Outdoorchef Hamilton handleiding

Handleiding voor de Outdoorchef Hamilton in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 8 pagina's.

Vorige pagina
Pagina: 1
AUSTRALIAN BARBECUE Gebruiksaanwijzing BELANGRIJK: noteer als eerste het serienum- mer van uw gaskogel- barbecue, dat kunt u vinden aan de binnen- zijde van het bedie- ningspaneel of op de verpakking, op de achterpa- gina van deze gebruiksaanwijzing. Dit serienum- mer is belangrijk voor een probleemloze afwikkeling van vragen, bestellingen van reserve- onderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Hij bevat belangrijke informatie over veilig- heid, gebruik en onderhoud. Voor uw veiligheid Iedere persoon die deze barbecue gebruikt moet de ontstekingsinstructies volledig en correct opvolgen. Laat in geen geval kinderen deze barbecue gebrui- ken! De montageadviezen van deze opbouwinstructie moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Ondeskun- dige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Houd lichtontvlambare vloeistoffen, materialen en reserve gastanks niet in de buurt van de barbecue. Plaatsdeze barbecue en/of reserve gastanks nooit in gesloten ruimten waar geen goede ventilatie is. Lees voordat uw Australian Barbecue in gebruik gaat nemen, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze barbecue is uitsluitend bestemd voor gebruik buiten, in de open lucht. Houd deze barbecue op een veilige afstand, tenminste 1 meter, van lichtontvlam- bare objecten en materialen. Gasflessen Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulge- wicht van 7,5 kg op de bodemplaat geplaatst worden. Plaats de fles op de daarvoor aangegeven plaats, zie de montagehandleiding. De meegeleverde flesriem dient ter bevestiging. Zorg ervoor dat de geschroefde delen lekvrij zijn. Doe een «gaslektest» voordat u de barbecue aansteekt en na iedere vervanging van de gasfles. Gasflessen mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen boven de 50˚C. Gasflessen mogen niet geplaatst wor- den in een afgesloten ruimte of in een kelder, Volg altijd de veiligheidsinstructies op de gasfles op. Veiligheidsinstructies Start de barbecue zoals beschreven in het hoofdstuk «Instructies voor het ontsteken». • Uitsluitend voor gebruik buiten, in de open lucht. • Gebruik de barbecue nooit onder een afdak. • Laat de barbecue nooit onbeheerd achter als deze aanstaat. • LET OLP: sommige delen van deze barbecue wor- den heet. Houd deze barbecue buiten het bereik van kleine kinderen. • Verplaats nooit een barbecue wanneer deze in gebruik is. • Barbeceus die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een ongelijke ondergrond gere- den worden. • Verzeker u ervan dat de vetlade gedurende het gebruik van de barbecue altijd goed gesloten en bevestigd is. • Draag beschermende handschoenen bij het aan- raken van hete delen. • Na gebruik draait u de controleknop van de bar- becue in de «OFF»-positie en sluit u de gastoe- voer op de gasfles af. • Zorg, voordat u de gasfles vervangt, er voor dat de controleknop van de barbecue in de «OFF»- positie staat en dat de gasfles is afgesloten. BELANGRIJK: houd ontstekingsbronnen verwij- derd van de barbecue. • Na iedere vervanging van de gasfles dient u een gaslektest uit te voeren om er zeker van te zijn dat er geen gas lekt. • Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit direct de gastoevoer van de gasfles af, draai de contro- leknop van de barbecue in de «OFF»-positie en laat de aansluitingen controleren door uw gasle- verancier. • Indien de slang beschadigd is, deze onmiddellijk vervangen. De gasslang moet altijd vrij zijn van scherpe bochten, knopen of knikken. Denk eraan dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de gasslang loskoppelt of ver- vangt. • OUTDOORCHEF beveelt aan om de gasslang en regelaar één keer per twee/ drie jaar te vervan- gen. • Zorg ervoor dat er altijd een onbelemmerde en goede luchtstroom bestaat. • BELANGRIJK: zorg ervoor dat de gasslang niet in direct contact komt met hete delen van de barbe- cue. Ook mag er geen knik of draai in de slang zit- 19 Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 17
Pagina: 2
