLAATSEN EN VULLEN
Plaats de beide pinnen van het bonenhouder op de inkepingen op de houder en druk
het bonenhouder op het apparaat. Draai de vergrendelingsknop 90° rechtsom – in
de richting van de pijl – om het reservoir op de molen te bevestigen.
TURN
TO
LOCK
Vul nu het bonenhouder met de koffiebonen en zet de deksel er zo op dat deze
luchtdicht afsluit.
Als u het bonenreservoir weer van het apparaat af wilt halen,
dan draait u de vergrendelingsknop rechtsom en haalt u deze
er naar boven af.
Het vergrendelingsysteem zorgt ervoor dat u het bonenhouder
van het apparaat kunt halen, zonder dat deze eerst geleegd
moet worden.
Aanwijzing: als u de bonenhouder niet goed op de molen heeft vergrendeld, ver-
schijnt de waarschuwing PLEASE LOCK HOPPER (bonenhouder vergrendelen) op het
display en kan het apparaat voor uw veiligheid niet worden ingeschakeld.
TURN
TO LOCK
▲
▲ INGEBRUIKNAME
KOFFIETABEL
Bereidings-
wijze
Espressomachine Percolator Filterkoffie Cafetière
Weergave/
bereik
ESPRESSO PERCOLATOR FILTER PLUNGER
Maling fijn middelfijn middelgrof grof
Maal­instelling 1–30 31– 45 46–54 55– 60
Hoeveelheid 1–8 porties 1–12 kopjes 1–12 kopjes 1–12 kopjes
Elk type koffie vereist een andere maalgraad – of het nu om een espressomachine,
koffieapparaat, filterkoffieapparaat of cafetière gaat, de maalgraad moet individu-
eel worden ingesteld. En zelfs binnen een bepaald type heeft u nog de keuze uit
verschillende instellingen.
Probeer de verschillende maalinstellingen uit voor uw bereidingswijze en ontdek
welke maalgraad het best bij u past.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
Pagina: 6
13
12
2. STAP:
MALING INSTELLEN
Om een espresso te maken raden we u aan om maalgraad nr. 12 in ESPRESSO te
gebruiken en vervolgens bij elke daaropvolgende espresso te experimenteren en de
maalgraad binnen ESPRESSO fijner of grover in te stellen om zo in combinatie met
de hoeveelheid gemalen koffie uw ideale espresso te maken. Draai de keuzeknop
voor maling GRIND SIZE zodanig dat de pijl binnen de maalbalk van ESPRESSO staat
en op het display bij GRIND SIZE "12" verschijnt.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
Aanwijzing: lukt het niet om de keuzeknop voor maling te bewegen, dan moet u
het maalwerk kortstondig leeg laten werken. Hiervoor drukt u op de START/PAUSE/
CANCEL-toets en draait u gelijktijd de keuzeknop. Zo maakt u eventueel vastzittende
koffiebonen in de molen los.
DIRECT IN DE FILTERHOUDER
VAN EEN ESPRESSOMACHINE MALEN
Gebruik enkelwandige filterelementen wanneer u vers gemalen koffie gebruikt. Voor
het gebruik van enkelwandige filterelementen raden we u aan om een instelling
tussen 1–30 in ESPRESSO te gebruiken.
Aanwijzing: COARSER = grover / FINER = fijner
1. STAP:
FILTERHOUDER MET FILTERELEMENT
IN HET APPARAAT ZETTEN
–
– Kies de filterhoudersteun die bij uw filterhouder past: klein voor 50-54 mm of
groot voor 58 mm.
–
– Schuif de filterhoudersteun links en rechts in de rails naast de koffie-uitvoer, zodat
deze vastklikt.
INDRUKKEN
50-54mm
58mm
FILTERHOUDERSTEUN
–
– Schuif de filterhouder in de steun.
Pagina: 7
15
14
4. STAP:
APPARAAT INSCHAKELEN
Druk op de toets START/PAUSE/CANCEL en het apparaat maalt in de geacti-
veerde instellingen de gewenste hoeveelheid koffie. Op de GRIND TIME-weergave
in het display wordt tot "0.0" afgeteld. Vervolgens stopt het maalwerk. Wilt u het
maalproces kortstondig onderbreken, lees dan de desbetreffende informatie op
pagina 19 over "Pauzefunctie".
Maak nu met deze maalgraad een espresso en proef of de espresso sterker (maal-
graad fijner/koffiehoeveelheid verhogen) of milder moet zijn (maalgraad grover/kof-
fiehoeveelheid verlagen). Een normale espresso met ong. 30 ml wordt standaard in
30 seconden gemaakt en een dubbele espresso met ong. 60 ml in 30 seconden.
Aanwijzingen:
U kunt de gemalen koffie ook direct in de filterhouder terecht laten komen wanneer
de steun niet bij de filterhouder past: U kunt de filterhouder ook zonder steun onder
de koffie-uitvoer houden en de onderste filterhoudertoets AAN/UIT ofwel met de
vinger of de filterhouder indrukken.
Het is normaal dat er na het malen te veel koffie in de filterhouder lijkt te zitten;
als de koffie niet is aangedrukt, neemt deze drie keer zo veel ruimte in als na het
aandrukken.
3. STAP:
HOEVEELHEID GEMALEN KOFFIE SELECTEREN
a) Selecteer het vereiste aantal porties/kopjes (SHOTS/CUPS) door op de toets
SHOTS/CUPS te drukken. Druk net zo vaak tot het gewenste cijfer op het display
oplicht. De instelbare maximale hoeveelheid vindt u in de koffietabel.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
Afhankelijk van de instelling van de maalgraad/bereik (GRIND SIZE) en de aantal
porties/kopjes (SHOTS/CUPS) wordt automatisch de voorgeprogrammeerde maal-
duur bij GRIND TIME gewijzigd. U kunt de voorgeprogrammeerde maalduur ook
handmatig wijzigen door de GRIND AMOUNT-regelaar te draaien.
b) Draai de GRIND AMOUNT-regelaar om de maalduur in stappen van 0,2 se-
conden te verhogen of te verlagen en daarmee de hoeveelheid gemalen koffie
individueel in te stellen. Hoe langer de duur, hoe groter de hoeveelheid.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
Aanwijzing: wilt u tijdens werking de hoeveelheid gemalen koffie verhogen, druk
dan gewoon nogmaals op de toets SHOTS/CUPS. Gebruikt u een filterhouder, dan
kunt u maximaal 2 SHOTS (porties) selecteren.
Pagina: 8
17
16
KOFFIE IN DE KOFFIEOPVANGBAK OF IN EEN
KOFFIEFILTER MALEN
–
– Haal de filterhoudersteun uit het maalwerk (indien ingeschoven).
TREKKEN
INSERT UNDER
GRIND OUTLET
GEOPENDE
VERGRENDELING
–
– Zet de koffieopvangbak zodanig in het apparaat dat de opening direct onder de
koffie-uitvoer is geplaatst.
TREKKEN
INSERT UNDER
GRIND OUTLET
GEOPENDE
VERGRENDELING
Tip: u kunt ook het deksel van de koffieopvangbak halen om de bus met gemalen
koffie te vullen. We raden u echter aan om de voorraadbus met deksel en open
deksel­
opening in te schuiven zodat er geen gemalen koffie naast de voorraadbus valt.
–
– Wilt u koffie direct in een koffiefilter malen plaats dan het filter onder de kof-
fie-uitvoer.
ZIEHEN
INSERT UNDER
GRIND OUTLET
GEÖFFNETER
VERSCHLUSS
–
– Stel de maalgraad in met de keuzeknop GRIND SIZE (zoals beschreven in de 2e
stap).
–
– Stel het vereiste aantal kopjes/porties met de toets SHOTS/CUPS in en indien ge-
wenst de koffiehoeveelheid met de regelaar GRIND AMOUNT (zoals beschreven
in de 3e stap).
–
– Druk op de toets START/PAUSE/CANCEL en het apparaat maalt in de geacti-
veerde instellingen de gewenste hoeveelheid koffie. Op de GRIND TIME-weergave
in het display wordt tot "0.0" afgeteld. Vervolgens stopt het maalwerk. Wilt u
het maalproces kortstondig onderbreken, lees dan de desbetreffende informatie
op pagina 19 over "Pauzefunctie".
START PAUSE
SHOTS CUPS
CANCEL
START PAUSE
SHOTS CUPS
CANCEL
Pagina: 9
18
■
■ PAUZEFUNCTIE
U kunt het maalproces op elk moment pauzeren om bijvoorbeeld de gemalen koffie
iets omlaag te drukken in de filterhouder.
–
– Druk kort op de toets START/PAUSE/CANCEL om het maalproces te starten.
–
– Tijdens het maalproces kunt u opnieuw op de toets START/PAUSE/CANCEL
drukken en het maalproces wordt gedurende 10 seconden gestopt. Gedurende
deze tijd knippert de knoprand van de toets START/PAUSE/CANCEL.
–
– Drukt u binnen deze 10 seconden opnieuw op de toets START/PAUSE/CANCEL,
dan wordt het maalproces voortgezet. Drukt u binnen deze 10 seconden niet op
de toets, dan wordt het maalproces niet voortgezet.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
KORT INDRUKKEN
■
■ HANDMATIG MALEN
U kunt ook handmatig malen om volledige controle over de hoeveelheid gemalen
koffie te behouden.
–
– Druk zo lang op de toets START/PAUSE/CANCEL of de AAN/UIT-filterhouder-
toets onder de koffie-uitvoer tot u de gewenste hoeveelheid gemalen koffie heeft.
–
– Zodra u de toets START/PAUSE/CANCEL of AAN/UIT-filterhoudertoets loslaat
wordt het maalproces gestopt.
START PAUSE FILTERHOUDERTOETS
INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN, LOSLATEN
WANNEER DE GEWENSTE HOEVEELHEID IS GEMAALD
OF
INDRUKKEN
▲
▲ DE EXTRA FUNCTIES VAN UW
SOLIS CAFFISSIMA IQ DIGITAL
■
■ AUTOMATISCH MALEN
Met de functie "Automatisch malen" is een korte druk op een toets voldoende
om te malen. Het maalwerk stopt automatisch wanneer de voorgeprogrammeerde
hoeveelheid koffie is gemalen.
–
– Druk kort op de toets START/PAUSE/CANCEL of druk kort op de filterhouder
zodat de AAN/UIT-filterhoudertoets onder de koffie-uitvoer wordt ingedrukt.
–
– Het maalproces stopt automatisch wanneer de voorgeprogrammeerde hoeveel-
heid koffie is gemalen.
START PAUSE FILTERHOUDERTOETS
KORT INDRUKKEN
OF
INDRUKKEN
Aanwijzing: het is normaal dat er na het malen te veel koffie in de filterhouder lijkt
te zitten; als de koffie niet is aangedrukt, neemt deze drie keer zo veel ruimte in als
na het aandrukken.
19
Pagina: 10
■
■ DE HOEVEELHEID GEMALEN KOFFIE OF MAALDUUR
INSTELLEN
Met behulp van de GRIND AMOUNT-regelaar kunt u de vooringestelde maalduur-
waarden wijzigen zodat meer of minder koffie wordt gemalen.
De koffiehoeveelheid verhogen
Om de koffiehoeveelheid te verhogen draait u de GRIND AMOUNT-regelaar naar
rechts. De instelling van de maalduur kan in stappen van 0,2 seconden worden
verhoogd.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
De koffiehoeveelheid verlagen
Om de koffiehoeveelheid te verlagen draait u de GRIND AMOUNT-regelaar naar
links. De instelling van de maalduur kan in stappen van 0,2 seconden worden ver-
laagd.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
■
■ BASISINSTELLINGEN RESETTEN
Om de basisinstelling van koffiehoeveelheden/maalduur te resetten, houdt u de
toets SHOTS/CUPS ingedrukt tot u een lange pieptoon hoort. Laat vervolgens de
toets los en de basisinstellingen zijn opnieuw ingesteld.
21
20
■
■ PROGRAMMAFUNCTIE
Zodra u de gewenste maalduur met de regelaar GRIND AMOUNT heeft ingesteld,
kunt u deze instelling samen met het laatste aantal geselecteerde porties/kopjes op-
slaan. Hiervoor drukt u op de toets PROGRAM en houdt u deze kort ingedrukt tot de
koffiemolen met twee pieptonen de programmering bevestigd. De maalduur wordt
in combinatie met het ingesteld aantal porties en de bereidingswijze (ESPRESSO,
PERCOLATOR, FILTER of PLUNGER) opgeslagen, alle andere mogelijke porties/kopjes
worden niet opgeslagen.
START PAUSE
GRIND AMOUNT SHOTS CUPS
CANCEL
PROGRAM
INDRUKKEN EN INGEDRUKT HOUDEN
Aanwijzing: de opslag van de maalduur heeft alleen betrekking op het daarvoor
ingesteld aantal porties/kopjes (SHOTS/CUPS) en de bereidingswijze. De opslag
heeft geen invloed op alle overige porties/kopjes.
Pagina: 11
23
22
■
■ HET KEGELMAALWERK INSTELLEN
Voor enkele soorten koffie is een nog fijnere afstelling nodig voor een optimaal
resultaat. De Solis Caffissima IQ Digital biedt u de mogelijkheid om ook de bovenste
maalkegel in te stellen. Wij bevelen aan, telkens slechts één instelling van een stap
te wijzigen en deze uit te proberen voordat u de volgende instelling kiest.
1 2 3 4 5 6
HOUDER
TURN
TO LOCK
TURN
TO
LOCK
Bonenhouder
ontgrendelen
Bonenhouder boven een houder
houden en vergrendeling
draaien zodat de bonen in de
houder vallen
Bonenhouder
terugplaatsen
en vergren-
delen
Op START/
PAUSE drukken
tot het maal-
werk leeg is
Bonenhouder
ontgrendelen
en uitnemen.
Stekker uit
stopcontact
trekken
Bovenste
maalkegel naar
links draaien en
verwijderen
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
15 16
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
14
FINE COARSE
4
5
6 7
8
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
AIR TIGHT
CONTAINER
DRIP
30 35
TURN
TO
LOCK
Draadgreep aan
beide zijden
eruit trekken
De fabrieksin-
stelling is 6
Bovenste maal-
kegelring een
stand hoger
(grover) of lager
(fijner) draaien
Nummer uitlij-
nen met ope-
ning van greep
Draadgreep
weer aanbren-
gen aan beide
zijden
Bovenste maal-
kegel terug-
plaatsen
Bovenste maal-
kegel draaien
tot deze “vast-
klikt”
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
15 16
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
14
FINE COARSE
4
5
6 7
8
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
AIR TIGHT
CONTAINER
DRIP
30 35
TURN
TO
LOCK
Bonenhouder
aanbrengen
Bonenhouder
vergrendelen
en stekker in
stopcontact
steken
Bonen in de
houder vullen.
Extractie proe-
ven
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
2. Neem de bonenhouder af en verwijder alle bonen, zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding 2.
3. Spoel de opvangbak voor de gemalen koffie, het bonenhouder met deksel en de
bewaardoos voor gemalen koffie met deksel af met warm waswater en droog
alles grondig.
4. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, vochtige doek.
Opmerking:
Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponzen of
staalwol – dit kan het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Doe geen onderdelen of accessoires van uw koffiebonenmaler in de afwasmachine!
■
■ REINIGING VAN HET KEGELMAALWERK
Wanneer u het kegelmaalwerk regelmatig reinigt, weet u zeker dat het maalwerk
altijd constant en gelijkmatig maalt, wat vooral belangrijk is voor de bereiding van
espresso.
1 2 3 4 5 6
HOUDER
TURN
TO LOCK
TURN
TO
LOCK
Bonenhouder
ontgrendelen
Bonenhouder boven een houder
houden en vergrendeling
draaien zodat de bonen in de
houder vallen
Bonenhouder
terugplaatsen
en vergren-
delen
Op START/
PAUSE drukken
tot het maal-
werk leeg is
Bonenhouder
ontgrendelen
en uitnemen.
Stekker uit
stopcontact
trekken
Bovenste
maalkegel naar
links draaien en
verwijderen
13
8
8
7
7 9 11 12
10
TURN
TO
LOCK
Bovenste maal-
kegel reinigen
met het reini-
gingsborstel
Onderste maal-
kegel reinigen
met het reini-
gingsborstel
Koffie-uitvoer
reinigen met
het reinigings-
borstel
Bovenste maal-
kegel terug-
plaatsen
Bovenste maal-
kegel draaien
tot deze “vast-
klikt”
Bonenhouder
terugplaatsen
op het maal-
werk
Bonenhouder
weer vergren-
delen en stek-
ker in stopcon-
tact steken
Pagina: 12
25
24
■
■ TIPS VOOR HET BEREIDEN VAN KOFFIE
MET EEN CAFETIÈRE
Met deze eenvoudige trucs kunt u geweldige koffie maken met een cafetière:
–
– Als u beschikt over een waterkoker met een nauwkeurige temperatuurinstelling,
is het raadzaam water met een temperatuur van 95°C te gebruiken, geen kokend
water.
–
– Selecteer maalinstelling nr. 58 in het bereik PLUNGER.
–
– Selecteer de koffiehoeveelheid al naargelang het aantal vereiste kopjes en uw
eigen persoonlijke voorkeur. Raadpleeg daarvoor de koffietabel op pagina 11 van
deze gebruiksaanwijzing.
–
– Doe de koffie in de cafetière.
–
– Giet het hete water in ronddraaiende bewegingen in het glas, zodat alle koffie
water kan opnemen en de houder wordt gevuld. De “bloesem” (opborrelende
koffie en gassen) moet de bovenkant van het glas bereiken.
–
– Gebruik een kookwekker en wacht 4 minuten.
–
– Breek met een lepel de “korst” (de “bloesem” wordt compact en een beetje hard).
–
– Breng het filter aan en druk dit omlaag.
–
– Gebruik hierbij niet te veel kracht. Laat de druk langzaam ontsnappen door het
filter af en toe weer iets omhoog te bewegen en dan weer omlaag te drukken als
u te krachtig hebt gedrukt.
Belangrijke reinigingstip:
Voor de beste reinigingsresultaten moet u het maalwerk regelmatig reinigen met
Solis GRINDZ™-koffiemolenreiniger. GRINDZ™ reinigt uw koffiemolen op natuurlijke
en veilige wijze en is gemakkelijk te gebruiken. Wanneer u de reinigingstabletten in
bonenvorm zoals beschreven op de GRINDZ™-verpakking maalt, worden oude kof-
fieresten verwijderd en smaakt elk kopje koffie even vers als het eerste kopje.
Solis GRINDZ™-koffiemolenreiniger vindt u bij de betere vakhandel en bij Solis of
Switzerland AG. Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info.ch@solis.com of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
■
■ ALGEMENE TIPS
–
– Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim van onweerstaanbaar geurende koffie
met een vol aroma.
–
– Het type koffie en de sterkte zijn een kwestie van persoonlijke smaak. Probeer
verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en malingen uit en ontdek zo wat
uw persoonlijke favorieten zijn.
–
– Gebruik uitsluitend vers gebrande koffiebonen, liefst met een aanduiding van de
datum waarop ze zijn gebrand.
–
– Gebruik de bonen liefst binnen 5–20 dagen na het branden. Bewaar koffiebonen
op een donkere, koele en droge plaats. Indien mogelijk moeten de bonen vacuüm
zijn verpakt.
–
– Koop bij voorkeur kleine hoeveelheden om de bewaartijd zo kort mogelijk te
houden.
–
– Zodra koffiebonen gemalen zijn, verliezen ze snel hun smaak en aroma. Daarom is
het raadzaam, koffiebonen direct voor de bereiding van de koffie te malen.
–
– Bewaar koffiebonen niet te lang in de bonenhouder, maar liefst in een vacuüm-
verpakking.
–
– Als u de koffiemolen langere tijd niet gebruikt, maakt u de bonenhouder leeg en
maalt u de resterende bonen, zodat er geen bonen achterblijven in het apparaat.
–
– Laat het maalwerk vóór ieder gebruik twee seconden draaien, zodat maximale
versheid wordt gegarandeerd.
–
– Reinig de bonenhouder en het maalwerk regelmatig.
Pagina: 13
27
26
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het bonen­
houder kan niet
vergrendeld
worden.
–
– Koffiebonen blokke-
ren het vergrende-
lingmechanisme.
–
– Verwijder het bonenhouder.
Verwijder de koffiebonen op de
maalkegels. Plaats het bonenhou-
der weer terug op het maalwerk,
vergrendel deze en probeer het
opnieuw.
Er is niet
genoeg of juist
teveel gemalen
koffie.
–
– De hoeveelheid ge-
malen koffie is niet
juist ingesteld.
–
– Druk op de SHOTS/CUPS knop
om het aantal koppen te veran-
deren.
–
– Draai de GRIND AMOUNT keu-
zeregelaar op de hoeveelheid
koffie aan te passen.
De filterhouder
is te vol.
–
– Het is normaal dat het lijkt alsof
de hoeveelheid gemalen koffie
in de filterhouder te veel is, maar
vergeet niet dat het volume van
niet aangedrukte gemalen koffie
drie keer groter is dan aange-
drukt gemalen.
Noodstop
nodig?
–
– Druk op de START/PAUSE/
CANCEL knop om het malen
te stoppen.
–
– Haal de stekker uit het stop­
contact.
▲
▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Het maalwerk
start niet nadat
er op de START/
PAUSE/CANCEL
knop is gedrukt.
–
– De stekker zit niet in
het stopcontact.
–
– Het maalwerk is
oververhit.
–
– Het bonenhouder is
niet goed gepositio-
neerd. De waarschu-
wing PLEASE LOCK
HOPPER verschijnt
op de display.
–
– Doe de stekker in een juist stop-
contact.
–
– Haal de stekker uit het stop-
contact en laat het apparaat 20
minuten afkoelen, voordat u deze
opnieuw gebruikt.
–
– Vergrendel het bonenhouder met
behulp van de vergrendelings-
knoppen.
De motor start,
maar er komt
geen gemalen
koffie uit.
–
– De verkeerde knop
is ingedrukt.
–
– In het bonenhouder
zitten geen koffie-
bonen meer.
–
– Het maalwerk of het
bonenhouder is ge-
blokkeerd.
–
– Druk op de START/PAUSE/
CANCEL knop op het bedie-
ningspaneel of het filterhouder-
toets onder bij de koffie-uitvoer.
–
– Vul het bonenhouder met verse
bonen.
–
– Verwijder het bonenhouder.
Controleer het bonenhouder en
het maalwerk op een eventuele
blokkade. Plaats alles weer terug
en start opnieuw.
De motor start,
maar het maakt
een hard, bon-
kend geluid.
–
– Of het maalwerk is
geblokkeerd door
een vreemd object
of de uitworp voor
de gemalen koffie is
geblokkeerd.
–
– Het maalwerk is
door vocht verstopt
geraakt.
–
– Verwijder het bonenhouder en
kijk of er een vreemd object tus-
sen het maalwerk klem is komen
te zitten. Verwijder deze dan.
–
– Reinig het maalwerk en de
koffie-uitvoer (zie hoofdstuk
"Reiniging en onderhoud").
–
– Laat de maalkegel eerst helemaal
drogen, voordat u deze terug-
plaatst. U kunt eventueel ook met
een haardroger wat lucht op de
onderste maalkegel blazen, zodat
deze sneller droogt.
Pagina: 14
29
28
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
▲
▲ KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Caffissima IQ Digital zijn de volgende accessoires, koffiesoorten en
verbruiksartikelen verkrijgbaar:
Art.nr. 978.40 Solis uitklopbak
Art.nr. 993.08 Solis GRINDZ™ reiniger voor koffiebonenmalers
Art.nr. 992.00 Solis De Luxe koffiebonen (Pak van 500 g)
Art.nr. 992.04 Solis Exclusif koffiebonen (Pak van 500 g)
Art.nr. 992.60 Solis Crema koffiebonen (Pak van 500 g)
De accessoires en de verbruiksartikelen voor uw Solis Caffissima IQ Digital
koffie­
molen zijn verkrijgbaar bij de betere vakhandel of bij Solis of
Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, Telefax: 0848 804 890, e-mail: info.ch@solis.com
of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
▲
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnummer BCG820, type 1612
Productbeschrijving Koffiebonenmaler
Spanning/Frequentie 220–240V~/50Hz
Vermogen 165 Watt
Afmeting ca. 15,5@39,5@21,5 cm (breedte@hoogte@diepte)
Gewicht ca. 2,7 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Caffissima IQ Digital 1612.

Stel een vraag over de Solis Caffissima IQ Digital 1612

Heb je een vraag over de Solis Caffissima IQ Digital 1612 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Caffissima IQ Digital 1612. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Caffissima IQ Digital 1612 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.