Dualchef S 425 G

Outdoorchef Dualchef S 425 G handleiding

Dualchef S 425 G

Handleiding voor de Outdoorchef Dualchef S 425 G in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 168 pagina's.

Pagina: 1
OUTDOORCHEF.COM 68 BEDIENINGSHANDLEIDING Lees deze bedieningshandleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gasbarbecue in gebruik neemt. Lees deze bedieningshandleiding voor ingebruikname van het apparaat. Bewaar deze bedieningshandleiding op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID Elke persoon die deze barbecue bedient, moet de juiste ontstekingsprocedure kennen en volgen. Kinderen mogen de barbecue niet bedienen. Neem de aanwijzingen voor de montage in de montagehandleiding goed in acht. Een onvakkundige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben. Plaats geen ontvlambare vloeistoffen en materialen of reservegasflessen in de buurt van de barbecue. Zet de barbecue of de gasfles(sen) nooit in een gesloten ruimte zonder verluchting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voor u uw gasbarbecue in gebruik neemt. De barbecue mag alleen buiten worden gebruikt en moet op een veiligheidsafstand van minstens 1.5 m van brandbare voorwerpen blijven. GASFLESSEN Let alstublieft vooral op de veiligheidsaanwijzingen en de bedie- ningshandleiding van de producent van de gasflessen. Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulgewicht van 1 1 kg op de bodemplaat worden geplaatst. Zet de fles op de daarvoor aangege- ven plaats, zie de montagehandleiding. Let erop dat er geen lekke schroefverbindingen zijn. Voer voor ieder gebruik en telkens wanneer u de gasfles hebt verwisseld een CONTROLE OP LEKKAGES uit. Stel gasflessen niet bloot aan een temperatuur van meer dan 50°C en bewaar ze nooit in een afgesloten ruimte of kelder. Neem de vei- ligheidsvoorschriften die op de gebruikte gasflessen aangeduid zijn altijd in acht en leef ze na. LET OP: Controleer of drukregelaar en gasfles in uw land voor betreffend gebruik goedgekeurd zijn. Gebruik uitsluitend gasflessen die voldoen aan de landennorm. Vanwege de verschillende afdichtingssystemen kan bij een afwijking van de drukregelaar- en gasflessystemen geen dichte schroefbevestiging tot stand gebracht worden. Deze ondichte verbinding kan ertoe leiden, dat het uitstromende gas zonder meer met open vuur of vonken kan worden ontstoken. Wij adviseren u uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen, de te koop aangeboden gasbarbecue in ieder geval te controleren en, wanneer noodzakelijk, drukregelaar en gasslang aan de landelijke voorschriften aan te passen respectievelijk te laten aanpassen. BELANGRIJK Noteer als eerste het serienummer van uw gasbarbecue op de achterzijde van deze bedie- ningshandleiding. Afhankelijk van het barbecuemodel vindt u het nummer op de gegevens- sticker die zich ofwel op het barbecueonderstel of op de bodemplaat bevindt. Het artikelnummer en de benaming van uw gasbarbecue vindt u op de Welcome Card die zich in de documentenmap bevindt. Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afwikkeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze bedieningshandleiding op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over de veilig- heid, het gebruik en het onderhoud. LOGIN CARD max 600 mm max Ø 310 mm 1 2 3 nl CE Label 2018 BEISPIEL für Manual Version date 10.08.2017 Replace Page 1 of 1 File Nr. PM 00000 File name CE Label 2018 BEISPIEL für Manual 5x105 -- Typ: PIN 0063 BP 3505 DKB Household Switzerland AG Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich 00632018 Serial No.: Article No.: Made in China Total rate Qn= S Cat.I3 B/P 3+ Butane / Propane G30 / G31 30/37 mbar Cat.I DISTRIBUTION DKB Household Germany GmbH Ochsenmattstr. 10 | 79618 Rheinfelden | Germany
Pagina: 2
69 VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN Deze bedieningshandleiding moet door de eigenaar worden bewaard en moet altijd beschikbaar zijn. Neem de barbecue in gebruik zoals beschreven in het hoofdstuk HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN • “Alleen buiten gebruiken.” • “Lees de instructies voor ingebruikname van de barbecue.” • “OPGELET: toegankelijke delen kunnen zeer heet zijn. Houd kinderen uit de buurt” • “Dit toestel gedurende gebruik verwijderd houden van ontvlambare materialen.” • “Toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.” • “Gastoevoer op de gasfles afsluiten na gebruik.” • Gebruik de barbecue nooit onder een afdak. • Apparaten die uitgerust zijn met zwenkrollen, mogen niet over een oneffen ondergrond of over trappen gereden worden. • Verzeker u ervan dat de vetopvangplaat gedurende het gebruik van de barbecue altijd goed gesloten en bevestigd is. • Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen. • Draai na gebruik de gasregelknop van de barbecue altijd in de -positie en sluit de gastoevoer op de gasfles af. • Let er bij het verwisselen van de gasflessen op dat de gasregelknop van de barbecue in de -positie staat en dat de gastoevoer van de gasfles afgesloten is. BELANGRIJK: Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. • Controleer na het aansluiten van een nieuwe gasfles de verbindingsdelen volgens de handleiding CONTROLE OP LEKKAGES. • Als u vermoedt dat er een gaslek is, draai dan de gasregelknop naar de positie en sluit de gastoevoer aan de gasfles af. Laat de gasvoe- rende delen