Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Solis
  • Product: Luchtbevochtiger
  • Model/naam: 3 in 1 Airwasher Ionic 7216
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 89
▲ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Lees voor gebruik van uw Solis 3 in 1 Airwasher Ionic zorg-
vuldig deze gebruiksaanwijzing zodat u het apparaat leert
kennen en veilig kunt bedienen. Wij raden u aan om deze
gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren en te overhan-
digen aan een eventuele nieuwe eigenaar van het appa-
raat.
Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten voor uw
eigen veiligheid de volgende veiligheidsmaatregelen in
acht worden genomen:
1. Om elektrische schokken te voorkomen mogen het op het
elektriciteitsnet aangesloten bovendeel van het apparaat, de
buitenkant van het waterreservoir, het netsnoer of de stekker,
de aansluitstekker en de apparaataansluiting niet in contact
komen met water of andere vloeistoffen. Risico op een elek-
trische schok! Als het bovendeel van het apparaat, de buiten-
kant van het waterreservoir, het netsnoer of de stekker/aan-
sluitstekker of de apparaataansluiting in contact komen met
een vloeistof, trek dan met droge rubberen handschoenen
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
2. Het apparaat nooit met natte of vochtige handen of voeten
bedienen of met natte handen de stekker uit het stopcontact
trekken.
3. Controleer voor ingebruikname of de op het typeplaatje aan-
gegeven spanning overeenkomt met uw netspanning.
4. Voer geen wijzigingen uit aan het apparaat, kabels, stekkers en
accessoires.
5. Gebruik het apparaat uitsluitend in overeenstemming met het
in de gebruiksaanwijzing beschreven gebruik om lucht in woon-
kamers te bevochtigen en te reinigen. Bescherm het apparaat
tegen vochtigheid en water, en gebruik het apparaat nooit bui-
tenshuis.
6. Laat het snoer niet over de rand van de tafel hangen, zodat het
niet omlaag kan worden getrokken. Zorg ervoor dat het net-
90
Pagina: 90
snoer niet in contact komt met hete oppervlakken, zoals een
kookplaat of een radiator, of met het apparaat zelf (behalve op
de apparaataansluiting).
7. Leg het netsnoer zodanig dat niemand erover kan struikelen.
Leg het netsnoer niet onder tapijten. Houd het netsnoer uit de
buurt van scherpe voorwerpen.
8. Wikkel het netsnoer altijd volledig af voor u de aansluitstekker
in de apparaataansluiting steekt of de stekker van het netsnoer
in het stopcontact steekt.
9. Niet aan het netsnoer trekken en het apparaat niet aan het net-
snoer dragen. U mag ook niets op het netsnoer plaatsen. Trek
nooit aan het snoer om het apparaat uit het stopcontact te
halen, maar trek aan de stekker.
10. We adviseren om met dit apparaat geen verlengsnoer te gebrui-
ken. Zet het apparaat niet direct onder een stopcontact.
11. Houd het apparaat uit de buurt van heet gas, hete kachels of
andere warmte uitstralende apparaten of warmtebronnen.
Gebruik het apparaat nooit op een nat of een heet oppervlak.
Plaats het apparaat niet in de buurt van vocht, warmte en open
vuur. Houd het apparaat uit de buurt van bewegende onder-
delen of apparaten.
12. Het apparaat moet tijdens het gebruik op een stevige, vlakke,
droge, stabiele en vochtongevoelige ondergrond staan (hoog-
polige tapijten zijn niet geschikt als ondergrond). Plaats het
apparaat nooit op een plek waar het kan omvallen of kan wor-
den omgestoten.
13. Bewaar een minimale afstand van 50 cm tussen het apparaat
en de muren, gordijnen of andere vochtgevoelige materialen en
voorwerpen, en zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat
kan circuleren.
14. Dek het apparaat nooit af met doeken en dergelijke als het
apparaat actief is. De luchtingangs- en -uitgangsopeningen
moeten altijd vrij blijven. Plaats niets op de Airwasher en ga
nooit op het apparaat zitten.
91
Pagina: 91
15. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of omgevingen
zoals een badkamer of zwembad. Gevaar voor stroomstoten en
brand! Gebruik het apparaat nooit in ruimtes met explosieve of
agressieve atmosferen, met hoge concentraties van oplosmid-
delen of met extreem hoge stofbelasting.
16. Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het
apparaat mag niet met regen in contact komen. Niet gebrui-
ken in voertuigen of op boten.
