Singer Brilliance 6180 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Singer Brilliance 6180. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Singer
  • Product: Naaimachine
  • Model/naam: Brilliance 6180
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 80
83
NL/BE
Belangrijke veiligheidsinstructies......................................................................... Pagina 86
Technische gegevens........................................................................................................ Pagina 87
Beschrijving van de onderdelen
Naaimachine.................................................................................................................................. Pagina 87
Toebehoren.................................................................................................................................... Pagina 87
Ingebruikname
Elektrische aansluiting/voetpedaal.............................................................................................. Pagina 88
Hoofdschakelaar........................................................................................................................... Pagina 88
Garenkloshouder........................................................................................................................... Pagina 88
Naaivoetheffer............................................................................................................................... Pagina 89
Afdekplaat voor transporteurs...................................................................................................... Pagina 89
Gebruik van vrije arm.................................................................................................................... Pagina 89
Onderdraad opspoelen................................................................................................................ Pagina 90
Uitnemen van het spoelhuis........................................................................................................... Pagina 90
Aanbrengen van de spoel in het spoelhuis.................................................................................. Pagina 91
Aanbrengen van het spoelhuis in de grijper................................................................................ Pagina 91
Bovendraad inrijgen...................................................................................................................... Pagina 91
Gebruik van de draadinrijger....................................................................................................... Pagina 92
Onderdraad omhoog halen.......................................................................................................... Pagina 93
Stoffen-, garen- en naaldtabel................................................................................. Pagina 94
Wisselen van naald........................................................................................................... Pagina 94
Draadspanning instellen
Bij rechte steek............................................................................................................................... Pagina 95
Bij zigzagsteken en siersteken....................................................................................................... Pagina 96
Functie van het bedieningspaneel
Toetsen voor de steeknummers..................................................................................................... Pagina 96
Toetsen voor het instellen van de steeklengte/steekbreedte en naaldpositie........................... Pagina 96
Naaldposities voor de rechte steek.............................................................................................. Pagina 96
Regeling van de onderdraadspanning......................................................................................... Pagina 97
Wisselen van naaivoet.................................................................................................................. Pagina 97
Helpmeldingen...................................................................................................................... Pagina 98
Achteruitnaaiknop
Knop met dubbele functie voor achteruit naaien en afhechten.................................................. Pagina 98
Begin van het naaien
Naslagtabel voor steeklengten en steekbreedten....................................................................... Pagina 99
Overzicht steeknummers.............................................................................................. Pagina 102
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 83 09.02.15 12:02
Pagina: 81
84 NL/BE
Rechte steek............................................................................................................................. Pagina 103
Recht naaien met geleidingslijnen................................................................................................. Pagina 104
Quiltsteek met handwerkoptiek..................................................................................................... Pagina 104
Ritssluiting innaaien/koord innaaien........................................................................................... Pagina 104
Zigzagsteek
Steekbreedte en steeklengte instellen........................................................................................... Pagina 105
Meervoudige zigzagsteek.......................................................................................... Pagina 105
Schelpsteek.............................................................................................................................. Pagina 106
Rupssteek.................................................................................................................................. Pagina 106
Plaatsing van patronen................................................................................................. Pagina 106
Knoop aannaaien............................................................................................................... Pagina 107
Blinde steek.............................................................................................................................. Pagina 107
Stretchsteken.......................................................................................................................... Pagina 108
Rechte stretchsteek............................................................................................................ Pagina 108
Honingraatsteek.................................................................................................................. Pagina 109
Overlocksteek........................................................................................................................ Pagina 109
Veersteek................................................................................................................................... Pagina 109
Stretch-zigzagsteek........................................................................................................... Pagina 109
Dubbele overlocksteek.................................................................................................. Pagina 110
Kruissteek.................................................................................................................................. Pagina 110
Entre-deuxsteek................................................................................................................... Pagina 110
Laddersteek............................................................................................................................. Pagina 110
Picotsteek................................................................................................................................... Pagina 111
Kantsteek................................................................................................................................... Pagina 111
Schuine kantsteek.............................................................................................................. Pagina 111
Stretch-overlocksteek...................................................................................................... Pagina 111
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 84 09.02.15 12:02
Pagina: 82
85
NL/BE
Zeskantsteek.......................................................................................................................... Pagina 112
Griekse steek.......................................................................................................................... Pagina 112
Visgraatsteek......................................................................................................................... Pagina 112
Doornsteek............................................................................................................................... Pagina 112
Dubbele overlocksteek.................................................................................................. Pagina 113
Fagotsteek................................................................................................................................ Pagina 113
Elastische patchworksteek.......................................................................................... Pagina 113
Meer siersteken & ideeën voor decoraties................................................... Pagina 114
Knoopsgaten
Automatische knoopsgaten........................................................................................................... Pagina 114
Knoopsgat met inloopdraad......................................................................................................... Pagina 116
Onderhoud en reiniging
Onderhoud en reiniging van de naaimachine............................................................................. Pagina 116
Reiniging van het grijpergebied.................................................................................................... Pagina 117
Optioneel toebehoren
Groot aanschuifplateau................................................................................................................. Pagina 117
Nuttige tips bij storingen
Algemene storingen....................................................................................................................... Pagina 117
Problemen met de steken............................................................................................................... Pagina 117
Problemen met de draad............................................................................................................... Pagina 118
Speciaal toebehoren
Rolvoet............................................................................................................................................ Pagina 118
Speciale voet voor onzichtbare ritssluitingen............................................................................... Pagina 119
Voet voor het aannaaien van knopen.......................................................................................... Pagina 119
Zoomvoet........................................................................................................................................ Pagina 120
Overlockvoet.................................................................................................................................. Pagina 120
Garantie en service
Garantie......................................................................................................................................... Pagina 121
Service............................................................................................................................................ Pagina 121
Verklaring van overeenstemming....................................................................... Pagina 121
Verwijdering........................................................................................................................... Pagina 121
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 85 09.02.15 12:02
Pagina: 83
86 NL/BE
Naaimachine

Belangrijke
veiligheidsinstructies
Bij het gebruik van deze machine moeten steeds
de elementaire veiligheidsmaatregelen in acht wor-
den genomen. Lees alle instructie vóór het gebruik
van de machine zorgvuldig door.
	
LET OP!
Ter voorkoming van elektrische
schokken:
	
De machine nooit onbeheerd achterlaten,
wanneer deze met het stroomnet is verbonden.
Onmiddellijk na gebruik en vóór elke reiniging
de stekker uit het stopcontact trekken.
	VOORZICHTIG! De netspanning (spanning
op het stopcontact) moet altijd met de nomi-
nale spanning van de motor overeenstemmen.
	
De machine mag alleen voor het in dit hand-
boek beschreven doel worden gebruikt. Ge-
bruik uitsluitend toebehoren, dat door de
fabrikant in deze gebruiksaanwijzing wordt
aanbevolen.
	
Bij werkzaamheden in de buurt van de naald,
zoals draad door de naald of de grijper rijgen
en voor het wisselen van de naald, steekplaat
of naaivoet etc. de stekker uit het stopcontact
trekken of de machine uitschakelen.
	
De netstekker van de naaimachine uit het stop-
contact trekken wanneer de afdekkapen verwij-
derd worden bij het smeren of wanneer andere
onderhoudswerkzaamheden, die in deze
handleiding zijn beschreven, door de gebrui-
ker worden uitgevoerd.
	
Zelf instellen van de aandrijfriem van de motor
is niet toegestaan. Wanneer dergelijke instellin-
gen nodig zijn moet contact worden opgeno-
men met een erkende leverancier.
	
De netstekker niet aan de kabel maar aan de
stekker uit het stopcontact trekken.
	
Het voetpedaal voorzichtig behandelen en niet
op de grond laten vallen. Met name mogen er
geen voorwerpen op het voetpedaal worden
gelegd.
	
Gebruik altijd de juiste steekplaat. Een verkeerde
steekplaat kan tot breken van de naald leiden.
	
Geen kromme naalden gebruiken.
	
Bij het naaien de vingers niet in de buurt van
bewegende delen houden. In het gebied rond
de naaimachinenaald is extra voorzichtigheid
geboden.
	
Het naaigoed bij het naaien niet schuiven of er
aan trekken. Daardoor kan de naald verbui-
gen en breken.
	
Machine uitsluitend aan de draaggreep
optillen en verplaatsen.
	
De machine mag in geen geval worden
gebruikt wanneer de kabel of de netstekker be-
schadigd is, de machine niet correct werkt, op
de grond is gevallen of wanneer de machine
beschadigd of nat is. Wanneer een controle of
reparatie nodig is of wanneer elektrische of
mechanische aanpassingen nodig zijn, brengt
u de machine dan naar de dichtstbijzijnde
leverancier of klantenservice.
	
De machine mag niet worden gebruikt indien
ventilatie-openingen zijn afgesloten. Houd de
ventilatie-openingen van de machine en van
het voetpedaal vrij van pluis, stof en losse
weefsels.
	
Geen voorwerpen in de openingen van de
machine steken of erin laten vallen.
	
Machine niet buiten gebruiken.
	
De machine mag niet worden gebruikt op
plaatsen waar sprays of zuivere zuurstof
worden gebruikt.
	
De machine mag niet als speelgoed worden
gebruikt. Extra oplettendheid is geboden wan-
neer de machine door kinderen of in het bijzijn
van kinderen wordt gebruikt.
	
De machine en de machinekoffer niet blootstel-
len aan direct zonlicht of aan een zeer warm
of vochtig ruimteklimaat.
	
De machine, het voetpedaal en de netkabel
mogen niet met natte handen, natte doeken of
andere natte voorwerpen worden aangeraakt.
	
De stekker niet op een meervoudig stopcontact
aansluiten, waarop tevens netkabels van
andere apparaten zijn aangesloten.
	
De machine alleen op een vlakke, stabiele
tafel gebruiken.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 86 09.02.15 12:02
Pagina: 84
87
NL/BE
	
Vóór elk gebruik het deksel van de vrije arm en
de grijperruimte sluiten.
	
Naaivoet en naalden buiten het bereik van kin-
deren bewaren.
	
Machine niet zelf uit elkaar halen of wijzigen.
	
Vóór het onderhoud van de machine ervoor
zorgen, dat de netschakelaar is uitgeschakeld
en de netstekker uit het stopcontact is getrokken.
	 
Wanneer de netkabel beschadigd
is, moet deze door de fabrikant, de
leverancier of door een andere
	
gekwalificeerde persoon worden vervangen,
om mogelijke gevarenbronnen te elimineren.
	
Deze machine kan door kinderen vanaf 8 jaar
en ook door personen met verminderde licha-
melijke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt,
wanneer zij onder toezicht staan of zijn geïn-
strueerd in het veilige gebruik van de machine
en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met de machine spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet
door kinderen zonder toezicht worden uitge-
voerd.
	
Schakel de machine altijd uit wanneer u deze
onbeheerd achterlaat.
	
Trek vóór het onderhoud de netstekker eruit.
	
Wanneer de verlichting beschadigd is, moet
deze door een erkende leverancier worden
vervangen.
Technische gegevens
Nominale spanning: 230V~
Netfrequentie: 50Hz
Opgenomen vermogen: 65W
Omgevingstemperatuur: normale temperatuur
Gewicht: 6,2 kg
Afmetingen: 420x205x311mm
Geluidsniveau: minder dan 70dB (A)
	
Beschrijving van de
onderdelen
Naaimachine (afb. A)
1 	Draadgeleiding
2 	Draadhendel
3 	Instelwiel draadspanning
4 	Kopafdekking
5 	Draadafsnijder
6 	Aanschuifplateau (toebehorenbox)
7 	Spoelwinder
8 	Spoelwinder stop
9 	Stekenoverzicht
10	Achteruitnaaiknop
11 	Draaggreep
12 	Horizontale garenkloshouder
13 	Handwiel
14 	Hoofdschakelaar
15 	Netaansluiting
16 	Typeplaatje
17 	Draadgeleiding
18 	Knoopsgathendel
19 	Naaivoetheffer
20	Draadgeleiding
21 	Draadinrijger
22	Draadgeleiding
23	Naaivoetschroef
24	Naald
25	Steekplaat
26	Naaldstang
27	Naaivoethouder
28	Naaivoetontgrendeling
29	Naaldklemschroef
30	Naaivoet
31 	Transporteurs
32	Netkabel
33	Voetpedaal
34	Gebruiksaanwijzing
Toebehoren (afb. B)
35 Naaldenset
36 3 x spoel (1 in de machine)
37 Tweede garenkloshouder
38 Onderlegplaatjes (2 x)
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 87 09.02.15 12:02
Pagina: 85
88 NL/BE
39 Draadverloopring
40 Afsnijmesje/kwastje
41 Steekplaatsleutel
42 Afdekplaat voor transporteurs
43 Ritsvoet
44 Knoopsgatvoet
De meegeleverde naaivoet wordt stan-
daardnaaivoet genoemd en wordt bij het
meeste naaiwerk gebruikt.
Ingebruikname
	 
Machine altijd loskoppelen
van het net door de stekker
uit het stopcontact te trekken.
	
Voordat u de machine voor de eerste keer ge-
bruikt moet u overtollige olie, die zich tijdens
het vervoer bij de steekplaat kan verzamelen,
verwijderen.
	Elektrische aansluiting/
voetpedaal
	
Steek de netstekker (1) van de machine zoals
afgebeeld in het stopcontact (2). Sluit de stek-
ker (3) van het voetpedaal aan de aansluitbus
van de naaimachine aan.
	Aanwijzing: Bij niet aangesloten voetpedaal
kan de naaimachine niet in gebruik worden
genomen.
3
2
1
3
4
2
5
1
1 	Hoofdschakelaar
OFF/UIT
2 Stekker
3 Netkabel
4 Voetpedaal
5 Aansluitbus
Hoofdschakelaar
	
Uw machine naait alleen wanneer de hoofd-
schakelaar is ingeschakeld. Door de hoofd-
schakelaar wordt ook de naailamp aan- en
uitgeschakeld. Tijdens onderhoud of bij het ver-
vangen van de naald of de naailamp moet de
machine van het stroomnet worden losgekop-
peld door de stekker uit het stopcontact te
trekken.
Hoofdschakelaar
OFF/UIT:
Hoofdschakelaar
ON/AAN:
Garenkloshouder
HORIZONTALE GARENKLOSHOUDER
	
Plaats het garenklosje op de garenkloshouder
en beveilig het met de draadverloopring,
zodat de draad goed afloopt. Wanneer het
garenklosje van een draadspanner is voorzien
moet deze naar rechts wijzen.
VERTICALE GARENKLOSHOUDER VOOR
GROTERE GARENKLOSSEN
	
Garenkloshouder aanbrengen en een onder-
legplaatje erop zetten. Plaats een klosje garen
op de garenkloshouder.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 88 09.02.15 12:02
Pagina: 86
89
NL/BE
1
2
3
4
5
1
6
1 	Garenklosje
2 	Onderlegplaatje
3 	Verticale
garenkloshouder
4 	Garenkloshouder
5 	Draad-voorspanning
6 	Draadverloopring
Naaivoetheffer
Er zijn drie posities voor de naaivoet.
1. 	
Naaivoet in de onderste stand: voor het
naaien.
2. 	
Naaivoet in de middelste stand: om het naai-
goed eronder te leggen en weg te halen.
3. 	
Naaivoet in de bovenste stand: voor het
wisselen van de naaivoet of het verwijderen
van zeer dik naaigoed.
Afdekplaat voor transporteurs
	
Gebruik de afdekplaat voor de transporteurs,
wanneer u wilt dat de automatische transpor-
teurs van de machine worden uitgeschakeld
voor het aannaaien van knopen, naaien met
vrije hand en het stoppen. U kunt dan de stof
zelf geleiden en verplaatsen. Voor het aan-
brengen zet u de naald en de naaivoet naar
boven.
	
Leg de afdekplaat voor de transporteurs zo op
de steekplaat, dat de palletjes aan de onder-
kant vastklinken in de gaten.
Gebruik van vrije arm
	
U kunt uw machine als vrije-arm-machine en als
flatbedmachine gebruiken. Bij een aangebracht
aanschuifplateau heeft u een groter werkvlak
dan bij een flatbedmodel.
	
Voor het verwijderen houdt u het aanschuifpla-
teau met beide handen vast en trekt u het van
de machine af.
	
Voor het aanbrengen schuift u het aanschuif-
plateau in de juiste positie tegen de machine,
totdat het vastklikt.
	
Zonder aanschuifplateau kan de machine als
vrije-arm-machine worden gebruikt voor het
naaien van kinderkleding, manchetten, broeks-
pijpen en andere moeilijk toegankelijke
stukken.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 89 09.02.15 12:02
Pagina: 87
90 NL/BE
Onderdraad opspoelen
Verzeker u ervan dat u spoelen van
klasse 15 J gebruikt.
1.	
Plaats een garenklosje op de garenkloshouder
en beveilig het met de kleine draadverloop-
ring. Trek de draad van het garenklosje door
de draadgeleidingen, zoals weergegeven in
de afbeelding.
2. 	
Trek het uiteinde van de draad door het gat in
de spoel (zie afbeelding).
3. 	
Druk de spoelwinder zo ver mogelijk naar
links, (wanneer de spoelwinder niet naar links
staat). Steek de spoel zo op de spoelwinder
dat het uiteinde van de draad naar boven
wijst. Druk nu de spoelwinder naar rechts tot
hij vastklikt en houd het uiteinde van de draad
vast.
4. 	
Start de machine. Wanneer de spoel vol is
wordt de spoelwinder automatisch uitgescha-
keld. Druk de spoelwinder weer naar links,
neem de spoel eraf en snijd de uiteinden van
de draad af.
4
1
3
2
	
Uitnemen van het spoelhuis
1. 	
Breng de naald in zijn hoogste stand door het
handwiel naar voren te draaien.
2. 	
Open de vrije-arm-klep door deze naar voren
te trekken. Open het klepje van het spoelhuis
(zie afbeelding) en trek het spoelhuis uit de
grijper.
3. 	
Laat het klepje van het spoelhuis los en de
spoel valt eruit.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 90 09.02.15 12:02
Pagina: 88
91
NL/BE
	
Aanbrengen van de spoel
in het spoelhuis
1. 	
Neem het spoelhuis in de linkerhand en leg de
spoel er zo in, dat de spoel rechtsom draait.
2. 	
Leg de draad in de sleuf van het spoelhuis.
3. 	
Trek de draad onder de klemveer.
4. 	
Trek ongeveer 15 cm draad uit de spoel.
	
Aanbrengen van het spoelhuis
in de grijper
1. 	
Pak het spoelhuis met de linkerhand vast, open
het spoelklepje en steek het spoelhuis met de
grijpvinger naar boven op de pin in het mid-
den van de grijper.
2. 	
Let erop dat de draad vrij naar buiten hangt en
niet door het spoelhuis wordt ingeklemd.
	
