Outdoorchef Australia 455 G handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Outdoorchef Australia 455 G. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/naam: Australia 455 G
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Italiaans, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Indonesisch

Inhoudsopgave

Pagina: 35
OUTDOORCHEF.COM
36
GEBRUIKSAANWIJZING
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw OUTDOORCHEF gasbarbecue in gebruik neemt.
Lees de bedieningshandleiding door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke
informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud.
BELANGRIJK VOOR UW VEILIGHEID
Elke persoon die deze grill bedient, moet de juiste werkwijze voor de ontsteking kennen en volgen. Kinderen mogen de grill niet bedienen.
Neem de aanwijzingen voor de montage in de montagehandleiding goed in acht. Een onvakkundige montage kan gevaarlijke gevolgen hebben.
Plaats geen ontvlambare vloeistoffen en materialen of reservegasflessen in de buurt van de grill. Zet de grill of de gasfles(sen) nooit in een gesloten
ruimte zonder verluchting.
Lees deze handleiding volledig door voordat u de gasbarbecue in gebruik neemt. De grill mag alleen buiten worden gebruikt en moet op een
veiligheidsafstand van minstens 1.5 m van brandbare voorwerpen blijven.
GASFLESSEN
Er mogen alleen gasflessen met een maximaal vulgewicht van 7.5 kg
op de bodemplaat worden geplaatst. Plaats de fles op de daarvoor
aangegeven plaats, zie de montagehandleiding. Let erop dat er geen
lekke schroefverbindingen zijn.
Voer voor iedere ingebruikneming en telkens wanneer u de gasfles
hebt verwisseld een CONTROLE OP LEKKAGES uit. Stel gasfles-
sen niet bloot aan een temperatuur van meer dan 50° C en bewaar
ze nooit in een gesloten ruimte of in een kelderverdieping. Neem de
veiligheidsvoorschriften die op de gebruikte gasflessen aangeduid zijn
altijd in acht en leef ze na.
AANWIJZING: Controleer of drukregelaar en gasfles in uw land voor betreffend gebruik goedgekeurd zijn. Uitsluitend gasflessen van de betreffende
landennorm gebruiken. Vanwege de verschillende afdichtingssystemen kan bij een afwijking van de drukregelaar- en gasflessystemen geen dichte
schroefbevestiging tot stand gebracht worden. Deze ondichte verbinding kan ertoe leiden, dat het uitstromende gas zonder meer met open vuur of
vonken kan worden ontstoken. Wij adviseren u uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverwegingen, de te koop aangeboden gasgrills in ieder geval te
controleren en, wanneer noodzakelijk, drukregelaar en gasslang aan de landelijke voorschriften aan te passen respectievelijk te laten aanpassen.
max
500
mm
max Ø 310 mm
1
2
3
BELANGRIJK:
Noteer eerst en vooral het serienummer van uw gasbarbecue op de achterzijde van deze
gebruiksaanwijzing. Volgens het barbecuemodel vindt u het nummer op de gegevensticker die
zich ofwel op het barbecuegestel of op de bodemplaat bevindt.
Het artikelnummer en de benaming van uw gasbarbecue vindt u op de welkomstkaart die zich in
de documentenmap bevindt.
Het serienummer en het artikelnummer zijn belangrijk voor een probleemloze afhandeling van vragen, bestellingen van reserveonderdelen en
eventuele garantieaanspraken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Ze bevat belangrijke informatie over veiligheid, gebruik en
onderhoud.
LOGIN CARD
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28,
8052 Zürich - Switzerland
Created by
ANB
Realised by
GOT
Version date
09.07.2015
Replace Page 1 of 1
File Nr.
PM
File name
CE Label 2016 MANUAL VORLAGE
Label size 45x105
16.06.2014
50 mbar
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632017
Cat.I3 B/P
3+
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
30/37 mbar
Cat.I
Made in China
Total rate Qn=
S
Typ:
PIN 0063 BP 3505
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich
00632016
Cat.I3 B/P
Butane / Propane
G30 / G31
Serial No.:
Article No.:
Made in China
00137
37
nl
Pagina: 36
37
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Deze gebruiksaanwijzing moet door de eigenaar bewaard worden en moet altijd beschikbaar zijn.