17. Trek de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat bui-
ten bedrijf is, als er geen toezicht is of als het moet worden
schoongemaakt. We raden aan om een aardlekschakelaar (FI-
veiligheidsschakelaar) te gebruiken voor extra bescherming bij
het gebruik van elektrische apparaten. Het is raadzaam om een
veiligheidsschakelaar te gebruiken met nominale reststroom van
maximaal 30 mA. Neem voor deskundig advies contact op
met uw elektricien.
18. Onjuist gebruik kan tot letsels leiden!
19. Probeer nooit een apparaat te pakken dat in water of in een
ander vloeistof is gevallen. Trek altijd de stekker uit het stop-
contact, alvorens het apparaat uit het water te halen. Gebruik
het apparaat pas weer als u het door Solis of een erkend Solis-
servicecenter hebt laten controleren op goede en veilige wer-
king.
20. Plaats het apparaat nooit zodanig dat het in het water kan val-
len of aan de buitenkant in contact kan komen met water of
een andere vloeistof.
21. Dompel het bovendeel van het apparaat, de buitenkant van het
waterreservoir, netsnoer of stekker/aansluitstekker en appa-
raataansluiting nooit onder in water en vermijd contact met
water of andere vloeistoffen.
22. Plaats het apparaat zo dat het niet aan direct zonlicht wordt
blootgesteld.
23. Steek nooit voorwerpen of gereedschap in de openingen van
het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken of er ontstaat
gevaar voor elektrocutie!
92
Pagina: 92
93
24. Schakel het apparaat altijd eerst uit, haal de stekker uit het stop-
contact en ledig het waterreservoir alvorens de Airwasher met
water te vullen of onderdelen te monteren of te verwijderen.
25. Gebruik het apparaat nooit zonder water. Let op: vul het water-
reservoir met schoon kraanwater uitsluitend bij uitgeschakeld
en losgekoppeld apparaat, en met bovendeel van het apparaat
verwijderd. Nadat het waterreservoir is gevuld, monteert u de
verwijderde onderdelen, sluit u het apparaat op het elektrici-
teitsnet aan en schakelt u het apparaat in.
26. Gebruik voor het vullen van het waterreservoir uitsluitend
schoon, lauw kraanwater (10°C tot maximaal 30°C). Vul het
waterreservoir tot de MAX-markering met water (ong.
3 cm onder de bovenrand van het waterreservoir loopt een lijn
met de aanduiding WATER LEVEL. Zorg dat u bij het vullen van
het waterreservoir deze lijn nooit overschrijdt). Voeg geen
additieven toe aan het water, zoals etherische oliën of
geurstoffen.
27. Houd bij het vullen het waterreservoir nooit direct onder een
kraan. Giet het water met behulp van een houder in het water-
reservoir. Haal voor het vullen van het waterreservoir altijd het
bovendeel van het apparaat en vul het nooit met water via de
luchtuitgang aan de bovenkant van het apparaat.
28. Schud of verplaats het apparaat niet tijdens gebruik. Verplaats
nooit het met water gevulde en ingeschakelde apparaat! Om
het apparaat te verplaatsen moet u het uitschakelen, de stek-
ker uit het stopcontact halen en het waterreservoir leegmaken.
29. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze
gebruiksaanwijzing. Gebruik alleen de door Solis meegele-
verde of aanbevolen accessoires. Onjuiste accessoires kunnen
het apparaat beschadigen, brand, elektrische schokken of per-
soonlijk letsel veroorzaken.
30. Gebruik het apparaat nooit met een timer of afstandsbediening.
31. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik,
niet voor commercieel gebruik.
Pagina: 93
94
32. Verwijder verpakkingsmateriaal en eventuele stickers resp.
labels voor ingebruikname van het apparaat en zorg voor een
adequate afvalverwerking.
33. Controleer uw 3 in 1 Airwasher Ionic voor elk gebruik en kijk
of het apparaat, het netsnoer en de stekker resp. de aansluit-
stekker onbeschadigd zijn.
34. Om elektrische schokken te voorkomen mag u het apparaat
niet gebruiken als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als
het apparaat andere storingen heeft, gevallen is of anderszins
beschadigd is of als het apparaat lek is en water lekt. Voer repa-
raties nooit zelf uit, maar lever het apparaat in bij Solis of een
erkend Solis-servicecenter om het te laten controleren, repare-
ren of mechanisch en elektrisch te laten herstellen.
35. Personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of onwetende en onervaren mensen en kinderen
mogen de Airwasher niet gebruiken, tenzij onder toezicht van
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en
goede instructies geeft over correct gebruik van dit apparaat.
