M350 handleiding
Philips M350handleiding

Handleiding voor de Philips M350 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 51 pagina's.

PDF 51 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Philips M350. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Philips M350 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Philips M350. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Philips M350 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Philips M350

Pagina: 1
Uitgebreide gebruikersdocu- mentatie Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/support Draadloze design-telefoon (M350) Draadloze design-telefoon met antwoordapparaat (M355) Linea V
Pagina: 2
1 NL Inhoudsopgave 1 Belangrijke veiligheidsinstructies 3 2 Uw telefoon 4 Wat zit er in de doos? 4 Overzicht van de telefoon 5 Overzicht van het basisstation 6 3 Aan de slag 7 Het basisstation aansluiten 7 De handset installeren 8 De telefoon configureren (verschilt per land) 8 De pincode voor toegang op afstand wijzigen (voor M355) 9 De handset opladen 9 Het batterijniveau controleren 10 Wat is de stand-bymodus? 10 Pictogrammen weergeven 10 De signaalsterkte controleren 11 De handset in- of uitschakelen 11 4 Telefoongesprekken voeren 12 Bellen 12 Een gesprek aannemen 12 Een gesprek beëindigen 13 Het volume van de oordopjes/ luidspreker aanpassen 13 De microfoon uitschakelen 13 De luidspreker in- of uitschakelen 13 Een tweede gesprek beginnen 13 Een tweede gesprek aannemen 14 Tussen twee gesprekken schakelen 14 Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 14 5 Intercomgesprek en telefonische conferenties 15 Bellen naar een andere handset 15 Een conferentiegesprek beginnen 15 6 Letters en cijfers 17 Letters en cijfers invoeren 17 Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters 17 7 Telefoonboek 18 Het telefoonboek weergeven 18 Een vermelding zoeken 18 Kiezen vanuit het telefoonboek 18 Het telefoonboek openen tijdens een gesprek 19 Een vermelding toevoegen 19 Een vermelding bewerken 19 Een vermelding verwijderen 19 Alle vermeldingen verwijderen 20 8 Bellijst 21 Type bellijst 21 De belvermeldingen weergeven 21 Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 22 Terugbellen 22 Een belvermelding verwijderen 22 Alle belvermeldingen verwijderen 22 Alle belvermeldingen markeren als gelezen 23 9 Herhaallijst 24 De herhaalvermeldingen bekijken 24 Een nummer herhalen 24 Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 24 Een herhaalvermelding verwijderen 24
Pagina: 3
2 NL 10 Telefooninstellingen 25 Geluidinstellingen 25 ECO+-modus 26 De handset een naam geven 26 De datum en de tijd instellen 26 De displaytaal instellen 27 Automatisch antwoorden 27 Automatisch ophangen activeren/deactiveren 27 11 Alarmklok 28 Het alarm instellen 28 Het alarm uitschakelen 28 12 Privacymodus 29 Gesprekken blokkeren (uitgaande oproepen blokkeren) 29 Inkomende oproepen blokkeren 29 PIN/wachtwoord voor de privacymodus wijzigen 31 13 Antwoordapparaat 32 Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 32 De taal instellen voor het antwoordapparaat 32 Aankondiging 32 Inkomende berichten 33 Meeluisteren 34 De beltoonvertraging inschakelen 35 Toegang op afstand 35 14 Services 37 Type bellijst 37 Automatische conferentie 37 Netwerktype 37 Automatische voorkeuze 37 Flashsignaalduur instellen 38 Kiesmodus 38 Automatische klok 39 Meld de handset of extra handsets aan 39 De handsets afmelden 40 Standaardinstellingen herstellen 40 15 Technische gegevens 41 16 Kennisgeving 42 Conformiteitsverklaring 42 Compatibel met de GAP-norm 42 Voldoet aan EMF-normen 42 Oude producten en batterijen weggooien 42 17 Veelgestelde vragen 44 18 Bijlage 47 Invoertabellen voor tekst en cijfers 47
Pagina: 4
3 NL 1 Belangrijke veiligheidsin- structies Vereiste voeding • Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken. • Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing • Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt. Voorkom schade of defecten Let op • Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld. • Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. • Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type. • Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies. • Gooi de batterijen niet in het vuur. • Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels. • Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten. • Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken. • Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset. • Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat. • Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning. • Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is. • Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt. • Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken. • Stel het product niet bloot aan vloeistoffen. • Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd. • Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht. • Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen. • Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken. Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur • Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid). • Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid). • De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperatuuromstandigheden.
