Solis Barista Perfect Pro 118 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Barista Perfect Pro 118. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Crosstrainer
  • Model/naam: Barista Perfect Pro 118
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands

Inhoudsopgave

Pagina: 0
S I N C E 1 9 0 8
BARISTA PERFECT
Type118
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 1
2
s BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor u uw Solis Barista Perfect espressomachine in ge-
bruik neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het
apparaat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u
aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en
te overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact
komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoe-
nen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis er-
kend servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige
werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning.
4. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparatuur of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Pagina: 2
3
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd de espressomachine uit de buurt van bewe-
gende onderdelen of apparaten.
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt altijd of het apparaat is uitgeschakeld.
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, stabiele
en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een aanrecht.
Het apparaat mag niet bij de rand staan. Het apparaat is niet
ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet worden ge-
bruikt op boten of in caravans.
10. Schakel het apparaat uit met de POWER-knop en trek altijd de
stekker uit het stopcontact als het apparaat buiten bedrijf is
of als er geen toezicht op is, of als het moet worden schoon-
gemaakt. Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheids-
schakelaar) te gebruiken om extra bescherming te bieden
bij het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam
om een veiligheidsschakelaar te gebruiken met een nominale
reststroom van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies
contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot letsels leiden! Voor eventueel geleden
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard.
13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Ge-
bruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Pagina: 3
4
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken
of persoonlijk letsel.
20. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk ge-
bruik, niet voor commercieel gebruik.
22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
23. Controleer uw espressomachine voor elk gebruik en kijk of
het apparaat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties of onderhoudswerkzaamheden
Pagina: 4
5
nooit zelf uit, behalve de reiniging en ontkalking, maar lever
het apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter
om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elek-
trisch te laten herstellen.
25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinde-
ren mogen de espressomachine niet gebruiken, tenzij on-
der toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid en hun exacte instructies geeft over het cor-
recte gebruik van dit apparaat. Bovendien moeten zij pre-
cies hebben begrepen welke gevaren kunnen voortvloeien
uit het apparaat en hoe het op een veilige manier kan wor-
den gebruikt. Reiniging en onderhoud van het apparaat mo-
gen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan
8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
26. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de espressomachine spelen.
27. Gebruik alleen koud, schoon leidingwater voor het waterreser-
voir, nooit andere vloeistoffen.
28. Gebruik de espressomachine nooit met een leeg waterreser-
voir.
29. Controleer altijd of de filterhouder correct is geïnstalleerd
voordat u het apparaat gebruikt.
30. LET OP: De machine moet na elke espressobereiding 2 minu-
ten afkoelen voordat de volgende espresso kan worden bereid.
31. Verwijder de filterhouder nooit als het apparaat een brouw-
proces uitvoert – het apparaat staat onder druk!
32. Loop nooit weg van de espressomachine, terwijl de machine
in werking is.
33. LET OP: Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik! Laat het
apparaat altijd afkoelen voordat u het ergens anders plaatst,
transporteert of reinigt.
Pagina: 5
6
34. Er mogen alleen kopjes geplaatst worden op de verwarmings-
plaat van het apparaat. Plaats geen andere voorwerpen op het
apparaat!
35. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg
de informatie in de handleiding.
36. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
37. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
38. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR
HET WATERFILTER:
• Waterfilter buiten het bereik van kinderen bewaren.
• Waterfilter op een droge plaats en in de originele verpakking
bewaren.
• Waterfilter tegen hitte en zonlicht beschermen.
• Nooit een beschadigd waterfilter gebruiken.
• Nooit een waterfilter openen.
• Als u het apparaat gedurende een langere tijd niet hebt ge-
bruikt, leeg dan altijd het waterreservoir en plaats een nieuw
waterfilter.
Pagina: 8
9
A POWER-knop
De knoprand knippert als u de machine met deze knop hebt ingeschakeld.
B Verwarmingselement
Het roestvrijstalen verwarmingselement stelt de exacte temperatuur van het
water af.
C Stamper
Kan in het apparaat worden bevestigd met een magneet of worden verwijderd.
Met de stamper wordt de koffie in de filter gedrukt.
D Brouwgroep met brouwkop
Voor het eenvoudig plaatsen van de filterhouder.
E 54 mm roestvrijstalen filterhouder met professionele uitloop
F Extra hoge behuizing voor grote koffiekoppen
G Uitneembare lekbak met achterliggende accessoireruimte
H Weergave "Lekbak vol" (EMPTY ME) onder het lekrooster
I Draaibaar stoompijpje
Hiermee kunt u eenvoudig melk opschuimen.
J Keuzeknop voor espresso, stand-by en stoom/heet water
K SELECT-knop voor de functie stoom of heet water
L Controlelampjes “Stoom” (STEAM) of “Heet water” (HOT WATER)
Deze controlelampjes geven weer of de functie stoom of heet water is geacti-
veerd.
M Plateau om de kopjes voor te verwarmen
N Verwijderbaar 1,8 liter-waterreservoir met deksel en waterfilter
Het reservoir kan van bovenaf worden gevuld (aan de achterkant van het
apparaat). Let op: het waterfilter moet voor het vullen met water in het appa-
raat worden geplaatst!
■ ACCESSOIRES
– Enkelwandig filterelement voor versgemalen koffie
– Dubbelwandig filterelement voor voorgemalen koffie
– Melkkannetje van roestvrij staal voor het opschuimen van melk
– Doseerinstrument "Razor"
– Waterfilter met houder
■ REINIGINGSTOEBEHOREN
– Schoonmaakgereedschap
– Rubberen dekking voor filterelement
Pagina: 9
10
■ DEZE EXTRAATJES IN DE UITVOERING MAKEN
UW SOLIS BARISTA PERFECT ZO UNIEK:
– PID-temperatuurregeling
De elektronische PID-temperatuurregeling garandeert een constante temperatuur.
– Automatische spoelfunctie
De watertemperatuur wordt na de stoomfunctie voor het opschuimen van de
melk weer automatisch geoptimaliseerd voor het brouwen van koffie.
– Verwarmingselement
Het geïntegreerde roestvrijstalen verwarmingselement stelt de exacte temperatuur
van het water af.
– Lagedruk-voorbrouwfunctie
Met lage druk wordt de koffie voor het brouwen licht bevochtigd zodat het licht
kan wellen waardoor het aroma vervolgens gelijkmatig wordt geëxtraheerd.
– Stoompijpje zoals op een professionele machine
Het draaibare stoompijpje garandeert het moeiteloos opschuimen van melk.
– Doseerinstrument "Razor"
Met dit bladachtige instrument kan een teveel aan koffie met één handbeweging
worden verwijderd.
ENERGIEBESPARINGSFUNCTIE
Om energie te besparen, schakelt het apparaat 1 minuut na de laatste espresso-
bereiding uit in de stand-bystand. Na nog eens 20 minuten zonder gebruik,
schakelt het apparaat volledig uit.
Pagina: 10
11
s VOOR DE EERSTE INGEBRUIKNAME
– Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiket-
ten, bijlagen en verpakkingsmaterialen.
– Haal alle accessoires uit het apparaat.
– Verwijder het waterreservoir met behulp van de handgreep. Reinig het waterreser-
voir en de filterelementen, de filterhouder en het melkkannetje met warm water
en een beetje mild, vloeibaar afwasmiddel. Daarna goed uitspoelen en afdrogen.
– Veeg ook de behuizing van de espressomachine en de lekbak met het lekrooster
en het accessoirebakje schoon met een zachte, vochtige doek en droog alles af.
LET OP: De behuizing van de espressomachine, de voedingskabel en de stek-
ker mogen nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof,
of ermee in contact komen!
AANWIJZING: De onderdelen van de espressomachine en de accessoires zijn
niet vaatwasmachinebestendig (met uitzondering van de lekbak en het
lekrooster).
■ WATERFILTER IN WATERRESERVOIR INSTALLEREN
LET OP: Het apparaat mag nooit zonder waterfilter worden gebruikt en het filter
moet elke drie maanden of na 40 liter water worden vervangen. Naargelang de
waterhardheid kan een vervanging eerder nodig zijn. Waterfilters vindt u bij de
betere vakhandel en bij Solis. De contactadressen vindt aan het einde van deze
gebruikshandleiding.
1. Neem de waterfilter en houder uit de plastic zak.
2. Spoel de houder met koud helder leidingwater.
2. 3.
3. Zet nu de filtervervangingsindicator op het filter op het maandcijfer waarop het
waterfilter opnieuw moet worden vervangen. Wij raden u aan om een instelling
van maximaal drie maanden in te stellen.
4. Plaats nu het filter in de houder zodat het bovendeel van de houder links en rechts
in het onderste deel van de houder vastklikt.
4.
Pagina: 11
12
5. Plaats het gemonteerde filter in het waterreservoir: Lijn daarvoor eerst de basis van
de houder met de adapter in het waterreservoir uit en druk vervolgens het filter
in de adapter zodat hij goed in het waterreservoir is geïnstalleerd.
6. Vul nu het waterreservoir met geplaatste filter met maximaal 1,8 liter koud leiding-
water. Daarbij mag het waterreservoir uitsluitend tot de MAX-markering worden
gevuld. Sluit het deksel van het waterreservoir.
5. 6.
7. Wacht minimaal 5 minuten tot het waterfilter zich heeft volgezogen met water.
LET OP: Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst waterfilter!
– Plaats het waterreservoir in het apparaat door het langs de geleiderails omlaag
tot tegen de aanslag te schuiven.
– Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
– Druk op de POWER-knop (A), het randje van het controlelampje knippert.
– U hoort de pomp, de machine warmt op. Zodra het de juiste temperatuur heeft
bereikt, branden beide knoprandjes constant en gaat het apparaat in stand-by-
modus.
Pagina: 12
13
■ DE MACHINE SPOELEN
We adviseren om voor de eerste ingebruikname het gevulde waterreservoir helemaal
door te laten lopen zodat het apparaat van binnen wordt gespoeld. Dit wordt gedaan
zonder koffie.
– Zodra de machine de stand-bymodus heeft bereikt (randje rond de POWER- en
SELECT-knop branden constant), voert u de volgende twee stappen uit:
1. Draai de keuzeknop naar de stand "Espresso" en laat warm water 30 secon-
den door de brouwgroep lopen.