Bovendien moeten zij precies hebben begrepen welke gevaren
kunnen voortvloeien uit het apparaat en hoe het op een veilige
manier kan worden gebruikt. Reiniging en onderhoud van het
apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder
toezicht. Het apparaat mag in geen geval door kinderen jon-
ger dan 8 jaar worden gebruikt of gereinigd.
36. Apparaat en netsnoer moeten buiten het bereik van kinderen
worden gebruikt en bewaard.
37. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen
dat ze niet met de Airwasher spelen.
38. Haal tijdens gebruik het bovendeel niet van het apparaat – het
apparaat zal onmiddellijk uitschakelen.
39. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het waterre-
servoir bijna leeg is en moet worden bijgevuld. Om het boven-
deel van het apparaat te verwijderen om het waterreservoir met
Pagina: 94
water te vullen (nooit boven de MAX-markering, zie punt 26,
vullen) schakelt u het apparaat uit en haalt u de stekker uit het
stopcontact. Haal voor het vullen van het waterreservoir
altijd het bovendeel van het apparaat en vul het nooit
met water via de luchtuitgang aan de bovenkant van
het apparaat.
40. Schakel het apparaat altijd eerst uit alvorens de stekker uit het
stopcontact te halen, anders kan het apparaat beschadigd
raken.
41. Het bovendeel van het apparaat moet tijdens gebruik altijd
gesloten op het waterreservoir liggen. Plaats niets op het appa-
raat terwijl het apparaat in werking of opgeborgen is.
42. Trek na elk gebruik altijd de stekker uit het stopcontact, pas dan
is het apparaat permanent uitgeschakeld.
43. Giet het water altijd af en droog de binnenkant wanneer u het
apparaat twee dagen of langer niet gebruikt. Bewaar het appa-
raat op een donkere, koele, goed geventileerde plek.
44. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd. Zie daarvoor
de aanwijzingen in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud"
op pagina 106 van deze gebruiksaanwijzing.
45. Reinig de behuizing van het apparaat alleen met een droge of
licht bevochtigde doek. Gebruik nooit agressieve, schurende of
bijtende reinigingsmiddelen.
46. Gebruik altijd de handvatten aan het waterreservoir om het
apparaat op te tillen of te verplaatsen. Schakel het apparaat
altijd eerst uit, haal de stekker uit het stopcontact en ledig het
waterreservoir. Verplaats het apparaat altijd voorzichtig, vermijd
schudden̈ of werpen om beschadiging en lekken te voorkomen.
95
Pagina: 95
▲ APPARAATBESCHRIJVING
A Bedieningspaneel met contactgevoelige sensortoetsen
en display met functieweergaven
B Luchtuitgang voor gereinigde en bevochtigde lucht
C Bovendeel van het apparaat met geïntegreerde handvatten
D Luchtingang (aan beide zijden)
E Filter (vast geïnstalleerd)
F Bevochtigingsschijven
G Waterreservoir
H Handvatten van het waterreservoir
96
B
A
C
D
E
F
G
H
Pagina: 96
97
DE FUNCTIETOETSEN EN FUNCTIEWEERGAVEN
1 Weergave voeding
2 Weergave nachtmodus
3 Weergave ionenfunctie
4 Weergave huidige kamerluchtvochtigheid "CURRENT HUMIDITY"
5 Weergave "WATER SHORTAGE" (waterreservoir bijna leeg)
6 Weergave automatische modus "AUTO"
7 "anion"-toets voor ionenfunctie
8 "sleep"-toets voor nachtmodus
9 "speed"-toets voor programmaselectie (bevochtigingsvermogen)
10 Weergave voor programmaselectie (bevochtigingsvermogen)
11 Weergave kinderslot (toetsen niet meer bedienbaar)
12 Weergave voor timer
13 "timer"-toets voor timerfunctie
14 "light"-toets voor verlichtingsfunctie
15 "timer"- en "light"-toets gelijktijdig: kinderslot
16 "power"-toets voor in- en uitschakelen
Alle functietoetsen zijn contactgevoelige sensortoetsen en vereisen licht contact
voor activering.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pagina: 97
98
L DE WERKING VAN SOLIS
3 IN 1 AIRWASHER IONIC
• Droge kamerlucht droogt de slijmvliezen uit, wat op zijn beurt verkoudheids-
ziekten, luchtweginfecties en hoofdpijn kan veroorzaken. Ook vermoeidheid,
concentratieproblemen, broze lippen en droge ogen zijn vaak een gevolg van te
droge kamerlucht. Daarnaast is een lage kamerluchtvochtigheid ook voor aller-
gische personen, huisdieren en huisplanten een belasting. Muziekinstrumenten
raken ontstemd en de stofontwikkeling en elektrostatische lading van textiel met
plastic vezels worden versterkt.
