Solis 971.13 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 971.13. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Ruimteverwarming
  • Model/naam: 971.13
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 49
50
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees voor het gebruik van uw Solis Silent Heater deze gebruiksaanwijzing aan-
dachtig door, zodat u uw apparaat goed leert kennen en veilig kunt bedie-
nen. Wij raden u aan om deze gebruiksaanwijzing goed te bewaren en bij
eventuele overdracht van het apparaat deze ook te overhandigen aan de
nieuwe eigenaar.
Voor uw eigen veiligheid dient u bij het gebruik van elektrische apparaten
de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:
1. Om een stroomstoot te vermijden, mogen het verwarmingsapparaat, noch het
netsnoer en de netstekker met water of andere vloeistoffen in aanraking komen.
Water kan in de behuizing komen en het apparaat beschadigen! Mocht het ap-
paraat, het snoer of de stekker met een vloeistof in aanraking komen, trek dan
met droge rubberen handschoenen direct de stekker uit het stopcontact.
2. Controleer voor ingebruikname of de op het apparaat aangegeven spanning
overeenkomt met uw netspanning.
3. Het apparaat moet tijdens het gebruik met alle vier de wielen op een stevige,
stabiele en droge ondergrond staan, zodat deze niet kan omvallen. Als alterna-
tief kunt u de Silent Heater aan een hittebestendige muur monteren. Houdt u
bij wandmontage de aangegeven veiligheidsafstand van tenminste 15 cm tot de
vloer, 25 cm tot de aangrenzende wand en 45 cm boven de verwarming aan,
zodat het apparaat niet oververhit raakt en zodat de lucht vrij kan circuleren.
Houdt deze veiligheidsafstand aan de zijkanten en bovenkant ook aan als het
apparaat op de voetjes staand gebruikt wordt.
4. Laat het netsnoer niet over randen hangen om te voorkomen dat het apparaat
omgetrokken wordt. Let erop dat het snoer niet met hete oppervlaktes zoals een
kachel of radiator of met het apparaat zelf in aanraking komt. Rol het snoer al-
tijd volledig af, voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
5. Houd het apparaat uit de buurt van hete lucht, hete ovens, apparaten die
warmte afgeven of andere warmtebronnen. Gebruik het apparaat nooit op een
nat of warm oppervlak. Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, hitte of
open vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende delen of andere ap-
paraten.
6. Til het apparaat niet aan het snoer op en trek niet aan het snoer. Plaats niets op
het snoer.
7. Sluit het apparaat niet aan met een meervoudige verdeeldoos of op een stop-
contact waar ook een ander apparaat aangesloten is.
8. Wij raden het af om met dit apparaat met een verlengsnoer te gebruiken. Plaats
het apparaat niet direct onder een stopcontact.
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 50
Pagina: 50
51
9. Haal altijd de stekker uit het stopcontact, als u het apparaat niet gebruikt of het
onbeheerd achterlaat of als deze schoongemaakt moet worden. We raden het
gebruik van een aardlekschakelaar aan, om een extra zekerheid bij het gebruik
van elektrische apparatuur te waarborgen. Het is raadzaam om een veilig-
heidsschakelaar van maximaal 30 mA te gebruiken. Vakkundig advies vindt u bij
uw elektricien.
10. Voer geen wijzigen uit aan het apparaat, het snoer, de stekker of de accessoires.
11. Controleer uw verwarmingsapparaat voor ieder gebruik.
12. Om een stroomstoot te vermijden, dient u het apparaat niet meer te gebruiken
als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat andere storingen
vertoont, gevallen is of enigszins beschadigd is. Voer nooit zelf reparaties uit,
maar geef het apparaat af bij Solis of een van de door Solis erkende service-
punten, om het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch in
orde te maken. Open het apparaat nooit – kans op stroomstoten!
13. Grijp nooit naar een apparaat dat in het water gevallen is. Haal eerst de stekker
uit het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt. Neem deze niet
weer in gebruik, totdat u het apparaat bij Solis of bij een door Solis erkend ser-
vicepunt op zijn werking en gebruiksveiligheid heeft laten controleren.
