Solis Caffissima 1611 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Caffissima 1611. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Koffiemolen
  • Model/naam: Caffissima 1611
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
CAFFISSIMA
Type1611
S I N C E 1 9 0 8
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 1
3
2
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
Houd de koffiemolen uit de buurt van bewegende onderdelen
of apparaten.
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt altijd of het apparaat niet in gebruik is.
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
aanrecht. Het apparaat mag niet bij de rand staan. Het appa-
raat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet
worden gebruikt op boten of in caravans.
10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet wor-
den schoongemaakt. Dat geldt ook wanneer u het apparaat
verplaatst, monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan
een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken
om extra bescherming te bieden bij het gebruik van elektrische
apparaten. Het is raadzaam om een​veiligheidsschakelaar te
gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden! Voor eventueel geleden
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voordat u uw Solis Caffissima koffiemolen in gebruik
neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het appa-
raat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan
om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact
komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoe-
nen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis er-
kend servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige
werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Wij
raden aan, het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig
stopcontact.
4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen,
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete op-
pervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het
apparaat zelf.
Pagina: 2
5
4
23. Controleer uw koffiemolen voor elk gebruik en kijk of het ap-
paraat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of​mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de koffiemolen niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begrepen
welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging en
onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in geen
geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of
gereinigd.
26. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de koffiemolen spelen.
27. Gebruik de koffiemolen nooit met een lege bonenhouder.
28. Controleer altijd of de bonenhouder correct is geïnstalleerd
voordat u het apparaat gebruikt.
29. Loop nooit weg van de koffiemolen terwijl het apparaat in
werking is.
30. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg
de informatie in de handleiding.
13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Ge-
bruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat en steek ook uw hand niet
in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor een elektrische schok en letsel ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
20. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
Pagina: 3
7
6
▲
▲ DE VOORDELEN VAN DE SOLIS
CAFFISSIMA KOFFIEMOLEN
De Solis Caffissima koffiemolen beschikt over een kegelmaalwerk
van gehard edelstaal en kan moeiteloos hele koffiebonen voor
alle mogelijke soorten koffie of bereidingswijzen voor koffie ma-
len, van de fijnste maling voor espresso tot de grofste maling voor
koffie uit een cafetière.
De hoeveelheid koffie wordt voor alle soorten koffie bepaald met
een elektronische timer. De hoeveelheid kan individueel voor ieder
type bereiding worden ingesteld met de keuzeknop GRIND TIME,
waarmee u bepaalt hoe lang de molen in werking is. De gemalen
koffie kan direct in de filterhouder of het filterelement worden
gedaan, maar ook in een bewaardoos of een koffiefilter.
Voor iedere bereidingswijze bestaat een ruime keuze aan maalin-
stellingen, ongeacht of u uw espresso met een espressomachine
of met een percolator maakt of uw koffie zet met een cafetière
of een conventioneel filterkoffieapparaat. De maling wordt voor
iedere bereidingswijze afzonderlijk ingesteld, omdat voor iedere
bereidingswijze een andere maalfijnheid nodig is voor de optimale
extractie van de koffie. Met uw Solis Caffissima hebt u het gemak,
dat u ook per bereidingswijze nog kunt kiezen uit verschillende
malingen, zodat u deze helemaal aan uw persoonlijke voorkeur
kunt aanpassen. Door de bonenhouder te draaien, kunt u in totaal
kiezen uit 60 verschillende malingen.
31. Schakel de koffiemolen alleen in:
–
– als de bonenhouder correct op het apparaat is aangebracht
en stevig is vergrendeld met de molen.
–
– als het deksel stevig en luchtdicht op de bonenhouder zit.
Let op: haal tijdens het gebruik het deksel er niet af, steek
geen vingers, handen of keukengerei in de bonenhouder en
houd haren, kleding en sieraden uit de buurt van de houder.
32. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het malen van hele
koffiebonen. Vul de bonenhouder niet met gemalen koffiebo-
nen of filterkoffie. Gebruik de koffiemolen niet voor het malen
van granen, vruchten, pitten, maanzaad of noten e.d.!
