St-Tropez handleiding
Outdoorchef St-Tropezhandleiding

Handleiding voor de Outdoorchef St-Tropez in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 11 pagina's.

PDF 11 1.1mb
Outdoorchef St-Tropezhandleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef St-Tropez. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef St-Tropez en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef St-Tropez. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef St-Tropez zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef St-Tropez

Pagina: 1
27 DE KOGELBARBECUE OP GAS Van harte gefeliciteerd met uw Outdoorchef gasko- gelbarbecue. U bent nu in het bezit van de meest gezonde, veel- zijdige en gemakkelijkste barbecue en wij wensen u heel veel jaren barbecueplezier, vier jaargetijden lang, want barbecueën hoeft zeker niet alleen maar tijdens de zomermaanden. Gebruiksaanwijzing BELANGRIJK: noteer als eerste het serienum- mer van uw gaskogel- barbecue, dat u kunt vinden aan de binnen- zijde van het bedie- ningspaneel of op de verpakking, op de ach- terpagina van deze gebruiksaanwijzing. Dit serie- nummer is belangrijk voor een probleemloze afwikkeling van vragen, bestellingen van reser- veonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Hij bevat belangrijke informatie over vei- ligheid, gebruik en onderhoud. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gaskogelbarbecue in gebruik neemt. Voor uw veiligheid Iedere persoon die deze barbecue gebruikt, moet de ontstekingsinstructies volledig en correct opvolgen. Laat in geen geval kinderen deze barbecue gebruiken! De montageadviezen van deze montagehandleiding moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Ondeskun- dige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Houd lichtontvlambare vloeistoffen, materialen en reserve gastanks niet in de buurt van de barbecue. Plaatsdeze barbecue en/of reserve gastanks nooit op in een geslo- ten ruimte waar geen goede ventilatie is. Lees voordat u uw de kogelbarbecue op gas in gebruik gaat nemen, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze barbecue is uitsluitend bestemd voor gebruik bui- ten, in de open lucht. Houd deze barbecue op een vei- lige afstand, tenminste 1 meter, van lichtontvlambare objecten en materialen. Gasflessen Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulge- wicht van 7,5 kg op de bodemplaat geplaatst worden. Plaats de fles op de daarvoor aangegeven plaats, zie de montagehandleiding. De meegeleverde flesriem dient ter bevestiging. Zorg ervoor dat de geschroefde delen lekvrij zijn. Doe een «gaslektest» voordat u de barbecue aansteekt en na iedere vervanging van de gasfles. Gasflessen mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen boven de 50 ˚C. Gasflessen mogen niet geplaatst wor- den in een afgesloten ruimte of in een kelder, Volg altijd de veiligheidsinstructies op de gasfles op. Veiligheidsinstructies Neem de barbecue in gebruik, zoals beschreven in het hoofdstuk «Instructies voor het ontsteken». • Uitsluitend voor gebruik buiten, in de open lucht. • Gebruik de barbecue nooit onder een afdak. • LET OP: sommige delen van deze barbecue worden heet. Houd deze barbecue buiten het bereik van kleine kinderen. • Laat de barbecue nooit onbeheerd achter als deze aan staat. • Barbeceus die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een ongelijke ondergrond gereden worden. • Draag beschermende handschoenen bij het aanra- ken van hete delen. • Na gebruik draait u de controleknop van de barbe- cue in de «OFF»-positie en sluit u de gastoevoer op de gasfles af. • Zorg, voordat u de gasfles vervangt, dat de contro- leknop van de barbecue in de «OFF»-positie staat en dat de gasfles is afgesloten. BELANGRIJK: houd ontstekingsbronnen verwijderd van