2. Draai het stoompijpje zo dat het boven de lekbak staat of zet een kopje onder
het stoompijpje. Draai de keuzeknop naar de stand "Stoom" en activeer de
stoomfunctie.
– Herhaal deze twee stappen tot het water uit het waterreservoir op is.
s INGEBRUIKNAME
VAN UW SOLIS BARISTA PERFECT
■ HET WATERRESERVOIR VULLEN
LET OP: Gebruik het apparaat nooit zonder geplaatst waterfilter!
– Vul het waterreservoir tot de markering MAX met koud leidingwater. Plaats het
waterreservoir weer correct tegen de achterzijde van de machine.
– Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
– Druk op de knop POWER (A), het apparaat is ingeschakeld. De rand van de
POWER-knop knippert terwijl de espressomachine aan het opwarmen is. Zodra
de juiste temperatuur is bereikt, branden beide toestenranden op het bedie-
ningspaneel constant.
AANWIJZING:
Controleer voor elk gebruik het waterniveau in het waterreservoir. Vervang
het water dagelijks. Vul het waterreservoir voor elk gebruik met vers koud
leidingwater. Gebruik geen gedestilleerd water, mineraalwater of andere
vloeistoffen.
Pagina: 13
14
■ KOFFIE IN HET FILTERELEMENT DOEN
– Kies het juiste filterelement:
het enkelwandige filterelement voor versgemalen koffie of het dubbelwandige
filterelement voor voorgemalen koffie (zie paragraaf "Kies het juiste filter-
element“ bij "Tips voor een goede espresso" op pagina 23).
– Gebruik het kleinere filter voor 1 kopje en het grote filter voor 2 kopjes. Als u een
grote kop koffie wilt, gebruikt u altijd het filterelement voor 2 kopjes en laat u
ongeveer 60 ml water doorlopen.
voor 1 kopje voor 2 kopjes voor 1 kopje voor 2 kopjes
Enkelwandig filterelement Dubbelwandig filterelement
voor versgemalen koffie voor voorgemalen koffie
– Veeg het filterelement schoon met een droge doek.
– Plaats het filterelement in de filterhouder en vul het filterelement met koffie.
Pagina: 14
15
■ KOFFIE MET DE STAMPER AANDRUKKEN
– Klop de filterhouder even tegen het aanrecht zodat de koffie in het filterelement
gelijkmatig verdeeld wordt. Gebruik de stamper om de koffie aan te drukken.
U kunt de stamper in het apparaat plaatsen en de filterhouder stevig tegen de
onderkant van de stamper drukken, of u kunt de stamper uit de houder van de ma-
chine nemen en met de hand de stamper op de koffie in de filterhouder drukken.
Oefen een druk van ongeveer 15–20 kg uit en herhaal het drukken een paar keer.
Het is niet zo belangrijk om veel druk uit te oefenen maar meer om elke keer een
constante druk uit te oefenen. Eventueel moet u na het aandrukken nog wat koffie
in het filterelement doen en het aandrukken herhalen zodat er voldoende koffie naar
uw smaak in het filterelement zit. TIP: Na het aandrukken moet de koffie tot aan de
rand van het filterelement staan. Als u de stamper op de filterhouder drukt, moet
het metalen gedeelte van de stamper net in het filterelement verdwijnen.
AANWIJZING: Als u voor het enkelwandige filterelement een fijngemalen koffie
gebruikt, moet u voor de juiste dosering iets minder koffie gebruiken.
– Verwijder na het aandrukken zoals hierna beschreven koffieresten van de rand van
de filterhouder zodat de houder correct in de brouwkop kan worden geplaatst.
Pagina: 15
16
■ VERTOLLIG KOFFIEPOEDER AFSTRIJKEN
Het speciale doseerinstrument "Razor" helpt u overtollige koffie met één handbe-
weging af te strijken en de rand van de filterhouder schoon te maken.
Plaats de "Razor" in het filterelement, de geponste hoeken van het instrument liggen
op de rand van het filterelement.
Wanneer u het instrument naar links en naar rechts draait terwijl u de filterhouder
boven de lekbak houdt, wordt de overtollige koffie van de rand van de filterhouder
gestreken en bevindt zich precies de juiste hoeveelheid koffie in het filterelement.
Pagina: 16
17
■ FILTERHOUDER PLAATSEN
– Voor u de filterhouder plaatst, draait u de keuzeknop 30 seconden op "Espresso"
, zodat het water door de brouwkop loopt en eventuele koffieresten uit de
bouwgroep worden gespoeld. Bovendien wordt daardoor ook de temperatuur
voor het zetten gestabiliseerd. Zet daarna de keuzeknop weer in de middelste
stand-bystand.
– Houd de filterhouder onder de brouwkop zodat de hendel zich onder het opschrift
INSERT bevindt.
– Druk de filterhouder naar boven tegen de brouwkop en draai de hendel naar
rechts totdat u weerstand voelt en de hendel in LOCK staat. De hendel staat dan
in een hoek van ongeveer 90° ten opzichte van de machine.
Zet één of twee kopjes op het lekrooster onder de uitloop van de filterhouder.
Als de randjes van beide knoppen constant branden, heeft het apparaat de juiste
bedrijfstemperatuur bereikt en kunt u koffie zetten.
Pagina: 17
18
■ KOFFIE ZETTEN
1. Draai de keuzeknop naar de stand "Espresso" . U hoort de pomp. Na 8–10
seconden loopt er espresso in het klaargezette kopje.
2. Als er genoeg espresso in het kopje zit, draait u de knop terug naar de middelste
stand-bystand, de stroom espresso stopt. Wij raden u aan de espresso ongeveer
30 seconden te laten stromen.
AANWIJZING:
Als u een filterelement voor 1 kopje gebruikt, moet u ongeveer 30 ml espresso
bereiden.
Als u een filterelement voor 2 kopjes gebruikt, moet u ongeveer 60 ml espresso
bereiden.
LET OP: De roestvrijstalen onderdelen van de filterhouder worden zeer warm – niet
aanraken!
AANWIJZING: Als u de espressomachine 30 minuten of langer gebruikt, moet u het
na bereiding van elke espresso 5 minuten laten afkoelen.
VOOR EEN OPTIMALE ESPRESSO: KOFFIE VOCHTIG MAKEN
Het apparaat werkt aan het begin met weinig druk, als u de koffie vochtig maakt,
neemt het volume toe. De druk wordt vervolgens continu verhoogd totdat de opti-
male drukkracht is bereikt waarmee het water door de koffie in de filterhouder moet
worden gedrukt. Dit duurt ongeveer 8 tot 10 seconden.
Pagina: 18
19
■ TIPS VOOR HET EXTRAHEREN VAN ESPRESSO:
– Gebruik altijd voorverwarmde kopjes.
– Nadat de draaiknop in de stand "Espresso" is gezet duurt het ongeveer 8–10
seconden voordat de espresso uit de filterhouder loopt. Deze 8-10 seconden heeft
het apparaat nodig om de koffie te bevochtigen (zie vorige hoofdstuk).
– De uitstromende espresso dient de consistentie van druipende honing te hebben.
– Als de espresso al na 6 seconden of eerder stroomt, hebt u ofwel te weinig ge-
malen koffie in het filter gedaan, is het te weinig aangedrukt of is de maling te
grof. In dit geval is de espresso niet goed geëxtraheerd.
– Als de espresso wel druppelsgewijs naar buiten komt, maar pas na 15 seconden of
langer dan hebt u ofwel te veel koffie gebruikt, te veel aangedrukt of de maling
is te fijn. In dit geval is de espresso te veel geëxtraheerd.
■ MELK OPSCHUIMEN
Het professionele stoompijpje van uw Solis Barista Perfect kan dankzij het
kogelscharnier in alle richtingen worden gedraaid en transformeert verse,
koude melk in romig, warm melkschuim. Dit gebeurt in twee fasen: Eerst
wordt de melk losgemaakt en vervolgens geklopt zodat het mooi romig
wordt en de juiste temperatuur bereikt.
Dit doet u als volgt:
– Draai het stoompijpje zodat het zich boven het lekrooster bevindt.
– Voordat u het stoompijpje in de melk steekt, moet u het stoompijpje schoon-
maken met een vochtige doekje en de binnenkant spoelen, dat wil zeggen wat
stoom erdoor laten (keuzeknop op de stand "Stoom" zetten).
– Giet verse, koude melk in het melkkannetje – het mag slechts met melk worden
gevuld tot onder de V van de schenker.
– Draai de keuzeknop in de stand "Stoom" , het LED-controlelampje bij STEAM
knippert om aan te geven dat het apparaat aan het opwarmen is om stoom te
produceren. Als er condenswater lekt, komt het uit in de lekbak. Na enkele ogen-
blikken komt er hete stoom uit.
– Draai dan de keuzeknop weer in de middelste stand-bystand. U voorkomt daar-
mee dat de melk uit het kannetje spat.
– De stoomuitlaat pauzeert 8 seconden.
– Richt het stoompijpje naar buiten, dompel de stoompijpje nu in de melk en draai
de keuzeknop terug naar de stand "Stoom" .
– Het puntje van de stoompijpje moet ongeveer 1–2 cm onder het melkoppervlak
staan, bij de wand van het kannetje en in de 3 uur positie.
– Houd het uiteinde zo lang direct onder het melkoppervlak tot de melk rechtsom
draait, vergelijkbaar met een whirlpool.
Pagina: 19
20
– Zodra de melk draait, kunt u de melkkan iets dieper houden, zodat het stoom-
pijpje zich aan het melkoppervlak bevindt en er lucht in de melk komt. Blijf aan
het melkoppervlak en dompel het pijpje iets onder, zodat de melk blijft draaien.
– Houd het uiteinde bij of iets onder het melkoppervlak, de melk moet continu
draaien. Ga door op deze manier totdat de melk voldoende volume heeft gekre-
gen.
– Dompel het uiteinde onder het melkoppervlak, de werveling van de melk moet
altijd behouden blijven. Wanneer het melkkannetje te warm wordt om aan te
raken, heeft de melk de juiste temperatuur van ongeveer 60–65°C bereikt.
