Sanitas SFT 75 handleiding

Handleiding voor de Sanitas SFT 75 in het Duits. Deze PDF handleiding heeft 52 pagina's.

Pagina: 1
14 Omvang van de levering Controleer of de buitenkant van de verpakking intact is en of alle onder- delen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice. 1 multifunctionele thermometer 2 AAA-batterijen van 1,5V (LR03) 1 voorhoofd-/afdekkapje 1 gebruiksaanwijzing 1. Verklaring van de symbolen   In deze gebruiksaanwijzing en op het apparaat worden de volgende sym- bolen gebruikt: WAARSCHUWING Waarschuwt voor situaties met verwondingsrisico’s of gevaar voor uw gezondheid. LET OP Geeft aan dat bepaalde handelingen mogelijk schade ver- oorzaken aan het apparaat of de toebehoren. Aanwijzing Verwijst naar belangrijke informatie. Inhoudsopgave 1. Verklaring van de symbolen   ........................................................14 2. Voorgeschreven gebruik   ..............................................................15 3. Aanwijzingen   ................................................................................15 4. Beschrijving van het apparaat.....................................................17 5. Beschrijving van de display   .........................................................17 6. Ingebruikname   ..............................................................................17 7. Basisinstellingen   ..........................................................................18 8.  Wat u moet weten voordat u gaat meten   ...................................18 9. Meten   ............................................................................................19 9.1 Meten van de lichaamstemperatuur op het voorhoofd   ............19 9.2 Meten van de lichaamstemperatuur in het oor   ........................20 9.3 Objecttemperaturen meten   ......................................................21 9.4 Opgeslagen meetwaarden weergeven   ....................................21 10. Batterijen vervangen   ....................................................................22 11. Reiniging/opslag  ..........................................................................22 12. Verwijdering  ..................................................................................22 13. Wat te doen bij foutmeldingen   ....................................................23 14. Technische gegevens   ..................................................................23 15. Garantie/  Service..........................................................................24 O ) NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.
Pagina: 2
15 Neem de gebruiksaanwijzing in acht Toegepast deel type BF Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn betref- fende de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Met de CE-markering wordt aangetoond dat het ap- paraat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEC voor medische hulpmiddelen. Fabrikant IP 22 Beschermd tegen vaste voorwerpen met een diameter van 12,5 mm en groter en tegen vallende druppels op een 15° gekanteld apparaat Storage Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij ops- lag Operating Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij ge- bruik SN Serienummer 2. Voorgeschreven gebruik   Deze multifunctionele thermometer is uitsluitend bedoeld voor het meten van de voorhoofd-, oor- en objecttemperatuur. Met het apparaat kunt u de lichaams- of objecttemperatuur snel en eenvoudig vaststellen. De waarden worden automatisch opgeslagen. De multifunctionele thermo- meter is geschikt om thuis te gebruiken. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik. Het apparaat voldoet aan de EU-richtlijn 93/42/EEC voor medische hul- pmiddelen, de Duitse wet op de medische hulpmiddelen, de norm ASTM E 1965 - 98, de Europese norm EN 12470-5: Medische thermometers – Deel 5: Bepaling van de prestatie van infrarode oorthermometers (met maximaalelement) en aan de Europese norm EN 60601-1-2, en is on- derworpen aan bijzondere veiligheidsmaatregelen op het gebied van elektromagnetische compatibiliteit. Let er daarbij op dat draagbare en mobiele HF-communicatie-installaties dit apparaat kunnen beïnvloeden. U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de klantenservice op het aan- gegeven adres of deze aan het eind van de gebruiksaanwijzing nalezen. 3. Aanwijzingen   Veiligheidsrichtlijnen WAARSCHUWING • Breng de sensortip van de thermometer voorzichtig in bij metingen in het oor. • Het gebruik van de thermometer voor verschillende personen kan ongewenst zijn bij bepaalde acute, infectueuze aandoeningen, door