Start de barbecue zoals beschreven in het hoofdstuk INSTRUCTIES VOOR HET ONTSTEKEN.
•	 „Alleen buiten gebruiken.“
•	 „Lees de instructies voor ingebruikname.“
•	 „WAARSCHUWING: Aanraakbare delen kunnen erg heet zijn. Houdt jonge kinderen op afstand.“
•	 „Dit toestel gedurende gebruik verwijdert houden van ontvlambare materialen.“
•	 „Toestel niet verplaatsen tijdens gebruik.“
•	 „Gastoevoer op de gasfles afsluiten na gebruik.“
•	 Gebruik de grill nooit onder een afdak.
•	 Apparaten die uitgerust zijn met zwenkwielen, mogen niet over een oneffen ondergrond of over trappen gereden worden.
•	 Verzeker u ervan dat de vetlade gedurende het gebruik van de barbecue altijd goed gesloten en bevestigd is.
•	 Draag beschermende handschoenen bij het aanraken van hete delen.
•	 Draai de gasregelknop na het grillen altijd uit en sluit de gastoevoer op de gasfles af.
•	 Let er bij het vervangen van de gasfles op dat de regelknop voor de gastoevoer op uit staat en controleer of de gastoevoer op de gasfles
is gesloten. BELANGRIJK: Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden.
•	 Controleer na het aansluiten van een nieuwe gasfles de verbindingsdelen volgens de handleiding CONTROLE OP LEKKAGES.
•	 Indien u vermoedt dat er een gaslek is, sluit de gastoevoer van de gasfles dan direct af en sluit de gastoevoer op de gasfles. Laat de
gasvoerende delen door een gastechnicus controleren.
•	 Als de gasslang beschadigingen of tekenen van slijtage vertoont, moet deze onmiddellijk worden vervangen. De slang mag geen knikken of
scheuren vertonen. Denk erom dat u altijd de gasregelknop en de gastoevoer afsluit voordat u de gasslang loskoppelt.
•	 Wissel de slang en de gasdrukregelaar na iedere gebruiksduur van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. Let erop dat de gasdrukregelaar en de
slang aan de overeenkomstige EN-normen voldoen.
•	 De aanbevolen lengte van de gasslang bedraagt 90 cm en mag niet langer zijn dan 150 cm.
•	 Zorg er altijd voor dat de luchtventilatie in de barbecue en het deksel altijd vrij blijft. De verluchtingsopeningen van de gasflesruimte mogen in
geen geval worden gesloten of afgedekt.
•	 „Toestel niet aanpassen of modificeren.“ Als u een storing vermoedt, neem dan contact op met een vakman.
•	 De grill wordt met de passende gasslang en gasdrukregelaar geleverd. Houd de gasslang uit de buurt van de warme buitenvlakken van de
grill. De slang mag niet worden verdraaid. De slang moet bij barbecuemodellen die over een slanggeleiding beschikken altijd in deze geleiding
worden bevestigd.
•	 De slang en de regelaar voldoen aan de betreffende nationale voorschriften en de EN-norm.
•	 Als het volle vermogen niet wordt bereikt en u vermoedt dat de gastoevoer verstopt is, wendt u dan tot een gastechnicus.
•	 Gebruik de barbecue alleen op een vaste en stevige ondergrond. Plaats de grill tijdens het gebruik nooit op een houten vloer of op andere
brandbare oppervlakken. Houd de grill uit de buurt van brandbare materialen.
•	 Vermijd bij apparaten met granietplaten een temperatuurschok van de plaat.
•	 Bewaar de barbecue niet in de buurt van licht ontvlambare vloeistoffen of materialen.
•	 Als de grill tijdens de winter in een ruimte binnen bewaard wordt, moet de gasfles absoluut worden verwijderd. Bewaar de gasfles altijd in
een open, goed geventileerde ruimte en buiten het bereik van kinderen.