33. Laat het apparaat nooit langer dan 2 minuten achtereen
draaien, anders kan het oververhit raken. Als u het apparaat
meerdere keren achtereen in korte intervallen hebt gebruikt,
laat u het 20 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik
neemt.
34. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
35. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
36. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
37. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
38. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel
van de bonenhouder eraf haalt of de hele bonenhouder uit
het apparaat verwijdert.
Pagina: 4
9
8
A Deksel van de bonenhouder
Sluit de bonenhouder luchtdicht om
de koffiebonen vers te houden
B Bonenhouder
Bonenhouder voor 340 g met inge-
bouwd vergrendelsysteem zodat u
de houder gemakkelijk kunt afne-
men, vullen of legen
C Kegelmaalwerk van gehard
edelstaal
Maximale precisie van de maling of
de korrelgrootte voor optimaal es-
pressogenot, afneembare en instel-
bare bovenste maalkegel
D Keuzeknop voor maling
Er zijn 60 verschillende instellingen
mogelijk, van espresso tot cafetière
E Keuzeknop GRIND TIME
Hiermee past u de hoeveelheid kof-
fie aan uw eigen voorkeur aan: stel
een korte tijd in voor weinig koffie
en een langere tijd voor meer koffie
F START/CANCEL-knop
Hiermee start, pauzeert en stopt u
de maalfunctie
G Koffie-uitvoer
H Kunststofbehuizing van het ap-
paraat
I Rubberen antislipvoetjes
J Koffieopvangbak
Vangt de koffie op die eventueel
niet in de filterhouder of het koffie-
filter terechtkomt; afneembaar voor
makkelijke reiniging; ingebouwd do-
seerinstrument; deksel afneembaar;
50 mm mes ingebouwd
ACCESSOIRES:
K Extra 50 mm mes voor het
doseer­instrument (in het deksel
van de opvangbak)
L Instelbaar doseerinstrument, dat
overtollige koffie afstrijkt om een
gelijkmatige extractie te verkrijgen
M Filterhouder 50–54 mm
N Filterhouder 58 mm
NIET AFGEBEELD:
Maalkamer
Vermindert de statische lading van de
koffie voordat deze wordt vrijgegeven
Automatische oververhittingsbevei-
liging
Beschermt de motor tegen oververhitting
Energiebesparingsstand
Als het apparaat 5 minuten niet wordt
bediend, schakelt het automatisch over
naar de energiebesparingsstand
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
B
C
D
E
F
G
J
M
N
L
A
H
I
K
Pagina: 5
11
10
▲
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME
–
– Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiket-
ten, bijlagen en verpakkingsmaterialen.
–
– Trek de opvangbak uit het apparaat, til het deksel eraf en verwijder het doseer­
instrument. Zet het deksel weer op de opvangbak en schuif de bak terug in het
apparaat.
–
– Reinig de bonenhouder met deksel en filterhouder en ook het doseerinstrument
met warm afwaswater en spoel alles zorgvuldig af met schoon water. Droog de
onderdelen af.
–
– Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en
droog deze.
–
– Plaats het apparaat op een droge horizontale ondergrond en steek de stekker in
een geschikt stopcontact.
Let op: de behuizing van de koffiemolen, de voedingskabel en de stekker mogen
nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof, of ermee in contact
komen!
Aanwijzing: de onderdelen van de koffiemolen en de accessoires zijn niet vaatwas-
machinebestendig.
DE BONENHOUDER AANBRENGEN EN VULLEN
Plaats de beide nokken van de bonenhouder tegenover de inkepingen in de houder-
steun en de malingregelaar en druk de bonenhouder tot de aanslag op het apparaat.
Draai de vergrendelknop 90° rechtsom (in de richting van de pijl) om de houder
op de molen te vergrendelen. U hoort een “klik”-geluid wanneer de bonenhouder
wordt vergrendeld met de molen. Wanneer de bonenhouder is vergrendeld, staat de
vergrendelknop in de stand van het “gesloten hangslot” en brandt de randverlichting
van keuzeschakelaar GRIND TIME continu.
