Solis Airwasher Qubic 7218 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis Airwasher Qubic 7218. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Luchtbevochtiger
  • Model/naam: Airwasher Qubic 7218
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 50
100
NL NL
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het apparaat niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor
dat de stroomkabel en stekker niet in contact komen met hete
oppervlakken, zoals een kookplaat of een radiator, of met het
apparaat zelf.
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Leg het netsnoer niet onder tapijten. Houd het netsnoer uit de
buurt van scherpe voorwerpen.
8. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de stekker in
het stopcontact steekt.
9. Trek niet aan het snoer en draag het apparaat niet aan het
snoer. U mag ook niets op de stroomkabel plaatsen. Trek nooit
aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te halen,
maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te
gebruiken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende
onderdelen of apparaten.
12. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige, vlakke,
droge, stabiele en vochtongevoelige ondergrond staan (hoog-
polige tapijten zijn niet geschikt als ondergrond). Plaats het
apparaat nooit op een plek waar het kan omvallen of kan
worden omgestoten. Mocht het apparaat toch omvallen, trek
dan onmiddellijk de stroomstekker uit het stopcontact en laat
het apparaat door Solis of een door Solis erkend servicepunt
controleren.
13. Bewaar een minimale afstand van 50 cm tussen het apparaat
en de muren, gordijnen of andere vochtgevoelige materialen
en voorwerpen, en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het appa-
raat kan circuleren.
s BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis Airwasher Qubic aandachtig
deze gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert kennen
en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiks-
aanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan
een eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen, mogen het apparaat
(met uitzondering van de binnenkant van de waterbak), het
snoer en de stekker nooit in contact komen met water of
andere vloeistoffen. Risico op een elektrische schok! Als
het apparaat, de buitenkant van de waterbak, het snoer of de
stekker in contact komen met vloeistof, trek dan met droge
rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit het stop-
contact. Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of
een door Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op
een goede en veilige werking.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken of plaatsen.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje van
het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de
netspanning. Wij raden aan het apparaat niet aan te sluiten
op een meervoudig stopcontact.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, het snoer, de stek-
ker en de accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met
het in de gebruiksaanwijzing beschreven gebruik om lucht
in woonkamers te bevochtigen en te reinigen. Bescherm het
apparaat tegen vochtigheid en water, en gebruik het apparaat
nooit buitenshuis.
100 101
Pagina: 51
NL NL
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. De luchtingangs- en -uitgangsopeningen
moeten altijd vrij blijven. Plaats niets op de Airwasher en ga
nooit op het apparaat zitten.
15. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of omgevingen
zoals een badkamer of zwembad. Gevaar voor een elektrische
schok en brand! Gebruik het apparaat nooit in ruimtes met
explosieve of agressieve atmosferen, met hoge concentraties
van oplosmiddelen of met extreem hoge stofbelasting.
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebruiken
in voertuigen of op boten.
17. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten werking is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. Wij raden het gebruik van een aardlekscha-
kelaar (FI-veiligheidsschakelaar) aan voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom
van maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
18. Onjuist gebruik kan tot lichamelijk letsel leiden!
19. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het stop-
contact, alvorens het apparaat uit het water te halen. Gebruik
het apparaat pas weer als u het door Solis of een door Solis
erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede en
veilige werking.
20. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan
vallen of aan de buitenkant in contact kan komen met water
of een andere vloeistof.
21. Dompel het apparaat, de buitenkant van de waterbak en
onderdelen van het apparaat zoals het netsnoer of stroom-
stekker nooit onder in water en vermijd contact met water of
andere vloeistoffen.
103
102
22. Zet het apparaat zo neer dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
23. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er kan
gevaar voor elektrocutie ontstaan!
24. Schakel het apparaat altijd eerst uit, haal de stekker uit het
stopcontact en ledig de waterbak alvorens onderdelen te mon-
teren of te verwijderen.
25. Gebruik het apparaat nooit zonder water. Let op: verwijder het
waterreservoir uitsluitend bij uitgeschakeld apparaat. Schakel
het apparaat alleen in nadat het gevulde waterreservoir is
geplaatst en apparaatonderdelen correct zijn gemonteerd.