de barbecue. • Na iedere vervanging van de gasfles dient u een gaslektest uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen gas lekt. • Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit direct de gastoevoer van de gasfles af, draai de controle- knop van de barbecue in de «OFF»-positie en laat de aansluitingen controleren door uw gasvakman. • Indien de slang beschadigd is, deze onmiddellijk ver- vangen. De gasslang moet altijd vrij zijn van scherpe bochten, knopen of knikken. Denk eraan dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de gasslang loskoppelt of vervangt. • Zorg ervoor dat er altijd een onbelemmerde en goede luchtstroom is. • BELANGRIJK: zorg ervoor dat de gasslang niet in direct contact komt met hete delen van de barbe- cue. Ook mag er geen knik of draai in de slang zit- ten. Vergeet niet de gasregelknop en de gastoevoer dicht te draaien voordat u de slang verwijderd. • Advies van OUTDOORCHEF: vervang de slang en de gasdrukregelaar elke 2-3 jaar. 102301_Manual_Gas_2011.indd 27 16.09.10 15:58
Pagina: 2
28 • Blokkeer nooit het grote ronde luchtaanzuigingsgat in de bodem van het bekken of de 6 luchtsleuven in het deksel. Verander niets aan de gashendel, de ontstekingsbeveiliging, de brander of andere delen van de barbecue. Als u een storing vermoedt, neem dan contact op met de vakman. • De barbecue wordt geleverd met de passende gasslang/gasdrukregelaar, die absoluut verwijderd moet blijven van de hete oppervlakken van de bar- becue, en die niet verdraaid mag worden. Slang en regelaar voldoen aan de desbetreffende landelijke voorschriften. • Neem contact op met de dealer indien de volledige temperatuur niet wordt bereikt en er een vermoe- den bestaat dat de gastoevoer geblokkeerd is. • Als de barbecue niet voldoende werkt of als er niet voldoende gas toegevoerd kan worden neem dan altijd contact op met uw gasleverancier! • Gebruik de barbecue alleen op een stevige, niet brandbare ondergrond. Plaats de barbecue tijdens gebruik nooit op hout of andere brandbare opper- vlakken. Houd de barbecue verwijderd van brand- bare materialen. • Voorkom te grote warmteverschillen op de granie- ten delen van de barbecue. • Berg de barbecue nooit op in de buurt van brand- bare vloeistoffen of materialen. Als u de barbecue binnen opbergt, zorg er dan altijd voor dat de gas- fles van de barbecue is losgekoppeld. De gasfles moet altijd in een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen worden geplaatst. • Als de barbecue niet wordt gebruikt moet hij, nadat hij geheel is afgekoeld, met een afdekhoes worden beschermd tegen invloeden van buitenaf. Afdek- hoezen zijn verkrijgbaar bij uw barbecueleverancier. Testen op gaslekken WAARSCHUWING: Gebruik geen ontstekingsbron- nen in de buurt van de plaats waar de test gedaan wordt en houd deze ervan verwijderd - dit geldt ook voor roken! Controleer nooit op lekkage met een brandende lucifer of een vlam! Voer de controle altijd buitenshuis uit. 1. Zet de bedieningsknop in de stand «OFF» 2. Draai de gasfleskraan open en controleer alle gasaansluitingen (verbinding glasfles/gasdrukre- gelaar/gasslang/gastoevoer/verbinding ventiel) door er met een borsteltje een 50/50 oplossing van vloeibare zeep en water op te smeren of spuit er een speciale lektest spray op. 3. Bij lekkage ontstaan er bellen in de zeepoplossing. BELANGRIJK: de barbecue mag niet gebruikt worden voordat de lekkage verholpen is. Sluit de gasfleskraan. 4. De lekkage moet indien mogelijk verholpen wor- den door de verbindingen strakker aan te draaien of door het vervangen van defecte onderdelen. 5. Herhaal de punten 1 en 2. 