14. Plaats het apparaat nooit zo, dat in het in water zou kunnen vallen (bijvoorbeeld
naast een bad). Niet gebruiken in vochtige ruimtes of badkamers en niet bloot-
stellen aan vocht – het apparaat moet helemaal droog zijn.
15. Plaats het apparaat zo, dat er geen direct zonlicht op valt.
16. Stop nooit scherpe of spitse objecten en gereedschap in de openingen van het
apparaat. Het apparaat kan beschadigd worden, met (als gevolg) gevaar voor
stroomstoten!
17. Het apparaat niet schudden of verplaatsen als deze in gebruik is.
18. Gebruik het apparaat alleen zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Ge-
bruik alleen de meegeleverde accessoires. Het gebruik van verkeerde accessoires
kan tot beschadiging van het apparaat leiden.
19. Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik thuis en niet voor commercieel ge-
bruik.
20. Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik. Gebruik het apparaat niet op
vaartuigen of boten.
21. Personen met beperkte psychische, sensorische of intellectuele capaciteit (ook
kinderen) of onwetende en onervaren personen mogen de Silent Heater niet ge-
bruiken, tenzij door een bevoegd persoon die voor hen verantwoordelijk is toe-
zicht wordt gehouden of diegene exact uitlegt hoe het apparaat gebruikt dient
te worden.
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 51
Pagina: 51
52
22. Er moet op worden toegezien, dat kinderen niet met het apparaat spelen.
23. Voor uw eigen veiligheid is het apparaat met een thermosschakelaar uitgevoerd.
Mocht de Silent Heater oververhit raken, dan schakelt deze het apparaat auto-
matisch uit, zodat deze niet beschadigd kan raken. Uw Silent Heater gaat au-
tomatisch weer aan, zodra deze weer afgekoeld is.
24. Gebruik het apparaat alleen staand of recht opgehangen. Als het apparaat draait,
kantelt of omvalt, dan schakelt een ingebouwd veiligheidsmechanisme de ver-
warming automatisch uit.
25. Dek het apparaat tijdens gebruik nooit af – gevaar voor oververhitting! Er is een
luchttoevoer aan het onderste gedeelte van het apparaat en een luchtafvoer aan
het bovenste gedeelte van het apparaat.
26. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de ON/OFF knop en hoofdschakelaar uit,
voordat u het apparaat verplaatst, uit elkaar haalt of gaat schoonmaken. Haal ook
de stekker uit het stopcontact. Doe dit ook als het apparaat niet in gebruik is.
27. Gebruik het apparaat niet in ruimtes met explosieve of ontvlambare stoffen of
vloeistoffen, zoals spuitbussen (deodorant, haarspray, etc.). Ook niet in stoffige
ruimte a gebruiken.
28. Niets in het apparaat spuiten.
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 52
Pagina: 52
Hierop moet u letten, voordat u de verwarming gaat gebruiken:
• Plaats niets op het apparaat.
• De verwarming nooit met een deken, nat of warm textiel of zoiets dergelijks af-
dekken. Het apparaat kan oververhit raken en beschadigd worden of strooms-
toten, brand- en persoonlijk letsel veroorzaken.
• Nooit de luchtopeningen boven en onder aan het apparaat afdekken of de lucht-
circulatie blokkeren! Houd voldoende afstand van gordijnen, meubels of wan-
den!
• Het apparaat nooit uitzetten door de stekker uit het stopcontact te halen. Al-
tijd eerst met de ON/OFF knop en dan de hoofdschakelaar uitzetten, voordat u
de stekker uit het stopcontact haalt.
• Bedien het apparaat nooit met natte handen en haal ook niet met natte han-
den de stekker uit het stopcontact.
• Tijdens gebruik wordt de verwarming heet. Raal daarom nooit de luchtafvoer of
de voorkant aan. U kunt zich branden!
• Laat het apparaat altijd eerst afkoelen, voordat u deze verplaatst! Het apparaat
blijft ook na het uitschakelen nog enige tijd heet!
• Gebruik geen voorprogrammeringen, tijdschakelaars of zoiets dergelijks om het
apparaat automatisch aan te zetten. Gebruik zonder toezicht is niet toegestaan.
(Brandgevaar!)
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele stickers en gooi deze weg,
voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
53
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 53
Pagina: 53
54
▲ BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
Aanduiding standen LED display:
• LO van Low (lage verwarmingstand)
• HI van High (maximale verwarmingstand)
• AUTO van Automatisch (automatische verwarmingstand met het vaststellen van
de gewenste kamertemperatuur)
Bedieningspaneel en afstandbediening
1 ON/OFF knop
Om het apparaat aan- en uit te zetten
2 MODE knop
Voor het instellen van de verwarmingstand of
voor automatisch gebruik
3 TEMP knop
Voor het instellen van de temperatuur in de
automatische stand
4 TIMER knop
Voor het instellen van de gebruiksduur
De hoofdschakelaar bevindt zich onder het bedieningspa-
neel op het apparaat.
Opmerking: De functieknoppen van de afstandbediening
zijn gelijk met die op het bedieningspaneel op het appa-
raat zelf.
A Glazen paneel
B Wielen
C Hoofdschakelaar
D Bedieningspaneel
E Luchtafvoer
F Muurbeugel
G Achterzijde van het apparaat
H Luchttoevoer
J LED display
3
4
2
1
Hoofdschakelaar
(alleen op het
apparaat)
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 54
Pagina: 55
56
▲ MONTAGE VAN DE VERWARMING
WANDMONTAGE
• Minimale afstanden bij de wandmontage
Tot de dichstbijzijnde muur:
tenminste 25 cm
Tot de grond: tenminste 15 cm
Naar boven: tenminste 45 cm
• Gebruik uitsluitend de meegeleverde muur-
beugels.
• Let op de bovengenoemde minimale afstan-
den voor muren, vloeren en plafonds voor
een optimale werking zoals voldoende lucht-
circulatie te bewerkstelligen en oververhitting
te voorkomen.
• De verwarming mag alleen aan een hittebestendige muur worden bevestigd.
Stap 1: Muurbeugels aan de achterkant van het apparaat bevestigen
• Schroef de beide kleine schroeven aan de bovenkant van de verticale muur-
beugels met een schroevendraaier los. Druk nu het bovenste en het onderste deel
van de beide kleine risersteunen die door de schroeven op hun plaats gehouden
worden, naar elkaar toe. Nu kunt u de risersteunen uit de sleuven trekken.
• Trek ook de beide onderste risersteunen uit de sleuven en verwijder de muur-
beugels van de achterkant van het apparaat.
1 Bovenste risersteunen
met elk een kleine
schroef
2 Verticale beugelstangen
3 4 boringen voor de
wandschroeven
4 Onderste risersteunen
3
3
1
1
2
2
3
3 4
4
45 cm
25 cm
15 cm
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 56
Pagina: 56
Step 2: Muurbeugels aan de wand vastschroeven
• Bevestig de muurbeugels aan de wand, door de vier schroeven (meegeleverd)
door de vier boringen in de verticale beugelstanden (elk 2 per stang) aan de wand
te schroeven. Gebruik eventueel een waterpas, zodat de beugels waterpas aan
de muur bevestigd worden.
Stap 3: De verwarming op de muurbeugels vastzetten
• Til de verwarming in een rechte positie omhoog en druk de beide onderste sleu-
ven aan de achterkant van het apparaat op de beide onderste risersteunen. Druk
dan de verwarming iets naar beneden, zodat de risersteunen het apparaat vast-
zetten.
• Druk dan ook de beide bovenste sleuven aan de achterzijde van het apparaat
op de bovenste risersteunen van de muurbeugels. Bevestig het apparaat defi-
nitief door de kleine schroeven weer in de beide bovenste risersteunen te
schroeven.