Aanwijzing: Zorg ervoor dat de grijpvinger
van het spoelhuis precies in de bijbehorende
uitsparing van de afdekring van de grijper ligt.
3. 	
Wanneer u nu het spoelklepje loslaat klikt het
spoelhuis vast in de grijper.
1
2
1 	
Uitsparing voor grijpvinger
2 	Spoelklepje
	Bovendraad inrijgen
A.	
Zet de naaivoetheffer omhoog. Vóór het inrijgen
moet u altijd controleren of de naaivoetheffer
„boven” staat. (Wanneer de naaivoetheffer
niet omhoog wordt gezet, kan er geen correcte
draadspanning worden ingesteld.)
B.	
Draai het handwiel linksom tot de naald in de
bovenste stand staat en de draadhendel
zichtbaar is.
A B
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 91 09.02.15 12:02
Pagina: 89
92 NL/BE
C.	
Houd de draad met de rechterhand vast en rijg
deze met de linkerhand in de machine in de af-
gebeelde volgorde.
– 
Vervolgens van rechts naar links door de
draadhendel (3).
– 
Trek daarna de draad van voren naar achte-
ren door het oog van de naald (5). (Het ge-
bruik van de automatische draadinrijger is
op de volgende pagina beschreven.)
②
③
①
④
⑤
1
2 3
5
4
C
Belangrijke aanwijzing: Een eenvoudige con-
trole op het correcte inrijgen door de klemringen
kan als volgt worden gedaan:
1.	
Bij omhoog geheven naaivoet trekt u de draad
naar de achterkant van de machine. Daarbij
mag u slechts een lichte weerstand waarnemen
en geen of alleen een heel lichte buiging van
de naald zien.
2.	
Nu zet u de naaivoet omlaag en trek de draad
nogmaals naar de achterkant van de machine.
Deze keer moet u een aanzienlijke weerstand
voelen en een grotere buiging van de naald
zien. Wanneer u geen weerstand voelt duidt
dit op een foutief inrijgen in de machine. U
moet de draad opnieuw inrijgen.
Gebruik van de draadinrijger
Breng de naald in de hoogste stand door het hand-
wiel linksom te draaien.
1. 	
Haak de draad in de inrijghaak zoals weerge-
geven in de afbeelding.
2. 	
Houd het uiteinde van de draad vast en zet de
hendel van de draadinrijger omlaag.
3. 	
Draai nu de hendel tot aan de aanslag.
4. 	
Trek de draad onder de tong van de draadin-
rijger door en vervolgens naar boven.
5. 	
Draai de hendel terug. De draad wordt auto-
matisch door het oog van de naald getrokken.
6. 	
Laat de hendel los en trek de draad weg.
Aanwijzing: Voor het inrijgen met de
draadinrijger moet de machine op de rechte
steek zijn ingesteld.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 92 09.02.15 12:02
Pagina: 90
93
NL/BE
1 2
3
5 6
4
Onderdraad omhoog halen
1. 	
Zet de naaivoetheffer naar boven.
2. 	
Houd de bovendraad losjes vast met de linker-
hand en draai het handwiel linksom, zodat de
naald eerst naar beneden en daarna in de
hoogste stand wordt gebracht.
	
Aanwijzing: De onderdraad kan snel om-
hoog worden gehaald, wanneer men bij inge-
stelde rechte steek kort de achteruitnaaiknop
bedient en weer loslaat. De naaimachine zal
dan een beweging omlaag en vervolgens om-
hoog maken en bij opgeheven naald stoppen.
Het is kenmerkend voor deze computerge-
stuurde naaimachine, dat hij altijd met de
naald in de bovenste stand blijft staan.
3. 	
Trek zachtjes aan de bovendraad. De onder-
draad zal door de opening in de steekplaat
omhoog komen.
4. 	
Trek de boven- en onderdraad ongeveer 15cm
uit en leg beide draden naar achteren onder
de naaivoet.
1
2
3 4
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 93 09.02.15 12:02
Pagina: 91
94 NL/BE
Wisselen van naald
	 
Machine altijd loskoppelen
van het net door de stekker
uit het stopcontact te trekken.
1. 	
Handwiel linksom draaien tot de naald in de
hoogste stand staat.
2. 	
Klemschroef van de naald linksom eruit
draaien.
3. 	
Naald naar beneden trekken en eruit nemen.
4. 	
Nieuwe naald met de platte kant naar achte-
ren in de naaldhouder plaatsen.
5. 	
Naald tot aan de aanslag naar boven
drukken.
6. 	
Klemschroef van de naald met de meegele-
verde schroevendraaier vastdraaien.

Aanwijzing: Draai de schroef vast, maar
niet té vast.
	Tip: Het wisselen van naald is eenvoudiger
wanneer u een stukje stof onder de naaivoet
legt en de naaivoet omlaag zet. Dit voorkomt
dat de naald in het gat van de steekplaat valt.
Stoffen-, garen- en naaldtabel
De keuze van de juiste naald en het juiste garen hangt van de te verwerken stof af. De onderstaande ta-
bel is een praktische hulp bij de keuze van naalden en garens. Bekijk deze steeds voordat u met het naai-
werk begint. Let erop dat u hetzelfde type garen en dezelfde draaddikte voor boven- en onderdraad
gebruikt.
STOFFEN GARENS NAALDEN
Onderstaande stoffen kunnen bestaan uit
katoen, linnen, zijde, wol, viscose of
mengvezels. Ze zijn als voorbeeld voor
de bijbehorende gewichtsklasse vermeld. TYPE DIKTE
licht
batist
chiffon
crêpe
	katoen-polyester 100%
polyester
* gemerceriseerd nr. 60*
2020
rode schacht
11/80
oranje markering
middel-
zwaar
corduroy/flanel
gabardine
katoenen stoffen/linnen
mousseline
wollen crêpe
	katoen-polyester 100%
polyester
*	
gemerceriseerd nr. 50*
nylon
2020
rode schacht
14/90
blauwe markering
zwaar
gelamineerde weefsels
canvas
mantelstof/spijkerstof
linnen zeildoek/zeildoek
	katoen-polyester 100%
polyester
* gemerceriseerd nr. 40*
* zeer sterke garens
2020
rode schacht
16/100
violette markering
18/110
gele markering
gebreid
materiaal
gelamineerde gebreide
materialen
dubbelgebreide
materialen
jersey/tricot
katoen-polyester
polyester
nylon
2045
gele schacht
11/80
oranje markering
14/90
blauwe markering
16/100
violette markering
* Gebruik alleen Singer merknaalden voor betere resultaten
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 94 09.02.15 12:02
Pagina: 92
95
NL/BE
3
1
2
Platte kant naar achteren
1 	Platte kant
2 	Naald
3 	Pin
Draadspanning instellen
Voor 90% van uw naaiwerk hoeft u alleen het in-
stelwiel voor de draadspanning op „ 5 ” te zetten.
Het instelwiel voor de draadspanning zit op de bo-
venkant de machine.
Tip: Door een lichte verschuiving van basis-
stand 5 in de + of - richting bereikt men meestal
een beter naadbeeld.
Bij rechte steek
Een goed uitziende naad hangt in sterke mate af
van de juiste draadspanning van boven- en onder-
draad. Bij een correcte draadspanning moet de
verstrengeling van de beide draden in het midden
van uw naaigoed liggen.
Wanneer u onregelmatigheden in het naadbeeld
ziet moet u waarschijnlijk de draadspanning bijstel-
len. Voor het instellen van de draadspanning moet
de naaivoet omlaag staan.
Een symmetrische draadspanning (d.w.z. boven en
onder een identiek naadbeeld) is normaliter alleen
bij de rechte steek gewenst.
1
2
Bovendraadspanning te laag
Bovendraadspanning te hoog
Spanning verlagen Spanning verhogen
CORRECT
1 Onderkant
2 Bovenkant
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 95 09.02.15 12:02
Pagina: 93
96 NL/BE
	
Bij zigzagsteken en siersteken
Voor de zigzagsteek moet de draadspanning iets
losser worden ingesteld dan voor de rechte steek.
De naad ziet er mooier uit en u voorkomt rimpeling
van de naad wanneer de bovendraad aan de on-
derkant van de stof verschijnt.
	
Functie van het
bedieningspaneel
1 	Steeklengte
2 	LC-display
3 	
Toetsen voor handmatig instellen van de steek-
breedte/naaldpositie
4 	
Toetsen voor handmatig instellen van de steek-
lengte
5 	Stekenoverzicht
6 	
Toetsen voor de steeknummers
7 	
Nummer van de steek
8 	
Steekbreedte/naaldpositie bij rechte steek
5
2
3
6
7
8
4
1
	
Toetsen voor de
steeknummers 6
Wanneer de machine ingeschakeld wordt is de
rechte steek ingesteld en er verschijnt een pop-up
venster voor individuele instelmogelijkheden op het
LC-display.
Om een steekpatroon te selecteren gebruikt u de
linkertoets voor de keuze van het linkercijfer en de
rechtertoets voor de keuze van het rechtercijfer.
	
Toetsen voor het instellen van
de steeklengte/steekbreedte
en naaldpositie 3
Uw naaimachine naait met een vooraf ingestelde/
standaard steeklengte en -breedte.
De standaardinstellingen zijn op het display onder-
streept.
U kunt de steeklengte, steekbreedte of naaldpositie
voor de rechte steek handmatig wijzigen.
Aanwijzing: Sommige steken bieden meer moge-
lijkheden voor een handmatige instelling dan andere.
	
Naaldposities voor de
rechte steek
Voor de rechte steek staan 13 verschillende
naaldposities ter beschikking. De naaldpositie
wordt met de naaldpositietoets ingesteld (zie
volgende afbeelding).
naar rechts
Steekbreedte
naar links
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 96 09.02.15 12:02
Pagina: 94
97
NL/BE
	
Regeling van de
onderdraadspanning
De spanning van de onderdraad wordt alleen an-
ders ingesteld, wanneer door het regelen van de
bovendraadspanning geen juiste steekvorming
wordt bereikt. Door de schroef naar links te
draaien wordt de spanning losser, naar rechts
strakker. Wanneer de steekvorming goed is, maar
de naad samentrekt, kunnen gelijktijdig de boven-
en onderdraadspanning te strak zijn; beide span-
ningen moeten dan worden bijgesteld.
Om te controleren of de spanning van het spoel-
huis goed is, laat u het spoelhuis aan het draaduit-
einde naar beneden hangen en geeft u er een
korte ruk aan. Wanneer de spanning juist is komt
de draad ongeveer 5 –10 cm naar buiten. Wan-
neer de spanning te los is rolt de draad continu af.
Vergroten
Stof trekt samen
Verkleinen
	
Wisselen van naaivoet
Controleer of de naald „boven”
staat. Zet de naaivoetheffer omhoog.
1. 	
Druk op de naaivoetontgrendeling. De naai-
voet komt automatisch los uit zijn houder.
2. 	
Leg de gewenste naaivoet op de steekplaat en
centreer de pen van de naaivoet direct onder
de sleuf van de naaivoethouder.
3. 	
Laat nu de naaivoetheffer zakken, zodat de
naaivoethouder vastklikt aan de naaivoet.
1 3
2
1 3
2
1
2
3
1 	Naaivoetheffer
2 	Naaivoetontgrende-
ling
3 	Naaivoethouder
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 97 09.02.15 12:02
Pagina: 95
98 NL/BE
Helpmeldingen

De spoelwinder is tijdens het
naaien naar rechts (werkposi-
tie) gegleden.
	
Spoelwinder controleren en naar
links schuiven.
	
De knoopsgathendel is niet
neergelaten of omhoog gezet.
	
Knoopsgathendel voor het naaien
van knoopsgaten omlaag zetten.
	
Knoopsgathendel bij gewoon naaien
omhoog zetten.

De stekker van het voetpedaal
is tijdens het bedienen van het
pedaal eruit getrokken.
	
Stekker erin steken.
	
De machine blokkeert omdat
de draad bij de spoel in de
knoop is geraakt of omdat de
naaibeweging met geweld is
onderbroken.
	
Hoofdschakelaar uitschakelen en het
probleem verhelpen.

De achteruitnaaiknop/hecht-
toets werd ingedrukt terwijl
de knoopsgatsteek is inge-
steld.
	
De hechtsteek wordt automatisch ge-
naaid, wanneer het knoopsgat klaar
is. Het is niet nodig de achteruitnaai-
knop in te drukken.
	
De spoelwinder is in werking.
	
Spoelwinder naar links schuiven,
wanneer hij niet wordt gebruikt.
Achteruitnaaiknop
	
Knop met dubbele functie voor
achteruit naaien en afhechten
–	
Achteruitnaaifunctie voor rechte steek
en zigzagsteek ( )
	
Voor achteruit naaien drukt u de achteruitnaai-
knop in.
	
De machine naait achteruit, zo lang de knop
wordt ingedrukt.
–	
Regelfunctie voor het afhechten van
andere steken ( )
	
De naaimachine naait 4 kleine afhechtingsste-
ken voor het afhechten van alle steeksoorten
behalve rechte steken en zigzagsteken.
	
De afhechtingssteken worden exact op die
plaats uitgevoerd, waar de achteruitnaaiknop
wordt ingedrukt.
Aanwijzing: Het afhechten van steekpatronen is
zeer nuttig tegen het uitrafelen van naaduiteinden.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 98 09.02.15 12:02
Pagina: 96
99
NL/BE
Begin van het naaien
	
Naslagtabel voor steeklengten en steekbreedten
STEEK
PATROONNR. STEEKBREEDTE STEEKLENGTE
100
steken
model
80
steken
model
60
steken
model
AUTOMATISCH HANDMATIG
AUTOMA-
TISCH
HANDMA-
TIG
00 00 00 IN HET MIDDEM LINKS - RECHTS 2,5 0,5–4,5
01 01 01 2,5 1,5–2,5
02 02 02 – 2,5 2,0–4,0
STEEK
PATROONNR. STEEKBREEDTE STEEKLENGTE
100
steken
model
80
steken
model
60
steken
model
AUTOMATISCH HANDMATIG AUTOMATISCH HANDMATIG
03 03 03 5,0 0–0,6 2,0 0,5–3,0
04 04 04 3,0 2, 3, 4, 5, 6 2,0 1,0–3,0
05 05 05 3,0 2, 3, 4, 5, 6 2,0 1,0–3,0
06 06 06 6,0 2, 3, 4, 5, 6 1,5 0–2,5
07 07 07 3,0 1,0–0,6 2,0 1,0–3,0
08 08 08 3,0 1,0–0,6 2,0 1,0–3,0
09 09 09 6,0 3,4/5,6 2,0 1,5–2,5
10 10 10 3,5 3,5–6,5 2,5 1,5–2,5
11 11 11 3,5 3,5–6,5 2,5 1,5–2,5
12 12 12 6,0 3,4/5,6 2,0 1,0–2,5
13 13 13 5,0 2,0–6,0 2,5 1,5–2,5
14 14 14 3,5 3,5–6,5 2,5 1,5–2,5
15 15 15 6,0 3,4/5,6 2,0 1,5–2,5
16 16 16 3,0 2,0–6,0 2,5 1,5–2,5
17 17 17 3,5 1,0–6,5 2,5 1,5–2,5
18 18 18 3,0 1,0–6,5 2,5 1,5–2,5
19 19 19 3,0 1,0–6,5 2,5 1,5–2,5
20 20 20 3,5 1,0–6,5 2,5 1,5–2,5
21 21 21 3,5 1,0–6,5 2,5 1,5–2,5
22 22 22 3,5 1,0–6,0 2,0 0,8–2,5
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 99 09.02.15 12:02
Pagina: 97
100 NL/BE
STEEK
PATROONNR. STEEKBREEDTE STEEKLENGTE
100
steken
model
80
steken
model
60
steken
model
AUTOMATISCH HANDMATIG AUTOMATISCH HANDMATIG
23 23 23 3,5 1,0–6,0 2,0 0,8–2,5
24 24 24 5,0 1,0–6,0 2,0 1,0–2,5
25 25 25 5,0 1,0–6,0 2,0 1,0–2,5
26 26 26 5,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
27 27 27 4,0 2, 4, 5 2,5 1,0–2,5
28 – – 5,0 2,0–6,0 2,5 1,0–2,5
29 28 28 5,0 3, 4, 5, 6 2,5 1,3–2,5
30 – – 5,0 3, 4, 5, 6 1,8 1,5–2,5
31 29 29 1,0 – 2,5 1,5–30
32 30 30 5,0 5,0–6,0 2,5 –
33 31 31 5,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
34 32 – 5,0 3,0–6,5 2,5 1,5–2,5
35 33 – 5,0 1,0–6,0 2,5 0,8–2,5
36 34 32 – – divers –
37 – – 6,0 3,5–6,0 0,8 0,5–1,5
38 – – 6,0 3,5–6,0 0,8 0,5–1,5
39 35 33 6,0 3,5–6,0 0,5 0,3–1,5
40 36 – 6,0 3,5–6,0 0,5 0,3–1,5
41 37 – 6,0 3,5/5,6 0,5 0,3–1,5
42 38 34 6,0 3,5/5,6 0,5 0,3–1,5
43 39 35 6,0 3,5/5,6 0,5 0,3–1,5
44 40 – 6,0 3,5/5,6 0,5 0,3–1,5
45 41 36 6,0 3,5/5,6 0,5 0,3–1,5
46 42 – 6,0 3,5/5,6 0,5 0,3–1,5
47 43 37 6,0 3,0–6,5 0,5 0,3–1,5
48 44 38 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–1,5
49 45 39 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–1,5
50 – – 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–1,5
51 – – 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–1,5
52 46 40 5,0 3,5–6,0 0,5 0,3–1,5
53 47 41 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–3,0
54 48 – 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–3,0
55 49 42 6,5 3,5–6,5 0,5 0,3–2,5
56 50 43 6,0 3,5–6,0 0,5 0,3–1,5
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 100 09.02.15 12:02
Pagina: 98
101
NL/BE
STEEK
PATROONNR. STEEKBREEDTE STEEKLENGTE
100
steken
model
80
steken
model
60
steken
model
AUTOMATISCH HANDMATIG AUTOMATISCH HANDMATIG
57 51 44 6,0 3,0–6,0 0,5 0,3–1,5
58 52 45 6,0 3,4/5,6 0,5 0,3–1,3
59 – – 3,5 2,0–6,0 0,5 0,5–1,0
60 53 – 5,0 2,0–6,5 0,5 0,5–0,8
61 54 46 6,0 3,5–6,0 0,2 1,5–2,5
62 55 – 6,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
63 56 47 6,0 3,5/6,0 1,8 0,8–2,5
64 57 48 6,0 3,5/6,0 divers –
65 – – 6,0 3,5/6,0 divers –
66 58 49 6,0 3,5–6,0 1,3 0,8–4,0
67 59 – 6,0 3,5–6,0 1,3 0,8–4,0
68 60 50 6,0 3,5–6,0 1,8 1,0–4,0
69 – – 6,0 3,5–6,0 1,8 1,0–4,0
70 61 51 6,0 3,0–6,0 2,5 1,0–2,5
71 – – 6,0 3,0–6,0 2,5 1,5–2,5
72 62 – 4,5 3,4/5,6 2,5 1,5–2,5
73 – – 4,5 3,4/5,6 2,5 1,5–2,5
74 63 52 4,5 3,4/5,6 2,5 1,5–2,5
75 – – 4,5 3,4/5,6 2,5 1,5–2,5
76 64 53 5,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
77 – – 5,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
78 65 – 5,0 3,0–6,5 2,5 1,5–2,5
79 – – 5,0 3,0–6,5 2,5 1,5–2,5
80 66 5,0 3,0–6,0 2,0 1,0–2,5
81 67 – 5,0 3,5–6,5 2,5 1,5–2,5
82 – – 4,5 3,0/4,5/6,0 2,5 1,5–2,5
83 68 – 6,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
84 69 – 5,0 3,5–6,0 2,5 1,5–2,5
85 70 – 6,3 3,8–6,3 1,3 1,0–2,0
86 71 – 5,0 3,0–6,0 2,5 1,5–2,5
87 – – 5,0 4,0–6,0 2,5 1,5–2,5
88 72 – 5,0 2,0–6,0 1,5 0,5–2,0
89 – – – – 2,0 2,0–4,0
90 73 55 3,0 2,0–4,5 –
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 101 09.02.15 12:02
Pagina: 99
102 NL/BE
STEEK
PATROONNR. STEEKBREEDTE STEEKLENGTE
100
steken
model
80
steken
model
60
steken
model
AUTOMATISCH HANDMATIG AUTOMATISCH HANDMATIG
91 – – – – 0,5 0,5/0,8
92 – – – – 0,5 –
93 – – – – 0,5 0,5/0,8
94 74 56 – – 0,5 0,5/0,8
95 75 57 – – 0,5 0,5/0,8
96 76 58 – – 0,5 0,5/0,8
97 77 59 – – 0,5 0,5/0,8
98 78 – – – 0,5 0,5/0,8
99 79 – – – 0,5 0,5/0,8
Overzicht steeknummers
Model 60 steken
Model 80 steken
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 102 09.02.15 12:02
Pagina: 100
103
NL/BE
Model 100 steken
Rechte steek
De rechte steek is de meest gebruikte steek. Maak
u daarom vertrouwd met de volgende werkstappen.
Aanwijzing: Afhankelijk van het gewicht van de
stof kan een „fijne afstelling” van de draadspan-
ning nodig zijn.
1. INSTELLINGEN - naaivoet - standaardvoet/
bovendraadspanning - 5
2. 	
Trek beide draden ca. 15 cm naar achteren
onder de naaivoet.
3. 	
Leg de stof onder de naaivoet en laat de naai-
voet zakken.
4. 	
Draai het handwiel linksom tot de naald in de
stof steekt.
5. 	
Start de machine. Geleid de stof lichtjes met de
hand. Wanneer u de rand van de stof bereikt
stopt u de machine.
Aanwijzing: Als hulp voor de stofgeleiding
is de steekplaat voorzien van een maatverde-
ling in mm en inches.
6. 	
Draai eerst het handwiel linksom, totdat de
naald in de hoogste stand staat, zet daarna de
naaivoet omhoog en trek het naaigoed naar
achteren. Snij de uitstekende draad met de
draadafsnijder - op de kopafdekking - af.
Aanwijzing: Aanbevolen wordt een naad
met 3 tot 5 steken achteruit te beginnen en te
eindigen. U zet daarmee het uiteinde van de
draad vast en voorkomt het opengaan van de
naad.