26. Gebruik voor het vullen van het waterreservoir uitsluitend
schoon, lauw kraanwater (10°C tot maximaal 30°C). We
raden u aan om het waterreservoir volledig met water te vul-
len. Voeg geen additieven toe aan het water, zoals etheri-
sche oliën of geurstoffen.
27. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
het apparaat nooit als het met water is gevuld en aanstaat!
Om het apparaat te verplaatsen moet u het uitschakelen, de
stekker uit het stopcontact halen en het waterreservoir en de
waterbak leegmaken.
28. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de meegeleverde of door
Solis aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires of misbruik
kunnen het apparaat beschadigen of brand, elektrische schok-
ken of lichamelijk letsel veroorzaken.
29. Gebruik het apparaat nooit met een externe timer of afstands-
bediening.
30. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk
gebruik, niet voor commercieel gebruik.
31. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers of labels
(niet hettypeplaatje) alvorens het apparaat in gebruik te nemen
en zorg voor een adequate afvalverwerking.
Pagina: 52
NL NL
40. Het waterreservoir aan de achterzijde van het apparaat moet
tijdens het gebruik altijd correct in het apparaat en op de
waterbak zijn geplaatst. Plaats niets op het apparaat terwijl het
apparaat in werking of opgeborgen is.
41. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. Pas
dan is het apparaat helemaal uitgeschakeld.
42. Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet u altijd het
water afgieten en ook de binnenkant drogen. Bewaar het
apparaat op een donkere, koele, goed geventileerde plek.
43. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd. Raadpleeg
hiervoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud" op pagina 116 van deze gebruiksaanwijzing.
44. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of
licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
45. Als u het apparaat wilt optillen of verplaatsen, gebruik dan
altijd de handvatten aan de zijkanten van de Airwasher. Scha-
kel het apparaat altijd eerst uit, haal de stekker uit het stopcon-
tact en ledig het waterreservoir. Verplaats het apparaat altijd
voorzichtig, vermijd schudden of werpen om beschadiging en
lekken te voorkomen.
46. Zet bij een abnormale geur of een abnormaal geluid altijd eerst
het apparaat uit en haal dan de stekker uit het stopcontact.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicepunt heeft laten controleren op een goede
en veilige werking.
105
104
32. Controleer uw Airwasher Qubic voor elk gebruik en kijk of het
apparaat, de stroomkabel en de stekker onbeschadigd zijn.
33. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn of
als het apparaat andere storingen heeft, gevallen is of anders-
zins beschadigd is of als het apparaat lek is en water lekt.
Om gevaar te voorkomen mag u het apparaat nooit zelf
repareren. Lever het apparaat in bij Solis of een door Solis
erkend servicepunt om het te laten controleren, repareren of
mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
34. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de Airwasher niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten ze precies hebben begrepen
welke gevaren het apparaat kan opleveren en hoe het op een
veilige manier kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet
door kinderen zonder toezicht worden gereinigd of onderhou-
den. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jonger dan
8 jaar worden gebruikt of gereinigd. Houd apparaat en net-
snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
35. Apparaat en netsnoer moeten tijdens het gebruik buiten
het bereik van kinderen en huisdieren worden gehouden en
bewaard.
36. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om erop toe
te zien dat ze niet met de Airwasher gaan spelen.
37. De luchtstroming van het apparaat mag nooit in de richting
van baby's, jonge kinderen, ouderen of zieke personen staan.
38. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de waterbak
bijna leeg is en moet worden bijgevuld.
39. Schakel het apparaat altijd eerst uit alvorens de stekker uit
het stopcontact te halen, anders kan het apparaat beschadigd
raken.
Pagina: 53
NL NL
106 107
DE FUNCTIEKNOPPEN
Knop voor de in- en uitschakeling
Knop voor de ventilatiesnelheid (4 niveaus)
Knop voor het bevochtigingsvermogen (instelling van de gewenste
kamerluchtvochtigheid of continue bevochtiging)
Knop voor de timerfunctie
Knop voor de nachtmodus
WEERGAVEN OP HET DISPLAY
40 % – Weergave van de huidige luchtvochtigheid
40 % | 50 % | 60 % | 70 % | CO – Weergave van de gewenste
luchtvochtigheid
SL | LO | MI | HI – Weergave voor de ventilatiesnelheid
00h | 01h | 02h | ... | 11h | 12h – Weergave van de werkingsduur van de
geactiveerde timerfunctie (1–12 uur)
ZZZ – Weergave dat de nachtmodus is geactiveerd
NO! | ■■
■ ■
■ – Weergave van watergebrek
Alle functieknoppen zijn contactgevoelige sensorknoppen en vereisen licht contact
voor activering.
s APPARAATBESCHRIJVING
A Bedieningspaneel met contactgevoelige sensorknoppen en display met
functiemeldingen en huidige luchtvochtigheid
B Afdekking van de luchtinlaat en koolstopfilter (verwijderbaar)
C Luchtuitgang voor gereinigde en bevochtigde lucht
D Waterreservoir met handgreep en kijkglas (geïntegreerd in de achterzijde
van het apparaat); afschroefbaar reservoirdeksel
E Waterbak met greep
F Bevochtigingsschijven
G Netsnoer met stekker
H Reinigingsgereedschap
A
C B
G
E
E
F
H
B
D D
Pagina: 54
NL NL
109
108
s DE WERKING VAN DE SOLIS
AIRWASHER QUBIC
● Droge kamerlucht droogt de slijmvliezen uit, wat op zijn beurt verkoudheid,
luchtweginfecties en hoofdpijn kan veroorzaken. Ook vermoeidheid, concen-
tratieproblemen, broze lippen en droge ogen zijn vaak een gevolg van te droge
kamerlucht. Daarnaast is een lage kamerluchtvochtigheid ook voor allergische
personen, huisdieren en huisplanten een belasting. Muziekinstrumenten raken
ontstemd en de stofontwikkeling en elektrostatische lading van textiel met
plastic vezels worden versterkt.
● Met Solis Airwasher Qubic heeft u een goede keuze gemaakt in de bestrijding
van deze symptomen. Het apparaat bevochtigt en reinigt de kamerlucht op
natuurlijke wijze, zoals een verfrissende zomerbui: in Solis Airwasher Qubic
draaien 20 bevochtigingsschijven in een waterbad, waarmee het vuil in de aan-
gezogen droge lucht op natuurlijke wijze in het water wordt opgevangen. De
aan de kamer afgegeven lucht is schoon en bevochtigd.
s VOOR DE INGEBRUIKNAME
● Voordat u uw Airwasher voor de eerste keer gebruikt, moet u alle reclame-
stickers verwijderen (met uitzondering van het typeplaatje).
● Werd het apparaat bij zeer lage temperaturen bewaard, dan moet u het min-
stens 1 uur op kamertemperatuur laten komen alvorens het te gebruiken.
● Gebruik het apparaat uitsluitend bij een kamertemperatuur tussen 5°C en
40°C. De relatieve kamerluchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%.
Overigens: ideaal is een kamerluchtvochtigheid tussen 40% tot 60%.
● Zet de Airwasher op een stabiele, harde, droge, vlakke en vochtbestendige
ondergrond waar het niet kan worden omgestoten. Een hoogpolig tapijt of
tapijtvloer is geen geschikte ondergrond. Adequate luchtcirculatie rond het
apparaat is uiterst belangrijk voor een probleemloze en efficiënte bevochtiging.
We raden een minimale afstand van 50 cm aan ten opzichte van wanden, ver-
warmingen en andere voorwerpen.
● Verwijder de bovenste achterzijde met het handvat van het apparaat door de
achterzijde iets naar buiten te brengen en vervolgens omhoog te verwijderen.
Achter de achterkant van het apparaat bevindt zich het waterreservoir.
● Draai het waterreservoir ondersteboven en draai het reservoirdeksel los.
● Houd de reservoiropening onder een waterkraan en vul het reservoir met schoon
kraanwater. We raden u aan om het reservoir volledig te vullen. Het waterpeil
is zichtbaar via het kijkglas. Het water mag niet erg koud zijn, maar ook niet
warmer dan 30°C.
● LET OP: voeg geen additieven toe aan het water zoals etherische oliën
of geurstoffen! Deze additieven beschadigen uw apparaat en verkleuren
het plastic materiaal. Apparaten die door toevoeging van additieven zijn
beschadigd, vallen niet meer onder de garantie.