X
Belangrijk: controleer of de bonenhouder recht boven de keuzeknop voor de maling
(D) staat en druk de bonenhouder tot de aanslag op de behuizing. Draai dan pas
de vergrendelknop.
X
Vul de houder vervolgens met de koffiebonen en plaats het deksel er luchtdicht op.
Aanwijzing: als u de bonenhouder niet goed op de molen hebt vergrendeld, gaat
de rand van de keuzeknop GRIND TIME niet branden en kan het apparaat voor uw
veiligheid niet worden ingeschakeld.
Als u de bonenhouder weer van het apparaat wilt nemen, draait u de vergrendel-
knop linksom en tilt u de houder op.
Tip: dankzij het sluitsysteem kunt u de bonenhouder van het apparaat nemen zon-
der dat u alle bonen hebt gebruikt.
Pagina: 6
13
12
2. STAP:
HOEVEELHEID KOFFIE INSTELLEN
Selecteer de gewenste hoeveelheid koffie door te draaien aan de keuzeknop GRIND
TIME (E). Hoe langer de tijd, des te langer maalt het apparaat en des te groter wordt
de hoeveelheid koffie. Hoe korter de tijd, des te korter maalt het apparaat en des
te kleiner wordt de hoeveelheid koffie. Draai de inkeping van de knop naar het ge-
wenste aantal seconden. De aanbevolen tijdsinstelling hang af van de grootte van
de filterhouder en het type koffie. Informatie hierover vindt u in de koffietabel op
pagina 19.
Sec
3. STAP:
MALING INSTELLEN
Voor de bereiding van espresso bevelen wij aan, de keuzeknop voor de maling (D)
door draaien van de bonenhouder op positie “15” in het gedeelte ESPRESSO te
zetten (zogezegd als uitgangspositie, waarna u de instelling aan naar voorkeuren
verder kunt aanpassen). Probeer ook hierbij met ieder type bereiding uit, of de es-
presso u beter smaakt met een fijnere of grovere maalinstelling door de instelling
stap voor stap aan te passen. Hoe lager de maalinstelling, des te fijner de maling.
In combinatie hiermee moet ook de hoeveelheid koffie worden aangepast met de
keuzeknop GRIND TIME (E).
Raadpleeg daarvoor de koffietabel op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.
Tip: als u de maling en hoeveelheid van de koffie wilt uitproberen, moet u telkens
met een gekozen instelling één espresso maken.
Met een enkele espresso verkrijgt u ca. 30 ml espresso in een bereidingstijd van
30 seconden.
Met een dubbele espresso verkrijgt u ca. 60 ml espresso in een bereidingstijd van
30 seconden.
▲
▲ INGEBRUIKNAME
KOFFIE-UITVOER IN DE FILTERHOUDER
VOOR DE BEREIDING VAN ESPRESSO
Gebruik enkelwandige filterelementen voor vers gemalen koffiebonen. Wij bevelen
de fijne maalinstelling 1–25 in het ESPRESSO-gedeelte van de keuzeknop voor de
maling (D) aan.
ESPRESSO PERCOLATOR
FINE
0 5 10 15 20 25
50-54mm
58mm
CRADLES
PUSH
Sec
1. STAP:
BEVESTIG DE FILTERHOUDERSTEUN EN DE FILTERHOUDER
–
– Kies de filterhoudersteun die bij uw filterhouder past: klein voor 50–54 mm of
groot voor 58 mm.
–
– Schuif de filterhoudersteun links en rechts in de rails naast de koffie-uitvoer, zodat
deze hoorbaar vastklikt.
–
– Schuif de filterhouder in de steun.
50-54 mm
58 mm
FILTERHOUDERSTEUN
Drukken
Aanwijzing:
U kunt de gemalen koffie ook direct in de filterhouder terecht laten komen wanneer
de steun niet bij de filterhouder past: Ook zonder de steun kunt u de filterhouder
onder de koffie-uitvoer houden en het apparaat starten door op de START/CAN-
CEL-knop te drukken.