6. Raadpleeg een bevoegde gastechnicus als de lek- kage blijft voortduren. N.B: Voer altijd een controle op lekkage uit wanneer de gasfles aangesloten of vervangen wordt en ieder jaar aan het begin van het barbecueseizoen. Verklaring van de tekens op het bedieningspaneel trechter alleen op het bedieningsconsol van de barbecue Trechterposities normale positie vulkaanpositie barbecueën zonder deksel barbecueën met gesloten deksel Warmtestanden laag vermogen LOW gemiddeld vermogen MEDIUM volledig vermogen HIGH Systeem van de brander van de barbecue Modellen met één ringbrander: De brander bereikt de maximale temperatuur op stand en de minimale temperatuur op stand . Modellen met twee ringbranders: De grote brander bereikt de maximale temperatuur op stand en de minimale temperatuur op stand . Deze brander wordt gebruikt voor de middel tot hogere temperaturen. De kleine ringbrander is er voor koken op lage temperaturen en kan maar mini- maal geregeld worden. Het verschil tussen en 102301_Manual_Gas_2011.indd 28 16.09.10 15:58
Pagina: 3
29 is erg klein en haast niet waarneembaar. Het bereikt temperaturen tussen de 100 en 120°C. Brandersysteem extra barbecuegedeelte Beide branders zijn identiek, en bereiken hun hoogste vermogen op stand , hun kleinste vermogen op stand . Het systeem is geschikt voor gebruik in het gemiddelde tot hoge temperatuurbereik. Vóór het eerste gebruik van de barbecue: 1. Reinig alle delen die met de voedingsmiddelen in aanraking komen. 2. Voer altijd voordat u uw gasbarbecue in gebruik neemt de gaslektest uit zoals staat omschreven in het hoofdstuk «Testen op gaslekken». Doe dit ook als uw gaskogelbarbecue al door de dealer gemonteerd werd is geleverd. 3. Laat de kogelvormige barbecue ongeveer 20 tot 25 minuten opwarmen in stand . Instructies voor het ontsteken 1. Controleer of alle verbindingen tussen gasslang, gasdrukregelaar en gasfles goed zijn vastge- schroefd. (Ga te werk volgens de instructies onder «Testen op gaslekken»). 2. Open het barbecuedeksel. OPGELET: Ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel. 3. Open de gastoevoer aan de gasfles. 4a. Bij modellen met enkele brander: druk de gas­ regelknop in en draai deze tegen de richting van de wijzers van de klok in de positie . Druk op de zwarte ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 4b. Bij modellen met dubbele brander: druk de gasre- gelknop van de kleine brander in en draai deze tegen de richting van de wijzers van de klok in de positie . Druk op de zwarte ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. of Druk op de gasregelknop van de grote brander (rechter knop) en draai deze tegen de richting van de wijzers van de klok in de positie . Druk op de zwarte ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 5. Indien de brander niet ontsteekt, draai de gasregel- knop dan op «OFF» en wacht twee minuten, zodat onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna punt 4. 6. Indien de barbecue niet aangaat na 3 pogingen, lees dan het hoofdstuk «Problemen oplossen» goed door om de oorzaak te vinden. Aansteekinstructies City Gas en zijbrander 1. Controleer of alle verbindingen tussen gasslang, gasdrukregelaar en gasfles goed zijn vastge- schroefd. (Ga te werk volgens de instructies onder «Testen op gaslekken»). 2. Verwijder het barbecuedeksel of verwijder de afdekplaat van de zijbrander. OPGELET: ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel. 3. Open de gastoevoer aan de gasfles. 4. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de richting van de wijzers van de klok naar de positie . Druk meermaals op de rode ontstekings- knop tot het gas ontbrandt. 5. Indien de brander niet ontsteekt, draai de gasregel- knop dan op «OFF» en wacht twee minuten, zodat onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna punt 4. 6. Indien de barbecue of zijbrander na 3 pogingen nog niet aangaat, lees dan zorgvuldig het hoofd- stuk «Problemen oplossen» om de oorzaak te vin- den. 7. Sluit de afdekplaat pas na het afkoelen van de zij- brander! Aansteekinstructies voor het extra barbecuegedeelte bij de Venezia 1. Controleer of alle verbindingen tussen gasslang, gasdrukregelaar en gasfles goed zijn vastge- schroefd. (Ga te werk volgens de instructies onder «Testen op gaslekken»). 2. Verwijder de granieten afdekplaat van het extra barbecuegedeelte en plaats deze onder het zijpla- teau in de daarvoor bestemde houder. LET OP: Steek de barbecue nooit aan met gesloten dek- sel / granieten afdekplaat. 3. Open de gastoevoer aan de gasfles. 4. Druk de rechter of linker gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Als het niet lukt, de brander van het extra barbe- cuegedeelte na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals beschreven in het hoofdstuk «Probleemoplossing»). 7. Volg punt 4 om de tweede brander aan te zetten. 8. Bedek het extra barbecuevlak pas met de granieten plaat als het volledig is afgekoeld. Gebruiksaanwijzing voor het barbecueën op de gaskogelbarbecue Zo eenvoudig is het 1. Bepaal de positie van de grote trechter: nor- male positie voor barbecueën, bakken en garen. Vulkaanpositie voor koken en braden. LET OP: gebruik altijd hittebestendige handschoenen om tijdens het barbecueën de positie van de trech- ter te veranderen. 2. Kies, indien nodig, het passende accessoire. 102301_Manual_Gas_2011.indd 29 16.09.10 15:58
Pagina: 4
30 Op de gietijzeren plaat grote trechter: vulkaanpositie barbecuerooster: verwijderen en ver- vangen door gietijzeren plaat deksel: verwijderen optionele accessoire: gietijzeren plaat Ideaal voor snel te bereiden gerechten (steak, worst, enz.), voor pannenkoeken en spiegeleieren. Door de vulkaanpositie van de grote trechter wordt de hitte gelijkmatig over de gietijzeren plaat verdeeld. Daar- door worden de poriën van het vlees onmiddellijk dichtgeschroeid en het vlees blijft het sappig. Plaats de gietijzeren plaat op de trechter (vulkaanpo- sitie). Steek de brander aan, draai de gasregelknop naar en laat de gietijzeren plaat ongeveer 10 minuten zonder deksel voorverwarmen, voordat u begint te barbecueën. in de gietijzeren pan (NIET geschikt voor de City Grill) grote trechter: vulkaanpositie barbecuerooster: verwijderen en ver- vangen door gietijzeren pan deksel: verwijderen optionele accessoire: gietijzeren pan Plaats de gietijzeren pan op de trechter. Steek de brander aan en draai de gasregelknop naar en laat de gietijzeren pan ongeveer 10 minuten (met gesloten deksel) voorverwarmen. Bak dan verder vol- gens de temperatuuropgave van uw recept op stand , of . Bakken Op de pizzaplaat grote trechter: normale positie barbecuerooster: normale stand deksel: gesloten optionele accessoire: pizzaplaat Verwarmen op gedurende 10 tot 15 minuten, met gesloten deksel. Leg de pizzaplaat met pizza, brood of gebak op de barbecue en sluit de deksel. Bak dan verder volgens de temperatuuropgave van uw recept op stand , of . Op de steen voor pizza en brood (NIET geschikt voor de City Grill) grote trechter: normale positie barbecuerooster: normale stand deksel: gesloten optionele accessoire: steen voor pizza en brood 3. Barbecue met gesloten deksel 10 tot 15 minuten voorverwarmen op stand . 4. Draai na het barbecueën de gasbedieningsknop naar de stand «OFF». Draai daarna de gasfles- kraan dicht. Ook bij lege flessen moet de gasfles- kraan altijd gesloten zijn. Aan de hand van de volgende voorbeelden verklaren wij u het gebruik van de twee trechterposities en de keuze van accessoires. De exacte bereiding van de gerechten is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur en kan naar wens worden aangepast. Barbecueën, braden & garen Op grillrooster grote trechter: normale positie barbecuerooster normale stand deksel: gesloten Voor braadstukken of hele kippen 10 minuten met gesloten deksel voorverwarmen op de stand . U hoeft het vlees niet te draaien of een draaispit te gebruiken, dankzij de trechtertechno- logie. De hitte van de gasbrander stijgt op langs de binnenzijde van de barbecuekogel en verdeelt zich gelijkmatig over de gehele kogel. Leg het te barbe- cueën voedsel op het voorverwarmde barbecueroos- ter en sluit de deksel. Laat altijd enige ruimte tussen de stukken vlees die gegrild worden. Door het deksel op de barbecue te houden, wordt het vlees aan alle zijden gebruind, de poriën sluiten zich sneller en het sap blijft in het vlees. Ongeveer 5–10 minuten op de grootste vlam, , aanbraden, vervolgens tempe- ren tot en grillen tot het vlees gaar is. Zie de OUTDOORCHEF-barbecuetabel voor de exacte bereidingstijd voor de diverse barbecuege- rechten. Daarbij moet rekening worden gehouden met vleessoort en gewicht. Om bij grotere stukken niets aan het toeval over te laten, bevelen we het gebruik van de «Gourmet Check» (meter van de kerntemperatuur) aan. Voor kort braden, zoals steak, koteletjes en worstjes Barbecue 10 minuten verwarmen op stand met gesloten deksel. Braad het vlees met geopend deksel op stand kort aan en leg het in het midden, langs de rand van het grilrooster. Vervolgens legt u het vlees in het midden van de barbecue, sluit het deksel, temper tot en laat het vlees garen. Voor een optimaal resultaat bevelen wij u de gietijzeren plaat van OUTDOORCHEF aan. 102301_Manual_Gas_2011.indd 30 16.09.10 15:58
Pagina: 5
31 Plaats de pizza- en broodbaksteen in het midden van het rooster. Ontsteek de brander en draai de glasre- gelknop naar stand . Verhit de steen ca. 15–20 minuten met gesloten deksel voordat u met bakken begint. Bak dan verder volgens de temperatuuropgave van uw recept op stand , of . met de bakvorm grote trechter: normale positie barbecuerooster: normale stand deksel: gesloten optionele accessoire: bakvorm Verwarm uw barbecue op stand 10 minuten, met gesloten deksel, voor. Leg de bakvorm op uw barbecue en sluit het deksel. Bak uw recept volgens de temperatuurtabel af op stand , of . Koken Met de wok en wokhouder (NIET geschikt voor de City Grill) grote trechter: vulkaanpositie barbecuerooster: verwijderen en ver- vangen door wok en wokhouder deksel: verwijderen optionele accessoire: wok en wok- houder Plaats de wokhouder op de trechter. Ontsteek de brander en draai de gasregelknop naar stand . Zet de wok op de wokhouder en laat de barbecue met open deksel ca. 10 minuten voorverwarmen. Daarna kunt u beginnen met Chinese, Indische en andere Oosterse gerechten. Met de universele pan grote trechter: vulkaanpositie barbecuerooster: verwijderen en ­ vervangen door universele pan deksel: verwijderen optionele accessoire: universele pan Plaats de universele pan op de trechter. Ontsteek de brander en draai de gasregelknop naar stand . Verwarm de universele pan ca. 10 minuten voor (zon- der deksel), voordat u met koken begint. Het bereiden van de gerechten kunt u opzoeken in uw persoonlijke receptenbestand. Koken en braden In de gietijzeren pan (NIET geschikt voor de City Grill) grote trechter: vulkaanpositie barbecuerooster: verwijderen en ver- vangen door de gietijzeren pan deksel: verwijderen optionele accessoire: gietijzeren pan Plaats de gietijzeren pan op de trechter. Steek de brander aan en draai de gasregelknop op stand en laat de barbecue (met gesloten deksel) Ongeveer 10 minuten voorverwarmen. Het bereiden van de gerechten kunt u opzoeken in uw persoonlijke recep­ tenbestand. Koken en stoven in de halve maan-gourmet grote trechter: normale positie barbecuerooster: standaard positie deksel: gesloten optionele accessoire: Halve maan- Gourmet Verwarm uw barbecue op stand 10 minuten voor met gesloten deksel. Leg de Halve-maan-Gour- met op het barbecuerooster. Het bereiden van de gerechten kunt u opzoeken in uw persoonlijke receptenbestand. Meer informatie, tips en trucs vindt u in de kookboe- ken van OUTDOORCHEF! Barbecueën op het extra grilvlak Verwarm de barbecue voor op de volle stand «HI» gedurende ca. 10 minuten. Leg het te grillen gerecht op het barbecuerooster en temper de temperatuur naar uw wens, «LO» tot «HI». Na het barbecueën 1. Draai de controleknop van de barbecue in de «OFF»-positie. 2. Sluit de gastoevoer op de gasfles door de kraan met de klok mee te draaien. 3. Laat de barbecue staan tot deze volledig is afge- koeld en reinig de barbecue. 4. Plaats een passende afdekhoes over de barbecue. Reiniging Er hoeft maar weinig schoon gemaakt te worden omdat het meeste vet afgevoerd wordt of verdampt. Als de barbecue erg vuil is, steek dan de barbecue aan op vol vermogen en laat deze ca. 10 minuten branden. Om het barbecuerooster en de trechters schoon te maken, moet u gebruik maken van een bar- becueborstel, gebruik NOOIT een staalborstel. 102301_Manual_Gas_2011.indd 31 16.09.10 15:58
Pagina: 6
Voor een zeer grondige reiniging van het rooster en de trechters kunt u een nylon spons gebruiken en zeepwater gebruiken. U kunt ook gebruik maken van de OUTDOORCHEF BARBECUEREINIGER. Belangrijk: na gebruik van de ovenreiniger dient u de barbecue volledig droog te maken door de bar- becue op stand . Dit is niet nodig bij gebruik van de Outdoorchef barbecuereiniger. Extra barbecuegedeelte van de Venezia Tussen de barbecuegangen hoeft slechts zeer beperkt schoongemaakt te worden, omdat het meeste vet verdampt of naar het opvangbakje wordt afgevoerd. Gebruik voor het schoonmaken van het barbecue- rooster een barbecueborstel met messing draden (geen staalborstel). Verwijder het barbecuerooster en maak de gietijzeren branders schoon. Tot slot kunt u het opvangbakje eruit trekken en reinigen. Belangrijk: Als u voor het reinigen schoonmaakmid- delen gebruikt, moet u de barbecue na het schoon- maken goed laten drogen. Om het droogproces te versnellen, kunt u de barbecue inschakelen en een paar minuten op de hoogste stand laten branden. OUTDOORCHEF BBQ Cleaner – Gebruik: Draag handschoenen en indien mogelijk een bril. De barbecue of het accessoire in nog lichtjes warme toestand grondig insproeien, 15–30 minuten laten inwerken. Erg vuile oppervlakken een tweede maal insproeien en grondig met water afspoelen en vervol- gens afdrogen. Onderhoud Regelmatig onderhoud van de barbecue zorgt er voor dat deze goed blijft functioneren. Controleer de gas- toevoeronderdelen tenminste twee keer per jaar, dit geldt ook als u de barbecue voor een langere tijd niet gebruikt heeft. Spinnen en andere insecten, die voor gebruik verwijderd moeten worden, kunnen verstop- pingen veroorzaken. Controleer zo nu en dan, als de barbecue veel over oneffen terrein wordt verplaatst of alle bouten nog goed vastzitten. Kijk de barbecue regelmatig na en controleer of alle onderdelen vast zitten, deze kunnen los komen te zit- ten door het verplaatsen van de barbecue over ruwe of harde grond. Wanneer u de barbecue langere tijd niet heeft gebruikt, dient u de diverse onderdelen te contro- leren op lekkage voordat de barbecue gebruikt wordt. Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met de win- kelier waar u de barbecue of de gasfles heeft gekocht. Voordat u de barbecue voor de winterperiode opslaat, is het aan te raden de metalen onderdelen eerst lichtjes in te vetten om roestvorming te voorkomen. Na langere opslag en minstens éénmaal gedurende het barbe­ cueseizoen dient u de slang te controleren op scheu- ren, knikken, en andere vormen van beschadiging. Een beschadigde slang MOET direct vervangen worden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Om zo lang mogelijk te genieten van een mooie en ver- zorgde barbecue raden we aan alle houten delen één- maal per jaar met houtolie te behandelenx, dit voor- komt kromtrekken en barsten. Voor een langere levensduur van uw barbecue, raden wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld, om deze met een passende hoes van OUTDOORCHEF te bescher- men tegen invloeden van buitenaf. Om een hoge lucht- vochtigheid te voorkomen, raden wij u aan de hoes na een regenbui te verwijderen. Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer. Oplossen van problemen Gas ontbrandt niet • Controleer of de glasfles geopend is • Controleer of de gasfles voldoende gas bevat • Controleer of de vonken van de elektrode naar de brander overspringen. Geen vonken • Controleer of de batterij goed geplaatst is (bij een elektronische ontsteking met batterijen) • De afstand tussen brander en elektrode mag slechts 5–8 mm bedragen • Controleer of de kabel bij de elektrische ontste- king en de elektrode zijn aangebracht en stevig geplaatst zijn • Plaats een nieuwe batterij in de elektrische ontste- king. Type AAA [LR03] 1.5 volt) bij barbecues met elektronische ontsteking. Indien het probleem met bovenstaande niet opgelost kan worden, dient u contact op te nemen met uw leve- rancier. Garantiebepalingen OUTDOORCHEF biedt een garantie voor gebreken aan onderdelen en op de productie- en verwerkings- kwaliteit, die voor de volgende perioden van toepas- sing zijn: • 3 jaar op geëmailleerde kogels (onderste gedeelte en deksel) en onderdelen van roestvrij staal • 2 jaar op alle overige onderdelen Garantieaanspraken kunnen, alleen met het aankoop- bewijs, worden ingediend bij de desbetreffende dea- lers. De garantie bij schade aan het emaille wordt slechts binnen een meldingstermijn van 30 dagen vanaf de aankoopdatum voor 100% aanvaard. Deze garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog niet eerder zijn gebruikt. 32 102301_Manual_Gas_2011.indd 32 16.09.10 15:58
Pagina: 7
33 Voor de volgende punten wordt geen garantie gege- ven: • oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurverschil- len in het emaille • defecten, die zijn ontstaan door verkeerd respectie- velijk nalatig gebruik zoals ondeskundige installatie • kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondes- kundig gebruik van chemische stoffen • defecten op grond van wijziging van het apparaat, gebruik van de barbecue voor een ander doel dan bestemd of moedwillige beschadiging • defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onder- houds- en/of reparatiewerkzaamheden • schade door het niet uitvoeren van het normale routi- nematige onderhoud • schade die tijdens het transport is ontstaan • schade ontstaan door overmacht • normale slijtage van barbecuerooster, trechter, bran- der, thermometer, ontsteking, elektrode, ontste- kingskabel, gasslang en gasdrukregelaar • met de garantie verband houdende montage- en transportkosten • schade ontstaan door slijtage door professioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten, enz.) Technische informatie Ascona, Como, GEO, Monaco, Montreux, Paris, Paris Deluxe Roma, Roma Deluxe, St-Tropez, Venezia CE 0063 Gassoort Propaan/Butaan 30/31 Vermogen – kleine brander 1.20 KW – grote brander 8.50 KW Gasverbruik 702 g/h 28–30/37 mbar Sproeier kleine brander 0,55 mm/markering BF Sproeier grote brander 1,47 mm/markering BT 50 mbar Sproeier kleine brander 0,48 mm/markering AF Sproeier grote brander 1,27 mm/markering AT Gasdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar Aanbevolen gasflessen Butaan max. 13 kg propaan max.10,5 kg Leon CE 0063 Gassoort Propaan/Butaan 30/31 Capaciteit 8.50 KW Gasverbruik 612 g/h Injector 28–30/37 mbar 1,47 mm/markering BT Injector 50 mbar 1,27 mm/markering AT Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar Aanbevolen gasflessen Propaan max. 10 kg Ambri, Delta, Milano, Munich, Porto CE 0063 Gassoort LPG 30/31 Capaciteit 5.40 KW Gasverbruik 389 g/h Injector 28–30/37 mbar 1,15 mm/markering BN Injector 50 mbar 1,02 mm/markering AN Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar Aanbevolen gasflessen Propaan max. 10 kg City Gas CE 0063 Gassoort Propaan/Butaan 30/31 Capaciteit 4.3 KW Gasverbruik 315h Injector 28–30/37 mbar 1,02 markering BL Injector 50 mbar 0,88 mm/markering AH Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar Aanbevolen gasflessen Propaan max. 10 kg Zijbrander CE 0063 Gassoort Propaan/Butaan 30/31 Capaciteit 3.8 KW Gasverbruik 276 g/h Injector 28–30/37 mbar 0,98 mm/markering BK Injector 50 mbar 0,85 mm/markering AG Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar Extra barbecuegedeelte CE 0063BT3928 Gassort LPG 30/31 Capaciteit 8.6 KW Gasverbruik 630 g/h Injector 28–30/37 mbar 0,90 mm/markering BM Injector 50 mbar 0,80 mm/markering AM Categorie I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT Elektronische ontsteking: Voor het gebruik van de elektrische ontsteking heeft u een batterij van het type AAA / 1.5 Volt nodig. Informatie over de temperatuurindicatie: De thermometer kan een afwijking hebben van +/- 10%. OUTDOORCHEF werkt voortdurend aan de ontwik- keling en verbetering van zijn producten. OUTDOOR- CHEF behoudt zich daarom het recht voor design en/of productspecificaties te wijzigen zonder vooraf- gaande aankondiging. OUTDOORCHEF-barbecuetijdentabel Bereiding van grote stukken vlees, vis en gevogelte (trechter in normale stand, met gesloten deksel, benodigde accessoire: barbecuerooster). BELANGRIJK: de bereidingstijden kunnen +/– 10 tot 20 minuten variëren naargelang van de dikte en de vorm van het stuk vlees. Bereidingstijd voor een stuk van ca. 1 kg Op kleinste vlam (ca. 200° C tot 220° C) Varkensgebraad van de hals 45–60 minuten Varkenscarré 25–35 minuten Varkensfilet 15­ –25 minuten Kalfsbraadstuk 40–55 minuten Kalfscarré 55–70 minuten 102301_Manual_Gas_2011.indd 33 16.09.10 15:58
Pagina: 8
34 Runderentrecôte 20–40 minuten Runderrugstuk 30–40 minuten Runderfilet 12–25 minuten Lamscarré 25–35 minuten Lamsbout 30–45 minuten Lamsrugstuk 10–20 minuten Kip 45–60 minuten Gehaktbrood 30–45 minuten Entrecôte van ree 30–40 minuten Reerug (zonder bot) 10–20 minuten Zalm 10–20 minuten Bereiding op de geëmailleerde gietijzeren plaat (groter trechter in vulkaanstand, zonder deksel) Koteletten, hamburger 8–12 minuten Filet-medaillon, steak, kipfilet 5–10 minuten Braadworst 8–10 minuten Grote garnalen 3–6 minuten Hele vis 7–12 minuten Visfilet in aluminiumfolie 3–5 minuten Groenten, vruchten 5–10 minuten Champignons 3–5 minuten Bereiding op het barbecuerooster (groter trechter in normale stand, met gesloten deksel) Aardappelen in aluminiumfolie (middelgroot) 30–40 minuten Maïskolven in aluminiumfolie 20–30 minuten Tomaten 8–10 minuten Zachte groenten 15–25 minuten Hele ananas 25–35 minuten Aardappelgratin in schaal 25–40 minuten Cake 45–60 minuten Kaas- of vruchtenkoeken 40–60 minuten Bereiding in de universele pan (groter trechter in vulkaanstand, met of zonder deksel) Risotto volgens info op de verpakking Polenta volgens info op de verpakking Groentepannetje 15–20 minuten Soufflé (vruchten, groenten, enz.) 15–30 minuten DEZE GEBRUIKSAANWIJZING MOET DOOR DE EIGENAAR VAN DE BARBECUE WORDEN BEWAARD, EN OP ELK MOMENT ONDER HANDBEREIK ZIJN! Gebruiksaawijzing gaskogelbarbecues 2011_Art-Nr 19.110.24 102301_Manual_Gas_2011.indd 34 16.09.10 15:58
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
St-Tropez
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands