Panasonic HC-V10EG handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Panasonic HC-V10EG. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Panasonic
  • Product: Camcorder
  • Model/naam: HC-V10EG
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Turks, Duits, Nederlands, Engels, Italiaans, Noors, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 0
Gebruiksaanwijzing
Digitale videocamera
Modelnr. HC-V10
Gelieve deze gebruiksaanwijzing volledig door te lezen alvorens dit apparaat in gebruik te
nemen.
VQT4C49
until
2012/2/10
Pagina: 1
- 2 -
∫ Over het opnameformaat voor
het maken van film
≥ Het toestel is een MP4-formaat camera
(MPEG-4 AVC-bestand standaard) voor
het opnemen van films met high definition
beeldkwaliteit.
≥ AVCHD en MPEG2-films zijn andere
formaten en worden dus niet door dit
toestel ondersteund.
∫ Vrijwaring ten aanzien van
opgenomen inhoud
Panasonic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect te wijten is aan problemen van
ongeacht welke aard die verlies van de
opgenomen of opgemaakte inhoud tot
gevolg hebben. Zij garandeert bovendien
geen enkele inhoud indien de opname- of
opmaakfunctie niet correct werkzaam is.
Hetzelfde is eveneens van toepassing op de
gevallen waarin reparaties van ongeacht
welke aard op het toestel uitgevoerd zijn.
∫ Condensvorming (als de lens
of de LCD-monitor beslagen
zijn)
Condensatie doet zich voor wanneer de
omgevingstemperatuur of de vochtigheid
verandert. Pas op voor condensatie
aangezien dit vlekken en schimmel op de
lens of de LCD-monitor tot gevolg kan
hebben en een slechte werking van het
toestel kan veroorzaken.
≥ Zie voor meer details over de oorzaak van
condensvorming en de uit te voeren
handelingen pagina 86.
∫ Kaarten die geschikt zijn voor
dit toestel
SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart
en SDXC-geheugenkaart
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die
geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of
meer die geen SDXC-logo hebben, zijn
niet gebaseerd op de specificaties van
SD-geheugenkaarten.
≥ Raadpleeg pagina 13 voor meer
informatie over SD-kaarten.
Veiligheidsinstructies
Pagina: 2
- 3 -
∫ Ten behoeve van deze
gebruiksaanwijzing
≥ De SD-geheugenkaart, de SDHC-
geheugenkaart en de SDXC-
geheugenkaart worden in de tekst als
“SD-kaart” aangeduid.
≥ Functies die kunnen worden gebruikt voor
het opnemen/afspelen van video’s worden
in deze gebruiksaanwijzing aangegeven
met .
≥ Functies die kunnen worden gebruikt voor
het opnemen/bekijken van foto’s worden
in deze gebruiksaanwijzing aangegeven
met .
≥ Referentiepagina’s worden aangegeven
met een pijl, bijvoorbeeld: l 00
Pagina: 3
- 4 -
Veiligheidsinstructies...............................2
Voorbereiding
Namen en functies van de
belangrijkste onderdelen .........................6
Voeding......................................................9
De accu plaatsen/verwijderen............. 9
Accu opladen .................................... 10
Oplaadtijd en opnametijd .................. 12
Opnemen op een kaart ...........................13
Kaarten die geschikt zijn voor dit
toestel ............................................... 13
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen... 14
De camera in-/uitschakelen....................15
Een functie selecteren............................16
Datum en tijd instellen............................17
Basis
Voordat u gaat opnemen........................18
Video’s opnemen ....................................19
Foto’s nemen...........................................21
Intelligent auto mode..............................22
Afspelen van video’s/foto’s....................24
Gebruik van het menuscherm ...............27
Gebruik van het Set-up menu................28
Geavanceerd (opnemen)
Gebruik van de zoom..............................33
Optische beeldstabilisatorfunctie .........34
Opnamefuncties van de
bedieningsiconen ...................................35
Bedieningspictogrammen.................. 35
Opnamefuncties van menu’s .................39
Handmatig ...............................................44
Witbalans .......................................... 44
De sluitertijd/het diafragma
handmatig instellen ........................... 46
Opnemen met handmatige
scherpstelling .................................... 47
Geavanceerd (Afspelen)
Afspelen .................................................. 48
Afspelen van video’s met gebruik
van de bedieningsicoon .................... 48
Een foto maken van een video ......... 49
Opnieuw afspelen ............................. 49
Afspelen hervatten............................ 50
Inzoomen op een foto tijdens het
afspelen (Playback zoom) ................ 50
Verschillende afspeelfuncties ............... 51
Afspelen van video’s/foto’s op
datum................................................ 51
Veranderen van de afspeelinstelling
en afspelen van de
diavoorstelling................................... 52
Wissen van scènes/foto’s ...................... 53
Splitsen van een scène om deze
gedeeltelijk te wissen........................ 55
Beschermen van scènes/foto’s......... 56
Video’s/Foto’s op de TV bekijken.......... 57
Aansluiten met een
HDMI-minikabel ................................ 59
Afspelen met VIERA Link....................... 60
Kopiëren/Dubben
Beelden kopiëren naar een ander
videoapparaat ......................................... 62
Inhoudsopgave
Pagina: 4
- 5 -
Met een PC
Wat kunt u met de PC doen ...................63
Eindgebruikerslicentie....................... 65
Besturingsomgeving ..............................67
Installatie .................................................70
Aansluiten op een computer..................71
Het beeldscherm van de computer ... 73
Starten van HD Writer HE 1.0.................74
Gebruiksaanwijzing van de
softwareprogramma’s lezen .............. 74
Als u een Mac gebruikt...........................75
Overige
Aanduidingen/pictogrammen ................76
Meldingen ................................................78
Herstellen.......................................... 78
Verhelpen van ongemakken...................79
Waarschuwingen voor gebruik..............83
Over het copyright..................................87
Opnamewijzen en approximatieve
opnametijd...............................................88
Approximatief aantal opneembare
beelden ....................................................89
Pagina: 5
- 6 -
1 LCD-monitor
≥ Het LCD-scherm kan maximaal 90o
worden uitgeklapt.
≥ Het LCD-scherm kan maximaal 180o A
draaien in richting van de lens of 90o B in
de tegenovergestelde richting.
2 Toets Intelligent auto/Handmatige
werking [iA/MANUAL] (l 22, 44)
3 Optische-beeldstabilisatieknop
[ O.I.S.] (l 34)
4 Power-toets [ ] (l 15)
5 Verwijderen [ ] (l 53)
6 Audio-video-uitgang [A/V] (l 57, 62)
≥ Gebruik de AV-kabel (alleen de
meegeleverde kabel).
7 USB-aansluiting [ ] (l 10, 71)
8 Toegangslampje [ACCESS] (l 14)
9 SD-kaartgleuf (l 14)
10 SD-kaartdeksel [SD CARD] (l 14)
Voorbereiding
Namen en functies van de
belangrijkste onderdelen
1 2 3
4 5 6 7 8
10
9
Vanwege beperkingen in LCD-
technologie kunnen op het LCD-scherm
een aantal kleine lichte of donkere vlekjes
voorkomen. Dit is echter geen defect en
heeft geen invloed op de opname.
 
Pagina: 6
- 7 -
11 Lensdop
12 Lens
13 Open-/dichtschakelaar lensdeksel
Als het toestel niet gebruikt wordt, sluit het
lensdeksel dan om de lens te beschermen.
≥ Verschuif de open-/dichtschakelaar om
het deksel te openen/sluiten.
14 Interne stereomicrofoons
15 Menu-knop [MENU] (l 27)
16 Statusindicator (l 15)
17 Mode-schakelaar (l 16)
18 Opname starten/stoppen (l 19)
19 Cursorknop (l 24, 27, 35)
≥ Gebruik de cursorknop om de
opnamefuncties en afspeeloperaties te
selecteren en het menuscherm te
bedienen.
≥ In deze gebruiksinstructies wordt de
cursorknop aangegeven zoals hieronder
afgebeeld wordt of als 3/4/2/1.
Voorbeeld: Voor het drukken op de (neer)
knop
20 Enter-knop [ENTER] (l 24, 27, 35)
21 Accuhouder (l 9)
12
13
14
11
17
15 18
21
20
19
16
of Druk op 4
Pagina: 7
- 8 -
22 Accu-ontgrendelknop [BATTERY]
(l 9)
23 Statief schroefgat
≥ Als u een statief aansluit waarvan de
schroef groter is dan 5,5 mm kan dit het
toestel schade berokkenen.
24 Photoshot-knop [ ] (l 21)
25 Zoomhendel [W/T] (In
opnamefunctie) (l 33)
Schakelaar Miniatuurweergave [ /
]/Volumehendel [sVOLr] (In
afspeelfunctie) (l 25)
26 Luidspreker
27 Handriem
Stel de lengte van de handriem af zodat
deze goed aansluit om uw hand.
1 Draai de riem om.
2 Maak de riem op lengte.
3 Plaats de riem terug.
28 HDMI-miniaansluiting (l 57, 60)
22 23
25
24
27
26
28



Pagina: 8
- 9 -
∫ Accu’s die geschikt zijn voor dit toestel
De accu die gebruikt kan worden met dit toestel is VW-VBL090/VW-VBK180/VW-VBK360.
De accu plaatsen/verwijderen
≥ Druk op de power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 15)
Plaats de accu door deze in het toestel te steken in de richting
aangegeven in de afbeelding.
Voorbereiding
Voeding
Het blijkt dat in sommige markten namaakaccu’s te koop zijn die sterk lijken op het
originele product. Sommige van deze accu’s zijn niet afdoende beveiligd met
ingebouwde veiligheidsfuncties om te voldoen aan de vereisten van de geldende
veiligheidsnormen. Het is mogelijk dat deze accu’s in brand raken of exploderen. Wij
wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig ongeluk of defect
voortvloeiend uit het gebruik van namaakaccu’s. Om er zeker van te zijn dat u veilige
producten gebruikt, adviseren wij u een originele accu van Panasonic te gebruiken.
De accu verwijderen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-knop ingedrukt
houdt totdat de statusindicator uitgaat.
Verwijder daarna de accu, waarbij u het
toestel ondersteunt om te voorkomen dat
het valt.
Beweeg de hendel voor de accu-
ontgrendeling in de richting van de pijl
en verwijder de accu zodra deze
ontgrendeld is.
BATTERY
Plaats de accu tot deze vastklikt.
Pagina: 9
- 10 -
Accu opladen
∫ Laden met een netadapter.
De camera staat op standby wanneer de netadapter wordt aangesloten. Zolang de
netadapter in het stopcontact zit, is het primaire circuit altijd “live”.
Belangrijk:
≥ Wees er zeker van dat u de bijgeleverde netadapter en USB-kabel gebruikt. Gebruik
geen onderdelen die bij andere apparatuur geleverd zijn.
≥ De netadapters en de USB-kabel mogen alleen met dit toestel gebruikt worden.
Gebruik ze niet met andere apparatuur. Gebruik netadapters en USB-kabels van
andere apparatuur niet met dit toestel.
≥ De batterij kan niet geladen worden als de stroom ingeschakeld is. Druk op de
power-toets om de stroom uit te schakelen. (l 15)
≥ Er wordt aanbevolen de batterij te laden bij een temperatuur tussen 10 oC en 30 oC.
(Dit moet ook de temperatuur van de batterij zelf zijn.)
A USB-aansluiting
B Naar het netstopcontact
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
1 Klap het LCD-scherm uit.
2 Sluit de USB-kabel aan op de netadapter.
≥ Controleer of het stekkergedeelte van de netadapter niet los of slecht uitgelijnd is.
≥ Gebruik geen andere dan de bijgeleverde netadapter.
≥ Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabels. (De werking kan niet worden gegarandeerd
met andere USB-kabels.)
3 Steek de netadapter in het netstopcontact.
4 Sluit de USB-kabel aan op het toestel.
≥ Het statuslampje C zal ongeveer 2 seconden lang rood knipperen (ongeveer 1 seconde
uit, ongeveerd 1 seconde aan) om aan te geven dat het laden begonnen is.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
Bij aankoop van dit toestel is de batterij niet geladen. Laad de batterij volledig
alvorens dit toestel voor het eerst te gebruiken.








Pagina: 10
- 11 -
∫ Aansluiting op het netstopcontact
Indien u het toestel inschakelt terwijl u de netadapter aansluit, kunt u de stroom gebruiken
die door het netstopcontact geleverd wordt om het toestel te gebruiken.
Gebruik de batterij erbij, als u een lange tijd opneemt terwijl de netadapter aangesloten is.
∫ Aansluiten op een PC en laden.
Laad het toestel als u geen netadapter voor handen heeft.
A USB-kabel (meegeleverd)
≥ Steek de stekkers zo ver mogelijk naar binnen.
≥ Druk op de power-toets en schakel de stroom uit. (l 15)
1 Schakel de stroom van de PC in.
2 Sluit de USB-kabel aan
≥ Het statuslampje B zal ongeveer 2 seconden lang rood knipperen (ongeveer 1 seconde
uit, ongeveerd 1 seconde aan) om aan te geven dat het laden begonnen is.
Het zal uitgaan als het laden klaar is.
≥ Gebruik alleen de meegeleverde USB-kabels. (De werking kan niet worden gegarandeerd
met andere USB-kabels.)
≥ Sluit het toestel altijd rechtstreeks op een PC aan.
≥ U kunt niet laden als het statuslampje snel knippert of als het geheel niet brandt. Verricht
het laden met de netadapter. (l 10)
≥ Het laden zal 2 tot 3 keer langer duren dan het laden met de netadapter.
≥ Indien het statuslampje bijzonder snel of langzaam knippert, raadpleeg dan pagina 85.
≥ Als u van plan bent het toestel gedurende lange tijd niet te gebruiken, sluit de USB-kabel
dan om veiligheidsredenen af van het toestel.
≥ Het kan zijn dat het laden niet mogelijk is, afhankelijk van de besturingsomgeving van de
PC die gebruikt wordt (zoals een PC met speciale klantgerichte instellingen).
≥ Het laden zal stopen als de stroom van de PC uitgeschakeld wordt of als de slaapmodus
ingesteld wordt. Het laden zal opnieuw van start gaan als de stroom van de PC weer
ingeschakeld wordt of als deze uit de slaapmodus gehaald wordt.
≥ Bij aansluiting op een PC kan een foutbericht weergegeven worden op de bovenzijde van
het PC-scherm. Raadpleeg voor meer details pagina 82.
≥ Het toestel zal geladen worden als hij met een USB-kabel op een Panasonic Blu-ray disc
recorder of op een DVD-recorder aangesloten wordt, ook al is de stroom uitgeschakeld.
≥ Wij raden aan om Panasonic accu’s te gebruiken (l 12).
≥ Bij gebruik van andere accu’s, kunnen we de kwaliteit van dit product niet garanderen.
≥ Niet verwarmen of blootstellen aan vuur.
≥ Laat de accu(’s) niet liggen in een voertuig dat gedurende een lange tijd is blootgesteld
aan direct zonlicht met alle portieren en ruiten gesloten.


Pagina: 11
- 12 -
Oplaadtijd en opnametijd
∫ Oplaadtijd/opnametijd
≥ Temperatuur: 25 oC/vochtigheid: 60%RH
≥ De tijd tussen haakjes is de laadtijd wanneer dit toestel aangesloten is op een PC, een
Panasonic Blu-ray discrecorder of een DVD-recorder.
≥ Deze tijden zijn bij benadering.
≥ De opgegeven oplaadtijd is voor het geval de accu volledig leeg is. De oplaadtijd en
opnametijd verschillen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, zoals hoge of
lage temperatuur.
≥ Onder de werkelijke opnametijd wordt verstaan de opnametijd waarbij afwisselend wordt
opgenomen en gepauzeerd, het toestel aan/uit wordt gezet, de zoomknop wordt ingedrukt,
enz.
≥ De accutemperatuur stijgt na gebruik of opladen. De camera wordt ook warmer tijdens
gebruik. Dit is geen defect.
Modelnummer accu
[Spanning/Capaciteit
(minimum)]
Oplaadtijd Opnemen
Maximale
ononderbroken
opnametijd
Werkelijke
opnametijd
Meegeleverde accu/
VW-VBL090 (optioneel)
[3,6 V/895 mAh]
2 h 10 min
(3 h)
[1280k720/50p] 1 h 25 min 40 min
[iFrame]/
[640k480/50p]
1 h 40 min 50 min
VW-VBK180 (optioneel)
[3,6 V/1790 mAh]
2 h 50 min
(5 h 20 min)
[1280k720/50p] 3 h 10 min 1 h 40 min
[iFrame]/
[640k480/50p]
3 h 45 min 1 h 55 min
VW-VBK360 (optioneel)
[3,6 V/3580 mAh]
4 h 45 min
(10 h)
[1280k720/50p] 6 h 30 min 3 h 20 min
[iFrame]/
[640k480/50p]
7 h 30 min 3 h 55 min
Pictogram van de acculading
De weergave verandert naarmate de batterijcapaciteit afneemt.
# # # #
Als de lading opraakt, knippert rood.
Pagina: 12
- 13 -
Kaarten die geschikt zijn voor dit toestel
Gebruik SD-kaarten die in overeenstemming zijn met Class 4 of hoger, van SD Speed
Class Rating* voor het opnemen van video’s.
* SD Speed Class Rating is de
snelheidsstandaard m.b.t. continu schrijven.
Controleer dit op het etiket op de kaart, enz.
≥ Gaat u de laatste informatie over SD-geheugenkaarten/SDHC-geheugenkaarten/SDXC-
geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor het opnemen van video’s na op de
volgende website.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(Deze website is alleen beschikbaar in het Engels.)
≥ De werking van SD-geheugenkaarten van 256 MB of minder wordt niet gegarandeerd.
Bovendien kan een SD-geheugenkaart van 32 MB of minder niet gebruikt worden voor het
opnemen van video’s.
≥ Geheugenkaarten van 4 GB of meer, die geen SDHC-logo hebben, of van 48 GB of meer, die
geen SDXC-logo hebben, zijn niet gebaseerd op de specificaties van SD-geheugenkaarten.
≥ De werking van geheugenkaarten van meer dan 64 GB kan niet gegarandeerd worden.
≥ Als de schrijfbeveiliging A van de SD-kaart is vergrendeld, is opnemen,
wissen of bewerken niet mogelijk.
≥ Bewaar de geheugenkaart buiten het bereik van kinderen.
Voorbereiding
Opnemen op een kaart
Dit toestel (dat compatibel is met SDXC) is compatibel met SD-geheugenkaarten, SDHC-
geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten. Bij het gebruik van een SDHC-
geheugenkaart/SDXC-geheugenkaart met andere apparatuur, moet gecontroleerd worden
of die apparatuur compatibel is met deze geheugenkaarten.
Kaarttype Capaciteit
SD-geheugen-kaart 512 MB/1 GB/2 GB
SDHC-geheugen-kaart 4 GB/6 GB/8 GB/12 GB/16 GB/24 GB/32 GB
SDXC-geheugen-kaart 48 GB/64 GB
bijv.:
32
Pagina: 13
- 14 -
Een SD-kaart plaatsen/verwijderen
Opgelet:
Controleer of het toegangslampje uitgegaan is.
1 Klap het LCD-scherm uit.
2 Open het klepje van de
SD-kaart en plaats (verwijder)
de SD-kaart in (uit) de
kaartgleuf B.
≥ Houd de kant met het label C in de richting
aangegeven in de afbeelding, en duw de kaart
in één keer zo ver mogelijk recht naar binnen.
≥ Druk tegen het midden van de SD-kaart
en trek deze vervolgens recht uit de sleuf.
3 Sluit het klepje van de SD-kaart
goed.
≥ Sluit de afdekking totdat deze vastklikt.
≥ Raak de contactpunten op de achterkant
van de SD-kaart niet aan.
≥ Stel de SD-kaart niet bloot aan sterke
schokken, buig hem niet en laat hem niet
vallen.
≥ Elektrische ruis, statische elektriciteit of
defecten aan de camera of de SD-kaart
kunnen de kaart beschadigen of gegevens
op de kaart wissen.
≥ Als het lees-/schrijflampje van de kaart
brandt, mag u niet:
jDe SD-kaart verwijderen
jDe camera uitzetten
jDe USB-kabel aansluiten of loskoppelen
jHet toestel blootstellen aan trillingen of
schokken
Als u bovenstaande handelingen uitvoert
terwijl de lamp brandt, kunnen gegevens/
de SD-kaart of dit toestel schade
berokkend worden.
≥ Stel de contactpunten op de SD-kaart niet
bloot aan water, vuil of stof.
≥ Leg de SD-kaart niet op de volgende
plaatsen:
jIn rechtstreeks zonlicht
jOp heel stoffige of vochtige plaatsen
jBij een verwarming
jPlaatsen met grote temperatuurverschillen
(er kan dan immers condensatie optreden.)
jPlaatsen met statische elektriciteit of
elektromagnetische golven
≥ Doe de SD-kaart terug in zijn doosje
wanneer u hem niet gebruikt.
≥ Over het weggooien of weggeven van SD-
kaarten. (l 86)
Wanneer een andere SD-kaart dan die van Panasonic gebruikt wordt, of één die eerder in
andere apparatuur gebruikt werd, moet de SD-kaart geformatteerd worden wanneer hij
voor het eerst in dit toestel gebruikt wordt. (l 32) Wanneer de SD-kaart geformatteerd
wordt, zullen alle opgenomen gegevens gewist worden. Zijn de gegevens eenmaal
gewist, dan kunnen ze niet teruggewonnen worden.