door een gastechnicus controleren. • Als de gasslang beschadigingen of tekenen van slijtage vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen. De slang mag geen knikken of scheuren vertonen. Denk erom dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de slang loskoppelt. • Vervang de slang en de gasdrukregelaar iedere 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Let erop dat de gasdrukregelaar en de slang aan de over- eenkomstige EN-normen voldoen. • De aanbevolen lengte van de gasslang bedraagt 90 cm en mag niet langer zijn dan 150cm. • Zorg er voor dat de luchtaanzuigspleten in de behuizing en de luchtspleten in het deksel altijd vrij blijven. De verluchtingsopeningen van de gasflesruimte mogen in geen geval worden gesloten of afgedekt. • “Toestel niet aanpassen of modificeren.” Als u een storing vermoedt, neem dan contact op met een vakman. • De barbecue wordt met de passende gasslang en gasdrukregelaar geleverd. Houd de gasslang uit de buurt van de warme buitenvlakken van de barbecue. De slang mag niet worden verdraaid. De slang moet bij barbecuemodellen die over een slanggeleiding beschikken altijd in deze geleiding worden bevestigd. • De slang en de regelaar voldoen aan de betreffende nationale voorschriften en de EN-norm. • Als het volle vermogen niet wordt bereikt en u vermoedt dat de gastoevoer verstopt is, wend u dan tot een gastechnicus. • Gebruik de barbecue alleen op een vaste en stevige ondergrond. Plaats de barbecue tijdens het gebruik nooit op een houten vloer of op andere brandbare oppervlakken. Houd de barbecue uit de buurt van brandbare materialen. • Bewaar de barbecue niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of materialen. • Als de barbecue tijdens de winter binnen bewaard wordt, moet de gasfles absoluut worden verwijderd. Bewaar de gasfles altijd in een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen. • Plaats de barbecue voor de inbedrijfstelling op een plaats waar deze beschut staat tegen wind. • Als de barbecue niet wordt gebruikt dient deze na volledig afgekoeld te zijn met een afdekhoes tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Afdekhoezen zijn verkrijgbaar bij uw handelaar. • Om opslagvocht te vermijden, moet u de afdekhoes na hevige regen verwijderen. • Gebruik het apparaat alleen wanneer het netsnoer, de contactdoos en het apparaat geen beschadigingen vertonen. Voor elk gebruik contro- leren. • Sluit het apparaat alleen op een geaarde contactdoos aan. • Trek de stekker na elk gebruik en bij storingen uit de contactdoos. OPGELET: Trek aan de stekker en niet aan het netsnoer. • Houd het netsnoer uit de buurt van hete onderdelen. • Raak de netstekker niet met natte handen aan. • Verschuif de barbecue niet wanneer deze in gebruik is. • Laat de barbecue tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter. • De barbecue blijft na het uitschakelen nog lange tijd heet. Pas op dat u zich niet verbrandt en leg geen voorwerpen op de barbecue - dit kan tot brand leiden. • Gebruik de barbecue niet in de regen of sneeuw, want deze barbecue bevat elektrische componenten. • Gebruik indien nodig alleen geaarde verlengkabels voor min. 10 A (230 V) stroomsterkte (kabeldiameter min. 1,5 mm) en let erop dat er niemand over deze verlengkabel kan vallen of het apparaat kan omstoten. • Gebruik een zo kort mogelijke verlengkabel, en nooit 2 of meer verlengkabels tegelijk. • Leg het netsnoer nooit op plaatsen waar wordt gelopen.
Pagina: 3
OUTDOORCHEF.COM 70 CONTROLE OP LEKKAGES WAARSCHUWING: Tijdens de controle op lekkages mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. Dit geldt ook voor het roken. Controleer de afsluiting nooit met behulp van een brandend lucifertje of een open vlam en voer deze controle altijd buiten uit. 1. De gasregelknop moet op positie staan. 2. Open de gastoevoer op de fles en smeer alle gasvoerende delen (de verbinding aan de gasfles/de gasdrukregelaar/de gasslang/de gastoevoer/de verbinding aan de klep) in met een zeepoplossing van 50% vloeibare zeep en 50% water. U kunt ook een spray voor lekop- sporing gebruiken. 3. Als er belletjes ontstaan in de zeepoplossing duidt dat op een lekkage. BELANGRIJK: De barbecue mag pas worden gebruikt als alle lekk- ages verholpen zijn. Sluit de gastoevoer op de gasfles. 4. Verhelp de gaslekken door de verbindingen aan te draaien als dat mogelijk is, of vervang de defecte delen. 5. Herhaal de stappen 1 en 2. 6. Als de lekkages niet verholpen kunnen worden, wend u dan tot een bevoegde gastechnicus. LET OP: Voer de CONTROLE OP LEKKAGES uit na iedere aansluiting of vervanging van de gasfles en aan het begin van het barbecueseizoen. VERKLARING VAN DE TEKENS OP DE BEDIENINGSCONSOLE Temperatuurstanden en ontsteking : Uit-positie : laag vermogen : matig vermogen : vol vermogen : Ontsteking : Ontsteker : Lichtschakelaar voor de grillruimteverlichting DUALCHEF S 325 G & DUALCHEF S 425 G VOOR HET EERSTE GEBRUIK 1. Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen. 2. Controleer alle gasvoerende delen zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE OP LEKKAGES. Doe dit ook als uw gasbarbecue door de handelaar gemonteerd geleverd is. 3. Laat de barbecue ca. 20–25 minuten op stand uitbranden. 4. Let er op dat het vetopvangplaat en de vetopvangschaal zo ver mogelijk naar binnen geschoven zijn. Dit geldt ook bij het normale barbecue- ën.