– Wanneer de melk is verwarmd en geschuimd, draait u de keuzeknop terug naar
de middelste stand-bystand en verwijdert u het melkkannetje.
– Tik het melkkanntje licht tegen het aanrecht zodat eventuele luchtbellen ontsnap-
pen en zwenk het kannetje iets, zodat de consistentie gelijkmatig wordt.
– Schenk de opgeschuimde melk direct op de espresso. De truc is om snel te wer-
ken, zodat de melk zich niet meer scheidt.
– Zet het stoompijpje boven het lekrooster. Draai de keuzeknop nogmaals op en
laat wat stoom weglopen in de lekbak, zodat de melkresten uit het stoompijpje
worden gespoeld. Maak het stoompijpje schoon met een vochtige doek.
AANWIJZING:
Als de espressomachine stoom creëert, is het geluid van de pomp te horen. Dit toont
de normale werking van de Italiaanse 15 bar pomp en het is volkomen normaal.
Pagina: 20
21
Als u de stoomfunctie 5 minuten continu laat lopen, schakelt de machine de stoom-
functie automatisch uit. Het controlelampje STEAM (L) gaat uit, net als het randje
van de SELECT-knop (K). De rand van de POWER-toets knippert. Draai in dit geval
de keuzeknop naar de middelste stand-bystand.
LET OP: Pak het stoompijpje altijd alleen vast bij het gedeelte met rubber omdat de
metalen onderdelen zeer heet worden. U kunt u eraan verbranden.
■ HEETWATERFUNCTIE
– De espressomachine is uitgerust met een heetwaterfunctie, waarmee u heet water
door het stoompijpje kunt laten lopen.
– Druk op de SELECT-knop (K) en het LED-controlelampje bij HOT WATER gaat
branden.
– Zet het stoompijpje boven het lekrooster.
– Zet de keuzeknop op de stand "heet water“ .
– Er komt heet water uit het stoompijpje.
– Om de heetwaterfunctie uit te schakelen, draait u de keuzeknop terug in de
middelste stand-bystand.
LET OP: U kunt u branden aan het hete water uit het stoompijpje! Houd daarom de
uitstroomopening van het stoompijpje altijd tegen het lekrooster.
Pak het stoompijpje altijd alleen vast bij het gedeelte met rubber omdat de metalen
onderdelen zeer heet worden. U kunt u eraan verbranden.
AANWIJZINGEN:
– De standaardinstelling na het inschakelen is altijd de "Stoom"-functie (LED-lampje
bij STEAM brandt).
– De stoomfunctie en de heetwaterfunctie kunnen niet tegelijkertijd worden geac-
tiveerd.
Pagina: 21
22
■ AUTOMATISCHE SPOELFUNCTIE
Met uw Solis Barista Perfect machine kunt u direct na het opschuimen van melk
weer nieuwe espresso bereiden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de automatische
spoelfunctie.
Deze automatische spoelfunctie zorgt ervoor dat de gemalen koffie niet wordt ver-
brand door het hete water voor de productie van stoom. Het water wordt automa-
tisch afgevoerd naar de lekbak en garandeert zo dat het verwarmingselement weer
de ideale temperatuur heeft om een heerlijke espresso te bereiden. U kunt er dus
zeker van zijn dat uw espresso altijd bij de optimale temperatuur wordt geëxtraheerd
en zijn volle smaak ontwikkelt.
■ NA DE ESPRESSOBEREIDING
– Verwijder de filterhouder uit de brouwkop. Draai daarvoor de hendel van de
filterhouder naar links totdat deze loskomt van de houder.
– Verwijder het koffiedik uit de filterhouder door hem 180 graden te draaien. Gooi
het koffiedik weg met het huishoudelijk afval en niet in de afvoer gieten want dit
kan de rioolbuizen verstoppen.
– Veeg het filterelement schoon met een droge doek.
– Draai de keuzeknop naar en laat 30 seconden heet water door de brouwgroep
lopen zodat de machine wordt gespoeld.
– Plaats de filterhouder terug in de brouwkop.
s TIPS VOOR EEN GOEDE ESPRESSO
1. VOORVERWARMEN VAN ALLE BENODIGDHEDEN
Verwarm alle kopjes of glazen voor
In een warm kopje blijft de espresso langer optimaal warm. Laat met de heet-
waterfunctie warm water in het kopje lopen, schenk het na een tijdje weg en
zet het kopje op de het warmhoudplateau op de bovenkant van het apparaat.
Voorverwarmen van filterhouder en filterelement
Een koude filterhouder of filterelement kan de extractietemperatuur verlagen en
daarmee een nadelige invloed hebben op de espressosmaak. Daarom moeten
ook deze twee onderdelen worden voorverwarmd door er heet water over te
laten lopen met de heetwaterfunctie.
Pagina: 22
23
LET OP: Maak de filterhouder en het filterelement altijd droog met keuken-
papier voordat u de koffie toevoegt, het restwater kan er anders toe leiden
dat het water tijdens de extractie langs en niet door de koffie loopt.
2. KIES HET JUISTE FILTERELEMENT
Enkelwandig filterelement
Het enkelwandige filterelement is geschikt voor versgemalen koffie. Er is een
element voor één kopje en een groter element voor twee kopjes. Probeer zelf
met welke maling, welke hoeveelheid en hoe vaak aandrukken u de espresso
het beste smaakt.
1 kop 2 kopjes
De enkelwandige filterelementen hebben geen markering op de onderkant.
Dubbelwandig crème-filterelement
Met het dubbelwandige filterelement kunt u espresso bereiden met behulp van
gemalen koffie. Dankzij het dubbele filterelement wordt de extractiedruk geop-
timaliseerd, ongeacht de maling, dosering en aandrukking. Ook hier is er een
filterelement voor één kopje en een groter element voor twee kopjes.
1 kop 2 kopjes
De dubbelwandige filterelementen zijn op de onderkant gemarkeerd met de
naam DUAL WALL en het symbool van één kopje of twee kopjes.
Pagina: 23
24
3. MALING
De koffiebonen moeten wel fijn, maar niet te fijn gemalen worden. De maling
beïnvloedt de snelheid waarmee het water door de gemalen koffie in het filter-
element loopt en is dus cruciaal voor de smaak van de espresso.
Als de maling te fijn is (ziet er poederachtig uit en voelt aan als meel als men
de gemalen koffie tussen de vingers wrijft), kan het water niet door de koffie
stromen, zelfs niet onder grote druk. Het resultaat is een te sterk geëxtraheerde
espresso, zwart en bitter.
Als de maling daarentegen te grof is, stroomt het water te snel door de gemalen
koffie in het filterelement en wordt de koffie niet voldoende geëxtraheerd, de
smaak is dan slap en waterig.
AANWIJZING: Bij gebruik van het enkelwandige filterelement voor 1 kopje,
moet de maling fijner en de hoeveelheid koffie kleiner zijn om de volle smaak
te garanderen.
4. DOSERING EN AANDRUKKING
Zie de eerdere instructies (p. 14–15).
In principe geldt:
Een echt goede espresso is alles tegelijk: zoet, bitter en zuur. De koffiesmaak
hangt uiteraard af van vele factoren: Welke koffiebonen gebruikt u, welke bran-
ding, hoe vers en fijn gemalen is de koffie, en hoe hoog was de dosering en de
aandrukkracht. Experimenteer totdat u de juiste combinatie naar uw smaak hebt
gevonden.
■ EXTRACTIETABEL
MALING DOSERING AANDRUK-
KING
DOORLOOPTIJD
OVERGEEX-
TRAHEERD
bitter – wrang
te fijn te veel te vast langer dan 40 sec.
OPTIMAAL optimaal 10–12g (1kopje)
18–20g (2kopjes)
15–20 kg 25–35 sec.
ONDERGEEX-
TRAHEERD
waterig – zuur
te grof te weinig te licht korter dan 20 sec.
Pagina: 24
25
Doe altijd het volgende:
– Maak het filterelement droog voordat u de koffie erin doet.
– Vul de enkelwandige filterelementen niet met teveel koffie!
– Tik de filterhouder tegen het werkblad zodat de gemalen koffie gelijkmatig ver-
deeld wordt, druk de koffie aan met de stamper en gebruik het doseerinstrument
“Razor” om overtollige koffie af te strijken. Lees eerst de toelichting op pagina
15/16 van deze handleiding.
5. KOFFIE
Gebruik vers gebrande koffiebonen (bijv. 100% Arabicabonen), voorzien van een
"geroosterd op datum" en gebruik de koffiebonen binnen 2 weken.
Het beste is om de koffie te malen net voor het bereiden van de espresso omdat
gemalen koffie helaas snel zijn smaak verliest.
Bewaar de koffiebonen op een koele, donkere plaats, het liefst in een luchtdichte,
droge voorraaddoos. Een vacuümverpakking is perfect.
Koop koffiebonen in kleine verpakkingen om de bewaartijd te verkorten en houd
altijd slechts een voorraad voor één week.
6. BROUWGROEP SPOELEN
Voordat u de filterhouder in de brouwkop plaatst, moet u de brouwgroep altijd
eerst spoelen. Zet de keuzeknop daarvoor op de stand "Espresso" en laat
gedurende ongeveer 30 seconden heet water doorlopen zodat eventuele resten
worden weggespoeld en de temperatuur voor het brouwen wordt gestabiliseerd.
7. WATERFILTER REGELMATIG VERVANGEN
Het apparaat mag pas in gebruik worden genomen als het waterfilter goed in het
waterreservoir is geplaatst. Het is belangrijk dat het waterfilter zich na plaatsing
ongeveer vijf minuten kan volzuigen met water, voordat het apparaat in bedrijf
wordt genomen. Het filter moet om de drie maanden of na 40 liter water worden
vervangen. Waterfilters vindt u bij de betere vakhandel en bij Solis. De contactadres-
sen vindt aan het einde van deze gebruikshandleiding.
Pagina: 25
26
s REINIGING EN ONDERHOUD
■ REINIGEN NA IEDERE ESPRESSOBEREIDING
➊ ➋ ➌ ➍
1. Klop de koffie los.
2. Veeg de filterhouder schoon met een droge doek.
3. Draai de keuzeknop naar de stand “Espresso” en laat 30 seconden heet water
door de brouwgroep lopen zodat de machine wordt gespoeld.