Pagina: 3
16 mogelijk besmettingsgevaar ondanks reinigen van het instrument. Laat u in voorkomende gevallen informeren door uw behandelend arts. • Houd het apparaat buiten bereik van kinderen. Gevaar voor inslik- ken! Kinderen kunnen het verpakkingsmateriaal of het voorhoofd-/ afdekkapje inslikken. • De thermometer is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Medische apparatuur is geen speelgoed. • Controleer voor ieder gebruik of de lens onbeschadigd is. Neem con- tact op met uw verkoop- of servicepunt als deze beschadigd is. • De thermometer is ontworpen voor praktisch gebruik, maar kan niet de plaats innemen van een bezoek aan een arts. Tips voor de omgang met batterijen • Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raad- plegen. • Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslik- ken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen! • Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht. • Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen. • Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte. • Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur. • Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten. • Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. • Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij. • Vervang altijd alle batterijen tegelijk. • Gebruik geen oplaadbare batterijen! • Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken. Algemene aanwijzingen • Reparaties mogen alleen worden verricht door geautoriseerde servi- cebedrijven. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, vervalt de garantie. • Deze thermometer is een gevoelig elektronisch apparaat. Ga er zorg- vuldig mee om en stel het niet bloot aan schokken. • Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. • De thermometer is NIET waterdicht. Zorg er daarom voor dat het ap- paraat niet direct in aanraking komt met water of andere vloeistoffen. • De multifunctionele thermometer SFT 75 is alleen bestemd voor ge- bruik op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven meetlocatie. • Reinig de meettip na elk gebruik met een zachte doek, bevochtigd met een desinfecterend middel. • Controleer voordat u een klacht indient eerst de batterijen en vervang deze als dat nodig is. • Reparaties mogen alleen worden verricht door geautoriseerde service- bedrijven. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, vervalt de garantie. • Neem bij vragen contact op met de verkoper.
Pagina: 4
17 4. Beschrijving van het apparaat 5. Beschrijving van de display   1 Datumweergave 4 5 3 6 7 8 9 10 11 2 1 2 Tijdweergave 3 Meting wordt uitgevoerd 4 Meeteenheid Celsius/Fahrenheit 5 Modus Objecttemperatuur 6 Temperatuurwaarde 7 Toetstoonsymbool 8 Batterijstatus 9 Weergave geheugenplaats- nummer 10 Modus Voorhoofdtemperatuur 11 Modus Oortemperatuur 6. Ingebruikname   Bij een nieuw apparaat zijn de batterijen reeds geplaatst. Trek vóór het eerste gebruik het uitstekende beschermlipje uit het batterijvak. De multifunctionele thermometer wordt daarna automatisch ingeschakeld. AAN-/MEET-toets (oor- en objectmeting) Display Deksel batterijvak Voorhoofd-/afdekkapje Meet-toets (voorhoofdmeting) M-toets (geheugen) S-toets
Pagina: 5