Pagina: 5
4 NL 2 Uw telefoon Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www. philips.com/welcome. Wat zit er in de doos? Handset** Basisstation (met twee aansluitingen) Lader (met één aansluiting)** Voedingsadapter** Telefoonsnoer* Garantiebewijs Korte gebruikershandleiding Opmerking • * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken. Tip • ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters. 4XLFNVWDUWJXLGH
Pagina: 6
5 NL Overzicht van de telefoon a Luidspreker b • Hiermee bladert u omhoog in het menu. • Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes. • Hiermee opent u het telefoonboek. 1 2 3 4 5 6 7 8 13 12 11 10 9 14 15 16 c REDIAL/C • Hiermee verwijdert u tekst of getallen. • Hiermee annuleert u de bewerking. • Hiermee geeft u de herhaallijst weer. • Druk bij het opnemen met het antwoordapparaat hierop om meeluisteren tijdelijk in of uit te schakelen. d • Hiermee beëindigt u de oproep. • Hiermee sluit u het menu/de bewerking af. • Houd ingedrukt om de handset in of uit te schakelen. e • Hiermee bladert u omlaag in het menu. • Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes. • Hiermee opent u de bellijst. f • Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst. • Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen. g • Houd ingedrukt om een pauze in te voeren wanneer u een oproep plaatst. • Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken. h (voor M350) of / (voor M355) • Hiermee schakelt u de microfoon in of uit. • Toegang tot het antwoordapparaatmenu in de
Pagina: 7
6 NL stand-bymodus (alleen voor M355). • Nieuwe berichten beluisteren op het antwoordapparaat (alleen voor M355). i Microfoon j • Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit. • Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker. k • Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus). Deze functie verschilt per land. • Houd deze knop ingedrukt om te wisselen tussen het externe gesprek en het interne gesprek. • Houd deze toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets). l • Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen. • Nummerherhalingstoets (deze functie is afhankelijk van het netwerk). m MENU/OK • Hiermee geeft u het hoofdmenu weer. • Selectie bevestigen. • Hiermee opent u de herhaallijst in de stand-bymodus. • Druk hierop om het telefoonboek te openen tijdens een gesprek.. n Luidspreker o LED-indicator • Uit: geen nieuwe gebeurtenis • Knippert: nieuwe gemiste oproepen/nieuwe berichten op antwoordapparaat/nieuwe voicemailberichten. • Knippert één keer: wanneer u de handset op het basisstation plaatst. • Knippert snel: inkomende oproep p Achterklep van handset Overzicht van het basisstation a • Druk hierop om handsets te zoeken. • Houd ingedrukt om naar de modus voor het aanmelden te gaan. 1
Pagina: 8
7 NL 3 Aan de slag Let op • Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert. Het basisstation aansluiten Waarschuwing • Risico op beschadiging! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon. • Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden. Opmerking • Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters. • Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation. 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op: • de micro USB-aansluiting aan de onderkant van het basisstation; • het stopcontact in de muur. 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op: • de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation; • de telefoonaansluiting in de muur. 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op: • de micro USB-aansluiting aan de onderkant van de extra lader van de handset; • het stopcontact in de muur. Het basisstation is uitgerust met een micro-USB-aansluiting. Hiermee kunt u verbinding maken met een powerbank en hebt u toch stroom tijdens een stroomstoring.
Pagina: 9
8 NL Opmerking • Raadpleeg het hoofdstuk ‘Technische gegevens’ voor de minimale vereisten van de powerbank. • Wanneer u een powerbank als alternatieve voedingsbron gebruikt, kan deze snel leeglopen als u de handset tegelijkertijd oplaadt. De handset installeren De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen. Waarschuwing • Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen. De telefoon configureren (verschilt per land) 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven. 2 Druk op MENU/OK. Het land/de taal instellen Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op MENU/OK. » De land-/taalinstelling wordt opgeslagen. Opmerking • De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen. Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen. 1 Selecteer MENU/OK > [Telefooninst.] > [Taal] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op MENU/OK. » De instelling wordt opgeslagen.
Pagina: 10
9 NL De datum en de tijd instellen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Datum & tijd] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » Het tijdinstellingenmenu wordt op de handset getoond. 4 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren. • Als de tijd in 12-uursindeling wordt weergegeven, drukt u op / om [am] of [pm] te selecteren (verschilt per land). 5 Druk op MENU/OK om te bevestigen. De pincode voor toegang op afstand wijzigen (voor M355) Opmerking • De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid. 1 Druk op / of MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de oude pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen. 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. De handset opladen Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen. U hoort een stationstoon (zie ‘De stationstoon instellen’ op pagina 25)wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst. Het LED-lampje aan de achterzijde van de handset flitst één keer. » De handset begint met opladen. Opmerking • Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op. • Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen. • Na verloop van tijd neemt de capaciteit van batterijen af. Dit is normaal bij batterijen. De telefoon is nu klaar voor gebruik.
Pagina: 11
10 NL Het batterijniveau controleren Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer. Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid. Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen. Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken. Wat is de stand- bymodus? De telefoon staat in de stand- bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Het stand-byscherm toont de handsetnaam of de datum en tijd, en het handsetnummer. Pictogrammen weergeven In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn. Pictogram Beschrijving Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid. Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen. Geeft de verbindingsstatus tussen de handset en het basisstation wordt weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is. Brandt continu wanneer u door de lijst met beantwoorde inkomende oproepen bladert. Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst. Dit knippert bij een nieuwe gemiste oproep of bij het bladeren door ongelezen gemiste oproepen in de bellijst. Brandt continu wanneer u door de lijst met gelezen gemiste oproepen bladert. Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u een gesprek voert.
