Thor handleiding
Nilfisk Thorhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Thor in het Duits. Deze PDF handleiding heeft 11 pagina's.

PDF 11 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Thor. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Thor en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Thor. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Thor zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Thor

Pagina: 1
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 23 Geachte Nilfisk-klant Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk stofzuiger. Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand. Symbolen voor verschillende aanwijzingen WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. VOORZICHTIGHEID Gevaar dat kan leiden tot ernstige verwondingen en schade. Gebruiksaanwijzing Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het des- betreffende land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd. Functie en bedoeld gebruik Deze machine is voor huishoudelijk gebruik. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebruiken. LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN. Deze machine is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant. Belangrijke waarschuwingen WAARSCHUWING • Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmark- eringen voor gebruik, en houdt u zich hieraan. Deze stofzuiger is veilig indien gebruikt voor de reinigingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er schade optreden aan elektrische of mechanische onderdelen, dan moet de stofzuiger en/of het accessoire voor gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicestation of door de fabrikant om verdere schade aan het apparaat of ver- wondingen aan de gebruiker te voorkomen. • Voorkom elektrische schokken – Niet buiten of op natte opper- vlakken gebruiken. • Gebruik en bewaar dit apparaat binnenshuis, in een droge om- geving, tussen 0 °C en 60 °C.
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 24 • Stopcontact uitsluitend voor bedoelde gebruik benutten. • Laat de machine niet achter met de stekker in het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in ge- bruik is of voordat onderhoud wordt gepleegd. • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of de stofzuiger niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat ge- bruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met de stofzuiger over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden. • Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het li- chaam buiten bereik van openingen en bewegende onderdelen. Plaats geen objecten in openingen en gebruik de machine niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houdt openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat verder de luchtstroom kan hin- deren. • Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaar- lijk stof. • Gebruik dit apparaat niet om scherpe voorwerpen, zoals naalden of stukjes glas, op te zuigen. • Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ont- brandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloe- istoffen aanwezig kunnen zijn. • Verzamel geen items die branden of roken, zoals sigaretten, lucifers of hete as. • Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen. • Gebruik het apparaat alleen als de stofzuigerzak en filters cor- rect zijn geplaatst. • Gebruik alleen originele stofzuigerzakken, originele filters en originele accessoires van uw leverancier. Bij gebruik van andere stofzuigerzakken of filters vervalt de garantie. • Als de stofzuiger niet goed werkt of gevallen, beschadigd, buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een servicecenter of een dealer. • Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, schakel deze dan onmiddellijk uit.
Pagina: 3
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 25 • Gebruikers moeten grondig worden opgeleid in het gebruik van deze machines. • Deze machine is alleen voor droog gebruik. • Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan in de mechanische of elektrische veiligheidsonderdelen. CENELEC landen (AT-BE-BG-HR-CY-CZ-DK-EE-FI-FR-DE- GR-HU-IS-IE-IT-LV-LT-LU-MK-MT-NL-NO-PL-PT-RO-ES-SK-Sl- SE-CH-TR-GB): • Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gebrek aan ervaring, mits ze onder toezicht staan of aanwijzingen krijgen over een veilig gebruik van het apparaat en ze de risico’s van het gebruik begrijpen. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen die niet onder toezicht staan. Buiten CENELEC landen: • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waar- onder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of gees- telijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht of op aanwijzing van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. Dubbel geïsoleerde apparaten VOORZICHTIGHEID • Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding met de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken. • Controleer, VOORDAT U DE STEKKER VAN UW STOFZUIG- ER IN HET STOPCONTACT STEEKT, het typeplaatje op het apparaat om te zien of het nominaal vermogen valt binnen 10% van het beschikbaar vermogen. • Dit apparaat beschikt over dubbele isolatie. Gebruik alleen iden- tieke reserveonderdelen. Zie instructies voor het onderhoud aan dubbel geïsoleerde apparaten.
Pagina: 4
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 26 In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Er zit geen aarding op een dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook aarding geïnstalleerd worden. Het onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer nauwkeurig en vakkundig werk, en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat dienen precies het- zelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. Een dubbel geïsoleerd apparaat is gemarkeerd met de woorden “DUBBELE ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSOLEERD”. Het symbool (vierkant in een vierkant) kan ook op het product gebruikt worden. De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkeld snoer dat, indien beschadigd, vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Dit is verkrijgbaar bij geau- toriseerde servicecentra en dealers, en dient geplaatst te worden door opgeleide me- dewerkers. Elektrische aansluiting WAARSCHUWING • De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel of stekker beschadigd zijn. Controleer de kabel en stekker regelmatig op beschadigingen. Indien deze beschadigd zijn, mogen zij uitsluitend door Nilfisk of een erkende Nilfisk Service Dealer worden gerepareerd teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. • Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen. • Trek de stekker niet los door aan de kabel te trekken. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. De stekker moet altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat wordt begon- nen met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de ma- chine of de kabel. Gevaarlijke materialen WAARSCHUWING Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of dodelijke verwondingen leiden. Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of dodelijke verwondingen leiden. • Voor de gezondheid gevaar • Hete materialen (smeulende sigaretten, hete as enz.) • Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. benzine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.) • Brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, alumini-
Pagina: 5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 27 umstof enz.). Service en onderhoud • Berg dit apparaat binnenshuis op, in een droge omgeving. • Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzuigerzak. Het meegeleverde pakket met stofzuig- erzakken bevat vier zakken en één voorfilter. • Veeg de buitenkant van het apparaat schoon met een droge doek of een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij de plaatselijke leverancier. • Neem voor onderhoud contact op met de plaatselijke leverancier. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een onjuist gebruik of door wijziging van het apparaat. Ga naar onze website op www.nilfisk.com voor aanwijzingen en informatie over het gebruik. WEEE Het symbool geeft aan dat dit apparaat niet mag worden weggegooid bij het huishoude- lijk afval, maar afzonderlijk moet worden ingezameld. Breng oude apparaten voor recycling naar een inzamelpunt voor gebruikte apparaten.
Pagina: 6
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 28 Specificaties Nilfisk Thor Spanning V 220-240 Netfrequentie Hz 50/60 Nominaal vermogen W 215 Luchtdoorstroming l/min 1940 Vacuum kPa 22 Vibratie ISO 5349 ah m/s2 <2,5 Stroomkabel: Lengte m 10 Isolatieklasse ll Beschermingsklasse IP20 Netto inhoud stofzak l 8 Breedte mm 340 Diepte mm 395 Hoogte mm 390 Gewicht, alleen reiniger kg 5,5 Filter HEPA H13 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Productkaart Naam van de producent Nilfisk Model Thor Energie efficincy klasse B Stofopname op tapijt C Stofopname op harde vloer C Heruitstoot van stof A Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 32 Nominaal voermogen (W) 800 Geluidsdrukniveau dB(A), IEC 60704-2-1 73 Aantekeningen voor het energielabel Het combinatiemondstuk is gebruikt tijdens het testen om de energieklasse te bepalen. Om de vastgestelde energie-efficiëntie en het reinigingseffect op het energielabel te bereiken, dient het com- binatiemondstuk te worden gebruikt. EG Verklaring van overeenstemming Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN Verklaart hierbij dat het product: Product: Stofzuiger - Consumer - droog Beschrijving: 220-240V, 50/60Hz, IPX0 Type: Thor Voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 EN 60312-1:2017 EN 60704-2-1:2015 Op grond van de bepalingen in: 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EU 2009/125/EC 666/2013/EU Hadsund 10-03-2017 Esben Graff VP Portfolio Management, Consumer
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Thor
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Duits, Nederlands