Panasonic TX-49FXW554 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic TX-49FXW554. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: LCD televisie
  • Model/naam: TX-49FXW554
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Italiaans, Russisch, Engels, Duits, Frans, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 34
Nederlands - 34 -
Inhoudsopgave
Veiligheidsinformatie.............................................. 35
Markeringen op het product................................... 36
Handhaving............................................................ 37
Scherm, kast, voetstuk........................................... 37
Stekker................................................................... 38
Het voetstuk assembleren / verwijderen................ 38
Als u een muurmontage beugel gebruikt................ 38
Milieu-informatie..................................................... 39
Functies.................................................................. 39
Ultra HD (UHD)....................................................... 39
Accessoires inbegrepen......................................... 39
Stand-by meldingen............................................... 39
TV-bediening & Operation...................................... 40
Het gebruik van het hoofdmenu van de televisie... 40
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen..... 41
Stroomaansluiting................................................... 42
Antenne aansluitingen............................................ 42
Licentiemededeling................................................ 42
Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen..... 43
Conformiteitsverklaring (DoC)................................ 43
Specificaties........................................................... 44
Bericht.................................................................... 45
Afstandsbediening.................................................. 46
Aansluitingen.......................................................... 47
Aan/Uitschakelen................................................... 48
Eerste Installatie..................................................... 48
Media afspelen via USB-ingang............................. 49
Mediabrowser......................................................... 49
CEC........................................................................ 50
Instellingen Menu Inhoud....................................... 51
Algemene tv-bediening........................................... 56
Het gebruik van de zenderlijst................................ 56
Ouderlijk toezicht instellingen configureren............ 56
Elektronische programmagids................................ 56
Teletekst diensten................................................... 57
Software upgrade................................................... 57
Probleemoplossen & tips........................................ 58
PC-invoer normale weergavemodi......................... 58
AV en HDMI- signaal compatibiliteit....................... 59
Ondersteunde bestandsformaten voor de USB-
modus..................................................................... 60
VIdeobestandsformaten......................................... 60
Beeldbestandsformaten......................................... 60
Geluidsbestandsformaten...................................... 60
Ondertiteling bestandsformaten............................. 61
Ondersteunde DVI-resoluties................................. 62
Verbindingen.......................................................... 63
Bedrade connectiviteit............................................ 63
Draadloze connectiviteit......................................... 63
Wake ON (Ontwaken ingeschakeld)...................... 65
Verbindingen Probleemoplossing........................... 65
De netwerkservice voor het delen van audio-video
gebruiken................................................................ 66
Apps....................................................................... 66
Internetbrowser...................................................... 66
HBBTV-systeem..................................................... 67
Pagina: 35
Nederlands - 35 -
Veiligheidsinformatie
OPGELET
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN
NIET OPENEN
OPGELET: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
TE BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET
VERWIJDEREN (OF HET ACHTERPANEEL).
HET TOESTEL BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE DOOR DE GEBRUIKER MOETEN WORDEN
ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD
EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de verwante
functie te bewerken.
In extreme weersomstandigheden (storm, bliksem) en tijdens
lange perioden van inactiviteit (vertrek op vakantie) moet u de
tv loskoppelen van het netwerk.
De stekker dient om het tv-toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te bedienen
zijn.Als het televisietoestel niet elektrisch wordt losgekoppeld
van het elektrisch net zal het apparaat stroom verbruiken
voor alle situaties, zelfs als de televisie in stand-by staat of
uitgeschakeld is.
BELANGRIJK – Lees deze instructies
volledig voor u de televisie installeert en
in gebruik neemt
WAARSCHUWING: Dit apparaat is bestemd
voor gebruik door personen (inclusief
kinderen) die in staat / ervaren zijn met de werking
van een dergelijk apparaat, zonder toezicht, tenzij
zij onder toezicht staan van of instructies hebben
ontvangen met betrekking tot het gebruik van het
apparaat door een persoon die instaat voor hun
veiligheid.
• Gebruik dit televisietoestel op een hoogte van
minder dan 2000 meter boven de zeespiegel, in
droge locaties en in regio's met een gematigd of
tropisch klimaat.
• Het televisietoestel is bedoeld voor huishoudelijk en
gelijkaardig algemeen gebruik maar het mag ook in
openbare ruimten worden gebruikt.
• Voor ventilatiedoeleinden moet u minimum 5cm vrije
ruimte laten rond de televisie.
• De ventilatie mag niet worden belemmerd door de
ventilatieopeningen te bedekken of te blokkeren met
items zoals een krant, tafelkleedjes, gordijnen, etc.
• De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk
of andere objecten niet op het netsnoer. Een
beschadigd snoer/stekker kan brand veroorzaken
of een elektrische schok veroorzaken. Neem het
netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken.
Raak het netsnoer/de stekker nooit aan met natte
handen want dit kan kortsluitingen of elektrische
schokken veroorzaken. Leg geen knopen in het
snoer of bind het niet samen met andere snoeren.
Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Dit mag
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel.
• Stel de televisie niet bloot aan spatten of druppels
en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met een
vloeistof zoals vazen, kopjes, etc. op of boven de
televisie (bijv. op een rek boven het toestel).
• Stel de televisie niet bloot aan direct zonlicht of plaats
geen open vlammen zoals brandende kaarsen op of
in de buurt van de televisie.
• Plaats geen warmtebronnen zoals een elektrische
verwarming, radiator, etc. in de buurt van het
televisietoestel.
• Plaats de televisie niet op de vloer en hellende
oppervlakken.
• Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u
plastic zakken uit de buurt van baby's, kinderen en
huisdieren houden.
• Bevestig de stand zorgvuldig op de televisie. Als
de stand voorzien is van schroeven, moet u deze
stevig aandraaien om te vermijden dat de televisie
zou kantelen. U mag de schroeven niet te hard
aandraaien en u moet de rubberen afdichtingen
correct aanbrengen.
• U mag de batterijen niet weggooien in het vuur of
met gevaarlijk en brandbaar materiaal.
WAARSCHUWING - Batterijen mogen niet worden
blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur
en dergelijke.
WAARSCHUWING- Overdadig geluid van
koptelefoons kan gehoorschade veroorzaken.
BOVEN ALLES - NOOIT iemand, zeker geen
kinderen, toelaten iets in te brengen de gaten,
sleuven of andere openingen van de behuizing.
Opgelet
Risico op ernstige letsels of
fatale gevolgen
Risico op
elektrische schokken
Risico op gevaarlijke
spanningen
Onderhoud
Belangrijk
onderhoudscomponent
Pagina: 36
Nederlands - 36 -
Markeringen op het product
De volgende symbolen worden gebruikt op
het product als markeerpunt voor restricties en
voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies. Elke
verklaring wordt beschouwd waar het product enkel
relevante markeringen draagt. Merk op dat dergelijke
informatie belangrijk is om veiligheidsredenen.
Klasse II apparatuur: Dit apparaat is zodanig
ontworpen dat het geen veilige aansluiting
vereist op een elektrische aarding.
Klasse II apparatuur met werkende
aarding: Dit apparaat is zodanig ontworpen
dat het geen veilige aansluiting vereist op een
elektrische aarding, de aarding wordt gebruikt voor
functionele doeleinden.
Beschermende aarding: De gemarkeerde
terminal is bedoeld voor de aansluiting van de
beschermende aarding geassocieerd met de
voedingsbedrading.
Spanning voerende terminal: De
g e m a r k e e r d e t e r m i n a l ( s ) i s / z i j n
spanningvoerend onder normale operationele
voorwaarden.
i
Opgelet, ze de operationele instructies: De
gemarkeerde zone(s) bevat(ten) door de
gebruiker vervangbare knoop/celbatterijen.
CLASS 1
LASER PRODUCT
K L A S S E 1 L A S E R
PRODUCT: Dit product
bevat Klasse 1 laserbron die
veilig is onder redelijk
voorzienbare operationele
voorwaarden.
WAARSCHUWING
U mag de batterij niet inslikken want dit houdt een
risico in op chemische brandwonden
Dit product of de accessoires die worden geleverd met
het product kunnen een knoop/celbatterij bevatten.
Als deze knoop/celbatterij wordt ingeslikt, kan dit al
na 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken
en fataal aflopen.
Bewaar nieuwe en oude batterijen uit de buurt van
kinderen.
Als het batterijcompartiment niet veilig afsluit, mag u
het product niet blijven gebruiken en moet u het uit de
buurt van kinderen bewaren.
Als u denkt dat batterijen mogelijk werden ingeslikt of in
een lichaamsdeel werd gestoken, moet u onmiddellijk
medische zorg inroepen.
– – – – – – – – – – – –
Plaats de monitor nooit in een onstabiele of hellende
locatie. Een monitor toestel kan vallen, ernstige letsels
veroorzaken of fataal aflopen. Talrijke letsels, in het
bijzonder bij kinderen, kunnen worden vermeden door
eenvoudige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals:
• Het gebruik van kasten of voetstukken wordt
aanbevolen door de fabrikant van de monitor .
• Enkel meubelstukken gebruiken die de monitor veilig
kunnen ondersteunen.
• Ervoor zorgen dat de monitor niet over de rand van
het meubelstuk uitsteekt.
• Het monitor toestel niet op meubelstukken plaatsen
(bijvoorbeeld, kasten of boekrekken) zonder zowel
het meubelstuk als de monitor te verankeren aan
een geschikte steun.
• Het monitor toestel niet op stof of ander materiaal
plaatsen dat wordt aangebracht tussen de monitor
en het meubelstuk.
• Kinderen op de hoogte brengen van de gevaren van
het klimmen op meubelstukken om bij de monitor of
de bedieningstoetsen te raken. Als uw bestaande
monitor toestel bewaard en verplaatst wordt, moeten
dezelfde overwegingen als hierboven worden
gerespecteerd.
– – – – – – – – – – – –
Toestellen die aangesloten zijn via de
HOOFDVERBINDING of via andere toestellen
met een aardingverbinding met de aarding van
de gebouwinstallatie – en met een monitor
distributiesysteem dat coaxiale kabel gebruikt,
kunnen in sommige omstandigheden brandgevaar
veroorzaken. De verbinding met een monitor
distributiesysteem moet daarom worden voorzien via
een toestel met elektrische isolatie onder een bepaald
frequentiebereik (galvanische isolator)
MUURBEVESTIGINGSSET
• Lees de instructies voor u uw televisie op de muur
bevestigt.
• De muurbevestigingskit is optioneel. Hij is
verkrijgbaar bij uw lokale verdeler, indien niet
geleverd met uw televisie.
• U mag de televisie niet monteren aan het plafond
of aan een hellende muur.
• Gebruik de specifieke muurbevestigingsschroeven
en overige accessoires.
• Draai de muurbevestigingsschroeven stevig aan
om te voorkomen dat de televisie zou vallen. U
mag de schroeven niet te hard aandraaien.
Pagina: 37
Nederlands - 37 -
WAARSCHUWING
• Het gebruik van ophangbeugels, of het zelf
installeren van een ophangbeugel aan de muur
houden het risico in van persoonlijke letsels en
schade aan het product. Om de prestatie en
de veiligheid van het product te handhaven,
moet u er absoluut zeker van zijn uw verdeler
of een gelicentieerde onderaannemer te vragen
de ophangbeugels te bevestigen. Elke schade
veroorzaakt door de installatie zonder een
gekwalificeerde installateur resulteert in de
nietigverklaring van uw garantie.
• Lees de instructies van de optionele accessoires
zorgvuldig en u moet er zeker van zijn de nodige
maatregelen te nemen om te voorkomen dat de
televisie kan vallen.
• Hanteer de televisie voorzichtig tijdens de
installatie aangezien een impact of andere
krachten op de televisie schade kan veroorzaken
aan het toestel.
• Gazorgvuldigtewerkwanneerudeophangbeugels
aan de muur bevestigt. Zorg er altijd voor dat er
geen elektrische kabels of leidingen in de muur
aanwezig zijn voor u de beugel ophangt.
• Om te voorkomen dat de televisie zou vallen en
iemand zou kunnen kwetsen, moet u de televisie
van de muur verwijderen als u hem niet langer
gebruikt.
Handhaving
Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact.
Scherm, kast, voetstuk
Regelmatige zorg:
Wrijf het oppervlak van het scherm, de kast of
het voetstuk met een zachte doek om vuil of
vingerafdrukken te verwijderen.
Voor hardnekkig vuil:
1. Neem eerst het stof af.
2. Gebruik een vochtige doek met schoon water
of een opgelost neutraal oplosmiddel (1 deel
oplosmiddel in 100 delen water).
3. Wring de doek stevig uit. (Let op, laat geen
vloeistof in de televisie binnendringen want dit
kan defecten veroorzaken).
4. Wrijf zorgvuldig met de vochtige doek en verwijder
het hardnekkig vuil.
5. Verwijder tot slot al het vocht.
Opgelet
Gebruik geen harde doek of wrijf niet te hard op het
oppervlak. Zo niet kan dit krassen veroorzaken.
• Zorg ervoor het oppervlak niet de onderwerpen
aan insecticide, oplosmiddel, verdunner of andere
vluchtige stoffen. Dit kan de kwaliteit van het
oppervlak verminderen of de verf verwijderen.
• Het oppervlak van het scherm is speciaal behandeld
en kan snel beschadigd worden. Zorg ervoor het
scherm niet te krassen met vingernagels of andere
harde voorwerpen.
• Laat de kast of het voetstuk niet in contact komen
met rubber of PVC gedurende een lange periode.
Dit kan de kwaliteit van het oppervlak beschadigen.
Pagina: 38
Nederlands - 38 -
Zorg ervoor het voetstuk te verwijderen op de volgende
wijze als u een muurmontage beugel gebruikt of de
televisie opnieuw inpakt.
• Plaats de televisie op een werktafel met het scherm
neerwaarts op een schone, zachte doek. Laat de
stand uitsteken over de rand van de oppervlakte.
• Schroef de bevestigingsschroeven van de stand los.
• Verwijder de stand.
Als u een muurmontage beugel gebruikt
Neem contact op met uw lokale Panasonic verdeler
om de aanbevolen muurmontage beugel te kopen.
Openingen voor de muurmontage beugel installatie;
Achterzijde van de televisie
a
b
43” 49” 55”
a (mm) 200 200 400
b (mm) 200 200 200
Aanzicht van de zijkant
a
Diepte van de
schroef (a)
min. (mm) 10
max. (mm) 13
Diameter M6
Opmerking: De schroeven om de televisie te bevestigen
op de muurmontage beugel worden niet meegeleverd met
de televisie.
Stekker
Wrijf de stekker regelmatig af met een droge doek.
Vocht en stof kan brand of elektrische schokken
veroorzaken.
Het voetstuk assembleren / verwijderen
Voorbereidingen
Verwijder het (de) voetstuk(ken) en de televisie uit
de verpakking en plaats de televisie op een werktafel
met het scherm neerwaarts op een schone en zachte
doek (deken, etc.)
• Gebruik een vlakke en stevige tafel die groter is
dan de televisie.
• Houd de televisie niet vast bij het scherm.
• Zorg ervoor de televisie niet te krassen of te breken.
Het voetstuk monteren
1. De voet van de televisie bestaat uit twee delen.
Installeer deze delen samen.
2. Plaats de stand(en) op het stand
montagepatr(o)on(en) op de achterzijde van
de tv.
3. Voer de geleverde schroeven (M4 x 12) in
en draai ze zacht aan tot de stand correct is
aangebracht.
Het voetstuk verwijderen van de televisie
Pagina: 39
Nederlands - 39 -
Milieu-informatie
Deze televisie is milieuvriendelijk ontworpen. Om
het energieverbruik te verlagen, kunt u de volgende
stappen uitvoeren:
Als u Energiebesparing op Minimum,
Medium, Maximum of Auto zet, zal de tv de
energieconsumptie dienovereenkomstig aanpassen.
Als u de achtergrondverlichting wilt instellen op
een vaste waarde, stel in als Aangepast en pas
de achtergrondverlichting manueel aan (onder
Energiebesparing instelling) met de links- of
rechtsknoppen op de afstandsbediening. Stel in als
Uit om deze instelling uit te schakelen.
Opmerking: Beschikbare Energiebesparing opties kunnen
variëren naargelang de geselecteerde Modus in het
Instellingen>Beeldmenu.
De Energiebesparing instellingen staan in het Instel-
lingen>Beeldmenu. Merk op dat bepaalde beeldin-
stellingen niet kunnen worden gewijzigd.
Als de Rechtse knop wordt ingedrukt, verschijnt het
bericht , “"Scherm schakelt uit in 15 seconden." op
het scherm. Selecteer Doorgaan en druk op OK om
het scherm uit te schakelen. Als u geen knop indrukt,
schakelt het scherm uit na 15 seconden. Druk op een
knop op de afstandsbediening of op de tv om het
scherm opnieuw in te schakelen.
Opmerking: Scherm uit optie is niet beschikbaar als de
Modus ingesteld is op Spel.
Als de TV niet in gebruik is, moet u de tv uitschakelen
of verwijderen uit het stopcontact. Dit vermindert het
energieverbruik.
Functies
• Kleuren-LED-tv met afstandsbediening
• Volledig geïntegreerde digitale/kabel/satelliet TV
(DVB-T-T2/C/S-S2)
• HDMI-ingangen om andere apparaten aan te sluiten
met HDMI-aansluitingen
• USB-ingang
• Instelmenu op scherm (On-screen Display)
• Stereo geluidssysteem
• Teletekst
• Hoofdtelefoon aansluiting
• Automatisch programmeersysteem
• Manuele afstemming
• Automatische uitschakeling na acht uur.
• Slaap timer
• Kinderslot
• Automatische geluidsdemping indien geen
uitzending.
• NTSC-weergave
• AVL (Automatische volumebeperking)
• PLL (Frequentie zoeken)
• Pc-ingang
• Spelmodus (optioneel)
• Beeld uit functie
• Ethernet (LAN) voor Internetverbinding en diensten
• 802.11 a/b/g/n ingebouwde WLAN ondersteuning
• Audio Video Delen
• HbbTV
Ultra HD (UHD)
De TV ondersteunt Ultra HD (Ultra High Definition - ook
wel 4K genoemd) die een resolutie biedt van 3840 x
2160 (4K:2K). Het is gelijk aan 4 maal de resolutie van
Full HD TV door het aantal pixels te verdubbelen van
de Full HD TV, zowel horizontaal als verticaal. Ultra
HD inhoud wordt ondersteund via HDMI USB ingangen
en DVB-T2 en DVB-S2 uitzendingen.
Hoog dynamische bereik (HDR) / Hybride Log-
Gamma (HLG)
Met deze functie kan de televisie een hoger dynamisch
bereik van lichtsterkte reproduceren door meerdere
uiteenlopende blootstellingen vast te leggen en
daarna te combineren. HDR/HLG belooft een
betere beeldkwaliteit dankzij meer heldere, meer
realistische highlights, meer realistische kleur en
andere verbeteringen. Het levert de look die filmmakers
wensen te bereiken, waarbij verborgen zones van
donkere schaduwen en zonlicht met volledige
helderheid, kleur en detail worden weergegeven. HDR/
HLG inhoud wordt ondersteund via native en markt
toepassingen, HDMI, USB ingangen en via DVB-S
uitzendingen. Stel de verwante HDMI broningang
in als Verbeterd in de optie Bronnen in het menu
Instellingen>Systeem om HDR/HLG-inhoud te
bekijken, als de HDR/HLG-inhoud wordt ontvangen via
een HDMI-ingang. De bron moet minimum compatibel
zijn met HDMI 2.0a.
Accessoires inbegrepen
• Afstandsbediening
• Batterijen: 2 X AA
• Gebruikshandleiding
• Verwijderbare stand
• Stand montageschroeven (M4 x 12)
Stand-by meldingen
Als tv geen ingangssignaal ontvangt (bijv. van
een antenne of HDMI-bron) gedurende 3 minuten
schakelt de tv op stand-by. Wanneer u de volgende
maal inschakelt, verschijnt het volgende bericht.
"Tv automatisch overgeschakeld op de stand-by
modus omdat er gedurende een lange periode
geen signaal was."
De Automatische TV UIT optie (in het menu
Instellingen>Systeem>Instellingen>Meer) kan
Pagina: 40
Nederlands - 40 -
standaard worden ingesteld op een waarde tussen
1 en 8. Als deze instelling ingesteld is op UIT en
de televisie ingeschakeld is gelaten en niet werd
bediend gedurende de ingestelde tijdsduur schakelt
het apparaat over op de stand-bymodus nadat de
ingestelde tijdsduur verstreken is. Wanneer u de tv
de volgende maal inschakelt, verschijnt het volgende
bericht. “Tv automatisch overgeschakeld op de
stand-by modus omdat er gedurende een lange
periode geen bewerking werd uitgevoerd.” Voor de
TV overschakelt naar de Stand-by modus verschijnt
een dialoogvenster. Als u geen knop indrukt, schakelt
de TV over naar de stand-by modus na een wachttijd
van ca. 5 minuten. U kunt Ja markeren en drukken
op OK om de TV onmiddellijk over te schakelen naar
de stand-by modus. Als u Nee selecteert en drukt op
OK blijft de TV ingeschakeld. U kunt ook verkiezen
de Automatische TV UIT functie selecteren via dit
dialoogvenster. Selecteer Uitschakelen en druk op
OK, de TV blijft ingeschakeld en de functie wordt
geannuleerd. U kunt deze functie opnieuw inschakelen
door de instelling van de optie Automatisch TV UIT te
wijzigein in het menu Instellingen>Systeem>Meer .
TV-bediening & Operation
P+
V+ V-
P-
De joystick biedt u de mogelijkheid het Volume/
Programma/Bron en de Stand-by aan functies te
bedienen van de tv.
Opmerking: De positie van de joystick kan verschillen
naargelang het model.
, De stand-by schakelaar wordt gebruikt om de
Tv in of uit te schakelen.
Opmerking: De positie van de stroomschakelaar kan
verschillen naargelang het model.
Volume wijzigen: Verhoog het volume door de joystick
in te drukken. Verlaag het volume door de joystick
omlaag te drukken.
Zenders wijzigen: Blader doorheen de opgeslagen
zenders door de joystick omhoog of omlaag te drukken.
De bron wijzigen: Druk twee maal in het midden van
de joystick en de bronlijst verschijnt op het scherm.
Blader doorheen de beschikbare bronnen door de
joystick omhoog of omlaag te duwen.
Om de TV uit te schakelen: Druk in het midden van de
joystick en houd hem ingedrukt gedurende een aantal
seconden. De TV schakelt over op de stand-by modus.
De televisie inschakelen: Druk in het midden van de
joystick en de televisie schakelt in.
Opmerking: Het OSD hoofdmenu kan niet worden
weergegeven met de joystick.
Bediening via de afstandsbediening
Druk op de Thuis toets van de afstandsbediening
om het hoofdmenu weer te geven. Gebruik de
richtingtoetsen en de OK knop om te navigeren en in
te stellen. Druk op de knop Return/Back of Thuis om
een menuscherm af te sluiten.
Selecteren van de ingang
Van zodra u externe systemen hebt aangesloten
op uw tv, kunt u overschakelen naar verschillende
ingangsbronnen. Druk op de Source knop van uw
afstandsbediening om rechtsreeks de ingangen te
veranderen.
Zenders en volume wijzigen
U kunt de zender wijzigen en het volume aanpassen
met de Volume +/- en Programma +/- knoppen op de
afstandsbediening.
Het gebruik van het hoofdmenu van de televisie
Wanneer de knop Thuis is ingedrukt, verschijnt het
hoofdmenu van de televisie onderaan het scherm.
U kunt navigeren doorheen de menu items met de
richting toetsen op de afstandsbediening. Om een
item te selecteren of de submenu opties weer te
geven van het gemarkeerde menu drukt u op de knop
OK. Wanneer u een menu-optie markeert, kunnen
een aantal submenu items van dit menu verschijnen
bovenaan in de menubalk voor een snelle toegang. Om
een item voor snelle toegang te gebruiken, markeer
het, druk op OK en stel het naar wens in met de
richtingknoppen Links / Rechts. Aan het einde drukt
u op OK of de Back/Return toets om af te sluitne.
Druk op de knop EXIT om het hoofdmenu te verlaten.
1. Startpagina
Wanneer het hoofdmenu geopend is, wordt de Start
menubalk gemarkeerd. De inhoud van het Startmenu
kan worden aangepast door opties van andere menu's
toe te voegen. Markeer een optie en druk op de
Pagina: 41
Nederlands - 41 -
Omlaag richtingtoets op de afstandsbediening. Als de
u optie Toevoegen aan start ziet, kunt u ze toevoegen
aan het Startmenu. Zo kunt u de positie van een item
ook verwijderen of wijzigen in het Startmenu. Druk op
de knop Omlaag en selecteer de optie Verwijderen
of Verplaatsen en druk op OK. Om een menu-item te
verplaatsen met de Rechts en Links richtingtoetsen om
de positie te selecteren waar u het item wilt verplaatsen
en druk op OK.
2. TV:
2.1. GIDS
U krijgt toegang tot het elektronische zendergids
met deze optie. Raadpleeg de sectie Elektronische
Programmagids (EPG) voor meer informatie.
2.2. Zenders
U krijgt toegang tot de Zenders met deze optie.
Raadpleeg de sectie Het gebruik van de zendergids
voor meer informatie.
2.3. Timers
U kunt timers instellen voor gebeurtenissen in de
toekomst met de opties in dit menu. U kunt ook de
vooraf aangemaakte timers controleren in dit menu.
Om een nieuwe timer toe te voegen, selecteert u de
tab Timer toevoegen met de Links/rechts knoppen
en drukt u op OK. Stel de submenu opties in naar
wens en druk daarna op OK. Er wordt een nieuwe
timer aangemaakt.
Om een eerder aangemaakte timer te bewerken,
selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab
Geselecteerde timer bewerken en drukt u op OK.
Wijzig de submenu opties naar wens en druk op OK
om uw instellingen op te slaan.
Om een reeds ingestelde timer te annuleren,
selecteert u deze timer, daarna selecteert u de tab
Geselecteerde timer verwijderen en drukt u op OK.
Een bevestiging verschijnt. Selecteer JA en druk op
OK om door te gaan. De timer wordt geannuleerd.
Het is niet mogelijk timers in te stellen voor twee of
meerdere individuele gebeurtenissen die worden
uitgezonden op verschillende zenders in dezelfde
tijdsinterval. In dat geval wordt u gevraagd een keuze
te maken uit één van deze timers en de andere te
annuleren. Selecteer de timer die u wilt annuleren en
druk op OK. Het menu Opties verschijnt. Selecteer
daarna Instellen/Annuleren en druk op OK om die
timer te annuleren. U moet daarna de wijzigingen
opslaan. Druk hiervoor op OK, selecteer Wijzigingen
opslaan en druk opnieuw op OK.
3. Instellingen
U kunt de instellingen van uw televisie beheren met
de opties in dit menu. Raadpleeg de sectie Inhoud
instellingenmenu voor meer informatie.
4. Apps
Als uw televisie verbonden is met het internet zal de
verwante inhoud ook beschikbaar zijn, inclusief Apps
verwante inhoud. Via het Apps menu krijgt u toegang
tot uw apps en kunt u ze beheren. U kunt nieuwe
apps van de markt toevoegen of de bestaande apps
verwijderen. Raadpleeg de Apps sectie voor meer
informatie.
5. Bronnen
U kunt uw invoerbron referenties beheren met de
opties in dit menu. Om de huidige bron te wijzigen,
selecteert u één van de opties en drukt u op OK.
5.1. Broninstellingen
Bewerk de namen, schakel de bronopties in of uit. Er
zijn ook Regelmatige, Verbeterde en Uitgeschakelde
opties beschikbaar voor HDMI bronnen. De
Regelmatige en Verbeterde opties beïnvloeden de
kleurinstellingen van de geselecteerde HDMI-bron.