•	 Plaats de barbecue voor gebruik zo goed mogelijk uit de wind.
•	 Als de barbecue niet wordt gebruikt, moet deze, nadat hij is afgekoeld, met een afdekhoes tegen de weersomstandigheden worden
beschermd. Afdekhoezen kunt u aanschaffen via uw dealer.
•	 Om opslagvocht te vermijden, moet u de afdekhoes na hevige regen verwijderen.
Pagina: 37
OUTDOORCHEF.COM
38
CONTROLE OP LEKKAGES
WAARSCHUWING: Tijdens de controle op lekkages mogen zich geen ontstekingsbronnen in de buurt bevinden. Dit geldt ook voor het roken.
Controleer de dichtheid nooit met behulp van een brandend lucifertje of een open vlam en voer deze controle altijd buiten uit.
1.	 De gasregelknop moet op positie staan.
2.	 Open de gastoevoer op de fles en strijk alle gasvoerende delen (de verbinding aan de gasfles/de gasdrukregelaar/de gasslang/de gasingang / de
verbinding aan de klep) met een zeepoplossing van 50 % vloeibare zeep en 50 % water in. U kunt ook een spray voor lekopsporing gebruiken.
3.	 Een belvorming van de zeepoplossing wijst op een lekkage. BELANGRIJK: De barbecue mag pas worden gebruikt als alle lekkages
verholpen zijn. Sluit de gastoevoer op de gasfles.
4.	 Verhelp de gaslekken door de verbindingen aan te draaien als dat mogelijk is, of vervang de defecte delen.
5.	 Herhaal de stappen 1 en 2.
6.	 Als de lekkages niet verholpen kunnen worden, wendt u dan tot een bevoegde gastechnicus.
AANWIJZING: Voer de CONTROLE OP LEKKAGES uit na iedere aansluiting of vervanging van de gasfles en aan het begin van het grillseizoen.
VERKLARING VAN DE TEKENS OP DE BEDIENINGSCONCOLE
VOOR HET EERSTE GEBRUIK
1.	 Reinig alle onderdelen die met levensmiddelen in contact komen.
2.	 Controleer alle gasvoerende delen zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE OP LEKKAGES. Doe dit ook als uw gaskogelbarbecue
door de handelaar gemonteerd werd geleverd.
3.	 Laat de grill ca. 20–25 minuten op stand uitbranden .
4.	 Let erop dat de vetopvanglade tot aan de aanslag geschoven is. Dit geldt ook bij het normale grillen.
Warmtestanden en ontsteking
	 	: Uit poste
	 	: laag vermogen
	 	: matig vermogen
	 	: vol vermogen
	 	: Ontsteking
	 	: Ontsteker
Pagina: 38
39
HANDLEIDING VOOR HET AANSTEKEN
AANWIJZING: Het is niet altijd nodig om alle branders aan te steken. Fit hangt af van de bereiding en de hoeveelheid.
AANSTEKEN VAN DE HOOFDBRANDER
(AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G /
AUSTRALIA 455 G)
1.	 Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies
in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES).
2.	 Open het barbecuedeksel. LET OP: Ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel.
3.	 Open de gastoevoer op de gasfles.
4.	 Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk de zwarte ontstekingsknop in en houd deze
ingedrukt tot de vonk overspringt en het gas brandt.
5.	 Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen.
Herhaal daarna de punten 2 tot 4.
6.	 Als het niet mogelijk is om de grill na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN VAN
PROBLEMEN beschreven).
7.	 De branders moeten van links naar rechts in gebruik worden genomen.
AANSTEKEN VAN DE ZIJBRANDER
(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)
1.	 Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies
in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES).
2.	 Verwijder de granietafdekking bij de AUSTRALIA 455 G van de zijbrander en plaats deze onder het rechter zijgedeelte in de daartoe voorziene
houder, of open de afdekplaat bij de zijbrander van de AUSTRALIA 325 G of AUSTRALIA 425 G.
3.	 OPGELET: Steek de barbecue nooit aan met gesloten granietafdekking.of met gesloten afdekplaat.
4.	 Open de gastoevoer op de gasfles.
5.	 Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt
tot de vonk overspringt en het gas brandt.
6.	 Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan vervliegen.
Herhaal daarna de punten 2 tot 4.
7.	 Als het niet mogelijk is om de zijbrander na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN
VAN PROBLEMEN beschreven).
8.	 Bedek de zijbrander pas nadat hij volledig is afgekoeld met de granietafdekking (alleen bij model AUSTRALIA 455 G) of sluit de afdekplaat
(bij de modellen AUSTRALIA 325 G of AUSTRALIA 425 G).
AANSTEKEN VAN DE INFRAROODBRANDER (POWER BURNER VAN DE AUSTRALIA 455 G)
LET OP: Het is verbonden om de infraroodbrander met gesloten deksel te gebruiken.
1.	 Controleer of alle verbindingen tussen de gasslang, de gasdrukregelaar en de gasfles goed zijn vastgeschroefd. (Volg daarbij de instructies
in het hoofdstuk CONTROLEREN OP LEKKAGES).
2.	 Open het grilldeksel. LET OP: Ontsteek de barbecue nooit met gesloten deksel en of met het grilldeksel op de infroodbrander. Dit kan
verkleuring van het deksel en vervorming van de barbecueplaat veroorzaken.
3.	 Open de gastoevoer op de gasfles.
4.	 Druk de gasregelknop in en draai deze tegen de wijzers van de klok in naar stand . Druk op de ontstekingsknop en houd deze ingedrukt
tot de vonk overspringt en het gas brandt.
5.	 Indien het gas niet binnen 3 seconden ontbrandt, draai dan de gasregelknop op . Wacht 2 minuten, zodat het onverbrande gas kan
vervliegen. Herhaal daarna de punten 2 tot 4.
6.	 Als het niet mogelijk is om de zijbrander na 3 pogingen in gebruik te nemen, controleer dan de oorzaken (zoals in hoofdstuk VERHELPEN
VAN PROBLEMEN beschreven).
Pagina: 39
OUTDOORCHEF.COM
40
HET AUSTRALISCHE BARBECUESYSTEEM VAN OUTDOORCHEF
Australië staat bekend om zijn buitengewoon geweldige barbecue. De A-LINE van OUTDOORCHEF is net zo buitengewoon en biedt betrouwbare
producten die zich door een afwerking van zeer hoge kwaliteit onderscheiden.
Voorzien van een robuust en goed manoeuvreerbaar onderstel en een groot werkoppervlak. De onverwoestbare gietijzeren branders zorgen voor een
optimale hitteopslag en -verdeling in de grillruimte. Dankzij de geïntegreerde thermometer kunt u de temperatuur nu op elk moment controleren en de
speciaal voor dit barbecuesysteem ontwikkelde vlamafdekkapjes beschermen de gerechten tegen vetvlammen.
EBRUIKSAANWIJZING VOOR DE AUSTRALISCHE GRILL MET GAS
Zo eenvoudig gaat dat:
1.	 Verwarm de grill met een gesloten deksel circa 5–10 minuten voor .
2.	 Leg het te grillen voedsel op het barbecuerooster of op de grillplaat en regel de temperatuur naar wens – .
3.	 AANBEVELING: Gebruik maar één brander bij minder grillgoed. Barbecueën met gesloten deksel verlaagt de batterijspanning en het
gasverbruik.
4.	 Draai de gasregelknop na het grillen altijd op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de
fleskraan gesloten worden.
GRILLEN MET DE INFRAROODBRANDER
1.	 Verwarm de grill met een OPEN DEKSEL circa 5 minuten voor op de stand .
2.	 Leg het grillgoed op het grillrooster. De infraroodbrander is geschikt voor snel aanbraden of voor producten met korte braadtijd.
3.	 LET OP: Het gebruik van de infraroodbrander met gesloten deksel is verboden en het is ook verboden om de grillplaat op de infraroodbrander
te plaatsen. Dit kan verkleuring van het deksel en vervorming van de barbecueplaat veroorzaken.
4.	 Draai de gasregelknop na het grillen altijd op de stand . Sluit vervolgens de gastoevoer op de gasfles. Ook bij lege flessen moet de
fleskraan gesloten worden.
Met het juiste toebehoren bezorgt uw OUTDOORCHEF u nog meer plezier. laat uw creativiteit en passie om te experimenteren de vrije loop.
Alle accessoires voor uw barbecue vindt u onder OUTDOORCHEF.COM
NA HET GRILLEN
1.	 Zet de gasregelknop van elke brander op .
2.	 Sluit de gastoevoer op de gasfles.
3.	 Laat de grill volledig afkoelen voordat u deze reinigt.
4.	 Plaats de grill met de passende afdekhoes af.
REINIGING
Eenvoudig te reinigen, omdat de meeste van het vet en voedingssappen verdampen of in de vetopvanglade terecht gekomen zijn.
Gebruik voor de reiniging van het grillrooster en de grillplaat een messingborstel.
Voor een grondige reiniging gebruikt u de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Naar keuze kunt u een schuursponsje uit nylon en wat zeepzop
gebruiken, om alle losse restanten te verwijderen.
DIRECTE WARMTE INDIRECTE WARMTE
Voor direct grillen en koken: Leg het grillgoed boven de
ingeschakelde branders.
Voor indirect grillen, koken en bakken:
Leg het grillgoed in het midden, sluit het deksel en
ontsteek alleen de twee buitenste branders.
Pagina: 40
41
Verwijder nu het grillrooster de grillplaat en reinig de gietijzeren brander.
De infraroodbrander hoeft niet te worden gereinigd als het vet tijdens het barbecueën direct verbrandt.
Tot slot kunt u de vetopvangschaal uittrekken en samen met de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER reinigen.
BELANGRIJK: Als u voor het reinigen een schoonmaakmiddel gebruikt, moet u de grill na de reiniging goed laten drogen. Om het droogproces te
versnellen kunt u de grill inschakelen en op stand op de hoogste stand een paar minuten laten branden met open deksel.
GEBRUIK VAN DE OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
BELANGRIJK: De grill mag tijdens het gebruik van de OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER niet in gebruik zijn. Bescherm uw handen met
handschoenen en draag indien mogelijk een veiligheidsbril. Sproei de grill of het accessoire in nog lichtjes warme toestand grondig in en laat dit
15–30 minuten inwerken. Vervuilde oppervlakken nogmaals inspuiten, grondig met water afspoelen en laten drogen. LET OP: de OUTDOORCHEF
Barbecue-Cleaner mag niet op oppervlakken met poedercoating worden gebruikt.
ONDERHOUD
Een geregeld onderhoud van uw grill garandeert een perfecte werking. Controleer alle gasvoerende delen minstens twee keer per jaar en telkens na
een langere opslag. Spinnen en andere insecten kunnen verstoppingen veroorzaken die voor het gebruik moeten worden verholpen.
Als de grill regelmatig op oneffen terrein wordt verplaatst, controleer dan van tijd tot tijd of alle schroeven nog goed vast zitten.
Als u de grill gedurende een langere tijd niet gebruikt, moet u deze voor elk gebruik OP LEKKAGES CONTROLEREN. Als u enige twijfels heeft,
wend u dan tot de gastechnicus of tot uw verkoopdienst.
Om corrosieschade te vermijden, moet u alle metaaldelen inoliën voordat u de grill opbergt.
Na een langere opslag en minstens één keer tijdens het grillseizoen moet u de gasslang nakijken op scheuren, knikken en andere beschadigingen.
Een beschadigde gasslang moet onmiddellijk worden vervangen, zoals wordt beschreven in het hoofdstuk VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN.
Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw barbecue, moet u uw barbecue nadat hij is afgekoeld tegen milieu-invloeden beschermen met een
passende OUTDOORCHEF afdekhoes.
Om opslagvocht te voorkomen, raden wij u aan de afdekhoes na regen te verwijderen. Afdekkappen zijn verkrijgbaar bij uw grillverdeler.