• Met Solis 3 in 1 Airwasher Ionic heeft u een goede keuze gemaakt in de bestrij-
ding van deze symptomen. Het apparaat bevochtigt en reinigt de kamerlucht op
natuurlijke wijze, zoals een verfrissende zomerbui: in Solis 3 in 1 Airwasher Ionic
draaien bevochtigingsschijven in een waterbad, waarmee het vuil in de aange-
zogen droge lucht op natuurlijke wijze in het water wordt opgevangen. De aan
de kamer afgegeven lucht is schoon en bevochtigd. Dankzij de ionenfunctie wor-
den extra vuildeeltjes en bacteriën uit de lucht verwijderd.
SOLIS IONIC SILVER STICK (als accessoire verkrijgbaar)
• Dankzij de Solis Ionic Silver Stick kunt u de groei van bacteriën in het apparaat
beperken en een optimale waterzuiverheid garanderen. Reden hiervoor is de anti-
microbiële werking van zilver: zodra de stick in contact komt met het water
komen zilverionen vrij tot de vereiste concentratie in het water is bereikt. De stick
werkt zodra er contact is met water, ook bij uitgeschakeld apparaat. De Solis Ionic
Silver Stick heeft een ioniserende werking voor een heel seizoen (ong. 6 maan-
den) en is uitsluitend geschikt voor gebruik in luchtbevochtigers.
Pagina: 98
99
▲ VOOR DE INGEBRUIKNAME
• Voordat u uw Airwasher voor de eerste keer gebruikt, moet u alle reclamestickers
verwijderen.
• Bedraagt de buitentemperatuur 0°C, dan moet u het apparaat eerst ong. 1 uur
aan de kamertemperatuur laten acclimatiseren en pas daarna in gebruik nemen.
• Gebruik het apparaat uitsluitend bij een kamertemperatuur tussen 5°C en
40°C. De relatieve kamerluchtvochtigheid mag niet hoger zijn dan 80%. Ove-
rigens: ideaal is een kamerluchtvochtigheid tussen 40% tot 60%.
• Zet de Airwasher op een stabiele, harde, droge, vlakke en vochtongevoelige
ondergrond waar het niet kan worden omgestoten. Een zacht tapijt of een tapijt-
vloer is niet geschikt als ondergrond. Adequate luchtcirculatie rond het apparaat
is uiterst belangrijk voor een probleemloze en efficiënte bevochtiging. We raden
een minimale afstand van 50 cm aan ten opzichte van wanden, verwarmingen
en andere voorwerpen.
• Haal het bovendeel van het apparaat door het voorzichtig omhoog te tillen. Houd
hiervoor met beide handen de handvatten vast.
• Plaats de Solis Ionic Silver Stick in de daarvoor bestemde houder in het water-
reservoir.
• Gebruik een bak om het waterreservoir met schoon kraanwater te vullen. Let er
daarbij op dat u de MAX-markering (zie punt 26 op pagina 93 van deze
gebruiksaanwijzing) niet overschrijdt. Het water mag niet koud zijn, maar ook
niet warmer dan 30°C. U kunt indien gewenst de bevochtigingsschijven verwij-
deren en het waterreservoir vervolgens met water vullen.
• LET OP: voeg geen additieven toe aan het water zoals etherische oliën of
geurstoffen! Deze additieven beschadigen uw apparaat en verkleuren het
plastic materiaal. Apparaten die door toevoeging van additieven zijn
Pagina: 99
100
beschadigd, vallen niet meer onder de garantie. Haal voor het vullen van
het waterreservoir altijd het bovendeel van het apparaat en vul het
nooit met water via de luchtuitgang aan de bovenkant van het apparaat.
• AANWIJZING: het gebruik van niet al te koud water garandeert een efficiënte
bevochtiging. Daarbij mag de watertemperatuur niet hoger zijn dan 30°C om
te vermijden dat bevochtigingsschijven en andere apparaatonderdelen bescha-
digd raken. Om een snelle verkalking te voorkomen kunt u bij sterk kalkhoudend
water ook gefilterd water gebruiken. Lichte kalkafzettingen hebben echter een
optimaliserende werking op de bevochtigingsschijven en zelfs op het bevochti-
gingsvermogen omdat er door de microstructuur van kalkafzettingen nog meer
water op de schijven achterblijft.
• Controleer of de assen met de bevochtigingsschijven correct in de zitting in het
waterreservoir zitten. Het tandwiel van de bevochtigingsschijven moet hiervoor
aan het achterste uiteinde van het reservoir liggen. AANWIJZING: de bevoch-
tigingsschijven passen alleen in de zitting wanneer het tandwiel in het achter-
ste uiteinde van het reservoir ligt.
• Plaats het bovendeel op het waterreservoir. Het kleine tandwiel van het boven-
deel (naast de filter) moet precies op het grote tandwiel van de bevochtigings-
schijven liggen.
• Steek de aansluitstekker in de apparaataansluiting en de stekker van het netsnoer
in het stopcontact. Het symbool (1) van de voeding licht op.
tandwiel
Pagina: 100
101
▲ DE FUNCTIETOETSEN
• De functietoetsen zijn contactgevoelige sensortoetsen. Wanneer u de functie-
toetsen kort aanraakt, wordt de desbetreffende functie ingeschakeld en lichten
de desbetreffende indicatielampjes op. Elk contact wordt begeleid door een sig-
naaltoon.
POWER-TOETS VOOR IN- EN UITSCHAKELING
VAN HET APPARAAT (16)
• Wanneer u op de "power"-toets drukt, wordt het apparaat ingeschakeld en licht
de weergave van de huidige kamerluchtvochtigheid "CURRENT HUMIDITY" (4)
onmiddellijk op met de desbetreffende waarde.
• Drukt u nogmaals op de "power"-toets, dan wordt het apparaat uitgeschakeld.
SPEED-TOETS VOOR PROGRAMMASELECTIE EN
INSTELLING VAN HET BEVOCHTIGINGSVERMOGEN (9)
• Met de "speed"-toets kunt u een van 4 programma's selecteren:
AUTO: in automatische modus wordt het bevochtigingsvermogen automatisch
aangepast aan de huidige kamerluchtvochtigheid, d.w.z.:
is de huidige kamerluchtvochtigheid lager dan 40% (in het display licht daarbij
de weergave "CURRENT HUMIDITY" (4) "LOW" op), dan werkt het apparaat op
hoogste snelheid.
ligt de huidige kamerluchtvochtigheid tussen 40% en 60% (in het display licht
daarbij de weergave "CURRENT HUMIDITY" (4) "LOW" en "MID" op), dan werkt
het apparaat op gemiddelde snelheid.
is de huidige kamerluchtvochtigheid hoger dan 60% (in het display licht daar-
bij de weergave "CURRENT HUMIDITY" (4) "LOW", "MID" en "HIGH" op), dan
werkt het apparaat op de laagste snelheid.
Op het bedieningspaneel lichten in oplopende richting de 6 balken van het
bevochtigingsvermogen en "AUTO" op.
LOW: in de modus "LOW" is het laagste bevochtigingsvermogen ingesteld. In
het bedieningspaneel lichten de weergave (10) "LOW" en de 2 onderste balken
op.
MID: in de modus "MID" is het gemiddelde bevochtigingsvermogen ingesteld.
In het bedieningspaneel lichten de weergave (10) "MID" en de 4 onderste bal-
ken op.
HIGH: in de modus "HIGH" is het hoogste bevochtigingsvermogen ingesteld.
In het bedieningspaneel lichten de weergave (10) "HIGH" en alle 6 balken op.
Pagina: 101
102
ANION-TOETS VOOR HET ACTIVEREN
VAN DE IONENFUNCTIE (7)
• Met de "anion"-toets kunt u de generator negatieve ionen inschakelen en daar-
mee extra vuildeeltjes en bacteriën uit de lucht halen.
• Weergave (3) licht op.
SLEEP-TOETS VOOR INSCHAKELING
VAN DE NACHTMODUS (8)
• Met de "sleep"-toets kunt u de nachtmodus activeren, d.w.z. dat alle indica-
tielampjes (behalve nachtmodus en voeding) worden uitgeschakeld en het
bevochtigingsvermogen op het laagste niveau wordt ingesteld.
TIMER-TOETS VOOR INSCHAKELING
VAN DE TIMERFUNCTIE (13)
• Met de "timer"-toets kunt u de werkingsduur van de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic
vastleggen. Elke aanraking van de "timer"-toets verlengt de werkingsduur met
één uur. U kunt een werkingsduur tussen 1 en 8 uur instellen. Op het bedie-
ningspaneel verschijnt het aantal ingestelde uren (12) en wordt de tijd afgeteld.
Na het verlopen van de ingestelde tijd schakelt het apparaat zich automatisch
uit.
LIGHT-TOETS VOOR INSCHAKELING
VAN DE ACHTERGRONDVERLICHTING (14)
• Door de "light"-toets in te drukken kunt u de achtergrondverlichting van het
bedieningspaneel in- of uitschakelen.