Om 4K- of HDR-beelden te bekijken van een HDMI-
bron moet de betrokken broninstellingen ingesteld
worden als Verbeterd als het verbonden apparaat
HDMI 2.0 compatibel. Stel in als Regelmatige als
het verbonden apparaat HDMI 1.4 compatibel is. Stel
dienovereenkomstig in of schakel de betrokken HDMI-
bron uit door in te stellen als Uitgeschakeld.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
Verwijder het deksel achteraan om het batterijcompar-
timent te openen. Installeer twee AA batterijen. Zorg
ervoor dat de (+) en (-) tekens overeenstemmen (let
op de correcte polariteit). Gebruik geen combinatie van
oude en nieuwe batterijen. Uitsluitend met hetzelfde
of gelijkwaardig type vervangen. Breng het deksel
opnieuw aan.
Er verschijnt een bericht op het scherm wanneer de
batterijen bijna leeg zijn en vervangen moeten worden.
Merk op dat als de batterijen bijna leeg zijn, de prestatie
van de afstandsbediening kan worden beïnvloed.
Batterijen mogen niet worden blootgesteld aan
warmtebronnen zoals zonlicht, vuur of andere.
Pagina: 42
Nederlands - 42 -
Stroomaansluiting
BELANGRIJK: Het TV-toestel is ontworpen voor
een vermogen van 220-240V AC, 50 Hz. Laat na het
uitpakken het tv- toestel op kamertemperatuur komen
voor u het op de netstroom schakelt. Voer de stekker
in het stopcontact.
Antenne aansluitingen
Sluit de "antenne" of de "kabel TV" stekker aan op
de ANTENNE INGANG (ANT) of satellietstekker op
SATELLIET INGANG (LNB) aan de achterzijde van
de TV.
Achterzijde van de TV
1
2
ANT SAT
ANT-TV
1. Satelliet
2. Antenne of kabel
Als u een apparaat wilt verbinden met de tv moet
u ervoor zorgen dat zowel de tv als het apparaat
uitgeschakeld zijn voor u een verbinding legt. Als
de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de
apparaten inschakelen en ze gebruiken.
Licentiemededeling
De begrippen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing
Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere
landen.
Geproduceerd onder licentie door Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D symbool zijn
handelsmerken van de Dolby Laboratories.
YouTube en het YouTube logo zijn handelsmerken
van Google Inc.
Dit product bevat technologie die onderhevig is
aan bepaalde intellectuele eigendomsrechten van
Microsoft. Het gebruik of de distributie van deze
technologie buiten dit product is verboden zonder de
correcte licentie(s) van Microsoft.
De eigenaars van de inhoud gebruiken de Microsoft
PlayReady™ inhoud toegangstechnologie om hun
intellectuele eigendom, inclusief auteursrechtelijk
beschermde inhoud, te beschermen. Dit apparaat
gebruikt de PlayReady technologie om zich toegang
te verlenen tot door PlayReady beschermde inhoud
en/of door WMDRM beschermde inhoud. Als het
apparaat de beperkingen van het gebruik van de
inhoud onvoldoende afdwingt, kunnen de eigenaars
van de inhoud eisen dat Microsoft het vermogen door
PlayReady beschermde inhoud te gebruiken intrekt.
Een dergelijke intrekking heeft normaal gezien geen
impact op onbeschermde inhoud of inhoud beschermd
door andere inhoud toegangstechnologieën. Eigenaars
van inhoud kunnen eisen dat u PlayReady bijwerkt om
toegang te krijgen tot hun inhoud. Als u een upgrade
weigert, hebt u geen toegang meer tot inhoud waarvoor
de upgrade vereist is.
Het “CI Plus” Logo is een handelsmerk van CI Plus LLP.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Het gebruik of de distributie van deze
technologie buiten dit product is verboden zonder een
licentie van Microsoft of een geautoriseerde Microsoft
dochtermaatschappij.
Pagina: 43
Nederlands - 43 -
Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.
Enkel voor de Europese Unie en
landen met recycle systemen.
Deze symbolen op de producten,
verpakkingen en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte
elektrische en elektronische producten
en batterijen niet samen mogen worden
weggegooid met de rest van het
huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik
en recycling van oude producten en
batterijen, gelieve deze in te leveren
bij de desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale
wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien,
helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u
potentiële negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en
recycling kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving
kunnen er boetes worden opgelegd bij
het onjuist weggooien van dit soort afval.
Let op: het batterij symbool:
Dit symbool kan in combinatie met een
chemisch symbool gebruikt worden.
In dit geval volstaan de eisen, die zijn
vastgesteld in de richtlijnen van de
desbetreffende chemische stof.
Conformiteitsverklaring (DoC)
Panasonic Marketing Europe GmbH verklaart hierbij
dat de tv conform is met de essentiële vereisten en
overige relevante voorzieningen van Richtlijn 2014/53/
EU.
Als u een kopie wilt ontvangen van de originele DoC
van deze tv kunt u de volgende site raadplegen:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc
Geautoriseerde vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Web Site: http://www.panasonic.com
Pagina: 44
Nederlands - 44 -
Specificaties
TV-Uitzending
PAL BG/I/DK
SECAM BG/DK
Kanalen ontvangen VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitale ontvangst
Volledig geïntegreerde digitale aardse/kabel-satelliet TV
(DVB-T-C-S) (in overeenstemming met (DVB-T2, DVB-S2 )
Aantal instelbare
kanalen
11 000
Kanaalindicator Weergave op het scherm
RF Antenne-Input 75 Ohm (niet gebalanceerd)
Werkingsspanning 220-240V AC, 50Hz.
Geluid A2 Stereo+Nicam Stereo
Koptelefoon 3,5 mm mini stereo jack
Geluidsuitgang
stroom (WRMS.)
(10% THD)
2 x 10 W
Netwerk stand-by
Stroomverbruik (W)
< 2
TX-43FXW554 TX-49FXW554 TX-55FXW554
Stroomverbruik (W) 120 W 120 W 140 W
Gewicht (kg) 10 Kg 12.2 Kg 15.5 Kg
TV afmetingen
BxLxH (met voet)
(mm)
235 x 970 x 612 235 x 1105 x 688 235 x 1243 x 767
TV afmetingen
BxLxH (met voet)
(mm)
43/74 x 970 x 567 43/74 x 1105 x 642 43/75 x 1243 x 721
Beeldscherm 16/9 43” 16/9 49” 16/9 55”
Operationele
temperatuur en
operationele
vochtigheid
0ºC tot 40ºC, 85% max. vochtigheid
Pagina: 45
Nederlands - 45 -
Draadloze LAN-transmitter specificaties
Frequentiebereik
Max
uitgangsvermogen
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13) < 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48) < 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64) < 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 -
CH140)
< 200 mW
Beperkingen volgens land
Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en gebruik
in kantoren in alle EU-landen (en andere landen die
de relevante EU-richtlijn naleven) zonder beperkingen
tenzij voor de hieronder vermelde landen.
Land Beperking
Bulgarije
Algemene toelating vereist voor gebruik in
de openlucht en in het openbaar
Frankrijk
Gebruik binnen in huis enkel voor 2454-
2483.5 MHz
Italië
Indien gebruikt buiten de persoonlijke ei-
gendom is een algemene toelating vereist
Griekenland
Gebruik binnen in huis enkel voor de 5470
MHz tot 5725 MHz band
Luxemburg
Algemene toelating vereist voor netwerk
en service toevoer (niet voor spectrum)
Noorwegen
Radio-uitzendingen zijn verboden voor de
geografische zone binnen een bereik van
20 km van het centrum van Ny-Ålesund
Russische Fe-
deratie
Enkel gebruik binnen in huis
De vereisten voor een land kunnen op elk moment wij-
zigen. Het wordt aanbevolen dat elke gebruiker advies
vraagt van de lokale autoriteiten met betrekking tot de
huidige status van hun nationale regelgeving voor 2.4
GHz en 5 GHz draadloze LAN.
Standaard
IEEE 802.11.a/b/g/n
Host Interface
USB 2,0
Beveiliging
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Bericht
DVB / Gegevensuitzending
• Deze televisie is ontworpen om te voldoen aan de
normen (vanaf augustus 2017) van DVB-T / T2
(MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en HEVC(H.265))
digitale aardse diensten, DVB-C (MPEG2, MPEG4-
AVC(H.264) en HEVC(H.265)) digitale kabeldiensten
en DVB-S (MPEG2, MPEG4-AVC(H.264) en
HEVC(H.265)) digitale satelliet diensten.
Raadpleeg uw lokale verdeler voor de
beschikbaarheid van DVB-T / T2 of DVB-S services
in uw regio.
Raadpleeg uw kabelleverancier voor de
beschikbaarheid van DVB-C diensten met uw TV.
• Deze tv werkt mogelijk niet correct met het signaal
dat niet voldoet aan de DVB-T / T2, DVB-C of
DVB-S. normen.
• Niet alle functies zijn beschikbaar afhankelijk van
het land, de regio, uitzender, leverancier, satelliet
en netwerkomgeving.
• Niet alle CI-modules werken correct met deze tv.
Raadpleeg uw leverancier over de schikbare CI-
module.
• Deze tv werkt mogelijk niet correct met CI-modules
die niet goedgekeurd zijn door de leverancier.
• Bijkomende tarieven kunnen worden aangerekend
afhankelijk van de leverancier.
• De compatibiliteit met toekomstige diensten is niet
gegarandeerd.
Pagina: 46
Nederlands - 46 -
Afstandsbediening
EXIT
LANG.
LANG.
E
M
O
H
BACK
G 1
2
2
1
3
4
5
21
6
10
7
9
8
11
12
13
14
15 16
17
18
19
20
22
23
24
25
(*) MIJN KNOP 1 & MIJN KNOP 2:
Deze knoppen kunnen standaardfuncties hebben
naargelang het model. Hoewel, u kunt een speciale
functie instellen voor deze knoppen door ze 5 seconden
in te drukken op een gewenste bron of kanaal. Een
bevestiging zal op het scherm worden weergegeven.
Nu is de geselecteerde MIJN KNOP geassocieerd met
de geselecteerde functie.
Merk op dat MIJN KNOP 1&2 tijdens de Eerste
Installatie, zal terugkeren naar de standaardfunctie.
1. Stand-by: Schakelt de tv Aan/Uit
2. Informatie: Geeft informatie weer over de inhoud
op het scherm, geeft verborgen informatie weer
(openbaar maken - in TXT modus)
3. Gids: Geeft de elektronische programmagids weer
4. Startpagina: Geeft het Tv-menu weer.
5. Navigatietoetsen: Helpt te navigeren in menu’s,
inhoud, etc. en geeft de subpagina’s weer in TXT-
modus indien links of rechts ingedrukt
6. OK: Bevestigt gebruikerselecties, houdt de pagina
(in TXT-modus), Geeft de Zenderlijst weer (DTV-
modus)
7. Afsluiten: Sluit en verlaat de weergegeven menu's
of keert terug naar het vorige scherm
8. Gekleurde toetsen: Volg de instructies op het
scherm voor de functies van de gekleurde knop
9. Volume +/-
10. Geluid dempen: Schakelt het volume van de
televisie volledig uit
11. Numerieke toetsen: Schakelt tussen zenders,
voert een nummer of een letter in het tekst vak
op het scherm, schakelt de televisie in vanuit de
stand-bymodus.
12. Taal: Schakelt tussen de geluidsmodi (analoge
TV), scherm en wijzig de geluid/ondertiteling taal
en schakel de ondertiteling in of uit (digitale TV,
waar beschikbaar)
13. Terugspoelen: Beweegt terug in media zoals films
14. Stoppen: Stopt de afgespeelde media
15. Afspelen: Begint de geselecteerde media af te
spelen
16. Pauze: Pauzeert de afgespeelde media
17. Geen functie
18. Snel vooruitspoelen: Beweegt voorwaarts in
media zoals films
19. Tekst: Geeft de teletekst weer (indien beschikbaar).
Druk opnieuw om de teletekst over een normale
uitzending te plaatsen (mix)
20. Programma +/-: Zender omhoog-omlaag, Pagina
omhoog-omlaag (in de tekstmodus), schakelt de
televise in vanuit de stand-bymodus
21. Terug /Terugkeren: Keert terug naar het vorige
scherm, vorig menu, opent de inhoudstafel (in
TXT modus)
22. MIJN TOETS 2(*)
23. Netflix: Start de Netflix toepassing
24. MIJN TOETS 1(*)
25. Bron: Geeft de beschikbare uitzendingen en
inhoudsbronnen weer
Pagina: 47
Nederlands - 47 -
Aansluitingen
Connector Type Kabels Apparaat
VGA-aansluiting
(Achteraan)
AUDIO IN PC/YPbPr
geluidsaansluiting
(achteraan)
YPbPr/PC geluidskabel
HDMI
verbinding
(zijde&achterzijde)
SPDIF SPDIF (Optisch
uit) Aansluiting
(Achteraan)
ACHTER AV Achter AV (Audio/
Video) Aansluiting
(achteraan) Audio/Video kabel
HOOFDTELEFOON Hoofdtelefoon
aansluiting
(zijkant)
YPBPR YPbPr video-
aansluiting
(Achteraan) PC naar YPbPr verbindingskabel
USB-aansluiting
(zijde)
CI-aansluiting
(zijde)
CAM
module
LAN
Ethernetverbinding
(achterzijde)
LAN / Ethernetkabel
Raadpleeg de afbeeldingen op
linkerzijde. U kunt YPbPr naar VGA
kabel gebruiken om het YPbPr
signaal in te schakelen via VGA
ingang. U kunt geen VGA en YPbPr
gelijktijdig gebruiken. Om PC/
YPbPr audio, in te schakelen, moet
u de audio-ingangen aan achteraan
gebruiken met een YPbPr/PC
audiokabel voor audioverbinding.
Wanneer u de wandmontage kit
(beschikbaar van een derde partij in
de markt indien niet meegeleverd)
gebruikt, raden we aan alle kabels
in de achterzijde van de tv te steken
voor u het toestel monteert op de
wand. | Verwijder of voeg de CI
module enkel in wanneer de tv
UITGESCHAKELD is. U moet de
module handleiding doornemen
voor meer informatie over de
instellingen. | Iedere USB-ingang
van uw tv ondersteunt apparaten
tot 500mA. Apparaten aansluiten
met een stroomwaarde van meer
dan 500mA kan uw tv beschadigen.