VOOR STAAND GEBRUIK
• Als u de verwarming staand op de twee voeten met elk twee wielen wilt ge-
bruiken, schroef dan eerst de beide schroeven aan de onderkant van het appa-
raat eraf. Doe de beide wielen elk op het metalen gedeelte. Beide boringen moe-
ten over elkaar heen liggen. Bevestig de voeten door de beide schroeven weer
door de voet in het apparaat te schroeven. Schroef deze zover aan dat de ver-
warming recht op de voeten en de grond staat.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een spanning van 220-240V /
50-60Hz.
• Als u het apparaat aan de wand bevestigt, dan moet een elektricien de elektri-
sche aansluiting regelen, tenzij er een stopcontact in de buurt is, waar het net-
snoer op aangesloten kan worden.
57
schroeven
voet met elk twee wielen
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 57
Pagina: 57
58
▲ IN GEBRUIKNAME
• Doe de stekker in een juist stopcontact.
• Zet het apparaat met de hoofdschakelaar aan (stand I).
• Op de LED display licht de actuele kamertemperatuur op. Het apparaat bevindt
zich in de stand-by modus. U kunt het apparaat nu met de functieknoppen op
het apparaat of op de afstandbediening bedienen.
DE FUNCTIEKNOPPEN OP DE SILENT HEAT ER EN
AFSTANDBEDIENING
1. AAN/UIT knop (ON/OFF)
• Met deze knop zet u het apparaat aan en uit. Alleen als u op deze knop heeft
gedrukt, kunt u vervolgens de knoppen die hieronder staan beschreven ge-
bruiken. In de display licht de
verwarmingstand „LO“ op.
2. MODE knop
Met deze knop kunt u de verwarmingstand instellen. Door iedere
druk op de knop komt u op de volgende functiestanden:
• LO – In de LO stand staat het lage verwarmingsvermogen
aan. Op de display licht LO voor “low“ op.
• HI – In de HI stand staat het maximale verwarmings-
vermogen aan. Op de display licht HI voor “high“ op.
• AUTO – In de AUTO stand staat het automatische verwar-
mingsvermogen aans. Dat betekent dat het apparaat net zo-
lang verwarmt, totdat de door u ingestelde kamertempera-
tuur bereikt is en gaat dan automatische uit. Als de
kamertemperatuur onder de ingestelde waarde komt, dan
gaat het apparaat weer automatisch aan. Op de display
licht AUTO op.
Let op: In de automatische stand moet u de door u ge-
wenste temperatuur met de TEMP knop instellen.
3. TEMP knop
• Let op: De temperatuur kunt u alleen instellen in de automatische AUTO stand.
• U kunt een kamertemperatuur tussen 5° C en 35° C kiezen. Bij een maximale
temperatuur van 35° C verwarmt het apparaat permanent.
3
4
2
1
Hoofdschakelaar
(alleen op het ap-
paraat)
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 58
Pagina: 58
• Blijf op de TEMP knop drukken (of houd de knop ingedrukt), totdat de door uw
gewenste temperatuur op de display oplicht. Als u niet meer op de TEMP knop
drukt, dan knippert de ingestelde temperatuur op de display. De instelling is dan
bevestigd en op de display verschijnt de actuele kamertemperatuur weer.
• De in de Solis Silent Heater ingebouwde thermostaat meet de temperatuur in
de kamer en begint met het verwarmen. Zodra de ingestelde temperatuur be-
reikt wordt, dan stopt het verwarmen. Komt de kamertemperatuur weer onder
de ingestelde waarde, dan begint het verwarmen weer.
• Door het uitschakelen van het apparaat, wordt de geprogrammeerde tempera-
tuur weer verwijderd.
• Opmerking: Houd er rekening mee, dat de thermostaat in het apparaat alleen
de temperatuur kan meten die rondom het apparaat heerst.