18 7. Basisinstellingen   Op de multifunctionele thermometer kunt u de volgende basisinstellingen configureren: temperatuureenheid (Celsius/Fahrenheit), datum en tijd. 1. Druk op de AAN-/MEET-toets om het apparaat in te schakelen. 2. Houd de S-toets vijf seconden ingedrukt. 3. De momenteel ingestelde temperatuureenheid knippert op de display. Selecteer de temperatu- ureenheid (°C of °F) met de S-toets. Bevestig uw keuze met de M-toets. 4. De jaarweergave knippert op de display. Selec- teer het huidige jaar met de S-toets. Bevestig uw keuze met de M-toets. 5. De maandweergave knippert op de display. Selecteer de huidige maand met de S-toets. Bevestig uw keuze met de M-toets. 6. De dagweergave knippert op de display. Selec- teer de huidige dag met de S-toets. Bevestig uw keuze met de M-toets. 7. De uurweergave knippert op de display. Selec- teer het huidige uur met de S-toets. Bevestig uw keuze met de M-toets. 8. De minutenweergave knippert op de display. Selecteer de huidige minuten met de S-toets. Bevestig uw keuze met de M-toets. 9. Het apparaat slaat de basisinstellingen op en wordt automatisch uit- geschakeld. Toetstoon activeren/deactiveren U kunt op het apparaat een toetstoon activeren/deactiveren. Als de toetstoon is geactiveerd, klinkt er na elke druk op een toets en na elke meting een pieptoon. Druk als het apparaat is ingeschakeld kort op de S-toets om de toe- tstoon te activeren. Op de display verschijnt een luidsprekersymbool . Druk nogmaals op de S-toets om de toetstoon weer te deactiveren. Het luidsprekersymbool verdwijnt weer. 8.  Wat u moet weten voordat u gaat meten   Er zijn verschillende soorten thermometers voor de meting op/in ver- schillende lichaamsdelen: • Oor-/voorhoofdthermometer (deze thermometer, voor meting in het oor of op het voorhoofdsgebied) • Staafthermometer (voor rectale (in de anus), axillaire (onder de oksel) of orale (in de mond) metingen) Aanwijzing De temperatuurmeting levert een meetwaarde op, die informatie geeft over de actuele lichaamstemperatuur van een mens. Als u niet zeker weet hoe u de resultaten moet interpreteren of als er abnormale waarden voorkomen, kunt u zich het best wenden tot uw behandelend arts. Dat geldt ook in geval van kleine temperatuurveran- deringen, als er bijkomende ziekteverschijnselen optreden, zoals onrust, sterk zweten, rode huid, hoge polsslag, neiging tot collaps etc. Temperaturen die met verschillende thermometers zijn gemeten, kunnen niet met elkaar worden vergeleken.
Pagina: 6
19 Geef daarom door aan uw arts (resp. let hierop bij een zelfdiagnose) met welke thermometer en bij welk lichaamsdeel u de lichaamstempe- ratuur hebt gemeten. De temperatuur van een gezond mens wordt beïnvloed door verschil- lende factoren, waaronder de individuele, persoonsafhankelijke stof- wisseling en de leeftijd. De lichaamstemperatuur is hoger bij zuigelin- gen en kleine kinderen en neemt af naarmate de leeftijd toeneemt. Bij kinderen komen hogere temperatuurschommelingen sneller en vaker voor, bijvoorbeeld door groeispurts. De temperatuur is ook afhankelijk van de kleding, de buitentemperatuur, het moment van de dag (’s och- tends is de lichaamstemperatuur lager, gedurende de dag neemt deze tot ’s avonds toe) en van voorafgaande lichamelijke en, in mindere ma- te, mentale activiteit. De temperatuurwaarde kan afwijken, afhankelijk van het lichaamsdeel waar deze wordt gemeten. Deze afwijking bedraagt bij gezonde perso- nen 0,2 °C (0,4 °F) tot 1 °C (1,8 °F). De respectieve normale temperatuurbereiken zijn: • bij meting op het voorhoofd: 35,8 °C (96,4 °F) tot 37,6 °C (99,7 °F), met een voorhoofdthermometer, • bij meting in het oor: 36,0 °C (96,8 °F) tot 37,8 °C (100 °F), met een oorthermometer, • bij rectale meting: 36,3 °C (97,3 °F) tot 37,8 °C (100 °F), met een con- ventionele thermometer, • bij orale meting: 36,0 °C (96,8 °F) tot 37,4 °C (99,3 °F), met een con- ventionele thermometer. Om een duidelijk beeld te krijgen van het temperatuurverloop moet altijd bij hetzelfde lichaamsdeel worden gemeten. 9. Meten   Aanwijzing Controleer voor ieder gebruik of de lens in goede staat is. Als deze beschadigd is, neemt u contact op met uw verkoop- of servicepunt. Houd er rekening mee dat de multifunctionele thermometer zich ten minste 30 minuten in de ruimte moet bevinden waar de meting plaats- vindt. Zorg er voor elke meting voor dat de thermometer zich in de modus bevindt, waarin u de meting wilt uitvoeren. Modus Oor Voorhoofd Object Toetstoon geacti- veerd Display 9.1 Meten van de lichaamstemperatuur op het voorhoofd   Aanwijzing Zorg ervoor dat het voorhoofd/de slaap vrij is van zweet en cosmetica. Houd er bovendien rekening mee dat huidirritaties en het gebruik van vaatvernauwende medicijnen het meetre- sultaat bij de voorhoofdmeting kunnen ver- valsen. 1. Druk een seconde op de AAN-/MEET- toets om de multifunctionele thermo- meter in te schakelen.
Pagina: 7
20 2. Plaats de meetkop met aangebracht voorhoofd-/afdekkapje op de slaap. 3. Houd de meet-toets aan de zijkant ingedrukt en beweeg de multifunctionele thermometer gelijkmatig over het voorhoofd naar de andere slaap. 4. Laat de meet-toets vervolgens los. De gemeten waarde ver- schijnt op de display en het einde van de meting wordt aangegeven door middel van een korte pieptoon (indien de toe- tstoon is geactiveerd). 5. Als de gemeten waarde binnen het normbe- reik ligt (<38 °C/100,4 °F), brandt de groene led 3 seconden. Als de gemeten waarde hoger is (≥ 38 °C/100,4 °F, koorts), brandt de rode led. 6. Het apparaat wordt na 60 seconden automatisch uit- geschakeld. 7. Reinig het apparaat na elk gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk “Reiniging/opslag”. 9.2 Meten van de lichaamstemperatuur in het oor   WAARSCHUWING • Sommige personen hebben verschillende meetwaarden in het lin- ker- en rechteroor. Om temperatuurveranderingen juist te kunnen re- gistreren, moet bij dezelfde persoon steeds in hetzelfde oor worden gemeten. • De geïntegreerde oorthermometer mag alleen onder toezicht van een volwassene door kinderen worden gebruikt. Doorgaans kan de tem- peratuur bij mensen met een leeftijd vanaf 6 maanden worden geme- ten. Bij kleine kinderen jonger dan 6 maanden is de gehoorgang nog zeer nauw. Hierdoor kan de temperatuur vaak niet worden vastge- steld, waardoor er vaak te lage meetresultaten worden weergegeven. • De meting mag niet worden gedaan in ontstoken een oor (gepaard aan etter- en andere afscheidingen), na mogelijke verwondingen aan het oor (bijvoorbeeld schade aan het trommelvlies) of tijdens de ge- nezingsfase na operatieve ingrepen. Wend u in zulke gevallen tot uw behandelend arts. • Het gebruik van de multifunctionele thermometer bij verschillende per- sonen kan inefficiënt zijn bij bepaalde acute, infectieuze aandoeningen door de overdracht van kiemen ondanks de reiniging en desinfectie van het apparaat. Laat u in voorkomende gevallen informeren door uw behandelend arts. • Als u langere tijd op een oor hebt gelegen, is de temperatuur wat ho- ger. Wacht enige tijd of meet in het andere oor. • De meting kan worden beïnvloed door oorsmeer; reinig het oor daarom indien nodig voor de meting. 1. Druk een seconde op de AAN-/MEET-toets om de multifunctione- le thermometer in te schakelen. 2. Verwijder het voorhoofd-/afdekkapje door het voorzichtig naar rechts te draai- en (1) en het vervolgens naar voren toe te verwijderen (2). 3. Zorg ervoor dat de sensortip en de gehoorgang schoon zijn. Omdat de gehoorgang licht gebogen is, moet u het oor iets naar boven en naar ach- teren trekken voordat u de sensortip inbrengt. Zo kan de sensortip direct op het trommelvlies worden gericht.
Pagina: 8
21 Plaatsing bij kinderen Bij kleine kinderen die jonger dan een jaar zijn: • Leg het kind op zijn zij, zodat een oor naar boven wijst. • Trek het oor voorzichtig naar achteren voordat u de sensortip in het oor inbrengt. Bij kleine kinderen die ouder dan een jaar zijn: • Ga schuin achter het kind staan. • Trek het oor heel voorzichtig naar boven en naar achteren voordat u de sensortip voorzichtig in het oor inbrengt. 4. Breng de sensortip voorzichtig in en druk een seconde op de AAN-/ MEET-toets . 5. De gemeten waarde verschijnt op de display en het einde van de meting wordt aangegeven door mid- del van een korte pieptoon (indien de toetstoon is geactiveerd). 6. Als de gemeten waarde binnen het normbereik ligt (<38 °C/100,4 °F), brandt de groene led. Als de ge- meten waarde hoger is (≥ 38 °C/100,4 °F, koorts), brandt de rode led. 7. Het apparaat wordt na 60 seconden automatisch uitgeschakeld. 