4. Plaats de filterhouder daarna terug in de brouwkop.
■ DAGELIJKSE SCHOONMAAK
20 SECONDEN
➊ ➋ ➌
1. Reinig en spoel de filterhouder en de gebruikte filterelementen grondig onder
stromend water.
2. Leeg de lekbak en vul het waterreservoir bij met schoon water.
3. Draai met de machine ingeschakeld de draaiknop gedurende 20 seconden in de
stand "Espresso" en dan weer terug naar de middelste stand-bystand. Herhaal
dit 3 maal.
■ REINIGEN VAN DE FILTERHOUDER
Laat regelmatig heet water door de filterhouder lopen om eventuele koffieresten
weg te spoelen. Schroef de lege filterhouder in de brouwkop, draai de keuzeknop
naar de stand "Espresso" en laat heet water door de lege filterhouder lopen.
Pagina: 26
27
■ VOER DE REINIGINGSCYCLUS UIT
Bij regelmatig gebruik worden koffieresten en olie afgezet in het apparaat die het
brouwproces kunnen beïnvloeden. Daarom moet u alle 2 tot 3 maanden een reini-
gingscyclus uitvoeren.
SOLITABS
20 SECONDEN
➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏
Dit doet u als volgt:
– Leeg de lekbak en vul het waterreservoir bij.
1. Plaats de rubberen dekking in het filterelement (voor één of twee kopjes) .en het
filterelement in de filterhouder.
2. Doe een SOLITABS reinigingstablet (zonder spons) in het filterelement, op de
rubberen dekking.
3. Draai en bevestig de filterhouder in de brouwkop.
4. Zet de machine aan door op de POWER-toets te drukken. Wacht tot het contro-
lelampje in de rand constant brandt.
5. Draai de keuzeknop 20 seconden naar de stand "Espresso" . Draai de keu-
zeknop weer terug naar de stand-bystand. Herhaal beide stappen totdat de
reinigingstablet volledig is opgelost.
6. Zet het apparaat uit met de POWER-toets, verwijder de filterhouder en contro-
leer of de SOLITABS-tablet volledig is opgelost. Als dit niet het geval is, herhaalt
u de stappen 3 tot 5 totdat de tablet volledig is opgelost. Als de SOLITABS-tablet
is opgelost, spoelt u de filterhouder en het filterelement met warm water.
– Zie als u problemen hebt met het bereiden van een espresso de suggesties voor
probleemoplossing in het hoofdstuk "Problemen oplossen".
– De probleemoplossing vindt u op p. 32–34.
– De SOLITABS-reinigingstabletten zijn verkrijgbaar in speciaalzaken of bij
Solis. De contactadressen vindt aan het einde van deze gebruikshandleiding.
Pagina: 27
28
■ REINIGING VAN HET STOOMPIJPJE
each use
from wand after texturing
➊ ➋ ➌ ➍ ➎
Het stoompijpje moet gereinigd worden na elk keer melk opschuimen.
Dit doet u als volgt:
1. Richt het stoompijpje boven de lekbak en draai de keuzeknop naar de stand
"Stoom" . Verwijder eventuele melkresten in de stoompijp door er wat stoom
door te laten lopen.
Draai de keuzeknop terug naar de stand-bystand. Schakel de machine uit met
de POWER-knop en laat het apparaat afkoelen.
2. Maak het stoompijpje aan de buitenkant schoon met een vochtige doek.
3. Als het stoompijpje verstopt is, steekt u de stift van het reinigingsinstrument in
de opening van het mondstuk.
4. Als het stoompijpje verstopt blijft, kunt u het uiteinde van het pijpje met de
moersleutel in het midden van het reinigingsgereedschap losdraaien.
5. Leg het uiteinde in een glas met heet water en probeer dan opnieuw de verstop-
ping met de stift van het reinigingsgereedschap te verwijderen.
Draai het uiteinde weer op het stoompijpje en zet het vast met de moersleutel.
Pagina: 28
29
■ WEKELIJKSE REINIGING VAN DE FILTERELEMENTEN,
DE FILTERHOUDERS EN DE BROUWGROEP
Laat regelmatig heet water uit de machine lopen, met geplaatste, maar lege
filterhouder. Zo worden eventuele gemalen koffieresten uitgespoeld.
Reinig de filterelementen als de fijne gaatjes verstopt zijn.
Dit doet u als volgt:
1. Tik het koffiedik uit het filterelement.
2. Spoel het filterelement schoon onder stromend, warm water.
3. Plaats het filterelement weer terug in de filterhouder.
4. Draai de filterhouder in de brouwkop en laat – zonder koffie – heet water door-
lopen en zet de draaiknop op de stand "Espresso" .
5. Om de filterelementen grondig te reinigen, lost u een SOLITABS-reinigingstablet
op in heet water en plaatst u de filterelementen 's nachts in deze oplossing.
6. Daarna de filterelementen grondig afspoelen en afdrogen.
7. Met een fijne naald onder de kap van het reinigingsgereedschap kunt u de fijne
gaatjes in het filterelement doorprikken.
■ REINIGING VAN DE BEHUIZING EN HET KOPJESPLATEAU
Voor het reinigen van de behuizing moet het apparaat worden uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact zijn getrokken.
Reinig de behuizing en het kopjesplateau met een zachte, vochtige doek en droog
daarna af met een droge doek.
Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of kras-
sende doekjes. Hierdoor kan het oppervlak beschadigen.
Pagina: 29
30
■ REINIGEN VAN DE LEKBAK
Voor het reinigen van de lekbak moet het apparaat worden uitgeschakeld
en de stekker uit het stopcontact zijn getrokken.
Verwijder, leeg en reinig het lekbakje regelmatig, in ieder geval als EMPTY ME bij
het lekbakje verschijnt.
Verwijder het lekrooster uit de lade. Reinig de lekbak en het rooster met warm af-
waswater. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Spoel
het bakje en het rooster met schoon water na en droog alles goed af.
Plaats het lekbakje weer terug en leg het rooster op de lekbak.
AANWIJZING: Lekbak en rooster kunnen ook worden gereinigd in de vaatwasser.
■ REINIGEN VAN HET ACCESSOIREBAKJE
Het accessoirebakje dat zich achter de lekbak bevindt, kan worden verwijderd als de
lekbak is verwijderd. Reinig het accessoirebakje met warm afwaswater en gebruik
geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuursponsjes. Droog het accessoirebakje
vervolgens goed af, voordat u het terugplaatst.
WAARSCHUWING:
Let er bij alle schoonmaakwerkzaamheden op dat noch het snoer, noch de
stekker of het apparaat worden ondergedompeld in water of andere vloei-
stoffen.
■ WATERFILTER VERVANGEN
■
!
Filtervervangings-
indicator op het filter
instellen (reken 3 ma-
anden gebruikstijd)
Houder om het filter
installeren en vast
aandrukken
Filter in het water-
reservoir plaatsen
Waterreservoir met
water vullen
Waterreservoir in het
apparaat zetten en
5 minuten wachten
Vervang het filter
na 3 maanden of
40 liter water
OPSLAG VAN DE SOLIS BARISTA PERFECT
Draai de keuzeknop naar de middelste stand-bystand en zet het apparaat uit met
de POWER-knop. Trek het netsnoer uit het stopcontact. Berg alle accessoires op.
Berg het afgekoelde, gereinigde en droge apparaat rechtopstaand op, bij voorkeur
in de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
Pagina: 30
31
s ONTKALKEN
Hard water kan bij regelmatig gebruik van de machine leiden tot kalkafzettingen in
en op veel van de functionele onderdelen. Daardoor worden de doorstroom en de
prestaties van de machine verminderd en wordt de kwaliteit van de koffie beïnvloed.
We adviseren daarom om de machine regelmatig (afhankelijk van de waterhardheid,
minstens om de maand of twee maanden) te ontkalken met een mengsel van water
en SOLIPOL® special. Volg de instructies voor het ontkalken.
AANWIJZING: We adviseren alleen SOLIPOL® special te gebruiken als ontkalkings-
middel en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die is veroorzaakt door
het gebruik van andere ontkalkingsmiddelen.
LET OP: Als het ontkalkingsmiddel – zelfs in verdunde vorm – op de behuizing spat
of druppelt, veeg het dan onmiddellijk af om schade aan het oppervlak van het
apparaat te voorkomen.
Ontkalk als volgt:
1. Controleer of de keuzeknop in de middelste stand-bystand staat, de machine
is uitgeschakeld met de POWER-knop (geen lampje brandt) en het netsnoer is
uitgetrokken.
2. Verwijder het waterreservoir. Giet het resterende water uit het waterreservoir en
verwijder het waterfilter en de waterfilterhouder uit het reservoir.
3. Verwijder de filterhouder. Vul het waterreservoir met het mengsel van SOLIPOL®
special vloeibaar ontkalkingsmiddel en water (SOLIPOL® special in de verhouding
1:1 met water verdund). Plaats het waterreservoir in het apparat.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Druk op de POWER-knop zodat het randje van de knop
knippert.
6. Zet een grote opvangbak onder de brouwkop en het
stoompijpje.
7. Zodra beide toetsranden constant branden, draait u de
keuzeknop naar de stand "Espresso" en laat u de
helft van de ontkalkingsoplossing door de brouwgroep
lopen.
8. Maak de opvangbak leeg en plaats het dan weer onder de brouwkop. Zorg
ervoor dat het stoompijpje in de opvangbak is gericht. Draai de keuzeknop
naar de stand "Stoom" en laat de rest van de ontkalkingsoplossing door het
stoompijpje lopen. Als er geen stoom meer ontsnapt, draait u de keuzeknop
naar het midden in de stand-bystand.
9. Als het ontkalkingsmengsel zo goed als op is, verwijder dan het waterreservoir en
spoel deze zorgvuldig af met fris water om alle ontkalkingsresten weg te spoelen.
Plaats het waterfilter met de waterfilterhouder terug in het waterreservoir en vul
het met vers leidingwater. Wacht minstens 5 minuten.
