CITY420 handleiding
Outdoorchef CITY420handleiding

Handleiding voor de Outdoorchef CITY420 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 8 pagina's.

PDF 8 1.1mb
Outdoorchef CITY420handleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef CITY420. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Outdoorchef CITY420 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef CITY420. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef CITY420 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Outdoorchef CITY420

Pagina: 1
19 CITY ELECTRO ❶ verwarmingsspiraal ❷ verwisselbare alu-beschermingsfolie ❸ warmtereflector ❹ vetopvangbak ❺ temperatuurregelaar Voor dit apparaat gelden de volgende nominale waarden: 230 Volt – 50/60Hz Vermogensaanduiding: 2000 W Het apparaat mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten. Het apparaat moet via een aardlekschakelaar met een nominale lekstroomwaarde (differentiaalschakelaar) van maxi- maal 30 mA worden aangesloten. Het netsnoer moet regelmatig op tekenen van beschadiging worden gecontroleerd. Het apparaat mag niet met een beschadigd snoer worden gebruikt. ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Gebruiksaanwijzing BELANGRIJK: Noteer als eerste het serienum- mer van uw elektrische kogelbarbecue op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing. U vindt het nummer onder de temperatuur- regelaar en op de ver- pakking. Het serienum- mer is belangrijk voor een probleemloze afhan- deling van vragen, bij het bestellen van reserveonderdelen en bij eventuele garantieaan- spraken. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Hij bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. Lees deze handleiding aandachtig door alvorens de elektrische barbecue van Outdoorchef in gebruik te nemen. Het niet naleven van de in deze handleiding opgenomen risico's, waarschuwingen en voorzorgs- maatregelen kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel of tot materiële schade door brand of explosie. Veiligheidsinstructies • Gebruik voor deze barbecue geen houtskool of andere brandbare stoffen. Deze barbecue is niet bestemd voor gebruik met houtskool of andere brandbare stof- fen en kan brand veroorzaken indien deze producten gebruikt worden. Brand kan afbreuk doen aan de kwa- liteit van de barbecue en deze beschadigen. • De barbecue is uitsluitend bestemd voor gebruik in de open lucht. • Voorkom contact met brandbare materialen, zoals papier, scheidingswanden, gordijnen, doeken, chemi- caliën enz. • Het apparaat mag alleen volgens de gegevens op het typeplaatje worden aangesloten en gebruikt. • Gebruik het apparaat alleen als het netsnoer, de con- tactdoos en het apparaat geen beschadigingen verto- nen. Controleer dat voor elk gebruik. • Sluit het verwarmingselement altijd op de temperatu- urregelaar aan, voordat u het netsnoer op de contact- doos aansluit. Daarbij moet het teken «UP» op het verwarmingselement leesbaar zijn. • Sluit het apparaat alleen op een geaarde contact- doos aan. • Gebruik het apparaat niet als de contactdoos is beschadigd. • Controleer of binnen dezelfde stroomkring geen andere apparaten met een hoog energieverbruik zijn aangesloten als de barbecue in gebruik is. Manual City Electro 2011_Layout 1 15.09.10 16:32 Seite 19
Pagina: 2
• Maak de vetopvangbak regelmatig schoon. • Berg de barbecue nooit buiten op. • Laat het apparaat na het barbecueën volledig afkoe- len voordat u het reinigt resp. opbergt. • Gebruik de elektrische barbecue nooit als verwar- mingsapparaat of voor het drogen van natte kledings- stukken. • Gebruik de barbecue niet in huis of voor traditioneel koken. • Als er een steekvlam ontstaat, mag het vuur niet met water worden geblust. Schakel dan de barbecue uit. Ontkoppel het netsnoer en wacht tot de barbecue is afgekoeld. • Controleer altijd of de gebruikte contactdoos op de juiste spanning is aangesloten (230V). De contactdoos dient bovendien voor apparatuur met een stroomver- bruik van 2200 