100 steken model: 00
80 steken model: 00
60 steken model: 00
4
1
5 6
2
3
5/8" (16 mm) 7/8" (22 mm)
3/8" (10 mm)
A 	Instelwiel draadspanning
B 	Achteruitnaaiknop
C 	Naaivoetheffer
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 103 09.02.15 12:02
Pagina: 101
104 NL/BE
	
Recht naaien met
geleidingslijnen
De geleidingslijnen op de steekplaat helpen u de
naad recht te naaien. Deze zijn met getallen ge-
markeerd die de afstand tussen de naad en de
gecentreerde naald aangeven.
	Quiltsteek met
handwerkoptiek
Deze steek ziet eruit als een handgenaaide steek
en is geschikt voor watterings- en quiltwerk.
1. 	
Gebruik de gewenste kleur van de steek voor
de onderdraad. Wanneer u naait zal de on-
derdraad op de bovenkant verschijnen wat
een handgemaakt effect geeft.
2. 	
Gebruik onzichtbaar naaigaren of heel licht
garen dat met de kleurtoon van de stof over-
eenkomt voor de bovendraad, zodat deze niet
zichtbaar is.
3. 	
Verhoog de draadspanning totdat u de
gewenste optiek bereikt.
4. Begin met naaien.
Aanwijzing: Voor het gewenste resultaat
kunt u eerst experimenteren met verschillende
draadspanningen en steeklengten.

100 steken model: 02
80 steken model: 02
60 steken model: 02
	Ritssluiting innaaien/koord
innaaien
Gebruik de ritsvoet voor het naaien van de linker-
of rechterkant van een ritssluiting of voor het
innaaien van een inloopkoord/-garen.
Naald links van
de naaivoet:
Naald rechts van
de naaivoet:
Ritssluiting innaaien
Voor het naaien van de rechterkant van een ritsslui-
ting moet de ritsvoet links in de naaivoethouder
worden vastgeklikt, zodat de naald links van de
naaivoet in de stof steekt.
Voor het naaien van de linkerkant van een ritsslui-
ting moet de ritsvoet rechts in de naaivoethouder
worden vastgeklikt.
Koord innaaien
Voor het innaaien van een koord in gordijnen,
vitrage enz., legt u het inloopkoord/-garen in de
omgevouwen stofrand of in een biaisband. De bi-
aisband moet dan om de stofrand worden gelegd
en worden gehecht.
Klik de ritsvoet rechts in de naaivoethouder vast,
zodat de naald rechts van de naaivoet in de stof
steekt.
Tip: Voor het geleiden van de naald dicht
tegen het inloopkoord/-garen aan kunt u een fijne
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 104 09.02.15 12:02
Pagina: 102
105
NL/BE
afstelling van de naaldpositie bereiken met behulp
van de toetsen voor de steekbreedte.
Zigzagsteek
INSTELLINGEN:
naaivoet - standaardvoet
bovendraadspanning - 5
Afhankelijk van de draad, de stof, de steek en de
naaisnelheid kan de bovendraad eventueel aan de
onderkant zichtbaar zijn.
De onderdraad mag echter nooit op de bovenkant
verschijnen.
Indien de onderdraad naar boven wordt getrokken
of wanneer de naad rimpelt, moet u de draadspan-
ning verminderen met het instelwiel.

100 steken model: 03
80 steken model: 03
60 steken model: 03
1
2
1 	Onderkant 2 	Bovenkant
	
Steekbreedte en steeklengte
instellen
Het donkergrijze veld staat voor de stan-
daardwaarde, die bij de keuze van het
steekpatroon automatisch wordt ingesteld. Voor de
zigzagsteek staat de standaardsteeklengte op
2 mm en de standaard steekbreedte op 5 mm.
De lichtgrijze velden staan voor alle wille-
keurige waarden, die handmatig kunnen
worden ingesteld.
mm 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
0
0.3
0.5
0.8
1.0
1.3
1.5
1.8
2.0
2.5
3.0
Steekbreedte
Steeklengte
Meervoudige zigzagsteek
INSTELLINGEN:
naaivoet - standaardvoet
bovendraadspanning - 5
De meervoudige zigzagsteek is veel sterker dan de
normale zigzagsteek omdat hij de stof met telkens
drie steken verbindt. Hij is daarom geschikt voor
zomen en als randafwerking van alle textielsoorten.
Hij is ook ideaal voor verstelwerk, voor het verstevi-
gen van versleten plekken, voor het opnaaien van
lapjes, voor het opnaaien van elastiek, voor het
naaien van huishoudtextiel en voor quiltwerk.
Aanwijzing: Voor stopwerk of afwerking zoals
in de afbeelding is een handmatige instelling van
de steeklengte nodig.

100 steken model: 06
80 steken model: 06
60 steken model: 06
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 105 09.02.15 12:02
Pagina: 103
106 NL/BE
Schelpsteek
INSTELLINGEN:
naaivoet - standaardvoet
bovendraadspanning - 5
Vouw de stofrand om en strijk deze. Schuif de stof
met de rechterkant naar boven zo onder de naai-
voet dat de punt van de steek net boven de omge-
vouwen rand insteekt en de stof in schelpvorm trekt.
Knip de uitstekende stof net langs de naad af.
Tip: Voor een creatief resultaat kunt u met
verschillende steekbreedten en -lengten en verschil-
lende draadspanningen experimenteren.

100 steken model: 06
80 steken model: 06
60 steken model: 06
Rupssteek
Rupssteken zijn zeer nauwe zigzagsteken, die een
„gesatineerde” optiek geven. Ze zijn goed voor
applicaties of het naaien van biezen etc. De boven-
draadspanning moet iets worden verminderd. De
steeklengte moet in het bereik 0,5 – 2,00 worden
ingesteld. Bij zeer zacht materiaal kunt u het beste
naaivlies of zijdepapier gebruiken om samentrek-
ken van de stof te voorkomen.
Aanwijzing: Voor het naaien van zeer nauwe
(d.w.z. dicht bijelkaar liggende) zigzagsteken/
rupssteken MOET u de rupsvoet gebruiken.
Plaatsing van patronen
De steekbreedte van het patroon wordt, uitgaande
van de middelste naaldpositie, breder, zoals hierna
afgebeeld.
Naaldpositie in het midden
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 106 09.02.15 12:02
Pagina: 104
107
NL/BE
Knoop aannaaien
INSTELLINGEN:
naaivoet - standaardvoet
Afdekplaat voor transporteurs
	
Stof en knoop onder de naaivoet leggen.
	
Naaivoet omlaag zetten. Handwiel draaien en
controleren of de naald precies in beide gaten
van de knoop insteekt.
	
Indien nodig de steekbreedte instellen. Onge-
veer 10 steken naaien. Om een knoop met
steel aan te naaien een recht pinnetje of naai-
machinenaald tussen de gaten van de knoop
leggen en over deze pin/naald heen naaien.
	Tip: Door aan de beide draaiduiteinden te
trekken en er een knoop in te leggen aan de
onderkant van de stof kunt u de naad veilig
aanhechten.

100 steken model: 90
80 steken model: 73
60 steken model: 55
Blinde steek
INSTELLINGEN:
naaivoet - zoomvoet
bovendraadspanning - 5
De blinde steek wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
het onzichtbaar zomen van interieurtextiel, broe-
ken, rokken etc.

100 steken model: 04, 05, 07
80 steken model: 04, 05, 07
60 steken model: 04, 05, 07
	
eenvoudige blinde steek voor
normale, stevige, niet uitrek-
kende stoffen
	
elastische blinde steek voor
elastische en fijne stoffen
1. 	
Verwerk eerst de geknipte rand: bij fijne stoffen
vouwt u de rand om, bij middelzware tot
zware stoffen werkt u de rand direct af. Strijk
vervolgens de zoom op de gewenste breedte
om en zet hem met spelden vast.
2. 	
Vouw nu de stof met de onderkant naar boven
zoals aangegeven in de afbeelding.
3. 	
Leg het naaigoed zo onder de naaivoet. Draai
het handwiel linksom tot de naald volledig links
staat. Het is belangrijk dat de naald met zijn
linkeraanslag heel dicht tegen de vouw aan
stikt.
Aanwijzing: Voor een smallere of bredere
blinde zoom eerst de steeklengte en -breedte
zoals gewenst instellen. Vervolgens de gelei-
ding instellen.
	
Naai langzaam en voer de stof gelijkmatig
langs de geleiding.
4. 	
Aan de buitenkant is de zoom nu nauwelijks te
zien.
Aanwijzing: Omdat deze techniek wat
oefening vergt, wordt aangeraden altijd een
proeflapje te naaien.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 107 09.02.15 12:02
Pagina: 105
108 NL/BE
Stretchsteken
INSTELLINGEN:
naaivoet - standaardvoet
Afdekplaat voor transporteurs
De stretchsteken zijn bijzonder handig bij elastische
en gebreide materialen. U kunt ze echter ook goed
bij normale, niet uitrekkende stoffen gebruiken.
Rechte stretchsteek
De stretchsteek is veel sterker dan de normale
rechte steek omdat hij de stof met telkens drie
steken verbindt vooruit - achteruit en weer vooruit.
Hij is daarom geschikt voor alle elastische stoffen,
voor het verstevigen van naden bij sportkleding -
hetzij elastisch of niet elastisch - en voor alle zwaar-
der belaste naden. U kunt hem ook als decoratie
gebruiken, bijv. op kragen en manchetten, om uw
kleding een professionele finishing touch te geven.

100 steken model: 01
80 steken model: 01
60 steken model: 01
1 2
1 2 4
3
Middelzware tot zware stoffen
Onderkant Onderkant
Onderkant
Bovenkant
Onderkant
Fijne stoffen
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 108 09.02.15 12:02
Pagina: 106
109
NL/BE
Honingraatsteek
De honingraatsteek is ideaal voor smokwerk en
voor het opnaaien van elastiekdraden, zelfs op
orthopedisch ondergoed zoals korsetten.
1. 	
Naai meerdere rechte steken in gelijke afstand
op het kledingstuk dat u wilt smokken.
2. 	
Tussen de rechte naden naait u er elastiekband
op met de honingraatsteek.
3. 	
De rechte naden kunnen daarna worden
verwijderd.

100 steken model: 09
80 steken model: 09
60 steken model: 09
Overlocksteek
Deze professionele steek wordt bij de confectie van
sportkleding gebruikt. Daarmee kan men tegelijker-
tijd naaien en afwerken.
De overlocksteek is zeer geschikt voor het repare-
ren van gerafelde en versleten stofranden aan lan-
ger gedragen kleding.

100 steken model: 10, 11
80 steken model: 10, 11
60 steken model: 10, 11
Veersteek
Deze mooie steek kan als siersteek worden ge-
bruikt voor het naaien van punten of applicaties op
linnengoed of riemen. Ideaal ook voor quiltwerk en
ajoursteken.

100 steken model: 12
80 steken model: 12
60 steken model: 12
Stretch-zigzagsteek
De stretch-zigzagsteek wordt hoofdzakelijk als
decoratieve stiksteek gebruikt. Ideaal voor de
afwerking van halzen, mouwen en zomen.
Door de handmatige instelling van de steekbreedte
op een lage waarde kunt u zeer sterke naden
krijgen.

100 steken model: 13
80 steken model: 13
60 steken model: 13
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 109 09.02.15 12:02
Pagina: 107
110 NL/BE
Dubbele overlocksteek
Deze steek heeft drie hoofdtoepassingen.
Zeer goed voor het opnaaien van platte elastieken
banden of voor het naaien of repareren van onder-
goed en voor gelijktijdig naaien en afwerken van
licht elastische en niet-elastische stoffen zoals linnen,
tweed en middelzware tot zware katoenen stoffen.

100 steken model: 14
80 steken model: 14
60 steken model: 14
Kruissteek
Voor het naaien en afwerken van elastische stoffen
en ter versiering van met name randen.

100 steken model: 15
80 steken model: 15
60 steken model: 15
Entre-deuxsteek
Deze steek wordt gebruikt voor de versiering van
randen en voor traditioneel borduurwerk. Voor de
ajourtechniek heeft u een ajournaald nodig.
Tip: Door iets verhogen van de draadspan-
ning kan men grotere borduuropeningen met de
ajournaald bereiken.

100 steken model: 16
80 steken model: 16
60 steken model: 16
Laddersteek
De laddersteek wordt hoofdzakelijk voor ajourwerk
gebruikt. Hij wordt echter ook gebruikt voor het op-
stikken van smalle bandjes, ook met contrasterende
kleuren. Door het gericht plaatsen van het steken-
patroon kunnen decoratieve effecten worden bereikt.
De laddersteek is geschikt voor platte borduursels
op smalle bandjes, inloopkoord/-garen en bande-
lastiek.
Ajourwerk lukt het beste met grof linnen. Na het
naaien van de laddersteek trekt u aan de draden
langs de binnenkant van het ladderpatroon om een
luchtig uitziend effect te bereiken.

100 steken model: 17
80 steken model: 17
60 steken model: 17
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 110 09.02.15 12:02
Pagina: 108
111
NL/BE
Picotsteek
De picotsteek is een traditioneel stekenpatroon
voor op punten lijkende sierzomen en applicaties.

100 steken model: 18, 19
80 steken model: 18, 19
60 steken model: 18, 19
Kantsteek
De kantsteek is een traditionele steek met hand-
werkoptiek voor het afwerken van tafelkleden. Hij
is echter zeer veelzijdig te gebruiken, bijv. voor het
aannaaien van franje, biaisband, applicaties en
voor plat borduurwerk en ajourwerk.

100 steken model: 20, 21
80 steken model: 20, 21
60 steken model: 20, 21
Schuine kantsteek
Uitstekend voor het versieren van tafellinnen en
beddengoed. Op gladde stoffen kunt u een op
punten lijkend effect bereiken. Naai langs de
onafgewerkte stofrand en knip de stof dicht tegen
de buitenkant van de steek af.

100 steken model: 22, 23
80 steken model: 22, 23
60 steken model: 22, 23
Stretch-overlocksteek
Met de elastische overlocksteek kunt u tegelijkertijd
naaien en afwerken en krijgt u een smalle, soepele
naad. Zeer geschikt voor zwem- en sportkleding,
T-shirts, elastische babykleding, frotté en jersey.

100 steken model: 24, 25
80 steken model: 24, 25
60 steken model: 24, 25
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 111 09.02.15 12:02
Pagina: 109
112 NL/BE
Zeskantsteek
Voor het naaien en afwerken van elastische stoffen
en ter versiering van randen.

100 steken model: 27
80 steken model: 27
60 steken model: 27
Griekse steek
Traditioneel stekenpatroon voor randversiering,
borduurwerk en sierzomen.

100 steken model: 29
80 steken model: 28
60 steken model: 28
Visgraatsteek
Hoofdzakelijk voor machinaal decoreren.

100 steken model: 34
80 steken model: 32
60 steken model: –
Doornsteek
Deze steek kunt u veelzijdig gebruiken voor het
samenvoegen van stoffen en voor decoratieve
doeleinden.

100 steken model: 35
80 steken model: 33
60 steken model: –
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 112 09.02.15 12:02
Pagina: 110
113
NL/BE
Dubbele overlocksteek
Deze steek is perfect voor het opnaaien van elasti-
sche strengen. U kunt hem ook gebruiken voor
smokwerk en voor zomen.

100 steken model: 76
80 steken model: 64
60 steken model: 53
Fagotsteek
INSTELLINGEN:
naaivoet - standaardvoet
bovendraadspanning - 5
Deze populaire decoratieve steek wordt vaak bij
mouwen of op de voorkant van blouses en op da-
meskleding gebruikt. Voor het aan elkaar naaien
moet u iets ruimte laten tussen de beide stofdelen.
Eerst vouwt u de naadoverslagen aan de knipran-
den om en strijkt u deze. Vervolgens hecht u de
omgevouwen randen met een onderlinge afstand
van ca. 0,3 cm op zijdepapier. Naai over de
0,3 cm brede spleet, zodat de naald telkens rechts
en links in de stof steekt. Verwijder de hechtsteken
en het zijdepapier en strijk het werkstuk.

100 steken model: 80
80 steken model: 66
60 steken model: 54
Elastische patchworksteek
Naast het decoratieve effect is dit stekenpatroon
zeer geschikt voor patchwork met elastische stoffen
zoals jersey en breigoed.

100 steken model: 86
80 steken model: 71
60 steken model: –
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 113 09.02.15 12:02
Pagina: 111
114 NL/BE
	
Meer siersteken & ideeën
voor decoraties
INSTELLINGEN:
naaivoet - rupsvoet
bovendraadspanning - 5 of -1
Hieronder treft u voorbeelden aan van hoe deze
steken worden genaaid en waarvoor ze kunnen
worden gebruikt. Sommige andere decoratieve ste-
ken kunt u voor hetzelfde doel gebruiken. U moet
een proeflapje naaien om het decoratieve patroon
dat u wilt gebruiken te controleren. Voordat u met
naaien begint moet u controleren of er genoeg ga-
ren op de spoelen zit, zodat de draad niet halver-
wege het naaien op is. Voor de beste resultaten
verstevigt u uw stof met een verwijderbare of
uitwasbare stabilisator.
Tip: De onderdraad mag niet aan de boven-
kant van het weefsel verschijnen; het kan anders
nodig zijn de draadspanning iets lager te zetten.
Knoopsgaten
Automatische knoopsgaten
GEBRUIK VAN DE KNOOPSGATENVOET
Uw naaimachine biedt patronen voor knoopsgaten
in 2 verschillende breedtes zowel voor rechthoekige
als ronde knoopsgaten en is uitgerust met een sys-
teem voor het meten van de grootte van de knoop
en het bepalen van de benodigde knoopsgat-
lengte. Alles gebeurt in één werkstap.
1
2
1 	Aanslag A 2 	Aanslag B
VOORBEREIDING VOOR HET NAAIEN
	
Bij het knoopsgat moet u naaivlies of zijdepa-
pier of iets dergelijks onder de stof leggen.
	
Naai een knoopsgat als test op een proef-
lapje. Probeer dit met de gewenste knoop uit.

100 steken model: 94, 95
80 steken model: 74, 75
60 steken model: 56, 57

100 steken model: 96, 97
80 steken model: 76, 77
60 steken model: 58, 59

100 steken model: 98, 99
80 steken model: 78, 79
60 steken model: –, –
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 114 09.02.15 12:02
Pagina: 112
115
NL/BE
1. 	
Kies een van de beide knoopsgatpatronen.
2. 	
Breng de knoopsgatenvoet (D) aan (zie hoofd-
stuk „Wisselen van naaivoet”).
3. 	
Leg de knoop in de knoopsgatenvoet (zie
boven, „Gebruik van de knoopsgatenvoet ”).
4. 	
Zet de hendel van de knoopsgatenvoet (C)
zodanig omlaag, dat hij verticaal tussen beide
aanslagen (A) en (B) staat.
5. 	
Markeer de positie van het knoopsgat zorgvul-
dig op uw stof.
6. 	
Leg de stof onder de knoopsgatenvoet. Trek
ca. 10cm van de onderdraad onder de stof
naar achteren.
7. 	
Zorg dat de markering op uw stof en de mar-
kering op de knoopsgatenvoet exact met el-
kaar lijnen en zet de knoopsgatenvoet omlaag.
8. 	
Houd de bovendraad lichtjes vast en start de
machine.
C D
C C
C
AA B
Markering stof Markering knoopsgatvoet
	
Het naaiprogramma verloopt automatisch in
onderstaande volgorde.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7
2
1
1 	Uitlijning van de
knoopsgatenvoet
2 	Markering op de
stof
9. 	
Wanneer het knoopsgat klaar is, snijdt u het
knoopsgat met het tornmesje open. Let erop
dat u het knoopsgatstiksel niet beschadigd.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 115 09.02.15 12:02
Pagina: 113
116 NL/BE
Knoopsgat met inloopdraad
Hang de inloopdraad (haak- of knoopsgatgaren)
aan de nok van de naaivoet, trek beide draaduit-
einden onder de naaivoet en leg er aan de voor-
kant een knoop in zoals afgebeeld. Naai het
knoopsgat zo dat de zigzagsteek over de inloop-
draad valt. Wanneer het knoopsgat klaar is maakt
u de knopen los en knipt u de uiteinden van de
inloopdraad dicht bij het stiksel af.
1
1 	Nok
	
Onderhoud en reiniging
	
Onderhoud en reiniging van
de naaimachine
Om gedurende vele jaren een probleemloos
functioneren te waarborgen moet uw naaimachine
regelmatig worden gereinigd door stof en pluis te
verwijderen.

Vóór elk reinigings- of onder-
houdswerk: machine door stek-
ker uit het stopcontact trekken
loskoppelen van het net.
6
1
5
3
4
5
2
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 116 09.02.15 12:02
Pagina: 114
117
NL/BE
1 	Grijper
2 	Afdekking van
de grijperbaan
3 	Spoelhuis
4 	Aandrijving van
de grijper
5 	Houder(s)
6 	Transporteur
	
Reiniging van het
grijpergebied
A. Zet de naald in de hoogste stand.
B. 1. 
Neem het spoelhuis uit de grijper.
2. 
Druk beide houders naar buiten.
3. 
Neem de grijper uit de afdekking van de
grijperbaan.
C.	
Reinig de transporteurs en het grijpergebied
met het pluizenkwastje.
	
LET OP! Geef een druppel naaimachineolie
op de centrale pin van de grijper en op de
grijperaandrijving, zie pijlen.
D. 1. 
De grijperaandrijving moet als een halve
maan aan de linkerkant staan.
2. 
Houd de grijper aan de centrale pin vast en
positioneer hem zo dat hij als een halve
maan op de rechterkant ligt.
3. 
Breng de afdekking van de grijperbaan aan.
4. Druk de houders weer dicht.
Optioneel toebehoren
Groot aanschuifplateau
Voor het monteren van het aanschuifplateau klapt
u de steunvoet omhoog en schuift u de geleidepin-
nen van het plateau zoals weergegeven in de ope-
ningen A. B, C, en D van de machine.
C
D B
A
2
1
1 	Aanschuifplateau 2 	Steunvoet
	
Nuttige tips bij storingen
= Storing
= Oorzaak
= Oplossing
Algemene storingen
= De machine naait niet.
= 
De hoofdschakelaar is niet ingeschakeld.
= 
Hoofdschakelaar inschakelen.
= 
De hendel van de knoopsgatenvoet bevindt
zich bij het naaien van steekpatronen niet in
de bovenste positie.
= 
Zet de hendel van de knoopsgatenvoet in de
bovenste positie.
= 
De hendel van de knoopsgatenvoet is bij het
naaien van knoopsgaten niet omlaag gezet.
= 
Zet de hendel van de knoopsgatenvoet
omlaag.
= Machine blokkeert/schokt.
= 
Draad verstrikt in de grijper.
= 
Ruimte van de grijper reinigen.
= 
De naald is beschadigd.
= 
Naald vervangen.
= De machine transporteert niet.
= 
De naaivoet staat omhoog.
= 
Naaivoet omlaag zetten.
Problemen met de steken
= Er worden steken overgeslagen
= 
De naald is niet helemaal in de naaldhouder
geschoven.
= 
Zie „Wisselen van naald“.
= 
De naald is stomp en verbogen.
= 
Naald vervangen.
= 
De machine is niet goed ingeregen.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 117 09.02.15 12:02
Pagina: 115
118 NL/BE
= 
Zie „Uitnemen van het spoelhuis“, „Aanbren-
gen van de spoel in het spoelhuis“, „Aanbren-
gen van het spoelhuis in de grijper“.
= 
Draad verstrikt in de grijper.
= 
Ruimte van de grijper reinigen.
= Ongelijkmatige steken
= 
Naalddikte past niet bij de stof en de draad.
= 
Zie „Wisselen van naald“.
= 
De machine is niet goed ingeregen.
= 
Zie „Uitnemen van het spoelhuis“, „Aanbren-
gen van de spoel in het spoelhuis“, „Aanbren-
gen van het spoelhuis in de grijper“,
„Bovendraad inrijgen“.
= 
Bovendraadspanning te los.
= 
Zie „Draadspanning instellen“.
= 
U heeft aan de stof getrokken of de stof tegen
de transportrichting in geschoven.
= 
Stof slecht lichtjes geleiden.
= 
Onderdraad niet gelijkmatig opgespoeld.
= 
Opnieuw opspoelen.
= De naald breekt.
= 
U heeft aan de stof getrokken of de stof tegen
de transportrichting in geschoven.
= 
Stof slecht lichtjes geleiden.
= 
Naalddikte past niet bij de stof en de draad.
= 
Zie „Wisselen van naald“.
= 
De naald is niet helemaal in de naaldhouder
geschoven.
= 
Zie „Wisselen van naald“.
Problemen met de draad
= De draden raken in de knoop
= 
Boven- en onderdraad voordat u begon te
naaien niet naar achteren onder de naaivoet
getrokken.
= 
Beide draden ca. 10 cm naar achteren onder
de naaivoet trekken en bij de eerste steken
lichtjes vasthouden.
= De bovendraad breekt.
= 
De machine is niet goed ingeregen.
= 
Zie „Uitnemen van het spoelhuis“, „Aanbren-
gen van de spoel in het spoelhuis“,
„Aanbrengen van het spoelhuis in de grijper“,
„Bovendraad inrijgen“.
= 
Bovendraadspanning te strak.
= 
Zie „Draadspanning instellen“.
= 
De naald is verbogen.
= 
Naald vervangen.
= 
De naalddikte past niet bij de stof en de
draad.
= 
Zie „Wisselen van naald“.
= De onderdaad breekt.
= 
De spoel is niet goed ingeregen.
= 
Zie „Onderdraad opspoelen“.
= 
Pluizen aan de spoel of in de grijper.
= 
Pluizen verwijdweren.
= De stof trekt samen
= 
Bovenspanning te strak.
= 
Draadspanning bijstellen.
= 
Steeklengte wijzigen.
Speciaal toebehoren
Rolvoet
Bij het naaien van leer, suède, kunststof en fluweel
de rolvoet aanbrengen, zodat de stof beter glijdt.
Mogelijk worden er echter betere resultaten bereikt
met de normale zigzagvoet, wanneer zacht leer of
suède wordt genaaid.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 118 09.02.15 12:02
Pagina: 116
119
NL/BE
	
Speciale voet voor onzichtbare
ritssluitingen
De speciale voet voor onzichtbare ritssluitingen
maakt verborgen sluitingen op talrijke kledingstuk-
ken en accessoires mogelijk. Dit soort ritssluitingen
is vaak aan de zijkant of op de rug van rokken en
jurken te vinden.
Voorbereiding van de machine
	
De voet voor onzichtbare ritssluitingen
aanbrengen
	
De machine instellen op de rechte steek.
	
De steeklengte in het middelste gebied instel-
len
	
Zorgen dat de naaldpositie is uitgelijnd.
1. 	
De ritssluiting openen door het lipje naar bene-
den te trekken en het bovenste uiteinde van de
ritssluiting vasthouden.
2. 	
De ritssluiting met de linkerkant naar boven
neerleggen en hem op de rechterkant van de
stof langs de naad van de rechterkant van het
kledingstuk hechten. De tanden van de ritsslui-
ting wijzen naar de binnenkant van de naad.
3. 	
De tanden van de ritssluiting op de rechter-
groeven van de ritssluiting uitlijnen. De naald
steekt door de band van de ritssluiting naast
de tanden.
4. 	
Zoveel mogelijk van boven naar beneden
naaien en bij het begin en einde van de naad
meerdere stiksteken aanbrengen.
5. 	
Nu moet de andere kant van de ritssluiting
worden genaaid. De ritssluiting tweemaal naar
links omdraaien en vervolgens de band van de
tegenoverliggende kant van de ritssluiting op
de naad van de linkerkant van het kledingstuk
uitlijnen.
6. 	
De tanden van de ritssluiting op de linkergroe-
ven van de ritssluiting uitlijnen.
7. 	
Zoveel mogelijk van boven naar beneden
naaien en bij het begin en einde van de naad
meerdere stiksteken aanbrengen.
8. De ritssluiting sluiten.
9. 	
De speciale voet voor onzichtbare ritssluitingen
eraf nemen en de normale ritsvoet aanbrengen.
10.	
Een naad van 1,5 cm tot helemaal onderaan
naaien. Daarbij zo dicht mogelijk bij de ritsslui-
ting beginnen.
	
Voet voor het aannaaien
van knopen
De voet voor het aannaaien van
knopen is bedoeld om de knoop
vast te houden wanneer deze
aan een kledingstuk of ander
werkstuk wordt genaaid.
Voorbereiding van de machine
	
De grijper laten zakken of afdekken.
	
Voet: De voet voor het aannaaien van knopen
aanschroeven.
	
Steek: Rechte steek
Naaihandleidingen
1. 	
De plaat voor stopwerk aanbrengen en de stof
onder de naaivoet leggen.
2. 	
De knoop onder de voet leggen en erop letten,
dat de gaten in de knoop op de voetopening
worden uitgelijnd.
3. 	
De naaldpositie (linker naaldpositie) zo instel-
len, dat de naald door de opening (het gat)
aan de linkerkant van de knoop insteekt. (Altijd
de breedte controleren door het handwiel te
draaien voordat u met naaien begint.)
4. 	
Het uiteinde van de draad met drie of vier
steken vastnaaien.
5. Zigzagsteek kiezen.
6. 	
De breedte zo instellen dat de naald bij de
beweging van links naar rechts in beide ope-
ningen (gaten) in de knoop insteekt. (Altijd de
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 119 09.02.15 12:02
Pagina: 117
120 NL/BE
breedte controleren door het handwiel te
draaien voordat u met naaien begint.)
7. 	
Tien zigzagsteken naaien.
8. 	
Rechte steek kiezen.
9. 	
Controleren of de naald op de linkeropening
(het linkergat) in de knoop is uitgelijnd.
10.	
Het uiteinde van de draad met drie tot vier
steken vastnaaien.
Zoomvoet A 
B De zoomvoet dient in eerste in-
stantie voor het onzichtbaar zo-
men van gordijnen, broeken,
rokken etc.
Voorbereiding van de machine
	Zoomvoet aanbrengen
	
Steek kiezen: 04 of 07
	
Spanning op 5 instellen
Naaihandleidingen
1.	
De geknipte rand met passend garen afwer-
ken. Bij fijne stoffen moet de stof worden omge-
vouwen en een smalle zoom van maximaal
1,3cm worden geperst. Bij middelzware tot
zware stoffen de kniprand van de stof met een
overlocksteek afwerken.
2. 	
Nu de stof zo vouwen dat de linkerkant naar
boven wijst.
3. 	
De stof onder de naaivoet leggen. Het hand-
wiel zo draaien (linksom) tot de naald de
uiterste linkerpositie heeft bereikt. De naald
zou daarbij door de vouw van de stof moeten
steken. Wanneer dit niet het geval is (B) de ge-
leiding (A) bij de zoomvoet zodanig wijzigen
dat de naald net in de stofvouw steekt en de
geleiding tegen de vouw ligt. Langzaam
naaien en de stof daarbij voorzichtig langs de
geleiderand voeren.
4. 	
Wanneer het werk klaar is zijn de steken op de
rechterkant van de stof bijna niet te zien.
	Aanwijzing: Het vergt oefening om blinde
zomen te naaien. Naai eerst een proeflap.
Elastische blinde steek voor zachte,
rekbare stoffen.

Gewone blinde steek voor normale
weefsels.
Overlockvoet

Met deze voet kunnen op
een naaimachine uniforme,
accurate overlocksteken
voor een afwerking met ket-
tingsteken worden genaaid.
De draad wordt om de sto-
frand gelust en op de rand
uitgelijnd om rafelen van de
stof te voorkomen.
Voorbereiding van de machine
	Overlockvoet aanbrengen
	
Kiezen: nr. 8 (steekbreedte 5,0)
	
Of: nr. 10 of 14 (steekbreedte 5,0 - 7,0)
	
Spanning op 5 instellen
Naaihandleidingen
De stof zo tegen de geleiderand van de overlock-
voet drukken dat de naald dicht bij de zoomrand
insteekt.
a. 	
Nr. 03 (breedte = 5,0) wordt gebruikt om
rafelen van de stof te voorkomen.
b-c.	
Nr. 10 en 14 kunnen overlocksteken en nor-
male steken gelijktijdig naaien. Ze zijn daarom
geschikt voor stoffen die gemakkelijk rafelen en
voor het naaien van elastische stoffen.

VOORZICHTIG! Om ongelukken te voorko-
men moet de overlockvoet alleen voor de
naadpatronen 03, 10 en 14 worden gebruikt.
De steekbreedte mag niet smaller dan op
5,0 worden ingesteld, de steekmodus mag niet
worden gewijzigd en de steek mag niet langer
worden gemaakt. Dergelijke handelingen kun-
nen er toe leiden dat de naald op de naaivoet
slaat en breekt.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 120 09.02.15 12:02
Pagina: 118
121
NL/BE
Garantie en service
Garantie
Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf
de datum van aankoop. De machine is met de
grootst mogelijke zorg vervaardigd en vooraf-
gaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.
Bewaar de kassabon als bewijs van uw aankoop.
Indien u aanspraak wilt maken op garantie, neem
dan telefonisch contact op met onze servicehotline.
Alleen op die manier is een kostenloze verzending
van uw product gewaarborgd. Bewaar de origi-
nele verpakkingsdoos, zodat de machine in geval
van garantie veilig kan worden vervoerd.
De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabrica-
gefouten, echter niet voor onderdelen die aan slij-
tage onderhevig zijn of voor beschadigingen aan
breekbare delen. Het product is uitsluitend bestemd
voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerci-
ële doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskun-
dige behandeling, bij gebruik van geweld en bij
reparaties die niet door een door ons geautori-
seerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de ga-
rantie. Uw wettelijke rechten worden door deze
garantie niet beperkt. Deze garantie geldt alleen
voor de eerste koper en is niet overdraagbaar.
Service
Teknihall benelux p/a
P/A Antwoordnummer 13533, 4800 WE Breda,
NL
		 00800-74643700
E-mail: singer-service-nl@teknihall.com
Teknihall benelux p/a
Brusselstraat 7, 2321 Meer, BE
		 00800-74643700
E-mail: singer-service-be@teknihall.com
IAN 113223
Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het
artikelnummer (bijv. IAN 12345) als bewijs van
aankoop bij de hand.
	Verklaring van
overeenstemming
Deze naaimachine voldoet aan de eisen van de
van toepassing zijnde Europese en nationale
richtlijnen.
Dit wordt bevestigd door het CE-keurmerk.
Desbetreffende verklaringen liggen ter inzage bij
de fabrikant.
Verwijdering

Houd het verpakkingsmateriaal buiten
het bereik van kinderen en voer dit mili-
euvriendelijk af.
Lever de naaimachine aan het einde van de levens-
duur in bij een verzamelpunt voor elektrisch en
elektronisch afval.
VSM Deutschland GmbH
An der RaumFabrik 34
76227 Karlsruhe
Telefoon: +49 721 4001-0
Fax: +49 721 4001-513
SINGER en het Cameo “S” Design zijn geregis-
treerde handelsmerken van de Singer Company
Limited S.à.r.l. of zijn dochterondernemingen.
©
2011 The Singer Company Limited S.à.r.l. of zijn
dochterondernemingen.
Alle rechten voorbehouden.
113223_Naehmaschine_Singer_Content_BE.indd 121 09.02.15 12:02

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Singer Brilliance 6180.

Stel een vraag over de Singer Brilliance 6180

Heb je een vraag over de Singer Brilliance 6180 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Singer Brilliance 6180. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Singer Brilliance 6180 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.