Pagina: 4
71 HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN LET OP: U hoeft niet altijd alle branders te gebruiken. Dat is afhankelijk van de bereidingswijze en de hoeveelheid. AANSTEKEN VAN DE HOOFDBRANDER DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES.) 2. Schakel de hoofdschakelaar op de elektrobox in (ON = rood controlelampje van de hoofdschakelaar brandt). 3. Open het grilldeksel. OPGELET: Ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel. 4. Open de gastoevoer op de gasfles. 5. Druk de gasregelknop van de DGS® TWIN BURNERS die u wilt gebruiken in en draai deze tegen de richting van de klok naar . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan ­ vervliegen. Herhaal vervolgens punt 4 tot 5. 7. Als het niet mogelijk is om de barbecue na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk ­ VERHELPEN VAN STORINGEN beschreven). AANSTEKEN VAN DE ZIJBRANDERS DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 1. Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES.) 2. Schakel de hoofdschakelaar op de elektrobox in (ON = rood controlelampje van de hoofdschakelaar brandt). 3. Open de afdekplaat van de zijbranders van de DUALCHEF 325 G / DUALCHEF S 325 G / DUALCHEF 425 G / DUALCHEF S 425 G. OPGELET: Steek de zijbranders nooit aan met gesloten afdekplaat. 4. Open de gastoevoer op de gasfles. 5. Druk de gasregelknop met het opschrift SIDE BURNER in en draai deze tegen de richting van de klok in naar stand . Druk op de ont- stekingsknop en houd deze ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt. 6. Als het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen. Herhaal vervolgens punt 4 tot 5. 7. Als het niet mogelijk is om de zijbranders na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN STORINGEN beschreven).
Pagina: 5
OUTDOORCHEF.COM 72 DE ELEKTROBOX AAA AAA AA AA AA AA De elektrobox bevat het volgende: • 4 NiMH-accubatterijen (type AA, 1.2 V/2400 mAh) voor het Safety Light System (SLS) • 2 batterijen (type AAA, 1.5 V) voor de elektrische ontsteking • 1 hoofdschakelaar om de stroomvoorziening naar de verschillende onderdelen te onderbreken en het leeglopen van de batterijen te verhinderen • 1 acculaadstation: Het acculaadstation kan bij de modellen DUALCHEF S 325 G en DUALCHEF S 425 G door middel van het meegele- verde netsnoer van de aansluiting aan de achterzijde met een contactdoos verbonden worden. Bij aansluiting van het meegeleverde netsnoer worden de 4 ingebouwde accubatterijen automatisch opgeladen als de hoofschakelaar ingeschakeld is. Tijdens het opladen brandt de diode op het acculaadstation permanent oranje (de geschatte oplaadtijd bedraagt tot 12 uur). Bij de andere DUALCHEF barbecues wordt geen netsnoer meegeleverd. Ze hebben echter wel de acculaadfunctie. Een geschikt netsnoer kan in de vakhandel en in iedere elektronicawinkel aangeschaft worden. OPGELET: De meegeleverde accubatterijen voor uw DUALCHEF barbecue zijn met het ingebouwde acculaadstation in de elektrobox op te laden. Deze mogen NIET door normale, niet-oplaadbare batterijen vervangen worden. Mocht u toch niet-oplaadbare batterijen plaatsen, en vervol- gens de barbecue met het netsnoer met de stroomaansluiting verbinden, zal het toestel proberen de niet-oplaadbare batterijen toch op te laden. Dit kan tot zware schade en brand leiden! HET SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) Het SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) van uw DUALCHEF barbecue wordt geactiveerd als de gasregelknop van stand tegen de klok in naar de – richting wordt gedraaid, zodat de gastoevoer naar de DGS® TWIN BURNER geopend wordt. De lichtring om de gasregelknop en de lichtdiode in het midden van de , positie zorgt dat u ook van een afstand kunt zien of bij een of meerdere branders de gastoevoer geactiveerd is. De energievoorziening van de SLS wordt gegarandeerd door de 4 meegeleverde accubatterijen. Als de lading van de accu daalt naar een capa- citeit van ca. 20% begint de SLS te knipperen en laat zien dat zonder opladen van de accu de weergave van de SLS binnenkort uit zal gaan. De gasregeling functioneert ook bij lege accubatterijen. De DUALCHEF barbecues beschikken over een ingebouwd oplaadapparaat (zie hoofdstuk DE ELEKTROBOX). In de bedieningsconsole bevindt zich een lichtsensor. Deze meet de lichtintensiteit in de omgeving en stemt de lichtintensiteit van de SLS daarop af. LET OP: Om deze functie goed te laten werken moet het glas boven de sensoren schoon en vrij zijn.
Pagina: 6
73 GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE DUALCHEF Zo eenvoudig gaat dat: 1. Gebruik als u weinig grillgoed heeft maar een of twee branders en scheid de grillzone die u niet nodig heeft af met de DGS® ZONE DIVIDER om de efficiëntie te vergroten (zie hoofdstuk DE DGS® ZONE DIVIDER). Barbecueën met gesloten deksel verlaagt de barbecuetijd en het gasverbruik. 2. Verwarm de barbecue met gesloten deksel ca. 10 Minuten voor op stand . 3. Leg het grillgoed op het grillrooster en regel de temperatuur traploos naar uw wens tussen – . 4. Zet de gasregelknop na het barbecueën op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de fleskraan gesloten worden. 5. Laat de barbecue geheel afkoelen voor u deze na het barbecueën verschuift, beweegt of schoonmaakt. OPGELET: Bij de modellen DUALCHEF S 325 G en DUALCHEF S 425 G die voorzien zijn van verlichting in de grillruimte (halogeenlampen) kan deze schade oplopen indien deze in hete toestand aan heftige schokken wordt blootgesteld. 6. OPGELET: De vetopvangbak mag alleen in koude toestand verwijderd worden om deze leeg en schoon te maken. Het opgevangen hete vet kan verbrandingen veroorzaken. De vetopvangbak mag alleen met de meegeleverde handgreep verwijderd worden! DUAL GOURM E T SYSTE M DGS HET DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) De DUALCHEF biedt u naast de klassieke grillmethoden (zie hoofdstuk DIRECTE EN INDIRECTE GRILLMETHODE) het unieke DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ). Het hart van het DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) is de DGS® ZONE DIVIDER, waardoor uw DUALCHEF in 2 grillzones verdeeld wordt. Deze zonescheiding opent nieuwe mogelijkheden bij het barbecueën, of het nu gaat om het tegelijkertijd klaarmaken van verschillende etenswaren, of het voorkomen dat smaak en geur van het ene grillgoed op het andere overgedragen wordt. Naast de verdeling van de grillruimtes heeft u bovendien de totale temperatuurcontrole over de grillzones. Ze kunnen onafhankelijk van elkaar gestuurd en gecontroleerd worden. De twee thermometers geven de respectievelijke temperaturen van de zones weer. De DGS® accessoirewereld helpt u de zones optimaal te benutten en draagt ertoe bij dat u het perfecte grillresultaat bereikt. In de volgende paragrafen leert u de verschillene elementen van het DUAL GOURMET SYSTEM (DGS® ) kennen.
Pagina: 7
OUTDOORCHEF.COM 74 DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DE DGS® ZONE DIVIDER De DGS® ZONE DIVIDER, verdeelt doeltreffend de grillruimte in twee gescheiden te bedienen grillzones. De modellen DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G en DUALCHEF S 325 G beschikken over één positie om de zones te scheiden. De modellen DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G en DUALCHEF S 425 G beschikken over twee posities om de zones te scheiden. DOOR DE VERDELING VAN DE GRILLRUIMTE IN VERSCHILLENDE ZONES WORDEN DE VOLGENDE TOEPASSINGEN GEMAKKELIJKER EN EFFICIËNTER: 1. Met de DGS® ZONE DIVIDER van uw DUALCHEF barbecue heeft u de mogelijkheid om verschillende etenswaren tegelijkertijd te bereiden. Van elkaar gescheiden, waardoor er geen overdracht van geur of smaak plaatsvindt. 2. De verschillende zones kunnen dankzij de DGS® ZONE DIVIDER apart gestuurd worden, want de hitte die door de DGS® TWIN BURNER gegenereerd wordt stijgt binnen in de grillruimte op en de DGS® ZONE DIVIDER voorkomt een grote warmteoverdracht naar de andere grillzone. Dankzij deze verdeling kunt u onder de grillkap van de DUALCHEF met verschillende temperaturen voor uw etenswaren werken. MOGELIJKE TEMPERATUURZONES MET DE DGS® ZONE DIVIDER
Pagina: 8
75 VERSCHIL TUSSEN DE TEMPERATUURZONES MET OF ZONDER DE DGS® ZONE DIVIDER MET DGS® ZONE DIVIDER ZONDER DGS® ZONE DIVIDER U kunt bijvoorbeeld aan de rechterkant van de barbecue een smakelijk stuk vlees bereiden met de DGS® HEAT DIFFUSER (zie hoofdstuk DE DGS® HEAT DIFFUSER), en tegelijkertijd op de linkerkant een pizza of dichtgeschroeide steaks bakken. 3. DE DGS® ZONE DIVIDER zorgt bovendien voor een optimaal gasverbruik. Als u maar een kleine hoeveelheid etenswaren wilt barbecueën gebruikt u de DGS® ZONE DIVIDER om het kookoppervlak dat u niet nodig heeft af te scheiden. Door de verkleining van de grillruimte van de DUALCHEF wordt de efficiëntie van het gebruikte kookoppervlak en de brander die gebruikt wordt verhoogd. Hoe u de zones kunt verdelen ziet u op de afbeeldingen hierboven. 4. De DGS® ZONE DIVIDER maakt het mogelijk om direct te barbecueën in de ene grillzone, en tegelijkertijd te garen in de andere zone. DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DE DGS® HEAT DIFFUSER Voor de bereiding van etenswaren met een draaikorf wordt de benodigde hitte traditioneel door een achterbrander gegenereerd. Door de stijgen- de warmte van de achterbrander en het feit dat het vlees ervoor ligt is er veel gas nodig om het benodigde resultaat te behalen. Tegelijkertijd is de temperatuurcontrole zeer beperkt. De DGS® HEAT DIFFUSER leidt de benodigde hitte van de DGS® TWIN BURNER direct naar het grillgoed in de draaikorf. Door deze positionering kan een stuk vlees met slechts één brander op Positie 1 bereid worden. Door de combinatie van de DGS® TWIN ­ BURNER met de DGS® ZONE DIVIDER en de DGS® HEAT DIFFUSER wordt minder gas verbruikt en de temperatuurbandbreedte vergroot. Zo gebruikt u de DGS® HEAT DIFFUSER: 1. Neem het grillrooster aan de rechterkant met de Grid Lifter uit de barbecue. 2. Plaats de DGS® HEAT DIFFUSER zoals hierboven afgebeeld. 3. Leg het grillgoed in de OUTDOORCHEF DGS® DRAAIKORFSET (niet meegeleverd, als accessoire verkrijgbaar). 4. Schuif de draaikorf in het motorblok (onderdeel van de DGS® DRAAIKORFSET). Leg nu de andere kant op de DGS® ZONE DIVIDER. 5. Daarna de DUALCHEF in gebruik nemen en het stuk vlees op de gewenste temperatuur laten garen. 6. Gebruik de Grid Lifter om de DGS® HEAT DIFFUSER weer te verwijderen. De DGS® PROTECTION BARS en de DGS® HEAT DIFFUSER beschermen de DGS® TWIN BURNER tegen afdruipend vet en voorkomen vetvlammen. Het overtollige vet wordt door de speciaal ontwikkelde vorm van de DGS® HEAT DIFFUSER, gecontroleerd tussen de DGS® TWIN BURNER weggeleid. Dankzij de grillzones kunt u op de vrije grillzone ook ander grillgoed bereiden.
Pagina: 9
OUTDOORCHEF.COM 76 HET IN HOOGTE VERSTELBARE WARMHOUDREK Het warmhoudrek dient als extra kookoppervlak met een eigen temperatuurzone. Afhankelijk van de afmeting van het te bereiden grillgoed kunt u het warmhoudrek op 2 verschillende posities plaatsen. Het warmhoudrek kan ook bij de bereiding van een braadstuk in combinatie met de DGS® HEAT DIFFUSER en de DGS® ZONE DIVIDER gebruikt worden. Hier slechts in één positie! HET GIETIJZEREN GRILLROOSTER GEBRUIK Reinig het gietijzeren grillrooster voor het eerste gebruik met water. Raak tijdens het gebruik op de barbecue het rooster alleen met ovenwanten aan. Zet het gietijzeren grillrooster als het heet is niet op brandbare of hittegevoelige oppervlakken. Voor het veilig verwijderen van het gietijzeren grillrooster kunt u de Grid Lifter gebruiken. REINIGING • Laat het gietijzeren grillrooster op de barbecue op vol vermogen ca. 10 minuten schoonbranden. • Gebruik een borstel met messingborsteltjes (geen staalborstel). • Laat het rooster daarna afkoelen. • Bij hardnekkige vervuiling: Gebruik de OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER voor grondige reiniging. LET OP: Na het reinigen licht met spijsolie inwrijven.
Pagina: 10
77 DGS® DRAAIKORFSET De DGS® DRAAIKORFSET zorgt voor gelijkmatig gegaard vlees. Dankzij de korfvorm wordt het grillgoed niet gespiest en gaat er geen druppel sap verloren. Ideaal voor krokante kippetjes, sappig zondagsgebraad en zachte rosbief. DGS® PIZZA STEEN De nieuwe DGS® PIZZA STEEN garandeert knapperig pizzagenot uit de barbecue. Het onderstel uit roestvrij staal maakt een positie achterin mogelijk en garandeert de perfecte combinatie tussen onder- en bovenwarmte. DGS® GROENTEROOSTER Voor het gemakkelijk en gezond bereiden van groente, vis of hamburgers zorgt het DGS® GROENTEROOSTER. De emaillering met por- selein en speciale gaten in het rooster garande- ren vetarm barbecueën en zorgt dat het grillgoed niet aanbakt. Voor eenvoudig grillplezier met succesgarantie. DGS® GRILLPLAAT De DGS® GRILLPLAAT uit gietijzer slaat de hitte optimaal en gelijkmatig op. De draaibare grillplaat heeft een geribbelde en een gladde zijde en biedt zo ontelbare bereidingsmogelijkheden. De gladde zijde is perfect geschikt voor pancakes, crèpes of eiergerechten, de geribbelde zijde voor kort gebraden vlees. DGS® GIETIJZEREN GRILLROOSTER Het hoogwaardige DGS® GIETIJZER GRILLROOSTER garandeert dankzij het rhombus-effect het perfecte grillpatroon op sappige steaks of vismoten. Omdat gietijzer de warmte optimaal opslaat en deze op het eropgelegd grillgoed overdraagt kunt u de set met 2 grillroosters altijd gebruiken als u hoge temperaturen nodig heeft. DGS® KOOKSET De DGS® KOOKSET is de alleskunner uit het assortiment DGS® accessoires. Of het nu gaat om het koken van vloeistoffen, het stomen van groenten, gratineren van ovenschotels of het pocheren van vis, alles is mogelijk. De kookset kan in plaats van een grillrooster direct in de barbecue worden geplaatst. Dankzij de elegante handgrepen is de houder gemakkelijk te plaatsen en stabiel te dragen. DGS® RVS- GRILLROOSTER Perfecte hittegeleiding en een mooi grillpatroon op al het grillgoed garandeert het DGS® RVS- GRILLROOSTER. Het rooster van roestvrij staal van topkwaliteit zorgt dat er geen etensresten achterblijven en is gemakkelijk te reinigen. DUAL GOURM E T SYSTE M DGS DE DGS® ACCESSOIRES Door het inzetten van de DGS® ZONE DIVIDER biedt de DUALCHEF u bijna onbegrensde mogelijkheden voor het bereiden van maaltijden. Om bij deze veelzijdige voedselbereiding alle puntjes op de i te zetten heeft OUTDOORCHEF perfecte accessoires voor barbecueën, koken en bak- ken ontwikkeld, zodat u nog meer plezier zult beleven van uw DUALCHEF. Laat u inspireren en duik in de wereld van de DGS® ACCESSOIRES.
Pagina: 11
OUTDOORCHEF.COM 78 DIRECTE EN INDIRECTE GRILLMETHODE MET DE DUALCHEF WAT IS HET VERSCHIL? DIRECTE GRILLMETHODE Zoals de naam al verraadt, ligt bij de directe grillmethode het grillgoed direct boven de hittebron. Deze methode is geschikt voor dingen die kort gebraden worden. Dankzij de hoge temperatuur ontstaat een mooi korstje of het perfecte grillpa- troon op de steak. INDIRECTE GRILLMETHODE Bij indirect grillen circuleert de hitte rondom het grillgoed. Door het gesloten deksel wordt de barbecue een heteluchtoven. Deze barbecuemethode is ideaal voor grote stukken vlees die bij lage temperaturen gegaard moeten worden, voorzichtig te bereiden vis of knapperig gebakken pizza. Bij het GRILLSYSTEEM van het GAS-GRILLSTATION kan in een handomdraai van direct naar indirect grillen omgeschakeld worden. Voor indirect barbecueën, koken en bakken het grillgoed in het midden van het rooster plaatsen en alleen de beide buitenste branders ontsteken. DIRECT GRILLEN INDIRECT GRILLEN Voor direct barbecueën en koken: plaats het grillgoed boven de ontstoken branders. Voor indirect barbecueën, koken en bakken: plaats het grillgoed in het midden, sluit het deksel en ontsteek alleen de beide buitenste branders. GRILLRUIMTEVERLICHTING De modellen DUALCHEF S 325 G en DUALCHEF S 425 G zijn voorzien van grillruimteverlichting. De halogeenlampen (G9, 12 V, 10 W) krijgen stroom via het meegeleverde netsnoer dat achterop de barbecue kan worden aangesloten. De aan- en uitschakelaar bevindt zich rechts op de bedieningsconsole. OPGELET: De verlichting in de grillruimte kan schade oplopen indien deze in hete toestand aan heftige schokken wordt blootgesteld.
Pagina: 12
79 NA HET GRILLEN 1. Zet de gasregelknop van alle branders op . 2. Sluit de gastoevoer op de gasfles. 3. Schakel de hoofdschakelaar van de elektrobox uit. 4. Laat de barbecue volledig afkoelen voordat u deze reinigt. 5. Dek de barbecue met de passende afdekhoes af. OPGELET: Laat de DUALCHEF volledig afkoelen voor u deze na het barbecueën verplaatst. De modellen DUALCHEF S 325 G en DUALCHEF S 425 G zijn voorzien van halogeen grillruimteverlichting, die schade kan oplopen indien deze in hete toestand aan heftige schokken wordt blootgesteld. OPGELET: De vetopvangbak mag alleen in koude toestand verwijderd worden om deze leeg en schoon te maken. Het opgevangen hete vet kan verbrandingen veroorzaken. De vetopvangbak mag alleen met de meegeleverde handgreep verwijderd worden! REINIGING Tussen grillbeurten in is er slechts weinig reiniging nodig, omdat het meeste vet verdampt of in de vetopvangbak terecht gekomen zal zijn. Gebruik voor de reiniging van het grillrooster een messing grillborstel (geen staalborstel). Voor een grondige reiniging van de grillruimte gebruikt u de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Naar keuze kunt u een keukenspons uit nylon en wat zeepzop gebruiken, om alle losse restanten te verwijderen. Tot slot kunt u de opvangschaal uittrekken, leegmaken en reinigen met de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. De rvs-componenten kunt u reinigen met een standaard rvs-reiniger of een in bouwmarkten verkrijgbare poetsspons. AANBEVELING: Reinig de DGS® HEAT DIFFUSER en de DGS® PROTECTION BARS na ieder gebruik om aangebakken resten en vetvlam- men te voorkomen. GEBRUIK VAN DE OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER BELANGRIJK: de barbecue mag tijdens het gebruik van de OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER niet in gebruik zijn. Bescherm uw handen met handschoenen en draag indien mogelijk een veiligheidsbril. Sproei de barbecue of de accessoires in nog lichtjes warme toestand grondig in en laat dit 15-30 minuten inwerken. Vervuilde oppervlakken nogmaals inspuiten, grondig met water afspoelen en laten drogen. OPGELET: de OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER mag niet op oppervlakken met poedercoating worden gebruikt. GEBRUIK VAN DE OUTDOORCHEF CHEF CLEANER BELANGRIJK: de barbecue mag tijdens het gebruik van de OUTDOORCHEF CHEF-CLEANER niet in gebruik zijn. Draag handschoenen en een bril ter bescherming. Sproei de barbecue of de accessoires in nog lichtjes warme toestand in en laat dit 10 minuten inwerken totdat het schuim is opgelost. Indien nodig nog reinigen met een geschikte grillborstel of een nylonspons. Daarna grondig met water afspoelen en drogen. OPGELET: Niet geschikt voor oppervlakken van hout, kunststof, oppervlakken met poedercoating of gelakte oppervlakken.
Pagina: 13
OUTDOORCHEF.COM 80 ONDERHOUD VAN DE DGS® ZONE DIVIDER De branders kunnen verstopt raken door insecten. Dit kan verminderde prestaties of terugslag van de vlammen veroorzaken. Om de branders te controleren en met regelmaat te reinigen dient u de volgende stappen in acht te nemen: 1 2a 2b 2c 1. Haal eerst het grillrooster en de DGS® PROTECTION BARS uit de DUALCHEF. 2a. Verwijder daarna de veiligheidsklemmen van de branderbevestiging. 2b. Verwijder nu de bovenste branderbevestiging. 2c. Til dan de branders aan de bovenzijde uit de grillruimte. 3. Reinig de brander met een dunne flessenborstel of een draad. 4. Na de geslaagde reiniging worden de verschillende onderdelen in de omgekeerde volgorde weer in de grillruimte geplaatst en zoals beschre- ven in de paragraaf “AANSTEKEN VAN DE HOOFDBRANDER” weer in gebruik genomen. BELANGRIJK: Als u reinigingsmiddelen gebruikt voor het reinigen dient u de barbecue na het schoonmaken goed laten drogen. Om het droog- proces te versnellen kunt u de barbecue aanzetten en op positie een aantal minuten met het deksel open uit laten branden. ONDERHOUD Een geregeld onderhoud van uw DUALCHEF garandeert een perfecte werking. Controleer alle gasvoerende delen minstends twee keer per jaar, en als u de barbecue langere tijd niet gebruikt heeft. Spinnen en andere insecten kunnen verstoppingen veroorzaken die voor gebruik moeten worden verholpen. Als de barbecue regelmatig op oneffen terrein wordt verplaatst, controleer dan van tijd tot tijd of alle schroeven nog goed vast zitten. Als u de barbecue gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u deze voor elk gebruik OP LEKKAGES controleren. Als u enige twijfels heeft, wend u dan tot de gasleverancier of tot uw verdeler. Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de barbecue opbergt. Na een langere opslag en minstens één keer tijdens het barbecueseizoen moet u de gasslang nakijken op scheuren, knikken en andere beschadigingen. Een beschadigde gasslang moet onmiddellijk worden vervangen, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN. Om zo lang mogelijk te genieten van uw barbecue dient u de barbecue nadat deze geheel afgekoeld is met een geschikte OUTDOORCHEF afdekhoes te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. Afdekhoezen zijn verkrijgbaar bij uw handelaar. VERHELPEN VAN STORINGEN De brander ontsteekt niet: • Controleer of de gastoevoer van de gasfles geopend is. • Controleer of er genoeg gas in de fles zit. • Controleer of er vonken van de elektrode op de brander overspringen. OPGELET: Deze controle mag alleen uitgevoerd worden als de gastoevoer afgesloten is! Geen vonk: • Controleer of de accubatterijen juist geplaatst en opgeladen zijn. • De afstand tussen de brander en de elektrode mag maar 4-6 mm bedragen. • Controleer of de kabel van de elektrische ontsteking en de elektrode ingestoken zijn en goed vast zitten. • Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA, 1.5 V) voor de elektrische ontsteking. Indien u uw barbecue met bovenstaande maatregelen niet in gebruik kunt nemen, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
Pagina: 14
81 HET SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) werkt niet: • Controleer of de gastoevoer van de gasregelknop geopend is (met de gasfles dicht). • Controleer of de batterijen voor het SLS juist aangebracht en opgeladen zijn. • Mochten de batterijen leeg zijn kunt u, afhankelijk van het model, -  het meegeleverde netsnoer aansluiten om het opladen te activeren (bij de modellen DUALCHEF S 325G en DUALCHEF S 425 G) -  zelf een geschikt netsnoer aanschaffen en direct op de elektrobox aansluiten om het opladen te activeren (bij de modellen DUALCHEF 315 G / DUALCHEF 325 G / DUALCHEF 415 G / DUALCHEF 425 G) -  nieuwe batterijen plaatsen Grillruimteverlichting • Controleer of de beide G9-halogeenlampen (12V/10W) defect zijn. CONSUMENTENGARANTIE 1. Garantie en verhouding ten opzichte van andere rechten van de koper Met de aankoop van dit OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar krijgt u als private eindklant (consument) een fabrieksgarantie van DKB Household Switzerland AG (“DKB”). De fabrieksgarantie verleent u garantieclaims tegen de garantiegever in overeenstemming met deze overeenkomst. De garantieclaims bestaan hierbij naast uw overige contractuele of wettelijke rechten. Deze overige rechten worden door deze garantie niet uitgesloten of beperkt. Daarom kunt u ook uw andere contractuele of wettelijke claims tegen de desbetreffende verplichte partij indienen. Zo worden bijvoorbeeld claims overeen- komstig de productaansprakelijkheidswet door deze garantie niet aangetast. Als koper is het voor u ook mogelijk om contractuele garantieclaims tegen uw verkoper in te dienen. Zo kan bijvoorbeeld een mogelijke terugtrek- king van de koopovereenkomst alleen tegenover de verkoper en niet in het kader van deze garantie tegenover DKB worden ingediend. 2. Betrokkenen en garantievoorwaarden DKB is de garantiegever. Elke eindklant die een nieuw product in de erkende handel voor private doeleinden aanschaft, heeft recht op garantie. De aankoop wordt aangetoond door overleggen van de aankoopbon. Er is sprake van aankoop voor privégebruik wanneer het product wordt gekocht door een natuurlijke persoon voor doeleinden die overwegend worden geassocieerd met noch commerciële noch zelfstandige beroeps- activiteiten. Bij garantiegevallen moeten garantieclaims binnen twee maanden bij de garantiegever worden ingediend. Anders zijn garantieclaims uitgesloten. Voor duidelijke gebreken begint deze vervaltermijn met de ontvangst van het product. DKB raadt daarom aan het product na ont- vangst direct op gebreken te controleren. 3. Omvang van de garantie De garantie geldt vanaf de aankoopdatum en wordt in de volgende gevallen verstrekt voor zover er geen uitsluiting zoals beschreven bij punt 4 is: BEHUIZING UIT GEGALVANISEERD ALUMINIUM & ROESTVRIJ STAAL 10 jaar Tegen doorroesten DGS® TWIN BURNER 5 jaar Tegen doorroesten of doorbranden GRILLROOSTER 3 jaar Tegen doorroesten of doorbranden EMAILLEN DEKSEL 3 jaar Tegen doorroesten en defecten aan de emaillering voor het eerste gebruik DGS® ZONE DIVIDER / DGS® HEAT DIFFUSER / DGS® PROTECTION BARS 3 jaar Tegen doorroesten of doorbranden OVERIGE ONDERDELEN 2 jaar Op alle overige fabricage- /materiaalfouten Niet als gebreken gelden hierbij voor de functie onbelangrijke en voor u als klant te accepteren oneffenheden, kleurverschillen in de emaillering en kleinere fouten zoals door de productie veroorzaakte oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangingen. Bij een garantiegeval zal DKB naar eigen goeddunken de beschadigde of defecte onderdelen of het gehele product vervangen. Indien akkoord door de klant kan vervanging ook tegen een vergelijkbaar model van een nieuwer type of een opvolgend model plaatsvinden. Voor zover een gebrek de functionaliteit van het product niet beïnvloedt en voor zover dit voor u als klant acceptabel is, kan u in plaats van een reparatie een pas- sende financiële compensatie worden aangeboden. Voor de duur van de garantieafhandeling (controle en eventuele vervanging) kan er van DKB geen vervangend product of een andere schade- vergoeding worden verlangd. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen onderdelen worden eigendom van DKB. Alleen bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw. Verdere vorderingen tegen de garantiegever worden niet gedekt door deze garantie. Uw claims op basis van overige rechtsgronden worden hier- door echter niet uitgesloten of beperkt (zie ook hierboven bij 1.).
Pagina: 15
OUTDOORCHEF.COM 82 * Op onze website vindt u een lijst van dealers op OUTDOORCHEF.COM ** Het serienummer en het artikelnummer vindt u op de gegevenssticker op uw barbecue (zie hiertoe de eerste paragraaf van deze BEDIENINGSHANDLEIDING). 4. Uitsluiting De garantie is in de volgende gevallen uitgesloten: • Gewone slijtage bij reglementair gebruik, met name aan algemene slijtdelen zoals thermometer, ontsteking en batterij, elektrode, ontstekings- kabel, gasslang, gasdrukregelaar, halogeenlamp, vetopvangplaat en vetopvangbak. • Schade aan de emaillering bij gebruikte apparaten, voorzover het defect niet aantoonbaar voor het eerste gebruik aanwezig was. • Defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik, met name het niet in acht nemen van de bedie- ningshandleiding, de veiligheidsinstructies of de gebruiks-/onderhoudsinstructies (zoals gebruik van outdoor-apparaten binnenshuis, bescha- digingen door onjuiste montage, ondeskundige reiniging van de geëmailleerde oppervlakken van de trechter of het grillrooster, door het niet uitvoeren van een lekkagetest voor zover in de bedieningshandleiding aanbevolen, door gebruik van schadelijke chemicaliën, door oneigenlijk gebruik etc.). • Defecten en/of schade voor zover deze zijn terug te voeren op ingrepen of reparaties door niet door DKB geautoriseerde personen. • Defecten en/of schade door verwoestende weersinvloeden (bijvoorbeeld hagel of blikseminslag). • Defecten en/of schade door moedwillige beschadiging of vanwege opzettelijke of nalatige beschadiging, zolang die niet zijn veroorzaakt door DKB. • Defecten en/of schade die bij het transport naar de koper is ontstaan, voor zover het transport niet door de garantiegever is georganiseerd. • Defecten en/of schade ontstaan door overmacht • Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (bijvoorbeeld in hotellerie of gastronomie). 5. Garantieafhandeling Bij garantiegevallen neemt u indien mogelijk meteen contact met ons op of met een erkende handelaar (zie voor een lijst www.outdoorchef.com); vermeld naast uw adres indien mogelijk product/productdeel, aankoopbon, serienummer en artikelnummer (u vindt deze op de gegevenssticker op uw barbecue; zie daartoe de eerste paragraaf van de bedieningshandleiding). Voeg indien mogelijk een foto bij. Ter controle van de garantieclaim overhandigt u het product aan de handelaar of aan ons (Bring-In-garantie). Bij toegewezen garantiegevallen vergoeden wij de noodzakelijke en vereiste transport en -verzendkosten, anders sturen wij het product op uw kosten terug. Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd: DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
Pagina: 16
83 TECHNISCHE INFORMATIE DUALCHEF 315 G CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Totaal vermogen 12 kW Gasverbruik 870 g/uur Mondstuk (28–30/37 mbar) 0.98 mm/Markering BK Mondstuk (50 mbar) 0.84 mm/Markering AR Gasdruk Butaan 28 mbar Propaan 37 mbar Maximaal toegestaan vulgewicht van de gasfles op het barbecueonderstel 1 1 kg DUALCHEF 325 G / S 325 G CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Totaal vermogen 15.4 kW Gasverbruik 1 120 g/uur Mondstuk (28–30/37 mbar) 0.98 mm/Markering BK Mondstuk (50 mbar) 0.84 mm/Markering AR Gasdruk Butaan 28 mbar Propaan 37 mbar Maximaal toegestaan vulgewicht van de gasfles op het barbecueonderstel 1 1 kg DUALCHEF 415 G CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Totaal vermogen 16 kW Gasverbruik 1 160 g/uur Mondstuk (28–30/37 mbar) 0.98 mm/Markering BK Mondstuk (50 mbar) 0.84 mm/Markering AR Gasdruk Butaan 28 mbar Propaan 37 mbar Maximaal toegestaan vulgewicht van de gasfles op het barbecueonderstel 1 1 kg DUALCHEF 425 G / S 425 G CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Totaal vermogen 19.4 kW Gasverbruik 1410 g/uur Mondstuk (28–30/37 mbar) 0.98 mm/Markering BK Mondstuk (50 mbar) 0.84 mm/Markering AR Gasdruk Butaan 28 mbar Propaan 37 mbar Maximaal toegestaan vulgewicht van de gasfles op het barbecueonderstel 1 1 kg ZIJBRANDER (DUALCHEF 325 G / S 325 G / 425 G / S 425 G) CE 0063 Gas Propaan/Butaan 30/31 Vermogen 3.4 kW Gasverbruik 250 g/uur Mondstuk (28–30/37 mbar) 0.88 mm/Markering AH Mondstuk (50 mbar) 0.76 mm/Markering AK Gasdruk Butaan 28 mbar Propaan 37 mbar I3B/P (30 mbar) I3B/P (50 mbar) I3+ (28/30/37 mbar) ELEKTRISCHE ONTSTEKING/SAFETY LIGHT SYSTEM (SLS) Voor gebruik van de elektrische ontsteking heeft u 2 batterijen (type AAA, 1.5 V) nodig en voor het SAFETY LIGHT SYSTEM heeft u NiMH-accubatterijen nodig (type AA, 1.2 V/2400 mAh). HALOGEENVERLICHTING (DUALCHEF S325 G / S 425 G) Voor gebruik van de grillkamerverlichting heeft u G9-halogeen- lampen nodig (12V/10W) INFORMATIE OVER DE TEMPERATUURINDICATIE: De temperatuuraanduiding op de universele thermometer kan +/– 10 % bedragen. WEBPAGINA Verdere informatie, tips en trucs, recepten alle wetens­ waardigheden over de OUTDOORCHEF producten vindt u onder OUTDOORCHEF.COM

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef Dualchef S 425 G en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Dualchef S 425 G. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Dualchef S 425 G zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef Dualchef S 425 G

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Dualchef S 425 G. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecues
  • Model/naam: Dualchef S 425 G
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins