Solis 558 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 558. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Waterkoker
  • Model/naam: 558
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 33
34
Hartelijk dank dat u de DIGITAL KETTLE van SOLIS hebt gekocht.
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat gaat gebruiken, en bewaar hem
goed, zodat u hem ook later nog kunt raadplegen.
Indien u het apparaat doorgeeft aan iemand anders, vergeet dan niet om deze gebruiksaanwijzing bij
het apparaat te voegen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOOR-
SCHRIFTEN
1. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem goed. Indien u het apparaat doorgeeft
aan iemand anders, vergeet dan niet om deze gebruiksaanwijzing bij het apparaat te voegen.
2. Het verdient aanbeveling een netaansluiting met een zekering van 10 A te gebruiken. Om overbelasting
van het schakelcircuit te voorkomen, mogen er in hetzelfde schakelcircuit geen andere apparaten
met een hoog vermogen worden gebruikt.
3. Haal de kan van het basisstation af, wanneer u hem gaat vullen. Droog de onderkant van de kan af,
voordat u hem terugplaatst op het basisstation.
4. Laat het apparaat na inschakeling nooit onbewaakt achter.
5. Wees extra voorzichtig, wanneer u het apparaat gebruikt in aanwezigheid van kinderen of ouderen.
6. De waterkoker mag alleen worden gebruikt op een vlakke ondergrond. Plaats het apparaat niet in de
buurt van een heet gasfornuis of elektrisch fornuis en niet op andere elektrische apparaten.
7. Pak het apparaat niet vast aan het hete oppervlak, maar altijd alleen aan de handgreep. Houd er
rekening mee dat er hete stoom uit de schenktuit en het deksel kan komen, vooral wanneer u de
kan opnieuw gaat vullen.
8. De waterkoker mag uitsluitend worden gebruikt voor het verhitten van water. Vul de kan niet verder
dan de «MAX»-markering en schakel de waterkoker niet in, wanneer hij niet minimaal tot de „MIN“-
markering met water is gevuld.
9. Laat het netsnoer niet over de tafelrand hangen en let op dat het niet in aanraking komt met hete
oppervlakken. Berg de overlengte van het netsnoer op in het daarvoor bedoelde vak in het basisstation.
10. Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen. Gebruik geen verlengsnoer, tenzij dit
door een gekwalificeerde vakman is gecontroleerd en getest. Sluit het apparaat alleen aan op een
netaansluiting met dezelfde wisselspanning als de spanning die staat aangegeven op het apparaat.
11. Een beschadigd netsnoer mag alleen worden vervangen bij een door SOLIS geautoriseerd servicepunt
of door daartoe geautoriseerde vakmensen.
12. Haal onder de volgende omstandigheden altijd de netstekker uit het stopcontact: wanneer er geen
water in de kan zit, tijdens het vullen, wanneer u de waterkoker niet gebruikt en voordat u het
apparaat gaat reinigen of verplaatsen.
13. Neem bij storingen en voor reparaties contact op met een door SOLIS geautoriseerd servicepunt of
direct met SOLIS AG. Probeer in geen geval het apparaat zelf te repareren.
WAARSCHUWING: om elektrische schokken te voorkomen, mag u de bodemplaat van de kan en
de bodemplaat van het basisstation nooit verwijderen.
14. Gebruik uitsluitend het basisstation dat met het apparaat is meegeleverd. Gebruik geen toebehoren
dat niet door SOLIS wordt aanbevolen, omdat u anders het risico loopt een elektrische schok te
krijgen of gewond te raken en er brand kan ontstaan.
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 34 16.02.11 18:01
Pagina: 34
35
15. Steek geen voorwerpen in de spleten en openingen van de waterkoker.
16. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen en zorg ervoor dat het niet in
aanraking komt met hete oppervlakken of in de knoop raakt.
17. Zet de waterkoker wanneer deze in gebruik is, niet te dicht bij de rand van het werkblad of de tafel.
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de waterkoker gebruikt, vlak, schoon en droog is. Houd de
waterkoker uit de buurt van wanden, gordijnen en andere materialen die gevoelige zijn voor warmte
of stoom. De afstand dient minimaal 20 cm te bedragen.
18. Vermijd contact met hete oppervlakken. Houd de waterkoker wanneer u hem optilt of draagt,
altijd alleen vast aan de handgreep.
19. Giet het water voorzichtig uit de waterkoker, omdat kokend water en stoom brandwonden
veroorzaken. Giet het water niet te snel uit de kan.
20. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u de bodemplaat van de waterkoker, het basisstation,
het netsnoer en de netstekker niet in water dompelen en dient u ervoor te zorgen dat deze compo-
nenten niet in contact komen met vocht.
21. Open het deksel niet, terwijl het apparaat in gebruik is.
22. Gebruik de waterkoker niet op het afdruipgedeelte van het aanrechtblad.
23. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte
lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan kennis en ervaring zonder dat zij
vooraf van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, hebben geleerd hoe ze het apparaat
moeten gebruiken.