Lees-/schrijflampje [ACCESS] A
≥ Als dit toestel zich toegang tot de SD-
kaart verschaft, gaat het
toegangslampje branden.
Pagina: 14
- 15 -
U kunt de stroom in- en uitschakelen met de power-toets of door de LCD-monitor te openen
en te sluiten.
Open de LCD-monitor en druk op de power-toets om het toestel in te
schakelen.
A Het statuslampje gaat branden.
De stroom wordt ingeschakeld als de LCD-monitor geopend wordt en uitgeschakeld als de
LCD-monitor gesloten wordt.
Tijdens het gewone gebruik kan het handig zijn om de LCD-monitor te openen en te
sluiten om de stroom in of uit te schakelen.
∫ De camera aanzetten
A De statusindicator gaat aan.
∫ De camera uitzetten
B Het statuslampje gaat uit.
≥ Tijdens het afspelen van video’s zal de stroom niet uitgeschakeld worden, zelfs niet
wanneer de LCD-monitor gesloten wordt.
≥ In de volgende gevallen zal het openen van de LCD-monitor de stroom niet inschakelen.
Druk op de power-toets om de stroom in te schakelen.
jNadat de camera is aangeschaft
jWanneer u het toestel hebt uitgezet met behulp van de aan/uit-knop
Voorbereiding
De camera in-/uitschakelen
De camera in- en uitschakelen met de aan/uit-knop
Het toestel in- en uitschakelen met de LCD-monitor

De camera uitzetten
Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat de
statusindicator uitgaat.
 
Pagina: 15
- 16 -
Zet de functie op opnemen of afspelen.
Gebruik de mode-schakelaar om de mode op of te zetten.
Voorbereiding
Een functie selecteren
Opnamemode (l 19, 21)
Afspeelwijze (l 24, 48)
Pagina: 16
- 17 -
Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt een melding met de vraag
de datum en de tijd in te stellen.
Selecteer [JA] en voer onderstaande stappen 2 en 3 uit om de datum en de tijd in te stellen.
¬ Zet de mode op .
1 Selecteer het menu. (l 27)
2 Selecteer de datum of de tijd m.b.v. 2/1 en stel de gewenste waarde
in m.b.v. 3/4.
A Weergave van de wereldtijdinstelling
(l 28):
[THUIS]/ [BESTEMMING]
≥ Het jaar kan ingesteld worden tussen
2000 en 2039.
≥ De tijd wordt weergegeven op basis van
een 24-uurs tijdsindeling.
3 Druk op de ENTER toets.
≥ Er kan een bericht weergegeven worden met het verzoek de wereldtijd in te stellen. Stel de
wereldtijd in door op de ENTER knop te drukken. (l 28)
≥ Druk op de MENU toets om de instelling te voltooien.
≥ De datum- en tijdfunctie werkt op een ingebouwde lithium-batterij.
≥ Als de weergave van de tijd [- -] wordt, moet de ingebouwde lithiumbatterij geladen
worden. Om de ingebouwde lithiumbatterij te laden moet de netadapter worden
aangesloten of moet de batterij op dit toestel aangesloten worden. Laat het toestel
ongeveer 24 uur met rust waarna de batterij de datum- en tijdweergave ongeveer
4 maanden zal handhaven. (De batterij wordt nog steeds geladen, ook wanneer het
apparaat uitgeschakeld is.)
Voorbereiding
Datum en tijd instellen
: [INSTELLEN] # [Klok instelling]
Pagina: 17
- 18 -
∫ Basispositie van de camera
1 Houd het toestel met beide handen vast.
2 Steek uw hand door de handriem.
≥ Zorg tijdens het opnemen voor een stabiele houding en voorkom botsingen met andere
personen of voorwerpen.
≥ Maak, indien u buiten bent, opnames met de zon in de rug. Indien het onderwerp van
achteren wordt verlicht, wordt de opname donker.
≥ Houd uw armen langs uw lichaam en spreid uw benen voor een beter evenwicht.
≥ Dek de microfonen niet af met uw hand, enz.
∫ Basis filmopnames
≥ Het toestel dient tijdens het opnemen stevig vastgehouden te worden.
≥ Indien u het toestel tijdens de opname wilt bewegen, doe dat dan langzaam bij een
constante snelheid.
≥ De zoomfunctie is nuttig voor het opnemen van onderwerpen die u niet kunt naderen. Het
overmatig inzoomen en uitzoomen kan echter tot gevolg hebben dat de video minder leuk
is om naar te kijken.
∫ Uzelf opnemen
Draai de LCD-monitor naar de kant van de lens.
≥ Het beeld op het LCD-scherm is dan gedraaid en het lijkt
alsof u in een spiegel kijkt. (Het opgenomen beeld is
hetzelfde als een normale opname.)
≥ Er zullen slechts enkele aanduidingen op het scherm
verschijnen. Wanneer verschijnt, beweeg de LCD-
monitor dan terug naar de gewone stand en controleer de
waarschuwing/alarmaanduiding. (l 78)
Basis
Voordat u gaat opnemen
Pagina: 18
- 19 -
≥ Open het lensdeksel alvorens het toestel in te schakelen. (l 7)
1 Zet de mode op en open de
LCD-monitor.
2 Druk op de start/stop
opnametoets om de opname te
starten.
A Wanneer u begint op te nemen, verandert ; in ¥.
3 Druk opnieuw op de knop voor start/stop opname om de opname te
pauzeren.
∫ Over de schermaanwijzingen in de video-opname
Basis
Video’s opnemen
Opnamemode
R 1h20m
Benaderde resterende opneemtijd
≥ indien de resterende tijd minder dan
1 minuut bedraagt, gaat R 0h00m rood
knipperen.
0h00m00s
Reeds opgenomen tijd
≥ “h” is een afkorting voor uur, “m” voor
minuut en “s” voor seconde.
≥ Elke keer dat het toestel in de
opname-pauzestand wordt gezet, wordt
de teller teruggesteld op 0h00m00s.

0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s
R 1h20m
R 1h20m
R 1h20m
Pagina: 19
- 20 -
≥ De beelden die zijn opgenomen tussen het begin van de opname (nadat op de start-
stopknop is gedrukt) en het onderbreken van de opname (nadat weer op de start-stopknop
is gedrukt) worden één scène.
De scènes die langer duren dan ongeveer 20 minuten zullen automatisch gesplitst worden.
(De opname zal verder gaan.)
≥ Het beeldscherm zal tijdelijk pauzeren als de opname gepauzeerd wordt.
≥ (Maximumaantal opneembare scènes van een enkele SD-kaart)
Opneembare scènes : Ongeveer 89100
Verschillende datums (l 51) : Ongeveer 900
≥ Het maximumaantal opneembare scènes en het maximumaantal verschillende datums zal
lager zijn dan in bovenstaande tabel aangeduid wordt, als er zowel scènes als foto’s zijn
die opgenomen zijn op een SD-kaart.
≥ Terwijl de opname bezig is, zal deze zelfs niet gestopt worden wanneer de LCD-monitor
gesloten wordt.
≥ Raadpleeg pagina 88 voor details over de approximatieve opnametijd.
Over de compatibiliteit van de opgenomen video’s
≥ Deze zijn niet compatibel met apparatuur die geen MP4 ondersteunt. Er kunnen geen
beelden afgespeeld worden met apparatuur die geen MP4 ondersteunt. Bevestig dat
uw apparatuur MP4 ondersteunt door de gebruiksaanwijzing te raadplegen.
≥ Er zijn een paar gevallen waarin de opgenomen films niet afgespeeld kunnen worden,
zelfs als de apparatuur MP4 ondersteunt. In zulke gevallen, dient u de opgenomen
films op dit toestel af te spelen.
Pagina: 20
- 21 -
≥ Open het lensdeksel alvorens het toestel in te schakelen. (l 7)
1 Zet de mode op en open
de LCD-monitor.
2 Druk op de toets.
∫ Pictogrammen op het scherm in de foto-opnamefunctie
≥ Tijdens het opnemen van video’s of wanneer er ingesteld is op PRE-REC, kunt u geen
foto’s maken.
≥ Er wordt geadviseerd om een statief te gebruiken voor het fotograferen op donkere
plaatsen omdat de sluitertijd laag wordt.
≥ Gebruik voor het afdrukken van een afbeelding een PC of een printer.
≥ De randen van foto’s die gemaakt zijn met dit apparaat met een 16:9 aspectratio zouden
eraf geknipt kunnen worden bij het printen. Controleer dit op de printer of de fotostudio
voordat u print.
≥ Raadpleeg pagina 89 over het aantal beelden dat opgenomen kan worden.
Basis
Foto’s nemen
Kwaliteit van foto’s (l 43)
Formaat van foto’s (l 40)
R3000
Resterend aantal foto’s
≥ Wordt rood en knippert als [0]
verschijnt.
Nemen van foto’s (l 77)
0.9M
R3000
R3000
R3000
0.9M
Pagina: 21
- 22 -
De volgende functies die geschikt zijn voor de omstandigheden, worden ingesteld zodra u
alleen maar het toestel richt op wat u wilt opnemen.
≥ Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het zijn dat het toestel niet de gewenste
werkwijze aanneemt.
≥ In de portret-, spotlight- en low light-functie zal het gedetecteerde gezicht door een wit
kader omgeven worden. In de portretfunctie zal het grootste onderwerp, dat zich dicht bij
het midden van het scherm bevindt, door een oranje kader omgeven worden. (l 41)
≥ Gezichten kunnen misschien niet gedetecteerd worden, afhankelijk van de
opnameomstandigheden, zoals gezichten van bepaalde afmetingen of die in een bepaalde
stand gekanteld zijn of wanneer de digitale zoom gebruikt wordt.
Basis
Intelligent auto mode
Instelling Effect
Portret De gezichten worden automatisch herkend en scherpgesteld,
en de helderheid wordt zodanig ingesteld dat de gezichten
duidelijk worden opgenomen.
Landschap Het gehele landschap wordt met levendige kleuren
opgenomen zonder dat de lucht in de achtergrond witachtig
wordt wanneer deze erg helder is.
Spotlight Een zeer helder onderwerp wordt duidelijk opgenomen.
Weinig licht De camera kan duidelijke beelden opnemen in een donker
vertrek of in de schemering.
Normaal In de andere dan de hiervoor beschreven modussen, wordt
het contrast bijgesteld om voor een helder beeld te zorgen.
Toets Intelligent auto/Handmatige
werking
Druk op deze toets om naar Intelligent auto
mode/Handmatige werking over te schakelen.
≥ Raadpleeg pagina 44 voor de handmatige
werking.
/MANUAL
Pagina: 22
- 23 -
∫ Intelligent auto mode
Wanneer naar de intelligent auto mode geschakeld wordt, zullen de automatische witbalans
en de automatische scherpstelling werkzaam zijn en stellen automatisch de kleurbalans en
de scherpstelling in.
Afhankelijk van de helderheid van het onderwerp, enz., worden de sluitertijd en lensopening
automatisch ingesteld op een optimale helderheid.
≥ Afhankelijk van de lichtbronnen of omstandigheden is het mogelijk dat de kleurbalans en
scherpstelling niet automatisch worden aangepast. Stel in dat geval deze instellingen
handmatig in. (l 44, 47)
Automatische witbalans
De afbeelding toont het bereik waarover de automatische witbalans werkt.
1) Het effectieve bereik van de automatische
witbalansinstelling op dit toestel
2) Blauwe lucht
3) Bewolkt (regen)
4) Zonlicht
5) Witte TL-verlichting
6) Halogeenverlichting
7) Kunstlicht
8) Zonsopgang of zonsondergang
9) Kaarslicht
Mocht de automatische witbalans niet naar behoren werken,
stel de witbalans dan met de hand in. (l 44)
Automatische scherpstelling (Autofocus)
Het toestel stelt automatisch scherp.
≥ De Automatische scherpstelling werkt niet correct onder de
volgende omstandigheden. Het maken van opnames met handmatige scherpstelling. (l 47)
jHet tegelijk opnemen van veraf- en dichtbijgelegen onderwerpen
jOpname van een onderwerp achter een vuil of stoffig raam
jOpname van een onderwerp dat wordt omgeven door glanzende oppervlakken of sterk
weerkaatsende voorwerpen
4)
5)
6)
7)
8)
10 000K
9 000K
8 000K
7 000K
6 000K
5 000K
4 000K
3 000K
2 000K
2)
1)
3)
9)
Pagina: 23
- 24 -
1 Zet de mode op .
2 Selecteer de icoon voor de
selectie van de afspeelwijze A
m.b.v. 3/4/2 en druk op de
ENTER knop.
3 Selecteer de [VIDEO/FOTO] die u wilt afspelen en druk dan op de
ENTER knop.
≥ Druk op de MENU toets.
≥ Als een video-item geselecteerd wordt, zal een icoon op de thumbnail-weergave
verschijnen. ( , , )
4 Selecteer de af te spelen scène
of foto m.b.v. 3/4/2/1 en
druk dan op de ENTER knop.
≥ Wanneer u / selecteert en op de
ENTER knop drukt, wordt de volgende
(vorige) pagina afgebeeld.
Basis
Afspelen van video’s/foto’s

15.11.2012
0h00m15s
Pagina: 24
- 25 -
5 Selecteer de bedieningsicoon m.b.v.
3/4/2/1.
B Bedieningsicoon
≥ Druk op de ENTER knop om de
bedieningsicoon wel/niet weer te geven.
∫ Het miniatuuroverzicht veranderen
Tijdens de weergave van miniaturen zal de miniatuurweergave als volgt veranderen wanneer
de zoomhendel naar de zijde of naar de zijde verplaatst worden.
20 scènes () 9 scènes () 1 scène
≥ Het weergeven van 9 scènes keert terug als de camera wordt
uitgeschakeld of de functie wordt veranderd.
∫ Instelling van het
luidsprekervolume
Gebruik de volumehendel om het
luidsprekervolume te regelen tijdens het
afspelen van films.
≥ Alleen tijdens normaal afspelen is er geluid.
≥ Als de scène langer dan 5 minuten wordt gepauzeerd, keert het scherm terug naar de
miniaturen.
≥ De verstreken tijd tijdens het afspelen wordt bij elke scène teruggesteld op 0h00m00s.
≥ Het beeld zal even pauzeren en het beeldscherm kan even zwart worden als tussen de
scènes geschakeld wordt.
Afspelen video’s Afspelen foto’s
1/;: Afspelen/Pauze
6: Snel terugspoelen met afspelen
5: Snel vooruitspoelen met afspelen
∫: Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
1/;: Diavoorstelling (foto’s op
nummervolgorde bekijken)
starten/onderbreken.
2;: Vorige foto bekijken.
;1: Volgende foto bekijken.
∫: Stopt het afspelen en geeft de
miniaturen weer.
Naar “r”: Verhoogt het volume
Naar “s”: Verlaagt het volume
0h00m00s
0h00m00s
0h00m00s

Pagina: 25
- 26 -
Compatibiliteit van video’s
≥ Het toestel is conform het MP4-formaat (MPEG-4 AVC-bestandstandaard).
≥ De films die met andere MP4-compatibele apparatuur opgenomen zijn, worden
misschien niet gewoon, of helemaal niet, op dit toestel afgespeeld. Bovendien kunnen
films die op dit toestel opgenomen zijn misschien niet gewoon, of helemaal niet,
afgespeeld worden op andere MP4-compatibele apparatuur. ( wordt
weergegeven voor video's die niet op dit toestel afgespeeld kunnen worden)
Fotocompatibiliteit
≥ Deze camera voldoet aan de standaard DCF (Design rule for Camera File system) die
is vastgesteld door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association).
≥ Het bestandsformaat van foto’s dat door deze camera wordt ondersteund is JPEG (niet
alle JPEG-bestanden kunnen worden bekeken).
≥ Het is mogelijk dat foto’s die op een andere camera zijn opgenomen met deze camera
niet kunnen worden bekeken of van mindere kwaliteit zijn. Hetzelfde geldt voor foto’s
die op deze camera zijn opgenomen en met een andere camera worden bekeken.
Pagina: 26
- 27 -
1 Druk op de MENU toets.
2 Druk op 3/4/2/1 om het
bovenste menu A te
selecteren en druk vervolgens
op de ENTER-toets.
3 Selecteer het submenu B
m.b.v. 3/4 en druk op 1 of
druk op de ENTER knop.
4 Selecteer het gewenste item
m.b.v. 3/4 en druk op de
ENTER knop om in te stellen.
Om terug te gaan naar het vorige
scherm
Druk op 2 van de cursorknop.
Om het menuscherm te verlaten
Druk op de MENU toets.
∫ Over de informatiedisplay
Er worden beschrijvingen van de
geselecteerde submenu’s en items die
afgebeeld worden in de stappen 3 en 4 en
berichten voor het bevestigen van de
instellingen afgebeeld.
∫ Over de
bedieningspictogrammen
/ :
Selecteer en druk vervolgens op de
ENTER knop om het menu en de
miniatuurweergaven-pagina te
schakelen.
:
Selecteer en druk vervolgens op de
ENTER knop om terug te keren naar het
vorige scherm in het geval van
bijvoorbeeld menu-instelling, enz.
Basis
Gebruik van het menuscherm
Pagina: 27
- 28 -
≥ De weergegeven opties kunnen verschillen, afhankelijk van de positie en de
instellingen van de modeschakelaar.
Selecteer het menu.
De beeldschermweergave kan op [AAN] (alle informatie wordt weergegeven) of op [UIT]
gezet worden (een deel van de informatie wordt weergegeven).
Raadpleeg pagina 59.
Raadpleeg pagina 17.
Het is mogelijk de tijd op de reisbestemming op te nemen en af te beelden, door uw
thuisregio en de reisbestemming te selecteren.
1 Selecteer [WERELDTIJD] en druk op de ENTER knop.
≥ Als de tijd niet is ingesteld, stelt u de huidige tijd in. (l 17)
≥ Wanneer [THUIS] (uw thuisregio) niet ingesteld is, verschijnt dit bericht. Druk op de
ENTER knop en ga verder naar stap 3.
2 (Alleen wanneer u uw thuisregio instelt)
Selecteer [THUIS] m.b.v. 2/1 en druk vervolgens op de ENTER knop.
3 (Alleen wanneer u uw thuisregio
instelt)
Selecteer uw thuisregio m.b.v.
2/1 en druk op de ENTER knop.
≥ Druk op 3 om zomertijd in te stellen.
wordt weergegeven, de
zomertijd wordt ingesteld en het
tijdverschil met GMT zal met één uur
vooruit gezet worden. Druk opnieuw
op 3 om naar de gewone
tijdinstelling terug te keren.
4 (Alleen wanneer u de regio van uw reisbestemming instelt)
Selecteer [BESTEMMING] m.b.v. 2/1 en druk vervolgens op de ENTER knop.
≥ Wanneer de thuisregio voor het eerst ingesteld wordt, verschijnt het beeldscherm voor de
keuze van de thuis-/reisbestemming nadat de thuisregio ingesteld is. Is de thuisregio al
een keer ingesteld, voer dan de menuhandelingen van stap 1 uit.
Basis
Gebruik van het Set-up menu
: [INSTELLEN] # gewenste instelling
[Display] [AAN]/[UIT]
[EXT. DISPLAY] [Eenvoudig]/[Gedetailleerd]/[UIT]
[Klok instelling]
[WERELDTIJD]


A De huidige tijd
B Het tijdverschil ten opzichte
van GMT (Greenwich-tijd)
Pagina: 28
- 29 -
5 (Alleen wanneer u de regio van uw
reisbestemming instelt)
Selecteer uw reisbestemming
m.b.v. 2/1 en druk vervolgens
op de ENTER knop.
≥ Druk op 3 om zomertijd in te
stellen. verschijnt en de
zomertijdinstelling wordt
ingeschakeld. De tijd van de
reisbestemming en het tijdverschil
ten opzichte van de tijd van de
thuisregio worden met één uur
vooruit gezet. Druk opnieuw op 3
om naar de gewone tijdinstelling
terug te keren.
≥ Druk op MENU om de instelling te
verlaten. wordt afgebeeld en de
tijd op de reisbestemming wordt afgebeeld.
Het scherm terugzetten naar de thuisinstelling
Stel de thuisregio in door stappen 1 tot 3 te volgen en sluit de instelling af door op de MENU
toets te drukken.
≥ Als u uw reisbestemming niet kunt vinden in het gebied dat op het scherm wordt
afgebeeld, stelt u het in aan de hand van het tijdsverschil met uw thuisregio.
Het is mogelijk om de weergavewijze van de datum en de tijd te veranderen.
Het is mogelijk om het datumformaat te veranderen.
Als ongeveer 5 minuten verstrijken zonder enige bediening, schakelt dit toestel zichzelf
automatisch uit om acculading te besparen.
≥ Dit toestel zal in de volgende gevallen niet automatisch uitgeschakeld worden, zelfs al is
[ECO STAND (BATT)] op [AAN] gezet:
jAls de netadapter gebruikt wordt*
jGebruik de USB-kabel voor PC’s, enz.
jPRE-REC wordt gebruikt
jTijdens het afspelen van diavoorstellingen
* Als [ECO STAND (AC)] geactiveerd is, wordt dit toestel automatisch uitgeschakeld.
[Datum/Tijd] [DATUM]/[D/T]/[UIT]
[Datumstijl] [J/M/D]/[M/D/J]/[D/M/J]
[ECO STAND (BATT)] [AAN]/[UIT]


C De plaatselijke tijd op uw
geselecteerde reisbestemming
D Het tijdverschil tussen de
reisbestemming en de thuisregio
Pagina: 29
- 30 -
Wanneer, bij aansluiting van de netadapter op dit toestel, 30 minuten verstrijken zonder dat
ongeacht welke handeling verricht is, wordt dit toestel automatisch uitgeschakeld.
≥ Dit toestel zal in de volgende gevallen niet automatisch uitgeschakeld worden, zelfs al is
[ECO STAND (AC)] op [AAN] gezet:
jGebruik de USB-kabel voor PC’s, enz.
jPRE-REC wordt gebruikt
jTijdens het afspelen van diavoorstellingen
Dit toestel zal de opnamepauze ongeveer 0,8 seconde na het opnieuw openen van de LCD-
monitor hervatten.
≥ Wanneer het toestel op de quick start standby-stand staat wordt er ongeveer 60%
van de stroom verbruikt in opnamepauze-stand. De opnametijd wordt dus minder.
≥ Quick start zal niet werken als er geen SD-kaart in zit.
≥ De LCD-monitor kan niet gesloten worden als de USB-kabel gebruikt wordt, sluit deze dus
van het toestel af.
≥ Zet de mode op .
1 Zet [Snel start] op [AAN].
2 Sluit de LCD-monitor.
De statusindicator A licht groen op en het toestel
schakelt over naar de quick start standby-stand.
3 Open de LCD-monitor.
The statusindicator A brandt rood en het toestel
wordt in de opnamepauzestand gezet.
≥ De quick start standby-stand wordt geannuleerd als
jongeveer 5 minuten zijn verstreken
jde mode op gezet is
≥ Het kan even duren voordat de automatische witbalans ingesteld is.
≥ Bij quick start wordt de zoomvergroting 1k.
≥ Als het toestel automatisch op de Quick Start Standby modus gegaan is, met [ECO STAND
(BATT)] (l 29)/[ECO STAND (AC)], sluit en open de LCD-monitor dan één keer.
≥ Schakel het toestel uit met de power-toets.
[ECO STAND (AC)] [AAN]/[UIT]
[Snel start] [AAN]/[UIT]


Pagina: 30
- 31 -
Het starten en stoppen van de opname en het apparaat aan/uit kunnen met dit geluid
bevestigd worden.
4 keer 2 pieptonen
Wanneer een storing optreedt. Zie ook de melding op het scherm. (l 78)
Hierdoor is het gemakkelijker om op heldere plaatsen op het LCD-scherm te kijken, ook buitenshuis.
≥ Deze instellingen hebben geen invloed op de gemaakte opnamen.
≥ Wanneer de netadapter in gebruik is, wordt de LCD-monitor automatisch op gezet.
≥ Als de LCD-monitor helder is, zal de opnametijd met de batterij korter zijn.
Hiermee kunt u de helderheid en de kleurgevoeligheid van het LCD-scherm instellen.
≥ Deze instellingen hebben geen invloed op de gemaakte opnamen.
1 Selecteer [LCD Instelling] en druk op de ENTER knop.
2 Selecteer het item m.b.v. 3/4, en druk vervolgens op de ENTER knop om in
te stellen.
3 Druk op 2/1 om af te stellen en druk vervolgens op de ENTER knop.
≥ Druk op de MENU knop om het menuscherm te verlaten.
Raadpleeg pagina 59.
Raadpleeg pagina 60.
Raadpleeg pagina 59.
Zet op [JA] om de menu-instellingen terug te stellen op de standaardinstellingen.
(Alleen wanneer de mode op staat)
≥ Instellingen voor [Klok instelling] en [LANGUAGE] zullen niet veranderd worden.
[Piep geluid] / /[UIT]
(Volume laag)/ (Volume hoog)
[POWER LCD] / / /
(maakt nog helderder)/ (maakt helderder)/ (normaal)/ (maakt minder helder)
[LCD Instelling]
[HELDERHEID]: Helderheid van het LCD-scherm
[KLEUR]: Kleurniveau van het LCD-scherm
[HDMI RESOLUTIE] [AUTO]/[720p]/[576p]
[VIERA Link] [AAN]/[UIT]
[TV Beeldformaat] [16:9]/[4:3]
[Begin instelling]
+2 +1 0 -1
+2 +1 0 -1
+1
Pagina: 31
- 32 -
Houd u er rekening mee dat indien een medium geformatteerd wordt, alle gegevens die op
dat medium opgenomen zijn, gewist zullen worden en niet meer teruggewonnen kunnen
worden. Maak een backup van belangrijke gegevens op een PC, een disc, enz. (l 63)
≥ Als het formatteren klaar is, druk dan op de MENU knop om het berichtenbeeldscherm te verlaten.
≥ Verricht een daadwerkelijke formattering van de SD-kaart wanneer de SD-kaart
weggegooid/overgedragen wordt. (l 86)
≥ Schakel dit toestel niet uit en haal de SD-kaart er niet uit tijdens het formatteren. Stel het
toestel niet bloot aan trillingen of schokken.
De gebruikte capaciteit en de resterende opnametijd op de SD-kaart kan gecontroleerd
worden.
≥ Als de functieschakelaar op gezet is, wordt de resterende opnametijd van de
geselecteerde opnamemodus weergegeven.
≥ Druk op de MENU knop om de aanduiding te sluiten.
≥ De SD-kaart vereist enige ruimte voor het opslaan van informatie- en
systeembeheerbestanden, zodat de daadwerkelijk bruikbare ruimte iets minder is dan de
aangeduide waarde. De bruikbare ruimte wordt doorgaans berekend als
1 GB=1.000.000.000 bytes. De capaciteit van dit toestel, van PC’s en van software wordt
uitgedrukt als 1 GB=1.024k1.024k1.024=1.073.741.824 bytes. Daarom lijkt de
aangeduide waarde voor de capaciteit kleiner te zijn.
Deze optie wordt gebruikt om de demonstratie van het toestel te starten.
(Alleen wanneer de mode op staat)
Als [DEMO stand] op [AAN] staat en u drukt op de MENU knop wanneer geen SD-kaart
geplaatst is, en dit toestel op de netadapter aangesloten is, dan zal de demonstratie
automatisch van start gaan.
Indien ongeacht welke handeling uitgevoerd wordt, wordt de demonstratie gewist. Indien
gedurende circa 5 minuten echter geen handelingen plaatsvinden, zal de demonstratie
automatisch opnieuw van start gaan. Om de demonstratie te stoppen, zet u [DEMO stand] op
[UIT] of plaatst u een SD-kaart.
Deze optie wordt gebruikt om de demo van de optische beeldstabilisator te starten.
(Alleen wanneer de mode op staat)
Selecteer [O.I.S. DEMO] en druk op de ENTER knop, de demonstratie start automatisch.
Wordt de MENU knop ingedrukt, dan zal de demonstratie geannuleerd worden.
De taal van het hoofdscherm en het menuscherm kan worden ingesteld.
[FORMAT. KAART]
Gebruik dit toestel voor het formatteren van media.
Formatteer een SD-kaart niet met andere apparatuur, zoals een PC. De kaart mag
daar niet op gebruikt worden.
[STATUS KAART]
[DEMO stand] [AAN]/[UIT]
[O.I.S. DEMO]
[LANGUAGE]
Pagina: 32
- 33 -
¬ Zet de functie op .
A Zoombalk
≥ De zoomsnelheid is afhankelijk van het bereik waarover de zoomknop wordt bewogen.
≥ De maximum zoomvergroting kan ingesteld worden met [Digital Zoom]. (l 40)
∫ De zoombalk
De zoombalk wordt weergegeven tijdens de werking van de zoom.
≥ Haalt u uw vinger tijdens het zoomen van de zoomhendel, dan kan het werkgeluid
opgenomen worden. Beweeg de zoomhendel voorzichtig wanneer u hem terugplaatst naar
de oorspronkelijke stand.
≥ Is de zoomvergroting 70k, dan worden de onderwerpen scherpgesteld op circa 1,5 m of
meer.
≥ Wanneer de zoomvergroting 1k is, kan dit toestel scherpstellen op een onderwerp dat zich
op ongeveer 2 cm van de lens bevindt.
Geavanceerd (opnemen)
Gebruik van de zoom
Zoomhendel
T stand:
Close-up opname (inzoomen)
W stand:
Groothoekopname (uitzoomen)
6 W
T
6 W
T

ヸ ヵ
ヷヰロ
T
W
 
B Optische zoom
C Digitale zoom (Blauw)
Pagina: 33
- 34 -
De optische-beeldstabilisatiefunctie kan het beeld stabiliseren zonder de beeldkwaliteit veel
te verlagen.
¬ Zet de functie op .
≥ Het kan zijn dat beeldstabilisatie niet mogelijk is wanneer de camera hevig bewogen wordt.
Geavanceerd (opnemen)
Optische beeldstabilisatorfunctie
Optische-beeldstabilisatieknop
Druk op de knop om de optische beeldstabilisator aan/
uit te zetten.
(Aan) # instelling geannuleerd
≥ Wanneer u wenst op te nemen terwijl u loopt, raden we
aan de optische beeldstabilisator aan te zetten.
≥ Wanneer u opneemt met een statief, raden we aan dat u
de optische beeldstabilisator uitzet.
ヰハリハヴハ
Pagina: 34
- 35 -
Selecteer de bedieningspictogrammen om verschillende effecten aan de opgenomen
beelden toe te voegen.
¬ Zet de functie op .
1 Druk op de ENTER knop om de
bedieningsiconen op het
beeldscherm weer te geven.
≥ De aanduiding verandert elke keer dat u
op de 4 van de cursorknop drukt.
≥ Druk op de ENTER knop om de
bedieningsicoon wel/niet weer te geven.
2 (bijv. Tegenlichtcompensatie)
Selecteer een
bedieningspictogram.
≥ Selecteer het bedieningspictogram
nogmaals om de functie te annuleren.
≥ Raadpleeg de betreffende pagina’s voor
het annuleren van de volgende functies.
jHelp mode (l 36)
jRichtlijn (l 36)
Bedieningspictogrammen
*1 Niet afgebeeld tijdens het opnemen.
*2 Het wordt niet weergegeven in de
intelligent auto mode.
≥ Indien u het toestel uitschakelt of de
modus op , dan worden de functies
Tegenlichtcompensatie, PRE-REC en
Kleur Nachtzicht gewist.
≥ Indien u de stroom uitschakelt, wordt de
fade-functie gewist.
≥ De instelling is mogelijk vanuit het menu
(behalve voor de Help mode en
PRE-REC).
Geavanceerd (opnemen)
Opnamefuncties van de
bedieningsiconen
1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ 1/2
1/2 ワユヹヵ
ワユヹヵ
1/2 ワユヹヵ
Faden
Tegenlichtcompensatie
Help mode*1
Richtlijn
PRE-REC*1
Soft skin mode*1, 2
Intelligent contrast controle*2
Kleur nachtzicht*1, 2
Pagina: 35
- 36 -
Wanneer u met opnemen begint, zal het beeld/geluid
geleidelijk verschijnen. (Infaden)
Wanneer u het opnemen onderbreekt, verdwijnen beeld
en geluid geleidelijk. (Uitfaden)
≥ Als het opnemen stopt wordt de fade-instelling
geannuleerd.
∫ Kleurselectie voor in-/uitfaden
≥ De miniaturen van de opgenomen scènes waarbij de infaden is geselecteerd, worden
zwart (of wit).
≥ Als de opnametijd opraakt terwijl u de opname start, zal de opname uitfaden en
automatisch stoppen.
Deze functie maakt het beeld helderder om te voorkomen dat het donker wordt als
gevolg van belichting vanachter het onderwerp.
Selecteer de gewenste icoon m.b.v. de
cursorknop om een uitleg op het
beeldscherm te laten weergeven.
Om de helpfunctie te verlaten
Druk op de MENU knop of selecteer [END].
≥ U kunt geen functies opnemen of instellen terwijl u in de helpfunctie bent.
U kunt controleren of het beeld gelijk loopt met het opnemen. De functie kan ook
gebruikt worden om te kijken of de compositie evenwichtig is.
Deze zal ingeschakeld worden telkens als de icoon geselecteerd wordt.
# # # Instelling gewist
≥ De richtlijnen verschijnen niet op de huidig opgenomen beelden.
Faden
:
[OPNAME INST.] # [FADE KLEUR] #
[WIT] of [ZWART]
Tegenlichtcompensatie
Help mode
Richtlijn
(Infaden)
(Uitfaden)
Pagina: 36
- 37 -
Hiermee kunt u ongeveer 3 seconden voordat op de start/stop-toets voor het opnemen
gedrukt wordt, beeld en geluid opnemen.
≥ verschijnt op het scherm.
≥ Richt het toestel van tevoren op het onderwerp.
≥ Er is geen “beep” -geluid.
≥ PRE-REC wordt in de volgende gevallen gewist.
jIndien u de mode verandert
jIndien u de SD-kaart verwijdert
jIndien u op de MENU toets drukt
jIndien u het toestel uitschakelt
jAls u de opname start
jNadat 3 uur verstreken zijn
≥ Indien de opname na de instelling van PRE-REC binnen minder dan 3 seconden start,
kunnen films die 3 seconden voordat op de start/stop opnameknop gedrukt wordt gestart
worden, niet opgenomen worden.
≥ Beelden die in de afspeelwijze als miniatuur weergegeven worden, zullen afwijken van de
video’s die aan het begin van het afspelen worden weergegeven.
Met deze functie lijken huidtinten zachter voor een mooiere uitstraling.
Dit heeft meer effect wanneer u een persoon van dichtbij van de borst omhoog opneemt.
≥ Als de achtergrond of een ander object in de scène dezelfde kleuren heeft als de
huidtinten, worden deze kleuren aangepast.
≥ Bij onvoldoende licht kan dit effect onduidelijk zijn.
≥ Als u een persoon van afstand fotografeert, is mogelijk dat het gezicht niet duidelijk wordt
vastgelegd. Als dat het geval is, annuleer de functie Huidskleur stand of maak een close-
up van het gezicht.
PRE-REC
Dit voorkomt dat u een opname mist.
Soft skin mode
PRE-REC
Pagina: 37
- 38 -
Deze functie maakt delen van het beeld die zich in de schaduw bevinden en moeilijk te
zien zijn helderder, en onderdrukt tegelijkertijd de witverzadiging van de heldere delen
van het beeld. Zowel helder als donkere delen kunnen goed worden opgenomen.
≥ Bij te donkere of te lichte delen of bij onvoldoende helderheid kan het effect moeilijk
zichtbaar zijn.
Deze functie maakt het mogelijk kleurenbeelden op te nemen in sterk onderbelichte
situaties. (Minimaal vereiste verlichting: ong. 1 lx)
≥ De opname wordt weergegeven als een scène waarin frames ontbreken.
≥ Bij heldere lichtomstandigheden kan het scherm tijdelijk wit worden.
≥ Het is mogelijk dat het scherm lichte vlekjes bevat die u normaal gesproken niet ziet. Dit is
echter geen defect.
≥ Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken.
≥ Op donkere plaatsen kan de automatische scherpstelling iets langzamer werken. Dit is
normaal.
Intelligent contrast controle
Kleur nachtzicht
Pagina: 38
- 39 -
≥ Verander de functie naar .
Bij het opnemen van onderwerpen onder verschillende omstandigheden, selecteert de
camera automatisch de meest geschikte sluitertijd en lensopening.
≥ (Zonsondergang/weinig licht)
jDe sluitersnelheid is 1/25 of meer.
≥ (Zonsondergang/Vuurwerk/Landschap/Nachtlandschap)
jhet beeld kan vaag worden wanneer een onderwerp van dichtbij opgenomen wordt.
≥ (Sport)
jTijdens het normaal afspelen kan het lijken of het beeld niet soepel beweegt.
jDe kleur en de helderheid van het beeldscherm kunnen bij verlichting binnenshuis veranderen.
jIndien de helderheid onvoldoende is, werkt de sport mode niet. De weergave knippert.
≥ (Portret)
jDe kleur en de helderheid van het beeldscherm kunnen bij verlichting binnenshuis veranderen.
≥ (Vuurwerk)
jDe sluitersnelheid is 1/25.
jHet beeld kan verbleken wanneer de opname in een heldere omgeving gemaakt wordt.
≥ (Nachtlandschap)
jEr wordt aangeraden een statief te gebruiken.
Geavanceerd (opnemen)
Opnamefuncties van menu’s
[Scène stand]
: [OPNAME INST.] # [Scène stand] # gewenste instelling
[UIT]: Wist de instelling
5Sport: Snel bewegende scènes minder bewogen laten lijken met
langzaam afspelen en pauzeren
Portret: Voor opnamen waarbij personen scherp tegen de
achtergrond worden afgetekend
Spotlight: Geeft een betere beeldkwaliteit wanneer het onderwerp
sterk verlicht is
Sneeuw: Voor een betere beeldkwaliteit wanneer u opneemt in de sneeuw
Strand: Voor een levendige blauwe kleur van de lucht of zee
Zonsondergang: Voor een levendige rode kleur van de zonsopkomst of
zonsondergang
Vuurwerk: Voor prachtige opnamen van vuurwerk in de avondlucht
Landschap: Voor een ruimtelijk landschap
Nachtlandschap: Om het landschap ’s avonds of ’s nachts prachtig vast te leggen.
Schemerlicht: Voor donkere scènes, zoals in de schemer
Pagina: 39
- 40 -
De maximale zoomverhouding instellen.
≥ Hoe hoger de digitale zoombereik, hoe lager de fotokwaliteit.
Stelt de kwaliteit en het opnameformaat van de op te nemen film in.
*1 De opname zal als volgt een hogere kwaliteit hebben [1280k720/50p] en [640k480/50p].
*2 [iFrame] is een formaat dat geschikt is voor Mac (iMovie’11). Het wordt aanbevolen
wanneer u een Mac gebruikt.
∫ Opnameformaat foto’s
Het opnameformaat van foto’s varieert al naargelang de opnamemodus.
≥ Voor opname beschikbare tijd bij gebruik van de accu (l 12)
≥ De fabrieksinstelling van deze functie is de [1280k720/50p] mode.
≥ Raadpleeg pagina 88 over de approximatieve opnametijd.
≥ In de [640k480/50p] modus zullen links en rechts zwarte balken weergegeven worden.
[Digital Zoom]
: [OPNAME INST.] # [Digital Zoom] # gewenste instelling
[100k]: Digitale zoom (tot 100k)
[3500k]: Digitale zoom (tot 3500k)
[UIT]: Alleen optische zoom (tot 70k)
[Opn. stand]
: [OPNAME INST.] # [Opn. stand] # gewenste instelling
[1280k720/50p]/
[640k480/50p]*1
: Zet de opnamewijze op MP4.
[iFrame]*2
: Zet de opnamewijze op iFrame.
Opnamemode Beeldverhouding Foto resolutie
[1280k720/50p]/
[iFrame]
16:9 1280k720
[640k480/50p] 4:3 640k480
0.9M
0.3M
Pagina: 40
- 41 -
Opgespoorde gezichten worden met kaders afgebeeld.
≥ Er worden tot 15 kaders aangeduid. Bredere gezichten, en gezichten die zich dichter bij
the midden van het beeldscherm bevinden, hebben voorrang boven andere.
∫ Gezichtskader met prioriteit
De prioriteit verstrekkende gezichtskaders worden als oranje kaders weergegeven. De
scherpstelling en de instelling van de helderheid zullen ingesteld worden tegen deze
gezichtskaders met prioriteit.
≥ Prioriteit gevende gezichtskaders worden alleen weergegeven als de portretfunctie op
Intelligent Auto staat.
≥ Het witte kader is alleen voor gezichtsherkenning.
Als de camera tijdens video-opnamen vanuit de horizontale stand ondersteboven gedraaid
blijft, wordt de camera automatisch in de opnamepauzestand gezet.
≥ Als u een onderwerp recht boven of recht onder u opneemt, kan de AGS-functie in werking
treden, waardoor de opname wordt onderbroken.
In de intelligente automatische functie wordt een kader afgebeeld rondom een herkend
gezicht.
≥ Naar de handmatige werking schakelen. (l 44)
≥ De sluitertijd is ingesteld op 1/25 of langer, afhankelijk van de helderheid van de omgeving.
≥ Als de sluitertijd 1/25 bedraagt, kan het lijken alsof er beelden weg zijn en kunnen
nabeelden zichtbaar zijn.
[GEZICHTKADER]
: [OPNAME INST.] # [GEZICHTKADER] # gewenste instelling
[PRIMAIR]:
Alleen het gezichtskader met prioriteit wordt afgebeeld.
[ALLE]:
Alle gezichtskaders worden afgebeeld.
[UIT]:
Wist de instelling.
[AGS]
: [OPNAME INST.] # [AGS] # [AAN]
[SLTR AUT. LANG.]
: [OPNAME INST.] # [SLTR AUT. LANG.] # [AAN]
Pagina: 41
- 42 -
Dit is om het lawaai van de wind dat in de ingebouwde microfoons komt te verminderen.
≥ Naar de handmatige werking schakelen. (l 44)
≥ De defaultinstelling van deze functie is [UIT].
≥ Als u naar de intelligent auto mode schakelt, wordt [Windruis uit] op [UIT] gezet en kan de
instelling niet veranderd worden.
≥ Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het zijn dat het volledige effect niet
zichtbaar is.
Tijdens het opnemen kan het ingangsniveau van de ingebouwde microfoons bijgesteld worden.
≥ Naar de handmatige werking schakelen. (l 44)
1 Selecteer het menu.
2 (Als [Instel.r ]/[Instel.] geselecteerd is)
Druk op 2/1 om af te stellen.
≥ Stel het gevoeligheidsniveau van de microfoon
zodanig in dat de laatste 2 balken van de gain-
waarde niet rood zijn. (Anders wordt het geluid
vervormd.) Selecteer een lagere instelling voor
het gevoeligheidsniveau van de microfoon.
3 Druk op de ENTER knop om het
inputniveau van de microfoon te bepalen
en druk vervolgens op de MENU knop.
≥ (Meter voor ingangsniveau
microfoon) verschijnt op het scherm.
≥ In de Intelligent Auto modus zal deze instelling op [AUTO] gezet worden en kan niet
veranderd worden.
≥ De meter van het ingangsniveau van de microfoon toont de grootste input van de
2 ingebouwde microfoons.
≥ U kunt niet opnemen met het geluid volledig onderbroken.
[Windruis uit]
: [OPNAME INST.] # [Windruis uit] # [AAN]
[Mic. Niveau]
: [OPNAME INST.] # [Mic. Niveau] # gewenste instelling
[AUTO]: AGC wordt ingeschakeld en het gevoeligheidsniveau van de
microfoon voor opnemen wordt automatisch ingesteld.
[Instel.r ]: Het gewenste gevoeligheidsniveau van de microfoon voor
opnemen kan worden ingesteld.
AGC wordt geactiveerd, het lawaai reducerend.
[Instel.]: Het gewenste gevoeligheidsniveau van de microfoon voor
opnemen kan worden ingesteld.
U zult zo in staat zijn natuurlijk klinkend geluid op te nemen.
A Links
B Rechts
C Microfoongevoeligheidsniveau
Pagina: 42
- 43 -
De opnamekwaliteit instellen.
U kunt het geluid van een sluiter toevoegen aan het maken van een foto.
[KWALITEIT]
: [FOTO] # [KWALITEIT] # gewenste instelling
: Foto’s worden genomen met een hoge opnamekwaliteit.
: Voorkeur wordt gegeven aan het aantal genomen foto’s. Foto’s worden
genomen met de normale beeldkwaliteit.
[SLUITERGELUID]
: [FOTO] # [SLUITERGELUID] # gewenste instelling
: Volume laag
: Volume hoog
[UIT]: Wist de instelling.
Pagina: 43
- 44 -
¬ Zet de functie op .
Druk op de iA/MANUAL toets om naar handmatige werking te
schakelen.
≥ wordt op het scherm afgebeeld.
≥ Druk op de ENTER knop om het handmatige pictogram wel/niet weer te geven.
≥ De pagina verandert elke keer dat 4 ingedrukt wordt.
Witbalans
De automatische witbalansfunctie kan misschien geen natuurlijke kleuren reproduceren,
afhankelijk van de scènes of de lichtomstandigheden. Is dat het geval dan kan de witbalans
met de hand ingesteld worden.
≥ Druk op de iA/MANUAL toets om naar handmatige werking te schakelen.
1 Selecteer [WB] m.b.v. de cursorknop.
2 Druk op 2/1 om de
witbalansfunctie te selecteren.
≥ Selecteer de optimale functie door de kleur op
het beeldscherm te controleren.
Geavanceerd (opnemen)
Handmatig
MNL
4/5NEXT
4/5NEXT
4/5NEXT 5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
/MANUAL
Witbalans
Handmatige sluitertijd (l 46)
Irisafstelling (l 46)
Scherpstelling (l 47)
BACK
BACK
BACK
Pagina: 44
- 45 -
≥ Om naar de audio-instelling terug te keren, selecteert u of drukt u op de
iA/MANUAL knop.
∫ De witbalans handmatig instellen
1 Druk op 2/1 om te selecteren en het
scherm met een wit onderwerp te vullen.
2 Druk op 3 om in te stellen.
≥ Wanneer het display stopt met knipperen en
vervolgens constant oplicht, is de instelling
compleet.
≥ Als het pictogram blijft knipperen, kan de
witbalans niet worden ingesteld. Gebruik in dat geval
een andere witbalansfunctie.
≥ Als het toestel ingeschakeld wordt terwijl het lensdeksel aangebracht is, zal de
automatische witbalans niet correct uitgevoerd worden. Open altijd eerst het lensdeksel
alvorens het toestel in te schakelen.
≥ Als het pictogram knippert, wordt de zojuist ingestelde witbalansinstelling opgeslagen.
Stel de witbalans opnieuw in zodra de opnameomstandigheden veranderen.
≥ Als u zowel witbalans als diafragma/gain instelt, dient u eerst de witbalans in te stellen.
≥ wordt niet afgebeeld op het scherm wanneer wordt ingesteld.
Picto
gram
Functie/opnameomstandigheden
Automatische witbalansinstelling
Sunny modus: Buiten, onbewolkt
Cloudy modus: Buiten, bewolkt
Indoor modus 1: Kunstlicht, videolampen zoals in een studio, enz.
Indoor modus 2: Gekleurde TL-verlichting, natriumlampen in sportzalen, enz.
Handmatig instellen:
≥ Kwik- of natriumlicht, sommige TL-verlichting
≥ Licht dat wordt gebruikt bij trouwrecepties in hotels, spotlights in theaters
≥ Zonsopgang, zonsondergang, enz.
AWB
AWB
BACK
BACK
BACK
AWB AWB
Pagina: 45
- 46 -
De sluitertijd/het diafragma handmatig instellen
Sluitertijd:
Pas de sluitertijd aan bij het opnemen van snel bewegende objecten.
Diafragma:
Pas de lensopening aan als het scherm te helder of te donker is.
≥ Druk op de iA/MANUAL toets om naar handmatige werking te schakelen. (l 44)
1 Selecteer [SHTR] of [IRIS] m.b.v. de cursorknop.
2 Druk op 2/1 om de instellingen af te stellen.
A : Sluitersnelheid:
1/50 tot 1/8000
≥ Als [SLTR AUT. LANG.] op [AAN] staat, zal de
sluitersnelheid ingesteld worden tussen 1/25 en
1/8000.
≥ Hoe dichter bij de 1/8000 hoe sneller de
sluitertijd.
B : Iris/Gain-waarde:
CLOSE !# (F16 tot F2.0) !# OPEN !# (0dB tot 18dB)
≥ Waarde dichtbij CLOSE resulteert in een donkerder beeld.
≥ Waarde dichtbij 18dB resulteert in een helderder beeld.
≥ Wanneer de diafragmawaarde wordt ingesteld op helderder dan OPEN, verandert de
gain-waarde.
≥ Om terug te keren naar auto-instelling, drukt u op de toets iA/MANUAL.
≥ Bij het aanpassen van zowel de sluitertijd als diafragma/gain-waarde, stel dan eerst de
sluitertijd in en vervolgens diafragma/gain-waarde.
De sluitertijd handmatig instellen
≥ Mogelijk is een lichtband zichtbaar rondom een onderwerp dat zeer helder verlicht is of
veel licht weerkaatst.
≥ Tijdens het normaal afspelen kunnen de video’s schokkerig zijn.
≥ Indien u een zeer helder voorwerp opneemt, of binnenshuis in een verlichte ruimte, kunnen
kleur en helderheid van het beeldscherm veranderen of kan een horizontale lijn op het
beeldscherm verschijnen. In dat geval dient u op te nemen in de intelligent auto mode of
zet u de sluitersnelheid op 1/100 in gebieden waar de frequentie van de stroomtoevoer
50 Hz, f op 1/125 in gebieden van 60 Hz.
Diafragma/gain handmatig instellen
≥ Als de gain-waarde is gestegen, stijgt ook de ruis op het scherm.
≥ Afhankelijk van het zoombereik, kan het diafragma niet worden weergegeven.
ᧂ
OPEN
OPEN
1/100
100


BACK
BACK
BACK
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
IRIS
Pagina: 46
- 47 -
Opnemen met handmatige scherpstelling
Als automatisch scherpstellen niet goed functioneert, gebruikt u handmatige scherpstelling.
≥ Druk op de iA/MANUAL toets om naar handmatige werking te schakelen. (l 44)
1 Druk op 4 om de handmatige pictogram te schakelen.
2 Selecteer [MF] met de cursorknop om te veranderen naar
handmatige focus.
≥ MF verschijnt op het scherm.
3 Druk op 2/1 om de focus af te
stellen.
≥ Om de automatische focus te herstellen, selecteert u [AF] of drukt u op de iA/MANUAL
knop
: Scherpstellen op een onderwerp dichtbij
: Scherpstellen op een onderwerp ver weg
MF
MF
5/5NEXT
5/5NEXT
5/5NEXT
MF
MF
Pagina: 47
- 48 -
Afspelen van video’s met gebruik van de bedieningsicoon
Raadpleeg, voor details over de basiswerking van het afspelen, pagina 24.
Geavanceerd (Afspelen)
Afspelen
Afspelen
Cursorknop/
Afspeeldisplay
Uit te voeren stappen
Snel
vooruit/
achteruit
afspelen
Tijdens het afspelen
Druk op 1 van de cursorknop tijdens
afspelen om snel vooruit te gaan.
(Druk op 2 om snel terug te gaan.)
≥ Druk opnieuw om sneller vooruit/achteruit te
gaan (de beeldschermweergave zal van 5 in
) veranderen.
≥ Normaal afspelen wordt weer ingesteld
wanneer u op 3 drukt.
Slow-
motion
afspelen
Tijdens pauze
Terwijl het afspelen op pauze gezet wordt, op 1
van de cursorknop drukken en deze ingedrukt
blijven houden.
(Druk op 2 en houd deze ingedrukt om het
afspelen langzaam terug te laten gaan)
Afspelen in slowmotion zal doorgaan gedurende
de periode dat de knop ingedrukt gehouden
wordt.
≥ Normaal afspelen wordt weer ingesteld
wanneer u op 3 drukt.
≥ Als slow-motion video’s achteruit worden
afgespeeld, worden ze voortdurend getoond
op ongeveer 2/5 van de snelheid van normaal
afspelen. (MP4)
≥ Als slow-motion video’s achteruit worden
afgespeeld, worden ze voortdurend getoond
op ongeveer 2/3 van de snelheid van normaal
afspelen. (iFrame)
Frame-by-
frame
afspelen
De opname
wordt beeld
voor beeld
afgespeeld.
Wanneer het afspelen op pauze staat, drukt u
op 1 van de cursorknop.
(Druk op 2 om frame per frame verder te
gaan in de omgekeerde richting.)
≥ Normaal afspelen wordt weer ingesteld
wanneer u op 3 drukt.
≥ Als de beelden één voor één achteruit worden
afgespeeld, worden deze steeds met een
interval van 0,5 seconden weergegeven
(MP4).
≥ Als de beelden één voor één achteruit worden
afgespeeld, worden deze steeds met een
interval van 1 seconden weergegeven
(iFrame).
Pagina: 48
- 49 -
Een foto maken van een video
Een enkel frame van de opgenomen video kan worden opgeslagen als een foto.
Het beeldformaat van het stilstaande beeld dat gecreëerd wordt, zal verschillen afhankelijk
van de opnamewijze van de opgenomen video.
Druk op de toets op de locatie die tijdens het afspelen als foto
bewaard moet worden.
≥ Het is handig om Pauze, Slow-motion afspelen en Frame-by-frame afspelen te gebruiken.
≥ De datum waarop de video werd opgenomen wordt geregistreerd als de datum van de
foto.
≥ De kwaliteit zal anders zijn dan bij een normale foto.
Opnieuw afspelen
Zodra de laatste beelden zijn afgespeeld, wordt opnieuw begonnen met de eerste beelden.
Het pictogram wordt op de volledig-schermweergave afgebeeld.
≥ Alle scènes worden op volgorde afgespeeld. (Bij het afspelen van video’s op datum,
worden alle scènes opgenomen op de geselecteerde datum herhaaldelijk afgespeeld.)
Opnamemode Beeldverhouding
Beeldformaat na de creatie van een
stilstaand beeld
[1280k720/50p]
16:9
1280k720
[iFrame] 960k540
[640k480/50p] 4:3 640k480
: [VIDEO SETUP] # [Herh.afsp.] # [AAN]
0.9M
0.5M
0.3M
Pagina: 49
- 50 -
Afspelen hervatten
Indien het afspelen van een scène halverwege is gestopt, kan het afspelen worden hervat op
het punt waar het is gestopt.
Indien het afspelen van een video is gestopt, verschijnt op het miniatuuroverzicht van de
gestopte scène.
≥ Het opgeslagen punt van waar het afspelen hervat dient te worden, wordt gewist zodra de
camera wordt uitgeschakeld of de functie wordt veranderd. (De instelling van [HERV.
AFSP.] verandert niet.)
Inzoomen op een foto tijdens het afspelen (Playback
zoom)
U kunt inzoomen op foto’s tijdens het afspelen.
1 Verplaats de zoomhendel naar de kant.
≥ U kunt tot een maximum van 4a inzoomen. (k1 # k2 # k4)
2 Verplaats de positie van de
gezoomde positie m.b.v. de
cursorknop.
≥ De zoomlocatie wordt ongeveer 1 seconde
weergegeven wanneer men inzoomt
(uitzoomt) of de weergegeven locatie beweegt.
≥ Hoe meer het beeld vergroot wordt, hoe
slechter de beeldkwaliteit.
Uitzoomen van de ingezoomde foto
Verplaats de zoomhendel naar de kant om uit te zoomen. (k4 # k2 # k1)
: [VIDEO SETUP] # [HERV. AFSP.] # [AAN]
A Weergegeven
zoomlocatie

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Panasonic HC-V10EG.

Stel een vraag over de Panasonic HC-V10EG

Heb je een vraag over de Panasonic HC-V10EG en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Panasonic HC-V10EG. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Panasonic HC-V10EG zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.