Pagina: 12
11 NL De luidspreker is ingeschakeld. Het belsignaal is uitgeschakeld. Antwoordapparaat (alleen M355): knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is. / Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt. Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op REDIAL/C om te lezen. ECO+ De modus ECO+ is geactiveerd. De signaalsterkte controleren Het aantal balken duidt de verbindingsstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is. • Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt. • Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation. Opmerking • Wanneer ECO+ wordt weergegeven, wordt de signaalsterkte niet getoond. De handset in- of uitschakelen Houd ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.
Pagina: 13
12 NL 4 Telefoon- gesprekken voeren Opmerking • Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen. Tip • Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie ‘De signaalsterkte controleren’ op pagina 11). Bellen U kunt op de volgende manieren bellen: • Normale oproep • Bellen naar een vooraf gekozen nummer • Bellen via de snelkeuzetoets U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie ‘Een nummer herhalen’ op pagina 24), het telefoonboek (zie ‘Kiezen vanuit het telefoonboek’ op pagina 18) en de bellijst (zie ‘Terugbellen’ op pagina 22). Normale oproep 1 Druk op of . 2 Kies het telefoonnummer. » Het nummer wordt gebeld. » De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven. Bellen naar een vooraf gekozen nummer 1 Kies het telefoonnummer. • Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op REDIAL/C . • Als u een pauze wilt inlassen, houdt u ingedrukt. 2 Druk op of om het nummer te bellen. Opmerking • De gesprekstijd van uw huidige oproep wordt getoond in de oproeptimer. • Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basisstation. Een gesprek aannemen Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de telefoon over. Druk op of om het gesprek aan te nemen. Waarschuwing • Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld. Opmerking • De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider. Tip • Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.
Pagina: 14
13 NL Het belsignaal van het huidige inkomende gesprek uitschakelen Wanneer de telefoon overgaat, drukt u op REDIAL/C om het belsignaal van het huidige inkomende gesprek tijdelijk uit te schakelen. Een gesprek beëindigen U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen: • Druk op ; • Plaats de handset op het basisstation of laadstation. Opmerking • Wanneer u de handset op het basisstation of het laadstation plaatst, wordt de oproep niet beëindigd als de functie voor automatisch ophangen is uitgeschakeld. Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen Druk op / om het volume aan te passen tijdens een gesprek. » Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven. De microfoon uitschakelen 1 Druk op tijdens het gesprek. » [Geluid uit] wordt op de handset weergegeven. » Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen. 2 Druk nogmaals op om de microfoon weer in te schakelen. » U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner. De luidspreker in- of uitschakelen Druk op . Een tweede gesprek beginnen Opmerking • Deze service is afhankelijk van het netwerk. 1 Druk op tijdens het gesprek. » Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet. 2 Kies het tweede nummer. » Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.
Pagina: 15
14 NL Een tweede gesprek aannemen Opmerking • Deze service is afhankelijk van het netwerk. Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen: 1 Druk op en om het gesprek aan te nemen. » Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller. 2 Druk op en om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten. Tussen twee gesprekken schakelen Opmerking • Deze service is afhankelijk van het netwerk. Druk op en . » Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller. Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers Opmerking • Deze service verschilt per netwerk en land. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten. Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op en vervolgens op . » De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.
Pagina: 16
15 NL 5 Intercom- gesprek en telefonische conferenties Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. Bellen naar een andere handset Opmerking • Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u ingedrukt om een andere handset te bellen. 1 Houd ingedrukt. » De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven. 2 Selecteer een handset en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De geselecteerde handset gaat over. 3 Druk op op de geselecteerde handset. » De intercomfunctie is nu actief. 4 Druk op om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen. Opmerking • Als de gekozen handset bezet is, wordt [Bezet] weergegeven op het scherm van de handset. Tijdens een telefoongesprek U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere: 1 Houd ingedrukt. » Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet. » De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2. 2 Selecteer een handsetnummer en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Wacht tot de andere handset wordt opgenomen. Schakelen tussen gesprekken Houd ingedrukt om te schakelen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek. Een conferentiegesprek beginnen Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.
Pagina: 17
16 NL Tijdens een extern gesprek 1 Houd ingedrukt om intern te bellen. » Het externe gesprek wordt in de wacht gezet. » De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2. » Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga vervolgens naar stap 3. 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De geselecteerde handset gaat over. 3 Druk op op de geselecteerde handset. » De intercomfunctie is nu actief. 4 Druk op MENU/OK. » U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset. 5 Druk op om de telefonische conferentie te beëindigen. Opmerking • Druk op om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als [Services] > [Conferentie] is ingesteld op [Automatisch]. Tijdens een telefonische conferentie 1 Houd ingedrukt om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek. » Het externe gesprek wordt in de wacht gezet. 2 Houd MENU/OK ingedrukt om de telefonische conferentie te herstellen. Opmerking • Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.