8. Reinig het apparaat na elk gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk “Reiniging/opslag”. 9.3 Objecttemperaturen meten   1. Druk een seconde op de AAN-/MEET-toets om de multifunctione- le thermometer in te schakelen. 2. Druk vervolgens de M-toets en de S-toets 3 seconden tegelijkertijd in om naar de objecttemperatuurmodus te gaan. Op het LCD-scherm wordt weergegeven. 3. Druk op de AAN-/MEET-toets en richt de sensortip terwijl u de toets ingedrukt houdt op een afstand van 3 cm op het te me- ten object of de te meten vloeistof (breng de sensortip in geen geval in vloeistoffen aan!). 4. Laat de AAN-/MEET-toets los. De gemeten waarde verschijnt op de dis- play en het einde van de meting wordt aan- gegeven door middel van een korte piep- toon (indien de toetstoon is geactiveerd). 5. Houd de M-toets en de S-toets weer 3 seconden tegelijkertijd inge- drukt om de objecttemperatuurmodus weer te verlaten. 6. Het apparaat wordt na 60 seconden automatisch uitgeschakeld. 7. Let erop dat de weergegeven temperatuur de vastgestelde en niet de aangepaste oppervlaktetemperatuur is. Deze kan niet worden verg- eleken met de voorhoofd-/oortemperatuur. 9.4 Opgeslagen meetwaarden weergeven   Het apparaat slaat automatisch de gemeten waarden van de laatste 30 metingen op. Als de 30 geheugenplaatsen vol zijn, wordt de oudste waarde gewist. De opgeslagen meetwaarden kun u als volgt opvragen: 1. Druk een seconde op de AAN-/MEET-toets om de multifunctione- le thermometer in te schakelen. 2. Druk op de M-toets. Op de display wordt de laatst gemeten waarde weergegeven. 3. Druk op de M-toets om tussen de afzonderlijk opgeslagen meet- waarden te wisselen. 4. Het apparaat wordt na 60 seconden automatisch uitgeschakeld. 2-3 cm
Pagina: 9
22 10. Batterijen vervangen   Voordat u de batterij vervangt, dient u ervoor te zorgen dat het apparaat is uitgeschakeld. Als de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het batterijsymbool op de display. U kunt nog wel temperatuurmetingen uitvoeren, maar de batterijen moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Als het batterijsymbool en op de display knip- peren, moet u de batterijen onmiddellijk vervangen. Als de batterijen te leeg raken, wordt de thermometer automatisch uitgeschakeld. Neem de volgende aanwijzingen in acht om de batterijen te vervangen: 1. Draai de schroef in het deksel van het batterijvak los met een schroevendraaier. 2. Verwijder het deksel van het batterijvak. 3. Haal de lege batterijen uit het batterijvak. 4. Plaats de nieuwe batterijen in het batterijvak. De batterijen moeten hoor- en merkbaar vastklikken. Let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit (+/-). 5. Plaats het deksel van het batterijvak weer terug. 6. Draai de schroef in het deksel van het batterijvak weer vast met een schroeven- draaier. 11. Reiniging/opslag   • Reinig de sensortip en het voorhoofd-/ afdekkapje na elk gebruik. Gebruik daarvoor een zachte doek of een wat- tenstaafje, eventueel bevochtigd met alcohol, warm water of een desinfecterend middel. • Gebruik voor het reinigen van het complete apparaat een zachte, licht met zeepsop bevochtigde doek. • Gebruik geen agressief reinigingsmiddel. • Berg de thermometer altijd op met ge- plaatst voorhoofd-/afdekkapje. • Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd wilt opbergen. • Bewaar of gebruik het apparaat niet bij een te hoge of te lage tem- peratuur of luchtvochtigheid (zie technische gegevens), in zonlicht, in combinatie met elektrische stroom of in stoffige ruimten. Anders kunnen er meetfouten ontstaan. 12. Verwijdering   Deponeer de gebruikte, volledig ontladen batterijen in de daarvoor spe- cifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen. Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batterij bevat lood Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.
Pagina: 10