Pagina: 31
32
10. Om nu ook de machine te spoelen en de ontkalkresten te verwijderen, herhaalt
u de stappen 4 tot 8 totdat er nog een beetje water in het waterreservoir zit.
Giet het laatste restje weg en vul het waterreservoir met schoon leidingwater.
Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.
AANWIJZING: Veeg gemorste ontkalkingsoplossing onmiddellijk van de behuizing
weg, omdat het middel het oppervlak kan beschadigen.
WAARSCHUWING: Dompel het snoer, de stekker of het apparaat nooit onder
in water of een andere vloeistof. Tijdens het ontkalken nooit het waterreser-
voir verwijderen of helemaal leeg laten lopen.
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Koffie loopt niet
door
Machine staat niet aan
of is niet aangesloten op
het stopcontact
Waterreservoir is leeg
De keuzeknop bevindt
zich niet in de stand
"Espresso".
Koffie te fijn gemalen
Te veel koffie in het
filterelement
Koffie is te sterk aange-
drukt
Filterelement verstopt
Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten
en de POWER-knop knippert of brandt.
Zie pagina 13 "Het waterreservoir vullen".
Draai de keuzeknop naar links naar de
stand "Espresso" .
Let op de juiste maling.
Let op de juiste hoeveelheid (p. 24).
Zie pagina 15 "Koffie met de stamper aan-
drukken".
Reinig het filter. Zie pagina 29 "Reiniging
van de filterelementen, de filterhouders en
de brouwgroep".
Koffie loopt te
snel door
Koffie te grof gemalen
Te weinig koffie in het
filterelement
Koffie niet genoeg aan-
gedrukt
Let op de juiste maling.
Let op de juiste hoeveelheid (p. 24).
Zie pagina 15 "Koffie met de stamper aan-
drukken".
Koffie is koud Kopjes zijn niet voorver-
warmd
Melk niet warm genoeg
(voor cappuccino of caffé
latte)
Kopjes voorverwarmen. Zie pagina 22,
"Voorverwarmen van alle benodigdheden".
Als de bodem van het kannetje zo heet is
dat u het niet kunt aanraken, is de tempe-
ratuur juist. Zie pagina 19 "Melk opschui-
men".
Pagina: 32
33
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Geen crème Koffie niet genoeg aan-
gedrukt
Koffie te grof gemalen
Koffie niet vers
Filterelement verstopt
Zie pagina 15 "Koffie met de stamper aan-
drukken".
Let op de juiste maling.
Vervang oude bonen door vers gebrande
en gemalen koffie. Gemalen koffie mag niet
langer dan een week worden bewaard.
Gebruik de fijne naald in het schoonmaak-
gereedschap om de gaten te reinigen.
Zie pagina 29 "Reiniging van de filter-
elementen, de filterhouders en de brouw-
groep".
Machine maakt
tijdens de wer-
king of bij het
opschuimen van
melk pompge-
luiden
De pomp van de machi-
ne loopt in normaal
bedrijf met 15 bar
Geen actie nodig, dit maakt deel uit van de
normale werking van de machine.
Koffie loopt
langs de filter-
houder omlaag
Filterhouder niet goed in
de brouwgroep geplaatst
Koffieresten op de rand
van het filterelement
Te veel koffie in het
filterelement
Koffie te sterk aange-
drukt
Verkeerd filter voor de
gebruikte koffiehoeveel-
heid
Handvat moet in de LOCK-stand staan.
Zie pagina 17 "Filterhouder plaatsen".
Koffieresten van de rand van het filterele-
ment verwijderen zodat een goede plaat-
sing in de brouwkop mogelijk is.
Let op de juiste hoeveelheid (p. 24).
Zie pagina 15 "Koffie met de stamper aan-
drukken".
Zorg ervoor dat u het kleine filterelement
gebruikt voor 1 kopje en het grote filterele-
ment voor 2 kopjes.
Koffie druppelt
alleen uit de fil-
terhouder
Geen of niet genoeg
water in het reservoir
Koffie te fijn gemalen
Te veel koffie in het
filterelement
Machine verstopt met
minerale afzettingen
Zie pagina 13 "Het waterreservoir vullen".
Let op de juiste maling.
Let op de juiste hoeveelheid (p. 24).
Machine ontkalken. Zie pagina 31 "Ont-
kalken".
Machine maakt
een luid en aan-
houdend pom-
pend geluid
Waterreservoir is leeg
Watertank is niet goed
vastgeklikt
Zie pagina 13 "Het waterreservoir vullen".
Zie pagina 11 "Vor de eerste ingebruik-
name".
Pagina: 33
34
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Er wordt geen
stoom geprodu-
ceerd
Machine is niet inge-
schakeld
Waterreservoir is leeg
Keuzeknop niet in de
stand "Stoom" /
functie "STEAM" niet
geselecteerd
Stoompijpje verstopt
Zorg ervoor dat het netsnoer is aangesloten
en de POWER-knop is ingedrukt en brandt.
Zie pagina 13 "Het waterreservoir vullen".
Draai de keuzeknop naar de stand
"Stoom" . Gebruik de SELECT-knop om
over te schakelen naar de functie "STEAM"
(LED brandt) als voorheen "HOT WATER"
was geselecteerd.
Gebruik de stift in het schoonmaakgereed-
schap om het mondstuk te reinigen. Als
dat niet werkt, gebruik dan het middelste
gat van het schoonmaakgereedschap om
het mondstuk los te draaien. Zie pagina 28
"Reinigen van het stoompijpje".
Er wordt geen
heet water
geproduceerd
Waterreservoir is leeg
Stoompijpje verstopt
Zie pagina 13 "Het waterreservoir vullen".
Gebruik de stift in het schoonmaakgereed-
schap om het mondstuk te reinigen. Als
dat niet werkt, gebruik dan het middelste
gat van het schoonmaakgereedschap om
het mondstuk los te draaien. Zie pagina 28
"Reinigen van het stoompijpje".
Melk is niet
romig na het
opschuimen
Niet genoeg stoom
Melk niet vers en koud
Stoompijpje verstopt. Zie pagina 28
"Reiniging van het stoompijpje".
Gebruik koude, verse melk. Zie pagina 19
"Melk opschuimen".
Machine werkt
niet
Veiligheidsuitschakeling
geactiveerd
Wellicht is door oververhitting van de
pomp, de veiligheidsuitschakeling geacti-
veerd. Schakel de machine uit en laat het
afkoelen gedurende 30–60 minuten.
Pagina: 34
35
s KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Barista Perfect-machine zijn de volgende accessoires, koffie en ver-
bruiksartikelen verkrijgbaar:
Art.-nr. 700.81 Waterfilter (2 stuks)
Art.-nr. 978.40 Solis uitklopbakje
Art.-nr. 993.02 SOLITABS-reinigingstabletten (10 stuks)
Art.-nr. 703.02 SOLIPOL® special ontkalkingsmiddel (1,0 liter)
Art.-nr. 992.00 Solis De Luxe koffiebonen (500g)
Art.-nr. 992.04 Solis Exclusif koffiebonen (500g)
Art.-nr. 992.60 Solis Crema koffiebonen (500g)
Art.-nr. 907.20 Kannetje voor het opschuimen van melk (0,25 l)
U krijgt de accessoires en de verbruiksartikelen voor uw Solis Barista
Perfect-machine bij de betere vakhandel of bij Solis. De contactadressen
vindt aan het einde van deze gebruikshandleiding.
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. BES810, type 118
Productbeschrijving Espressomachine
Spanning/Frequentie 220-240V~/50 Hz
Vermogen 1500-1750 Watt
Afmeting ca. 26@33,5@31,5 cm (lengte@hoogte@diepte)
Gewicht ca. 6,3 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
version
01/2018
Pagina: 35
36
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Pagina: 40
CAFFISSIMA
Type1611
S I N C E 1 9 0 8
Gebruiksaanwijzing
Pagina: 41
3
2
5. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte-afgevende apparaten of warmtebronnen. Ge-
bruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak. Plaats
het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open vuur.
Houd de koffiemolen uit de buurt van bewegende onderdelen
of apparaten.
6. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
7. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te ge-
bruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8. Controleer voordat u de stekker van het apparaat uit het stop-
contact trekt altijd of het apparaat niet in gebruik is.
9. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een vlakke, schone,
stabiele en droge ondergrond staan, zoals een tafel of een
aanrecht. Het apparaat mag niet bij de rand staan. Het appa-
raat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis en mag niet
worden gebruikt op boten of in caravans.
10. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is of als er geen toezicht op is, of als het moet wor-
den schoongemaakt. Dat geldt ook wanneer u het apparaat
verplaatst, monteert, demonteert of opbergt. Wij raden aan
een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar) te gebruiken
om extra bescherming te bieden bij het gebruik van elektrische
apparaten. Het is raadzaam om een veiligheidsschakelaar te
gebruiken met een nominale reststroom van maximaal 30 mA.
Neem voor deskundig advies contact op met uw elektricien.
11. Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
12. Onjuist gebruik kan tot letsel leiden! Voor eventueel geleden
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voordat u uw Solis Caffissima koffiemolen in gebruik
neemt aandachtig deze gebruiksaanwijzing om het appa-
raat te leren kennen en veilig te bedienen. Wij raden u aan
om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te
overhandigen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het
apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen noch het
apparaat, noch het netsnoer en de stekker in contact komen
met water of andere vloeistoffen. Risico op een elektrische
schok! Als het apparaat of het snoer of de stekker in contact
komt met vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoe-
nen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Gebruik het
apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis er-
kend servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige
werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning. Wij
raden aan, het apparaat niet aan te sluiten op een meervoudig
stopcontact.
4. Laat de stroomkabel niet over de rand van de tafel hangen,
om te vermijden dat het apparaat omlaag wordt getrokken.
Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete op-
pervlakken, zoals een kookplaat of een radiator of met het
apparaat zelf.
Pagina: 42
5
4
23. Controleer uw koffiemolen voor elk gebruik en kijk of het ap-
paraat, het netsnoer en de stekker onbeschadigd zijn.
24. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
25. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de koffiemolen niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begrepen
welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging en
onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in geen
geval door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of
gereinigd.
26. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de koffiemolen spelen.