VERHELPEN VAN FOUTEN
De brander ontsteekt niet:
•	 Voor de volgende punten wordt geen garantie gegeven:
•	 Controleer of er genoeg gas in de fles zit.
•	 Controleer of er vonken van de elektrode op de brander overspringen.
Geen vonk:
•	 Controleer of de gasfles geopend is
•	 defecten op grond van wijziging van het apparaat, gebruik van de barbecue voor een ander doel dan bestemd of moedwillige beschadiging
•	 defecten, die zijn ontstaan door onvakkundige onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden
•	 Plaats een nieuwe batterij (Type AA, LR02, 1.5 Volt ) in de elektrische ontsteking bij barbecues met elektronische ontsteking).
Indien u uw grill met bovenstaande maatregelen niet in gebruik kunt nemen, dient u contact op te nemen met uw leverancier.
CONSUMENTENGARANTIE
1. Garantie en verhouding ten opzichte van andere rechten van de koper
Met de aankoop van dit OUTDOORCHEF product bij een erkende handelaar krijgt u als private eindklant (consument) een fabrieksgarantie van
DKB Household Switzerland AG (“DKB”).
De fabrieksgarantie verleent u garantieclaims tegen de garantiegever in overeenstemming met deze overeenkomst. De garantieclaims bestaan
hierbij naast uw overige contractuele of wettelijke rechten. Deze overige rechten worden door deze garantie niet uitgesloten of beperkt. Daarom
kunt u ook uw andere contractuele of wettelijke claims tegen de desbetreffende verplichte partij indienen. Zo worden bijvoorbeeld claims over-
eenkomstig de productaansprakelijkheidswet door deze garantie niet aangetast.
Als koper is het voor u ook mogelijk om contractuele garantieclaims tegen uw verkoper in te dienen. Zo kan bijvoorbeeld een mogelijke terug-
trekking van de koopovereenkomst alleen tegenover de verkoper en niet in het kader van deze garantie tegenover DKB worden ingediend.
2. Betrokkenen en garantievoorwaarden
DKB is de garantiegever. Elke eindklant die een nieuw product in de erkende handel voor private doeleinden aanschaft, heeft recht op garantie.
De aankoop wordt aangetoond door overleggen van de aankoopbon. Er is sprake van aankoop voor privégebruik wanneer het product wordt
Pagina: 41
OUTDOORCHEF.COM
42
gekocht door een natuurlijke persoon voor doeleinden die overwegend worden geassocieerd met noch commerciële noch zelfstandige beroeps-
activiteiten.
Bij garantiegevallen moeten garantieclaims binnen twee maanden bij de garantiegever worden ingediend. Anders zijn garantieclaims uitgesloten.
Voor duidelijke gebreken begint deze vervaltermijn met de ontvangst van het product. DKB raadt daarom aan het product na ontvangst direct op
gebreken te controleren.
3. Omvang van de garantie
De garantie geldt vanaf de aankoopdatum en wordt in de volgende gevallen verstrekt voor zover er geen uitsluiting zoals beschreven bij punt 4 is:
•	 3 jaar op de geëmailleerde kogel (onderdeel en deksel) tegen doorroesten.
•	 3 jaar op het geëmailleerde grillrooster tegen doorroesten of doorbranden.
•	 3 jaar op alle roestvrijstalen delen tegen doorroesten of doorbranden.
•	 Defect aan de emaillering voor het eerste gebruik.
•	 2 jaar op alle overige fabricage- /materiaalfouten.
Niet als gebreken gelden hierbij voor de functie onbelangrijke en voor u als klant te accepteren oneffenheden, kleurverschillen in de emaillering
kleinere fouten zoals door de productie veroorzaakte oneffenheden aan de onderste dekselrand of aan de ophangingen.