23 Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil worden weggegooid. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente. 13. Wat te doen bij foutmeldingen   Foutmelding Oorzaak Oplossing De vastgestelde tem- peratuur is hoger dan 1) Oor-/voorhoof- dthermometer- modus: 43°C (109,4°F), 2) Objecttemperatu- urmodus: 100°C (212°F) Gebruik de thermometer uitsluitend binnen het aangegeven temperatu- urbereik. Maak zo nodig de sen- sortip schoon. Neem bij herhaaldelijke foutmel- dingen contact op met de dealer of de klanten- service. De vastgestelde tem- peratuur is lager dan 1) Oor-/voorhoof- dthermometermo- dus: 34°C (93,2°F), 2) Objecttempera- tuurmodus: 0°C (32°F). Foutmelding Oorzaak Oplossing De bedrijfstempera- tuur ligt niet binnen het bereik van 15°C tot 35°C (59°F tot 95°F). Gebruik de multifunc- tionele thermometer uitsluitend binnen het aangegeven temperatu- urbereik. Als uw probleem hier niet wordt genoemd, neemt u contact op met de klantenservice. 14. Technische gegevens   Naam en model SFT 75 Meetbereik Oor-/voorhoofdthermometermodus: 34°C – 43°C (93,2°F – 109,4°F) Objecttemperatuurmodus: 0°C – 100°C (32°F – 212°F) Laboratorium- meetnauwkeu- righeid Oorthermometermodus: ±0,2°C (±0,4°F) van 35°C – 42°C (95°F – 107,6°F), buiten dit meet- bereik ±0,3°C (±0,5°F) Voorhoofdthermometermodus: ±0,2°C (±0,4°F) van 35°C – 42°C (95°F – 107,6°F), buiten dit meetbereik ±0,3°C (±0,5°F) Objecttemperatuurmodus: ±1,5°C (±2,7°F) bij <30°C (86°F); ±5% (in 3 cm) bij ≥30°C (86°F) Tijd tussen twee metingen Ten minste 5 seconden
Pagina: 11
24 Klinische herha- lingsprecisie Oor:  kinderen, 1–5 jaar: ±0,08°C (±0,14°F) Volwassenen: ±0,07°C (±0,13°F) Voorhoofd:  kinderen, 1–5 jaar: ±0,07°C (±0,13°F) Volwassenen: ±0,08°C (±0,14°F) Maateenheden °Celsius (°C) of °Fahrenheit (°F) Bedrijfsvoorwaar- den 15°C tot 35°C (59°F tot 95°F) bij een relatieve luchtvochtigheid tot 85% (niet condenserend) Bewaaromgeving -25°C tot 55°C (-13°F tot 131°F) bij een relatieve luchtvochtigheid tot 85% (niet con- denserend) Afmetingen 132 x 37 x 40 mm Gewicht 61 g (zonder batterijen) Batterij 2 AAA-batterijen van 1,5V (LR03) Geheugen Voor 30 metingen Het serienummer staat op het apparaat of in het batterijvak. 15. Garantie/  Service Wij verlenen 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum op materiaal- en fabricagefouten van het product. De garantie geldt niet: • bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik. • voor aan slijtage onderhevige onderdelen. • bij defecten door eigen schuld van de klant. • als het apparaat door een niet-gemachtigde werkplaats is geopend. De wettelijke vrijwaringen van de klant blijven door de garantie onver- minderd van kracht. Voor de geldigheid van een garantieclaim binnen de garantietijd dient de klant een aankoopbewijs te kunnen tonen. Tot 3 jaar na de aankoopdatum kan er bij Hans Dinslage GmbH, Uttenweiler, Duitsland, aanspraak worden gemaakt op garantie. Neem in geval van klachten via een van de volgende wegen contact op met onze service: Servicehotline (gratis): E-mail: O Tel.: 0800 543 0543 service-nl@sanitas-online.de ) Tél.: 0800 706 11 service-be@sanitas-online.de Als wij u vragen het defecte product op te sturen, dient dat te ge- beuren naar het volgende adres: NU Service GmbH Lessingstraße 10 b 89231 Neu-Ulm Germany Fouten en wijzigingen voorbehouden

Vragen & antwoorden

Ik zoek een Nederlandse handleiding van Sanitas SFT 75 Thermometer

Teun de Zwart, 2019-03-08 14:22:12

Heeft iemand de Nederlandse gebruiksaanwijzing. Voor de SFT 75

Astrid, 2019-01-21 17:14:49

Wij willen graag de nederlandse gebruiksaanwijzing van de Sanitas SFT 75. Kunnen hem nergens vinden. Graag een reactie van Uw

Lia, 2020-03-18 21:33:44

Heb je een vraag over de Sanitas SFT 75 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Sanitas SFT 75. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Sanitas SFT 75 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Sanitas SFT 75

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Sanitas SFT 75. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Sanitas
  • Product: Thermometers
  • Model/naam: SFT 75
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Italiaans, Grieks, Nederlands, Duits, Frans