Pagina: 55
NL NL
111
110
● AANWIJZING: het gebruik van niet al te koud water garandeert een efficiënte
bevochtiging. Daarbij mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 30°C om te
vermijden dat bevochtigingsschijven en andere apparaatonderdelen beschadigd
raken. Om een snelle verkalking te voorkomen kunt u bij sterk kalkhoudend
water ook gefilterd water gebruiken. Lichte kalkafzettingen hebben echter een
optimaliserende werking op de bevochtigingsschijven en zelfs op het bevochti-
gingsvermogen omdat er door de microstructuur van kalkafzettingen nog meer
water op de schijven achterblijft.
● Controleer of de assen met de bevochtigingsschijven correct in de zitting in de
waterbak zitten. Het tandwiel van de bevochtigingsschijven moet hiervoor aan
het achterste uiteinde van de waterbak liggen. AANWIJZING: de bevochti-
gingsschijven passen alleen in de zitting wanneer het tandwiel in het achterste
uiteinde van de waterbak ligt.
●
Tandwiel
As
Draai het reservoirdeksel vast op het waterreservoir en draai het reservoir terug
naar de uitgangspositie.
● Plaats de achterzijde van het apparaat met waterreservoir terug in het apparaat.
● U hoort een gorgelend geluid terwijl het water uit het waterreservoir in de
waterbak met de bevochtigingsschijven stroomt.
● Steek de stekker in het stopcontact. Het ledlampje licht rood op en u hoort een
signaaltoon. Het apparaat staat nu in de stand-bymodus. In de stand-bymodus
kan het apparaat alleen worden ingeschakeld met de knop ;.
● AANWIJZING: wanneer u het waterreservoir voor het eerst vult, kan het water
een geur afgeven of licht verkleuren. Dit is normaal en heeft geen negatieve
invloed op de werking van het apparaat en uw gezondheid.
s DE FUNCTIEKNOPPEN
• De functieknoppen zijn contactgevoelige sensorknoppen. Wanneer u de func-
tieknoppen kort aanraakt, wordt de desbetreffende functie ingeschakeld en
lichten de desbetreffende indicatielampjes op. Elk contact wordt begeleid door
een signaaltoon.
● AANWIJZING OVER DE HELDERHEID VAN HET DISPLAY:
na het inschakelen van het apparaat of het indrukken van een knop licht het
display op. Na enige tijd verzwakt de helderheid van het display.
AAN/UIT-KNOP
● Zodra u de stroomstekker in het stopcontact steekt, kunt u de Airwasher
met de knop ; inschakelen. U hoort een signaaltoon en op het display
verschijnt de melding Hi! gedurende 2 seconden. Vervolgens worden de huidige
instellingen en gegevens weergegeven:
– Ventilatievermogen
– Bevochtigingsvermogen
– Huidige luchtvochtigheid
– Timerinstelling (indien geactiveerd)
● Bij de eerste ingebruikname en het opnieuw plaatsen van de stroomstekker, zijn
de volgende standaardinstellingen geprogrammeerd: langzame ventilatie (SL
voor "Slow") en continue bevochtiging (CO voor “Continuous”).
● Druk nogmaals op de knop ;om het apparaat uit te schakelen. U hoort een sig-
naaltoon, op het display verschijnt de melding OFF, het display gaat vervolgens
uit en het apparaat wordt binnen 2 seconden uitgeschakeld.
KNOP VOOR VENTILATIESNELHEID
● Met deze knop kunt u vier ventilatiesnelheiden instellen:
– SL voor langzame ventilatiesnelheid (slow)
– LO voor lage ventilatiesnelheid (low)
– MI voor gemiddelde ventilatiesnelheid (medium)
– HI voor hoge ventilatiesnelheid (high)
● Drukt u na het instellen van HI opnieuw de knop in, dan begint de ventilatiesnel-
heid opnieuw bij instelling SL (langzaam).
Pagina: 56
NL NL
113
112
KNOP VOOR BEVOCHTIGINGSVERMOGEN
● Met deze knop kunt u de gewenste kamerluchtvochtigheid instellen.
De volgende instellingen zijn mogelijk:
40% 50% 60% 70% CO voor continue bevochtiging
● Door de knop opnieuw in te drukken wordt de waarde telkens met 10% ver-
hoogd en na 70% wordt de continue bevochtiging CO geactiveerd. Wanneer
de ingestelde waarde (van 40% tot 70%) boven de huidige luchtvochtigheid
ligt, werkt het apparaat op de geselecteerde ventilatiesnelheid om de ingestelde
waarde te bereiken. Zodra de ingestelde waarde is bereikt, stopt het apparaat.
Zodra de kamerluchtvochtigheid onder de ingestelde waarde daalt, wordt het
apparaat opnieuw gestart.
● In de functie CO wordt de kamerlucht continu bevochtigd, zonder dat er een
concrete waarde wordt ingevoerd.
● Drukt u na de instelling van CO opnieuw op de knop, dan licht opnieuw de
instelling 40% op.
KNOP VOOR DE TIMERFUNCTIE
● In de standaardinstelling 00h is de timerfunctie uitgeschakeld.
● Zodra u op de knop drukt, verschijnt 01h op het display, wat voor een uur
staat. Door nogmaals op de knop te drukken wordt de waarde telkens met een
uur verhoogd tot u bij 12 uur bent. Hierna verschijnt opnieuw 00h op het display
en is de timer opnieuw uitgeschakeld.
● Wanneer de gewenste bevochtigingsduur of het ingestelde aantal uren wordt
bereikt, wordt het apparaat zonder signaaltoon uitgeschakeld.
KNOP VOOR NACHTMODUS
● Met deze knop kunt u de nachtmodus inschakelen. Dit betekent dat het appa-
raat de langzame ventilatiesnelheid SL gebruikt en dat alle andere instellingen
worden behouden. U hoort echter geen signaaltoon wanneer het watergebre-
kalarm wordt geactiveerd. Alleen de afwisselende melding NO! met drie balken
■■
■ ■
■ verschijnt op het display om niemand te wekken. Na het inschakelen van
de nachtmodus, zijn alleen de nachtmodusknop en de AAN/UIT-knop actief, alle
andere knoppen niet.
● Om de nachtmodus in te schakelen, drukt u op de knop en op het display
knippert 5 keer de melding ZZZ. Vervolgens verdwijnt de melding en gaat het
display uit.
● Om de nachtmodus opnieuw in te schakelen, drukt u opnieuw op de knop .
Op het display knippert drie keer de melding ZZZ en het apparaat gaat terug
naar de laatst gebruikte instellingen en het normale display licht opnieuw op.
MELDING "WATERGEBREK"
● Zodra u het apparaat inschakelt, controleert de Airwasher of er genoeg water in
de waterbak zit. Is dit niet het geval, dan schakelt het apparaat automatisch naar
de beschermingsfunctie bij watergebrek. Dit gebeurt ook wanneer het apparaat
tijdens gebruik zonder water dreigt te komen. In dergelijke gevallen schakelt
het apparaat binnen 6 seconden naar de beschermingsfunctie bij watergebrek.
● In de beschermingsfunctie bij watergebrek wordt de hoofdmotor uitgeschakeld.
Op het display wordt de melding NO! en afwisselend ■■
■ ■
■ weergegeven. Ver-
volgens hoort u een signaaltoon die na 30 seconden en vervolgens opnieuw na
30 seconden wordt herhaald. Vervolgens gaat het apparaat naar de stand-by-
modus en gaat het display uit.
● In de beschermingsfunctie bij watergebrek is alleen de AAN/UIT-knop ; actief.
WATERRESERVOIR MET WATER VULLEN
● Schakel het apparaat met de AAN/UIT-knop ; uit. Verwijder voorzichtig de
bovenste achterzijde met het handvat van het apparaat door de achterzijde iets
naar buiten te brengen en vervolgens omhoog te verwijderen. Draai het water-
reservoir ondersteboven, verwijder het reservoirdeksel en vul het waterreservoir
met schoon kraanwater. Draai vervolgens het reservoirdeksel opnieuw op het
waterreservoir en draai het waterreservoir terug naar de uitgangspositie.
Pagina: 57
NL NL
s NA GEBRUIK
● Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u eerst de AAN/UIT-knop ;
indrukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact halen.