Pagina: 18
17 NL 6 Letters en cijfers U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items. Letters en cijfers invoeren 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren. 2 Druk op REDIAL/C om een teken te wissen. Houd REDIAL/C ingedrukt om alle tekens te wissen. Druk op en om de cursor naar links en rechts te bewegen. 3 Druk op om een spatie toe te voegen. Opmerking • Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers. Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters Standaard begint elk woord met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Houd ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.
Pagina: 19
18 NL 7 Telefoonboek Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 14 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers. Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets en ). Afhankelijk van uw land zijn toets en ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de stand-bymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld. Opmerking • De beschikbaarheid van snelkeuzetoetsen verschilt per land. Het telefoonboek weergeven Opmerking • U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven. 1 Druk op of druk op MENU/OK > [Telefoonboek] > [Weergeven] om het telefoon te openen. 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie. Een vermelding zoeken U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek: • Schuif door de lijst met contactpersonen. • Voer het eerste teken in van de contactpersoon. Door de lijst met contactpersonen bladeren 1 Druk op of druk op MENU/OK > [Telefoonboek] > [Weergeven] om het telefoon te openen. 2 Druk op en om door het telefoonboek te bladeren. Het eerste teken van een contactpersoon invoeren 1 Druk op of druk op MENU/OK > [Telefoonboek] > [Weergeven] om het telefoon te openen. 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken. » De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven. Kiezen vanuit het telefoonboek 1 Druk op of druk op MENU/OK > [Telefoonboek] > [Weergeven] om het telefoon te openen. 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek. 3 Druk op om het nummer te bellen.
Pagina: 20
19 NL Het telefoonboek openen tijdens een gesprek 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op MENU/OK om het nummer weer te geven. Een vermelding toevoegen Opmerking • Als uw telefoonboekgeheugen vol is, wordt een bericht op de handset getoond. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen. • Wanneer u het nummer van een vermelding wijzigt, wordt het oude nummer vervangen door het nieuwe nummer. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefoonboek] > [Nw toevoegen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de naam in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer het nummer in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De nieuwe vermelding wordt opgeslagen. Tip • Houd ingedrukt om een pauze in te voegen. • Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren. • Druk op REDIAL/C om het teken te wissen. Druk op / om de cursor naar links en rechts te bewegen. Een vermelding bewerken 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefoonboek] > [Bewerk] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is opgeslagen. Een vermelding verwijderen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefoonboek] > [Wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » De vermelding is verwijderd.
Pagina: 21
20 NL Alle vermeldingen verwijderen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefoonboek] > [Alles wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 3 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » Alle vermeldingen worden verwijderd (behalve de 2 snelkeuzenummers).
Pagina: 22
21 NL 8 Bellijst De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 20 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst. Opmerking • Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt. De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen oproepen zijn. Pictogrammen Beschrijving Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert. Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gemiste oproepen bladert. Type bellijst In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen wilt weergeven. Opmerking • Deze functie kan per land verschillen. Het type bellijst selecteren 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Type bellijst] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een optie en druk op MENU/OK om te bevestigen. De belvermeldingen weergeven 1 Druk op . » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK en selecteer [Weergeven] om meer beschikbare informatie weer te geven.
Pagina: 23
22 NL Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 1 Druk op . » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Nummer opslaan] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is opgeslagen. Terugbellen 1 Druk op . 2 Selecteer een vermelding in de lijst. 3 Druk op om het nummer te bellen. Een belvermelding verwijderen 1 Druk op . » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » De vermelding is verwijderd. Alle belvermeldingen verwijderen 1 Druk op . » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 2 Druk op MENU/OK om het optiemenu weer te geven. 3 Selecteer [Alles wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » Alle vermeldingen worden verwijderd.
Pagina: 24
23 NL Alle belvermeldingen markeren als gelezen Als er ongelezen gemiste oproepen in de bellijst staan, wordt een bericht weergegeven op het niet-actieve scherm. U kunt alle belvermeldingen markeren als gelezen. Het bericht verdwijnt. 1 Druk op . » De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 2 Druk op MENU/OK om het optiemenu weer te geven. 3 Selecteer [Gelezen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » Alle belvermeldingen worden gemarkeerd als gelezen.
Pagina: 25
24 NL 9 Herhaallijst De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan. De herhaalvermeldingen bekijken Druk op REDIAL/C. Een nummer herhalen 1 Druk op REDIAL/C . 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op . » Het nummer wordt gebeld. Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 1 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven. 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Nummer opslaan] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De vermelding is opgeslagen. Een herhaalvermelding verwijderen 1 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven. 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » De vermelding is verwijderd.
Pagina: 26
25 NL 10 Telefoonin- stellingen U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. Geluidinstellingen Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [Uit] selecteren. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Belvolume] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. De ringtone voor interne gesprekken van de handset instellen U kunt kiezen uit 10 ringtones voor interne gesprekken. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Beltoon int.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. De ringtone voor externe gesprekken van de handset instellen U kunt kiezen uit 10 ringtones voor interne gesprekken. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Beltoon ext.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. De toetstoon instellen De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Toetstoon] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. De stationstoon instellen De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Stationstoon] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen.
Pagina: 27
26 NL De batterijtoon instellen De batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Batterijtoon] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. ECO+-modus Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand- bymodus geëlimineerd. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [ECO+- modus] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk ter bevestiging op MENU/OK. » De instelling wordt opgeslagen. » Na een tijdje in de stand- bymodus wordt ECO+ weergegeven. Opmerking • Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld M350/M355- modellen zijn, zodat de functie ECO+ goed kan functioneren. • Wanneer ECO+ is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. Dit komt omdat het basisstation in ECO+-modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de bellijst, paging en het bladeren door het telefoonboek. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent. De handset een naam geven De naam van de handset mag maximaal 12 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Telefoonnaam] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op REDIAL/C. 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » De instelling wordt opgeslagen. De datum en de tijd instellen Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' in het gedeelte 'Aan de slag'.
Pagina: 28
27 NL De displaytaal instellen Opmerking • Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen. • De beschikbare talen verschillen per land. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Taal] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een taal en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Automatisch antwoorden Wanneer u de functie voor automatisch antwoorden activeert, kunt u op de inkomende oproep automatisch beantwoorden zodra u de handset opneemt. Wanneer u deze functie deactiveert, moet u op of drukken om de inkomende oproep te beantwoorden. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Autom. beantw.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Automatisch ophangen activeren/deactiveren Hiermee kunt u de functie Automatisch ophangen activeren zodat u een gesprek kunt beëindigen door de handset op het basisstation of op het laadstation te plaatsen. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Telefooninst.] > [Aut. ophangen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Opmerking • Wanneer Automatisch ophangen is uitgeschakeld, kunt u de handset op het basisstation of het laadstation plaatsen en verder gaan met het gesprek via de luidspreker.
Pagina: 29
28 NL 11 Alarmklok De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok. Het alarm instellen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Wekker] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Eenmalig] of [Dagelijks] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op MENU/OK. » Het alarm wordt ingesteld en wordt op het scherm weergegeven. Tip • Druk op / om te wisselen tussen [am]/[pm] (verschilt per land). Het alarm uitschakelen Wanneer het alarm klinkt • Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen. Voordat het alarm klinkt 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Wekker] > [Uit] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen.
Pagina: 30
29 NL 12 Privacymodus U kunt het menu voor de privacymodus openen om uitgaande en inkomende oproepen te blokkeren. Gesprekken blokkeren (uitgaande oproepen blokkeren) U kunt uitgaande oproepen naar nummers, zoals overzeese oproepen of ongewenste hotlines, blokkeren door nummers die met bepaalde cijfers beginnen uit te sluiten. U kunt 2 nummerreeksen van maximaal 4 cijfers per reeks maken. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze 2 nummerreeksen begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd. De modus voor het blokkeren van uitgaande oproepen activeren/deactiveren 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Privacy-modus] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Opr.UIT blokk.] > [Blokkeermodus] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Nieuwe nummers toevoegen aan de lijst met te blokkeren uitgaande oproepen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Privacy-modus] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Opr.UIT blokk.] > [Geblokkeerd nr] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 5 Selecteer een nummer in de lijst en druk vervolgens op MENU/OKom te bevestigen. 6 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Inkomende oproepen blokkeren U kunt nummers in de zwarte lijst zetten om inkomende oproepen te blokkeren van bepaalde ongewenste nummers. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 24 cijfers per reeks maken. Wanneer er een inkomende oproep is waarvan het nummer begint met één van deze 4 nummerreeksen, dan wordt de beltoon gedempt. Voorbeeld: Nummer blokkeren = 0123 Nummer inkomende oproep = 0123456789 De oproep is geblokkeerd.
Pagina: 31
30 NL Nummer blokkeren = 23456789 Nummer inkomende oproep = 03123456789 De oproep is niet geblokkeerd. Opmerking • Wanneer een oproep wordt geblokkeerd, wordt de beltoon gedempt. De oproep wordt nog steeds weergegeven en geregistreerd. • Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning. • De naam van de contactpersoon in het telefoonboek wordt niet weergegeven als het nummer overeenkomt met de opgeslagen vermelding op de zwarte lijst. De zwarte lijst activeren/deactiveren 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Privacy-modus] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Opr.IN blokk.] > [Blokkeermodus] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Nummers toevoegen aan de zwarte lijst 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Privacy-modus] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Opr. IN blokk.] > [Nummer blokk.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 5 Selecteer een nummer in de lijst en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 6 Voer het nummer in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen.
Pagina: 32
31 NL PIN/wachtwoord voor de privacymodus wijzigen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Privacy-modus] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de oude pincode voor de privacymodus in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Verander PIN] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 5 Voer de oude pincode in. De standaardpincode is 0000. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 6 Voer de nieuwe pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen. 7 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen.
Pagina: 33
32 NL 13 Antwoordap- paraat Opmerking • Alleen beschikbaar voor M355. De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus [Antw & opnem.]. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. Het antwoordapparaat in- of uitschakelen 1 Druk op / of MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Aan/uit] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Zonder. opnem.]/[Antw & opnem.] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Opmerking • [Zonder. opnem.] betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen. • [Antw & opnem.] betekent dat het antwoordapparaat is ingeschakeld. Oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen. • Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging. De taal instellen voor het antwoordapparaat Opmerking • Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen. De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen. 1 Druk op MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Taal meldtekst] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een taal en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Aankondiging Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen mededelingen: [Antw & opnem.] en [Zonder. opnem.].
Pagina: 34
33 NL Een mededeling opnemen De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling. 1 Druk op MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Aankondiging] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Zonder. opnem.] of [Antw & opnem.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Opnemen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon. 6 Druk op MENU/OK om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch. » U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset. Opmerking • Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt. De mededeling beluisteren 1 Druk op MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Aankondiging] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Zonder. opnem.] of [Antw & opnem.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Afspelen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » U kunt de huidige mededeling beluisteren. Opmerking • Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren. De standaardmededeling terugzetten 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Antwoordapp.] > [Aankondiging] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Antw & opnem.]of [Zonder. opnem.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Selecteer [Standaardinst.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 5 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » De standaardmededeling is teruggezet Inkomende berichten Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, knippert de LED aan de achterzijde van de handset. Opmerking • Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken. Opmerking • Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [Zonder. opnem.]. Verwijder oude berichten om nieuwe berichten op te nemen.
Pagina: 35
34 NL De ingekomen berichten beluisteren U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen. • Als er nieuwe berichten zijn, drukt u op / om ze te beluisteren. Als er geen nieuwe berichten zijn, drukt u op / en vervolgens op MENU/OK om oude berichten te beluisteren. • Druk op MENU/OK > [Antwoordapp.] > [Afspelen] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen, of • druk op / en vervolgens op . » De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld. • Druk op REDIAL/C om het beluisteren te stoppen. • Druk op MENU/OK om het optiemenu weer te geven. • Druk op / om het volume te verhogen/verlagen. Met de sneltoetsen kunt u de volgende functies gebruiken. Toets Functie 1 Hiermee beluistert u het vorige bericht. 2 Hiermee beluistert u berichten. 3 Hiermee gaat u naar het volgende bericht. 6 Hiermee verwijdert u het huidige bericht. 8 Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht. Tip • De berichtenteller, de datum en tijd worden weergegeven tijdens het afspelen van een bericht. Een ingekomen bericht verwijderen 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op MENU/OK om het optiemenu te openen. 2 Selecteer [Wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Het huidige bericht wordt verwijderd. Alle oude ingekomen berichten verwijderen 1 Druk op / of MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Alles wissen] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 3 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » Alle oude berichten worden definitief verwijderd. Opmerking • U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld. Meeluisteren U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op MENU/OK > [Antwoordapp.] > [HS meeluister.] > [Aan]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. Wanneer de oproepfilterfunctie is geactiveerd, kunt u:
Pagina: 36
35 NL • op REDIAL/C drukken om niet meer naar de beller te luisteren. Druk op REDIAL/C om weer naar de beller te luisteren. • druk op / om het geluidsvolume aan te passen terwijl u meeluistert. De beltoonvertraging inschakelen U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. 1 Druk op / of MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Toon vertra.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Opmerking • Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast. Tip • Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus [Besp interlokl]. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen. Toegang op afstand U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in. Opmerking • De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000. Externe toegang activeren/deactiveren U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren. 1 Druk op / of MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Remote modus] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Activeren]/[Uitschakelen] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen.
Pagina: 37
36 NL De pincode wijzigen 1 Druk op / of MENU/OK > [Antwoordapp.]. 2 Selecteer [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de oude pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen. 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Het antwoordapparaat op afstand bedienen 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen. 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort. 3 Voer de pincode in. » U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren. Opmerking • U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt. 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand. Opmerking • Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt. • Wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld maar de functie voor toegang op afstand is geactiveerd, neemt het antwoordapparaat nog steeds oproepen in [Zonder. opnem.]-modus op na 10 keer overgaan. Opdrachten bij toegang op afstand Toets Functie 1 Hiermee beluistert u het vorige bericht. 2 Hiermee beluistert u berichten. 3 Hiermee gaat u naar het volgende bericht. 6 Hiermee verwijdert u het huidige bericht. 7 Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.) 8 Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht. 9 Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
Pagina: 38
37 NL 14 Services De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren. Type bellijst In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen wilt weergeven. Opmerking • Deze functie kan per land verschillen. Het type bellijst selecteren 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Type bellijst] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een optie en druk op MENU/OK om te bevestigen. Automatische conferentie Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op . Opmerking • Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets. Automatische conferentie activeren/deactiveren 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Conferentie] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Automatisch]/[Uit] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Netwerktype Opmerking • Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktype. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Netwerktype] en druk vervolgens op MENU/OK. 3 Selecteer een netwerktype en druk op MENU/OK. » De instelling wordt opgeslagen. Tip • Selecteer [Openbaar net] als de telefoon is aangesloten op een vaste lijn (bijv. thuis). • Selecteer [Telef.centrale] als de telefoon is aangesloten op een privélijn (bijv. op kantoor). Automatische voorkeuze Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in
Pagina: 39
38 NL als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen. Opmerking • De maximale lengte van een detectienummer is 10 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers. • Deze functie kan per land verschillen. Automatisch voorkeuzenummer instellen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Voork. num.] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. 4 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Opmerking • Deze functie kan per land verschillen. • Als u een pauze wilt inlassen, houdt u ingedrukt. • Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken. • Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #. Flashsignaalduur instellen Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: [Kort], [Middel] en [Lang]. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Flashduur] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer een optie en druk op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Kiesmodus Opmerking • Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen. De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.
Pagina: 40
39 NL De kiesmodus instellen 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Kiesmodus] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen. » De instelling wordt opgeslagen. Opmerking • Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden. Automatische klok Opmerking • Deze service is afhankelijk van het netwerk. • Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning. Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Autom. klok] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Selecteer [Aan]/[Uit]. Druk op MENU/OK. » De instelling wordt opgeslagen. Meld de handset of extra handsets aan U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation. 1 U kunt uw handset als volgt registreren: • Als de handset de status [Afgemeld] heeft, drukt u op MENU/OK]. • Als de handset de status [Zoeken…] of [Niet beschikbr] heeft, drukt u op [Menu] > [Services] > [Aanmelden] > MENU/OK. 2 Houd 10 seconden ingedrukt op het basisstation. 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op REDIAL/C voor eventuele correcties. Druk vervolgens op MENU/OK om de pincode te bevestigen. » Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.
Pagina: 41
40 NL Opmerking • Als de pincode verkeerd is of er geen basisstation wordt gevonden binnen een bepaalde periode, wordt er een melding op uw handset weergegeven. • Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure. • De vooraf ingestelde PIN is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd. • De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. • Meld de handset aan op een ander GAP- basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen. De handsets afmelden Als twee of meerdere handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u een van de handsets afmelden. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Afmelden] en druk op MENU/OK om te bevestigen. 3 Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000.) Druk op REDIAL/C om het nummer te verwijderen. 4 Selecteer [Andere sets] en selecteer vervolgens de handset die u wilt afmelden. Voor een vooraf geregistreerde handset selecteert u [Deze handset]. 5 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » De handset is afgemeld. Tip • In de stand-bymodus wordt de handsetnaam naast het handsetnummer weergegeven. Opmerking • Een handset kan niet worden afgemeld als deze als enige is geregistreerd bij het basisstation. Standaardinstellingen herstellen U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. 1 Druk op MENU/OK. 2 Selecteer [Services] > [Resetten] en druk op MENU/OK om te bevestigen. » Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond. 3 Druk ter bevestiging op MENU/OK. » Alle instellingen (behalve de telefoonboekgegevens) worden opnieuw ingesteld.
Pagina: 42
15 Technische gegevens Algemene specificaties en functies • Gesprekstijd: 10 uur • Stand-bytijd: 180 uur • Bereik binnenshuis: 50 meter • Bereik buitenshuis: 300 meter • Telefoonboek met 50 vermeldingen • Herhaallijst met 10 vermeldingen • Bellijst met 20 vermeldingen • Antwoordapparaat met 25 minuten opnametijd • Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF Batterij • Philips: 2 oplaadbare AAA- batterijen, Ni-MH 1,2 V 300 mAh Stroomadapter Basisstation en lader • SPPS: SSY050050-EU,invoer: 100- 240 V~, 50/60 Hz 200 mA, uitvoer: 5 V DC 500 mA Alternatieve voedingsbron • Powerbank: uitvoer: 5 V DC, 500 mA (minimum) RF-uitgangsvermogen • < 24 dBm Frequentieband • 1880 MHz ~ 1900 MHz Energieverbruik • Energieverbruik in niet-actieve modus: ongeveer 0,70 W (M350), 0,75 W (M355) Gewicht en afmetingen • Handset: 148,5 gram 195 x 49.8 x 28,2 mm (h x b x d) • Basisstation: 131 gram 44 x 104,5 x 91,5 mm (h x b x d) • Oplader: 120 gram 40 x 104.5 x 91,5 mm (h x b x d)
Pagina: 43
42 Voldoet aan EMF- normen Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden. Oude producten en batterijen weggooien Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt. Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU. Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de 16 Kennisgeving Conformiteitsverklaring TP Vision Europe B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com. Compatibel met de GAP- norm De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP- compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.
Pagina: 44
43 volksgezondheid. De wegwerpbatterijen verwijderen Raadpleeg voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen het gedeelte ‘Veelgestelde vragen’. Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem. Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.
Pagina: 45
44 tussenliggende elektrische apparaten of muren. • Plaats het basisstation in een andere hoek/ruimte. • Plaats het basisstation uit de buurt van andere elektrische apparaten die invloed kunnen hebben op het bereik (zoals routers, TV, radio enz.). • Zet het basisstation niet op een metalen bureau of een metalen tafel. Ik heb in het welkomstscherm het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen? Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (zie ‘Standaardinstellingen herstellen’ op pagina 40). Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen? 1 Druk op om terug te gaan naar het stand-byscherm. 2 Raak MENU/OK aan voor toegang tot het hoofdscherm. 3 Een van de volgende teksten wordt op het scherm weergegeven: Phone setup > Language Réglages > Langue Telefon-Setup > Sprache Config. telef. > Lingua Tlfn ayarları > Dil Telefooninst. > Taal 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties. 5 Selecteer uw taal. 17 Veelgestelde vragen Op mijn handset wordt [Zoeken…] of [Niet beschikbr] of [Afgemeld] weergegeven. Wat moet ik doen? • Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron. • De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation. • De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation. Tip • Raadpleeg voor meer informatie 'Meld de handset of extra handsets aan' in het gedeelte Services. Wat kan ik doen als het niet lukt de (extra) handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation? • Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw (zie ‘De handsets afmelden’ op pagina 40). • Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure (zie ‘Meld de handset of extra handsets aan’ op pagina 39). Het bereik is klein. Hoe kan ik het verbeteren? Het bereik is afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals
Pagina: 46
45 contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen. De handset op de lader laadt niet of de accu is te snel leeg. • Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. • Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Het LED- lampje aan de achterzijde van de handset knippert één keer tijdens opladen. • Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst. • De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek. • De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is. • De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen. Geen weergave • Controleer of de batterijen zijn opgeladen. • Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten. De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stoort tijdens gesprekken. • De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation. • Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation. Geen kiestoon/geen vrije lijn. • Controleer de telefoonaansluitingen. • De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation. • De handset staat in [Zoeken…] of [Niet beschikbr]. Meld de handset aan bij het basisstation. Geen stationstoon. • De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst. • De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek. [Voicemail] wordt op de handset weergegeven. Wat moet ik doen. De melding [Voicemail] wordt weergegeven wanneer er nieuwe voicemailberichten zijn opgeslagen in uw netwerk. De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem
Pagina: 47
46 Slecht geluid (gekraak, echo enz.) • De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation. • De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten. • De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders. • De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij. • Een andere USB-voeding kan een brommend geluid veroorzaken. Gebruik uitsluitend de originele voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld. De handset gaat niet over. • Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld. • Zorg ervoor dat de handset is geregistreerd in het basisstation. Nummerherkenning werkt niet. • De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider. • De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar. Opmerking • Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.
Pagina: 48
47 3 GHIª«¬­ÙÛÕ˂˓ 4 JKLᯮ±ñíóˁ 5 MNOˉ 6 m n o 6 ñ ó ô õ ö ò 7 STUV˟ġģˎˆː 8 WXY»¼¾ĭĵ˩ 9 Z[\]º˖ˌ˕ŀ Toets Hoofdletters (voor Grieks) 0 Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~| 1 #B !   eg>@^`f § ... 2 $%̪$%&ˆ†‡‰ 3 ˂˃˄'()‹ 4 ˅ˆˇ*+, 5 ˈˉˊ-./ 6 ˋˌˍ012“˜ 7 ˎˏː3456 8 ˑ˒˓789ž 9 ˔˕˖:;<=š Toets Kleine letters (voor Grieks) 0 Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ | 1 1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { `fiಹ 2 ˞˟ˠDEF¢¨¦§ 3 ˡˢˣGHIª« 4 ˤ˥˦JKL® 5 ˧˨˩MNOˉ 6 ˪˫ˬPQR³¸´ 7 ˭ˮ˰˯STUV¡ 8 ˱˲˳WXY»¾ 9 ˴˵˶Z[\]º Toets Hoofdletters (voor Servisch) 0 Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~| 1 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ [ ] { } fi 18 Bijlage Invoertabellen voor tekst en cijfers Toets Hoofdletters (voor En- gels/Frans/Duits/Itali- aans/Turks/Portugees/ Spaans/Nederands/Deens/Fins/ Noors/Zweeds/Roeeens/Pools/ Tsjechisch/Hongaars/Slowaaks/ Sloveens/Kroatisch/Litouws/ Ests/Lets/Bulgaars) 0 Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~| 1 #B !   ೼eg>@^`f § ... 2 $%&‚„ˆƒ †‡Æ‰Π3 '()Š‹ŒØÚÔ˂˓ 4 *+,à‘ðìòˁ 5 -./ˉ 6 012“•–—˜ 7 3456ĠĢˎˆː 8 789›œžĬĴ 9 :;<=š˖ˌ˕Ŀ Toets Hoofdletters (voor En- gels/Frans/Duits/Itali- aans/Turks/Portugees/ Spaans/Nedelands/Deens/Fins/ Noors/Zweeds/Roemeens/ Pools/Tsjechisch/Hongaars/ Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/ Litouws/Ests/Lets/Bulgaars) 0 Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ | 1 #B !   ೼eg>@^`f iಹ 2 DEF¢¤¨£¥¦§ÇéÏ
Merk:
Philips
Product:
Niet gecategoriseerd
Model/naam:
M350
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands