Panasonic HC-V130 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic HC-V130. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Camcorder
  • Model/naam: HC-V130
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Frans, Nederlands, Slowaaks, Turks, Zweeds, Spaans, Portugees, Fins, Deens, Noors, Italiaans, Duits, Tsjechisch, Pools, Hongaars

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Beknopte gebruiksaanwijzing
High Definition videocamera
Modelnr. HC-V130
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding,
zodat u deze later kunt raadplegen.
Dit document legt de basiswerking van het toestel uit. Raadpleeg voor
een meer gedetailleerde uitleg de “Gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)”
die op de bijgeleverde CD-ROM staat.
until
2014/2/1
SQT0037
F1213SQ0
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 1 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 1
2
SQT0037 (DUT)
∫ Over de batterij
∫ EMC ElektroMagnetische
Compatibiliteit
Dit symbool (CE) bevindt zich op de kenplaat.
∫ Identificatiemarkering van het
product
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING:
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Stel dit toestel niet bloot aan regen, vocht,
druppels of spetters.
≥ Plaats geen met vloeistof gevulde
objecten, zoals vazen, op dit toestel.
≥ Gebruik alleen de aanbevolen
accessoires.
≥ Verwijder de afdekkingen niet.
≥ Repareer dit toestel niet zelf. Laat
onderhoud over aan gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
OPGELET!
Om het risico op brand, elektrische
schokken of productschade te verkleinen,
≥ Installeer of plaats dit toestel niet in een
boekenkast, een muurkast of in een
andere gesloten ruimte. Zorg voor een
goede ventilatie van dit toestel.
≥ Sluit de ventilatieopeningen van dit toestel
niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen
enzovoort.
≥ Plaats geen bronnen van open vuur, zoals
brandende kaarsen, op dit toestel.
De netstekker is de component waarmee
afsluiting plaatsvindt.
Installeer dit toestel zo dat de netstekker bij
het optreden van een probleem onmiddellijk
uit het stopcontact getrokken kan worden.
Waarschuwing
Risico van brand, explosie en brandwonden.
Niet demonteren, boven 60 oC verhitten of
verbranden.
OPGELET
≥ Explosiegevaar als de batterij onjuist
vervangen wordt. Vervang de batterij
alleen door batterijen van het door de
fabrikant aanbevolen type.
≥ Neem, wanneer u de batterijen wilt
weggooien, contact op met de lokale
overheid of uw verkoper en vraag wat de
juiste methode voor het weggooien is.
Product Locatie
High Definition
videocamera
Accuhouder
Netadapter Onderkant
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 2 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 2
3
(DUT) SQT0037
∫ Het ontdoen van oude
apparatuur en batterijen
Enkel voor de Europese Unie en
landen met recycle systemen
Deze symbolen op de
producten, verpakkingen
en/of begeleidende
documenten betekenen dat
gebruikte elektrische en
elektronische producten en
batterijen niet samen
mogen worden
weggegooid met de rest
van het huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking,
hergebruik en recycling
van oude producten en
batterijen, gelieve deze in
te leveren bij de
desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale
wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien,
helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u
potentiële negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en
recycling kunt u contact opnemen met uw
plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving
kunnen er boetes worden opgelegd bij
het onjuist weggooien van dit soort afval.
Let op: het batterij
symbool (Onderstaand
symbool).
Dit symbool kan in
combinatie met een
chemisch symbool gebruikt
worden. In dit geval volstaan de eisen, die
zijn vastgesteld in de richtlijnen van de
desbetreffende chemische stof.
∫ Waarschuwingen voor gebruik
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt
van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
≥ Indien u dit toestel op of naast een televisie
gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit
toestel onderbroken worden door de straling
van de elektromagnetische golven.
≥ Gebruik dit toestel niet in de buurt van een
mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan
met een nadelige invloed op beeld en/of
geluid.
≥ Dit kan leiden tot beschadiging van de
opname of vervorming van het
beeldmateriaal tengevolge van sterke
magnetische velden rond luidsprekers of
grote motoren.
≥ De straling van elektromagnetische golven
die door een microprocessor gegenereerd
wordt, kan een nadelige invloed hebben op
dit toestel en storingen van beeld en/of geluid
veroorzaken.
≥ Als dit toestel de invloed van magnetische
geladen apparatuur ondergaat en vervolgens
niet naar behoren werkt, dient u dit toestel uit
te schakelen en de accu te verwijderen, of de
netspanningsadapter los te maken, en
vervolgens de accu weer terug te plaatsen of
de netspanningsadapter weer aan te sluiten.
Hierna schakelt u dit toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van
radiozenders of hoogspanningsdraden.
≥ Opnemen in de buurt van radiozenders of
hoogspanningsdraden kan nadelige
gevolgen hebben voor beeld en/of geluid.
Aansluiten op een TV
≥ Gebruik geen andere AV-kabels dan de
bijgeleverde kabel.
≥ Gebruik altijd een originele Panasonic HDMI
minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30:
optioneel).
Aansluiten op een computer
≥ Gebruik alleen de meegeleverde
USB-kabels.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 3 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 3
4
SQT0037 (DUT)
∫ Over het opnameformaat voor
het maken van film
U kunt uit AVCHD, iFrame of MP4-
opnameformaten kiezen om met dit toestel
filmbeelden op te nemen.
AVCHD:
Dit is geschikt om beelden op een high
definition TV te bekijken of om beelden op een
disc te bewaren.
iFrame:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor
het afspelen of bewerken op een Mac (iMovie
enz.).
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
MP4:
Dit is een opnameformaat dat geschikt is voor
