Outdoorchef Canberra handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Canberra. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: Canberra
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens

Inhoudsopgave

Pagina: 2
AUSTRALIAN BARBECUE
Gebruiksaanwijzing
BELANGRIJK: noteer
als eerste het serienum-
mer van uw gaskogel-
barbecue, dat kunt u
vinden aan de binnen-
zijde van het bedie-
ningspaneel of op de verpakking, op de achterpa-
gina van deze gebruiksaanwijzing. Dit serienum-
mer is belangrijk voor een probleemloze
afwikkeling van vragen, bestellingen van reserve-
onderdelen en eventuele garantieaanspraken.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige
plaats. Hij bevat belangrijke informatie over veilig-
heid, gebruik en onderhoud.
Voor uw veiligheid
Iedere persoon die deze barbecue gebruikt moet de
ontstekingsinstructies volledig en correct opvolgen.
Laat in geen geval kinderen deze barbecue gebrui-
ken!
De montageadviezen van deze opbouwinstructie
moeten zorgvuldig worden opgevolgd. Ondeskun-
dige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben.
Houd lichtontvlambare vloeistoffen, materialen en
reserve gastanks niet in de buurt van de barbecue.
Plaatsdeze barbecue en/of reserve gastanks nooit in
gesloten ruimten waar geen goede ventilatie is.
Lees voordat uw Australian Barbecue in gebruik gaat
nemen, deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
Deze barbecue is uitsluitend bestemd voor gebruik
buiten, in de open lucht. Houd deze barbecue op een
veilige afstand, tenminste 1 meter, van lichtontvlam-
bare objecten en materialen.
Gasflessen
Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulge-
wicht van 7,5 kg op de bodemplaat geplaatst worden.
Plaats de fles op de daarvoor aangegeven plaats, zie
de montagehandleiding. De meegeleverde flesriem
dient ter bevestiging.
Zorg ervoor dat de geschroefde delen lekvrij zijn. Doe
een «gaslektest» voordat u de barbecue aansteekt
en na iedere vervanging van de gasfles. Gasflessen
mogen niet blootgesteld worden aan temperaturen
boven de 50˚C. Gasflessen mogen niet geplaatst wor-
den in een afgesloten ruimte of in een kelder, Volg
altijd de veiligheidsinstructies op de gasfles op.
Veiligheidsinstructies
Start de barbecue zoals beschreven in het hoofdstuk
«Instructies voor het ontsteken».
• Uitsluitend voor gebruik buiten, in de open lucht.
• Gebruik de barbecue nooit onder een afdak.
• Laat de barbecue nooit onbeheerd achter als deze
aanstaat.
• LET OLP: sommige delen van deze barbecue wor-
den heet. Houd deze barbecue buiten het bereik
van kleine kinderen.
• Verplaats nooit een barbecue wanneer deze in
gebruik is.
• Barbeceus die uitgerust zijn met zwenkwielen,
mogen niet over een ongelijke ondergrond gere-
den worden.
• Verzeker u ervan dat de vetlade gedurende het
gebruik van de barbecue altijd goed gesloten en
bevestigd is.
• Draag beschermende handschoenen bij het aan-
raken van hete delen.
• Na gebruik draait u de controleknop van de bar-
becue in de «OFF»-positie en sluit u de gastoe-
voer op de gasfles af.
• Zorg, voordat u de gasfles vervangt, er voor dat
de controleknop van de barbecue in de «OFF»-
positie staat en dat de gasfles is afgesloten.
BELANGRIJK: houd ontstekingsbronnen verwij-
derd van de barbecue.
• Na iedere vervanging van de gasfles dient u een
gaslektest uit te voeren om er zeker van te zijn dat
er geen gas lekt.
• Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit direct
de gastoevoer van de gasfles af, draai de contro-
leknop van de barbecue in de «OFF»-positie en
laat de aansluitingen controleren door uw gasle-
verancier.
• Indien de slang beschadigd is, deze onmiddellijk
vervangen. De gasslang moet altijd vrij zijn van
scherpe bochten, knopen of knikken. Denk eraan
dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer
afsluit voordat u de gasslang loskoppelt of ver-
vangt.
• OUTDOORCHEF beveelt aan om de gasslang en
regelaar één keer per twee/ drie jaar te vervan-
gen.