24. Kinderen moeten in het oog worden gehouden, zodat gewaarborgd is dat ze niet met het apparaat
spelen.
25. Dit apparaat is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Gebruik het apparaat niet voor een ander doel dan
dat waarvoor het bestemd is. Gebruik het niet in rijdende voertuigen of op schepen. Gebruik het
apparaat niet in de openlucht.
26. Gebruik de waterkoker niet op een hellende ondergrond. Verplaats het apparaat niet, wanneer het
nog ingeschakeld is.
27. Deze waterkoker is alleen bedoeld voor huishoudelijke doeleinden en niet voor professioneel gebruik.
28. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Om bij het gebruik van elektrische apparaten beter beschermd te zijn, adviseren wij een aardlekschakelaar
te gebruiken. Het verdient aanbeveling een aardlekschakelaar te kiezen met een nominale lekstroom
van maximaal 30 mA. Voor deskundig advies kunt u terecht bij uw elektricien.
LET OP!
Wanneer de waterkoker te vol is, kan er kokend water naar buiten komen.
De waterkoker mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde basisstation.
Houd u s.v.p. aan de bovenstaande veiligheidsvoorschriften!
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 35 16.02.11 18:01
Pagina: 35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
BEKNOPTE BESCHRIJVING
• Snel verwarmen van water tot de gewenste temperatuur – spaart tijd en energie
• Verwisselbaar filter voor zo zuiver mogelijk water
• Automatische uitschakeling om droogkoken te voorkomen
• Gemakkelijk te zien hoeveel water er in de koker zit
• Behuizing van edelstaal
Beschrijving van de onderdelen
1. Deksel met kijkvenster
2. Schenktuit
3. Elektronische druktoetsen
4. Knop voor het openen van het deksel
5. Handgreep
6. Waterpeilindicator
7. Basisstation
8. Temperatuuraanduiding
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 36 16.02.11 18:01
Pagina: 36
37
GEBRUIK
Wanneer u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt of hem lang niet gebruikt hebt, vul de kan dan
tot de «MAX»-markering met water en breng dit aan de kook. Gooi het water daarna weg, vul de kan
opnieuw met water en breng ook dit aan de kook, zodat eventueel aanwezige vuildeeltjes uit het apparaat
worden verwijderd. Drink dit water niet.
1. Deksel openen
Wanneer u de in de handgreep geïntegreerde knop indrukt, wordt het deksel automatisch geopend.
2. Vullen met water
Haal de waterkoker van het basisstation af om hem te vullen. Vul de waterkoker minimaal tot boven de
«MIN»-markering, maar niet verder dan tot de «MAX»-markering. Sluit het deksel en zet de waterkoker
terug op het basisstation.
3. Temperatuuraanduiding
Wanneer de waterkan op het basisstation staat en de netstekker in het stopcontact wordt gestoken, gaat
op het display de letter «C» knipperen. Dit betekent dat de temperatuur wordt aangegeven in graden
Celsius. Even later wordt op het display de watertemperatuur in graden Celsius aangegeven. Wanneer de
netstekker in het stopcontact wordt gestoken zonder dat de waterkan zich op het basisstation bevindt,
verschijnt op het display de letter «E».
4. Gebruiksmodi
ON/OFF-toets: Wanneer u in de normale stand-bymodus de ON/OFF-toets indrukt, wordt het water
verhit tot 100° C. Zodra deze temperatuur is bereikt, wordt de waterkoker automatisch uitgeschakeld.
Met een geluidssignaal wordt aangegeven dat het water het kookpunt heeft bereikt.
Wanneer u tijdens het water koken de ON/OFF-toets indrukt, komt het apparaat weer op stand-by te staan.
PROGRAM-toets: Onafhankelijk van de gebruiksmodus kunt u met de PROGRAM-toets de temperatu-
urinstelling wijzigen. U kunt hierbij kiezen uit de volgende temperaturen:
40° C de punt (led) in de linker bovenhoek van het display licht op
60° C de punt (led) midden boven op het display licht op
80° C de punt (led) in de rechter bovenhoek van het display licht op
90° C de punt (led) in de rechter onderhoek van het display licht op
100° C de punt (led) midden onder op het display licht op
warm houden de punt (led) in de linker onderhoek van het display licht op.
Afhankelijk van het gekozen programma wordt de betreffende temperatuur bovendien aangegeven op
het display.
Na 3 seconden wordt op het display de actuele watertemperatuur aangegeven. Druk na het kiezen van
een programma op de ON/OFF-toets om de waterkoker in te schakelen. De led geeft aan welk programma
is ingesteld en van het display kunt u de actuele watertemperatuur aflezen. Wanneer het water de inge-
stelde temperatuur heeft bereikt, wordt het apparaat uitgeschakeld (behalve in het warmhoudprogramma).
Daarna licht op het display de led-punt op die bij het gekozen programma hoort. Wanneer u de ON/
OFF-toets nog een keer hebt ingedrukt, licht de led-punt voor het laatstgekozen programma op tot u
een ander programma kiest.
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 37 16.02.11 18:01
Pagina: 37
38
(
$1,1*
(
$1,1*
(
$1,1*




Warm houden: Na het kiezen van deze functie wordt op het display de temperatuur 70° C aangegeven.
Met de toetsen «+» en «-» kunt u deze temperatuur in stappen van 5 graden aanpassen. Druk op de
ON/OFF-toets, wanneer de gewenste temperatuur wordt aangegeven. De waterkoker wordt dan ingeschakeld.
Zodra de ingestelde temperatuur is bereikt, slaat het apparaat af. Wanneer de watertemperatuur
daalt tot meer dan 2° C onder de door u gekozen temperatuur, wordt het water opgewarmd tot de
geprogrammeerde temperatuur weer is bereikt. Wanneer de geprogrammeerde warmhoudtemperatuur
eenmaal is bereikt, wordt op het display permanent de gewenste temperatuur aangegeven en niet de
actuele watertemperatuur. De warmhoudfunctie blijft 120 minuten actief. Na afloop van deze tijd wordt
het apparaat uitgeschakeld. Wanneer de waterkan van het basisstation wordt afgehaald en weer wordt
teruggeplaatst, is de warmhoudfunctie gedeactiveerd.
5. Uitschakelen
Om het apparaat uit te schakelen, houdt u de ON/OFF-toets 3 seconden ingedrukt. Wanneer u de
ON/OFF-toets daarna opnieuw 3 seconden ingedrukt houdt, komt het apparaat op stand-by te staan.
6. Stand-bymodus
Het verwarmingselement is uitgeschakeld en op het display wordt de actuele watertemperatuur aangegeven.
7. Water schenken
Haal de waterkoker van het basisstation af en giet het water eruit.
FILTER INZETTEN
Druk van onder af
voorzichtig tegen
het filter.
Bevestig daarna de
onderste haak in de
richting van de pijl in
de opening.
Bevestig eerst de
twee bovenste haken
in de openingen in
de behuizing.
Steek het filter in de
richting van de pijl in
de waterkan.
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 38 16.02.11 18:01
Pagina: 38
39
REINIGING
Om zo lang mogelijk plezier te kunnen hebben van uw DIGITAL KETTLE, is het belangrijk dat u minerale
aanslag regelmatig verwijdert.
Haal altijd de netstekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen, voordat u het gaat
reinigen.
Gebruik voor het reinigen van de buitenkant van de waterkoker geen chemicaliën, staalwol of schuur-
middelen, omdat er anders krassen op het oppervlak komen en de kleur verbleekt.
Werkwijze
1. Reinig de waterkoker regelmatig met SOLIPOL. Informatie over de dosering en de inwerktijd vindt u op
de fles. SOLIPOL is verkrijgbaar bij de goede vakhandel en via Solis-Mail AG, telefoon: 0848 804 884,
fax: 0848 804 890, www.solis-shop.ch (verzending alleen binnen Zwitserland).
2. Leeg de waterkoker. Verwijder de achtergebleven aanslag met een vochtige doek.
3. Vul de waterkoker met schoon water en breng dit aan de kook. Doe dit daarna nog een keer.
De waterkoker is dan weer gereed voor gebruik.
4. Mocht de aanslag nog niet verdwenen zijn, herhaal de bovenstaande handelingen dan nog
een paar keer.
5. Gebruik voor het reinigen van het oppervlak een vochtige doek en wrijf het oppervlak na met
een droge doek.
6. Pak het filter vast aan de bovenkant, duw er voorzichtig tegen aan en trek het uit het apparaat.
Reinig het filter met schoon water en plaats het terug in de waterkoker.
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 39 16.02.11 18:01
Pagina: 39
40
Verwijdering
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn 2002/96/EC
Doe het toestel na afdanking niet bij het normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinza-
melpunt of bij een leverancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door de
gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen
voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het mogelijk dat de componenten worden hergebruikt
resp. gerecycled, waardoor er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om
het toestel volgens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hiernaast
het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
SOLIS behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en optische wijzigingen en modificaties
ter verbetering van haar producten.
SOLIS HELPLINE:
044 874 64 14
(Alleen voor klanten in Zwitserland) )
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt U ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te heffen, zonder dat U ons het apparaat hoeft te sturen. Wij beraden U graag.
TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnr. MK-17E01B
Nominale spanning 220 - 240 V
Nominaal vermogen 1850 - 2200 W
Inhoud 1,7 l
Afmetingen 24,4 x 16,4 x 25,3 cm
Gewicht 1,25 kg
Solis_DigitalKettle-Betriebsanleitung.indd 40 16.02.11 18:01

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 558.

Stel een vraag over de Solis 558

Heb je een vraag over de Solis 558 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 558. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 558 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.