C101 Essential

Omron C101 Essential handleiding

C101 Essential

Handleiding voor de Omron C101 Essential in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 1 pagina's.

Volgende pagina
Pagina: 1
IM-NE-C101-E_rev 05_05_17_updated.pdf 19F1439 NL Beoogd gebruik Medisch doel: dit product is bedoeld voor het inhaleren van medicijnen tegen luchtwegaandoeningen. Doelgroep: • Wettelijk gediplomeerde medisch deskundigen, zoals artsen, verpleegkundigen en therapeuten. • Zorgverleners of patiënten onder begeleiding van een bevoegd medisch deskundige voor thuisbehandeling. • De gebruiker moet ook in staat zijn de algemene werking van de C101 Essential en de inhoud van deze gebruiksaanwijzing te begrijpen. Beoogde patiënten: personen die last hebben van luchtwegaandoeningen en die daarom medicatie moeten inhaleren. Omgeving: dit product is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik. Gebruiksduur: de gebruiksduur is als volgt, ervan uitgaande dat het product 3 keer per dag gedurende 10 minuten per keer bij kamertemperatuur (23 °C) wordt gebruikt voor verneveling. De gebruiksduur kan verschillen afhankelijk van de gebruiksomgeving. Compressor (hoofdeenheid): 5 jaar Luchtslang - Vernevelset - Mondstuk - Masker voor kinderen - Masker voor volwassenen - Neusstuk - Adapter: 1 jaar; luchtfilter: 70 behandelingen Frequent gebruik van het product kan de gebruiksduur verkorten. Onderdelen van het apparaat Compressor (hoofdeenheid) Aan-uitschakelaar Aansluitstuk luchtslang Afdekplaatje luchtfilter (bevat luchtfilter) Houder vernevelset Ventilatie-openingen Achteraanzicht Netsnoer Ventilatie-openingen Stekker Vernevelset Aansluitstuk luchtslang Vernevelkap Verstuiver Medicijnreservoir Sproeikop Mondstuk Gebruiksaanwijzing Adapter Neusstuk Masker voor volwassenen (PVC) Masker voor kinderen (PVC) Hoe werkt de vernevelset? Het medicijn dat door het medicijnkanaal wordt gepompt, wordt gemengd met samengeperste lucht die wordt gegenereerd door een compressorpomp. Het mengsel van samengeperste lucht en medicijn wordt omgezet in fijne deeltjes en verstoven doordat het in contact komt met het keerschot. Belangrijke aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid Lees de instructies zorgvuldig vóór gebruik. Waarschuwing 1. Gebruik het apparaat uitsluitend als inhalator voor therapeutische doeleinden. Elke andere vorm van gebruik geldt als oneigenlijk en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik. 2. Niet gebruiken in circulatiesystemen voor anesthesie of beademing. 3. Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact. 4. Dek de ventilatie-openingen niet af tijdens het gebruik. De compressor kan heet worden en bij aanraking is er mogelijk een risico op brandwonden. 5. De compressor en de stekker zijn niet waterbestendig. Mors geen water of andere vloeistoffen op deze onderdelen. Als u toch vloeistof morst op deze onderdelen, trekt u direct de stekker uit het stopcontact en veegt u de vloeistof weg. 6. Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Raadpleeg paragraaf Troubleshooting. 7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen die niet onder toezicht staan. Het apparaat kan kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. 8. Zorg voor streng toezicht wanneer dit apparaat wordt gebruikt door, voor of in de buurt van kinderen of gehandicapten. 9. Volg voor type, dosis en gebruik van het medicijn de aanwijzingen van uw arts of ademhalingstherapeut. 10. Dit product mag niet worden gebruikt bij patiënten die bewusteloos zijn of niet spontaan ademen. 11. Vergeet na beëindiging van de behandeling niet de luchtslang los te koppelen van de vernevelset en de compressor. 12. Vanwege de lengte kunnen het netsnoer en de luchtslang wurgingsgevaar opleveren. 13. Zorg ervoor dat u de compressor gebruikt op een plek waar de stekker gemakkelijk bereikbaar is tijdens de behandeling. 14. Wanneer u tijdens het gebruik van het apparaat last krijgt van allergische reacties of andere problemen, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat en uw arts raadplegen. 