Pagina: 7
15
14
b) Handmatig malen
Als u handmatig maalt, hebt u altijd volledige controle over de hoeveelheid koffie
die al is gemalen en in het filterelement zit. Als u handmatig wilt malen, houdt u de
START/CANCEL-knop (F) ingedrukt totdat het filterelement de gewenste hoeveelheid
koffie bevat.
De koffiemolen stopt met malen zodra u de START/CANCEL-knop (F) loslaat.
Aanwijzingen:
De instelling van de keuzeknop GRIND TIME is niet van belang wanneer u handmatig
maalt.
Het is normaal dat er na het malen te veel koffie in de filterhouder lijkt te zitten;
als de koffie niet is aangedrukt, neemt deze drie keer zo veel ruimte in als na het
aandrukken.
5. STAP:
KOFFIE AANDRUKKEN OF SAMENPERSEN
Druk de vers gemalen koffie aan met een druk van ca. 15–20 kg stevig aan in het
filterelement. Gebruik daarvoor de stamper van uw espressomachine.
Herhaal het aandrukken enkele malen. Het is niet zo belangrijk dat u veel druk uit-
oefent, maar meer dat u elke keer een constante druk uitoefent.
Verwijder na het aandrukken zoals hierna beschreven koffieresten van de rand van
de filterhouder zodat de houder correct in de brouwkop kan worden geplaatst.
Aanwijzing: als de keuzeknop voor de maling klem zit en moeilijk te draaien is,
schakelt u de molen in door de START/CANCEL-knop (F) in te drukken en tegelij-
kertijd de bonenhouder te draaien. Zo maakt u eventueel vastzittende koffiebonen
in de molen los. In het algemeen dient de maling alleen bij een draaiende molen te
worden versteld.
4. STAP:
KOFFIEBONEN MALEN
Wanneer de bonenhouder vergrendeld is op de molen, bonen in de houder zijn
gedaan en de maalduur en -fijnheid zijn ingesteld, kunt u de bonen gaan malen.
a) Automatisch malen
–
– Druk op de START/CANCEL-knop (F) om te beginnen met malen. De rand van
de knop wordt continu verlicht.
–
– Tijdens het malen kunt u het apparaat maximaal 10 seconden laten pauzeren
door de START/CANCEL-knop (F) kort in te drukken. De rand van de knop
knippert terwijl het apparaat pauzeert.
–
– Druk binnen 10 seconden opnieuw op de START/CANCEL-knop (F) om door te
gaan met malen. De molen stopt automatisch zodra de ingestelde hoeveelheid
koffie is gemalen.
–
– Als u het malen wilt afbreken, kunt u de START/CANCEL-knop ook een se-
conde ingedrukt houden.
Aanwijzing: als u binnen de 10 seconden waarin het apparaat pauzeert niet op-
nieuw op de START/CANCEL-knop drukt, moet u het apparaat opnieuw starten. De
tijd wordt dan niet verder afgeteld en de rand van de knop is weer continu verlicht.
Pagina: 8
17
16
6. STAP:
OVERTOLLIGE KOFFIE AFSTRIJKEN
Het speciaal ontworpen Solis-doseerinstrument helpt u overtollige koffie met één
handbeweging af te strijken en de rand van de filterhouder schoon te maken.
a) Keuze van het juiste mes
–
– Selecteer het juiste mes voor het formaat van uw filterelement. U kunt kiezen
uit 3 formaten: 58 mm, 54 mm en 50 mm. De grootte van het mes moet
afgestemd zijn op de diameter van het filterelement.
–
– De messen van 54 mm en 58 mm zijn al in het doseerinstrument geplaatst en
kunnen met het wieltje boven of onder naar buiten worden gedraaid. Het mes
van 50 mm is afzonderlijk meegeleverd en kan indien nodig in het instrument
worden geplaatst.