het afspelen of bewerken op een PC.
≥ Het is niet compatibel met films die
opgenomen zijn in het AVCHD-formaat.
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect te wijten is aan problemen van
ongeacht welke aard die verlies van de
opgenomen of opgemaakte inhoud tot gevolg
hebben. Zij garandeert bovendien geen enkele
inhoud indien de opname- of opmaakfunctie
niet correct werkzaam is. Hetzelfde is eveneens
van toepassing op de gevallen waarin
reparaties van ongeacht welke aard op het
toestel uitgevoerd zijn.
∫ Condensvorming (als de lens
of de LCD-monitor beslagen
zijn)
Condens treedt op wanneer een verandering
van temperatuur of vochtgehalte plaatsvindt,
zoals wanneer het toestel van buiten naar
binnen gebracht wordt, of van een koude kamer
naar een warme kamer. Wees voorzichtig
omdat de lens of de LCD-monitor beschimmeld,
vuil of beschadigd kunnen raken.
Wanneer u het toestel meeneemt naar een
plaats met een andere temperatuur en het
toestel wordt gedurende ongeveer een uur op
kamertemperatuur gelaten, dan kan
condensvorming voorkomen worden (als het
temperatuurverschil groot is, doe het toestel
dan in een plastic zak of iets dergelijks,
verwijder de lucht uit de zak en sluit deze).
Als condens opgetreden is, verwijder dan de
batterij en/of de netadapter en laat het toestel
gedurende ongeveer een uur in deze situatie.
Als het toestel aan de omgevingstemperatuur
gewend geraakt is, zal de bewaseming vanzelf
verdwijnen.
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart en
SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die
geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of
meer die geen SDXC-logo hebben, zijn niet
gebaseerd op de specificaties van SD-
geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 12 voor meer informatie
over SD-kaarten.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 4 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 4
5
(DUT) SQT0037
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHC-
geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart
worden in de tekst als “SD-kaart” aangeduid.
≥ Functies die kunnen worden gebruikt voor het
opnemen/afspelen van video’s worden in
deze gebruiksaanwijzing aangegeven met
.
≥ Functies die kunnen worden gebruikt voor het
opnemen/bekijken van foto’s worden in deze
gebruiksaanwijzing aangegeven met
.
≥ Scène(s) opgenomen in 1080/50i: “AVCHD-
scène(s)”
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven met
een pijl, bijvoorbeeld: l 00
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 5 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 5
6
SQT0037 (DUT)
Veiligheidsinstructies...............................2
Accessoires...............................................7
Voorbereiding
Voeding......................................................8
De accu plaatsen/verwijderen............. 8
Accu opladen ...................................... 9
Oplaadtijd en opnametijd .................. 11
Opnemen op een kaart ...........................12
Kaarten die geschikt zijn voor dit
toestel ............................................... 12
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen... 12
De camera in-/uitschakelen....................13
Datum en tijd instellen............................13
Basis
Intelligent auto mode..............................14
Video’s opnemen ....................................14
Foto’s nemen...........................................15
Gebruik van de zoom..............................15
Afspelen van video’s/foto’s....................16
Video’s/Foto’s op de TV bekijken...... 17
Gebruik van het menuscherm ...............18
Taalselectie ....................................... 18
Formatteren ...................................... 18
Overige
Technische specificaties........................19
Over het copyright..................................21
Inhoudsopgave
∫ Openen van de gebruiksaanwijzing (PDF-formaat)
Als u de CD-ROM plaatst en de [INDEX.pdf] die op de CD-ROM staat opent, zal de lijst met
gebruiksaanwijzingen weergegeven worden. Klik op de documentnaam van de
gebruiksaanwijzing die u wenst te openen.
≥ Adobe Reader wordt verzocht het PDF-bestand te tonen. Download het van de homepage
van Adobe Systems Incorporated.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 6 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 6
7
(DUT) SQT0037
Controleer de accessoires alvorens dit toestel in gebruik te nemen.
Houd de accessoires buiten het bereik van kinderen om inslikken ervan te voorkomen.
Productnummers zijn correct vanaf december 2013. Deze kunnen aan veranderingen onderhevig
zijn.
Sommige optionele accessoires kunnen in
bepaalde landen niet beschikbaar zijn.
* Om het LED-videolicht/VW-LED1E te
gebruiken, wordt de schoenadapter/
VW-SK12E vereist.
Accessoires
Accu
VW-VBY100
Netadapter
VSK0784
AV-kabel
K2KYYYY00223
USB-kabel
K2KYYYY00225
CD-ROM
Software
CD-ROM
Gebruiksaanwijzing
SFM0006
Optionele accessoires
Acculader (VW-BC10E)
Accu (lithium/VW-VBY100)
Accu (lithium/VW-VBT190)
Accu (lithium/VW-VBT380)
HDMI-minikabel (RP-CDHM15, RP-CDHM30)
Schoenadapter (VW-SK12E)
Accessoirekit (VW-ACT190E)
LED videolicht (VW-LED1E)*
Zuignaphouder (VW-SCA100)
Montagesteun voor videocamera (voor
fietsstuur) (RP-CMC10E)
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 7 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 7
8
SQT0037 (DUT)
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De batterij die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBY100/VW-VBT190/VW-VBT380.
De accu plaatsen/verwijderen
≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 13)
Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting aangegeven in de
afbeelding.
Voorbereiding
Voeding
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met ingebouwde
veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende veiligheidsnormen.
Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij wijzen u erop dat wij niet
aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect voortvloeiend uit het gebruik van
namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige producten gebruikt, adviseren wij u
een originele accu van Panasonic te gebruiken.