● Wanneer u het apparaat langer dan 2 dagen niet gebruikt, raden we u aan om
het water uit de waterbak en het waterreservoir te gieten, de waterbak met
een droge doek te drogen en de bevochtigingsschijven bij geopend apparaat
te laten drogen.
● We raden u verder aan om al het water in de waterbak altijd weg te
gieten alvorens het reservoir met schoon water te vullen.
● Belangrijk: om het water weg te gieten moet u altijd eerst de bevochti-
gingsschijven uit de waterbak halen.
115
114
s INGEBRUIKNAME
U kunt het apparaat opnieuw in gebruik nemen wanneer het waterreservoir met
schoon kraanwater is gevuld, het apparaat correct is samengebouwd (waterbak
met bevochtigingsschijven is ingeschoven, waterreservoir is geïnstalleerd) en het
apparaat op de stroomvoorziening is aangesloten.
1. APPARAAT INSCHAKELEN
● Druk op de ;-knop om het apparaat in te schakelen. Op het display verschijnt
eerst de melding Hi!, vervolgens de melding SL voor de laagste ventilatiesnelheid
en de melding CO voor continu bevochtigingsvermogen (standaardinstelling)
en vervolgens de huidige luchtvochtigheid. De ingebouwde hygrostaat van
het apparaat meet de directe luchtvochtigheid op het apparaat. Daarom is het
mogelijk dat een externe hygrostaat in bepaalde omstandigheden een andere
luchtvochtigheidswaarde kan aangeven.
2. FUNCTIES SELECTEREN
● Selecteer de gewenste functies. Stel de ventilatiesnelheid met de -knop in en
de gewenste luchtvochtigheid met de -knop. Activeer desgewenst de timer-
functie of de nachtmodus. Op het display worden alle instellingen achter elkaar
weergeven. Deze cyclus, waartoe ook de huidige luchtvochtigheid behoort,
wordt lopend herhaald.
● Over het algemeen geldt: hoe hoger de kamertemperatuur, hoe sneller de
bevochtiging.
● Het apparaat schakelt automatisch uit zodra er onvoldoende water in de water-
bak zit. De melding NO! afwisselend met drie balken ■■
■ ■
■ licht in dit geval op
en het apparaat wordt uitgeschakeld (zie hoofdstuk "Melding watergebrek"
op pagina 113).
● Om het apparaat met water te vullen schakelt u eerst het apparaat met de
AAN/UIT-knop ; uit. Verwijder vervolgens de achterzijde van het apparaat met
daarachter liggend waterreservoir door de achterzijde naar buiten te brengen en
omhoog te verwijderen. Nu kunt u het waterreservoir met schoon kraanwater
vullen.
Pagina: 58
NL NL
● Controleer of de assen met de bevochtigingsschijven correct in de zitting in de
waterbak zitten. Het tandwiel van de bevochtigingsschijven moet hiervoor aan
het achterste uiteinde van de waterbak liggen. AANWIJZING: de bevochti-
gingsschijven passen alleen in de zitting wanneer het tandwiel in het achterste
uiteinde van de waterbak ligt.
Tandwiel
As
● Reinig de waterbak met een vochtige doek en spoel de binnenkant met kraan-
water. Ledig vervolgens het reservoir.
● Gebruikt u het met water gevulde apparaat langer dan een week niet, dan moet
u de Airwasher ledigen en reinigen.
● LET OP: bevochtigingsschijven en waterbak mogen niet in een wasmachine
worden gereinigd!
● Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of
metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
117
116
s REINIGING EN ONDERHOUD
● De aanbevolen reinigingsintervallen zijn afhankelijk van de lucht- en waterkwa-
liteit, gebruiksduur en gebruiksfrequentie.
● Voor de reiniging moet het apparaat altijd worden uitgeschakeld en de stekker
uit het stopcontact worden gehaald.
● We raden u aan om het waterreservoir dagelijks met schoon water te vullen.
WEKELIJKSE REINIGING VAN DE WATERBAK, BEVOCHTI-
GINGSSCHIJVEN EN HET WATERRESERVOIR
● Tijdens de werking verzamelen zich micro-organismen in de waterbak waardoor
de waterbak regelmatig, minstens een keer per week, moet worden gereinigd.
Haal bij verwijderd waterreservoir voorzichtig de waterbak met bevochtigings-
schijven uit het apparaat. Verwijder de bevochtigingsschijven. Ledig de water-
bak. Reinig de waterbak met warm kraanwater (max.30°C), een mild afwasmid-
del en een zachte doek of zacht sponsje. Hierna spoelt u de binnenkant van de
bak grondig met water. Droog de binnenkant van de bak met een zachte doek
en laat het apparaat open drogen.
● Om de 4 weken moeten de bevochtigingsschijven worden gereinigd. Neem hier-
voor de bevochtigingsschijven uit de waterbak en maak de gladde, witte plastic
vergrendeling aan de voorzijde van de as los door deze naar rechts te draaien.
● Nu kunt u de bevochtigingsschijven een voor een van de as halen. Reinig de
bevochtigingsschijven met een doek of zachte spons en met warm (max.30°C)
kraanwater met een mild afwasmiddel. Plaats vervolgens de bevochtigings-
schijven op de as en bevestig de witte plastic vergrendeling op de as. Draai de
vergrendeling naar links vast. Plaats vervolgens de bevochtigingsschijven terug
in de waterbak.
Pagina: 59
NL NL
118
ONTKALKING VAN HET WATERRESERVOIR, DE WATERBAK
EN DE BEVOCHTIGINGSSCHIJVEN
● Bij kalkafzetting in het waterreservoir, de waterbak en de bevochtigingsschijven
moeten deze onderdelen met een voor luchtbevochtigers geschikt ontkalkings-
middel worden ontkalkt. Naargelang de waterhardheid moet de ontkalking een
keer per maand worden uitgevoerd, bij zeer hard water om de twee weken.
● AANWIJZINGEN:
De reparatie van schade die door het gebruik van een ongeschikt ontkalkings-
middel is veroorzaakt, valt niet onder de garantie.
We raden u aan om het ontkalkingsproces op een goed geventileerde plek uit
te voeren, bij voorkeur in de open lucht, bijv. op het balkon. De bevochtigings-
schijven moeten in het apparaat zitten, het apparaat moet in overeenstemming
met het normale gebruik worden gemonteerd.
● Giet kraanwater (max. 30°C) en de op de verpakking aangegeven hoeveelheid
ontkalkingsmiddel in het waterreservoir. Het waterreservoir heeft een inhoud
van 4 liter. Draai het waterreservoir opnieuw dicht en zet het terug in het appa-
raat. Schakel het apparaat in met de knop ; en selecteer met de knop voor het
bevochtigingsvermogen de instelling CO voor continue bevochtiging. Laat
het apparaat gedurende minstens een uur lopen.
● Afhankelijk van de kalkafzettingen kan de volledige ontkalking langer duren.
● Vervolgens moeten het waterreservoir, de waterbak en bevochtigingsschijven
grondig met water worden gespoeld en gedroogd.
DE BEHUIZING REINIGEN
● Reinig de behuizing regelmatig met een licht bevochtigde doek en een mild
reinigingsmiddel.
● Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of
metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
KOOLSTOFFILTER REINIGEN
● Aan de zijkant van de Airwasher bevindt zich onder de afdekking van de luchtin-
laat een koolstoffilter. Te veel stof op het koolstoffilter kan de efficiëntie van de
Airwasher negatief beïnvloeden. We raden u daarom aan om het koolstoffilter
minstens een keer per maand te reinigen.
1. Verwijder de afdekking van de luchtinlaat met behulp van de kleine greep
onderaan de afdekking.
2. Nu ziet u het zwarte koolstoffilter dat u met de onderste beugel kunt verwij-
deren.
3. Zuig de stof op het koolstoffilter met een stofzuiger op lage zuigsterkte op.
U kunt het filter ook met een zachte borstel reinigen.
● LET OP: dompel het koolstoffilter nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Hierdoor verliest het filter zijn efficiënte werking.
Het koolstoffilter moet na een jaar worden vervangen. Een nieuw filter vindt
u bij de betere vakhandel of bij Solis. De contactadressen vindt u achteraan in
deze gebruiksaanwijzing.
4. Na het reinigen van het koolstoffilter plaatst u deze terug in het apparaat en
bevestigt u de afdekking van de luchtinlaat. Zet hiervoor eerst de beide bovenste
lipjes in de behuizing en druk vervolgens de onderkant omlaag.