watt geschikt te zijn. • U dient de barbecue uitsluitend te gebruiken zoals dat in deze handleiding wordt beschreven. Elk ander, niet in deze handleiding beschreven gebruik kan brand, elektrische schokken of andere verwondingen en beschadigingen veroorzaken. • Dit apparaat voldoet aan de technische normen en de veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparatuur. • Gebruik de barbecue niet met een temperatuurrege- laar met een defect snoer of defecte stekker. Neem voor een vervangende temperatuurregelaar contact op met uw dealer. De temperatuurregelaar is speciaal voor deze barbecue. Voordelen van de elektrische barbecue van OUTDOORCHEF • • Uw kogelbarbecue van OUTDOORCHEF is een innovatie op het gebied van elektrische barbecues. Een warmtereflector zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling, zodat indien nodig barbecueën op hoge temperaturen tot maximaal 300° C mogelijk is. • Afdruipend vet en marinades verdampen op de alu- beschermingsfolie en geven het te bereiden voedsel zijn typische barbecuesmaak. • De verwisselbare alu-beschermingsfolie beschermt de reflector tegen afdruipend barbecuevocht. • Het van het voedsel afdruipende vocht wordt opge- vangen in de vetopvangbak. • Dankzij de traploos verstelbare warmteregeling kun- nen gerechten ook op lagere temperatuur worden klaargemaakt (rosbief, braadstukken, etc.). Gebruik • Niet bestemd voor gebruik door kinderen. • Laat de elektrische barbecue van Outdoorchef nooit zonder toezicht achter als deze in gebruik is. • Alle door de fabrikant geleverde originele onderde- len mogen niet worden veranderd. • Elke wijziging van de barbecue kan tot gevaarlijke situaties leiden. 20 • De stekker na elk gebruik of bij storingen uit de con- tactdoos trekken. LET OP: Trek daarbij aan de stekker, niet aan het netsnoer. • LET OP: Klem het netsnoer nergens tussen, laat het niet langs scherpe randen schuren en controleer het regelmatig. • Houd het netsnoer buiten het bereik van hete onder- delen. • Raak de netstekker nooit met natte handen aan. • Gebruik de barbecue alleen op een horizontaal en sta- biel oppervlak. • Verplaats de barbecue niet terwijl hij in gebruik is. • Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit zonder toezicht achter. • LET OP: Onderdelen van de barbecue kunnen zeer heet worden. Houd de barbecue daarom buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. • Draag beschermende handschoenen wanneer u hete onderdelen vastpakt. • Het apparaat blijft na het uitschakelen nog langere tijd heet. Zorg ervoor dat u zich niet brandt en leg geen voorwerpen op de barbecue, omdat daardoor brand- gevaar ontstaat. • Gebruik de elektrische barbecue niet in de buurt van licht brandbare objecten, zoals gordijnen, scheidings- wanden, hout, hooi, droog struikgewas e.d. • Plaats de barbecue op een afstand van minimaal 3 m ten opzichte van waterreservoirs, zoals zwembaden of vijvers, zodat hij niet door spatwater geraakt wordt of in het water kan vallen. • De barbecue is een elektrisch apparaat en mag daa- rom niet worden gebruikt als het regent. • Om risico's te voorkomen, mogen reparaties aan het apparaat (bijv. vervangen van een beschadigd verwar- mingselement) alleen door de klantenservice van offi- ciële handels- of servicepartners worden uitgevoerd. • Alle door de fabrikant geleverde originele onderdelen mogen niet worden veranderd. • Gebruik indien nodig alleen geaarde verlengsnoeren voor min. 10 A (230 V) stroomsterkte (snoerdiameter min. 1,5 mm) en let erop dat niemand erover kan strui- kelen of dat het apparaat kan worden omgestoten. • Gebruik een zo kort mogelijk verlengsnoer. • Sluit nooit 2 of meer verlengsnoeren op elkaar aan. • Leg het netsnoer nooit over een weg of pad. • Dompel barbecue, verwarmingselementen en nets- noeren om te reinigen nooit in water of vloeistoffen: gevaar voor verwondingen, brand en elektrische schokken. • Haal bij een vochtig of nat geworden apparaat direct de netstekker uit het contact. Steek de handen niet in het water. • Trek de netstekker los, voordat u het verwarmingsele- ment uit de barbecue verwijdert. • Zet de temperatuurregelaar ook gedurende kortere periode waarin het apparaat niet worden gebruikt op «OFF». • Tijdens het barbecueën, moet altijd de vetopvangbak in de barbecue worden geplaatst. Manual City Electro 2011_Layout 1 15.09.10 16:32 Seite 20