De accu verwijderen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt houdt
totdat de statusindicator uitgaat. Verwijder daarna de
accu, waarbij u het toestel ondersteunt om te
voorkomen dat het valt.
Beweeg de hendel voor de accu-ontgrendeling in
de richting van de pijl en verwijder de accu zodra
deze ontgrendeld is.
ャモヵヵ
A Accuhouder
Plaats de accu tot deze vastklikt.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 8 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 8
9
(DUT) SQT0037
Accu opladen
∫ Laden met een netadapter.
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de netadapter in
het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ De netadapters en de USB-kabel mogen alleen met dit toestel gebruikt worden. Gebruik ze
niet met andere apparatuur. Gebruik netadapters en USB-kabels van andere apparatuur
niet met dit toestel.
≥ De batterij kan niet geladen worden als de stroom ingeschakeld is. Druk op de power-toets
om de stroom uit te schakelen. (l 13)
≥ Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 oC en 30 oC. (Dit
moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)
∫ Aansluiting op het netstopcontact
Indien u het toestel inschakelt terwijl u de netadapter aansluit, kunt u de stroom gebruiken die door
het netstopcontact geleverd wordt om het toestel te gebruiken.
Gebruik de batterij erbij, als u een lange tijd opneemt terwijl de netadapter aangesloten is.
Dit stelt u in staat de opname voort te zetten zelfs als de stroom uitvalt of de netadapter per ongeluk
uit het netstopcontact getrokken wordt.
Bij aankoop van dit toestel is de batterij niet geladen. Laad de batterij volledig alvorens
dit toestel voor het eerst te gebruiken.


