Outdoorchef Kensington 480 G handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Kensington 480 G. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: Kensington 480 G
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 40
41
GEBRUIKSAANWIJZING
BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID
Elke persoon die deze grill bedient, moet de juiste werkwijze voor de ontsteking kennen en volgen.
Kinderen mogen de grill niet bedienen. Neem de aanwijzingen voor de montage in de montagehandleiding goed in acht. Een onvakkundige
montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Plaats geen ontvlambare vloeistoffen en materialen of reservegasflessen in de buurt van de grill. Zet
de grill of de gasfles(sen) nooit in een gesloten ruimte zonder verluchting.
Lees deze handleiding volledig door voordat u de gaskogelgrill in gebruik neemt. De grill mag alleen buiten worden gebruikt en moet op een
veiligheidsafstand van minstens 1,5 m van brandbare voorwerpen blijven.
GASFLESSEN
• Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulgewicht van 7.5 kg op de bodemplaat worden geplaatst. Positioneren zet de fles op de
daartoe voorziene plaats, zie MONTAGEHANDLEIDING. (Bij het model Kensington 480 G mag er ondanks bodemplaat geen gasfles op
worden geplaatst.)
• De meegeleverde flesriem of de voorziene gasfleshouder dient voor de bevestiging. Let erop dat er geen lekke schroefverbindingen zijn. (Afb. 2A)
• Voer voor iedere ingebruikneming en telkens wanneer u de gasfles hebt verwisseld een CONTROLE OP LEKKAGES uit.
• Stel gasflessen niet bloot aan een temperatuur van meer dan 50° C en bewaar ze nooit in een gesloten ruimte of in een kelderverdieping.
• Neem de veiligheidsvoorschriften die op de gebruikte gasflessen aangeduid zijn altijd in acht en leef ze na.
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Deze gebruiksaanwijzing moet door de eigenaar worden bewaard en moet altijd beschikbaar zijn.
Neem de barbecue in gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN.
• “Alleen buiten gebruiken.”
• “Lees de instructies voor ingebruikname.”
• “WAARSCHUWING: Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. Houdt jonge kinderen op afstand.”
• “Dit toestel gedurende gebruik verwijdert houden van ontvlambare materialen.”
• “Toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.”
• “Gastoevoer op de gasfles afsluiten na gebruik.”
• Gebruik de grill nooit onder een afdak.
• Apparaten die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een oneffen ondergrond of over trappen gereden worden.
BELANGRIJK:
Noteer als eerste het serienummer van uw gaskogelbarbecue op de achterzijde van deze
gebruiksaanwijzing. Afhankelijk van het model vindt u het nummer op de gegevenssticker
die zich ofwel op het gestel of op de bodemplaat van de barbecue bevindt.
Het artikelnummer en de benaming van uw gaskogelbarbecue staan op de welkomstkaart die
zich in de documentenmap bevindt.
Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afwikkeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen
en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over de veiligheid,
het gebruik en het onderhoud.
LOGIN CARD
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28,
8052 Zürich - Switzerland
Created by
ANB
Realised by
GOT
Version date
09.07.2015
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM
File name
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
Label size 45x105
16.06.2014
50 mbar
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
30/37 mbar
Cat.I
Made in China
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
Made in China
00137
37
nl
Pagina: 41
OUTDOORCHEF.COM
42
• Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen.
• Draai de gasregelknop na het grillen altijd uit en sluit de gastoevoer op de gasfles af.
• Let er bij het vervangen van de gasfles op dat de regelknop voor de gastoevoer op uit staat en controleer of de gastoevoer op de gasfles
is gesloten. BELANGRIJK: Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden.
• Controleer na het aansluiten van een nieuwe gasfles de verbindingsdelen volgens de handleiding CONTROLE OP LEKKAGES.
• Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit de gastoevoer van de gasfles dan direct af en sluit de gastoevoer op de gasfles. Laat de
gasvoerende delen door een gastechnicus controleren.
• Als de gasslang beschadigingen of tekenen van slijtage vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen. De slang mag geen knikken of
scheuren vertonen. Denk erom dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de gasslang loskoppelt.
• Wissel de slang en de gasdrukregelaar na iedere gebruiksduur van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Let erop dat de gasdrukregelaar en de
slang aan de overeenkomstige EN-normen voldoen.
• De aanbevolen lengte van de gasslang bedraagt 90 cm en mag niet langer zijn dan 150 cm.