Pagina: 3
21 • Voer voor gebruik een visuele controle uit voor snoer, stekker en verwarmingselementregelaar om er zeker van te zijn dat deze niet zijn beschadigd of versleten. • Bij het eerste gebruik van de barbecue kan een lichte brandgeur ontstaan. Hierbij verbranden smeermid- delen die op het verwarmingselement zijn achterge- bleven. Hierdoor wordt de veiligheid van uw barbe- cue echter niet belemmerd. • Om een brand of een elektrische schok te voorko- men, dient u nieuwe stroomkringen of contactdozen altijd door een erkende elektricien te laten aanslui- ten. • Niet correct geaarde contactdozen kunnen een elek- trische schok veroorzaken. • Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aange- raden. Wanneer het gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk is, dient u voor een zo kort mogelijk verlengsnoer te kiezen. Sluit nooit 2 of meer ver- lengsnoeren op elkaar aan. De aansluitingen mogen de grond niet raken en dienen droog te blijven. Laat het snoer niet over de hoeken van het tafelblad han- gen, zodat iemand over het snoer zou kunnen vallen of kinderen aan het snoer zouden kunnen trekken. Gebruik uitsluitend verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik. • Reinig het barbecuerooster en de grillruimte na elk gebruik. • Plaats uw elektrische kogelbarbecue op een vlakke, stabiele ondergrond, zodat hij niet kan omvallen. BELANGRIJK: Plaats het apparaat niet op, onder of in de buurt van hittegevoelige of licht ontvlambare objecten. • Elektrische barbecues van OUTDOORCHEF zijn niet bestemd voor montage op recreatievoertuigen, cara- vans en/of boten! • Tijdens het gebruik wordt de gehele grillruimte sterk verhit. Laat de barbecue nooit zonder toezicht achter. Verwijder alle brandbare materialen binnen 60 cm rondom de barbecue. • Controleer de vetopvangbak voor elk gebruik op eventuele vetafzettingen. Verwijder het vet, zodat er geen steekvlam kan ontstaan. • Ter voorkoming van een elektrische schok mogen stekker, snoer, verwarmingselement en temperatuur- regelaar NOOIT in water of andere vloeistoffen wor- den ondergedompeld. • Tijdens het gebruik wordt de gehele grillruimte sterk verhit. Laat de barbecue nooit zonder toezicht achter. • Houd elektrische snoeren uit de buurt van hete oppervlakken. • Houd het barbecuegedeelte vrij van ontvlambare gassen en vloeistoffen, zoals benzine, alcohol en andere brandbare materialen. • Tijdens het gebruik moet de barbecue op een vlakke en stabiele ondergrond staan zonder brandbare materialen in de buurt. • Rol het netsnoer voor gebruik helemaal af. Het snoer mag niet in aanraking komen met de grillruimte of de deksel. • Reinig alle onderdelen die met voedingsmiddelen in aanraking komen. • Verplaats de elektrische barbecue van Outdoorchef niet als u barbecuet of als de barbecue heet is. Ingebruikname • Controleer, voordat u het apparaat op de netspan- ning aansluit, of de netspanning overeenkomt met de gegevens op het typeplaatje. • Sluit de netstekker aan op een geaarde contactdoos (230 V). BELANGRIJK: Klem het netsnoer nergens tussen. Laat het snoer niet naar beneden hangen en zorg ervoor dat niemand over het snoer kan struike- len. • Deze elektrische barbecue van OUTDOORCHEF is niet bestemd voor commercieel gebruik. Voor het barbecueën • Reinig het barbecuerooster voor het eerste gebruik. • Let erop dat het netsnoer niet op de stroomkring is aangesloten. • Let erop dat het snoer niet met de hete barbecue resp. met het barbecuedeksel in aanraking kan komen. • Plaats de vetopvangbak op de daarvoor bestemde positie in de kogel. • Brengt de alu-beschermingsfolie op de reflector aan en plaats deze in de barbecue. • Vervang de beschermingsfolie op de reflector als dit met vetresten is bedekt. • Plaats het verwarmingselement, het plaatje «UP» (boven), dat zich op het verwarmingselement bevindt, moet leesbaar zijn. Let erop dat de dwars- ribben van het verwarmingselement in de daarvoor bestemde uitsparingen liggen. • Plaats het barbecuerooster. • Plaats het deksel. Bediening van de barbecue • Controleer of het verwarmingselement juist geplaatst is. • Steek de netstekker in een geaarde contactdoos. • Let op: het apparaat moet via een aardlekschake- laar (differentiaalschakelaar) met een lekstroom van maximaal 30 mA worden aangesloten. • Zet de temperatuurregelaar op «ON». Het groene controlelampje op stand 1 begint te knipperen en geeft daarmee aan dat het verwarmingselement wordt verwarmd. • De gewenste temperaturen op de temperatuurrege- laar met pijltoetsen > of < naar behoefte op stand 1–7 instellen en met gesloten deksel laten opwarmen tot Manual City Electro 2011_Layout 1 15.09.10 16:32 Seite 21
Pagina: 4
doos gehaald is. Trek bij het uithalen altijd aan de stekker en niet aan het snoer. • Reinig het barbecuerooster en de vetopvangbak na elk gebruik. Laat de barbecue voordat u hem rei- nigt, volledig afkoelen. Reiniging • Voordat u met het schoonmaken begint, de tempe- ratuurregelaar op «OFF» zetten. • Trek de netstekker uit de contactdoos en laat de barbecue volledig afkoelen. • LET OP: Barbecue en verwarmingselementen nooit in water dompelen of onder stromend water reini- gen. Voorkom altijd dat de elektrische componen- ten met water in contact komen. • Veeg verwarmingselementen alleen met een licht vochtige doek af en droog ze af met een zachte, droge doek. BELANGRIJK: Gebruik geen agres- sieve of schurende reinigings- of oplosmiddelen om de elektrische kogelbarbecue te reinigen. • Gebruik voor het schoonmaken van het barbecue- rooster een barbecueborstel met messing draden (geen staalborstel). Gebruik geen scherpe voorwer- pen of agressieve schoonmaakmiddelen. • Was de vetopvangbak af met zeepsop. • Het meeste vet verdampt of druppelt op de alu- beschermingsfolie en wordt daardoor naar de vetopvangbak geleid. Vervang de alu-bescher- mingsfolie op de reflector daarom regelmatig, ech- ter uiterlijk als deze met vetresten is bedekt. BELANGRIJK: Een schone alu-beschermingsfolie verhoogt de onderhitte aanzienlijk, zodat er betere barbecueresultaten worden bereikt! • Voor een langere levensduur van uw barbecue, raden wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld, om deze met een passende hoes van OUTDOOR- CHEF te beschermen tegen invloeden van buite- naf. Om een hoge luchtvochtigheid te voorkomen, raden wij u aan de hoes na een regenbui te ver- wijderen. • Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer. Onderhoud • Het netsnoer moet regelmatig op tekenen van beschadiging worden gecontroleerd. Het apparaat mag niet met een beschadigd snoer worden gebruikt. • Vervang de alu-beschermingsfolie op de warmtere- flector regelmatig, zodat voldoende onderhitte kan worden ontwikkeld en het vet resp. resten beter kunnen weglopen. • Om corrosieschade te voorkomen, dient u voor een langere opslag alle metalen delen in te vetten. • Om de levensduur van uw barbecue te verlengen, adviseren wij als extra bescherming de bijpassende afdekhoes van OUTDOORCHEF. 22 het groene controlelampje blijft branden en daarmee aangeeft dat de gewenste temperatuur bereikt is. Het opwarmen duurt ca. 10–15 minuten; afhankelijk van stand, wind en weer. • Op stand 7 verwarmt de barbecue voortdurend. Op deze stand ALLEEN MET GEOPENDE DEKSEL barbe- cueën. Informatie over de temperatuurregelaar • Wanneer het controlelampje knippert, wordt de barbecue opgewarmd. • Als het controlelampje continu blijft branden, heeft de barbecue de gewenste temperatuur bereikt. • Wind en weer vereisen eventueel een aanpassing door middel van de temperatuurregelaar om de juiste barbecuetemperatuur te handhaven. ➢ Stand OFF / ON = in- en uitschakelen van de bar- becue ➢ > = functiekeuzetoets ➢ < = functiekeuzetoets ➢ Stand 1 = 70–90° C ➢ Stand 2 = 150–170° C ➢ Stand 3 = 170–190° C ➢ Stand 4 = 230–250° C ➢ Stand 5 = 250–280° C ➢ Stand 6 = 280–310° C ➢ Stand 7 = 310–350° C Let op: functie «7» is alleen bestemd voor dicht- schroeien en mag alleen ZONDER DEKSEL worden gebruikt. Bij gesloten deksel kan oververhitting ontstaan. Barbecueën • met en zonder deksel • barbecuerooster of gietijzeren plaat Bij vet voedsel (bijv. kip) adviseren wij u een barbecue- schaal van aluminium te gebruiken om de rookontwik- keling te verminderen. Koken • met deksel • universele pan Aanwijzing: bij het gebruik van de gietijzeren plaat en de universele pan dient u de het barbecuerooster te verwijderen en de bijgevoegde steunring aan te brengen. Na het barbecueën • Zet de temperatuurregelaar op «OFF». • Als de barbecue niet wordt gebruikt altijd de nets- tekker loskoppelen. Het apparaat is pas van het stroomnet gescheiden als de stekker uit de contact- Manual City Electro 2011_Layout 1 15.09.10 16:32 Seite 22
Pagina: 5
23 Opslag en/of niet-gebruik Als u de elektrische kogelbarbecue van OUTDOOR- CHEF niet gebruikt, dient u de temperatuurschakelaar op «OFF» te zetten. Trek de netstekker uit de contact- doos en berg hem binnenshuis op. Verwijdering Afgedankte apparaten kunnen bij een verkooppunt gratis worden ingeleverd om deskundig afgevoerd te worden. Apparaten met een gevaarlijk defect dienen direct te worden afgevoerd, en u dient ervoor te zor- gen dat ze niet meer gebruikt kunnen worden. Apparaten niet met het huishoudelijk afval meegeven (milieubescherming). Garantie OUTDOORCHEF aanvaardt de garantie voor gebre- ken ten aanzien van de afzonderlijke onderdelen en de fabricage- en afwerkingskwaliteit voor de vol- gende tijdsduur: • 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderste deel en deksel) • 2 jaar op alle overige onderdelen vanaf aankoopdatum (datum op aankoopbewijs). Garantieaanspraken kunnen alleen met het aankoop- bewijs bij de desbetreffende dealer worden inge- diend. De garantie bij schade aan de emaillering wordt alleen binnen een meldperiode van 30 dagen vanaf de aankoopdatum voor 100 % gegarandeerd. Deze geldt alleen voor nieuwe apparaten die nog niet zijn gebruikt. OUTDOORCHEF heeft het recht bij defecte onderde- len van de barbecue, te beslissen tussen reparatie en vervanging; of indien de functie van de barbecue van- wege het defect niet wordt beïnvloed, een prijsverla- ging toe te kennen. De volgende punten zijn uitgesloten van garantie: • oneffenheden, minimale foutjes en kleurverschillen in de emaillaag • defecten op grond van een verkeerd, resp. onacht- zaam gebruik en ondeskundige installatie • verandering van de kleur en vorming van corrosie en oppervlakteroest door weersinvloeden of ondeskundig gebruik van chemicaliën • defecten door aanpassingen, ondoelmatig gebruik of moedwillige beschadiging • defecten door ondeskundige onderhouds- en repa- ratiewerkzaamheden • schade door het achterwege laten van routinematig onderhoud • schade die tijdens het transport is ontstaan • schade door overmacht • normale slijtage van barbecuerooster, verwar- mingselement, reflector en alu-beschermingsfolie • uit de garantieaanspraken voortvloeiende mon- tage- en transportkosten • schade door slijtage bij professioneel gebruik (hotelbranche, gastronomie, evenementen etc.) Neem voor het bestellen van reserveonderdelen con- tact op met de voor u verantwoordelijke dealer. Een lijst met dealers vindt u op onze website op www.out- doorchef.com. De producten van OUTDOORCHEF worden voortdu- rend verder ontwikkeld. Daarom kunnen er zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen worden uit- gevoerd. Gebruiksaawijzing elektrische kogelbarbecue 2011_Art-Nr 19.140.01 Manual City Electro 2011_Layout 1 15.09.10 16:32 Seite 23
Merk:
Outdoorchef
Product:
Barbecues
Model/naam:
CITY420
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands