Solis 4 in1 Table Grill Type 790 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 4 in1 Table Grill Type 790. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: 4 in1 Table Grill Type 790
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 32
65
7.	 We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebrui-
ken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
8.	 Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige, droge,
stabiele en hittebestendige ondergrond staan. Plaats het appa-
raat in het midden van de tafel, niet aan de tafelrand. Gebruik
een onderlegger onder het apparaat die bestand is tegen spet-
ters van het apparaat.
9.	 Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Niet
gebruiken in voertuigen of op boten.
10.	Houd een minimale afstand aan van 50 cm tussen het apparaat
en muren, gordijnen of andere warmte- en stoomgevoelige
materialen en voorwerpen en zorg ervoor dat de lucht vrij
rondom het apparaat kan circuleren.
11.	Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat in bedrijf is of nog warm is.
12.	Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het appa-
raat niet gebruikt, geen toezicht op het apparaat heeft of wan-
neer u het apparaat moet monteren, demonteren of reinigen.
Wij raden aan een aardlekschakelaar (FI-veiligheidsschakelaar)
te gebruiken om extra bescherming te bieden bij het gebruik
van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een​
veiligheids-
schakelaar te gebruiken met een nominale reststroom van
maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op met
uw elektricien.
13.	Voer geen wijzigingen uit aan apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
14.	Onjuist gebruik kan tot letsels leiden! Voor eventueel geleden
schade of verwondingen wordt geen aansprakelijkheid aan-
vaard.
15.	Probeer nooit een apparaat vast te nemen dat in water of
in een ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit
het stopcontact, voordat u het apparaat uit het water haalt.
Gebruik het apparaat pas weer als u het door Solis of een door
Solis erkend servicecenter hebt laten controleren op goede en
veilige werking.
▲
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees voor gebruik van uw Solis Table Grill aandachtig deze
gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat leert kennen en
veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze gebruiksaan-
wijzing zorgvuldig te bewaren en te overhandigen aan een
eventuele nieuwe eigenaar van het apparaat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in acht
worden genomen:
1.	 Om elektrische schokken te voorkomen mogen apparaat, net-
snoer, stekker en adapter niet in contact komen met water of
andere vloeistoffen. Risico op een elektrische schok! Als het
op het stopcontact aangesloten apparaat, het netsnoer of de
stekker 
/ 
adapter in contact komt met vloeistof, trek dan met
droge rubberen handschoenen onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact.
2.	 Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of de stekker uit het stopcontact trekken.
3.	 Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
4.	 Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat
het niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator of met het apparaat zelf.
5.	 Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparatuur of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open
vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onder-
delen of apparaten.
6.	 Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het
netsnoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen.
Trek nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact
te halen, maar trek aan de stekker.
64
Pagina: 33
27.	Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als de kabel of stekker beschadigd is of als het
apparaat andere storingen vertoont, gevallen is of anderszins
beschadigd is. Voer reparaties nooit zelf uit, maar lever het
apparaat in bij Solis of een door Solis erkend servicecenter om
het te laten controleren, repareren of mechanisch en elektrisch
te laten herstellen.
28.	Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de Table Grill niet gebruiken, tenzij onder toezicht
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid
en hun exacte instructies geeft over het correcte gebruik van
dit apparaat. Bovendien moeten zij precies hebben begrepen
welke gevaren kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe
het op een veilige manier kan worden gebruikt. Reiniging en
onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht. Het apparaat mag in geen geval
door kinderen jonger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
29.	Apparaat en netsnoer moeten tijdens en na het gebruik, zolang
het apparaat nog warm is, buiten het bereik van kinderen wor-
den gehouden – verbrandingsgevaar!
30.	Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de Table Grill spelen.
31.	LET OP: De temperaturen van apparaatonderdelen, grillplaat
en roestvrij stalen oplegplaat voor pannen blijven enige tijd na
het grillen erg hoog! Raak hete apparaatdelen niet aan, laat het
apparaat altijd eerst volledig afkoelen – verbrandingsgevaar!
32.	Wanneer u het apparaat niet gebruikt of wilt reinigen, moet
u de temperatuurregelaar tot de aanslag helemaal naar links
draaien, de stekker uit het stopcontact trekken en de aan-
sluitadapter uit het apparaat halen. Laat het apparaat volledig
afkoelen alvorens het te demonteren, te reinigen of te ver-
plaatsen.
33.	Steek de stekker alleen in het stopcontact of schakel het appa-
raat alleen in als het apparaat op een droge, stabiele en hitte-
bestendige ondergrond staat.
16.	Plaats het apparaat nooit zo dat het in het water kan vallen of
in contact kan komen met water of een andere vloeistof (bijv.
in de buurt van een gootsteen).
17.	Dompel het apparaat of onderdelen van het apparaat zoals de
stekker/adapter nooit onder in water en laat het geen contact
maken met water of andere vloeistoffen.
18.	Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
19.	Steek nooit scherpe of puntige voorwerpen en gereedschap in
de openingen van het apparaat. Het apparaat kan beschadigd
raken of er kan gevaar voor elektrocutie ontstaan!
20.	Gebruik nooit metalen keukenhulpmiddelen of grillbestek op
de grillplaat, aflegvlakken of in accessoires (raclettepannetje,
ronde miniwok) en gebruik nooit een mes om etenswaar op
de grillplaat of in het pannetje te snijden. Hierdoor kunt u de
antiaanbaklaag beschadigen.
21.	Het apparaat niet schudden of verplaatsen terwijl het in
gebruik is. Verplaats nooit een apparaat dat ingeschakeld is!
De oppervlakken van de Table Grill worden zeer heet en kun-
nen brandwonden veroorzaken.
22.	Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
handleiding. Gebruik alleen de meegeleverde of door Solis
aanbevolen accessoires, onjuiste accessoires kunnen leiden
tot schade aan het apparaat of brand, elektrische schokken of
persoonlijk letsel.
23.	Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbedie-
ning.
24.	Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
25.	Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
26.	Controleer uw Table Grill voor elk gebruik en kijk of het appa-
raat, het netsnoer en de stekker resp. de adapter onbeschadigd
zijn.
66 67
Pagina: 34
34.	Plaats nooit lege of gebruikte pannetjes of spatels op de
grillplaat of kookvlakken. Etensresten kunnen aanbranden!
Gebruik als aflegplek altijd de koude zone, d.w.z., de hittebe-
stendige roestvrij stalen plaat!
35.	LET OP: Als u het apparaat de eerste keer gebruikt, kan er wat
rookontwikkeling ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel bij
apparaten die warm worden tijdens gebruik, en dit verdwijnt
na korte tijd.
36.	Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas
dan is het apparaat permanent uitgeschakeld.
37.	Houd het apparaat schoon. Voor de reiniging en het opbergen
moet het apparaat worden uitgeschakeld en de stekker uit het
stopcontact en de adapter uit de aansluiting worden gehaald.
Zie daarvoor de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en
onderhoud" op pag. 77 van deze gebruiksaanwijzing.
38.	Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u de adapter in
de aansluiting steekt of de stekker in het stopcontact steekt.
69
68
Pagina: 35
70
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
71
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A	 Grillplaat met 2-zijdige gebruiksmogelijkheden
B	 Verwarmingselement (verwarmingsslang)
C	 Roestvrij stalen oplegplaten
D	 Roestvrij stalen poten met kunststof noppen
E	 Roestvrij stalen plaat (koude zone)
F	 Temperatuurregelaar
G	 Apparaataansluiting voor de aansluitstekker van de verbindingskabel
als u een extra Solis 4 in 1 Table Grill wilt aansluiten
H	 Apparaataansluiting voor de aansluitstekker van het netsnoer
I	 Accessoires:
3 hoekige raclettepannetjes met antiaanbaklaag
3 ronde miniwokpannetjes met antiaanbaklaag voor opwarmen
en doorbakken van kleine porties
3 kunststof spatels om de inhoud moeiteloos uit de pannetjes te schep-
pen
Netsnoer met stekker en aansluitstekker (landspecifiek)
Verbindingskabel voor een extra Solis 4 in 1 Table Grill
A
A
B
C
C
D
D
D
E
E
F
F
G
H
I
I
Pagina: 36
Draai de temperatuurregelaar naar rechts (in wijzerzin) tot de gewenste stand.
Zolang het apparaat wordt verhit, blijft het rode lampje van de temperatuurregelaar
branden.
Zodra de ingestelde temperatuur wordt bereikt, licht het groene lampje van de
temperatuurregelaar op.
Dit werkt zo gedurende ong. de eerste 75% van het verwarmingsvermogen. Gedu-
rende de overige 25% tot het maximum vermogen brandt het lampje permanent
rood.
Rood licht = opwarmfase
Groen licht = temperatuur bereikt
LET OP: Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u het netsnoer van het appa-
raat loskoppelen en de stekker uit het stopcontact halen. Pas dan is het apparaat
daadwerkelijk uitgeschakeld.
G	 Apparaataansluiting voor de aansluitstekker van de verbindingskabel
Op deze 4 in 
1 Table Grill kunt u maximaal twee extra 4 in 
1 Table Grills van Solis
aansluiten.
Steek de stekker met de contactstiften van de meegeleverde verbindingskabel in
de apparaataansluiting onder de temperatuurregelaar en het andere uiteinde in de
apparaataansluiting van de tweede 4 in 1 Table Grill.
Zo heeft u twee tafelgrills met slechts één netsnoer (en alleen één stopcontact
nodig) op de tafel staan die met een tussenkabel onderling zijn verbonden.
Op dezelfde manier kunt u nog een derde 4 in 1 Table Grill van Solis aansluiten.
H	 Apparaataansluiting voor de aansluitstekker van het netsnoer
Sluit eerst de aansluitstekker van het netsnoer aan op de apparaataansluiting en
steek vervolgens de stekker van het netsnoer in het stopcontact.
▲
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A	 Grillplaat met 2-zijdige gebruiksmogelijkheden:
•	 Klassieke grillplaat met geribbeld en glad plaatdeel; het geribbelde plaatdeel is
geschikt voor het grillen van vlees, het gladde voor het grillen van vis, zeevruch-
ten, groente enz.
•	 De grillplaat met ronde verdiepingen is geschikt voor de bereiding van crêpes of
als verwarmingsplaat voor de 3 ronde miniwokpannetjes.
De grillplaat van gegoten aluminium is hittebestendig en voorzien van een speciale
antiaanbaklaag.
B	 Verwarmingselement (verwarmingsslang)
De verwarmingsslang bevindt zich direct onder de grillplaat en dient voor de verhit-
ting van de grillplaat en voor verhitting langs boven van etenswaar in pannetjes die
direct eronder op de roestvrij stalen oplegplaten staan.
De temperatuur van de verwarmingsslang is dankzij de temperatuurregelaar
traploos instelbaar.
C	 Roestvrij stalen oplegplaten
Op de roestvrij stalen oplegplaten worden tijdens het grillen de raclettepannetjes
en ronde miniwokpannetjes geplaatst om etenswaar te bakken en te verwarmen.
D	 Roestvrij stalen poten met kunststof noppen
Dankzij de kunststof noppen komen er geen krassen op de ondergrond.
E	 Roestvrij stalen plaat (koude zone)
De roestvrij stalen plaat, de zogenaamde koude zone, dient tijdens het grillen als
aflegplek van niet gebruikte pannetjes en spatels.
Het is een van de grill gescheiden deel en kan gemakkelijk worden verwijderd en
gereinigd.
De hoeken van de onderlegger zijn eveneens voorzien van kunststof noppen zodat
de onderlegger geen krassen op de tafel achterlaat.
F	 Temperatuurregelaar
Zodra u de aansluitstekker van het netsnoer op de apparaataansluiting aansluit en
de stekker in een geschikt stopcontact steekt, licht het rode of groene lampje van
de temperatuurregelaar op.
Met de temperatuurregelaar kunt u de temperatuur traploos regelen. Hoe dikker
het punt naast de temperatuurregelaar, hoe hoger de temperatuur van het verwar-
mingselement.
72 73
Pagina: 37
▲
▲ INGEBRUIKNAME
1.	 Plaats het gereinigde apparaat op een droge, stabiele en hitte- en vochtbesten-
dige tafel.
2.	 Kies de geschikte kant van de grillplaat en plaats ze op de apparaatbasis. Gebruik
keukenpapier om de grillplaat met bakolie in te smeren.
3.	 Steek de aansluitstekker van het netsnoer in de apparaataansluiting en de stekker
van het netsnoer in een geschikt stopcontact.
4.	 Zet de temperatuurregelaar op het maximum vermogen en laat het apparaat
gedurende ong. 15 minuten opwarmen. In deze stand licht de omranding van
de regelaar rood op.
5.	 Draai nu de temperatuurregelaar naar de gewenste stand als de temperatuur
lager moet zijn dan de maximumtemperatuur.
U kunt uw grillgoed nu naar wens op de grillplaat leggen. Het geribbelde oppervlak
is vooral geschikt voor vlees, het gladde voor vis, zeevruchten of groente.
De raclettekaas kunt u in het hoekige raclettepannetje op de roestvrij stalen opleg-
plaat zetten zodat alles snel gaar wordt.
Gebruik de meegeleverde kunststof spatels om het etenswaar uit de pannetjes te
halen.
Gebruik een hittebestendige kunststof keukenspatel om het etenswaar van de grill-
plaat te halen. Gebruik nooit metalen keukenhulpmiddelen omdat u daarmee de
antiaanbaklaag beschadigt. Om deze reden mag u ook geen etenswaar op de grill-
plaat of in de pannetjes snijden. Gebruik ook geen grillbestek. Vermijd langdurig
contact van kunststof keukenhulpmiddelen met de hete grillplaat / hete pannetjes.
▲
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME
•	 Om productieresten op de grillplaat te verbranden en de coating van het
verwarmingselement voor te bereiden, moeten vóór het eerste gebruik alle
afneembare apparaatdelen worden gereinigd en moet het gemonteerde appa-
raat worden verwarmd.
1.	 Haal de grillplaat van de apparaatbasis. Reinig de grillplaat, de hoekige panne-
tjes, de ronde miniwokpannetjes en de kunststof spatels met een zachte doek
of spons in heet afwaswater. Spoel vervolgens alle delen met schoon water en
droog ze.
2.	 Maak de roestvrij stalen oplegplaat voor de pannetjes en het koud zone-opper-
vlak schoon met een vochtige, zachte doek.
3.	 Plaats het apparaat op een droog en hitte- en vochtbestendig werkoppervlak.
4.	 Plaat de droge grillplaat op de apparaatbasis en steek de aansluitstekker van het
netsnoer in de apparaataansluiting en de stekker van het netsnoer in een geschikt
stopcontact. De pannetjes mogen niet in het apparaat blijven.
5.	 Zet de temperatuurregelaar op de maximum stand (helemaal naar rechts) en het
rode opwarmlampje van de temperatuurregelaar licht op.
6.	 Laat het apparaat gedurende 10 minuten opwarmen, zet vervolgens de tempe-
ratuurregelaar op de laagste stand (helemaal naar links), haal de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
7.	 Maak de beide kanten van de afgekoelde grillplaat nogmaals schoon met een
licht bevochtigde doek.
8.	 Het apparaat is nu gereed voor gebruik.
74 75
Pagina: 38
▲
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
Controleer of u de aansluitstekker van het netsnoer uit het apparaat heeft gehaald
en of de grillplaat en de roestvrij stalen oplegplaat volledig zijn afgekoeld.
Bij hardnekkig vuil kunt u de grillplaat en pannetjes enige tijd in lauw water laten
weken of grillresten met een kleine hoeveelheid olie en keukenpapier verwijderen.
Gebruik in elk geval geen schurende middelen, oplosmiddelen, staalborstels of
schuursponsjes.
Reinig de grillplaat, pannetjes en kunststof spatels in heet water met een mild
afwasmiddel en een zachte spons of doek. Spoel vervolgens alles grondig na en
droog de onderdelen zorgvuldig. De delen zijn niet geschikt voor reiniging in vaat-
wassers.
De roestvrij stalen plaat kunt u met een licht bevochtigde lap schoonmaken en
vervolgens drogen.
Maak de apparaatbasis met de roestvrij stalen oplegplaat voor pannetjes schoon
met een licht bevochtigde doek en indien nodig ook het netsnoer. Dompel basis­
station, netsnoer, stekker of aansluitstekker nooit onder in water of andere vloei-
stoffen, en sproei geen water en andere vloeistoffen op de apparaatonderdelen.
Risico op een elektrische schok!
Gebruik voor de reiniging van apparaatonderdelen geen agressieve reinigings- of
oplosmiddelen of schurende materialen. Hierdoor kunt u oppervlakken beschadigen.
Zet vervolgens het apparaat opnieuw in elkaar.
■
■ TIPS VOOR PERFECT GRILLEN:
•	 Op de roestvrij stalen oplegplaat kunt u zowel de hoekige raclettepannetjes als
de ronde miniwokpannetjes plaatsen.
•	 Plaats de pannetjes en kunststof spatels bij een eetpauze altijd op de onderste
roestvrij stalen plaat, de zogenaamde koude zone. Laat u de pannetjes met
etenswaar op of in het hete apparaat, dan kan het etenswaar inbranden en kan
de coating van de pannetjes worden beschadigd.
•	 Draai bij een heet apparaat nooit de grillplaat om. De grillplaat is erg heet en u
kunt zich verbranden.
•	 Gebruik geen metalen keukenhulpmiddelen of messen op de grillplaat of in de
pannetjes om beschadiging van de antiaanbaklaag te voorkomen.
•	 Marineer of kruid het vlees alvorens het te grillen, maar zout het alleen nadat u
het van de grillplaat heeft gehaald, anders verliest het vlees te veel sap.
•	 Prik braadworsten vóór het grillen zodat ze niet openbarsten.
•	 Haal het te grillen etenswaar 30 minuten van tevoren uit de koelkast. Het
etenswaar braadt zo sneller en u voorkomt dat dik vlees van binnen koud blijft.
■
■ GRILLPLAAT MET RONDE VERDIEPINGEN
U kunt ook de andere kant van de grillplaat met ronde verdiepingen gebruiken.
Deze kant van de grillplaat is vooral geschikt voor de ronde miniwokpannetjes of
om crêpes op de grillplaat te bakken.
■
■ APPARAAT UITSCHAKELEN
Zet de temperatuurregelaar op de laagste temperatuur (regelaar helemaal naar links
draaien).
Om het apparaat volledig uit te schakelen trekt u de stekker uit het stopcontact.
Laat u het apparaat voor de reiniging volledig afkoelen. We raden u aan om de
grillplaat, accessoires en apparaatbasis na elk gebruik grondig te reinigen.
76 77
Pagina: 39
79
▲
▲ OPBERGEN
Gaat u de tafelgrill voorlopig niet meer gebruiken, haal dan de stekker uit het stop-
contact en maak het apparaat schoon en droog.
Verwijder het netsnoer en bewaar het naast het volledig afgekoelde apparaat.
Berg het volledig afgekoelde, gereinigde en droge apparaat gemonteerd samen
met de accessoires bij voorkeur op in de originele verpakking. Plaats geen voorwer-
pen op het apparaat.
▲
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr.	 Type 790
Productnaam	 4 in 1 Table Grill
	Tafelgrill/Raclette
Spanning/frequentie	 230 V~/50 Hz
Vermogen	 650 Watt
Afmetingen	ong. 44,5 x 15,0 x 15,5 cm 
	 (lengte x hoogte x diepte)
Gewicht	ong. 2,5 kg
Technische wijzigingen voorbehouden
78
▲
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Het afgedankte apparaat mag niet met het huishoudelijk vuil als restafval wor-
den verwerkt. Het afgedankte apparaat moet bij een plaatselijk afvalinzamelpunt
of leverancier worden ingeleverd zodat een milieuvriendelijke verwerking wordt
gegarandeerd. Door de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische
apparaten worden mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid
voorkomen en kunnen componenten worden hergebruikt of gerecycled, waardoor
er veel energie en grondstoffen worden bespaard. Om verplichte afvalverwerking
van het apparaat volgens de voorschriften duidelijk onder de aandacht te brengen
is hiernaast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich het recht voor om te allen tijde technische en
optische wijzigingen en modificaties uit te voeren om zijn producten te verbeteren.
091 802 90 10
Bewaar de originele verpakking van dit product goed zodat u ze voor even-
tueel transport of verzending van het product kunt gebruiken.
Solis of Switzerland AG
Solis-Haus • CH-8152 Glattbrugg-Zürich • Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 4 in1 Table Grill Type 790.

Stel een vraag over de Solis 4 in1 Table Grill Type 790

Heb je een vraag over de Solis 4 in1 Table Grill Type 790 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 4 in1 Table Grill Type 790. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 4 in1 Table Grill Type 790 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.