N.B: Voer altijd een controle op gaslekken uit wanneer de gasfles aangesloten of vervangen wordt en ieder jaar aan het begin van het barbecueseizoen. Vóór het eerste gebruik van de barbecue: 1. Reinig alle delen die met de voedingsmiddelen in aanraking komen. 2. Voer altijd voordat uw gasbarbecue in gebruik neemt een gaslektest uit, zoals omschreven in hoofdstuk «Controle op gaslekken». Doe dit ook als uw «Australian Barbecue» door uw dealer al gemonteerd werd geleverd. 3. Brandt de «Australian Barbecue» ca. 20–25 minu- ten op de hoogste stand. 4. Let erop dat het vetopvangblik tot de aanslag is ingeschoven. Dit moet ook tijdens normaal barbe- cueën het geval zijn. Instructies voor het ontsteken AANWIJZING: het is niet nodig altijd alle branders tegelijk te gebruiken. Dit is afhankelijk van de berei- dingswijze en de hoeveelheid. Aansteken van de hoofdbranders Auckland, Cairns, Canberra, Hamilton, Perth 1. Controleer of alle verbindingen tussen glasslang, gasdrukregelaar en glasfles goed zijn aangedraaid (volg de aanwijzingen onder «Controle op lek- ken»). 2. Open het deksel. ATTENTIE: barbecue nooit aansteken met gesloten deksel. 3. Open de gaskraan op de gasfles. 4. Draai de linker controleknop op de barbecue in de «ON» positie. 5. Druk meermaals op de rode ontstekingsknop tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Als de brander niet binnen 3 seconden ontsteekt, zet dan de controleknop op de barbecue op «OFF» en wacht tenminste 2 minuten, zodat onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna punt 3, 4 en 5. 5. Indien de barbecue niet ontsteekt (gaat branden) na drie keer deze procedure te hebben gevolgd, lees dan hoofdstuk «Problemen oplossen» om het probleem te vinden en op te lossen. 6. Steek altijd eerst de linker, pas daarna de rechter brander aan. 20 ten. Vergeet niet de gasregelknop en de gastoe- voer dicht te draaien voordat u de slang verwij- derd. • Zorg er altijd voor dat de luchtventilatie in de bar- becue en het deksel altijd vrij blijft. Verander niets aan de gashendel, de ontstekingsbeveiliging, de brander of andere delen van de barbecue. Als u een storing vermoedt, neem dan contact op met de vakman. • De barbecue wordt geleverd met de passende gasslang/gasdrukregelaar, die absoluut verwij- derd moet blijven van de hete oppervlakken van de barbecue, en die niet verdraaid mag worden. Slang en regelaar voldoen aan de desbetreffende landelijke voorschriften. • Als de barbecue niet voldoende werkt of als er niet voldoende gas toegevoerd kan worden neem dan altijd contact op met uw gas leverancier! • Gebruik de barbecue alleen op een stevige, niet brandbare ondergrond. Plaats de barbecue tij- dens gebruik nooit op hout of andere brandbare oppervlakken. Houd de barbecue verwijderd van brandbare materialen. • Voorkom te grote warmte verschillen op de gra- nieten delen van de barbecue. • Berg de barbecue nooit in de buurt van brandbare vloeistoffen of materialen op. • Als u de barbecue binnen opbergt, zorg er dan altijd voor dat de gasfles van de barbecue is los- gekoppeld. De gasfles moet altijd in een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen worden geplaatst. Testen op gaslekken WAARSCHUWING: Gebruik geen ontstekingsbron- nen in de buurt van de plaats waar de test gedaan wordt en houd deze ervan verwijderd – dit geldt ook voor roken! Controleer nooit op lekkage met een brandende lucifer of een vlam! Voer de controle altijd buitenshuis uit. 1. Zet de bedieningsknop in de stand «OFF». 2. Draai de gasfleskraan open en controleer alle gas- aansluitingen (verbinding glasfles/gasdrukregel- aar/gasslang/gastoevoer/verbinding ventiel) door er met een borsteltje een 50/50 oplossing van vloeibare zeep en water op te smeren of er een speciale spray op te spuiten. 3. Bij lekkage ontstaan er bellen in de zeepoplos- sing. Sluit de gasfleskraan. BELANGRIJK: de bar- becue mag niet gebruikt worden voordat de lek- kage verholpen is. 4. De lekkage moet indien mogelijk verholpen wor- den door de verbindingen strakker aan te draaien of door het vervangen van defecte onderdelen. 5. Herhaal de punten 1 en 2. 6. Raadpleeg een bevoegde gastechnicus als de lek- kage blijft voortduren. Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 18
Pagina: 3
21 Aansteken van de zijbrander Auckland, Hamilton, Perth 1. Controleer of alle verbindingen tussen glasslang, gasdrukregelaar en glasfles goed zijn aangedraaid (volg de aanwijzingen onder «Controle op lek- ken»). 2. Verwijder de granieten afdekplaat van het linker zijplateau en plaats deze onder het rechter zijpla- teau in de daarvoor bestemde houder. LET OP: Steek de grill nooit aan met een gesloten gra- nieten afdekplaat. 3. Open de gaskraan op de gasfles. 4. Draai de kleine gasregelknop met het opschrift «SIDE BURNER» op «ON». 5. Druk meermaals op de rode ontstekingsknop tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Als de brander niet binnen 3 seconden ontsteekt, zet dan de controleknop op de barbecue op «OFF» en wacht tenminste 2 minuten, zodat onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna punt 3, 4 en 5. 7. Indien de barbecue niet ontsteekt (gaat branden) na drie keer deze procedure te hebben gevolgd, lees dan hoofdstuk «Problemen oplossen» om het probleem te vinden en op te lossen. Aansteken van de infraroodbrander (power burner) LET OP: het gebruiken van de infraroodbrander met gesloten deksel is verboden. Auckland 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gas- slang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk «Controleren op lekken».) 2. Open het barbecuedeksel. LET OP: Steek de bar- becue nooit aan als het deksel gesloten is. 3. Open de gastoevoer op de gasfles. 4. Draai de rechter gasregelknop met het opschrift «POWER BURNER» op «ON». 5. Druk op de ontstekingsknop en houd deze inge- drukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op «OFF». Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervlie- gen. Herhaal daarna de punten 3 tot 5. 7. Als het niet lukt, de barbecue na 3 pogingen in bedrijf te nemen, controleer dan de oorzaken, zoals beschreven in het hoofdstuk «Probleemop- lossing». Barbecueën met gietijzeren branders Verwarm uw barbecue ca. 10 minuten op de hoogste stand (HI) voor, met gesloten deksel. Leg het te grillen voedsel op het barbecuerooster of op de grillplaat en regel de temperatuur naar wens (LO tot HI). Bij weinig voedsel adviseren wij u, om gas te besparen, slechts één brander te gebruiken. Barbecueën met gesloten deksel verlaagt de barbe- cuetijd en het gasverbruik. Barbecueën met infraroodbrander (power burner) Verwarm de barbecue op de hoogste stand («HI») ca. 5 minuten lang voor met geopend deksel. Leg het te bereiden vlees e.d. op het barbecuerooster. De infra- roodbrander is geschikt voor snel aanbraden of voor producten met korte braadtijd. LET OP: Het gebruik van de infraroodbrander met gesloten deksel is verboden, evenals het plaatsen van de barbecueplaat boven de infraroodbrander. Dit kan verkleuring van het deksel en vervorming van de bar- becueplaat veroorzaken. Na het barbecueën 1. Draai de controleknop van de barbecue in de «OFF»-positie. 2. Sluit de gastoevoer op de gasfles door de kraan met de klok mee te draaien. 3. Laat de barbecue staan tot deze volledig is afge- koeld en reinig de barbecue. 4. Plaats een passende afdekhoes over de barbecue. Reiniging Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in het vetopvang- reservoir terecht gekomen zijn. Gebruik om het bar- becuerooster en de grillplaat te reinigen een messing barbecueborstel (geen staalborstel). Verwijder nu het barbecuerooster en de grillplaat en reinig de bran- ders. De infraroodbrander hoeft niet te worden gerei- nigd als het vet tijdens het barbecueën direct ver- brandt. Trek tot slot de opvangschaal uit de barbecue. U kunt ook gebruik maken van de OUTDOORCHEF BARBECUEREINIGER. Belangrijk: als u voor het reinigen een schoonmaak- middel gebruikt, moet de barbecue geheel droog zijn. Om het droogproces te versnellen kunt u de bar- becue op de hoogste stand een paar minuten laten branden met open deksel. OUTDOORCHEF BBQ Cleaner – Gebruik: Draag handschoenen en indien mogelijk een bril. De barbecue of het accessoire in nog lichtjes warme toe- Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 19
Pagina: 4
Garantiebepalingen OUTDOORCHEF biedt een garantie voor gebreken aan onderdelen en de productie- en verwerkingskwa- liteit, voor een periode van 24 maanden vanaf de aan- koopdatum. Garantieaanspraken kunnen alleen, met het aankoop- bewijs, worden ingediend bij de desbetreffende dealers. De garantie bij schade aan de emaillering wordt slechts binnen een meldingstermijn van 30 dagen vanaf de datum van het aankoopbewijs voor 100% aanvaard en geldt alleen voor nieuwe appara- ten die nog niet eerder werden gebruikt. Voor de volgende punten wordt geen garantie gege- ven: • oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurver- schillen in de emaillering • defecten, die zijn ontstaan door verkeerd respectie- velijk nalatig gebruik alsmede onoordeelkundige installatie • kleurveranderingen evenals roestvorming en een roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemische stoffen • defecten op grond van wijziging van het apparaat, niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige beschadiging • defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden • schade als gevolg van het niet uitvoeren van het normale routinematige onderhoud • schade die tijdens het transport is ontstaan • schaden ontstaan door overmacht • normale slijtage van grillrooster, vetopvanglade, vlamrooster, brander, thermometer, ontsteking, elektrode, ontstekingskabel, gasslang en gasdruk- regelaar • met de garantie verband houdende montage- en transportkosten • schade ontstaan als gevolg van slijtage door pro- fessioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeen- komsten, enz.) Technische informatie Canberra / Perth CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Vermogen 12.80 kW Verbruik 932 gram/uur Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.86 mm/codering:BE Spruitstuk (50 mbar) 0.74 mm/codering:AE Auckland CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Vermogen 9.60 kW Verbruik 699 gram/uur Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.86 mm/codering:BE Spruitstuk (50 mbar) 0.74 mm/codering:AE stand grondig insproeien, 15–30 minuten laten inwer- ken. Erg vuile oppervlakken een tweede maal insproeien en grondig met water afspoelen en vervol- gens afdrogen. Onderhoud Regelmatig onderhoud van de barbecue zorgt er voor dat deze goed blijft functioneren. Controleer de gastoevoeronderdelen tenminste twee keer per jaar, dit geldt ook als u de barbecue voor een langere tijd niet gebruikt heeft. Spinnen en andere insecten kun- nen verstoppingen veroorzaken, die voor gebruik moeten worden verwijderd. Controleer zo nu en dan of alle bouten nog goed vast- zitten, als de barbecue veel over oneffen terrein wordt verplaatst. Als u de barbecue een tijd niet gebruikt heeft dient u de barbecue te testen op eventuele gaslekken. Als u toch nog enige twijfel hebt, adviseren wij u contact op te nemen met uw gasleverancier of uw barbecueleve- rancier. Voordat u de barbecue langer opbergt, raden wij u aan de metalen delen licht in te vetten om deze te beschermen tegen corrosie. Zorg er voor dat u na de winter en tenminste één keer tijdens het seizoen de slang inspecteert op breuken, barsten, scheurtjes, of andere schade. Een gasslang die beschadigd is MOET meteen vervangen worden zoals beschreven in de handleiding. Voor een langere levensduur van uw barbecue, raden wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld, om deze met een passende hoes van OUTDOORCHEF te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Om een hoge luchtvochtigheid te voorkomen, raden wij u aan de hoes na een regenbui te verwijderen. Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer. Problemen oplossen Gas ontbrandt niet • Controleer of de glasfles geopend is. • Controleer of de gasfles voldoende gas bevat. • Controleer of de vonken van de elektrode naar de brander overspringen. Geen vonken • Controleer of de kabel bij de elektrische ontsteking en de elektrode zijn aangebracht en stevig ge- plaatst zijn. • Controleer of de batterij goed geplaatst is (bij bat- terijen met elektronische ontsteking. • Plaats een nieuwe batterij, Type AA (LR02), 1,5 volt, in de daarvoor bestemde ruimte in het ontsteking- mechanisme. Indien het probleem met bovenstaande oplossingen niet kan worden verholpen, dient u contact op te nemen met uw leverancier. 22 Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 20
Pagina: 5
Infraroodbrander (beschikbaar op model Auckland) CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Vermogen 6.20 kW Verbruik 451 gram/uur Spruitstuk (28-30/37 mbar) 1.16 mm/codering:BJ Spruitstuk (50 mbar) 1.00 mm/codering:AJ Zijbrander (beschikbaar op modellen Auckland, Hamilton, Perth) CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Vermogen 3.80 kW Verbruik 276 gram/uur Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.98 mm/codering:BK Spruitstuk (50 mbar) 0.85 mm/codering:AG Cairns / Hamilton CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Vermogen 7.50 kW Verbruik 546 gram/uur Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.78 mm/codering:BD Spruitstuk (50 mbar) 0.68 mm/codering:AD Categorieën I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU, PL I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT, CZ, RO Elektronische ontsteking Auckland, Cairns, Canberra, Hamilton, Perth Voor het gebruik van de elektronische ontsteking heeft u een batterij nodig. Type: AA 1.5 Volt. Informatie over de temperatuurindicatie: de thermometer kan een afwijking hebben van +/– 10%. OUTDOORCHEF werkt voordurend aan de ontwikke- ling en verbetering van zijn producten. OUTDOOR- CHEF behoudt zich daarom het recht om design en/of productspecificaties te wijzigen voor zonder vooraf- gaande aankondiging. DEZE GEBRUIKSAANWIJZING MOET DOOR DE EIGENAAR VAN DE BARBECUE WORDEN BE- WAARD, EN OP ELK MOMENT ONDER HAND- BEREIK ZIJN! Gebruiksaawijzing gasbarbecues Australian BBQ 2012_Art-Nr 19.120.07 23 Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 21

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef Hamilton en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Hamilton. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Hamilton zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef Hamilton

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Hamilton. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecues
  • Model/naam: Hamilton
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens