Outdoorchef Porto handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Porto. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: Porto
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Italiaans, Engels, Frans, Spaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 2
27
DE KOGELBARBECUE OP GAS
Van harte gefeliciteerd met uw Outdoorchef gasko-
gelbarbecue.
U bent nu in het bezit van de meest gezonde, veel-
zijdige en gemakkelijkste barbecue en wij wensen
u heel veel jaren barbecueplezier, vier jaargetijden
lang, want barbecueën hoeft zeker niet alleen maar
tijdens de zomermaanden.
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJK: noteer
als eerste het serienum-
mer van uw gaskogel-
barbecue, dat u kunt
vinden aan de binnen-
zijde van het bedie-
ningspaneel of op de
verpakking, op de ach-
terpagina van deze gebruiksaanwijzing. Dit serie-
nummer is belangrijk voor een probleemloze
afwikkeling van vragen, bestellingen van reser-
veonderdelen en eventuele garantieaanspraken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige
plaats. Hij bevat belangrijke informatie over vei-
ligheid, gebruik en onderhoud.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u
uw OUTDOORCHEF gaskogelbarbecue in gebruik
neemt.
Voor uw veiligheid
Iedere persoon die deze barbecue gebruikt, moet de
ontstekingsinstructies volledig en correct opvolgen.
Laat in geen geval kinderen deze barbecue gebruiken!
De montageadviezen van deze montagehandleiding
moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Ondeskun-
dige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Houd
lichtontvlambare vloeistoffen, materialen en reserve
gastanks niet in de buurt van de barbecue. Plaatsdeze
barbecue en/of reserve gastanks nooit op in een geslo-
ten ruimte waar geen goede ventilatie is.
Lees voordat u uw de kogelbarbecue op gas in gebruik
gaat nemen, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Deze barbecue is uitsluitend bestemd voor gebruik bui-
ten, in de open lucht. Houd deze barbecue op een vei-
lige afstand, tenminste 1 meter, van lichtontvlambare
objecten en materialen.
Gasflessen
Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulge-
wicht van 7,5 kg op de bodemplaat geplaatst worden.
Plaats de fles op de daarvoor aangegeven plaats, zie de
montagehandleiding. De meegeleverde flesriem dient
ter bevestiging.
Zorg ervoor dat de geschroefde delen lekvrij zijn. Doe
een «gaslektest» voordat u de barbecue aansteekt
en na iedere vervanging van de gasfles. Gasflessen
mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen
boven de 50 ˚C. Gasflessen mogen niet geplaatst wor-
den in een afgesloten ruimte of in een kelder, Volg altijd
de veiligheidsinstructies op de gasfles op.
Veiligheidsinstructies
Neem de barbecue in gebruik, zoals beschreven in het
hoofdstuk «Instructies voor het ontsteken».
• Uitsluitend voor gebruik buiten, in de open lucht.
• Gebruik de barbecue nooit onder een afdak.
• LET OP: sommige delen van deze barbecue worden
heet. Houd deze barbecue buiten het bereik van
kleine kinderen.
• Laat de barbecue nooit onbeheerd achter als deze
aan staat.
• Barbeceus die uitgerust zijn met zwenkwielen,
mogen niet over een ongelijke ondergrond gereden
worden.
• Draag beschermende handschoenen bij het aanra-
ken van hete delen.
• Na gebruik draait u de controleknop van de barbe-
cue in de «OFF»-positie en sluit u de gastoevoer op
de gasfles af.
• Zorg, voordat u de gasfles vervangt, dat de contro-
leknop van de barbecue in de «OFF»-positie staat
en dat de gasfles is afgesloten. BELANGRIJK: houd
ontstekingsbronnen verwijderd van de barbecue.
• Na iedere vervanging van de gasfles dient u een
gaslektest uit te voeren om er zeker van te zijn dat
er geen gas lekt.
• Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit direct
de gastoevoer van de gasfles af, draai de controle-
knop van de barbecue in de «OFF»-positie en laat
de aansluitingen controleren door uw gasvakman.
• Indien de slang beschadigd is, deze onmiddellijk ver-
vangen. De gasslang moet altijd vrij zijn van scherpe
bochten, knopen of knikken. Denk eraan dat u altijd
de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u
de gasslang loskoppelt of vervangt.
• Zorg ervoor dat er altijd een onbelemmerde en
goede luchtstroom is.
• BELANGRIJK: zorg ervoor dat de gasslang niet in
direct contact komt met hete delen van de barbe-
cue. Ook mag er geen knik of draai in de slang zit-
ten. Vergeet niet de gasregelknop en de gastoevoer
dicht te draaien voordat u de slang verwijderd.
• Advies van OUTDOORCHEF: vervang de slang en
de gasdrukregelaar elke 2-3 jaar.
102301_Manual_Gas_2011.indd 27 16.09.10 15:58
Pagina: 3
28
• Blokkeer nooit het grote ronde luchtaanzuigingsgat
in de bodem van het bekken of de 6 luchtsleuven
in het deksel. Verander niets aan de gashendel, de
ontstekingsbeveiliging, de brander of andere delen
van de barbecue. Als u een storing vermoedt, neem
dan contact op met de vakman.
• De barbecue wordt geleverd met de passende
gasslang/gasdrukregelaar, die absoluut verwijderd
moet blijven van de hete oppervlakken van de bar-
becue, en die niet verdraaid mag worden. Slang en
regelaar voldoen aan de desbetreffende landelijke
voorschriften.
• Neem contact op met de dealer indien de volledige
temperatuur niet wordt bereikt en er een vermoe-
den bestaat dat de gastoevoer geblokkeerd is.
• Als de barbecue niet voldoende werkt of als er niet
voldoende gas toegevoerd kan worden neem dan
altijd contact op met uw gasleverancier!
• Gebruik de barbecue alleen op een stevige, niet
brandbare ondergrond. Plaats de barbecue tijdens
gebruik nooit op hout of andere brandbare opper-
vlakken. Houd de barbecue verwijderd van brand-
bare materialen.
• Voorkom te grote warmteverschillen op de granie-
ten delen van de barbecue.
• Berg de barbecue nooit op in de buurt van brand-
bare vloeistoffen of materialen. Als u de barbecue
binnen opbergt, zorg er dan altijd voor dat de gas-
fles van de barbecue is losgekoppeld. De gasfles
moet altijd in een open, goed geventileerde ruimte
en buiten het bereik van kinderen worden geplaatst.
• Als de barbecue niet wordt gebruikt moet hij, nadat
hij geheel is afgekoeld, met een afdekhoes worden
beschermd tegen invloeden van buitenaf. Afdek-
hoezen zijn verkrijgbaar bij uw barbecueleverancier.
Testen op gaslekken
WAARSCHUWING: Gebruik geen ontstekingsbron-
nen in de buurt van de plaats waar de test gedaan
wordt en houd deze ervan verwijderd - dit geldt ook
voor roken! Controleer nooit op lekkage met een
brandende lucifer of een vlam! Voer de controle altijd
buitenshuis uit.
1. Zet de bedieningsknop in de stand «OFF»
2. Draai de gasfleskraan open en controleer alle
gasaansluitingen (verbinding glasfles/gasdrukre-
gelaar/gasslang/gastoevoer/verbinding ventiel)
door er met een borsteltje een 50/50 oplossing
van vloeibare zeep en water op te smeren of spuit
er een speciale lektest spray op.
3. Bij lekkage ontstaan er bellen in de zeepoplossing.
BELANGRIJK: de barbecue mag niet gebruikt
worden voordat de lekkage verholpen is. Sluit de
gasfleskraan.
4. De lekkage moet indien mogelijk verholpen wor-
den door de verbindingen strakker aan te draaien
of door het vervangen van defecte onderdelen.
5. Herhaal de punten 1 en 2.
6. Raadpleeg een bevoegde gastechnicus als de lek-
kage blijft voortduren.
N.B: Voer altijd een controle op lekkage uit wanneer
de gasfles aangesloten of vervangen wordt en ieder
jaar aan het begin van het barbecueseizoen.
Verklaring van de tekens
op het bedieningspaneel
trechter alleen op het bedieningsconsol
van de barbecue
Trechterposities
normale positie
vulkaanpositie
barbecueën zonder deksel
barbecueën met gesloten deksel
Warmtestanden
laag vermogen LOW
gemiddeld vermogen MEDIUM
volledig vermogen HIGH
Systeem van de brander van de barbecue
Modellen met één ringbrander:
De brander bereikt de maximale temperatuur op
stand en de minimale temperatuur op stand .