15. Zorg er tijdens het gebruik van dit apparaat voor dat er geen mobiele telefoons of andere elektrische apparaten die elektromagnetische velden afgeven, aanwezig zijn binnen een bereik van 30 cm. Dit kan een verslechtering van de prestaties van het apparaat tot gevolg hebben. Gebruiksaanwijzing 1. Zorg dat de aan-uitschakelaar uit ( ) staat. 2. Steek de stekker in het stopcontact. Opmerking: plaats het apparaat niet op een plek waar het lastig is het netsnoer los te koppelen. 3. Verwijder de vernevelkap van het medicijnreservoir. 1) Draai de vernevelkap linksom. 2) Neem de vernevelkap van het medicijnreservoir af. 4. Vul het medicijnreservoir met de correcte hoeveelheid voorgeschreven medicijn. 5. Controleer op aanwezigheid van de verstuiver in het medicijnreservoir. 6. Plaats de vernevelkap terug op het medicijnreservoir. 1) Plaats de vernevelkap neerwaarts terug op het medicijnreservoir. 2) Draai de vernevelkap rechtsom. 7. Bevestig de adapter en het masker, het mondstuk of het neusstuk stevig aan de vernevelset. 8. Bevestig de luchtslang. Terwijl u de plug van de luchtslang enigszins draait, drukt u deze stevig in het aansluitstuk voor de luchtslang. 9. Houd de vernevelset rechtop, zoals rechts is weergegeven. Volg de aanwijzingen van uw arts of ademhalingstherapeut. Let op: Kantel de vernevelset niet zo ver dat deze in een van de richtingen een hoek van meer dan 30 graden maakt. Er kan dan medicijn in de mond terechtkomen of het apparaat zou niet meer effectief kunnen vernevelen. 10.Zet de aan/uit-schakelaar in de stand aan ( ). De compressor start, het vernevelen begint en er wordt aerosol aangemaakt. Adem voorzichtig het medicijn in. Adem uit door de vernevelset. 11.Wanneer de behandeling is voltooid, schakelt u de compressor uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. Keerschot Aerosol Medicijn Aerosol Sproeikop Medicijn Samengeperste lucht 1 2 Problemen oplossen Indien tijdens gebruik een van de onderstaande problemen optreedt, controleer dan eerst of er geen ander elektrisch apparaat aanwezig is binnen een bereik van 30 cm. Raadpleeg het onderstaande als het probleem blijft bestaan. Het apparaat wordt niet ingeschakeld • Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. • Zorg dat de aan/uit-schakelaar op “Aan” ( ) staat. Het apparaat wordt wel ingeschakeld maar vernevelt niet • Controleer of de verstuiver in de vernevelset is aangebracht. • Controleer of de luchtslang niet platgedrukt of verbogen is. • Controleer het luchtfilter op blokkeringen en vuil. Vervang het zo nodig. • Controleer of er voldoende medicijn in de vernevelset is gedaan. Het apparaat stopt plotseling met werken tijdens het gebruik. • De thermische beveiliging heeft het apparaat uitgeschakeld om een van de volgende redenen: - het apparaat werd gebruikt in een omgeving met temperaturen boven 40 °C; - de ventilatie-openingen waren afgedekt. Probeer niet zelf het apparaat te repareren. Open het apparaat niet en/of haal het niet uit elkaar. Op geen van de onderdelen van het apparaat kan de gebruiker onderhoud uitvoeren. Breng het apparaat naar een erkende distributeur of erkend verkooppunt van OMRON. Garantie Hartelijk dank voor het aanschaffen van een OMRON-product. Voor dit product is gebruikgemaakt van hoogwaardig materiaal en er is veel aandacht besteed aan de productie ervan. Het ontwerp biedt het hoogste niveau aan comfort, op voorwaarde dat het product op de juiste wijze wordt gebruikt en onderhouden conform de beschrijving in de gebruiksaanwijzing. Op dit product biedt OMRON een garantie van 3 jaar na de aankoopdatum. OMRON garandeert de degelijkheid van constructie, vervaardiging en materiaal van dit product. Tijdens deze garantieperiode zal OMRON, zonder kosten in rekening te brengen voor arbeidsloon of onderdelen, het defecte product of eventuele defecte onderdelen repareren of vervangen. De garantie biedt geen dekking voor het volgende: a. Transportkosten en risico’s van transport. b. Kosten voor reparaties en/of defecten als gevolg van reparaties