Mocht u de temperatuur tegelijkertijd met een thermometer op enige afstand
van de verwarming meten (bijv. aan de andere kant van de kamer), dan kan de
waarde van de thermometer enkele graden onder de waarde liggen die aange-
geven wordt op de display van de verwarming. Als de thermometer bijv. juist di-
rect boven het apparaat wordt geplaatst, dan kan de temperatuur zelf hoger zijn
dan de display aangeeft, omdat warme lucht stijgt. Het verwarmen door de So-
lis Silent Heater vindt altijd plaatst op basis van de door de ingebouwde ther-
mometer gemeten en aangeduide temperatuur.
4. TIMER knop
• U kunt met de TIMER knop instellen hoe lang het apparaat aan blijft staan, zodra
u de Solis Silent Heater met de ON/OFF knop aan heeft gezet. Druk een keer op
de TIMER knop. Op de LED display licht nu de "0“ stand of de laatst gekozen
instelling op. Druk nu net zo vaak op de TIMER knop (of houd de knop inge-
drukt), totdat het door u gewenste aantal uren oplicht. De temperatuur kan in-
gesteld worden van 1 tot 24 uur in intervallen van 1 uur. Als de knop 5 secon-
den niet meer ingedrukt wordt, dan is de instelling bevestigd. Het aantal uren
knippert dan niet meer op de display en de actuele kamertemperatuur wordt
weer weergegeven.
• Als de ingestelde tijd is verstreken, dan stopt het apparaat met verwarmen en
gaat deze weer in de stand-by stand.
• Op de display licht het symbool van een klok op, zolang de TIMER functie ge-
activeerd is.
• De instelling van de TIMER wordt gewist, door het apparaat uit te zetten.
59
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 59
Pagina: 59
60
LED DISPLAY
• Op de LED display wordt de actuele kamertemperatuur en de ingestelde stand
(LO, HI of AUTO) weergegeven. Opmerking: Tijdens het programmeren van de
tijd (TIMER) of de temperatuur (TEMP) knipperen elk van deze beide instellingen.
Als de timer ingesteld is, dan wordt tevens het symbool van een klok weerge-
geven.
APPARAAT UITZETTEN
• Als u het apparaat wilt uitzetten, druk dan eerst op de ON/OFF knop en zet dan
de hoofdschakelaar op de "0" stand. Trek vervolgens de stekker uit het stop-
contact.
▲ REINIGING
• Haal het apparaat voor iedere schoonmaakbeurt eerst van de netstroom en laat
het volledig afkoelen.
• Maak het afgekoelde apparaat schoon met een iets vochtige doek.
• Houd spitse en scherpe voorwerpen uit de buurt van het apparaat, zodat deze
niet beschadigd kan worden.
• Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen en ook zo min mo-
gelijk aceton of alcohol.
• Doe het apparaat nooit onder water en laat het niet met water in contact ko-
men.
• Maak van tijd tot tijd ook het rooster bij de openingen van de luchttoevoer en
luchtafvoer boven en onder op het apparaat schoon. Gebruik daarvoor een stof-
zuiger die ingesteld is op de laagste zuigkracht.
▲ TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. HC15-14AR, type 683
Productbeschrijving Convectieverwarming
Spanning/Frequentie 220-240V - / 50/60 Hz
Vermogen 1.500 watt
Afmetingen (b x h x d) ca. 75 x 45 x 8,5 cm
(zonder poten of muurbeugels)
Gewicht ca. 7,5 kg (zonder voeten of muurbeugels)
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 60
Pagina: 60
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een
plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op
de juiste manier wordt verwerkt. Door de gescheiden inzameling van elektrische en
elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om
de verplichting om het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk on-
der de aandacht te brengen, is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afval-
bak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
61
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
SOLIS Silent Heater NL_2014 28.05.14 14:50 Seite 61

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 971.13.

Stel een vraag over de Solis 971.13

Heb je een vraag over de Solis 971.13 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 971.13. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 971.13 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.