119
Pagina: 60
NL NL
s PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Lage bevochti-
ging
– De functie SL of LO of
40% is geselecteerd.
– Het water in de water-
bak is zeer koud.
– Selecteer een hoger bevochti-
gingsvermogen, bijv. 60% of
70% of een hoger ventilatiever-
mogen MI of HI.
– Selecteer het bevochtigingsver-
mogen 60% of 70%. Na 10
minuten zal het bevochtingsver-
mogen toenemen.
Geen
bevochtiging
– De stroomstekker zit niet
in het stopcontact.
– Het waarschuwings-
lampje NO! en ■■
■ ■
■
lichten op waarna alle
indicatoren en het appa-
raat worden uitgescha-
keld.
– Steek de stroomstekker in het
stopcontact.
– Schakel het apparaat uit. Vul het
waterreservoir met schoon kraan-
water en schakel het apparaat in.
Een onaf-
hankelijke
hygrostaat
meet een
andere relatie-
ve luchtvoch-
tigheid dan
het display op
het apparaat.
– Er heeft zich vuil verza-
meld in de luchtuitgang
of luchtingang.
– Het apparaat staat in de
buurt van een raam of
open deur.
– Reinig de openingen van de
luchtuitgang en de luchtingang.
Aanwijzing: In een kamer kun-
nen verschillende luchtvochtig-
heidswaarden worden gemeten.
De waarde op het apparaat heeft
altijd betrekking op de luchtvoch-
tigheid op het apparaat.
– Plaats het apparaat op een tocht-
vrije plek.
Er komt een
onaangename
geur uit het
apparaat.
– In de waterbak/het
waterreservoir zit oud
water.
– Giet het water weg en reinig het
apparaat, zoals beschreven in
"Reiniging en onderhoud". Vul
het waterreservoir met schoon
kraanwater.
121
120
s OPBERGEN
● Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is
gehaald. Het waterreservoir moet leeg zijn.
● Controleer of het apparaat van binnen volledig schoon en droog is. Laat het
apparaat zo lang openstaan tot de bevochtigingsschijven en de waterbak vol-
ledig droog zijn.
● Bewaar het apparaat rechtop op een droge, donkere plaats, bij voorkeur in de
originele verpakking. Plaats niets op het apparaat.
● Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
Pagina: 61
123
122
NL NL
s TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. DF-HU29100, Type 7218
Productnaam Airwasher
Spanning/frequentie 220–240 V~ / 50 Hz
Vermogen 15 Watt
Geluidsniveau (ventilatie HI) 45 dB (gemiddeld),
in nachtmodus 32 dB (gemiddeld)
Luchtcirculatie 3,5 m/s
Afmetingen (b x h x d) ong. 38,0 x 39,0 x 21,5 cm
Gewicht ong. 5,7 kg
Max. bevochtiging 250 ml/uur
Testvoorwaarden Enthalpieverschilonderzoek bij een
temperatuur van 22°C
en 30% luchtvochtigheid
Technische wijzigingen voorbehouden.
ACCESSOIRES VOOR SOLIS AIRWASHER QUBIC
Art.-nr. Artikel
700.82 Koolstoffilter
De accessoires voor uw Solis Airwasher Qubic vindt u bij de betere vakhandel of bij
Solis. De contactadressen vindt u achteraan in deze gebruiksaanwijzing.
s VERWIJDERING
EU 2011/65/EU
Aanwijzingen voor correcte verwijdering van het product volgens EU-richtlijn
EU 2011/65/EU.
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval worden
verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij
de leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
SOLIS HELPLINE
Dit apparat heft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch
voor dat er een storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het pro-
bleem met een tip of met een trucje op te heffen, zonder dat u ons het apparaat
hoeft te sturen. Wij adviseren u graag. De contactadressen vindt aan het einde
van deze gebruikshandleiding.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
version
03/2018
EU 2012/19/EU
EU 2012/19/EU.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis Airwasher Qubic 7218.

Stel een vraag over de Solis Airwasher Qubic 7218

Heb je een vraag over de Solis Airwasher Qubic 7218 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis Airwasher Qubic 7218. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis Airwasher Qubic 7218 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.