Modellen met twee ringbranders:
De grote brander bereikt de maximale temperatuur
op stand en de minimale temperatuur op stand
. Deze brander wordt gebruikt voor de middel tot
hogere temperaturen. De kleine ringbrander is er
voor koken op lage temperaturen en kan maar mini-
maal geregeld worden. Het verschil tussen en
102301_Manual_Gas_2011.indd 28 16.09.10 15:58
Pagina: 4
29
is erg klein en haast niet waarneembaar. Het bereikt
temperaturen tussen de 100 en 120°C.
Brandersysteem extra barbecuegedeelte
Beide branders zijn identiek, en bereiken hun hoogste
vermogen op stand , hun kleinste vermogen op
stand . Het systeem is geschikt voor gebruik in het
gemiddelde tot hoge temperatuurbereik.
Vóór het eerste gebruik van de barbecue:
1. Reinig alle delen die met de voedingsmiddelen in
aanraking komen.
2. Voer altijd voordat u uw gasbarbecue in gebruik
neemt de gaslektest uit zoals staat omschreven in
het hoofdstuk «Testen op gaslekken». Doe dit
ook als uw gaskogelbarbecue al door de dealer
gemonteerd werd is geleverd.
3. Laat de kogelvormige barbecue ongeveer 20 tot
25 minuten opwarmen in stand .
Instructies voor het ontsteken
1. Controleer of alle verbindingen tussen gasslang,
gasdrukregelaar en gasfles goed zijn vastge-
schroefd. (Ga te werk volgens de instructies onder
«Testen op gaslekken»).
2. Open het barbecuedeksel. OPGELET: Ontsteek de
barbecue nooit met gesloten deksel.
3. Open de gastoevoer aan de gasfles.
4a. Bij modellen met enkele brander: druk de gas­
regelknop in en draai deze tegen de richting van de
wijzers van de klok in de positie . Druk op de
zwarte ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot
de vonk overspringt en het gas brandt.
4b. Bij modellen met dubbele brander: druk de gasre-
gelknop van de kleine brander in en draai deze
tegen de richting van de wijzers van de klok in de
positie . Druk op de zwarte ontstekingsknop
en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en
het gas brandt.
of
Druk op de gasregelknop van de grote brander
(rechter knop) en draai deze tegen de richting van
de wijzers van de klok in de positie . Druk op
de zwarte ontstekingsknop en houd deze ingedrukt
tot de vonk overspringt en het gas brandt.
5. Indien de brander niet ontsteekt, draai de gasregel-
knop dan op «OFF» en wacht twee minuten, zodat
onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna punt
4.
6. Indien de barbecue niet aangaat na 3 pogingen,
lees dan het hoofdstuk «Problemen oplossen» goed
door om de oorzaak te vinden.
Aansteekinstructies
City Gas en zijbrander
1. Controleer of alle verbindingen tussen gasslang,
gasdrukregelaar en gasfles goed zijn vastge-
schroefd. (Ga te werk volgens de instructies onder
«Testen op gaslekken»).
2. Verwijder het barbecuedeksel of verwijder de
afdekplaat van de zijbrander. OPGELET: ontsteek
de barbecue nooit met gesloten deksel.
3. Open de gastoevoer aan de gasfles.
4. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de
richting van de wijzers van de klok naar de positie
. Druk meermaals op de rode ontstekings-
knop tot het gas ontbrandt.
5. Indien de brander niet ontsteekt, draai de gasregel-
knop dan op «OFF» en wacht twee minuten, zodat
onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna
punt 4.
6. Indien de barbecue of zijbrander na 3 pogingen
nog niet aangaat, lees dan zorgvuldig het hoofd-
stuk «Problemen oplossen» om de oorzaak te vin-
den.
7. Sluit de afdekplaat pas na het afkoelen van de zij-
brander!
Aansteekinstructies voor het extra
barbecuegedeelte bij de Venezia
1. Controleer of alle verbindingen tussen gasslang,
gasdrukregelaar en gasfles goed zijn vastge-
schroefd. (Ga te werk volgens de instructies onder
«Testen op gaslekken»).
2. Verwijder de granieten afdekplaat van het extra
barbecuegedeelte en plaats deze onder het zijpla-
teau in de daarvoor bestemde houder. LET OP:
Steek de barbecue nooit aan met gesloten dek-
sel / granieten afdekplaat.