Afzonderlijk
meegeleverd mes
54 50
54
50
'KLIK'
Druk boven en onder
Wieltje
Markering
Als u het 50 mm mes nodig hebt, draait u het wieltje op het doseerinstrument zo ver
naar links tot het 54 mm mes bij de markering “1” staat en maximaal naar buiten
is gedraaid.
Aanwijzing: het wieltje is kort voor de positie “1” iets moeilijker te draaien. Dit is
normaal.
Vervolgens kunt u het 54 mm mes uit het doseerinstrument trekken.
If you require the 50mm blade, turn the
the body.
ADDITIONAL BLADE
54mm 50mm
54
50mm
'CLICK'
APPLY PRESSURE
AT BOTH ENDS
Breng nu in plaats daarvan het 50 mm mes aan in het instrument. Draai
het wieltje weer naar rechts tot het nieuwe mes bij de markering “4”
staat. In het begin moet u het mes eventueel zachtjes tegen het mid-
den van de behuizing drukken zodat de inwendige tandwielen aangrijpen.
Druk dan gelijktijdig en in tegengestelde richting boven en onder op het 50 mm
en 58 mm mes naar het midden van het instrument totdat u een klikgeluid hoort.
Afzonderlijk
meegeleverd mes
54 50
54
50
'KLIK'
Druk boven en onder
Wieltje
Markering
b) Overtollige koffie afstrijken met het mes
–
– Wanneer u het juiste mesformaat hebt geselecteerd en het gewenste mes
bij markering “4” staat, kunt u de overtollige aangedrukte koffie afstrijken.
–
– Plaats het doseerinstrument in het filterelement. De geponste hoeken van het
instrument liggen op de rand van het filterelement. Het mes moet ook het
oppervlak van de aangedrukte koffie raken.
Wanneer u het instrument naar links en naar rechts draait terwijl u de filterhouder
boven de lekbak van de espressomachine houdt, wordt de overtollige koffie van
de rand van de filterhouder gestreken en bevindt zich precies de juiste hoeveelheid
koffie in het filterelement.
Aanwijzing: als het mes de koffie niet raakt, hebt u te weinig koffie in het filterele-
ment gedaan. Verhoog in dat geval de hoeveelheid koffie door de keuzeknop GRIND
TIME (E) op een langere tijd in te stellen.
Pagina: 9
18
2. STAP:
HOEVEELHEID KOFFIE INSTELLEN
Stel de hoeveelheid koffie in door de keuzeknop GRIND TIME (E) op de gewenste tijd
in te stellen. Raadpleeg de onderstaande koffietabel voor meer informatie.
3. STAP:
MALING INSTELLEN
Draai de bonenhouder tot de keuzeknop voor de maling bij het juiste vak staat
(ESPRESSO, PERCOLATOR, DRIP of PLUNGER) en kies binnen dit gedeelte de gewenste
maling. Wij bevelen aan, altijd in het midden van een vak te beginnen en dan binnen
dit vak te experimenteren totdat u naar uw smaak de ideale maling hebt gevonden.
4. STAP:
KOFFIEBONEN MALEN
Raadpleeg pagina 14 van deze gebruiksaanwijzing en ga te werk zoals daar is be-
schreven.
KOFFIETABEL
Bereidings-
wijze
Espressomachine Percolator Filterkoffie Cafetière
Aanduiding ESPRESSO PERCOLATOR DRIP PLUNGER
Maling fijn middelfijn middelgrof grof
Maal­-
instelling
1–25 26–34 35–45 46–60
GRIND TIME-
instelling
6 sec. per portie /
10sec. voor 2 porties
3 sec.
per kop
3 sec.
per kop
2 sec.
per kop
De koffietabel geeft slechts een indicatie voor instelling van de maling en de maal-
duur. Afhankelijk van de soort koffiebonen, de datum en de sterkte van het branden
kunnen andere instellingen nodig zijn.
Gebruik van de doseerinstrument zonder Solis-espressomachine
Als u geen Solis-espressomachine gebruikt, moet u bij het gebruik van het doseer­
instrument met de filterhouder het volgende in acht nemen.
Probeer het doseerinstrument met de filterhouder zo te hanteren dat er ca. 1 mm
afstand tussen de brouwkop en het oppervlak van de aangedrukte koffie blijft.
Daarvoor begint u met iets meer koffie en controleert u de afdruk die de brouw-
kop in de koffie maakt wanneer u de filterhouder in de brouwkop aanbrengt en
er weer uithaalt (let op: maak nu nog geen koffie!). Ga in kleine stapjes verder
totdat u de afstand van 1 mm voor uw espressomachine hebt bereikt. Vervolgens
kunt u nog de maling fijn afstellen totdat u uw optimale espresso-extractie hebt
bereikt, maar houd de vulhoogte in het filterelement en de aandrukkracht ook bij
andere manieren van koffiebereiding constant.
KOFFIE-UITVOER IN EEN HOUDER OF KOFFIEFILTER
1. STAP:
DE KOFFIEHOUDER OF HET FILTER ONDER DE KOFFIE-UIT-
VOER PLAATSEN
Als er een filterhoudersteun is aangebracht, verwijdert u deze uit het apparaat.
Trekken
Plaats de koffiehouder of het koffiefilter direct onder de koffie-uitvoer (G).
Ziehen
19
Pagina: 10
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging.
2. Neem de bonenhouder af en verwijder alle bonen, zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding 2.
3. Spoel de opvangbak voor koffie en de bonenhouder met deksel af met warm
afwaswater en maak alles grondig droog.
4. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek.
Aanwijzingen:
Gebruik geen alkalische of agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of staal-
wol; deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Reinig onderdelen of accessoires van de koffiemolen niet in de vaatwasmachine!
REINIGING VAN HET KEGELMAALWERK
Wanneer u het kegelmaalwerk regelmatig reinigt, weet u zeker dat het maalwerk
altijd constant en gelijkmatig maalt, wat vooral belangrijk is voor de bereiding van
espresso.
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
15 16
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
14
FINE COARSE
4
5
6 7
8
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
Houder
DRIP
30 35
Bonenhouder
ontgrendelen
Bonenhouder boven een houder
houden en vergrendeling
draaien zodat de bonen in de
houder vallen
Bonenhouder
terugplaatsen
en vergren-
delen
Op START/CAN-
CEL drukken tot
het maalwerk
leeg is
Bonenhouder
ontgrendelen
en uitnemen.
Stekker uit
stopcontact
trekken
Bovenste
maalkegel naar
links draaien en
verwijderen
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 11 12 13
AIR TIGHT
CONTAINER
DRIP
30 35
10
Bovenste
maalkegel rei-
nigen met een
schoonmaak-
borstel
Onderste maal-
kegel reinigen
met een
schoonmaak-
borstel
Koffie-uitvoer
reinigen met
een schoon-
maakborstel
Bovenste maal-
kegel terug-
plaatsen
Bovenste maal-
kegel draaien
tot deze “vast-
klikt”
Bonenhouder
terugplaatsen
op het maal-
werk
Bonenhouder
weer vergren-
delen en stek-
ker in stopcon-
tact steken
21
20
HET MAALWERK INSTELLEN
Voor enkele soorten koffie is een nog fijnere afstelling nodig voor een optimaal re-
sultaat. De Solis Caffissima biedt u de mogelijkheid om ook de bovenste maalkegel
in te stellen. Wij bevelen aan, telkens slechts één instelling van een stap te wijzigen
en deze uit te proberen voordat u de volgende instelling kiest.
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
15 16
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
14
FINE COARSE
4
5
6 7
8
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
Houder
DRIP
30 35
Bonenhouder
ontgrendelen
Bonenhouder boven een houder
houden en vergrendeling
draaien zodat de bonen in de
houder vallen
Bonenhouder
terugplaatsen
en vergren-
delen
Op START/CAN-
CEL drukken tot
het maalwerk
leeg is
Bonenhouder
ontgrendelen
en uitnemen.
Stekker uit
stopcontact
trekken
Bovenste
maalkegel naar
links draaien en
verwijderen
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
15 16
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
14
FINE COARSE
4
5
6 7
8
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
AIR TIGHT
CONTAINER
DRIP
30 35
Draadgreep aan
beide zijden
eruit trekken
De fabrieksin-
stelling is 6
Bovenste maal-
kegelring een
stand hoger
(grover) of lager
(fijner) draaien
Nummer uitlij-
nen met ope-
ning van greep
Draadgreep
weer aanbren-
gen aan beide
zijden
Bovenste maal-
kegel terug-
plaatsen
Bovenste maal-
kegel draaien
tot deze “vast-
klikt”
1 2 3 4 5 6
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
15 16
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
14
FINE COARSE
4
5
6 7
8
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
AIR TIGHT
CONTAINER
DRIP
30 35
Bonenhouder
aanbrengen
Bonenhouder
vergrendelen
en stekker in
stopcontact
steken
Bonen in de
houder vullen.
Extractie proe-
ven
Pagina: 11
23
22
ALGEMENE TIPS
–
– Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim van onweerstaanbaar geurende koffie
met een vol aroma.
–
– Het type koffie en de sterkte zijn een kwestie van persoonlijke smaak. Probeer
verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en malingen uit en ontdek zo wat
uw persoonlijke favorieten zijn.
–
– Gebruik uitsluitend vers gebrande koffiebonen, liefst met een aanduiding van de
datum waarop ze zijn gebrand.
–
– Gebruik de bonen liefst binnen 5–20 dagen na het branden. Bewaar koffiebonen
op een donkere, koele en droge plaats. Indien mogelijk moeten de bonen vacuüm
zijn verpakt.
–
– Koop bij voorkeur kleine hoeveelheden om de bewaartijd zo kort mogelijk te
houden.
–
– Zodra koffiebonen gemalen zijn, verliezen ze snel hun smaak en aroma. Daarom
is het raadzaam, koffiebonen direct voor de bereiding van de koffie te malen.
–
– Bewaar koffiebonen niet te lang in de bonenhouder, maar liefst in een vacuüm-
verpakking.
–
– Als u de koffiemolen langere tijd niet gebruikt, maakt u de bonenhouder leeg en
maalt u de resterende bonen, zodat er geen bonen achterblijven in het apparaat.
–
– Laat het maalwerk vóór ieder gebruik twee seconden draaien, zodat maximale
versheid wordt gegarandeerd.
–
– Reinig de bonenhouder en het maalwerk regelmatig.
ENERGIEBESPARINGSSTAND
Als u de koffiemolen 5 minuten niet bedient, wordt deze automatisch uitgeschakeld.
Als u het apparaat weer uit de energiebesparingsstand wilt halen en in werking wilt
zetten, drukt u op de START/CANCEL-knop.
TIPS VOOR HET BEREIDEN VAN KOFFIE MET EEN CAFETIÈRE
Met deze eenvoudige trucs kunt u geweldige koffie maken met een cafetière:
–
– Als u beschikt over een waterkoker met een nauwkeurige temperatuurinstelling,
is het raadzaam water met een temperatuur van 93°C te gebruiken, geen kokend
water.
–
– Selecteer maalinstelling nr. 50 in het vak PLUNGER.
–
– Selecteer een koffiehoeveelheid die is afgestemd op het aantal koppen. Raadpleeg
daarvoor de koffietabel op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.
–
– Doe de koffie in de cafetière.
–
– Giet het hete water in ronddraaiende bewegingen in het glas, zodat alle koffie
water kan opnemen en de houder wordt gevuld. De “bloesem” (opborrelende
koffie en gassen) moet de bovenkant van het glas bereiken.
–
– Gebruik een kookwekker en wacht 4 minuten.
–
– Breek met een lepel de “korst” (de “bloesem” wordt compact en een beetje hard).
–
– Breng het filter aan en druk dit omlaag.
–
– Gebruik hierbij niet te veel kracht. Laat de druk langzaam ontsnappen door het
filter af en toe weer iets omhoog te bewegen en dan weer omlaag te drukken als
u te krachtig hebt gedrukt.
Pagina: 12
25
24
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Niet voldoen-
de of te veel
koffie.
–
– Hoeveelheid koffie ver-
keerd ingesteld.
–
– Draai de keuzeknop GRIND TIME
om de hoeveelheid koffie naar
wens te corrigeren: een kortere
tijd voor minder, een langere tijd
voor meer.
De filterhou-
der is overvol.
–
– Het is normaal dat het lijkt alsof
de filterhouder overloopt met
gemalen koffie. Vergeet niet dat
het volume van niet-aangedrukte
koffie drie keer zo groot is als na
het aandrukken.
Moet u een
noodstop uit-
voeren?
–
– Druk op de START/CANCEL-knop
om het malen te stoppen.
–
– Trek het netsnoer uit het stop-
contact.
▲
▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De molen
start niet
nadat u op
de START/
CANCEL-knop
hebt gedrukt.
–
– De stekker zit niet in
het stopcontact.
–
– De molen is oververhit.
–
– De bonenhouder is
verkeerd aangebracht.
–
– De keuzeknop
GRIND TIME staat
op 0 seconden
–
– Steek de stekker in een geschikt
stopcontact.
–
– Trek de stekker uit het stop­
contact en laat het apparaat
20 minuten afkoelen voordat
u het weer gebruikt.
–
– Vergrendel de bonenhouder met
de vergrendelknop.
–
– Draai de keuzeknop GRIND TIME
naar een hogere stand.
De motor
start, maar
er komt geen
koffie uit de
uitvoer.
–
– De bonenhouder bevat
geen koffiebonen.
–
– De molen of de bonen-
houder is geblokkeerd.
–
– Vul de bonenhouder met verse
koffiebonen.
–
– Verwijder de bonenhouder. Con-
troleer de bonenhouder en de
molen op een eventuele blokke-
ring. Zet alles weer in elkaar en
start de molen.
De keuze-
knop voor
maling valt
niet te bewe-
gen.
–
– De keuzeknop voor
maling zit vast.
–
– De koffiebonen zitten
vast in de molen.
–
– De bonenhouder is
niet goed vergrendeld.
–
– Draai de bonenhouder om de
keuzeknop weer te kunnen
bewegen.
–
– Start de koffiemolen met de
START/CANCEL-knop en draai
tegelijkertijd de bonenhouder.
–
– Ontgrendel de bonenhouder en
breng deze weer aan zoals be-
schreven op pagina 11.
De bonen-
houder kan
niet worden
vergrendeld.
–
– Koffiebonen blokkeren
het vergrendelingsme-
chanisme.
–
– Verwijder de bonenhouder.
Verwijder de koffiebonen op
de bovenste maalkegel. Plaats
de bonenhouder terug op de
molen, sluit deze en probeer het
opnieuw.
Pagina: 13
27
26
▲
▲ KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Caffissima koffiemolen zijn de volgende accessoires, koffie en
verbruiksartikelen verkrijgbaar:
Art.-nr. 978.40 Solis uitklopbakje
Art.-nr. 993.08 Solis koffiemolenreiniger
Art.-nr. 992.00 Solis De Luxe koffiebonen (pak à 500 g)
Art.-nr. 992.04 Solis Exclusif koffiebonen (pak à 500 g)
Art.-nr. 992.60 Solis Crema koffiebonen (pak à 500 g)
De accessoires en de verbruiksartikelen voor uw Solis Caffissima koffie­
molen zijn verkrijgbaar bij de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, Telefax 0848 804 890, e-mail: info.ch@solis.com
of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. BCG600SILANZ, type 1611
Productbeschrijving Koffiemolen
Spanning/frequentie 220–240 V~/50 Hz
Vermogen 130 Watt
Afmeting ca. 16@34@20,5 cm (breedte@hoogte@diepte)
Gewicht ca. 2,35 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Caffissima 1611.

Stel een vraag over de Solis Caffissima 1611

Heb je een vraag over de Solis Caffissima 1611 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Caffissima 1611. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Caffissima 1611 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.