Bij een garantiegeval zal DKB naar eigen goeddunken de beschadigde of defecte onderdelen of het gehele product vervangen. Indien akkoord
door de klant kan vervanging ook tegen een vergelijkbaar model van een nieuwer type of een opvolgend model plaatsvinden. Voor zover een
gebrek de functionaliteit van het product niet beïnvloed en voor zover dit voor u als klant acceptabel is, kan u in plaats van een reparatie een pas-
sende financiële compensatie worden aangeboden.
Voor de duur van de garantieafhandeling (controle en eventuele vervanging) kan er van DKB geen vervangend product of een andere schade-
vergoeding worden verlangd. De uitvoering van de garantieprestaties veroorzaakt geen verlenging of nieuw begin van de garantietijd. Vervangen
onderdelen worden eigendom van DKB. Alleen bij vervanging van het product begint de garantieperiode opnieuw.
Verdere vorderingen tegen de garantiegever worden niet gedekt door deze garantie. Uw claims op basis van overige rechtsgronden worden
hierdoor echter niet uitgesloten of beperkt (zie ook hierboven bij 1.).
4. Uitsluiting
De garantie is in de volgende gevallen uitgesloten:
•	 Gewone slijtage bij reglementair gebruik, met name aan algemene slijtagedelen zoals trechter, vlamdak, brander, universele thermometer,
ontsteking en batterij, elektrode, ontstekingskabel, gasslang, gasdrukregelaar, verwarmingselement, reflector, aluminium beschermfolie, grill-
of kolenrooster en -schaal, aanmaakrooster en kolen-vetopvangbak.
•	 Schade aan de emaillering bij gebruikte apparaten, voorzover het defect niet aantoonbaar voor het eerste gebruik aanwezig was.
•	 Defecten en/of schade op grond van een verkeerd, onvakkundig of niet reglementair gebruik, met name het niet in acht nemen van de
­
gebruiksaanwijzing, de veiligheidsinstructies of de gebruiks/onderhoudsinstructies (zoals gebruik van outdoor-apparaten binnenshuis,
­
beschadigingen door onjuiste montage, ondeskundige reiniging van de geëmailleerde oppervlakken van de trechter of het grillrooster, door
het niet uitvoeren van een lekkagetest voor zover in de gebruiksaanwijzing aanbevolen, door gebruik van schadelijke chemicaliën, door
­
oneigenlijk gebruik etc.).
•	 Defecten en/of schade voor zover deze zijn terug te voeren op ingrepen of reparaties door niet door DKB geautoriseerde personen.
•	 Defecten en/of schade door verwoestende weersinvloeden (bijvoorbeeld hagel of blikseminslag).
•	 Defecten en/of schade door moedwillige beschadiging of vanwege opzettelijke of nalatige beschadiging.
•	 Defecten en/of schade die bij het transport naar de koper is ontstaan, voor zover het transport niet door de garantiegever is georganiseerd.
•	 Defecten en/of schade ontstaan door overmacht.
•	 Defecten en/of schade ontstaan als gevolg van slijtage door professioneel gebruik (bijvoorbeeld in hotellerie of gastronomie).
5. Garantieafhandeling
Bij garantiegevallen neemt u indien mogelijk meteen contact met ons op of met een erkende handelaar (zie voor een lijst www.outdoorchef.com);
vermeld naast uw adres indien mogelijk product/productdeel, aankoopbon, serienummer en artikelnummer (u vindt deze op de gegevenssticker
op uw grill (zie daartoe de eerste paragraaf van de gebruiksaanwijzing). Voeg indien mogelijk een foto bij. Ter controle van de garantieclaim over-
handigt u het product aan de handelaar of ons (Bring-In-garantie). Bij toegewezen garantiegevallen vergoeden wij de noodzakelijke en vereiste
transport en -verzendkosten, anders sturen wij het product op uw kosten terug.
Het geregistreerde merk OUTDOORCHEF wordt door de volgende onderneming vertegenwoordigd:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postfach | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Outdoorchef Australia 455 G.

Stel een vraag over de Outdoorchef Australia 455 G

Heb je een vraag over de Outdoorchef Australia 455 G en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Outdoorchef Australia 455 G. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Outdoorchef Australia 455 G zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.