3. Open de gastoevoer aan de gasfles.
4. Druk de rechter of linker gasregelknop in en draai
deze tegen de wijzers van de klok in naar stand
. Druk op de ontstekingsknop en houd deze
ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt.
6. Als het niet lukt, de brander van het extra barbe-
cuegedeelte na 3 pogingen in gebruik te nemen,
controleer dan de oorzaken (zoals beschreven in
het hoofdstuk «Probleemoplossing»).
7. Volg punt 4 om de tweede brander aan te zetten.
8. Bedek het extra barbecuevlak pas met de granieten
plaat als het volledig is afgekoeld.
Gebruiksaanwijzing voor het barbecueën
op de gaskogelbarbecue
Zo eenvoudig is het
1. Bepaal de positie van de grote trechter: nor-
male positie voor barbecueën, bakken en garen.
Vulkaanpositie voor koken en braden. LET OP:
gebruik altijd hittebestendige handschoenen om
tijdens het barbecueën de positie van de trech-
ter te veranderen.
2. Kies, indien nodig, het passende accessoire.
102301_Manual_Gas_2011.indd 29 16.09.10 15:58
Pagina: 5
30
Op de gietijzeren plaat
grote trechter: vulkaanpositie
barbecuerooster: verwijderen en ver-
vangen door gietijzeren plaat
deksel: verwijderen
optionele accessoire: gietijzeren plaat
Ideaal voor snel te bereiden gerechten (steak, worst,
enz.), voor pannenkoeken en spiegeleieren. Door de
vulkaanpositie van de grote trechter wordt de hitte
gelijkmatig over de gietijzeren plaat verdeeld. Daar-
door worden de poriën van het vlees onmiddellijk
dichtgeschroeid en het vlees blijft het sappig.
Plaats de gietijzeren plaat op de trechter (vulkaanpo-
sitie). Steek de brander aan, draai de gasregelknop
naar en laat de gietijzeren plaat ongeveer 10
minuten zonder deksel voorverwarmen, voordat u
begint te barbecueën.
in de gietijzeren pan (NIET geschikt voor de City Grill)
grote trechter: vulkaanpositie
barbecuerooster: verwijderen en ver-
vangen door gietijzeren pan
deksel: verwijderen
optionele accessoire: gietijzeren pan
Plaats de gietijzeren pan op de trechter. Steek de
brander aan en draai de gasregelknop naar en
laat de gietijzeren pan ongeveer 10 minuten (met
gesloten deksel) voorverwarmen. Bak dan verder vol-
gens de temperatuuropgave van uw recept op stand
, of .
Bakken
Op de pizzaplaat
grote trechter: normale positie
barbecuerooster: normale stand
deksel: gesloten
optionele accessoire: pizzaplaat
Verwarmen op gedurende 10 tot 15 minuten,
met gesloten deksel. Leg de pizzaplaat met pizza,
brood of gebak op de barbecue en sluit de deksel.
Bak dan verder volgens de temperatuuropgave van
uw recept op stand , of .
Op de steen voor pizza en brood (NIET geschikt voor
de City Grill)
grote trechter: normale positie
barbecuerooster: normale stand
deksel: gesloten
optionele accessoire: steen voor pizza
en brood
3. Barbecue met gesloten deksel 10 tot 15 minuten
voorverwarmen op stand .
4. Draai na het barbecueën de gasbedieningsknop
naar de stand «OFF». Draai daarna de gasfles-
kraan dicht. Ook bij lege flessen moet de gasfles-
kraan altijd gesloten zijn.
Aan de hand van de volgende voorbeelden verklaren
wij u het gebruik van de twee trechterposities en de
keuze van accessoires. De exacte bereiding van de
gerechten is afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur
en kan naar wens worden aangepast.
Barbecueën, braden & garen
Op grillrooster
grote trechter: normale positie
barbecuerooster normale stand
deksel: gesloten
Voor braadstukken of hele kippen
10 minuten met gesloten deksel voorverwarmen op
de stand . U hoeft het vlees niet te draaien of
een draaispit te gebruiken, dankzij de trechtertechno-
logie. De hitte van de gasbrander stijgt op langs de
binnenzijde van de barbecuekogel en verdeelt zich
gelijkmatig over de gehele kogel. Leg het te barbe-
cueën voedsel op het voorverwarmde barbecueroos-
ter en sluit de deksel. Laat altijd enige ruimte tussen
de stukken vlees die gegrild worden. Door het deksel
op de barbecue te houden, wordt het vlees aan alle
zijden gebruind, de poriën sluiten zich sneller en het
sap blijft in het vlees. Ongeveer 5–10 minuten op de
grootste vlam, , aanbraden, vervolgens tempe-
ren tot en grillen tot het vlees gaar is.
Zie de OUTDOORCHEF-barbecuetabel voor de
exacte bereidingstijd voor de diverse barbecuege-
rechten. Daarbij moet rekening worden gehouden
met vleessoort en gewicht.
Om bij grotere stukken niets aan het toeval over
te laten, bevelen we het gebruik van de «Gourmet
Check» (meter van de kerntemperatuur) aan.
Voor kort braden, zoals steak, koteletjes en worstjes
Barbecue 10 minuten verwarmen op stand met
gesloten deksel. Braad het vlees met geopend deksel
op stand kort aan en leg het in het midden,
langs de rand van het grilrooster. Vervolgens legt u
het vlees in het midden van de barbecue, sluit het
deksel, temper tot en laat het vlees garen. Voor
een optimaal resultaat bevelen wij u de gietijzeren
plaat van OUTDOORCHEF aan.
102301_Manual_Gas_2011.indd 30 16.09.10 15:58
Pagina: 6
31
Plaats de pizza- en broodbaksteen in het midden van
het rooster. Ontsteek de brander en draai de glasre-
gelknop naar stand . Verhit de steen ca. 15–20
minuten met gesloten deksel voordat u met bakken
begint.
Bak dan verder volgens de temperatuuropgave van
uw recept op stand , of .
met de bakvorm
grote trechter: normale positie
barbecuerooster: normale stand
deksel: gesloten
optionele accessoire: bakvorm
Verwarm uw barbecue op stand 10 minuten,
met gesloten deksel, voor. Leg de bakvorm op uw
barbecue en sluit het deksel. Bak uw recept volgens
de temperatuurtabel af op stand , of .
Koken
Met de wok en wokhouder
(NIET geschikt voor de City Grill)
grote trechter: vulkaanpositie
barbecuerooster: verwijderen en ver-
vangen door wok en wokhouder
deksel: verwijderen
optionele accessoire: wok en wok-
houder
Plaats de wokhouder op de trechter. Ontsteek de
brander en draai de gasregelknop naar stand .
Zet de wok op de wokhouder en laat de barbecue
met open deksel ca. 10 minuten voorverwarmen.
Daarna kunt u beginnen met Chinese, Indische en
andere Oosterse gerechten.
Met de universele pan
grote trechter: vulkaanpositie
barbecuerooster: verwijderen en
­
vervangen door universele pan
deksel: verwijderen
optionele accessoire: universele pan
Plaats de universele pan op de trechter. Ontsteek de
brander en draai de gasregelknop naar stand .
Verwarm de universele pan ca. 10 minuten voor (zon-
der deksel), voordat u met koken begint.
Het bereiden van de gerechten kunt u opzoeken in
uw persoonlijke receptenbestand.
Koken en braden
In de gietijzeren pan (NIET geschikt voor de City Grill)
grote trechter: vulkaanpositie
barbecuerooster: verwijderen en ver-
vangen door de gietijzeren pan
deksel: verwijderen
optionele accessoire: gietijzeren pan
Plaats de gietijzeren pan op de trechter. Steek de
brander aan en draai de gasregelknop op stand
en laat de barbecue (met gesloten deksel) Ongeveer
10 minuten voorverwarmen. Het bereiden van de
gerechten kunt u opzoeken in uw persoonlijke recep­
tenbestand.
Koken en stoven
in de halve maan-gourmet
grote trechter: normale positie
barbecuerooster: standaard positie
deksel: gesloten
optionele accessoire: Halve maan-
Gourmet
Verwarm uw barbecue op stand 10 minuten
voor met gesloten deksel. Leg de Halve-maan-Gour-
met op het barbecuerooster. Het bereiden van de
gerechten kunt u opzoeken in uw persoonlijke
receptenbestand.
Meer informatie, tips en trucs vindt u in de kookboe-
ken van OUTDOORCHEF!
Barbecueën op het extra grilvlak
Verwarm de barbecue voor op de volle stand «HI»
gedurende ca. 10 minuten. Leg het te grillen gerecht
op het barbecuerooster en temper de temperatuur
naar uw wens, «LO» tot «HI».