 




A USB-aansluiting
B Naar het netstopcontact
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar
binnen.
1 Klap het LCD-scherm uit.
2 Sluit de USB-kabel aan op de
netadapter.
≥ Controleer of het stekkergedeelte van de
netadapter niet los of slecht uitgelijnd is.
3 Steek de netadapter in het
netstopcontact.
4 Sluit de USB-kabel aan op het
toestel.
≥ Het statuslampje C zal ongeveer
2 seconden lang rood knipperen (ongeveer
1 seconde uit, ongeveerd 1 seconde aan)
om aan te geven dat het laden begonnen is.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 9 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 9
10
SQT0037 (DUT)
∫ Aansluiten op een PC en laden.
Laad het toestel als u geen netadapter voor handen heeft.
A USB-kabel (meegeleverd)
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar
binnen.
≥ Druk op de power-toets en schakel de stroom
uit. (l 13)
≥ Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
≥ Wij raden aan om Panasonic batterijen te gebruiken (l 8).
≥ Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
≥ Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
≥ Laat de accu(’s) niet liggen in een voertuig dat gedurende een lange tijd is blootgesteld aan direct
zonlicht met alle portieren en ruiten gesloten.
≥ Als u van plan bent het toestel gedurende lange tijd niet te gebruiken, sluit de USB-kabel dan om
veiligheidsredenen af van het toestel.
≥ Het kan zijn dat het laden niet mogelijk is, afhankelijk van de besturingsomgeving van de PC die
gebruikt wordt (zoals een PC met speciale klantgerichte instellingen).
≥ Het laden zal stopen als de stroom van de PC uitgeschakeld wordt of als de slaapmodus
ingesteld wordt. Het laden zal opnieuw van start gaan als de stroom van de PC weer
ingeschakeld wordt of als deze uit de slaapmodus gehaald wordt.
≥ Het toestel zal geladen worden als hij met een USB-kabel op een Panasonic Blu-ray disc
recorder of op een DVD-recorder aangesloten wordt, ook al is de stroom uitgeschakeld.


1 Schakel de stroom van de PC in.
2 Sluit de USB-kabel aan
≥ Het statuslampje B zal ongeveer
2 seconden lang rood knipperen (ongeveer
1 seconde uit, ongeveerd 1 seconde aan)
om aan te geven dat het laden begonnen is.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
≥ Gebruik alleen de meegeleverde USB-
kabels. (De werking kan niet worden
gegarandeerd met andere USB-kabels.)
≥ Sluit het toestel altijd rechtstreeks op een
PC aan.
≥ U kunt niet laden als het statuslampje snel
knippert of als het geheel niet brandt.
Verricht het laden met de netadapter. (l 9)
≥ Het laden zal 2 tot 3 keer langer duren dan
het laden met de netadapter.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 10 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 10
11
(DUT) SQT0037
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ De tijd tussen haakjes is de laadtijd wanneer dit toestel aangesloten is op een PC, een Panasonic
Blu-ray discrecorder of een DVD-recorder.
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of lage
temperatuur.
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt, enz.
∫ Pictogram van de acculading
De aanduiding van de resterende batterijcapaciteit wordt op de LCD-monitor weergegeven.
≥ Het display verandert als de capaciteit van de batterij afneemt.
# # # # Als de batterij leegraakt, zal rood knipperen.
Modelnummer accu
[Spanning/Capaciteit
(minimum)]
Oplaadtijd
Opnamefo
rmaat
Opnemen
Maximale
ononderbroken
opnametijd
Werkelijke
opnametijd
Bijgeleverde batterij/
VW-VBY100 (optioneel)
[3,6 V/970 mAh]
2 h 20 min
(3 h 10 min)
AVCHD
[HA], [HG],
[HE]
1 h 15 min 40 min
iFrame - 1 h 25 min
50 min
MP4 - 1 h 30 min
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 11 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 11
12
SQT0037 (DUT)
Het toestel kan foto's of films op een SD-kaart opnemen. Lees het volgende om op een SD-kaart op
te nemen.
Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel
Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed Class
Rating voor het opnemen van video’s.
≥ Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in andere
apparatuur gebruikt werd en die voor het eerst op dit toestel gebruikt wordt, moet de SD-kaart
geformatteerd worden. (l 18) Na het formatteren van de SD-kaart zijn alle opgenomen gegevens
gewist. De eenmaal gewiste gegevens kunnen niet opnieuw teruggewonnen worden.
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.
Voorbereiding
Opnemen op een kaart
Gaat u de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXC-
geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video’s na op de volgende
website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
1 Open het klepje van de SD-kaart en plaats (verwijder) de SD-kaart in (uit)
de kaartgleuf B.
≥ Houd de kant met het label C in de richting aangegeven in de afbeelding, en duw de kaart in
één keer zo ver mogelijk recht naar binnen.
≥ Druk tegen het midden van de SD-kaart en trek deze vervolgens recht uit de sleuf.
2 Sluit het klepje van de SD-kaart goed.
≥ Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.



Lees-/schrijflampje
[ACCESS] A
≥ Als dit toestel zich toegang
tot de SD-kaart verschaft,
gaat het toegangslampje
branden.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 12 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 12
13
(DUT) SQT0037
U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen en te
sluiten.
Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te schakelen.
A Het statuslampje gaat branden.
Het toestel wordt ingeschakeld als de LCD-monitor geopend wordt en uitgeschakeld als deze
gesloten wordt.
De klok is op het moment van aankoop niet ingesteld. Stel de klok in.
¬ Zet de mode op .
1 Selecteer het menu. (l 18)
2 Selecteer de datum of de tijd m.b.v. 2/1 en stel de gewenste waarde in
m.b.v. 3/4.
A Weergave van de wereldtijdinstelling:
[THUIS]/ [BESTEMMING]
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen 2000
en 2039.
3 Druk op de ENTER toets.
≥ Er kan een bericht weergegeven worden met
het verzoek de wereldtijd in te stellen. Stel de wereldtijd in door op de ENTER knop te drukken.
≥ Druk op de MENU toets om de instelling te voltooien.
≥ Als het toestel voor de eerste keer ingeschakeld wordt, zal een bericht verschijnen waarin u
gevraagd wordt de datum en de tijd in te stellen. Selecteer [JA] en voer stappen 2 tot 3 uit om de
datum en de tijd in te stellen.
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
De camera in- en uitschakelen met de aan/uit-knop
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
: [INSTELLEN] # [Klok instelling]

De camera uitzetten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de statusindicator
uitgaat.
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 13 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 13
14
SQT0037 (DUT)
De modus (die geschikt is voor de opnameomstandigheden) wordt ingesteld door het toestel
eenvoudig te richten op het onderwerp dat u wenst op te nemen.
≥ Open het lensdeksel alvorens het toestel in te
schakelen.
1 Zet de mode op en open de LCD-
monitor.
2 Druk op de start/stop opnametoets om
de opname te starten.
A Wanneer u begint op te nemen, verandert ; in ¥.
3 Druk opnieuw op de knop voor start/stop opname om de opname te
pauzeren.
Basis
Intelligent auto mode
Basis
Video’s opnemen
Toets Intelligent auto/Handmatige
werking
Druk op deze toets om naar Intelligent auto modus/
Handmatige werking over te schakelen.
/MANUAL
/MANUAL

HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 14 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 14
15
(DUT) SQT0037
≥ Open het lensdeksel alvorens het toestel in te
schakelen.
1 Zet de mode op en open de LCD-
monitor.
2 Druk op de toets.
≥ De weergave van de werking als fototoestel ( )
wordt rood als foto's gemaakt worden.
¬ Zet de functie op .
Basis
Foto’s nemen
Basis
Gebruik van de zoom
A Zoombalk
De zoombalk wordt weergegeven tijdens de werking van de
zoom.
Zoomhendel
T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
≥ De zoomsnelheid is afhankelijk van het bereik
waarover de zoomknop wordt bewogen.
6 W
T
6 W
T

HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 15 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 15
16
SQT0037 (DUT)
1 Zet de mode op .
2 Selecteer de icoon voor de selectie
van de afspeelmodus A met
gebruik van 3/4/2 en druk op de
ENTER-knop.
≥ Dit kan ook ingesteld worden vanuit het menu.
[VIDEO SETUP] of [BEELDINST.] # [MEDIA, VIDEO/FOTO]
3 Selecteer de af te spelen foto B of
video C met gebruik van
3/4/2/1 en druk op de ENTER-
knop.
≥ Als u op de MENU-knop drukt, of film/foto
selecteert en op de ENTER-knop drukt, is de instelling voltooid.
≥ Als een video-item geselecteerd wordt, zal een icoon op de thumbnail-weergave verschijnen.
( , , )
4 Selecteer de af te spelen scène of
foto m.b.v. 3/4/2/1 en druk dan
op de ENTER knop.
≥ Wanneer u / selecteert en op de
ENTER knop drukt, wordt de volgende
(vorige) pagina afgebeeld.
5 Selecteer de bedieningsicoon
m.b.v. 3/4/2/1.
D Bedieningsicoon
≥ Druk op de ENTER knop om de
bedieningsicoon wel/niet weer te geven.
≥ Druk op 3 om het afspelen van de film te
starten/pauzeren.
Basis
Afspelen van video’s/foto’s
15.11.2014
0h00m15s



15.11.2014
0h00m15s
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 16 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 16
17
(DUT) SQT0037
Video’s/Foto’s op de TV bekijken
Sluit dit toestel aan op een TV met
gebruik van een (optionele) HDMI-
minikabel of de (bijgeleverde) AV-
kabel.
Verander de modus in om af te
spelen.
A HDMI-miniaansluiting [HDMI]
B A/V-connector [A/V]
 
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 17 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 17
18
SQT0037 (DUT)
1 Druk op de MENU toets.
2 Druk op 3/4/2/1 om het bovenste
menu A te selecteren en druk
vervolgens op de ENTER-toets.
3 Selecteer het submenu B m.b.v.
3/4 en druk op 1 of druk op de
ENTER knop.
4 Selecteer het
gewenste item m.b.v.
3/4/2/1 en druk op
de ENTER knop om in
te stellen.
Om terug te gaan naar het
vorige scherm
Druk op 2 van de cursorknop.
Om het menuscherm te verlaten
Druk op de MENU toets.
∫ Over de informatiedisplay
Er worden beschrijvingen weergegeven van de
geselecteerde submenu’s en items die
afgebeeld worden in de stappen 3 en 4.
∫ Over de bedieningspictogrammen
/ :
Selecteer en druk op de ENTER-knop om
van pagina te veranderen.
:
Selecteer en druk op de ENTER-knop om
terug te keren naar het vorige scherm.
Taalselectie
U kunt de taal op het beeldscherm en het
menuscherm selecteren.
Formatteren
Houd u er rekening mee dat indien een medium
geformatteerd wordt, alle gegevens die op dat
medium opgenomen zijn, gewist zullen worden
en niet meer teruggewonnen kunnen worden.
Maak een backup van belangrijke gegevens op
een PC, een disc, enz.
Basis
Gebruik van het menuscherm
ユワヵユン
ヮユワヶ
: [INSTELLEN] # [LANGUAGE] #
gewenste taal
: [INSTELLEN] # [FORMAT.
MEDIUM]
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 18 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 18
19
(DUT) SQT0037
High Definition videocamera
Veiligheidsinstructies
Overige
Technische specificaties
Stroombron: DC 5,0 V (als de netadapter gebruikt wordt)
DC 3,6 V (als de accu gebruikt wordt)
Stroomverbruik: Opname;
3,5 W
Laden;
5,3 W
Video-opnameformaat:
[AVCHD]; in overeenstemming met AVCHD-
formaat versie 2.0
[iFrame], [MP4]; overeenstemmend met
MPEG-4 AVC-bestandformaat (.MP4)
Filmcompressie:
MPEG-4 AVC/H.264
Audiocompressie:
[AVCHD]; Dolby®
Digital/2 kan
[iFrame], [MP4]; AAC/2 kan
Opnamewijze en overdrachtsnelheid:
[HA]; Gemiddeld 17 Mbps (VBR)
[HG]; Gemiddeld 13 Mbps (VBR)
[HE]; Gemiddeld 5 Mbps (VBR)
[iFrame]; Maximum 28 Mbps (VBR)
[MP4]; Gemiddeld 1,5 Mbps (VBR)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-
formaat) voor het beeldformaat en de
opnametijd van films.
Foto-opnameformaat:
JPEG (Design rule for Camera File system,
gebaseerd op Exif 2.2 standaard)
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (PDF-
formaat) voor het aantal opneembare beelden.
Opnamemedia:
SD-geheugenkaart
SDHC-geheugenkaart
SDXC-geheugenkaart
Raadpleeg pagina 12 voor details over SD-
kaarten die in dit toestel gebruikt kunnen
worden.
Beeldsensor:
1/5,8 type (1/5,8z) 1MOS beeldsensor
Totaal; 2510 K
Effectieve pixels;
Video/Foto; 2120 K (16:9)
Lens:
Auto Iris, 38k optische zoom, F1.8 tot F4.2
Brandpuntlengte;
2,35 mm tot 89,3 mm
Macro (volledig bereik AF)
In vergelijking met 35 mm;
Video/Foto; 32,9 mm tot 1646 mm (16:9)
Minimumafstand scherpstelling;
Normaal; Ongeveer 3 cm (Wide)/Ongeveer
1,6 m (Tele)
Zoom:
i.Zoom UIT 50k
75k i.Zoom, 100k/2500k Digitale zoom
Beeldstabilisatiefunctie:
Elektronisch
Creative Control:
[Miniatuureffect]/[Silent movie]/[8mm movie]/
[Time Lapse Rec]
Monitor:
6,7 cm (2,7z) brede LCD-monitor (Ongeveer
230 K punten)
Microfoon:
Stereo
Minimum vereiste verlichting:
Ongeveer 4 lx (1/25 met de low light mode in
de scène mode)
Ongeveer 1 lx met de kleur nachtzichtfunctie
AV-connector video uitgangsniveau:
1,0 Vp-p, 75 h, PAL-systeem
Video uitgangsniveau van HDMI-
miniconnector:
HDMI™
1080i/576p
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 19 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 19
20
SQT0037 (DUT)
Netadapter
Veiligheidsinstructies
AV-connector audio uitgangsniveau (Lijn):
251 mV, 600 h, 2 kan
HDMI-miniconnector niveau audio-output:
[AVCHD]; Dolby Digital/Lineair PCM
[iFrame], [MP4]; Lineair PCM
USB:
Lezerfunctie
SD-kaart; Alleen lezen (geen ondersteuning
copyright bescherming)
Hi-Speed USB (USB 2.0), USB-terminal type
Mini B
Batterijopladende functie (Laadt op vanaf USB-
aansluiting wanneer het toestel uitstaat)
Afmetingen:
53 mm (B)k60 mm (H)k114 mm (D)
(inclusief naar buiten stekende delen)
Gewicht:
Ongeveer 181 g
[zonder (bijgeleverde) batterij en (optionele)
SD-kaart]
Massa in werking:
Ongeveer 207 g
[met (bijgeleverde) batterij en een (optionele)
SD-kaart]
Werktemperatuur:
0 oC tot 40 oC
Werkvochtigheid:
10%RH tot 80%RH
Batterijwerkingtijd:
Zie pagina 11
Stroombron:
AC 110 V tot 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
7 W
DC-uitgang:
DC 5,0 V, 1,0 A
Afmetingen:
48,9 mm (B)k32,8 mm (H)k95,6 mm (D)
Gewicht:
Ongeveer 58 g
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 20 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分
Pagina: 20
21
(DUT) SQT0037
∫ Auteursrechten naleven
Het kopiëren van eerder opgenomen tapes
of schijfjes of ander gepubliceerd of
uitgezonden materiaal voor andere
doeleinden dan uw eigen privé-gebruik kan
een inbreuk vormen op het auteursrecht.
Zelfs indien alleen bedoeld voor
privégebruik kunnen aan het kopiëren van
bepaald materiaal beperkingen zijn
verbonden.
∫ Licenties
≥ SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C,
LLC.
≥ “AVCHD” en het “AVCHD” logo zijn
handelsmerken van Panasonic Corporation
en Sony Corporation.
≥ Geproduceerd onder licentie van Dolby
Laboratories.
Dolby en het dubbele-D-symbool zijn
handelsmerken van Dolby Laboratories.
≥ HDMI, het HDMI logo en High-Definition
Multimedia Interface zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van HDMI
Licensing LLC in de Verenigde Staten en
andere landen.
≥ Microsoft®, Windows® en Windows Vista®
zijn of gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten en/of andere landen.
≥ iMovie, Mac en Mac OS zijn handelsmerken
van Apple Inc. die in de V.S. en andere
landen geregistreerd zijn.
≥ Andere systeem- of productnamen in de
handleiding zijn over het algemeen de
gedeponeerde handelsmerken of
handelsmerken van de fabrikant die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van
het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-
patentportfoliolicentie voor privé- en niet-
commercieel gebruik door een consument voor
(i) het coderen van video in overeenstemming
met de AVC-norm
(“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-
video die werd gecodeerd door een consument
in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of
werd verkregen via een videoleverancier die
een licentie heeft om AVC-video te leveren.
Geen enkele licentie wordt gegeven of wordt
geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik.
Meer informatie kunt u krijgen bij MPEG LA,
LLC.
Zie http://www.mpegla.com.
Overige
Over het copyright
HC-V130_EG_SQT0037_dut.book 21 ページ 2013年11月28日 木曜日 午前9時57分

Vragen & antwoorden

Nederlandse handleiding van de hc-v130

Geplaatst op 3 jaar geleden door Cor

Stel een vraag over de Panasonic HC-V130

Heb je een vraag over de Panasonic HC-V130 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic HC-V130. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic HC-V130 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.