Wanneer u apparaten aansluit met
een HDMI-kabel op uw televisie om
voldoende immuniteit te garanderen
teen parasitaire frequentiestralingen
en een probleemloze uitzending van
hoge definitie signalen, zoals 4K
inhoud, moet u een hoge snelheid
afgeschermde (high grade) HDMI-
kabel gebruiken met ferrieten.
Als u een apparaat wilt verbinden met de tv moet u ervoor zorgen dat zowel de tv als het apparaat uitgeschakeld
zijn voor u een verbinding legt. Als de verbinding tot stand is gebracht, kunt u de apparaten inschakelen en ze
gebruiken.
Pagina: 48
Nederlands - 48 -
Aan/Uitschakelen
De tv inschakelen
Verbind het netsnoer met een stroombron zoals
een stopcontact (220-240V AC, 50 Hz). Zet de
hoofdschakelaar “ ” op de TV - positie "|" aan.
De TV zal daarna inschakelen en het stand-by LED
begint te branden.
Opmerking: * De terug verbindingsopties kunnen verschillen
naargelang het model
Om de tv in te schakelen vanuit de stand-bymodus
kunt u:
• Druk op de knop Stand-by, Programma +/- of op één
van de numerieke knoppen op de afstandsbediening.
• Druk het midden van de joystick op de televisie in of
druk hem omhoog/omlaag.
De tv uitschakelen
Druk op de Stand-by toets van de afstandsbediening
of druk in het midden van de bedieningstoets op de TV
en houd hem een aantal seconden ingedrukt om de
TV in te schakelen vanuit stand-by modus.
Schakel de hoofdschakelaar “ ” uit op de tv -
positie 2. . De tv zal uitschakelen.
Om de tv volledig uit te schakelen, trekt u de
stekker van de tv uit het stopcontact.
Opmerking: Wanneer de tv in stand-bymodus staat, knippert
het stand-by indicatorlampje om aan te geven dat functies
zoals 'Stand-by zoeken', 'Downloaden over de ether' of 'Timer'
actief zijn. De LED-indicator kan ook knipperen wanneer u de
TV overschakelt van de stand-by modus.
Eerste Installatie
Indien ingeschakeld voor de eerste maal verschijnt
het taalselectie scherm. Selecteer de gewenste
taal en druk op OK. In de volgende stappen van de
installatiegids kunt u uw voorkeuren instellen met de
richtingtoetsen en de knop OK.
In het tweede scherm kunt u het land van uw voorkeur
instellen. Afhankelijk van de Land selectie kunt u op
dit moment worden gevraagd een PIN-nummer in te
stellen. De geselecteerde pincode kan niet 0000 zijn.
U moet het invoeren als u gevraagd wordt een PIN-
nummer in te voeren voor een menubewerking later.
U kunt de Winkelmodus optie activeren in de volgende
stap. Deze optie configureert de instellingen van uw tv
voor een optimale beeldkwaliteit en de ondersteunde
functies van de tv wordt weergegeven bovenaan
het scherm als een informatievaandel. Deze optie
is enkel bedoeld voor gebruik in de winkel. Het
wordt aanbevolen de Thuismodus te selecteren
voor thuisgebruik. Deze optie is beschikbaar in het
menu Instellingen>Systeem>Meer en kan later in/
uitgeschakeld worden. Maak uw selectie en druk op
JA om door te gaan.
Naargelang het model van uw TV en de landselect
kan het Privacy-menu hier verschijnen. In dit menu
kunt u privacy-privileges instellen. Markeer een functie
en druk op Links of Rechts om in of uit te schakelen.
Lees de relevante verklaringen op het scherm voor elke
gemarkeerde functie voor u wijzigingen uitvoert. U kunt
de knoppen Programma +/- gebruiken om omhoog
en omlaag te bladeren om de volledige tekst te lezen.
U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen in het
menu Instellingen>Systeem>Privacy instellingen.
Als de optie Internetverbinding uitgeschakeld is,
wordt het scherm Netwerk/Internetinstellingen
overgeslagen en niet weergegeven. Als u vragen,
klachten of opmerkingen hebt met betrekking tot dit
privacybeleid of de afdwinging kunt u contact opnemen
via e-mail op smarttvsecurity@vosshub.com.
Markeer Volgende en druk op de OK knop op de
afstandsbediening om door te gaan en het menu
Netwerk/Internetinstellingen verschijnt. Raadpleeg
de sectie Connectiviteit om een bedrade of draadloze
verbinding te configureren. Als u wilt dat uw televisie
minder stroom verbruikt in de stand-bymodus kunt u de
optie Ontwaken uitschakelen door ze uit te schakelen.
Wanneer de instellingen voltooid zijn, markeert u
Volgende en drukt u op de OK knop om door te gaan.
In het volgende scherm kunt u de types uitzending
instellen die u wilt zoeken, uw gecodeerde kanaal
zoekopdracht instellen en de tijdzone voorkeuren
(naargelang het land dat u geselecteerd hebt). U kunt
ook een uitzendingstype instellen als uw favoriet. De
prioriteit wordt gegeven aan het geselecteerde type
uitzending tijdens het zoekproces en de zenders
worden gerangschikt bovenin de zenderlijst. Aan het
einde markeert u Volgende en drukt u op OK om
door te gaan.
Selectie van uitzendingstypes
Om een zoekoptie voor een uitzendingstype in te
schakelen, moet u het marken en drukken op OK. Het
vakje naast de geselecteerde optie wordt geselecteerd.
Om de zoekoptie uit te schakelen, wist u het vakje door
de drukken op OK nadat u de focus op de gewenste
uitzendingstype optie hebt verplaatst.
Digitaal Antenne: Als de zoekoptie D. Antenne-
uitzending ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan
naar digitale aardse uitzendingen nadat andere initiële
instellingen zijn uitgevoerd.
Digitaal kabel: Als de zoekoptie Kabel-uitzending
ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar digitale
kabeluitzendingen nadat andere initiële instellingen
zijn uitgevoerd. Een bericht verschijnt voor u de
zoekopdracht start met de vraag of u de kabelnetwerk
zoekopdracht wilt uitvoeren. Als u Ja selecteert en
op OK drukt, kunt u Netwerk selecteren of waarden
instellen zoals Frequentie, Netwerk-ID en Zoekstap
in het volgende scherm. Als u Nee selecteert en drukt
op OK kunt u de Startfrequentie , Stop frequentie
Pagina: 49
Nederlands - 49 -
en de Zoekstap instellen in het volgende scherm.Aan
het einde markeert u Volgende en drukt u op OK om
door te gaan.
Opmerking: De duur van de zoekopdracht hangt af van de
geselecteerde Zoekstap.
Satelliet: Als de zoekoptie Satelliet-uitzending is
ingeschakeld, zal de tv op zoek gaan naar digitale
satellietuitzendingen nadat andere initiële instellingen
zijn uitgevoerd. Voor de satellietzoekopdracht wordt
uitgevoerd, moeten een aantal instellingen worden
uitgevoerd. Het menu Type Antenne verschijnt
eerst. U kunt het type Antenne selecteren als
Direct, Enkelvoudige satellietkabel of DiSEqC
schakelaar met de links of rechts toetsen. Nadat u
uw type antenne hebt geselecteerd, drukt u op OK
om de opties te bekijken om door te gaan. Doorgaan,
Transponderlijst en LNB configureren opties
zijn beschikbaar. U kunt de transponder en LNB
instellingen wijzigen met de gerelateerde menuopties.
• Direct: Als u een enkele ontvanger en een directe
satellietschotel heeft, selecteert u dit type antenne.
Druk op OK om door te gaan. Selecteer een
beschikbare satelliet op het volgende scherm en
druk op OK om te scannen naar diensten.
• Enkele satellietkabel: Als u meerdere ontvangers
en een enkel satellietkabelsysteem hebt, selecteert
u dit type antenne. Druk op OK om door te gaan.
Configureer de instellingen door de instructies te
volgen op het scherm. Druk op OK om naar diensten
te scannen.
• DiSEqC-schakelaar:Alsumeerderesatellietschotels
hebt en een DiSEqC-schakelaar selecteert u dit type
antenne. Daarna stelt u de DiSEqC-versie in en drukt
u op OK om door te gaan. U kunt tot vier satellieten
(indien beschikbaar) instellen voor versie v1.0 en
zestien satellieten voor versie v1.1 op het volgende
scherm. Druk op de OK toets om de eerste satelliet
in de lijst te scannen.
Analoog: Als de zoekoptie analoge uitzending
ingeschakeld is, zal de tv op zoek gaan naar analoge
kabeluitzendingen nadat andere initiële instellingen
zijn uitgevoerd.
Nadat de initiële instellingen werden uitgevoerd, zal de
tv op zoek gaan naar beschikbare uitzendingen van
de geselecteerde uitzendingstypes.
Terwijl de zoekopdracht doorloopt, worden de huidige
scanresultaten weergegeven onderaan op het scherm.
Nadat alle kanalen zijn opgeslagen, verschijnt het
menu Kanalen op het scherm. U kunt de zenderlijst
aanpassen aan uw voorkeuren met de Bewerken tab
opties of druk op de Thuis toets om de lijst te verlaten
en tv te kijken.
Terwijl de zoekopdracht wordt uitgevoerd kan een
bericht verschijnen met de vraag of u zenders wilt
sorteren in overeenstemming met de LCN(*). Selecteer
JA en druk op OK om door te gaan.
(*) LCN is het Logical Channel Number systeem dat de
beschikbare uitzendingen organiseert in overeenstemming
met een herkenbare zendersequentie (indien beschikbaar).
Opmerking: Schakel de Tv niet uit zonder de Eerste installatie
gestart te hebben. (*) Sommige opties zijn mogelijk niet
beschikbaar afhankelijk van de landselectie.
Media afspelen via USB-ingang
U kunt een 2.5" en 3.5" inch (HDD met externe voeding)
externe harde schijven of USB geheugensticks aansluiten op
uw tv via de USB ingangen van de tv.
BELANGRIJK: Maak een back-up van de bestanden
op uw opslagapparaten voor u ze aansluit op de tv.
De fabrikant is niet aansprakelijk is voor eventuele
schade aan bestanden of gegevensverlies. Sommige
types USB-apparaten (bv. MP3-spelers) of USB-harde
schijven/geheugensticks zijn mogelijk niet compatibel
met deze tv. De TV ondersteunt de FAT32 en NTFS
schijf-formattering.
Wacht even voor u ze als de speler aansluit of
loskoppelt want de speler kan nog steeds bestanden
lezen. Dit kan materiële schade veroorzaken aan
de USB-speler en in het bijzonder aan het USB-
apparaat zelf. Verwijder de USB-module niet tijdens
de weergave van een bestand.
U kunt usb-hubs gebruiken met de usb-ingangen van
uw tv. De externe voeding usb-hubs worden in een
dergelijk geval aanbevolen.
Het wordt aanbevolen de USB-ingang(en) van de tv
rechtstreeks te gebruiken als u een usb-harde schijf
wilt aansluiten.
Opmerking: Wanneer u fotobestanden weergeeft kan het
menu Media browser enkel 1000 fotobestanden weergeven
die werden opgeslagen op het verbonden USB-apparaat.
Mediabrowser
U kunt fmuziek en filmbestanden afspelen en foto's
weergeven die opgeslagen zijn op een USB-schijf door
ze aan te sluiten op uw TV. Sluit een USB-schijf aan
op een van de USB-ingangen op de zijkant van de tv.
Nadat u een USB-opslagapparaat hebt aangesloten
op uw TV verschijnt Mediabrowser op het scherm.
U hebt toegang tot de inhoud van het verbonden
USB-apparaat via het menu Bronnen. Selecteer de
verwante USB-invoeroptie van dit menu en druk op
OK. Selecteer daarna het gewenste bestand en druk
op OK om het weer te geven of het afspelen.
U kunt uw Mediabrowser voorkeuren instellen
met het Instellingen menu. Het menu Instellingen
is toegankelijk via de informatiebalk die wordt
weergegeven onderaan op het scherm wanneer de
knop Info ingedrukt wordt tijdens het afspelen van een
videobestand of om een fotobestand weer te geven.
Druk op de knop Info, selecteer het tandwielsymbool
rechts van de informatiebalk en druk op OK. Foto
instellingen, Geluidsinstellingen, Mediabrowser
instellingen en Opties menu's zijn beschikbaar. De
inhoud van deze menu's kan variëren naargelang het
Pagina: 50
Nederlands - 50 -
type van het momenteel geopende mediabestand.
Enkel het menu Geluidsinstellingen is beschikbaar
tijdens het afspelen van geluidsbestanden.
Lus/Willekeurige weergave bediening
De weergave starten en inschakelen
Alle bestanden in de
lijst worden doorlopend
afgespeeld in de
originele volgorde
De weergave starten en inschakelen
Hetzelfde bestand wordt
doorlopend afgespeeld
(herhalen)
De weergave starten en inschakelen
Alle bestanden in
de lijst worden een
maal afgespeeld in
willekeurige volgorde
De weergave starten en inschakelen
,
Alle bestanden in de
lijst worden doorlopend
afgespeeld in dezelfde
willekeurige volgorde
Om de functies in de informatiebalk te gebruiken,
selecteert u het symbool van de functie en drukt u
op OK. Om de status van een functie te wijzigen,
selecteert u het symbool van de functie en drukt u op
OK zoveel als nodig. Als het symbool gemarkeerd is
met een rood kruis betekent dit dat het gedeactiveerd
is.
CEC
Deze functie biedt de mogelijkheid de CEC-
ingeschakelde apparaten die verbonden zijn via
HDMI-poorten te bedienen met de afstandsbediening
van de tv.
DeCEC-optieinhetmenuInstellingen>Systeem>Meer
moet eerst worden ingesteld als Ingeschakeld. Druk op
de knop Bron en selecteer de HDMI-ingang van het
verbonden CEC-apparaat in het menu Bronnenlijst.
Wanneer een nieuw CEC-bronapparaat wordt
aangesloten, verschijnt het in de lijst in het bronmenu
met haar eigen naam in de plaats van de naam van
de aangesloten HDMI-poorten (Dvd-speler, Recorder
1 etc.).
De afstandsbediening van de tv kan automatisch
de hoofdfuncties uitvoeren nadat de aangesloten
HDMI-bron werd geselecteerd. Om deze bewerking
te beëindigen en de tv opnieuw te bedienen via de
afstandsbediening drukt u gedurende 3 seconden op
de knop "0-nul" van de afstandsbediening.
U kunt de CEC functie uitschakelen door
de gerelateerde optie in te stellen in het menu
Instellingen>Systeem>Meer.
De tv ondersteunt de ARC (Audio Return Channel)
functie. Deze functie is een audio-link met als doel
andere kabels tussen de tv en het geluidsysteem te
vervangen (A/V ontvanger of luidsprekersysteem).
Wanneer ARC actief is, dempt de tv haar andere
geluidsuitgangen niet automatisch. U moet het volume
van de televisie handmatig verlagen tot nul als u
enkel geluid wenst te horen via ARC (net als andere
optische of coaxiale digitale geluidsuitgangen). Als
u volumeniveau van het aangesloten apparaat wilt
wijzigen, moet u dat apparaat selecteren in de bronlijst.
In dat geval worden de volume bedieningstoetsen naar
het aangesloten geluidsapparaat gericht.
Opmerking: ARC wordt alleen ondersteund via de HDMI2
-ingang.
Systeem geluidscontrole
Biedt de mogelijkheid een Geluidsversterker/Ontvanger
te gebruiken met de tv. Het volume kan worden
aangepast met de afstandsbediening van de tv. Om
dezefunctieinteschakelen,steltudeoptieLuidsprekers
in in het menu Instellingen>Systeem>Meer als
Versterker. De geluid van de tv-luidsprekers wordt
gedempt en het geluid van de weergegeven bron wordt
geleverd via het aangesloten geluidsysteem.
Opmerking: Het geluidsapparaat moet de System Audio
Control functie ondersteunen en de CEC optie moet ingesteld
worden als Ingeschakeld.
Pagina: 51
Nederlands - 51 -
Instellingen Menu Inhoud
Beeldmenu inhoud
Modus
U kunt de beeldmodus wijzigen naargelang uw voorkeuren of vereisten. De
beeldmodus kan worden ingesteld op een van deze opties: Bioscoop, Spel
(optionele), Sport, Dynamisch en Natuurlijk.
Contrast Om het contrast tussen donker en licht van het scherm in te stellen.
Helderheid Om de helderheid van het scherm in te stellen.
Scherpte Om de scherpte van de objecten op het scherm in te stellen.
Kleur Stelt de kleurwaarde in, de kleuren worden aangepast.
Energiebesparing
Om Energiebesparing in te stellen op Aangepast, Minimum, Medium, Maximum,
Auto, Scherm uit of Uit.
Opmerking: Sommige opties kunnen variëren naargelang het model.
Achtergrond
verlichting
Deze instelling bestuurt de achtergrondverlichting.. De achtergrondverlichtingsfunctie
is inactief als de energiebesparing is ingesteld op een andere optie dan Aangepast.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch contrast U kunt de Dynamische contrastverhouding instellen op de gewenste waarde.
Ruisonderdrukking
Indien het signaal zwak is en het beeld ruis bevat, kunt u de Ruisreductie instelling
gebruiken om de hoeveelheid ruis te onderdrukken.
Kleurtemp
Om de gewenste kleurtemperatuurwaarde te stellen. Koel, Normaal, Warm en
Aangepast opties zijn beschikbaar.
Witpunt
Als de Kleurtemp optie ingesteld is al Aangepast, is deze instelling beschikbaar. Laat
de 'warmte' of 'koelheid' van het beeld toenemen door op de links- of rechtsknoppen
te drukken.
Beeld scherpstellen Stel het gewenste beeldformaat in.
Beeldverschuiving
Deze optie kan beschikbaar zijn afhankelijk van de Beeld zoom instelling. Selecteer
en druk op OK. Gebruik daarna de richtingtoetsen om het beeld omhoog of omlaag
te verschuiven.
Filmmodus
Films worden aan een ander aantal frames per seconde opgenomen dan normale
televisieprogramma's. Schakel deze functie aan wanneer u films bekijkt om de snel
bewegende scènes duidelijk weer te geven.
Huidtoon De huidtoon kan worden gewijzigd tussen -5 en 5.
Kleurverschuiving De gewenste kleurtoon aanpassen.
HDMI Volledig bereik
Terwijl u een HDMI-bron bekijkt, is deze functie zichtbaar. U kunt deze functie
gebruiken om de zwarte tinten van het beeld te verbeteren.
PC Positie Verschijnt alleen als de invoerbron ingesteld is op VGA/PC.
Autopositie Optimaliseert het scherm automatisch. Druk op OK om te selecteren.
H-Positie Dit item verschuift het beeld horizontaal naar de rechter of linkerzijde van het scherm.
V-Positie Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm.
Dotclock
Dit corrigeert de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met
een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen.
Fase
Afhankelijk van de invoerbron (computer etc.) ziet u mogelijk een onduidelijke foto op
het scherm. U kunt fase gebruiken om een duidelijkere foto te krijgen door meerdere
malen te proberen.
Reset
Om het beeldformaat terug op de fabrieksmatige standaardinstelling te zetten
(Behalve Spelmodus).
In VGA (pc)-modus, zijn sommige opties in het menu Beeld niet beschikbaar. In plaats daarvan worden in pc-modus de VGA-modusinstellingen
toegevoegd aan menu Beeld.
Pagina: 52
Nederlands - 52 -
Geluidsmenu inhoud
Volume Past het volumeniveau aan.
Equalizer
Selecteert de equalizer modus. Aangepaste instellingen kunnen enkel in de gebruiker
modus worden uitgevoerd.
Balans Regelt of het geluid uit de rechtse of linkse luidspreker komt.
Koptelefoon
Stelt het geluidsvolume van de hoofdtelefoon in.
Zorg er ook voor dat het volume van de hoofdtelefoon op een laag niveau is geschakeld
voor u uw hoofdtelefoon begint te gebruiken om gehoorschade te voorkomen.
Geluidsmodus
U kunt een geluidsmodus selecteren (als dit wordt ondersteund door de geselecteerde
zender).
AVL (Automatische
volumebeperking)
Deze functie stelt het geluid in om een vast uitvoerniveau te bereiken tussen
programma's.
Hoofdtelefoon/
lijn-uit
Als u een externe versterker aansluit op uw tv via de hoofdtelefoon aansluiting kunt u
deze optie selecteren als lijn-uit. Als u een hoofdtelefoon hebt aangesloten op de tv
stelt u deze optie in als hoofdtelefoon.
Zorg ervoor dat dit menu-item ingesteld is op Hoofdtelefoon voor u uw hoofdtelefoon
begint te gebruiken. Als dit ingesteld is op Lijn Uitgang. De Uitgang van de
hoofdtelefoonaansluiting wordt ingesteld op maximum en dit kan uw gehoor
beschadigen.
Dynamische lage
tonen
Schakelt de Dynamische lage tonen in of uit.
Surround geluid De Surround sound modus kan In of Uit worden geschakeld.
Digitale uitgang Om het type van digitale audio uitgang in te stellen.
Pagina: 53
Nederlands - 53 -
Netwerkmenu inhoud
Netwerk type Schakel de netwerkverbinding uit of wijzig het verbindingstype
Draadloze netwerken
scannen
Start een zoekopdracht naar draadloze netwerken. Deze optie is beschikbaar als het
Netwerktype ingesteld is op Draadloos apparaat.
Druk op WPS op uw
wifi-router
Als uw modem/router voorzien is van de WPS functie kunt u er rechtstreeks een
verbinding mee maken met deze optie. Selecteer deze optie en druk op OK. Ga naar
uw modem/router en druk op de WPS-knop om de verbinding te maken. Deze optie is
beschikbaar als het Netwerktype ingesteld is op Draadloos apparaat.
Internet
snelheidstest
Start een snelheidstest om de bandbreedte van uw verbinding te controleren. Het
resultaat wordt aan het einde weergegeven op het scherm.
Geavanceerde
instellingen
Wijzig de IP en DNS configuraties van uw televisie.
Ontwaken
ingeschakeld
U kunt deze functie in- of uitschakelen door ze in te stellen als Aan of Uit.
Opmerking: Voor gedetailleerde informatie over de opties van dit menu verwijzen wij u naar de sectie Connectiviteit.
Instellingenmenu Inhoud
Automatische
zenderscan
(Opnieuw
afstemmen)
Geeft automatisch afstemmingsopties weer. D. Antenne: Zoekt antenne DVB-zenders
en slaat ze op. D. Kabel: Zoekt kabel DVB-zenders en slaat ze op. Analoog: Zoekt
analoge stations en slaagt ze op. Satelliet: Zoekt satellietzenders en slaat ze op.
Handmatige
kanaalscan
Deze functie kan worden gebruikt voor het opslagen van rechtstreekse uitzendingen.
Netwerk zenderscan
Zoekt de gekoppelde zenders in het uitzendsysteem. D. Antenne: Zoekopdrachten
naar netwerkzenders verkrijgbaar via antenne. D. Kabel: Zoekopdrachten naar
netwerkzenders verkrijgbaar via kabel. Satelliet: Zoekt satelliet netwerkzenders
Analoge
fijnafstemmen
U kunt deze instelling gebruiken om analoge zenders fijn af te stemmen. Deze functie
is niet beschikbaar als er geen analoge zenders opgeslagen zijn en als de momenteel
bekeken zender geen analoge zender is.
Satellietinstellingen
Configureert de satellietinstellingen. Satellietlijst: Beschikbare satellieten weergeven. U
kunt satellieten Toevoegen, Verwijderen of satelliet instellingen op de lijst Bewerken.
Antenne installatie: U kunt de satellietantenne-instellingen wijzigen en een nieuwe
satellietscan te starten.
Installatie-
instellingen
(optioneel)
Geeft installatie-instellingenmenu weer. Stand-by Zoeken(*) : Uw televisie zoekt
nieuwe of ontbrekende zenders in stand-by. Alle nieuw gevonden uitzendingen worden
weergegeven. Dynamische zender update(*): Als deze optie ingeschakeld is, worden
de wijzigingen op de uitzendingen zoals de frequentie, zendernaam, ondertiteling taal,
etc. automatisch toegepast tijdens het bekijken.
(*) Beschikbaarheid naargelang het model.
Servicelijst wissen
Gebruik deze instelling om de opgeslagen kanalen te wissen. Deze instelling is enkel
zichtbaar wanneer de Landoptie is ingesteld op Denemarken, Zweden, Noorwegen
of Finland.
Actief netwerk
selecteren
Met deze instelling kunt u alleen de uitzendingen selecteren binnen het geselecteerde
netwerk om weergeven te worden in de zenderlijst. Deze functie is alleen beschikbaar
voor de landoptie Noorwegen.
Signaalinformatie
U kunt dit menu-item gebruiken om informatie te controleren over het signaal zoals
het signaalniveau, de kwaliteit, de naam van het netwerk, etc. voor de beschikbare
frequenties.
Eerste installatie
Verwijdert alle opgeslagen zenders en instellingen, voert een reset uit van de tv naar
de fabrieksinstellingen.
Pagina: 54
Nederlands - 54 -
Instellingen Menu Inhoud
Voorwaardelijke
Toegang
Bestuurt modules met voorwaardelijke toegang indien aanwezig.
Taal U kunt een andere taal instellen afhankelijk van de uitzender en het land.
Privacy-instellingen (*)
Beheer uw privacy-privileges voor smart TV verwante toepassingen. Druk op OK om
naar het menu te gaan en in te stellen op basis van uw voorkeuren.
Ouderlijk
Voer het correcte wachtwoord in om de ouderlijke instellingen te wijzigen. U kunt
de Menuvergrendeling, Maturiteitsvergrendeling, Kinderslot Of Begeleiding
eenvoudig wijzigen in dit menu. U kunt ook een nieuw PIN-code instellen of de
Standaard CICAM PIN wijzigen met de relevante opties.
Opmerking: Sommige menu-opties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de landkeuze bij de
Eerste installatie.. (*) Het standaard PIN-nummer werd mogelijk ingesteld op 0000 of 1234. Als u het
PIN-nummer hebt gedefinieerd (gevraagd naargelang de landselectie) tijdens de Eerste Installatie kunt
u het PIN-nummer gebruiken dat u gedefinieerd hebt.
Datum/uur Stelt datum en tijd in.
Bronnen
Bewerk de namen, schakel de bronopties in of uit. Er zijn ook Regelmatige,
Verbeterde en Uitgeschakelde opties beschikbaar voor HDMI bronnen. De
Regelmatige en Verbeterde opties beïnvloeden de kleurinstellingen van de
geselecteerde HDMI-bron. Om 4K- of HDR-beelden te bekijken van een HDMI-bron
moet de betrokken broninstellingen ingesteld worden als Verbeterd als het verbonden
apparaat HDMI 2.0 compatibel. Stel in als Regelmatige als het verbonden apparaat
HDMI 1.4 compatibel is. Stel dienovereenkomstig in of schakel de betrokken HDMI-
bron uit door in te stellen als Uitgeschakeld.
Toegankelijkheid Geeft de andere toegankelijkheidsopties voor het tv-toestel weer.
Hardhorenden Schakelt iedere speciale functie in die wordt verzonden door de uitzender.
Geluid Beschrijving
Een verhaalspoor wordt afgespeeld voor blinden of slechtzienden. Druk op OK om
alle beschikbare Geluid Beschrijving menu-opties te bekijken. Deze functie is enkel
beschikbaar als de uitzender ze ondersteunt.
Netflix
Als deze functie ondersteund wordt door uw televisie kunt u uw ESN(*) nummer
weergeven en Netflix uitschakelen.
(*) Het ESN-nummer is een uniek ID-nummer voor Netflix, speciaal aangemaakt om uw tv te identificeren.
Opmerking: Voor 4K video streaming is een minimum internetsnelheid van 25Mb/s vereist - Voor een
voorbeeld van de streaming 4K inhoud vindt u meer informatie op de Netflix website (https://help.netflix.
com/en/node/13444).. Wanneer u de video inhoud begint te streamen via het internet wordt de kwaliteit
van uw verbinding geanalyseerd en het kan even duren om de volledige HD of 4K kwaliteit tot stand te
brengen, of in het geval van een trage verbinding is het niet mogelijk. U moet uw internetcapaciteiten
controleren met uw internet provider als u niet zeker bent.
Meer Geeft de andere Instellingsopties voor het TV toestel weer.
Menu Time Out Om de time-out voor menuschermen te wijzigen.
Stand-by led
Indien ingesteld op Off zal het stand-by LED-lampje niet inschakelen als de televisie
in stand-by staat.
HBBTV (*) U kunt deze functie in- of uitschakelen door deze in te stellen op Aan of Uit.
Software upgrade
Zorgt ervoor dat uw tv voorzien is van de meest recente firmware. Druk op OK om
de menuopties weer te geven.
applicatie versie Geeft de huidige softwareversie weer.
Ondertitelingmodus
Deze optie wordt gebruikt om een selectie te maken welke ondertitelingmodus
op het scherm verschijnt (DVB ondertiteling / Teletekst ondertiteling) als beide
beschikbaar zijn. De standaardwaarde is de DVB-ondertiteling. This feature is
available only for the country option of Norway.
Pagina: 55
Nederlands - 55 -
Auto TV UIT
Stelt de gewenste tijdsduur in voor de tv om automatisch over te schakelen op de stand-
by modus indien het toestel niet wordt bediend. Deze waarde kan worden ingesteld van
1 tot 8 ms in stappen van 1 ms. U kunt deze functie uitschakelen door ze in te stellen
als Uitgeschakeld.
Biss toets
Biss is een satellietsignaal codeersysteem dat wordt gebruikt voor sommige
uitzendingen. Als u Biss Toets moet ingeven op een uitzending, kunt u deze instelling
gebruiken. Markeer Biss Sleutel en druk op OK om toetsen in te voeren op de
gewenste uitzending.
Opslagmodus
Selecteer deze modus om weergavedoeleinden op te slaan. Met de Opslagmodus
ingeschakeld is het mogelijk dat sommige items in het TV-menu niet beschikbaar zijn.
AVS (Audio
Video Delen)
De AVS functie biedt u de mogelijkheid bestanden te delen die opgeslagen zijn op uw
smartphone of tablet pc. Als u een compatibele smartphone of tablet pc hebt en de
correcte software is geïnstalleerd, kunt u foto’s afspelen/delen op uw TV. Raadpleeg
de instructies van uw dele software voor meer informatie.
Inschakelmodus
Deze instelling configureert de inschakelmodus voorkeur. Laatste status en Stand-by
opties zijn beschikbaar.
Virtual Remote Schakelt de virtuele remote functie in of uit.
CEC
Met deze instelling kunt u de CEC-functionaliteit volledig in of uitschakelen. Druk op de
knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.
CEC Automatisch
Inschakelen
Deze functie biedt de mogelijkheid de tv in te schakelen met het aangesloten HDMI-CEC
compatibele apparaat en automatisch over te schakelen naar de invoerbron. Druk op
de knop Links of Rechts om de functie in of uit te schakelen.
Luidsprekers
Om het tv-geluid te horen uit de verbonden compatibele geluidstoestellen ingesteld als
Versterker. U kunt de afstandsbediening van de tv gebruiken om het volume van het
geluidstoestel te beheren.
Alle cookies
weergeven(*)
Geeft alle opgeslagen cookies weer.
Verwijder alle
cookies (*)
Verwijdert alle opgeslagen cookies.
OSS Geeft de Open Source Software licentie informatie weer.
(*) Deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van de landselectie in de eerste installatie.
Pagina: 56
Nederlands - 56 -
Algemene tv-bediening
Het gebruik van de zenderlijst
Het tv-toestel sorteert alle opgeslagen zenders in een
zenderlijst. U kunt deze zenderlijst bewerken, favoriete
zenders instellen of actieve zenders selecteren met de
Zenders menu-opties. Druk op OK om de zenderlijst
te openen. U kunt de zenders in de lijst filteren of
geavanceerde wijzigingen uitvoeren in de huidige
lijst met de opties Filter en Bewerken. Selecteer de
gewenste tab en druk op OK om de beschikbare opties
weer te geven.
De favorietenlijsten beheren
U kunt vier verschillende lijsten aanmaken voor uw
favoriete zenders. Ga naar het menu TV>Zenders
of druk op OK om het menu Zenders te openen.
Selecteer de tab Bewerken en druk op OK om de
bewerkingopties weer te geven en de optie Tag/
Tags verwijderen zender te selecteren. Selecteer
de gewenste zender in de lijst door te drukken op OK
terwijl de zender gemarkeerd is. U kunt meerdere
keuzes maken. U kunt ook de optie Tag/Alle tags
verwijderen gebruiken om alle zenders in de lijst te
selecteren. Druk daarna op de knop Terug om terug
te keren naar de Bewerken menu-opties. Selecteer
Favorieten toevoegen/verwijderen en druk opnieuw
op OK. De opties voor de favoriete zenderlijst worden
weergegeven. Stel de gewenste lijstoptie op Aan. De
geselecteerde zender(s) wordt(en) toegevoegd aan
de lijst. Om een zender of zenders te verwijderen uit
een favorietenlijst kunt u dezelfde stappen uitvoeren
en de gewenste lijstoptie instellen op Uit.
U kunt de filter functie gebruiken in het menu Zenders
om de zenders permanent te filteren in de Zenderlijst
in overeenstemming met uw voorkeuren. Bijvoorbeeld,
met de opties van de tab Filter kunt u een van uw
favorietenlijsten weergeven elke maal de Zenderlijst
wordt geopend.
Ouderlijk toezicht instellingen configureren
De opties in het menu Ouderlijk toezicht kunnen
gebruikt worden om gebruikers te verbieden bepaalde
programma's of kanalen te bekijken en menu's te
gebruiken. Deze instellingen bevinden zich in het menu
Instellingen>Systeem>Ouderlijk.
Om de menuopties voor ouderlijk toezicht weer te
geven, dient u een pin-nummer in te voeren. Als u
het correcte pin-nummer invoert, verschijnt het menu
ouderlijk toezicht.
Menuvergrendeling: Deze instelling schakelt toegang
tot alle menu's of installatie van tv-menu's in of uit.
Volwassenvergrendeling: Als deze optie ingesteld
is, ontvangt de tv de maturiteitsinformatie van de
uitzending en als deze maturiteitsvergrendeling
uitgeschakeld is, wordt de toegang tot de uitzending
uitgeschakeld.
Opmerking: Als de landoptie bij de eerste installatie
ingesteld is als Frankrijk, Italië of Oostenrijk, dan is de
Volwassenvergrendeling automatisch ingesteld op 18.
Kinderslot:Als het kinderslot is ingesteld opAAN, kan
de tv enkel worden bediend met de afstandsbediening.
In dat geval werken de bedieningstoetsen op de tv niet.
Internetvergrendeling:Als deze optie is ingeschakeld
is, wordt het internet dat apps gebruikt uitgeschakeld.
Schakel de optie uit om deze apps opnieuw in te
schakelen.
PIN instellen: Om een nieuw pin-nummer vast te
leggen.
Standaard CICAM-pin: Deze optie wordt grijs
weergegeven als geen CI-module ingebracht is in de
CI-kaartsleuf van de tv. U kunt de standaard pin van
de CICAM wijzigen met deze optie.
Opmerking: (*) Het standaard PIN-nummer werd mogelijk
ingesteld op 0000 of 1234. Als u het PIN-nummer hebt
gedefinieerd (gevraagd naargelang de landselectie) tijdens
de Eerste Installatie kunt u het PIN-nummer gebruiken dat
u gedefinieerd hebt.
Sommige opties zijn mogelijk niet beschikbaar afhankelijk
van de landselectie in de eerste installatie.
Elektronische programmagids
U kunt bladeren in het gebeurtenissen schema van de
momenteel geïnstalleerde zenders op uw zenderlijst
met de elektronische programmagids functie van uw
TV. Het hangt af van de gerelateerde uitzending of
deze functie al of niet wordt ondersteund.
Voor toegang tot de programamgids drukt u op de kno
Gids op uw afstandsbediening. U kunt ook de Gids
optie gebruiken in het menu TV.
Er zijn 2 verschillende lay-outschema's beschikbaar,
Tijdlijn schema en Nu/Volgende. Om te schakelen
tussen deze lay-outs selecteert u de tab met de naam
van de alternatieve lay-out bovenaan in het scherm
en drukt u op OK.
Gebruik de richtingtoetsen om te navigeren in de
programmagids. Gebruik de knop Terug om de tab
opties te gebruiken bovenaan in het scherm
Tijdlijn schema
In deze lay-out opties worden alle gebeurtenissen van
de zenders ind e lijst weergegeven volgens de tijdlijn.
U kunt de richtingtoetsen gebruiken om te bladeren in
de lijst van gebeurtenissen. Selecteer een gebeurtenis
en druk op OK om het gebeurtenissen optiemenu
weer te geven.
Druk op Terug om de beschikbare opties in de tab
te gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op OK
om de filteropties weer te geven. Om de lay-out te
wijzigen, selecteert u Nu/Volgende en druk op OK.
U kunt de Vorige dag en Volgende dag opties om
de gebeurtenissen weer te geven van de vorige en
de volgende dag.
Pagina: 57
Nederlands - 57 -
Selecteer de tab Extra en druk op OK om naar de
onderstaande opties te gaan.
Selecteer Genre: Geeft het menu Genre
markeren weer. Selecteer een genre en druk op
OK. De gebeurtenissen in de programmagids die
overeenstemmen met het geselecteerde genre
worden gemarkeerd.
Gids zoekopdracht: Geeft de zoekopties weer. Met
deze opties kunt u zoeken in de programmagids
databank op basis van de geselecteerde criteria.
De overeenstemmende resultaten worden
weergegeven.
Nu: Geeft de huidige gebeurtenis weer van het
gemarkeerde kanaal.
Zoom: Selecteer en druk op OK om gebeurtenissen
weer te geven in een bredere tijdinterval.
Nu/Volgende schema
In deze lay-out optie worden enkel de huidige en
volgende gebeurtenissen van de gemarkeerde zenders
weergegeven. U kunt de richtingtoetsen gebruiken om
te bladeren in de lijst van gebeurtenissen.
Druk op Terug om de beschikbare opties in de tab te
gebruiken. Selecteer de Filter tab en druk op OK om
de filteropties weer te geven. Om de lay-out te wijzigen,
selecteert u Tijdlijn schema en drukt op OK.
Gebeurtenisopties
Gebruik de navigatieknoppen om een zender te
markeren en druk op OK om het menu Opties weer te
geven. De volgende opties zijn beschikbaar.
Kanaal selecteren: Met deze optie kunt u
overschakelen naar de geselecteerde zender om
deze te bekijken. De programmagids wordt gesloten.
Meer informatie: Geeft gedetailleerde informatie
weer over de geselecteerde gebeurtenis. Gebruik de
omhoog en omlaag richtingtoetsen om door de tekst
te bladeren.
Timer ingeschakeld gebeurtenis / Timer op
gebeurtenis verwijderen: Selecteer Timer instellen
op gebeurtenis optie en druk op de OK toets. U kunt
timers instellen voor gebeurtenissen in de toekomst.
Om een reeds ingestelde timer te annuleren, markeert
u die gebeurtenis en u drukt op de OK toets. Selecteer
daarna Timer op gebeurtenis verwijderen optie. De
timer wordt geannuleerd.
Opmerkingen: U kunt niet overschakelen naar een andere
zender tijdens een actieve opname of timer op de huidige
zender.
Het is niet mogelijk een timer in te stellen voor twee of meerdere
individuele gebeurtenissen voor dezelfde tijdsinterval.
Teletekst diensten
Druk op de TXT toets voor toegang. Druk opnieuw
om de mix-modus te activeren die u de mogelijkheid
biedt de teletekstpagina en de tv-uitzending gelijktijdig
weer te geven. Druk opnieuw om af te sluiten. Wanneer
FASTEXT systeem beschikbaar is, worden delen in
een teletekstpagina kleurgecodeerd en kunnen, door
op de gekleurde toetsen te drukken, geselecteerd
worden. Volg de instructies op het scherm.
Digitale Teletekst
Druk op de Text toets om de digitale teletekstinformatie
weer te geven. Gebruik de gekleurde toetsen, de
cursortoetsen en de OK toets om dit menu te bedienen.
De bedieningsmethode kan verschillen afhankelijk van
de inhoud van de digitale teletekst. Volg de instructies
op het digitale teletekstscherm. Wanneer de TXT toets
ingedrukt wordt, keert de TV terug naar de televisie
uitzending.
Software upgrade
Uw tv kan firmware automatisch zoeken en bijwerken
via het uitzendingssignaal of via het internet.
Software upgrade zoeken via gebruikersinterface
In het hoofdmenu, selecteer Instellingen>Systeem
en dan Meer. Navigeer naar Software Upgrade en
druk op de OK knop. Selecteer daarna Scannen voor
upgrade en druk op OK om te controleren of er een
nieuwe software upgrade beschikbaar is.
Indien een nieuwe upgrade wordt gevonden, wordt
deze gedownload. Aan het einde van de download
verschijnt een waarschuwing. Druk op OK om de
software upgrade te voltooien en de televisie opnieuw
in te schakelen.
3 AM zoeken en upgrade modus
Uw TV zoekt nieuwe upgrades om 3:00 uur als de
Automatisch scannen optie in het Upgrade opties
menu ingeschakeld is en als de tv aangesloten is met
een antennesignaal of het internet.Als nieuwe software
succesvol werd gedownload, wordt die geïnstalleerd
wanneer de tv de volgende maal wordt aangeschakeld.
Opmerking: Verwijder het netsnoer niet wanneer de led-lamp
knippert tijdens het herstarten van de computer. Als de tv niet
inschakelt na de upgrade, verwijdert u de stekker, wacht u twee
minuten en daarna voert u het apparaat opnieuw in.
Alle updates worden automatische bestuurd. Als er na
een handmatige zoekopdracht geen software kan worden
gevonden, betekent dit dat dit de huidige versie is.
Pagina: 58
Nederlands - 58 -
Probleemoplossen & tips
De tv schakelt niet in
Zorg ervoor dat het netsnoer stevig in het stopcontact
is gevoerd. Druk op de powerknop van de Tv.
Zwakke beeldkwaliteit
• Controleer of u de televisie correct afgestemd hebt.
• Een laag signaalniveau kan een beeldvervorming
veroorzaken. Controleer de antenne verbindingen.
• Controleer of u de correcte kanaalfrequentie hebt
ingevoerd als u een handmatige afstemming hebt
uitgevoerd.
Geen beeld
• De televisie ontvangt geen signaal. Zorg er ook voor
dat de correcte invoerbron geselecteerd werd.
• Is de antenne correct aangesloten?
• Is de antennekabel beschadigd?
• Werden de correcte stekkers gebruikt voor de
aansluiting van de antenne?
• Indien u twijfelt, neemt u contact op met de verdeler.
Geen geluid
• Controleer of het geluid van de tv gedempt is. Druk
op de Geluid dempen knop of verhoog het volume
om te controleren.
• Het geluid komt slechts uit een van de luidsprekers.
Controleer de balansinstellingen in het Geluid menu.
Afstandsbediening - geen werking
• Het is mogelijk dat de batterijen leeg zijn. Batterijen
vervangen.
• De batterijen zijn mogelijk incorrect ingevoerd.
Raadpleeg de sectie "De batterijen in de
afstandsbediening voeren".
Geen signaal op een ingangsbron
• Het apparaat is mogelijk niet verbonden.
• Controleer de AV-kabels en verbindingen van uw
apparaat.
• Controleer of het apparaat ingeschakeld is.
PC-invoer normale weergavemodi
Onderstaande tabel is een illustratie van een aantal
van de normale video schermmodi. Het is mogelijk dat
uw TV niet alle resoluties ondersteunt.
Inhoudsopgave Resolutie Interval
1 640x350 85Hz
2 640x480 60Hz
3 640x480 72Hz
4 640x480 75Hz
5 800x600 56Hz
6 800x600 60Hz
7 800x600 72Hz
8 800x600 75Hz
9 1024x768 60Hz
10 1024x768 70Hz
11 1024x768 75Hz
12 1024x768 85Hz
13 1152x864 75Hz
14 1280x768 60Hz
15 1280x768 75Hz
16 1280x960 60Hz
17 1280x960 75Hz
18 1280x1024 60Hz
19 1280x1024 75Hz
20 1360x768 60Hz
21 1366x768 60Hz
22 1400x1050 59Hz
23 1400x1050 60Hz
24 1400x1050 75Hz
25 1440x900 60Hz
26 1440x900 75Hz
27 1600x1200 60Hz
28 1680x1050 59Hz
29 1680x1050 60Hz
30 1920x1080 60Hz
Pagina: 59
Nederlands - 59 -
AV en HDMI- signaal compatibiliteit
Bron Ondersteunde signalen Beschikbaar
Achter
AV
PAL O
SECAM O
NTSC4.43 O
NTSC3.58 O
YPbPr
480i, 480p 60Hz O
576i, 576p 50Hz O
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz O
HDMI
480i 60Hz O
480p 60Hz O
576i, 576p 50Hz O
720p 50Hz,60Hz O
1080i 50Hz,60Hz O
1080p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
3840x2160p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
4096x2160p
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Niet beschikbaar, O: Beschikbaar)
In bepaalde gevallen kan een signaal op de tv
incorrect worden weergegeven. Het probleem kan
een onverenigbaarheid zijn met de standaarden van
het brontoestel (DVD, set-top-box, etc...) Indien een
dergelijk probleem zich voordoet, neemt u contact op
met uw verdeler en de fabrikant van het bronmateriaal.
Pagina: 62
Nederlands - 62 -
Ondersteunde DVI-resoluties
Als u apparaten wilt aansluiten op de connectoren van uw televisie met DVI naar HDMI convertorkabels (niet
geleverd) kunt u de onderstaande resolutie-informatie raadplegen.
56Hz 60Hz 66Hz 70Hz 72Hz 75Hz
640x480 x x
800x600 x x x
1024x768 x x x
1280x768 x x
1280x960 x
1360x768 x
1366x768 x
1280x1024 x x x
1400x1050 x
1600x900 x
1920x1080 x
Pagina: 63
Nederlands - 63 -
Verbindingen
Bedrade connectiviteit
Aansluiten op een bedraad netwerk
• U moet een modem/router aangesloten hebben op
een actieve breedbandverbinding.
• Sluit uw tv aan op uw modem/router via een
ethernetkabel. Er is een LAN-poort achteraan op
uw tv.
2
3
1
1. Breedband ISP-verbinding
2. LAN (Ethernet) kabel
3. LAN-ingang op de achterzijde van de tv
Om de bedrade instellingen te configureren,
verwijzen wij u naar het hoofdstuk Netwerk in het
menu Instellingen.
• Het is mogelijk dat u uw TV kunt aansluiten op uw
LAN-netwerk afhankelijk van uw netwerkconfiguratie.
In een dergelijk geval gebruikt u een ethernetkabel
om uw TV rechtstreeks aan te sluiten op de netwerk
stopcontact.
1
2
1. Netwerk stopcontact
2. LAN-ingang op de achterzijde van de tv
De instellingen van een bedraad apparaat
configureren
Netwerk type
Het netwerktype kan worden geselecteerd als
bedraad apparaat, draadloos apparaat of
Uitgeschakeld in overeenstemming met de actieve
verbinding op het televisietoestel. Selecteer dit als
Bedraad apparaat als u een verbinding maakt via
een ethernetkabel.
Internet snelheidstest
Markeer Internet Speed Test en druk op OK.
De televisie controleert de bandbreedte van uw
internetverbinding en geeft het resultaat weer.
Geavanceerde instellingen
Markeer Geavanceerde instellingen en druk daarna
op OK. In het volgende scherm kunt u de IP- en
DNS-instellingen van de televisie wijzigen. Markeer
de gewenste optie en druk op de Links of Rechts
knop om de instelling te wijzigen van Automatisch op
Manueel. Nu kunt u de Manual IP en/of Manual DNS
waarden invoeren. Selecteer het betrokken item in de
vervolgkeuzelijst en voer de nieuwe waarden in met de
numerieke toetsen van de afstandsbediening. Markeer
Opslaan en druk op OK om de instellingen op te slaan.
Draadloze connectiviteit
Aansluiten op een draadloos netwerk
De TV kan geen verbinding maken met de netwerken
met een verborgen SSID. Om de SSID van uw modem
zichtbaar te maken, moet u de SSID-instellingen
wijzigen via de software van de modem.
1
1. Breedband ISP-verbinding
Een Draadloze-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) met
gelijktijdig 2.4 en 5 GHz banden ontworpen om de
bandbreedte te verhogen. Deze zijn geoptimaliseerd
voor vloeiendere en snellere HD-videostreaming,
bestandsoverdracht en draadloos gamen.
• De frequentie en het kanaal verschillen naargelang
de regio.
• De overdrachtssnelheid verschilt naargelang
de afstand en het aantal obstructies tussen de
overdrachtsproducten, de configuratie van deze
producten, de radiogolf condities, het verkeer op de
lijn en de producten die u gebruikt. De overdracht kan
ook worden afgesloten of de verbinding kan worden
verbroken afhankelijk va de radiogolf condities
Pagina: 64
Nederlands - 64 -
DECT-telefoons, of ieder ander WLAN 11b apparaat.
De standaardwaarden van de overdrachtssnelheid
zijn de theoretische maximumwaarden voor de
draadloze standaarden. Dit zijn niet de reële
snelheden van gegevensoverdracht.
• De locatie waar de overdracht het meest efficiënt is,
verschilt naargelang de gebruiksomgeving.
• De draadloze functie van de televisie ondersteunt
802.11 a,b,g & n type modems. Het wordt sterk
aanbevolen het IEEE 802.11n communicatieprotocol
te gebruiken om mogelijke problemen te vermijden
wanneer u video's bekijkt.
• U moet de SSID van uw modem wijzigen als er
andere modems in de buurt zijn met dezelfde
SSID. Zo niet kunt u verbindingsproblemen ervaren.
Gebruik de bedrade verbinding als u problemen
ondervindt met de draadloze verbinding.
De instellingen van een draadloos apparaat
configureren
Open het menu Netwerk en selecteer Netwerktype
als Draadloos apparaat om de verbinding te starten.
`Markeer de optie Draadloze netwerken scannen
en druk op OK om een zoekopdracht te starten voor
beschikbare draadloze netwerken. Alle gevonden
netwerken worden hier vermeld. Markeer uw gewenste
netwerk in de lijst en druk op OK om de verbinding
te maken.
Opmerking: Als de modem de N-modus ondersteunt, moet
u de N-modusinstellingen instellen.
Als het geselecteerde netwerk wordt beschermd met
een wachtwoord moet u het correcte wachtwoord
invoeren via het virtuele toetsenbord. U kunt dit
toetsenbord gebruiken de navigatietoetsen (links/
rechts/omhoog/omlaag) en de OK toets op de
afstandsbediening.
Wacht tot het IP-adres verschijnt op het scherm.
Dit betekent dat de aansluiting nu tot stand is gebracht.
Om de verbinding met een draadloos netwerk te
verbreken, markeert u Netwerktype en druk op
de Links en Rechts knoppen om in te stellen als
Uitgeschakeld.
Als uw router voorzien is van een WPS kunt u
rechtstreeks verbinden met de modem/router zonder
een wachtwoord te moeten invoeren of het netwerk
eerst toe te voegen. Selecteer de optie Druk op
WPS op uw wifi-router en druk op de knop OK.
Ga naar uw modem/router en druk op de WPS-knop
om de verbinding te maken. Een bevestiging van
de verbinding verschijnt op uw televisie zodra de
apparaten gekoppeld zijn. Druk op OK om door te
gaan. Er is geen bijkomende configuratie vereist.
Markeer Internet Speed Test en druk op OK
om uw internetsnelheid te controleren. Markeer
Geavanceerde instellingen en druk op OK om het
geavanceerde instellingenmenu te openen. Gebruik
de navigatie- en numerieke toetsen om in te stellen.
Markeer Opslaan en druk op OK om de instellingen
op te slaan.
Overige informatie
De status van de verbinding wordt weergegeven als
verbonden of Niet verbonden en het huidige IP-adres,
als een verbinding tot stand is gebracht.
Uw mobiele apparaat verbinden via WiFi
• Als uw mobiel apparaat een WiFi-functie heeft, kunt u
het aansluiten op uw tv via een router om toegang te
krijgen tot de inhoud op uw apparaat. Hiervoor moet
uw mobiele apparaat uitgerust zijn met de geschikte
delen software.
Verbind uw televisie met uw router volgens de
stappen vermeld in de onderstaande paragraaf.
Daarna kunt u uw mobiele apparaat verbinden met
de router en u de delen software inschakelen op uw
mobiele apparaat. Daarna selecteert u de bestanden
die u wilt delen met uw TV.
Als de verbinding correct tot stand is gebracht, hebt
u nu toegang tot de gedeelde bestanden op uw
mobiele apparaat via de AVS (audio-video sharing)
functie van uw televisie.
Markeer de optie AVS in het menu Bronnen en druk
op OK. De beschikbare mediaserver apparaten in het
netwerk worden weergegeven. Selecteer uw mobiele
apparaat en druk op de OK knop om door te gaan.
• Indien beschikbaar kunt u een virtuele remote
controller toepassing downloaden van de server van
uw mobiele apparaat toepassing provider.
Opmerking: Het is mogelijk dat deze functie niet wordt
ondersteund op alle mobiele apparaten.
Behandeling van de klanteninformatie
Wanneer u de Internetverbinding functie van deze
televisie gebruikt, na uw akkoord met de Panasonic
algemene voorwaarden / het privacybeleid (hierna
de algemene voorwaarden, etc. genoemd) kan
Klanteninformatie worden verzameld over het gebruik
van dit toestel en deze informatie kan worden gebruikt
in overeenstemming met de algemene voorwaarden,
etc.
Voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden
/ die privacybeleid verwijzen wij u naar de [HOME]
Instellingen>Privacy-instellingen
De persoonlijke informatie van de klant kan
worden opgenomen op deze televisie door de
omroeporganisatie of leverancier van de toepassing.
Voor u deze televisie repareert, doorgeeft aan
iemand anders of weggooit, moet u alle informatie
die werd opgenomen op deze televisie wissen in
overeenstemming met de volgende procedure.
[HOME] Installatie>Eerste installatie
Pagina: 65
Nederlands - 65 -
De provider kan klanteninformatie verzamelen via
de toepassing geleverd door derde partijen op deze
televisie of website. Bevestig vooraf de algemene
voorwaarden, etc.
• Panasonic kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het verzamelen of het gebruik van de
klanteninformatie van een derde partij op deze
televisie of website.
• Wanneer u uw creditcardnummer, naam, etc invoert,
moet u er zeker van zijn dat u de provider kunt
vertrouwen.
• Geregistreerde informatie kan worden opgeslagen
op de server van de provider. Voor u de televisie
repareert, doorgeeft aan iemand anders of weggooit,
moet u de informatie wissen in overeenstemming
met de algemene voorwaarden van de leverancier.
Wake ON (Ontwaken ingeschakeld)
Wake-on-LAN (WoL) en Wake-on-Wireless LAN
(WoWLAN) zijn normen die het mogelijk maken een
apparaat in te schakelen of uit de slaapstand te halen
via een netwerkbericht. Het bericht wordt verzonden
naar een programma uitgevoerd op een extern
apparaat verbonden met hetzelfde lokale netwerk
zoals een smartphone.
Uw TV is WoL en WoWLAN compatibel. Deze functie
kan worden uitgeschakeld tijdens de eerste installatie.
Om deze functie in te schakelen, stelt u de Wake
On optie in het menu Netwerk in als Ingeschakeld.
Zowel het apparaat van waar het netwerkbericht wordt
verzonden naar de televisie en de televisie verbonden
zijn op hetzelfde netwerk. De ontwaakfunctie wordt
enkel ondersteund op Android OS apparaten en kan
enkel worden gebruikt via de YouTube en Netflix
toepassingen.
Om deze functie te gebruiken moeten de TV en de
afstandsbediening ten minste één maal verbonden
zijn als de televisie ingeschakeld is. Als de TV
uitgeschakeld is, moet de verbinding opnieuw tot
stand worden gebracht, de volgende maal hij wordt
ingeschakeld. Zo niet is deze functie niet beschikbaar.
Dit is niet van toepassing als de TV ingeschakeld is in
de stand-bymodus.
ALs u wilt dat uw televisie minder stroom verbruikt in
de stand-bymodus kunt u deze functie uitschakelen
door de Ontwaken optie uit te schakelen.
Verbindingen Probleemoplossing
Draadloos netwerk niet beschikbaar
• Zorg ervoor dat de firewalls van uw netwerk de tv
draadloze verbinding toelaat.
• Probeer opnieuw draadloze netwerken te zoeken in
het menuscherm Netwerk.
Als het draadloos netwerk niet correct werkt, kunt u
het bedrade netwerk bij u thuis gebruiken. Raadpleeg
de Bedrade verbinding sectie voor meer informatie
over deze procedure.
Als de tv niet werkt met de bedrade verbinding moet
u de modem (router) controleren. Als de router geen
probleem heeft, moet u de Internetverbinding van uw
modem controleren.
De verbinding is langzaam
Raadpleeg de instructies in het handboek van uw
draadloze modem voor informatie over de interne
onderhoudszone, verbindingssnelheid, signaalkwaliteit
en overige instellingen. U moet een hoge snelheid
verbinding te hebben voor uw modem.
Storingen tijdens de weergave of langzame
reacties
In dit geval kunt u het volgende proberen:
Houd minimum drie meter afstand van magnetrons,
mobiele telefoons, bluetooth apparaten of andere
WLAN compatibele apparaten. Probeer het actieve
kanaal te wijzigen op de WLAN-router.
Internetverbinding niet beschikbaar / Audio Video
delen werkt niet
Als het MAC-adres (een uniek identificatienummer) van
uw PC of modem permanent werd geregistreerd, is het
mogelijk dat uw TV niet kan worden aangesloten op het
Internet. In een dergelijke situatie wordt het MAC-adres
gecertificeerd iedere maal u een verbinding maakt met
het internet. Dit is een voorzorgsmaatregelen tegen
ongeoorloofde toegang. Aangezien uw TV zijn eigen
MAC-adres heeft, kan uw internet service provider het
MAC-adres van uw TV niet valideren. Om die reden
kan uw TV geen verbinding maken met het internet.
Neem contact op met uw internet provider en vraag
informatie hoe u een ander toestel, zoals uw TV, kunt
verbinden met het internet.
Het is ook mogelijk dat de verbinding niet beschikbaar
is omwille van een firewall probleem. Als u denkt dat
dit de oorzaak is van uw probleem kunt u contact
opnemen met uw internet service provider. Een firewall
kan de reden zijn van een connectiviteit en ontdekking
probleem tijdens het gebruik van de TV in de Audio
Video delen modus of tijdens het bladeren via Audio
Video delen.
Ongeldig domein
Zorg ervoor dat u reeds aangemeld bent op uw PC met
een bevoegde gebruikersnaam/wachtwoord en zorg
er ook voor dat uw domein actief is voor u bestanden
Pagina: 66
Nederlands - 66 -
deelt in uw mediaserver programma op uw PC.Als het
domein ongeldig is, kan dit problemen veroorzaken
tijdens het bladeren in bestanden in de Audio Video
delen modus.
De netwerkservice voor het delen van audio-
video gebruiken
De Audio Video delen functie gebruikt een standaard
die de weergave van digitale elektronica vereenvoudigt
en ze gebruiksvriendelijker maakt op een thuisnetwerk.
Deze standaard biedt u de mogelijkheid foto’s, muziek
en video’s weer te geven en af te spelen die werden
opgeslagen op de mediaserver verbonden met uw
thuisnetwerk.
1. Server Software installatie
DeAudio Video delen functie kan niet worden gebruikt
als het serverprogramma niet geïnstalleerd is op
uw PC of als de vereiste mediaserver software niet
geïnstalleerd is op het begeleidende apparaat. Bereid
uw PC voor met een correct serverprogramma.
2. Aansluiten op een bedraad of draadloos
netwerk
Raadpleeg de Bedrade/draadloze connectiviteit
hoofdstukken voor gedetailleerde configuratie-
informatie.
3. Audio Video Delen inschakelen
Ga naar het menu Instellingen>Systeem>Meer en
schakel de optie AVS in.
4. Gedeelde bestanden afspelen via
mediabrowser
Markeer de optie AVS in het menu Bronnen met de
richtingtoetsen en druk op OK. Een lijst verschijnt met
de beschikbare mediaserver apparaten in het netwerk.
Selecteer een apparaat en druk op OK om door te
gaan. De Mediabrowser verschijnt.
Raadpleeg de Mediabrowser menu sectie voor
bijkomende informatie over de weergave van
bestanden.
Als er een probleem optreedt met het netwerk moet
u uw televisie uitschakelen en opnieuw inschakelen.
Trickmodus en verspringen worden niet ondersteund
door de Audio Video delen functie.
PC/HDD/Media Player of alle andere apparaten die
compatibel zijn, moeten worden gebruikt met bedrade
verbinding voor een hogere afspeelkwaliteit.
Gebruik de LAN-aansluiting om sneller bestanden te
kunnen delen met andere apparaten zoals computers.
Opmerking: Het is mogelijk dat er Pc's bestaan die de Audio
Video delen functie niet kunnen gebruiken omwille van de
beheerder en veiligheidsinstellingen (zoals bedrijf pc's).
Apps
U krijgt toegang tot de toepassingen die op uw TV
geïnstalleerd zijn via het menu Apps. Selecteer een
app en druk op OK om te annuleren.
Om de apps te beheren die op uw TV geïnstalleerd
zijn, nieuwe apps van de winkel toe te voegen of om
alle beschikbare apps weer te geven in de volledig
scherm modus selecteert u de optie Meer toevoegen
en drukt u op OK. Met deze menu-optie kunt u een
geïnstalleerde app aan het Startmenu, toevoegen,
lanceren of verwijderen. Verwijderde apps zijn niet
meer toegankelijk via het Apps menu. U kunt ook
nieuwe apps van de winkel toevoegen. Om naar de
winkel te gaan, selecteert u het winkelmand logo
bovenaan links van het scherm en drukt u op OK. De
beschikbare apps in de winkel worden weergegeven.
Gebruik de richtingtoetsen om een app te selecteren
en druk op OK. Selecteer de optie Toevoegen aan
apps en druk opnieuw op OK om de geselecteerde
app toe te voegen aan het menu Apps.
Voor een snelle toegang tot het menu Meer toevoegen
drukt u eenvoudig op de knop Internet op de
afstandsbediening, als deze knop beschikbaar is.
Opmerkingen:
Mogelijke applicatie-afhankelijke problemen kunnen worden
veroorzaakt door de leverancier van de inhoud.
Derde partij internetdiensten kunnen veranderen, worden
onderbroken of beperkt op ieder moment.
Internetbrowser
Als u de internet browser wilt gebruiken, gaat
u eerst naar het Apps menu. Start daarna de
internetbrowser app met een oranje gekleurd logo met
een aardingsymbool.
In het initiële scherm van de browser worden de
miniaturen van de vooraf gedefinieerde (indien
aanwezig) links naar websites weergegeven als Speed
Dial opties samen met de opties Speed dial bewerken
en Toevoegen aan speed dial.
Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening of een
verbonden muis om te navigeren in de webbrowser.
Om de browser opties balk weer te geven, verplaatst
u de cursor naar boven of drukt u op de knop Terug.
Geschiedenis, Tabs en Bladwijzers opties en de
browser balk die de vorige/volgende knoppen, de
vernieuwen knop, de adres/zoeken balk, de Speed
dial en de Opera knoppen zijn beschikbaar.
Om een gewenste website toe te voegen aan de
Speed Dial lijst voor een snelle toegang, verplaatst
u de cursor naar boven of drukt u op de knop Terug.
De browserbalk verschijnt. Markeer de Speed Dial
- knop en druk op OK. Selecteer daarna de optie
Toevoegen aan Speed Dial en druk op OK. Vul de
velden Naam en Adres in, markeer OK en druk op
OK om toe te voegen. Terwijl u zich op de site bevindt,
wilt u toevoegen aan de Speed Dial lijst, markeer de
Pagina: 67
Nederlands - 67 -
Opera- knop en druk op OK. Markeer daarna de optie
Toevoegen aan Speed Dial in het submenu en druk
opnieuw op OK. Naam en Adres worden automatisch
ingevuld op de site die u bezoekt. Markeer OK en druk
op OK om toe te voegen.
U kunt de Vewd menuopties ook gebruiken om de
browser te beheren. Markeer de Vewd knop en druk
op de knop OK om de paginaspeficieke en algemene
opties weer te geven.
Er zijn uiteenlopende methoden om websites te zoeken
of te bezoeken met de webbrowser.
Voer het adres van een website(URL) in de zoek/
adresbalk en markeer de knop Indienen op het
virtuele toetsenbord en druk op OK om de site te
bezoeken.
Voer het (de) trefwoord(en) in de zoek/adresbalk
en markeer de knop Indienen op het virtuele
toetsenbord en druk op OK om een zoekopdracht
te starten voor de gerelateerde websites.
Markeer een Speed Dial miniatuur en druk op OK
om de gerelateerde website te bezoeken.
Uw tv is compatibel met een usb-muis. Voer uw muis
of draadloze muisadapter in de usb-ingang van uw tv
voor een eenvoudigere en snellere navigatie.
Sommige internetpagina's bevatten flash-inhoud. Deze
worden niet ondersteund door de browser.
Uw tv ondersteunt geen downloadprocessen van het
internet via de browser.
Het is mogelijk dat niet alle sites op het internet
ondersteund worden. Afhankelijk van de site kunnen
content-problemen optreden. In sommige situaties
is het mogelijk dat de video-inhoud niet kan worden
weergegeven.
HBBTV-systeem
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is een
nieuwe industriële standaard die de TV-diensten
via uitzendingen naadloos combineert met diensten
geleverd via breedband en ook de exclusieve
toegang tot de Internet diensten inschakelt voor
consumenten met verbonden tv’s en set-top boxen.
De diensten die worden geleverd via HbbTV omvatten
traditionele tv-zenders, herhaaldiensten, video-on-
demand, elektronische programmagids, interactieve
reclame, personalisering, stemmen, spelletjes, sociale
netwerken en andere multimedia toepassingen.
HbbTV toepassingen zijn beschikbaar op zenders
waar ze worden gesignaleerd door de uitzender
(momenteel verschillende zenders op Astra HbbTV
toepassingen). De uitzender markeert een toepassing
als “autostart” en ze wordt automatisch gestart door
het platform. De toepassingen worden gewoonlijk
gestart met een kleine rode knop om de gebruiker
in te lichten dat er een HbbTV toepassing is op dat
kanaal. Druk op de rode toets om de toepassing pagina
te openen. Wanneer de pagina wordt weergegeven,
kan de gebruiker terugkeren naar de initiële rode toets
status door opnieuw op de rode toets te drukken. De
gebruiker kan schakelen tussen de rode toets modus
en volle UI-modus van de toepassingen door de rode
toets in te drukken. Dient opgemerkt dat de rode toets
omschakeling wordt geleverd door de toepassing en
bepaalde toepassingen kunnen zich anders gedragen.
Als de gebruiker schakelt naar een andere zender
terwijl de HbbTV toepassing actief is (in rode toets
modus of volle UI-modus) kunnen de volgende
scenario’s zich voordoen.
• De toepassing kan blijven doorgaan.
• De toepassing kan worden beëindigd.
• De toepassing kan worden beëindigd en een andere
autostart rode toets toepassing kan worden gestart.
HbbTV biedt de mogelijkheid de toepassingen op te
halen via breedband en uitzendingen. De zender kan
beide methoden of een van beide inschakelen. Als
het platform geen operationele breedbandverbinding
heeft; het platform kan nog steeds toepassingen
starten die worden uitgezonden bij uitzending.
De autostart rode toets toepassingen bieden gewoonlijk
koppelingen naar andere toepassingen. Een voorbeeld
vindt u hieronder. De gebruiker kan dan schakelen naar
andere toepassingen met de aanwezige koppelingen.
De toepassingen moeten een methode bieden zich
zelf te beëindigen, gewoonlijk wordt hiervoor de Exit
knop gebruikt.
Afbeeld a: Start de bartoepassing
Afbeelding b: Elektronische programmagids
toepassing, video uitzending wordt weergegeven
onderin links, kan worden beëindigd door 0 in te
drukken.
Pagina: 68
Nederlands - 68 -
HbbTV toepassingen gebruiken toetsen op de
afstandsbediening voor de interactie met de gebruiker.
Wanneer een HbbTV toepassing wordt gestart, wordt
de controle van een aantal toetsen overgenomen
door de toepassing. Bijvoorbeeld, het is mogelijk
dat de numerieke zenderselectie niet werkt op een
teletekstapplicatie waar de cijfers verwijzen naar de
teletekstpagina’s.
HbbTV vereist AV streaming vermogen voor het
platform. Er zijn talrijke toepassingen met VOD (video-
op-aanvraag) en catch-up tv-diensten. De gebruiker
kan afspelen, pauzeren, stoppen, vooruitspoelen en
terugspoelen met de toetsen op de afstandsbediening
voor de interactie met AV-inhoud.
Opmerking: U kunt deze functie in- of uitschakelen in het
menu Meer in het menu Instellingen>Systeem. Afhankelijk
van het model van uw TV en de geselecteerde landoptie tijdens
de eerste installatie is deze functie mogelijk niet beschikbaar in
het menu Instellingen>Systeem>Privacy-instellingen in de
plaats van het menu Instellingen>Systeem>Meer.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic TX-49FXW554.

Stel een vraag over de Panasonic TX-49FXW554

Heb je een vraag over de Panasonic TX-49FXW554 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic TX-49FXW554. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic TX-49FXW554 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.