Na het barbecueën
1. Draai de controleknop van de barbecue in de
«OFF»-positie.
2. Sluit de gastoevoer op de gasfles door de kraan
met de klok mee te draaien.
3. Laat de barbecue staan tot deze volledig is afge-
koeld en reinig de barbecue.
4. Plaats een passende afdekhoes over de barbecue.
Reiniging
Er hoeft maar weinig schoon gemaakt te worden
omdat het meeste vet afgevoerd wordt of verdampt.
Als de barbecue erg vuil is, steek dan de barbecue
aan op vol vermogen en laat deze ca. 10 minuten
branden. Om het barbecuerooster en de trechters
schoon te maken, moet u gebruik maken van een bar-
becueborstel, gebruik NOOIT een staalborstel.
102301_Manual_Gas_2011.indd 31 16.09.10 15:58
Pagina: 7
Voor een zeer grondige reiniging van het rooster en
de trechters kunt u een nylon spons gebruiken en
zeepwater gebruiken. U kunt ook gebruik maken van
de OUTDOORCHEF BARBECUEREINIGER.
Belangrijk: na gebruik van de ovenreiniger dient u
de barbecue volledig droog te maken door de bar-
becue op stand . Dit is niet nodig bij gebruik
van de Outdoorchef barbecuereiniger.
Extra barbecuegedeelte van de Venezia
Tussen de barbecuegangen hoeft slechts zeer beperkt
schoongemaakt te worden, omdat het meeste vet
verdampt of naar het opvangbakje wordt afgevoerd.
Gebruik voor het schoonmaken van het barbecue-
rooster een barbecueborstel met messing draden
(geen staalborstel). Verwijder het barbecuerooster en
maak de gietijzeren branders schoon. Tot slot kunt u
het opvangbakje eruit trekken en reinigen.
Belangrijk: Als u voor het reinigen schoonmaakmid-
delen gebruikt, moet u de barbecue na het schoon-
maken goed laten drogen. Om het droogproces te
versnellen, kunt u de barbecue inschakelen en een
paar minuten op de hoogste stand laten branden.
OUTDOORCHEF BBQ Cleaner – Gebruik:
Draag handschoenen en indien mogelijk een bril.
De barbecue of het accessoire in nog lichtjes warme
toestand grondig insproeien, 15–30 minuten laten
inwerken. Erg vuile oppervlakken een tweede maal
insproeien en grondig met water afspoelen en vervol-
gens afdrogen.
Onderhoud
Regelmatig onderhoud van de barbecue zorgt er voor
dat deze goed blijft functioneren. Controleer de gas-
toevoeronderdelen tenminste twee keer per jaar, dit
geldt ook als u de barbecue voor een langere tijd niet
gebruikt heeft. Spinnen en andere insecten, die voor
gebruik verwijderd moeten worden, kunnen verstop-
pingen veroorzaken. Controleer zo nu en dan, als de
barbecue veel over oneffen terrein wordt verplaatst of
alle bouten nog goed vastzitten.
Kijk de barbecue regelmatig na en controleer of alle
onderdelen vast zitten, deze kunnen los komen te zit-
ten door het verplaatsen van de barbecue over ruwe of
harde grond. Wanneer u de barbecue langere tijd niet
heeft gebruikt, dient u de diverse onderdelen te contro-
leren op lekkage voordat de barbecue gebruikt wordt.
Wanneer u twijfelt, neem dan contact op met de win-
kelier waar u de barbecue of de gasfles heeft gekocht.
Voordat u de barbecue voor de winterperiode opslaat,
is het aan te raden de metalen onderdelen eerst lichtjes
in te vetten om roestvorming te voorkomen. Na langere
opslag en minstens éénmaal gedurende het barbe­
cueseizoen dient u de slang te controleren op scheu-
ren, knikken, en andere vormen van beschadiging. Een
beschadigde slang MOET direct vervangen worden
zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Om zo lang mogelijk te genieten van een mooie en ver-
zorgde barbecue raden we aan alle houten delen één-
maal per jaar met houtolie te behandelenx, dit voor-
komt kromtrekken en barsten.
Voor een langere levensduur van uw barbecue, raden
wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld, om deze met
een passende hoes van OUTDOORCHEF te bescher-
men tegen invloeden van buitenaf. Om een hoge lucht-
vochtigheid te voorkomen, raden wij u aan de hoes na
een regenbui te verwijderen.
Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer.
Oplossen van problemen
Gas ontbrandt niet
• Controleer of de glasfles geopend is
• Controleer of de gasfles voldoende gas bevat
• Controleer of de vonken van de elektrode naar de
brander overspringen.
Geen vonken
• Controleer of de batterij goed geplaatst is (bij een
elektronische ontsteking met batterijen)
• De afstand tussen brander en elektrode mag slechts
5–8 mm bedragen
• Controleer of de kabel bij de elektrische ontste-
king en de elektrode zijn aangebracht en stevig
geplaatst zijn
• Plaats een nieuwe batterij in de elektrische ontste-
king. Type AAA [LR03] 1.5 volt) bij barbecues met
elektronische ontsteking.
Indien het probleem met bovenstaande niet opgelost
kan worden, dient u contact op te nemen met uw leve-
rancier.
Garantiebepalingen
OUTDOORCHEF biedt een garantie voor gebreken
aan onderdelen en op de productie- en verwerkings-
kwaliteit, die voor de volgende perioden van toepas-
sing zijn:
• 3 jaar op geëmailleerde kogels (onderste gedeelte
en deksel) en onderdelen van roestvrij staal
• 2 jaar op alle overige onderdelen
Garantieaanspraken kunnen, alleen met het aankoop-
bewijs, worden ingediend bij de desbetreffende dea-
lers. De garantie bij schade aan het emaille wordt
slechts binnen een meldingstermijn van 30 dagen
vanaf de aankoopdatum voor 100% aanvaard. Deze
garantie geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog
niet eerder zijn gebruikt.
32
102301_Manual_Gas_2011.indd 32 16.09.10 15:58
Pagina: 8
33
Voor de volgende punten wordt geen garantie gege-
ven:
• oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurverschil-
len in het emaille
• defecten, die zijn ontstaan door verkeerd respectie-
velijk nalatig gebruik zoals ondeskundige installatie
• kleurveranderingen evenals roestvorming en een
roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondes-
kundig gebruik van chemische stoffen
• defecten op grond van wijziging van het apparaat,
gebruik van de barbecue voor een ander doel dan
bestemd of moedwillige beschadiging
• defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onder-
houds- en/of reparatiewerkzaamheden
• schade door het niet uitvoeren van het normale routi-
nematige onderhoud
• schade die tijdens het transport is ontstaan
• schade ontstaan door overmacht
• normale slijtage van barbecuerooster, trechter, bran-
der, thermometer, ontsteking, elektrode, ontste-
kingskabel, gasslang en gasdrukregelaar
• met de garantie verband houdende montage- en
transportkosten
• schade ontstaan door slijtage door professioneel
gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeenkomsten,
enz.)
Technische informatie
Ascona, Como, GEO, Monaco, Montreux, Paris, Paris
Deluxe Roma, Roma Deluxe, St-Tropez, Venezia
CE 0063
Gassoort Propaan/Butaan 30/31
Vermogen
– kleine brander 1.20 KW
– grote brander 8.50 KW
Gasverbruik 702 g/h
28–30/37 mbar
Sproeier kleine brander 0,55 mm/markering BF
Sproeier grote brander 1,47 mm/markering BT
50 mbar
Sproeier kleine brander 0,48 mm/markering AF
Sproeier grote brander 1,27 mm/markering AT
Gasdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar
Aanbevolen gasflessen Butaan max. 13 kg
propaan max.10,5 kg
Leon
CE 0063
Gassoort Propaan/Butaan 30/31
Capaciteit 8.50 KW
Gasverbruik 612 g/h
Injector 28–30/37 mbar 1,47 mm/markering BT
Injector 50 mbar 1,27 mm/markering AT
Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar
Aanbevolen gasflessen Propaan max. 10 kg
Ambri, Delta, Milano, Munich, Porto
CE 0063
Gassoort LPG 30/31
Capaciteit 5.40 KW
Gasverbruik 389 g/h
Injector 28–30/37 mbar 1,15 mm/markering BN
Injector 50 mbar 1,02 mm/markering AN
Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar
Aanbevolen gasflessen Propaan max. 10 kg
City Gas
CE 0063
Gassoort Propaan/Butaan 30/31
Capaciteit 4.3 KW
Gasverbruik 315h
Injector 28–30/37 mbar 1,02 markering BL
Injector 50 mbar 0,88 mm/markering AH
Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar
Aanbevolen gasflessen Propaan max. 10 kg
Zijbrander
CE 0063
Gassoort Propaan/Butaan 30/31
Capaciteit 3.8 KW
Gasverbruik 276 g/h
Injector 28–30/37 mbar 0,98 mm/markering BK
Injector 50 mbar 0,85 mm/markering AG
Werkdruk Butaan 28 mbar, propaan 37 mbar
Extra barbecuegedeelte
CE 0063BT3928
Gassort LPG 30/31
Capaciteit 8.6 KW
Gasverbruik 630 g/h
Injector 28–30/37 mbar 0,90 mm/markering BM
Injector 50 mbar 0,80 mm/markering AM
Categorie
I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU
I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT
Elektronische ontsteking:
Voor het gebruik van de elektrische ontsteking heeft
u een batterij van het type AAA / 1.5 Volt nodig.
Informatie over de temperatuurindicatie:
De thermometer kan een afwijking hebben van +/-
10%.
OUTDOORCHEF werkt voortdurend aan de ontwik-
keling en verbetering van zijn producten. OUTDOOR-
CHEF behoudt zich daarom het recht voor design
en/of productspecificaties te wijzigen zonder vooraf-
gaande aankondiging.
OUTDOORCHEF-barbecuetijdentabel
Bereiding van grote stukken vlees, vis en gevogelte
(trechter in normale stand, met gesloten deksel,
benodigde accessoire: barbecuerooster).
BELANGRIJK: de bereidingstijden kunnen +/– 10 tot
20 minuten variëren naargelang van de dikte en de
vorm van het stuk vlees.
Bereidingstijd voor een stuk van ca. 1 kg
Op kleinste vlam (ca. 200° C tot 220° C)
Varkensgebraad van de hals 45–60 minuten
Varkenscarré 25–35 minuten
Varkensfilet 15­
–25 minuten
Kalfsbraadstuk 40–55 minuten
Kalfscarré 55–70 minuten
102301_Manual_Gas_2011.indd 33 16.09.10 15:58
Pagina: 9
34
Runderentrecôte 20–40 minuten
Runderrugstuk 30–40 minuten
Runderfilet 12–25 minuten
Lamscarré 25–35 minuten
Lamsbout 30–45 minuten
Lamsrugstuk 10–20 minuten
Kip 45–60 minuten
Gehaktbrood 30–45 minuten
Entrecôte van ree 30–40 minuten
Reerug (zonder bot) 10–20 minuten
Zalm 10–20 minuten
Bereiding op de geëmailleerde gietijzeren plaat
(groter trechter in vulkaanstand, zonder deksel)
Koteletten, hamburger 8–12 minuten
Filet-medaillon, steak, kipfilet 5–10 minuten
Braadworst 8–10 minuten
Grote garnalen 3–6 minuten
Hele vis 7–12 minuten
Visfilet in aluminiumfolie 3–5 minuten
Groenten, vruchten 5–10 minuten
Champignons 3–5 minuten
Bereiding op het barbecuerooster
(groter trechter in normale stand,
met gesloten deksel)
Aardappelen in aluminiumfolie
(middelgroot) 30–40 minuten
Maïskolven in aluminiumfolie 20–30 minuten
Tomaten 8–10 minuten
Zachte groenten 15–25 minuten
Hele ananas 25–35 minuten
Aardappelgratin in schaal 25–40 minuten
Cake 45–60 minuten
Kaas- of vruchtenkoeken 40–60 minuten
Bereiding in de universele pan
(groter trechter in vulkaanstand,
met of zonder deksel)
Risotto volgens info op de verpakking
Polenta volgens info op de verpakking
Groentepannetje 15–20 minuten
Soufflé (vruchten, groenten, enz.) 15–30 minuten
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING MOET DOOR DE
EIGENAAR VAN DE BARBECUE WORDEN BEWAARD,
EN OP ELK MOMENT ONDER HANDBEREIK ZIJN!
Gebruiksaawijzing gaskogelbarbecues 2011_Art-Nr
19.110.24
102301_Manual_Gas_2011.indd 34 16.09.10 15:58

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Outdoorchef Porto.

Stel een vraag over de Outdoorchef Porto

Heb je een vraag over de Outdoorchef Porto en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Porto. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Porto zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.