• Zorg ervoor dat er altijd een onbelemmerde en
goede luchtstroom bestaat.
• BELANGRIJK: zorg ervoor dat de gasslang niet in
direct contact komt met hete delen van de barbe-
cue. Ook mag er geen knik of draai in de slang zit-
19
Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 17
Pagina: 3
N.B: Voer altijd een controle op gaslekken uit wanneer
de gasfles aangesloten of vervangen wordt en ieder
jaar aan het begin van het barbecueseizoen.
Vóór het eerste gebruik van de barbecue:
1. Reinig alle delen die met de voedingsmiddelen in
aanraking komen.
2. Voer altijd voordat uw gasbarbecue in gebruik
neemt een gaslektest uit, zoals omschreven in
hoofdstuk «Controle op gaslekken». Doe dit ook
als uw «Australian Barbecue» door uw dealer al
gemonteerd werd geleverd.
3. Brandt de «Australian Barbecue» ca. 20–25 minu-
ten op de hoogste stand.
4. Let erop dat het vetopvangblik tot de aanslag is
ingeschoven. Dit moet ook tijdens normaal barbe-
cueën het geval zijn.
Instructies voor het ontsteken
AANWIJZING: het is niet nodig altijd alle branders
tegelijk te gebruiken. Dit is afhankelijk van de berei-
dingswijze en de hoeveelheid.
Aansteken van de hoofdbranders
Auckland, Cairns, Canberra, Hamilton, Perth
1. Controleer of alle verbindingen tussen glasslang,
gasdrukregelaar en glasfles goed zijn aangedraaid
(volg de aanwijzingen onder «Controle op lek-
ken»).
2. Open het deksel. ATTENTIE: barbecue nooit
aansteken met gesloten deksel.
3. Open de gaskraan op de gasfles.
4. Draai de linker controleknop op de barbecue in de
«ON» positie.
5. Druk meermaals op de rode ontstekingsknop tot
de vonk overspringt en het gas brandt.
6. Als de brander niet binnen 3 seconden ontsteekt,
zet dan de controleknop op de barbecue op
«OFF» en wacht tenminste 2 minuten, zodat
onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna
punt 3, 4 en 5.
5. Indien de barbecue niet ontsteekt (gaat branden)
na drie keer deze procedure te hebben gevolgd,
lees dan hoofdstuk «Problemen oplossen» om het
probleem te vinden en op te lossen.
6. Steek altijd eerst de linker, pas daarna de rechter
brander aan.
20
ten. Vergeet niet de gasregelknop en de gastoe-
voer dicht te draaien voordat u de slang verwij-
derd.
• Zorg er altijd voor dat de luchtventilatie in de bar-
becue en het deksel altijd vrij blijft. Verander niets
aan de gashendel, de ontstekingsbeveiliging, de
brander of andere delen van de barbecue. Als u
een storing vermoedt, neem dan contact op met
de vakman.
• De barbecue wordt geleverd met de passende
gasslang/gasdrukregelaar, die absoluut verwij-
derd moet blijven van de hete oppervlakken van
de barbecue, en die niet verdraaid mag worden.
Slang en regelaar voldoen aan de desbetreffende
landelijke voorschriften.
• Als de barbecue niet voldoende werkt of als er
niet voldoende gas toegevoerd kan worden neem
dan altijd contact op met uw gas leverancier!
• Gebruik de barbecue alleen op een stevige, niet
brandbare ondergrond. Plaats de barbecue tij-
dens gebruik nooit op hout of andere brandbare
oppervlakken. Houd de barbecue verwijderd van
brandbare materialen.
• Voorkom te grote warmte verschillen op de gra-
nieten delen van de barbecue.
• Berg de barbecue nooit in de buurt van brandbare
vloeistoffen of materialen op.
• Als u de barbecue binnen opbergt, zorg er dan
altijd voor dat de gasfles van de barbecue is los-
gekoppeld. De gasfles moet altijd in een open,
goed geventileerde ruimte en buiten het bereik
van kinderen worden geplaatst.
Testen op gaslekken
WAARSCHUWING: Gebruik geen ontstekingsbron-
nen in de buurt van de plaats waar de test gedaan
wordt en houd deze ervan verwijderd – dit geldt ook
voor roken! Controleer nooit op lekkage met een
brandende lucifer of een vlam! Voer de controle altijd
buitenshuis uit.
1. Zet de bedieningsknop in de stand «OFF».
2. Draai de gasfleskraan open en controleer alle gas-
aansluitingen (verbinding glasfles/gasdrukregel-
aar/gasslang/gastoevoer/verbinding ventiel) door
er met een borsteltje een 50/50 oplossing van
vloeibare zeep en water op te smeren of er een
speciale spray op te spuiten.
3. Bij lekkage ontstaan er bellen in de zeepoplos-
sing. Sluit de gasfleskraan. BELANGRIJK: de bar-
becue mag niet gebruikt worden voordat de lek-
kage verholpen is.
4. De lekkage moet indien mogelijk verholpen wor-
den door de verbindingen strakker aan te draaien
of door het vervangen van defecte onderdelen.
5. Herhaal de punten 1 en 2.
6. Raadpleeg een bevoegde gastechnicus als de lek-
kage blijft voortduren.
Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 18
Pagina: 4
21
Aansteken van de zijbrander
Auckland, Hamilton, Perth
1. Controleer of alle verbindingen tussen glasslang,
gasdrukregelaar en glasfles goed zijn aangedraaid
(volg de aanwijzingen onder «Controle op lek-
ken»).
2. Verwijder de granieten afdekplaat van het linker
zijplateau en plaats deze onder het rechter zijpla-
teau in de daarvoor bestemde houder. LET OP:
Steek de grill nooit aan met een gesloten gra-
nieten afdekplaat.
3. Open de gaskraan op de gasfles.
4. Draai de kleine gasregelknop met het opschrift
«SIDE BURNER» op «ON».
5. Druk meermaals op de rode ontstekingsknop tot
de vonk overspringt en het gas brandt.
6. Als de brander niet binnen 3 seconden ontsteekt,
zet dan de controleknop op de barbecue op
«OFF» en wacht tenminste 2 minuten, zodat
onverbrand gas kan vervliegen. Herhaal daarna
punt 3, 4 en 5.
7. Indien de barbecue niet ontsteekt (gaat branden)
na drie keer deze procedure te hebben gevolgd,
lees dan hoofdstuk «Problemen oplossen» om het
probleem te vinden en op te lossen.
Aansteken van de infraroodbrander
(power burner)
LET OP: het gebruiken van de infraroodbrander
met gesloten deksel is verboden.
Auckland
1. Controleer of alle verbindingen tussen de gas-
slang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn
vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies in het
hoofdstuk «Controleren op lekken».)
2. Open het barbecuedeksel. LET OP: Steek de bar-
becue nooit aan als het deksel gesloten is.
3. Open de gastoevoer op de gasfles.
4. Draai de rechter gasregelknop met het opschrift
«POWER BURNER» op «ON».
5. Druk op de ontstekingsknop en houd deze inge-
drukt tot de vonk overspringt en het gas brandt.
6. Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt,
draai dan de gasregelknop op «OFF». Wacht 2
minuten, zodat het onverbrande gas kan vervlie-
gen. Herhaal daarna de punten 3 tot 5.
7. Als het niet lukt, de barbecue na 3 pogingen in
bedrijf te nemen, controleer dan de oorzaken,
zoals beschreven in het hoofdstuk «Probleemop-
lossing».
Barbecueën met gietijzeren branders
Verwarm uw barbecue ca. 10 minuten op de hoogste
stand (HI) voor, met gesloten deksel. Leg het te grillen
voedsel op het barbecuerooster of op de grillplaat en
regel de temperatuur naar wens (LO tot HI). Bij weinig
voedsel adviseren wij u, om gas te besparen, slechts
één brander te gebruiken.
Barbecueën met gesloten deksel verlaagt de barbe-
cuetijd en het gasverbruik.
Barbecueën met infraroodbrander
(power burner)
Verwarm de barbecue op de hoogste stand («HI») ca.
5 minuten lang voor met geopend deksel. Leg het te
bereiden vlees e.d. op het barbecuerooster. De infra-
roodbrander is geschikt voor snel aanbraden of voor
producten met korte braadtijd.
LET OP: Het gebruik van de infraroodbrander met
gesloten deksel is verboden, evenals het plaatsen van
de barbecueplaat boven de infraroodbrander. Dit kan
verkleuring van het deksel en vervorming van de bar-
becueplaat veroorzaken.
Na het barbecueën
1. Draai de controleknop van de barbecue in de
«OFF»-positie.
2. Sluit de gastoevoer op de gasfles door de kraan
met de klok mee te draaien.
3. Laat de barbecue staan tot deze volledig is afge-
koeld en reinig de barbecue.
4. Plaats een passende afdekhoes over de barbecue.
Reiniging
Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet
en voedingssappen verdampen of in het vetopvang-
reservoir terecht gekomen zijn. Gebruik om het bar-
becuerooster en de grillplaat te reinigen een messing
barbecueborstel (geen staalborstel). Verwijder nu het
barbecuerooster en de grillplaat en reinig de bran-
ders. De infraroodbrander hoeft niet te worden gerei-
nigd als het vet tijdens het barbecueën direct ver-
brandt. Trek tot slot de opvangschaal uit de barbecue.
U kunt ook gebruik maken van de OUTDOORCHEF
BARBECUEREINIGER.
Belangrijk: als u voor het reinigen een schoonmaak-
middel gebruikt, moet de barbecue geheel droog
zijn. Om het droogproces te versnellen kunt u de bar-
becue op de hoogste stand een paar minuten laten
branden met open deksel.
OUTDOORCHEF BBQ Cleaner – Gebruik:
Draag handschoenen en indien mogelijk een bril. De
barbecue of het accessoire in nog lichtjes warme toe-
Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 19
Pagina: 5
Garantiebepalingen
OUTDOORCHEF biedt een garantie voor gebreken
aan onderdelen en de productie- en verwerkingskwa-
liteit, voor een periode van 24 maanden vanaf de aan-
koopdatum.
Garantieaanspraken kunnen alleen, met het aankoop-
bewijs, worden ingediend bij de desbetreffende
dealers. De garantie bij schade aan de emaillering
wordt slechts binnen een meldingstermijn van 30
dagen vanaf de datum van het aankoopbewijs voor
100% aanvaard en geldt alleen voor nieuwe appara-
ten die nog niet eerder werden gebruikt.
Voor de volgende punten wordt geen garantie gege-
ven:
• oneffenheden, minimale afwijkingen en kleurver-
schillen in de emaillering
• defecten, die zijn ontstaan door verkeerd respectie-
velijk nalatig gebruik alsmede onoordeelkundige
installatie
• kleurveranderingen evenals roestvorming en een
roestlaagje als gevolg van weersinvloeden of
ondeskundig gebruik van chemische stoffen
• defecten op grond van wijziging van het apparaat,
niet voor het doel bestemd gebruik of moedwillige
beschadiging
• defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige
onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden
• schade als gevolg van het niet uitvoeren van het
normale routinematige onderhoud
• schade die tijdens het transport is ontstaan
• schaden ontstaan door overmacht
• normale slijtage van grillrooster, vetopvanglade,
vlamrooster, brander, thermometer, ontsteking,
elektrode, ontstekingskabel, gasslang en gasdruk-
regelaar
• met de garantie verband houdende montage- en
transportkosten
• schade ontstaan als gevolg van slijtage door pro-
fessioneel gebruik (hotellerie, gastronomie, bijeen-
komsten, enz.)
Technische informatie
Canberra / Perth
CE 0063
Gas Propaan/Butaan 30/31
Vermogen 12.80 kW
Verbruik 932 gram/uur
Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.86 mm/codering:BE
Spruitstuk (50 mbar) 0.74 mm/codering:AE
Auckland
CE 0063
Gas Propaan/Butaan 30/31
Vermogen 9.60 kW
Verbruik 699 gram/uur
Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.86 mm/codering:BE
Spruitstuk (50 mbar) 0.74 mm/codering:AE
stand grondig insproeien, 15–30 minuten laten inwer-
ken. Erg vuile oppervlakken een tweede maal
insproeien en grondig met water afspoelen en vervol-
gens afdrogen.
Onderhoud
Regelmatig onderhoud van de barbecue zorgt er voor
dat deze goed blijft functioneren. Controleer de
gastoevoeronderdelen tenminste twee keer per jaar,
dit geldt ook als u de barbecue voor een langere tijd
niet gebruikt heeft. Spinnen en andere insecten kun-
nen verstoppingen veroorzaken, die voor gebruik
moeten worden verwijderd.
Controleer zo nu en dan of alle bouten nog goed vast-
zitten, als de barbecue veel over oneffen terrein wordt
verplaatst.
Als u de barbecue een tijd niet gebruikt heeft dient u
de barbecue te testen op eventuele gaslekken. Als u
toch nog enige twijfel hebt, adviseren wij u contact op
te nemen met uw gasleverancier of uw barbecueleve-
rancier. Voordat u de barbecue langer opbergt, raden
wij u aan de metalen delen licht in te vetten om deze
te beschermen tegen corrosie. Zorg er voor dat u na
de winter en tenminste één keer tijdens het seizoen
de slang inspecteert op breuken, barsten, scheurtjes,
of andere schade. Een gasslang die beschadigd is
MOET meteen vervangen worden zoals beschreven in
de handleiding.
Voor een langere levensduur van uw barbecue, raden
wij u aan, nadat de barbecue is afgekoeld, om deze
met een passende hoes van OUTDOORCHEF te
beschermen tegen invloeden van buitenaf. Om een
hoge luchtvochtigheid te voorkomen, raden wij u aan
de hoes na een regenbui te verwijderen.
Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer.
Problemen oplossen
Gas ontbrandt niet
• Controleer of de glasfles geopend is.
• Controleer of de gasfles voldoende gas bevat.
• Controleer of de vonken van de elektrode naar de
brander overspringen.
Geen vonken
• Controleer of de kabel bij de elektrische ontsteking
en de elektrode zijn aangebracht en stevig ge-
plaatst zijn.
• Controleer of de batterij goed geplaatst is (bij bat-
terijen met elektronische ontsteking.
• Plaats een nieuwe batterij, Type AA (LR02), 1,5 volt,
in de daarvoor bestemde ruimte in het ontsteking-
mechanisme.
Indien het probleem met bovenstaande oplossingen
niet kan worden verholpen, dient u contact op te
nemen met uw leverancier.
22
Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 20
Pagina: 6
Infraroodbrander (beschikbaar op model Auckland)
CE 0063
Gas Propaan/Butaan 30/31
Vermogen 6.20 kW
Verbruik 451 gram/uur
Spruitstuk (28-30/37 mbar) 1.16 mm/codering:BJ
Spruitstuk (50 mbar) 1.00 mm/codering:AJ
Zijbrander (beschikbaar op modellen Auckland, Hamilton,
Perth)
CE 0063
Gas Propaan/Butaan 30/31
Vermogen 3.80 kW
Verbruik 276 gram/uur
Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.98 mm/codering:BK
Spruitstuk (50 mbar) 0.85 mm/codering:AG
Cairns / Hamilton
CE 0063
Gas Propaan/Butaan 30/31
Vermogen 7.50 kW
Verbruik 546 gram/uur
Spruitstuk (28-30/37 mbar) 0.78 mm/codering:BD
Spruitstuk (50 mbar) 0.68 mm/codering:AD
Categorieën
I3B/P (30 mbar) DK, FI, NL, NO, SE, LU, PL
I3B/P (50 mbar) CH, AT, DE
I3+ (28/30/37 mbar) BE, CH, ES, FR, GB, IT, PT, CZ, RO
Elektronische ontsteking
Auckland, Cairns, Canberra, Hamilton, Perth
Voor het gebruik van de elektronische ontsteking
heeft u een batterij nodig. Type: AA 1.5 Volt.
Informatie over de temperatuurindicatie:
de thermometer kan een afwijking hebben van
+/– 10%.
OUTDOORCHEF werkt voordurend aan de ontwikke-
ling en verbetering van zijn producten. OUTDOOR-
CHEF behoudt zich daarom het recht om design en/of
productspecificaties te wijzigen voor zonder vooraf-
gaande aankondiging.
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING MOET DOOR DE
EIGENAAR VAN DE BARBECUE WORDEN BE-
WAARD, EN OP ELK MOMENT ONDER HAND-
BEREIK ZIJN!
Gebruiksaawijzing gasbarbecues Australian BBQ
2012_Art-Nr 19.120.07
23
Manual RTG Grills 2012_Layout 1 31.08.11 10:19 Seite 21

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Outdoorchef Canberra.

Stel een vraag over de Outdoorchef Canberra

Heb je een vraag over de Outdoorchef Canberra en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Canberra. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Canberra zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.