door niet-erkende personen. c. Periodieke controles en onderhoud. d. Defecten of slijtage van optionele onderdelen of andere toebehoren dan het hoofdapparaat, tenzij expliciet hierboven gegarandeerd. e. Kosten als gevolg van het niet accepteren van een claim (deze worden in rekening gebracht). f. Schade van welke aard dan ook, inclusief persoonlijke schade, als gevolg van een ongeval of misbruik. Als u services nodig hebt die onder de garantie vallen, neem dan contact op met de dealer bij wie u het product hebt aangeschaft of met een erkende OMRON-distributeur. Raadpleeg voor het adres de beschrijving op de productverpakking/bijsluiter of informeer bij uw vakhandelaar. Reparaties of vervangingen die onder de garantie vallen, geven geen recht op verlenging of vernieuwing van de garantieperiode. De garantie wordt alleen toegekend als het volledige product wordt geretourneerd, samen met de door de winkelier aan de consument verstrekte originele factuur/ kassabon. OMRON behoudt zich het recht voor om garantie-aanspraken af te wijzen als de informatie van de koper onvolledig of onjuist is. Optionele medische accessoires (binnen het bereik van EG-richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen) Productbeschrijving Model Accessoireset voor vernevelaar (Inhoud: vernevelset, adapter, mondstuk, neusstuk, masker voor volwassenen (PVC), masker voor kinderen (PVC), luchtslang, luchtfilter) NEB-ASKIT-11 Neusdouche NEB6014 Overige optionele/vervangende onderdelen Productbeschrijving Model Luchtfilterset (inhoud: 3 stuks) 3AC408 Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Dit apparaat voldoet aan de norm EN60601-1-2:2015 voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Meer documentatie met betrekking tot deze EMC-norm is verkrijgbaar bij OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld of op www.omron-healthcare.com. VERWIJDERINGSPROCEDURE (richtlijn 2012/19/EU-WEEE) Dit product mag niet als normaal huishoudelijk afval worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente, het gemeentelijke afvalverwerkingsbedrijf of de winkelier waar u het product hebt aangeschaft. Fabrikant 3A HEALTH CARE S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS) Italië Distributeur OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLAND www.omron-healthcare.com Dochter­ ondernemingen OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 9DG, UK www.omron-healthcare.com OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, DUITSLAND www.omron-healthcare.com OMRON SANTÉ FRANCE SAS 3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent-sur-Marne, FRANKRIJK www.omron-healthcare.com Geproduceerd in Italië 1 2 Reiniging en dagelijkse desinfectie Was zorgvuldig uw handen voordat u de onderdelen van de vernevelaar reinigt en desinfecteert. Reinig na elk gebruik de onderdelen om medicijnresten te verwijderen. Dit voorkomt inefficiënte verneveling en vermindert het risico op infectie. • De vernevelset, het masker, het mondstuk, het neusstuk en de adapter reinigen: Was deze onderdelen in warm water met een mild, neutraal schoonmaakmiddel. Spoel de onderdelen grondig met schoon, heet kraanwater af, tik er zachtjes tegenaan om overtollig water te verwijderen en laat ze op een schone plaats aan de lucht drogen. We adviseren de vernevelset te vervangen na 100 tot 120 behandelingen of na ongeveer 20 kookcycli. • De compressor en de luchtslang reinigen: Zorg eerst dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Veeg deze onderdelen schoon met een zachte doek die met water of een mild, neutraal schoonmaakmiddel is bevochtigd. • De vernevelset, het masker, het mondstuk, het neusstuk en de adapter desinfecteren: Desinfecteer altijd de onderdelen voordat u het product voor de eerste keer gebruikt, nadat het product langere tijd niet is gebruikt en na de laatste behandeling van de dag. Als de onderdelen erg vuil zijn, moet u deze vervangen door nieuwe onderdelen. De vernevelset, het masker, het mondstuk, het neusstuk en de adapter kunnen worden gedesinfecteerd met behulp van een chemisch desinfectiemiddel zoals ethanol, natriumhypochloriet (Milton), quaternaire ammoniumzouten (Osvan), chloorhexidine (Hibitane) en amfotere surfactant (Tego). Volg hierbij altijd de productinstructies en spoel vervolgens af met schoon warm water. Laat aan de lucht drogen. Opmerking: gebruik nooit wasbenzine, thinner of een brandbare chemische stof. • Koken: de vernevelset, het mondstuk, het neusstuk en de adapter kunnen tevens worden gedesinfecteerd door ze 15 tot 20 minuten te koken in een ruime hoeveelheid water. Haal de onderdelen na het koken uit het water, schud het overtollige water eraf en laat de delen op een schone plaats aan de lucht drogen. Opmerking: kook het masker en de luchtslang niet. Het luchtfilter vervangen: Wanneer het luchtfilter van kleur is veranderd of voor meer dan 70 behandelingen is gebruikt, moet het worden vervangen. Raadpleeg paragraaf Other Optional/Replacement Parts voor de aanschaf van filters. Verwijder het afdekplaatje van het luchtfilter met een platte schroevendraaier, zoals weergegeven in de afbeelding. Verwijder het filter en breng het nieuwe filter aan op de aangegeven wijze. Breng het afdekplaatje van het luchtfilter weer aan op zijn plaats. Opmerking: was of reinig het luchtfilter niet. Als het luchtfilter nat wordt, moet het worden vervangen. Een vochtig luchtfilter kan verstopping veroorzaken. Technische gegevens Productcategorie: Vernevelaars Productbeschrijving: Compressor-vernevelaar Model (code): C101 Essential (NE-C101-E) Spanning: 230 V ~50 Hz, (zekering: T1.6AL250V) Stroomverbruik: 150 VA Bedrijfsstand: Continugebruik Werkingstemperatuur/ vochtigheid/luchtdruk: +5 °C tot +40 °C/15% tot 85% RV/700 tot 1060 hPa Temperatuur/vochtigheid/lucht- druk bij opslag en vervoer: -20 °C tot +60 °C/5% tot 95% RV/500 tot 1060 hPa Gewicht: Circa 1,05 kg (alleen compressor) Afmetingen: Circa 145 (b) × 124 (h) × 182 (d) mm Classificaties: Type BF (toegepast onderdeel): mondstuk, neusstuk, maskers IP21 (Ingress Protection/bescherming tegen binnendringing) Inhoud: Compressor, vernevelset, luchtslang (PVC, 100 cm), mondstuk, neusstuk, adapter, masker voor volwassenen (PVC), masker voor kinderen (PVC), gebruiksaanwijzing = Klasse ll- apparatuur = Type BF toegepast onderdeel IP21 = Ingress Protection/ bescherming tegen binnendringing = Uitgescha- keld = Serie­ nummer Raadpleeg de gebruiksaanwijzing Wisselstroom = Ingescha- keld Geschikte medicijnvolumes: Minimaal 2 ml - maximaal 12 ml Volume aan medicatieresten: Circa 0,7 ml Geluid: geluidsniveau (op 1 m afstand): Ongeveer 58 dB Deeltjesgrootte (MMAD) Ongeveer 2,6 μm Vernevelingssnelheid (op basis van gewichtsvermindering): Circa 0,35 ml/min (NaCl 0,9%) Aerosolafgifte (2 ml, 1% NaF): Circa 0,25 ml Aerosolafgiftesnelheid (2 ml, 1% NaF): Ongeveer 0,07 ml/min MMAD = Mass Median Aerodynamic Diameter Resultaat van metingen met cascade-impactor voor deeltjesgrootte Cumulatief ondermaats % deeltjesmassa van natriumfluoride Deeltjesgrootte Dp (µm) Cumulatief ondermaats % Gemiddeld Afzonderlijk Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn medische apparatuur). De resultaten kunnen afwijken bij bepaalde geneesmiddelvormen, zoals bij suspensies of hoge viscositeit. Raadpleeg voor meer informatie de door de leverancier van het medicijn verstrekte gegevens. Compressor-vernevelaar C101 Essential (NE-C101-E) Gebruiksaanwijzing M-NE-C101-E-02-06/2019 Luchtslang (PVC, 100 cm)

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Omron C101 Essential en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Omron C101 Essential. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Omron C101 Essential zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Omron C101 Essential

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Omron C101 Essential. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Omron
 • Product: Vernevelaars
 • Model/naam: C101 Essential
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Italiaans, Bulgaars, Roemeens, Frans, Turks, Nederlands, Pools, Spaans