KINDERSLOT ACTIVEREN (13 + 14)
• Als u de toetsen "timer" (13) en "light" (14) 3 seconden lang gelijktijdig
indrukt, wordt het kinderslot geactiveerd. Nu kunnen de instellingen van het
apparaat niet meer worden gewijzigd omdat de toetsen niet meer op aanraking
reageren. Op het bedieningspaneel licht de weergave van het kinderslot (11) op.
• Om het kinderslot uit te schakelen drukt u opnieuw 3 seconden lang de toet-
sen "timer" en "light" in en de weergave van het kinderslot (11) verdwijnt.
Pagina: 102
103
De volgende weergaven lichten op zonder dat u een functie hebt ingescha-
keld:
• Weergave huidige kamerluchtvochtigheid "CURRENT HUMIDITY" (4)
De weergave "CURRENT HUMIDITY" licht op zodra u het apparaat met de
"power"-toets hebt ingeschakeld en toont de huidige relatieve luchtvochtig-
heidsgraad van de kamer:
LOW – de kamerluchtvochtigheid is laag, lager dan 40%
LOW en MID – gemiddelde kamerluchtvochtigheid, tussen 40% en 60%
LOW, MID en HIGH – de kamerluchtvochtigheid is hoog, hoger dan 60%
AANWIJZING: de ingebouwde hygrostaat van het apparaat meet de directe
luchtvochtigheid op het apparaat. Daarom is het mogelijk dat een externe
hygrostaat in bepaalde omstandigheden een andere luchtvochtigheidswaarde
kan aangeven.
• Weergave "Waterreservoir bijna leeg" (5)
Daalt de waterstand tot onder het minimum, dan licht de weergave (5) "WATER
SHORTAGE" op het bedieningspaneel op en wordt het apparaat automatisch uit-
geschakeld.
Pagina: 103
104
▲ INGEBRUIKNAME
U kunt het apparaat in gebruik nemen wanneer het waterreservoir tot aan de
MAX-markering (zie punt 26 op pagina 93 van deze gebruiksaanwijzing) met
schoon kraanwater is gevuld, het apparaat correct is gemonteerd en de stekker van
het netsnoer in het stopcontact zit.
1. APPARAAT INSCHAKELEN
Druk de "power"-toets in om het apparaat in te schakelen. Op het bedienings-
paneel licht de huidige luchtvochtigheid op en wordt "CURRENT HUMIDITY" en
"LOW" voor lage luchtvochtigheid of "LOW + MID" voor gemiddelde lucht-
vochtigheid of "LOW, MID + HIGH" voor hoge luchtvochtigheid weergegeven.
2. FUNCTIES SELECTEREN
Selecteer de gewenste functies. Stel het bevochtigingsvermogen in met de
"speed"-toets. Activeer indien gewenst de ionen-, nacht- en verlichtingsfunc-
ties. Stel indien gewenst de werkingsduur in met de "timer"-toets. U kunt ook
het kinderslot inschakelen.
• Over het algemeen geldt: hoe hoger de kamertemperatuur, hoe sneller de
bevochtiging.
• HINWEIS: haalt u tijdens werking het bovendeel van het waterreservoir, dan
wordt het apparaat automatisch gestopt. Alleen nadat het bovendeel opnieuw
correct op het met water gevuld waterreservoir zit, wordt het apparaat auto-
matisch ingeschakeld.
• Daarnaast schakelt het apparaat zich ook automatisch uit zodra er onvoldoende
water in het waterreservoir zit. In dergelijke gevallen licht weergave (5) op en
schakelt het apparaat zich uit.
• Om het apparaat met water te vullen schakelt u eerst het apparaat met de
"power"-toets (16) uit, haalt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
en de aansluitstekker uit de apparaataansluiting. Vervolgens tilt u met beide han-
den het bovendeel van het apparaat. Nu kunt u het waterreservoir met schoon
kraanwater vullen. Let er daarbij op dat u de MAX-markering in het waterre-
servoir (zie punt 26 op pagina 93 van deze gebruiksaanwijzing) niet over-
schrijdt.
Pagina: 104
▲ NA GEBRUIK
• Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet u eerst de "power"-toets (16)
indrukken en vervolgens het netsnoer van het stopcontact of de apparaataan-
sluiting loskoppelen.
• Wanneer u het apparaat langer dan 2 dagen niet gebruikt, raden we u aan om
het water uit het waterreservoir te gieten, het waterreservoir met een doek te
drogen en de bevochtigingsschijven bij geopend apparaat te laten drogen.
• We raden u verder aan om restwater in het waterreservoir altijd weg te
gieten alvorens het reservoir met schoon water te vullen.
• Belangrijk: om het water weg te gieten moet u altijd eerst de bevochti-
gingsschijven en de Solis Ionic Silver Stick uit het waterreservoir halen.
105
Pagina: 105
106
▲ REINIGING EN ONDERHOUD
• De aanbevolen reinigingsintervallen zijn afhankelijk van de waterkwaliteit,
gebruiksduur en gebruiksfrequentie.
• Voor de reiniging moet u het apparaat altijd eerst uitschakelen, de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact trekken en de aansluitstekker uit de apparaat-
aansluiting halen.
• We raden u aan om het waterreservoir dagelijks met schoon water te vullen.
WEKELIJKSE REINIGING VAN HET WATERRESERVOIR
EN BEVOCHTIGINGSSCHIJVEN
• Tijdens de werking verzamelen zich micro-organismen in het waterreservoir waar-
door het reservoir regelmatig, minstens een keer per week, moet worden
gereinigd. Gebruik hiervoor kraanwater met een mild spoelmiddel (max. 30°C!)
en een zachte doek of spons. Hierna spoelt u de binnenkant van het reservoir
grondig met water. Droog de binnenkant van het reservoir met een zachte doek
en laat het apparaat open drogen.
• Om de 4 weken moeten de bevochtigingsschijven worden gereinigd. Neem
hiervoor de bevochtigingsschijven uit het waterreservoir en draai de plastic
schroeven aan de voorzijde van de as los. Nu kunt u de bevochtigingsschijven
een voor een van de as halen. Reinig de bevochtigingsschijven met een doek of
spons en met warm (max. 30°C) kraanwater met een mild spoelmiddel. Plaats
vervolgens de bevochtigingsschijven op de as en draai de plastic schroef vast alvo-
rens de bevochtigingsschijven in het waterreservoir te zetten.
• Gebruikt u het met water gevulde apparaat langer dan een week niet, dan moet
u de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic ledigen en reinigen.
• LET OP: bevochtigingsschrijven en waterreservoir mogen niet in een wasmachine
worden gereinigd!
• Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of
metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
Pagina: 106
WATERRESERVOIR EN BEVOCHTIGINGSSCHIJVEN
ONTKALKEN
• Bij kalkafzetting in het waterreservoir en bevochtigingsschijven moeten ze met
SOLIPOL®
forte worden ontkalkt. Naargelang de waterhardheid moet de ont-
kalking een keer per maand worden uitgevoerd, bij zeer hard water om de twee
weken.
• Giet 3 liter water (ong. 30°C) in het waterreservoir en voeg 1 liter SOLIPOL®
forte
toe. Plaats alle onderdelen van het apparaat terug en laat het op een goed geven-
tileerde plek (bij voorkeur in de open lucht, bijv. op het balkon) met gemonteerde
bevochtigingsschijven gedurende minstens een uur lopen. We raden u aan om
voor ontkalking uitsluitend SOLIPOL®
forte te gebruiken. De reparatie van schade
die door het gebruik van een ongeschikt ontkalkingsmiddel is veroorzaakt, valt
niet onder de garantie.
• Afhankelijk van de kalkafzettingen kan de volledige ontkalking langer duren.
• Na ontkalking moeten waterreservoir en bevochtigingsschijven grondig met
water worden gespoeld en gedroogd.
HET BOVENDEEL EN DE BUITENKANT VAN HET
WATERRESERVOIR REINIGEN
• Reinig het bovendeel en de buitenkant van het waterreservoir regelmatig met
een licht bevochtigde doek en een mild reinigingsmiddel.
• Gebruik voor de reiniging geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen of
metalen schuursponsjes omdat die de oppervlakken kunnen beschadigen.
107
Pagina: 107
108
▲ OPSLAG
• Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker of het netsnoer is ver-
wijderd. Het waterreservoir moet leeg zijn.
• Controleer of het apparaat van binnen volledig schoon en droog is. Laat het
apparaat zo lang openstaan tot de bevochtigingsschijven en het waterreservoir
volledig droog zijn.
• Bewaar het apparaat rechtop op een droge, donkere plaats, bij voorkeur in de
originele verpakking. Plaats niets op het apparaat.
• Bewaar apparaat en netsnoer altijd buiten bereik van kinderen.
Pagina: 108
▲ PROBLEMEN OPLOSSEN
109
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
Ontoereikend
bevochtigings-
vermogen.
– De functie "LOW" is met
de "speed"-toets inge-
steld.
– Het water in het waterre-
servoir is zeer koud.
– Selecteer een hoger bevochti-
gingsvermogen, bijv. "MID" of
"HIGH".