• Blokkeer nooit de grote ronde luchtaanzuigopening op de bodem van het bekken, of de ventilatiesleuven in het deksel. De verluchtingsope-
ningen van de gasflesruimte mogen in geen geval worden gesloten of afgedekt.
• “Toestel niet aanpassen of modificeren.”
• Breng geen wijzigingen aan de gaskraan, de ontstekingsbeveiliging, aan de brander of aan andere delen van de grill aan. Als u een storing
vermoedt, neem dan contact op met een vakman.
• De grill wordt met de passende gasslang en gasdrukregelaar geleverd. Houd de gasslang uit de buurt van de warme buitenvlakken van de
grill. De slang mag niet worden verdraaid. De slang moet bij grillmodellen die over een slanggeleiding beschikken altijd in deze geleiding
worden bevestigd.
• De slang en de regelaar voldoen aan de betreffende nationale voorschriften en de EN-norm.
• Als het volle vermogen niet wordt bereikt en u vermoedt dat de gastoevoer verstopt is, wendt u dan tot een gastechnicus.
• Gebruik de grill alleen op een vaste en stevige ondergrond. Plaats de grill tijdens het gebruik nooit op een houten vloer of op andere
brandbare oppervlakken. Houd de grill uit de buurt van brandbare materialen.
• Vermijd bij apparaten met granietplaten een temperatuurschok van de plaat.
• Bewaar de grill niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of materialen.
• Als de grill tijdens de winter in een ruimte binnen bewaard wordt, moet de gasfles absoluut worden verwijderd. Bewaar de gasfles altijd in
een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen.
• Plaats de grill voor de inbedrijfstelling op een plaats waar deze afgeschut staat voor wind.
• Als de grill niet wordt gebruikt, moet deze, nadat ze is afgekoeld, met een afdekhoes tegen de weersomstandigheden worden beschermd.
Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer.
• Om opslagvocht te vermijden, moet u de afdekhoes na hevige regen verwijderen.
CONTROLE OP LEKKAGES
WAARSCHUWING: Tijdens de controle op lekkages mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. Dit geldt ook voor het roken.
Controleer de dichtheid nooit met behulp van een brandend lucifertje of een open vlam en voer deze controle altijd buiten uit.
1. De gasregelknop moet op positie (grafiek paneel positie 0 invoegen) staan.
2. Open de gastoevoer op de fles en strijk alle gasvoerende delen (de verbinding aan de gasfles/de gasdrukregelaar/de gasslang/
de gasingang/de verbinding aan de klep) met een zeepoplossing van 50% vloeibare zeep en 50% water in. U kunt ook een spray voor
lekopsporing gebruiken. (Afb. 2B)
3. Een blaasvorming van de zeepoplossing wijst op een lekkage. BELANGRIJK De grill mag pas worden gebruikt als alle lekkages verholpen
zijn. Sluit de gastoevoer op de gasfles.
4. Verhelp de gaslekken door de verbindingen aan te draaien als dat mogelijk is, of vervang de defecte delen.
5. Herhaal de stappen 1 en 2.
6. Als de lekkages niet verholpen kunnen worden, wendt u dan tot een bevoegde gastechnicus.
AANWIJZING: Voer de CONTROLE OP LEKKAGES uit na iedere aansluiting of vervanging van de gasfles en aan het begin van het
grillseizoen.
Pagina: 42
43
VERKLARING VAN DE TEKENS OP DE BEDIENINGSCONCOLE
BRANDERSYSTEEM VAN DE KOGEL
Model met een ringbrander (Afb. 1A)
De ringbrander bereikt op stand het hoogste vermogen en op het laagste vermogen.
Model met twee ringbranders (Afb. 1B)
De grootste ringbrander bereikt op stand het hoogste vermogen en op het laagste vermogen. Hij is voorzien voor toepassingen voor het
matige tot hoge temperatuurbereik.
De kleine ringbrander is voorzien voor het garen op lage temperaturen en kan maar in geringe mate worden geregeld. Het verschil tussen
en is niet zichtbaar. De kleine ringbrander bereikt een temperatuur van ca. 100 tot 120° C.
Brandersysteem van het bijkomende grillvlak bij de VENEZIA 570 G (Afb. 1C)
Beide branders zijn identiek. Ze bereiken op stap het hoogste vermogen en op het laagste vermogen. Ze zijn voorzien voor toepassingen
voor het matige tot hoge temperatuurbereik.
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1. Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen.
2. Controleer alle gasvoerende delen zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE OP LEKKAGES. Doe dit ook als uw gaskogelgrill door
de handelaar gemonteerd werd geleverd.
3. Laat de grill ca. 20–25 minuten op stand uitbranden.
Warmtestanden en ontsteking
: Uit posite
: laag vermogen
: matig vermogen
: vol vermogen
: Ontsteking
: Ontsteker
Positionering van de EASY FLIP trechter
Directe positie van de EASY FLIP trechter
Indirecte positie van de EASY FLIP trechter
Pagina: 43
OUTDOORCHEF.COM
44
HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN
1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies
in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES.)
2. Open het grilldeksel. LET OP: Ontsteek de grill nooit met gesloten deksel.
3. Open de gastoevoer op de gasfles.
4a. Model met een ringbrander:
Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd
deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. (Afb. 1D)
4 b. Model met twee ringbranders en afzonderlijke ontstekingsknop:
druk de gasregelknop van de grote ringbrander in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand .
Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt.
Of druk de gasregelknop van de kleine ringbrander (linkerknop) in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand .
Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. (Afb. 1E)
4 c. Model met twee ringbranders zonder afzonderlijke ontstekingsknop:
druk de gasregelknop van de grote ringbrander in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand .
Houd de gasregelknop ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. (Afb. 1F)
Of druk de gasregelknop van de kleine ringbrander (linkerknop) in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand .
Houd de gasregelknop ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt.
5. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op ; Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervlie-
gen. Herhaal vervolgens punt 4
6. als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN
PROBLEMEN beschreven).
HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN VAN DE P-420 G / P-420 G MINICHEF
1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies
in het hoofdstuk “CONTROLEREN OP LEKKAGES”).
2. Open het grilldeksel. LET OP: Ontsteek de grill nooit met gesloten deksel.
3. Open de gastoevoer op de gasfles.
4. Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk de rode ontstekingsknop meermaals in
en houd deze ingedrukt tot het gas ontbrandt. (Afb. 1G)
5. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan
vervliegen. Herhaal vervolgens punt 4
6. Als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN
PROBLEMEN beschreven).
HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN VAN HET BIJKOMENDE GRILLVLAK BIJ DE VENEZIA 570 G
1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies
in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES).
2. Verwijder de granietafdekking van het bijkomende grillvlak en plaats deze onder het zijvlak in de daartoe voorziene houder. LET OP: Steek
de grill nooit aan met gesloten granietafdekking.
3. Open de gastoevoer op de gasfles.
4. Druk op de rechter en linker gasregelknop en draai deze tegen de wijzers van de klok in op stand . Druk op de ontstekingsknop en
houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. (Afb. 1H)
5. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen.
Herhaal vervolgens punt 4
6. Als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN
PROBLEMEN beschreven).
7. Om de tweede brander te starten, volgt u punt 4.
8. Bedek het bijkomend grillvlak pas met de granietplaat als het vlak volledig is afgekoeld.
Pagina: 44
45
HET EASY FLIP TRECHTERSYSTEEM MAAKT TWEE GRILLEN UIT EEN
Het hart van de OUTDOORCHEF gaskogelgril heet EASY FLIP trechter en weerspiegelt de innovatiekunst van de
OUTDOORCHEF ingenieurs.
De EASY FLIP trechter biedt u de mogelijkheid om de warmteverdeling op enkele seconden tijd van direct naar indirect te veranderen. Tegelijk
verhindert hij als intelligent beschermschild de schadelijke vetvlammenbrand en ongewenste rookontwikkeling
Een enkele handeling volstaat om van direct naar indirect grillen, koken en bakken te wisselen: gewoon de EASY FLIP trechter omdraaien.
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR DE GAS-KOGELGRILL
Zo eenvoudig gaat dat:
1. Breng de EASY FLIP trechter in de gewenste positie. LET OP: Verander tijdens het grillen de trechterpositie alleen met hittebestendige
handschoenen.
2. Kies, indien nodig, het passende toebehoren.
3. Verwarm de grill met een gesloten deksel circa 5-10 minuten voor.
4. Zet de gasregelknop na het grillen op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de fleskraan
gesloten worden.
DIRECTE WARMTE INDIRECTE WARMTE
Bij het direct grillen en koken Bij het indirecte grillen, koken en bakken
werkt u met een hoge temperaatuur die zich op het
rooster concentreert. Voor een mooi
grillpatroon op de steak bijvoorbeeld
verdeelt de warmte zich gelijkmatig in de
gesloten grillkogel. Ideaal bv. voor het stoven
van groenten of het garen van een gebraad.
Pagina: 45
OUTDOORCHEF.COM
46
TIPS EN TRUCS
Met indirecte warmte
Grotere braadstukken of hele kippen: Dankzij de EASY FLIP trechter hoeven grotere stukken vlees tijdens het grillen niet meer
gedraaid te worden. De hitte van de gasbrander stijgt aan de binnenkanten van de grillkogel en verdeelt zich gelijkmatig over de hele
kogel. Leg het grillgoed op het voorverwarmde grillrooster en sluit het deksel. Laat wat meer afstand tussen de individuele stukken
vlees. Door het deksel te sluiten, wordt het grillgoed aan alle kanten gelijkùatog gebruind en blijft het gebraad sappig. Om bij grotere
stukken niets aan te toeval over te laten, raden we de OUTDOORCHEF GOURMET CHECK aan – het apparaat om de kerntempera-
tuur te meten, voor perfecte resultaten.
Met directe warmte
Kleinere stukken vlees zoals steaks, koteletten en worsten: Het grillgoed wordt op het voorverwarmde grillrooster in het midden
gepositioneerd en bij geopend deksel kort aangebraden. Leg het grillgoed vervolgens naar buiten, reduceer de hitte en braad het
grillgoed met gesloten deksel gaar.
Om een optimaal resultaat voor kort gebraden grillgoed te behalen, raden we de gietijzeren plaat van OUTDOORCHEF aan.
Met het juiste toebehoren bezorgt uw OUTDOORCHEF u nog meer plezier. Bij het grillen, het koken of het bakken: laat uw creativiteit
en uw zin om te experimenteren de vrije loop.
Onder OUTDOORCHEF.COM vindt u alle toebehoren. De OUTDOORCHEF-tabel met de grilltijden voor het diverse grillgoed vindt u onder
OUTDOORCHEF.COM
GRILLEN OP HET BIJKOMEND GRILLVLAK
Verwarm uw grill bij volle warmte ca. 10 minuten lang voor. Leg het grillgoed op het grillrooster en regel de temperatuur naar wens
– .
NA HET GRILLEN
1. Zet de gasregelknop van elke brander op .
2. Sluit de gastoevoer op de gasfles.
3. Laat de grill volledig afkoelen voordat u deze reinigt.
4. Plaats de grill met de passende afdekhoes af.
REINIGING
Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in de vetopvanglade terecht gekomen zijn.
Verwarm de grill bij sterke vervuiling ca. 10 minuten op vol vermogen. Gebruik voor de reiniging van de rechter en van het rooster een grillborstel
met messinghaar (geen staalborstel).
Voor een grondige reiniging gebruikt u de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Naar keuze kunt u een schuursponsje uit nylon en wat
zeepzop gebruiken, om alle losse restanten te verwijderen.
BELANGRIJK: Laat de grill na elke grondige reiniging op stand goed drogen (uitbranden).
REINIGING VAN HET BIJKOMENDE GRILLVLAK BIJ DE VENEZIA 570 G
Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in de vetopvanglade terecht gekomen zijn. Gebruik voor
de reiniging van het grillrooster en de grillplaat een messingborsten (geen staalborstel).
Tot slot kunt u de vetopvangschaal uittrekken en samen met de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER reinigen. BELANGRIJK: Als u voor
het reinigen een schoonmaakmiddel gebruikt, moet de grill na de reiniging volledig laten drogen. Om het droogproces te versnellen kunt u de grill
inschakelen en op de hoogste stand een paar minuten laten uitbranden.
Pagina: 46
47
GEBRUIK VAN DE OUTDOORCHEF BBC CLEANER
BELANGRIJK: de grill mag tijdens het gebruik van de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER niet in gebruik zijn. Bescherm uw handen met
handschoenen en draag indien mogelijk een veiligheidsbril. Sproei de grill of het accessoire in nog lichtjes warme toestand grondig in en laat dit
15–30 minuten inwerken. Vervuilde oppervlakken nogmaals inspuiten, grondig met water afspoelen en laten drogen.
WAARSCHUWING: de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER mag niet op oppervlakken met poedercoating worden gebruikt.
ONDERHOUD
• Een geregeld onderhoud van uw grill garandeert een perfecte werking. Controleer alle gasvoerende delen minstens twee keer per jaar en
telkens na een langere opslag. Spinnen en andere insecten kunnen verstoppingen veroorzaken die voor het gebruik moeten worden verholpen.
• Als de grill regelmatig op oneffen terrein wordt verplaatst, controleer dan van tijd tot tijd of alle schroeven nog goed vast zitten.
• Als u de grill gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u deze voor elk gebruik OP LEKKAGES CONTROLEREN. Als u enige twijfels
heeft, wend u dan tot de gastechnicus of tot uw verdeler.
• Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de grill opbergt.
• Na een langere opslag en minstens één keer tijdens het grillseizoen moet u de gasslang nakijken op scheuren, knikken en andere
beschadigingen. Een beschadigde gasslang moet onmiddellijk worden vervangen, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN.
• Opdat u zo lang mogelijk geniet van uw grill zou hebben, raden wij het volgende aan:
• Behandel alle houten bestanddelen een keer per jaar met een houtolie – dit gaat scheurvormingen tegen.
• Bescherm uw grill, nadat deze volledig is afgekoeld, met een passende OUTDOORCHEF afdekhoes tegen milieu-invloeden.
• Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. Afdekkappen zijn verkrijgbaar bij uw grillverdeler.
VERHELPEN VAN FOUTEN
De brander ontsteekt niet:
• Controleer of de gastoevoer van de gasfles geopend is.
• Controleer of er genoeg gas in de fles zit.
• Controleer of er vonken van de elektrode op de brander overspringen.
Geen vonk:
• Controleer of de batterij juist aangebracht is (bij grills met elektrische ontsteking).
• De afstand tussen de brander en de elektrode mag maar 5–8 mm bedragen.
• Controleer of de kabel bij de elektrische ontsteking en de elektrode ingestoken zijn en goed vast zitten.
• Breng een nieuwe batterij (Type AAA, LR03, 1.5 Volt) in de elektrische ontsteking (bij grillen met elektrische ontsteking).
Indien u uw grill met bovenstaande maatregelen niet in gebruik kunt nemen, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
CONSUMENTENGARANTIE
1. Garantie en verhouding ten opzichte van andere rechten van de koper
Met de aankoop van dit OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar krijgt u als private eindklant (consument) een fabrieksgarantie van
DKB Household Switzerland AG (“DKB”). De fabrieksgarantie verleent u garantieclaims tegen de garantiegever in overeenstemming met deze
overeenkomst. De garantieclaims bestaan hierbij naast uw overige contractuele of wettelijke rechten. Deze overige rechten worden door deze
garantie niet uitgesloten of beperkt. Daarom kunt u ook uw andere contractuele of wettelijke claims tegen de desbetreffende verplichte partij
indienen. Zo worden bijvoorbeeld claims overeenkomstig de productaansprakelijkheidswet door deze garantie niet aangetast. Als koper is het
voor u ook mogelijk om contractuele garantieclaims tegen uw verkoper in te dienen. Zo kan bijvoorbeeld een mogelijke terugtrekking van de
koopovereenkomst alleen tegenover de verkoper en niet in het kader van deze garantie tegenover DKB worden ingediend.
2. Betrokkenen en garantievoorwaarden
DKB is de garantiegever. Elke eindklant die een nieuw product in de erkende handel voor private doeleinden aanschaft, heeft recht op garantie.
De aankoop wordt aangetoond door overleggen van de aankoopbon. Er is sprake van aankoop voor privégebruik wanneer het product wordt
gekocht door een natuurlijke persoon voor doeleinden die overwegend worden geassocieerd met noch commerciële noch zelfstandige beroeps-
activiteiten. Bij garantiegevallen moeten garantieclaims binnen twee maanden bij de garantiegever worden ingediend. Anders zijn garantieclaims
uitgesloten. Voor duidelijke gebreken begint deze vervaltermijn met de ontvangst van het product. DKB raadt daarom aan het product na ont-
vangst direct op gebreken te controleren.
Pagina: 47
OUTDOORCHEF.COM
48
3. Omvang van de garantie
De garantie geldt vanaf de aankoopdatum en wordt in de volgende gevallen verstrekt voor zover er geen uitsluiting zoals beschreven bij punt 4 is:
• 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderdeel en deksel) tegen doorroesten.
• 3 jaar op het geëmailleerde grillrooster tegen doorroesten of doorbranden.
• 3 jaar op alle roestvrijstalen delen tegen doorroesten of doorbranden.
• Defect aan de emaillering voor het eerste gebruik.
• 2 jaar op alle overige fabricage- /materiaalfouten.
Niet als gebreken gelden hierbij voor de functie onbelangrijke en voor u als klant te accepteren oneffenheden, kleurverschillen in de emaillering
kleinere fouten zoals door de productie veroorzaakte oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangingen.
Bij een garantiegeval zal DKB naar eigen goeddunken de beschadigde of defecte onderdelen of het gehele product vervangen. Indien akkoord
door de klant kan vervanging ook tegen een vergelijkbaar model van een nieuwer type of een opvolgend model plaatsvinden. Voor zover een
gebrek de functionaliteit van het product niet beïnvloed en voor zover dit voor u als klant acceptabel is, kan u in plaats van een reparatie een pas-
sende financiële compensatie worden aangeboden.
Voor de duur van de garantieafhandeling (controle en eventuele vervanging) kan er van DKB geen vervangend product of een andere schade-
vergoeding worden verlangd. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen
onderdelen worden eigendom van DKB. Alleen bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw.
Verdere vorderingen tegen de garantiegever worden niet gedekt door deze garantie. Uw claims op basis van overige rechtsgronden worden
hierdoor echter niet uitgesloten of beperkt (zie ook hierboven bij 1.).
4. Uitsluiting
De garantie is in de volgende gevallen uitgesloten:
• Gewone slijtage bij reglementair gebruik, met name aan algemene slijtagedelen zoals trechter, brander, thermometer, ontsteking en batterij,
elektrode, ontstekingskabel, gasslang, gasdrukregelaar, verwarmingselement, reflector, aluminium beschermfolie, grill- of kolenrooster, aan-
steekrooster en kolen-vetopvangbak.
• Schade aan de emaillering bij gebruikte apparaten, voorzover het defect niet aantoonbaar voor het eerste gebruik aanwezig was.
• Defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik, met name het niet in acht nemen van de
­
gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies of de gebruiks/onderhoudsinstructies (zoals gebruik van outdoor-apparaten binnenshuis,
­
beschadigingen door onjuiste montage, ondeskundige reiniging van de geëmailleerde oppervlakken van de trechter of het grillrooster, door
het niet uitvoeren van een lekkagetest voor zover in de gebruiksaanwijzing aanbevolen, door gebruik van schadelijke chemicaliën, door
­
oneigenlijk gebruik etc.).
• Defecten en/of schade voor zover deze zijn terug te voeren op ingrepen of reparaties door niet door DKB geautoriseerde personen.
• Defecten en/of schade door verwoestende weersinvloeden (bijvoorbeeld hagel of blikseminslag).
• Defecten en/of schade door moedwillige beschadiging of vanwege opzettelijke of nalatige beschadiging.
• Defecten en/of schade die bij het transport naar de koper is ontstaan, voor zover het transport niet door de garantiegever is georganiseerd.
• Defecten en/of schade ontstaan door overmacht.
• Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (bijvoorbeeld in hotellerie of gastronomie).
5. Garantieafhandeling
Bij garantiegevallen neemt u indien mogelijk meteen contact met ons op of met een erkende handelaar (zie voor een lijst www.outdoorchef.com);
vermeld naast uw adres indien mogelijk product/productdeel, aankoopbon, serienummer en artikelnummer (u vindt deze op de gegevenssticker
op uw grill (zie daartoe de eerste paragraaf van de gebruiksaanwijzing). Voeg indien mogelijk een foto bij. Ter controle van de garantieclaim over-
handigt u het product aan de handelaar of ons (Bring-In-garantie). Bij toegewezen garantiegevallen vergoeden wij de noodzakelijke en vereiste
transport en -verzendkosten, anders sturen wij het product op uw kosten terug.
Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
* Op onze website vindt u onder OUTDOORCHEF.COM een lijst van verdelers.
** Het serienummer en het artikelnummer kunt op de gegevenssticker van uw barbecue aflezen
(zie hiervoor het eerste deel van deze GEBRUIKSAANWIJZING).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Outdoorchef Kensington 480 G.

Stel een vraag over de Outdoorchef Kensington 480 G

Heb je een vraag over de Outdoorchef Kensington 480 G en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Kensington 480 G. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Kensington 480 G zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.