27. Gebruik de koffiemolen nooit met een lege bonenhouder.
28. Controleer altijd of de bonenhouder correct is geïnstalleerd
voordat u het apparaat gebruikt.
29. Loop nooit weg van de koffiemolen terwijl het apparaat in
werking is.
30. Houd het apparaat en de accessoires altijd schoon. Raadpleeg
de informatie in de handleiding.
13. Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of in
een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het
stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Ge-
bruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
14. Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
15. Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals
het snoer of de stekker nooit onder in water en laat het geen
contact maken met water of andere vloeistoffen.
16. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
17. Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap
in de openingen van het apparaat en steek ook uw hand niet
in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor een elektrische schok en letsel ontstaan!
18. Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in ge-
bruik is.
19. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
20. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
21. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
22. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
Pagina: 43
7
6
▲
▲ DE VOORDELEN VAN DE SOLIS
CAFFISSIMA KOFFIEMOLEN
De Solis Caffissima koffiemolen beschikt over een kegelmaalwerk
van gehard edelstaal en kan moeiteloos hele koffiebonen voor
alle mogelijke soorten koffie of bereidingswijzen voor koffie ma-
len, van de fijnste maling voor espresso tot de grofste maling voor
koffie uit een cafetière.
De hoeveelheid koffie wordt voor alle soorten koffie bepaald met
een elektronische timer. De hoeveelheid kan individueel voor ieder
type bereiding worden ingesteld met de keuzeknop GRIND TIME,
waarmee u bepaalt hoe lang de molen in werking is. De gemalen
koffie kan direct in de filterhouder of het filterelement worden
gedaan, maar ook in een bewaardoos of een koffiefilter.
Voor iedere bereidingswijze bestaat een ruime keuze aan maalin-
stellingen, ongeacht of u uw espresso met een espressomachine
of met een percolator maakt of uw koffie zet met een cafetière
of een conventioneel filterkoffieapparaat. De maling wordt voor
iedere bereidingswijze afzonderlijk ingesteld, omdat voor iedere
bereidingswijze een andere maalfijnheid nodig is voor de optimale
extractie van de koffie. Met uw Solis Caffissima hebt u het gemak,
dat u ook per bereidingswijze nog kunt kiezen uit verschillende
malingen, zodat u deze helemaal aan uw persoonlijke voorkeur
kunt aanpassen. Door de bonenhouder te draaien, kunt u in totaal
kiezen uit 60 verschillende malingen.
31. Schakel de koffiemolen alleen in:
– als de bonenhouder correct op het apparaat is aangebracht
en stevig is vergrendeld met de molen.
– als het deksel stevig en luchtdicht op de bonenhouder zit.
Let op: haal tijdens het gebruik het deksel er niet af, steek
geen vingers, handen of keukengerei in de bonenhouder en
houd haren, kleding en sieraden uit de buurt van de houder.
32. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor het malen van hele
koffiebonen. Vul de bonenhouder niet met gemalen koffiebo-
nen of filterkoffie. Gebruik de koffiemolen niet voor het malen
van granen, vruchten, pitten, maanzaad of noten e.d.!
33. Laat het apparaat nooit langer dan 2 minuten achtereen
draaien, anders kan het oververhit raken. Als u het apparaat
meerdere keren achtereen in korte intervallen hebt gebruikt,
laat u het 20 minuten afkoelen voordat u het weer in gebruik
neemt.
34. Leg of plaats geen voorwerpen op het apparaat.
35. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
36. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
37. Oliën of vetten mogen niet worden gebruikt met dit apparaat.
38. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het deksel
van de bonenhouder eraf haalt of de hele bonenhouder uit
het apparaat verwijdert.
Pagina: 44
9
8
A Deksel van de bonenhouder
Sluit de bonenhouder luchtdicht om
de koffiebonen vers te houden
B Bonenhouder
Bonenhouder voor 340 g met inge-
bouwd vergrendelsysteem zodat u
de houder gemakkelijk kunt afne-
men, vullen of legen
C Kegelmaalwerk van gehard
edelstaal
Maximale precisie van de maling of
de korrelgrootte voor optimaal es-
pressogenot, afneembare en instel-
bare bovenste maalkegel
D Keuzeknop voor maling
Er zijn 60 verschillende instellingen
mogelijk, van espresso tot cafetière
E Keuzeknop GRIND TIME
Hiermee past u de hoeveelheid kof-
fie aan uw eigen voorkeur aan: stel
een korte tijd in voor weinig koffie
en een langere tijd voor meer koffie
F START/CANCEL-knop
Hiermee start, pauzeert en stopt u
de maalfunctie
G Koffie-uitvoer
H Kunststofbehuizing van het ap-
paraat
I Rubberen antislipvoetjes
J Koffieopvangbak
Vangt de koffie op die eventueel
niet in de filterhouder of het koffie-
filter terechtkomt; afneembaar voor
makkelijke reiniging; ingebouwd do-
seerinstrument; deksel afneembaar;
50 mm mes ingebouwd
ACCESSOIRES:
K Extra 50 mm mes voor het
doseerinstrument (in het deksel
van de opvangbak)
L Instelbaar doseerinstrument, dat
overtollige koffie afstrijkt om een
gelijkmatige extractie te verkrijgen
M Filterhouder 50–54 mm
N Filterhouder 58 mm
NIET AFGEBEELD:
Maalkamer
Vermindert de statische lading van de
koffie voordat deze wordt vrijgegeven
Automatische oververhittingsbevei-
liging
Beschermt de motor tegen oververhitting
Energiebesparingsstand
Als het apparaat 5 minuten niet wordt
bediend, schakelt het automatisch over
naar de energiebesparingsstand
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
B
C
D
E
F
G
J
M
N
L
A
H
I
K
Pagina: 45
11
10
▲
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME
– Haal het apparaat voorzichtig uit de verpakking en verwijder alle stickers, etiket-
ten, bijlagen en verpakkingsmaterialen.
– Trek de opvangbak uit het apparaat, til het deksel eraf en verwijder het doseer-
instrument. Zet het deksel weer op de opvangbak en schuif de bak terug in het
apparaat.
– Reinig de bonenhouder met deksel en filterhouder en ook het doseerinstrument
met warm afwaswater en spoel alles zorgvuldig af met schoon water. Droog de
onderdelen af.
– Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek en
droog deze.
– Plaats het apparaat op een droge horizontale ondergrond en steek de stekker in
een geschikt stopcontact.
Let op: de behuizing van de koffiemolen, de voedingskabel en de stekker mogen
nooit worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof, of ermee in contact
komen!
Aanwijzing: de onderdelen van de koffiemolen en de accessoires zijn niet vaatwas-
machinebestendig.
DE BONENHOUDER AANBRENGEN EN VULLEN
Plaats de beide nokken van de bonenhouder tegenover de inkepingen in de houder-
steun en de malingregelaar en druk de bonenhouder tot de aanslag op het apparaat.
Draai de vergrendelknop 90° rechtsom (in de richting van de pijl) om de houder
op de molen te vergrendelen. U hoort een “klik”-geluid wanneer de bonenhouder
wordt vergrendeld met de molen. Wanneer de bonenhouder is vergrendeld, staat de
vergrendelknop in de stand van het “gesloten hangslot” en brandt de randverlichting
van keuzeschakelaar GRIND TIME continu.
Belangrijk: controleer of de bonenhouder recht boven de keuzeknop voor de maling
(D) staat en druk de bonenhouder tot de aanslag op de behuizing. Draai dan pas
de vergrendelknop.
X
Vul de houder vervolgens met de koffiebonen en plaats het deksel er luchtdicht op.
Aanwijzing: als u de bonenhouder niet goed op de molen hebt vergrendeld, gaat
de rand van de keuzeknop GRIND TIME niet branden en kan het apparaat voor uw
veiligheid niet worden ingeschakeld.
Als u de bonenhouder weer van het apparaat wilt nemen, draait u de vergrendel-
knop linksom en tilt u de houder op.
Tip: dankzij het sluitsysteem kunt u de bonenhouder van het apparaat nemen zon-
der dat u alle bonen hebt gebruikt.
Pagina: 46
13
12
2. STAP:
HOEVEELHEID KOFFIE INSTELLEN
Selecteer de gewenste hoeveelheid koffie door te draaien aan de keuzeknop GRIND
TIME (E). Hoe langer de tijd, des te langer maalt het apparaat en des te groter wordt
de hoeveelheid koffie. Hoe korter de tijd, des te korter maalt het apparaat en des
te kleiner wordt de hoeveelheid koffie. Draai de inkeping van de knop naar het ge-
wenste aantal seconden. De aanbevolen tijdsinstelling hang af van de grootte van
de filterhouder en het type koffie. Informatie hierover vindt u in de koffietabel op
pagina 19.
Sec
3. STAP:
MALING INSTELLEN
Voor de bereiding van espresso bevelen wij aan, de keuzeknop voor de maling (D)
door draaien van de bonenhouder op positie “15” in het gedeelte ESPRESSO te
zetten (zogezegd als uitgangspositie, waarna u de instelling aan naar voorkeuren
verder kunt aanpassen). Probeer ook hierbij met ieder type bereiding uit, of de es-
presso u beter smaakt met een fijnere of grovere maalinstelling door de instelling
stap voor stap aan te passen. Hoe lager de maalinstelling, des te fijner de maling.
In combinatie hiermee moet ook de hoeveelheid koffie worden aangepast met de
keuzeknop GRIND TIME (E).
Raadpleeg daarvoor de koffietabel op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.
Tip: als u de maling en hoeveelheid van de koffie wilt uitproberen, moet u telkens
met een gekozen instelling één espresso maken.
Met een enkele espresso verkrijgt u ca. 30 ml espresso in een bereidingstijd van
30 seconden.
Met een dubbele espresso verkrijgt u ca. 60 ml espresso in een bereidingstijd van
30 seconden.
▲
▲ INGEBRUIKNAME
KOFFIE-UITVOER IN DE FILTERHOUDER
VOOR DE BEREIDING VAN ESPRESSO
Gebruik enkelwandige filterelementen voor vers gemalen koffiebonen. Wij bevelen
de fijne maalinstelling 1–25 in het ESPRESSO-gedeelte van de keuzeknop voor de
maling (D) aan.
ESPRESSO
FINE
0 5 10 15 20
1. STAP:
BEVESTIG DE FILTERHOUDERSTEUN EN DE FILTERHOUDER
– Kies de filterhoudersteun die bij uw filterhouder past: klein voor 50–54 mm of
groot voor 58 mm.
– Schuif de filterhoudersteun links en rechts in de rails naast de koffie-uitvoer, zodat
deze hoorbaar vastklikt.
– Schuif de filterhouder in de steun.
50-54 mm
58 mm
FILTERHOUDERSTEUN
Drukken
Aanwijzing:
U kunt de gemalen koffie ook direct in de filterhouder terecht laten komen wanneer
de steun niet bij de filterhouder past: Ook zonder de steun kunt u de filterhouder
onder de koffie-uitvoer houden en het apparaat starten door op de START/CAN-
CEL-knop te drukken.
Pagina: 47
15
14
b) Handmatig malen
Als u handmatig maalt, hebt u altijd volledige controle over de hoeveelheid koffie
die al is gemalen en in het filterelement zit. Als u handmatig wilt malen, houdt u de
START/CANCEL-knop (F) ingedrukt totdat het filterelement de gewenste hoeveelheid
koffie bevat.
De koffiemolen stopt met malen zodra u de START/CANCEL-knop (F) loslaat.
Aanwijzingen:
De instelling van de keuzeknop GRIND TIME is niet van belang wanneer u handmatig
maalt.
Het is normaal dat er na het malen te veel koffie in de filterhouder lijkt te zitten;
als de koffie niet is aangedrukt, neemt deze drie keer zo veel ruimte in als na het
aandrukken.
5. STAP:
KOFFIE AANDRUKKEN OF SAMENPERSEN
Druk de vers gemalen koffie aan met een druk van ca. 15–20 kg stevig aan in het
filterelement. Gebruik daarvoor de stamper van uw espressomachine.
Herhaal het aandrukken enkele malen. Het is niet zo belangrijk dat u veel druk uit-
oefent, maar meer dat u elke keer een constante druk uitoefent.
Verwijder na het aandrukken zoals hierna beschreven koffieresten van de rand van
de filterhouder zodat de houder correct in de brouwkop kan worden geplaatst.
Aanwijzing: als de keuzeknop voor de maling klem zit en moeilijk te draaien is,
schakelt u de molen in door de START/CANCEL-knop (F) in te drukken en tegelij-
kertijd de bonenhouder te draaien. Zo maakt u eventueel vastzittende koffiebonen
in de molen los. In het algemeen dient de maling alleen bij een draaiende molen te
worden versteld.
4. STAP:
KOFFIEBONEN MALEN
Wanneer de bonenhouder vergrendeld is op de molen, bonen in de houder zijn
gedaan en de maalduur en -fijnheid zijn ingesteld, kunt u de bonen gaan malen.
a) Automatisch malen
– Druk op de START/CANCEL-knop (F) om te beginnen met malen. De rand van
de knop wordt continu verlicht.
– Tijdens het malen kunt u het apparaat maximaal 10 seconden laten pauzeren
door de START/CANCEL-knop (F) kort in te drukken. De rand van de knop
knippert terwijl het apparaat pauzeert.
– Druk binnen 10 seconden opnieuw op de START/CANCEL-knop (F) om door te
gaan met malen. De molen stopt automatisch zodra de ingestelde hoeveelheid
koffie is gemalen.
– Als u het malen wilt afbreken, kunt u de START/CANCEL-knop ook een se-
conde ingedrukt houden.
Aanwijzing: als u binnen de 10 seconden waarin het apparaat pauzeert niet op-
nieuw op de START/CANCEL-knop drukt, moet u het apparaat opnieuw starten. De
tijd wordt dan niet verder afgeteld en de rand van de knop is weer continu verlicht.
Pagina: 48
17
16
6. STAP:
OVERTOLLIGE KOFFIE AFSTRIJKEN
Het speciaal ontworpen Solis-doseerinstrument helpt u overtollige koffie met één
handbeweging af te strijken en de rand van de filterhouder schoon te maken.
a) Keuze van het juiste mes
– Selecteer het juiste mes voor het formaat van uw filterelement. U kunt kiezen
uit 3 formaten: 58 mm, 54 mm en 50 mm. De grootte van het mes moet
afgestemd zijn op de diameter van het filterelement.
– De messen van 54 mm en 58 mm zijn al in het doseerinstrument geplaatst en
kunnen met het wieltje boven of onder naar buiten worden gedraaid. Het mes
van 50 mm is afzonderlijk meegeleverd en kan indien nodig in het instrument
worden geplaatst.
Afzonderlijk
meegeleverd mes
54 50
Wieltje
Markering
Als u het 50 mm mes nodig hebt, draait u het wieltje op het doseerinstrument zo ver
naar links tot het 54 mm mes bij de markering “1” staat en maximaal naar buiten
is gedraaid.
Aanwijzing: het wieltje is kort voor de positie “1” iets moeilijker te draaien. Dit is
normaal.
Vervolgens kunt u het 54 mm mes uit het doseerinstrument trekken.
54
Breng nu in plaats daarvan het 50 mm mes aan in het instrument. Draai
het wieltje weer naar rechts tot het nieuwe mes bij de markering “4”
staat. In het begin moet u het mes eventueel zachtjes tegen het mid-
den van de behuizing drukken zodat de inwendige tandwielen aangrijpen.
Druk dan gelijktijdig en in tegengestelde richting boven en onder op het 50 mm
en 58 mm mes naar het midden van het instrument totdat u een klikgeluid hoort.
50
'KLIK'
Druk boven en onder
b) Overtollige koffie afstrijken met het mes
– Wanneer u het juiste mesformaat hebt geselecteerd en het gewenste mes
bij markering “4” staat, kunt u de overtollige aangedrukte koffie afstrijken.
– Plaats het doseerinstrument in het filterelement. De geponste hoeken van het
instrument liggen op de rand van het filterelement. Het mes moet ook het
oppervlak van de aangedrukte koffie raken.
Wanneer u het instrument naar links en naar rechts draait terwijl u de filterhouder
boven de lekbak van de espressomachine houdt, wordt de overtollige koffie van
de rand van de filterhouder gestreken en bevindt zich precies de juiste hoeveelheid
koffie in het filterelement.
Aanwijzing: als het mes de koffie niet raakt, hebt u te weinig koffie in het filterele-
ment gedaan. Verhoog in dat geval de hoeveelheid koffie door de keuzeknop GRIND
TIME (E) op een langere tijd in te stellen.
Pagina: 49
18
2. STAP:
HOEVEELHEID KOFFIE INSTELLEN
Stel de hoeveelheid koffie in door de keuzeknop GRIND TIME (E) op de gewenste tijd
in te stellen. Raadpleeg de onderstaande koffietabel voor meer informatie.
3. STAP:
MALING INSTELLEN
Draai de bonenhouder tot de keuzeknop voor de maling bij het juiste vak staat
(ESPRESSO, PERCOLATOR, DRIP of PLUNGER) en kies binnen dit gedeelte de gewenste
maling. Wij bevelen aan, altijd in het midden van een vak te beginnen en dan binnen
dit vak te experimenteren totdat u naar uw smaak de ideale maling hebt gevonden.
4. STAP:
KOFFIEBONEN MALEN
Raadpleeg pagina 14 van deze gebruiksaanwijzing en ga te werk zoals daar is be-
schreven.
KOFFIETABEL
Bereidings-
wijze
Espressomachine Percolator Filterkoffie Cafetière
Aanduiding ESPRESSO PERCOLATOR DRIP PLUNGER
Maling fijn middelfijn middelgrof grof
Maal-
instelling
1–25 26–34 35–45 46–60
GRIND TIME-
instelling
6 sec. per portie /
10sec. voor 2 porties
3 sec.
per kop
3 sec.
per kop
2 sec.
per kop
De koffietabel geeft slechts een indicatie voor instelling van de maling en de maal-
duur. Afhankelijk van de soort koffiebonen, de datum en de sterkte van het branden
kunnen andere instellingen nodig zijn.
Gebruik van de doseerinstrument zonder Solis-espressomachine
Als u geen Solis-espressomachine gebruikt, moet u bij het gebruik van het doseer-
instrument met de filterhouder het volgende in acht nemen.
Probeer het doseerinstrument met de filterhouder zo te hanteren dat er ca. 1 mm
afstand tussen de brouwkop en het oppervlak van de aangedrukte koffie blijft.
Daarvoor begint u met iets meer koffie en controleert u de afdruk die de brouw-
kop in de koffie maakt wanneer u de filterhouder in de brouwkop aanbrengt en
er weer uithaalt (let op: maak nu nog geen koffie!). Ga in kleine stapjes verder
totdat u de afstand van 1 mm voor uw espressomachine hebt bereikt. Vervolgens
kunt u nog de maling fijn afstellen totdat u uw optimale espresso-extractie hebt
bereikt, maar houd de vulhoogte in het filterelement en de aandrukkracht ook bij
andere manieren van koffiebereiding constant.
KOFFIE-UITVOER IN EEN HOUDER OF KOFFIEFILTER
1. STAP:
DE KOFFIEHOUDER OF HET FILTER ONDER DE KOFFIE-UIT-
VOER PLAATSEN
Als er een filterhoudersteun is aangebracht, verwijdert u deze uit het apparaat.
Trekken
Plaats de koffiehouder of het koffiefilter direct onder de koffie-uitvoer (G).
19
Pagina: 50
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
1. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de reiniging.
2. Neem de bonenhouder af en verwijder alle bonen, zoals weergegeven in de
onderstaande afbeelding 2.
3. Spoel de opvangbak voor koffie en de bonenhouder met deksel af met warm
afwaswater en maak alles grondig droog.
4. Reinig de behuizing van het apparaat met een zachte, licht bevochtigde doek.
Aanwijzingen:
Gebruik geen alkalische of agressieve reinigingsmiddelen, schuursponsjes of staal-
wol; deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.
Reinig onderdelen of accessoires van de koffiemolen niet in de vaatwasmachine!
REINIGING VAN HET KEGELMAALWERK
Wanneer u het kegelmaalwerk regelmatig reinigt, weet u zeker dat het maalwerk
altijd constant en gelijkmatig maalt, wat vooral belangrijk is voor de bereiding van
espresso.
1 2 3 4 5 6
Houder
Bonenhouder
ontgrendelen
Bonenhouder boven een houder
houden en vergrendeling
draaien zodat de bonen in de
houder vallen
Bonenhouder
terugplaatsen
en vergren-
delen
Op START/CAN-
CEL drukken tot
het maalwerk
leeg is
Bonenhouder
ontgrendelen
en uitnemen.
Stekker uit
stopcontact
trekken
Bovenste
maalkegel naar
links draaien en
verwijderen
9
9
8
8
7
7 11 12 13
10
Bovenste
maalkegel rei-
nigen met een
schoonmaak-
borstel
Onderste maal-
kegel reinigen
met een
schoonmaak-
borstel
Koffie-uitvoer
reinigen met
een schoon-
maakborstel
Bovenste maal-
kegel terug-
plaatsen
Bovenste maal-
kegel draaien
tot deze “vast-
klikt”
Bonenhouder
terugplaatsen
op het maal-
werk
Bonenhouder
weer vergren-
delen en stek-
ker in stopcon-
tact steken
21
20
HET MAALWERK INSTELLEN
Voor enkele soorten koffie is een nog fijnere afstelling nodig voor een optimaal re-
sultaat. De Solis Caffissima biedt u de mogelijkheid om ook de bovenste maalkegel
in te stellen. Wij bevelen aan, telkens slechts één instelling van een stap te wijzigen
en deze uit te proberen voordat u de volgende instelling kiest.
1 2 3 4 5 6
Houder
Bonenhouder
ontgrendelen
Bonenhouder boven een houder
houden en vergrendeling
draaien zodat de bonen in de
houder vallen
Bonenhouder
terugplaatsen
en vergren-
delen
Op START/CAN-
CEL drukken tot
het maalwerk
leeg is
Bonenhouder
ontgrendelen
en uitnemen.
Stekker uit
stopcontact
trekken
Bovenste
maalkegel naar
links draaien en
verwijderen
9
9
8
8
7
7 10 11 12 13
FINE COARSE
3
4
5 6
7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
FINE COARSE
5
6 7
FINE COARSE
4
5
6 7
8
F
I
N
E
C
O
A
R
S
E
3
4
5
6
7
8
Draadgreep aan
beide zijden
eruit trekken
De fabrieksin-
stelling is 6
Bovenste maal-
kegelring een
stand hoger
(grover) of lager
(fijner) draaien
Nummer uitlij-
nen met ope-
ning van greep
Draadgreep
weer aanbren-
gen aan beide
zijden
Bovenste maal-
kegel terug-
plaatsen
Bovenste maal-
kegel draaien
tot deze “vast-
klikt”
15 16
14
Bonenhouder
aanbrengen
Bonenhouder
vergrendelen
en stekker in
stopcontact
steken
Bonen in de
houder vullen.
Extractie proe-
ven
Pagina: 51
23
22
ALGEMENE TIPS
– Vers gemalen koffiebonen zijn het geheim van onweerstaanbaar geurende koffie
met een vol aroma.
– Het type koffie en de sterkte zijn een kwestie van persoonlijke smaak. Probeer
verschillende koffiebonen, hoeveelheden koffie en malingen uit en ontdek zo wat
uw persoonlijke favorieten zijn.
– Gebruik uitsluitend vers gebrande koffiebonen, liefst met een aanduiding van de
datum waarop ze zijn gebrand.
– Gebruik de bonen liefst binnen 5–20 dagen na het branden. Bewaar koffiebonen
op een donkere, koele en droge plaats. Indien mogelijk moeten de bonen vacuüm
zijn verpakt.
– Koop bij voorkeur kleine hoeveelheden om de bewaartijd zo kort mogelijk te
houden.
– Zodra koffiebonen gemalen zijn, verliezen ze snel hun smaak en aroma. Daarom
is het raadzaam, koffiebonen direct voor de bereiding van de koffie te malen.
– Bewaar koffiebonen niet te lang in de bonenhouder, maar liefst in een vacuüm-
verpakking.
– Als u de koffiemolen langere tijd niet gebruikt, maakt u de bonenhouder leeg en
maalt u de resterende bonen, zodat er geen bonen achterblijven in het apparaat.
– Laat het maalwerk vóór ieder gebruik twee seconden draaien, zodat maximale
versheid wordt gegarandeerd.
– Reinig de bonenhouder en het maalwerk regelmatig.
ENERGIEBESPARINGSSTAND
Als u de koffiemolen 5 minuten niet bedient, wordt deze automatisch uitgeschakeld.
Als u het apparaat weer uit de energiebesparingsstand wilt halen en in werking wilt
zetten, drukt u op de START/CANCEL-knop.
TIPS VOOR HET BEREIDEN VAN KOFFIE MET EEN CAFETIÈRE
Met deze eenvoudige trucs kunt u geweldige koffie maken met een cafetière:
– Als u beschikt over een waterkoker met een nauwkeurige temperatuurinstelling,
is het raadzaam water met een temperatuur van 93°C te gebruiken, geen kokend
water.
– Selecteer maalinstelling nr. 50 in het vak PLUNGER.
– Selecteer een koffiehoeveelheid die is afgestemd op het aantal koppen. Raadpleeg
daarvoor de koffietabel op pagina 19 van deze gebruiksaanwijzing.
– Doe de koffie in de cafetière.
– Giet het hete water in ronddraaiende bewegingen in het glas, zodat alle koffie
water kan opnemen en de houder wordt gevuld. De “bloesem” (opborrelende
koffie en gassen) moet de bovenkant van het glas bereiken.
– Gebruik een kookwekker en wacht 4 minuten.
– Breek met een lepel de “korst” (de “bloesem” wordt compact en een beetje hard).
– Breng het filter aan en druk dit omlaag.
– Gebruik hierbij niet te veel kracht. Laat de druk langzaam ontsnappen door het
filter af en toe weer iets omhoog te bewegen en dan weer omlaag te drukken als
u te krachtig hebt gedrukt.
Pagina: 52
25
24
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Niet voldoen-
de of te veel
koffie.
– Hoeveelheid koffie ver-
keerd ingesteld.
– Draai de keuzeknop GRIND TIME
om de hoeveelheid koffie naar
wens te corrigeren: een kortere
tijd voor minder, een langere tijd
voor meer.
De filterhou-
der is overvol.
– Het is normaal dat het lijkt alsof
de filterhouder overloopt met
gemalen koffie. Vergeet niet dat
het volume van niet-aangedrukte
koffie drie keer zo groot is als na
het aandrukken.
Moet u een
noodstop uit-
voeren?
– Druk op de START/CANCEL-knop
om het malen te stoppen.
– Trek het netsnoer uit het stop-
contact.
▲
▲ PROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
De molen
start niet
nadat u op
de START/
CANCEL-knop
hebt gedrukt.
– De stekker zit niet in
het stopcontact.
– De molen is oververhit.
– De bonenhouder is
verkeerd aangebracht.
– De keuzeknop
GRIND TIME staat
op 0 seconden
– Steek de stekker in een geschikt
stopcontact.
– Trek de stekker uit het stop-
contact en laat het apparaat
20 minuten afkoelen voordat
u het weer gebruikt.
– Vergrendel de bonenhouder met
de vergrendelknop.
– Draai de keuzeknop GRIND TIME
naar een hogere stand.
De motor
start, maar
er komt geen
koffie uit de
uitvoer.
– De bonenhouder bevat
geen koffiebonen.
– De molen of de bonen-
houder is geblokkeerd.
– Vul de bonenhouder met verse
koffiebonen.
– Verwijder de bonenhouder. Con-
troleer de bonenhouder en de
molen op een eventuele blokke-
ring. Zet alles weer in elkaar en
start de molen.
De keuze-
knop voor
maling valt
niet te bewe-
gen.
– De keuzeknop voor
maling zit vast.
– De koffiebonen zitten
vast in de molen.
– De bonenhouder is
niet goed vergrendeld.
– Draai de bonenhouder om de
keuzeknop weer te kunnen
bewegen.
– Start de koffiemolen met de
START/CANCEL-knop en draai
tegelijkertijd de bonenhouder.
– Ontgrendel de bonenhouder en
breng deze weer aan zoals be-
schreven op pagina 11.
De bonen-
houder kan
niet worden
vergrendeld.
– Koffiebonen blokkeren
het vergrendelingsme-
chanisme.
– Verwijder de bonenhouder.
Verwijder de koffiebonen op
de bovenste maalkegel. Plaats
de bonenhouder terug op de
molen, sluit deze en probeer het
opnieuw.
Pagina: 53
27
26
▲
▲ KOFFIE EN VERBRUIKSARTIKELEN
Voor uw Solis Caffissima koffiemolen zijn de volgende accessoires, koffie en
verbruiksartikelen verkrijgbaar:
Art.-nr. 978.40 Solis uitklopbakje
Art.-nr. 993.08 Solis koffiemolenreiniger
Art.-nr. 992.00 Solis De Luxe koffiebonen (pak à 500 g)
Art.-nr. 992.04 Solis Exclusif koffiebonen (pak à 500 g)
Art.-nr. 992.60 Solis Crema koffiebonen (pak à 500 g)
De accessoires en de verbruiksartikelen voor uw Solis Caffissima koffie-
molen zijn verkrijgbaar bij de betere vakhandel of bij
Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, Telefax 0848 804 890, e-mail: info.ch@solis.com
of www.solis.ch (verzending alleen binnen Zwitserland)
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. BCG600SILANZ, type 1611
Productbeschrijving Koffiemolen
Spanning/frequentie 220–240 V~/50 Hz
Vermogen 130 Watt
Afmeting ca. 16@34@20,5 cm (breedte@hoogte@diepte)
Gewicht ca. 2,35 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Barista Perfect Pro 118.

Stel een vraag over de Solis Barista Perfect Pro 118

Heb je een vraag over de Solis Barista Perfect Pro 118 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Barista Perfect Pro 118. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Barista Perfect Pro 118 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.