– Selecteer het bevochtigingsvermo-
gen "HIGH" met de "speed"-
toets. Na 10 minuten zal het
bevochtigingsvermogen toene-
Geen bevochti-
gingvermogen.
– De stekker zit niet in het
stopcontact of de aan-
sluitstekker zit niet goed
in de apparaataansluiting.
– Het waarschuwingslampje
"WATER SHORTAGE" is
opgelicht waarop alle
indicatoren zijn uitgescha-
keld.
– Steek de stekker goed in het stop-
contact en de aansluitstekker goed
in de apparaataansluiting.
– Vul het waterreservoir tot de
MAX-markering met schoon water
en monteer het bovendeel van het
apparaat.
Een onafhanke-
lijke hygrostaat
meet een ande-
re relatieve
luchtvochtig-
heid dan het
display op het
apparaat.
– Er heeft zich vuil verza-
meld in de luchtuitgang
of luchtingang.
– Het apparaat staat in de
buurt van een raam of
open deur.
– Reinig de openingen van luchtuit-
gang en luchtingang.
Aanwijzing: In een kamer kunnen
verschillende luchtvochtigheids-
waarden worden gemeten. De
"CURRENT HUMIDITY"-waarde op
het apparaat heeft altijd betrek-
king op de luchtvochtigheid op
het apparaat.
– Plaats het apparaat op een tocht-
vrije plek.
Er komt een
onaangename
geur uit het
apparaat.
– In het waterreservoir zit
vervuild water.
– Er is schoon water bij ver-
vuild water in het water-
reservoir gegoten.
– Giet het water weg en reinig het
apparaat, zoals beschreven in
"Reiniging en onderhoud". Vul
het waterreservoir met schoon
kraanwater.
Pagina: 109
110
▲ TECHNISCHE SPECIFICATIES
Modelnr. LG-02, type 7216
Productnaam Airwasher
Spanning/Frequentie 220–240 V~ / 50/60 Hz
Vermogen 15 Watt
Capaciteit 6,2 liter
Afmetingen (b x h x d) ong. 32,0 x 43,5 x 33,0 cm
Gewicht ong. 7,3 kg
Technische wijzigingen voorbehouden.
ACCESSOIRES VOOR SOLIS 3 IN 1 AIRWASHER IONIC
Art.nr. Artikel
703.01 SOLIPOL®
forte (flacon à 1000 ml)
770.01 Ionic Silver Stick
De accessoires voor uw Solis 3 in 1 Airwasher Ionic zijn verkrijgbaar in de gespecia-
liseerde handel of bij Solis of Switzerland AG.
Telefoon: 0848 804 884, fax: 0848 804 890,
e-mail: info@solis-onlineshop.ch, www.solis-onlineshop.ch
(Verzending alleen binnen Zwitserland)
Pagina: 110
111
▲ VERWIJDERING
EU 2002/96/EC
Aanwijzingen voor het verwijderen van het product volgens EU-richtlijn
2002/96/EC
Dit apparaat als koelapparaat verwijderen. Doe het toestel na afdanking niet bij het
normale huisvuil, maar lever het in op een plaatselijk afvalinzamelpunt of bij een le-
verancier die ervoor zorgt dat het toestel op de juiste manier wordt verwerkt. Door
de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten worden mo-
gelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid voorkomen en is het
mogelijk dat de componenten worden hergebruikt resp. gerecycled, waardoor er veel
energie en grondstoffen worden bespaard. Om de verplichting om het toestel vol-
gens de voorschriften te verwijderen, duidelijk onder de aandacht te brengen, is hier-
naast het symbool van een doorgekruiste afvalbak afgebeeld.
Solis of Switzerland AG behoudt zich te allen tijde het recht voor van technische en
optische wijzigingen en modificaties ter verbetering van haar producten.
Bewaar de originele verpakking van dit product goed, zodat u deze voor een
eventueel transport of verzending van het product gebruiken kan.
Dit apparaat heeft een zeer lange levensduur en is erg betrouwbaar. Komt het toch voor dat er een
storing optreedt kunt u ons zonder meer bellen. Vaak is het probleem met een tip of met een trucje
op te lossen, zonder dat u ons het apparaat hoeft te sturen. Wij adviseren u graag.
Solis of Switzerland AG
Solis-House • Glattbrugg-Zürich, Zwitserland
Telefoon +41 44 874 64 54 • Fax +41 44 874 64 99
info@solis.ch • www.solis.ch • www.solis.com
Version 03/2018

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216.

Stel een vraag over de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216

Heb je een vraag over de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Solis 3 in 1 Airwasher Ionic 7216 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.