Steamtec 312 handleiding
Nilfisk Steamtec 312handleiding

Handleiding voor de Nilfisk Steamtec 312 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 72 pagina's.

PDF 72 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Steamtec 312. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Steamtec 312 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Steamtec 312. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Steamtec 312 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Steamtec 312

Pagina: 1
STEAMTEC 312 10 sche voorschriften voor het veilig en vakkundig werken in acht worden genomen. Elke werkwijze die twijfel aan de veiligheid oproept, is verboden. Vóór de inbedrijfstelling Vóór de inbedrijfstelling het toe- stel controleren om vast te stel- len of het aan de voorschriften voldoet. Schakel het toestel niet in als er geen water in de ketel is. Stel het toestel niet in bedrijf in de buurt van explosieve en/of gemakkelijk ontvlambare sub- stanties. Gebruik alleen leidingwater of gedestilleerd water voor het vul- len van de ketel. Gedestilleerd water verhoogt de levensduur van het toestel. Reinigingsmid- delen, aroma‘s, oplosmiddelen en andere chemische substan- ties kunnen het toestel beschadi- gen en schade voor de gezond- heid veroorzaken. De dampleiding en de netaan- sluiting regelmatig controleren om beschadiging resp. veroude- ringsverschijnselen te controle- ren. Het toestel alleen met een onberispelijke dampleiding en netaansluiting in bedrijf stellen. Controleer de nominale span- ning van het toestel vooraleer u het op het net aansluit. Overtuig u ervan dat de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenstemt met de plaatselijke nominale spanning. Pak de stekker en de elektische aansluitleidingen nooit met natte handen aan. Er wordt aanbevolen dat het toestel via een aardlekschake- laar wordt aangesloten. Deze onderbreekt de voeding als de lekstroom tegen aarde 30 mA gedurende 30 ms overschrijdt of hij bevat een aardingscontrole- kring. Tijdens het bedrijf Laaat het aangesloten toestel nooit zonder toezicht. Terwijl het toestel in bedrijf is, mag het niet omgedraaid en gekipt worden. Gebruik het toestel niet als zich andere personen in het arbeids- bereik bevinden. Stel het toestel op zo ver moge- lijk verwijderd van het te reinigen object. Stel het toestel niet in de onmid- dellijke buurt van hittebronnen (vuur, radiatoren, convectoren of andere warmteuitstralende toestellen) af en dek het toestel niet af. De dampstraal kan gevaarlijk zijn als zij misbruikt wordt. De straal mag niet op personen, dieren, onder spanning staande installa- ties of op het toestel zelf gericht worden. Verwijder vóór elke inbedrijfstel- ling alsook na arbeidspauzen het condensatiewater uit de sproeier. Om de sproeier te reinigen moet u de dampstraal in een reser- voir of de wasbak richten en de dampcontrolehefboom aan de damppistool activeren. Na het reinigen van de sproeier kunt u tot het normale gebruik over- gaan. VOORZICHTIG! Asbesthoudende en andere ma- terialen die soorten stof bevatten die gevaarlijk zijn voor de ge- zondheid mogen niet gereinigd worden. Reinig schakelaars, stopcontac- ten, regelaars enzovoort alsook spanningvoerende delen aan elektrische toestellen niet met de dampstraal. Garandeer dat de kinderbevei- liging aan de handgreep tijdens de arbeidspauzen vastgeklikt is. Ter beveiliging tegen het onge- wilde gebruik van het toestel bij arbeidsonderbrekingen moet de Voor uw eigen veiligheid Lees in elk geval de ge- bruiksaanwij- zing door en berg deze bin- nen handbereik op voordat u het toestel in bedrijf stelt. Het toestel mag alleen door per- sonen gebruikt worden die met het hanteren ervan vertrouwd zijn. Het toestel mag niet door kinde- ren gebruikt worden. VOORZICHTIG! Verbrandingsgevaar! De metaaldelen, het water en de hete damp kunnen zware ver- brandingen veroorzaken. Vermijd het contact met hete toe- steloppervlakken, uitstromend water en damp! De druktank staat tijdens het ge- bruik onder druk. De veiligheids- sluiting mag daarom tijdens het gebruik niet geopend worden. Wees bijzonder voorzichtig bij de volgende werkzaamheden daar zich in het toestel nog hete damp kan bevinden: – Openen van de veiligheids- sluiting. De veiligheidssluiting bezit een overdrukboring. De veiligheidssluiting met één tot twee omdraaiingen ope- nen.Wachten tot geen damp meer uitstroomt. Pas dan de veiligheidssluiting helemaal openen. – Opnieuw vullen van de ketel – Legen van de ketel Het gebruik van het toestel valt onder de geldende nationale bepalingen. Naast de gebruiks- aanwijzing en de in het land van gebruik geldende bindende veiligheidsvoorschriften moeten tevens de erkende vaktechni-
Pagina: 2
STEAMTEC 312 11 toestelschakelaar uitgeschakeld en de netstekker uitgetrokken worden. Laat het toestel volledig afkoelen vooraleer u het wegruimt of de veiligheidssluiting opent. Stel het toestel op een droge plaats af. VOORZICHTIG! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Kabelhas- pels steeds compleet afwikkelen om brandgevaar door oververhit- ting te vermijden. Bij het gebruik van een ver- lengkabel dient u de minimale doorsneden van de kabel in acht te nemen: Kabellengte m Doorsnede tot 20 m ø1.5mm² ø2.5mm² 20 tot 50 m ø2.5mm² ø4.0mm² Netaansluitkabel niet bescha- digen (bijv. overrijden, trekken, knellen). De netkabel mag uitsluitend aan de stekker uit het stopcontact worden getrokken (niet door aan de kabel te trekken of te rukken). Houd de aansluitleiding weg van hete oppervlakken. VOORZICHTIG! Dompel het toe- stel of de onder- delen ervan nooit onder in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor elektrische schok! Het apparaat mag alleen aan een volgens de voorschriften werkende installatie worden aangesloten. Inschakelprocessen veroorzaken kortdurende spanningsdalingen. Bij netimpedanties (huisaansluiting) kleiner dan 0,15 ohm zijn er geen storingen te verwachten. In geval van twijfel moet u uw elektriciteitsbedrijf contacteren. Er moet worden gelet op de laatste uitgave van de IEC-bepa- lingen. Onderhoud en reparatie ATTENTIE! Voordat de hogedrukreiniger wordt gereinigd of een onder- houdsbeurt krijgt, dient steeds de stekker uit het stopcontact te worden getrokken. Voer uitsluitend onderhouds- werkzaamheden uit, die in de gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen. Bij gebruik van een verlengkabel mag alleen de door de fabrikant aangegeven uitvoering of een hoogwaardigere uitvoering wor- den gebruikt. Geen technische veranderingen aan het toestel doorvoeren. Voor verdergaande onderhouds- resp. reparatiewerkzaamheden gelieve u zich te richten tot de Nilfisk-klantenservice of een geautoriseerde vakwerkplaats! Toebehoren en reservedelen Alleen het met het toestel ge- leverde of in de gebruiksaan- wijzing bepaalde toebehoren gebruiken. Uitsluitend originele reservedelen gebruiken. Het gebruik van andere delen kan de veiligheid beïnvloeden. Toestel ter recycling afgeven Het uitgediende toestel onmiddel- lijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknippen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestel- len separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier. Garantie Voor de garantie en vrijwaring gelden onze algemene ver- koops- en leveringsvoorwaarden. Wijzigingen in het kader van technische vernieuwingen voor- behouden. Controles en toelatingen Het toestel is toegelaten over- eenkomstig IEC/EN 60335-2-54. Gebruiksdoeleinde Dit toestel is alleen geschikt voor het huidshoudelijk gebruik. Gebruik het toestel alleen voor de in de gebruiksaanwijzing be- schreven reinigingstaken. Dit toestel is geschikt voor de reiniging van temperatuur- en vochtigheidsongevoelige opper- vlakken. Let op de gebruiksaanwijzing van de toestellen of installaties die u reinigt - er zijn misschien beperkingen van de producent voorhanden. Het toestel niet gebruiken voor bakovens, mi- crogolfovens, diepvrieskisten, koelkasten en andere elektrische toestellen. ATTENTIE! Bij temperatuur- en vochtig- heidsgevoelige materialen eerst op een verborgen plaats pro- beren. Begin daarbij met een laag dampniveau en leef een minimumafstand van 6 cm na. Door de hoge damptemperatuur/ damphoeveelheid zou het te rei- nigen object beschadigd kunnen worden (bijvoorbeeld verzegeld parket, hout, houten zoldering, bepleistering, vensterramen, houtsoorten waarvan de op- pervlakte behandeld is, rustieke balken enzovoort). Hierna geven wij u enkele toe- passingsvoorbeelden:
Pagina: 3
STEAMTEC 312 12 vloeren tegels, steenvloeren, kunststofvloerbedekkingen, linoleumvloeren Marmer: Nooit direct met de vloerzuigmond zonder doek reinigen. Op mar- mervloeren kan een meermalige aanwending noodzakelijk zijn om oude schoonmaakmiddelen en vetvlekken volledig te verwijderen. Kies voor deze reiniging een laag dampniveau. Indien nodig kunt u dit verhogen. Tegels / keramische vloeren: Door water en reinigingsmiddelen worden in de voegen zwarte strepen gevormd. Daar verzamelen zich stof en ande- re resten. Voor de dagelijkse reiniging een verse en zuivere vod over de vloerzuigmond spannen en met de bevestigingsklemmen bevestigen. Met de vloerzuigmond lichtjes over de bodem glijden. Om de vod optimaal te gebruiken kunt u ze op de vloerzuigmond verschuiven of draaien. Is het vuil hardnekkiger kan de reiniging direct met de uitklapbare borstel zonder vod gebeuren. Met de borstelharen wordt het vuil uit de voegen losgemaakt en verwijderd. Vervolgens de vloerzuigmond opnieuw met een doek omwikke- len en nawissen. wanden tegels, afwasbaar behang vensterreini- ging vensters, uitstalramen, spiegels Vensterruiten: Gebruik het raamhulpstuk. Bedamp van boven naar beneden. Schuif met de rubberstrip zonder damp over het glas om het condensatie- water te verwijderen. Voer zijdelingse bewegingen van beneden naar boven uit om vlekken te vermijden. In de winter moeten de vensterfronten voorverwarmd worden. De sproeier 5 -10 cm voor de schijf houden en de hitte laten inwerken. Kies voor de bin- nenreiniging van de vensters een laag dampniveau. Voor de buitenreiniging kan een hoog dampniveau gekozen worden. bekleding meubelen, auto‘s, boten Monteer de vloerborstel direct op de damppistool en gebruik daarbij een witte en zuivere katoenvod. Werk met korte dampstoten opdat de stof niet van vocht doortrokken wordt. Behandel hardnekkige vlekken met geduld. Bedamp dezelfde plaats niet langer dan één minuut, wacht dan vijf minuten en herhaal de reiniging. Voer kringvormige bewegingen uit, zijdelings of vooruit en achteruit om in alle oppervlaktelagen van de stof binnen te drin- gen. Beëindig de behandeling door in één richting te borstelen om aan de stof een gelijkmatig uitzicht te verlenen. stoffen gordijnen, douchegordij- nen, opfrissen van boven- bekleding, verwijdering van vlekken Het toestel is buitengewoon goed om vouwen in kledingstukken glad te maken. Het is voldoende de stof vanuit een bepaalde afstand te bedampen. De damp maakt de vouwen glad zonder dat de stof van vocht doortrokken wordt zoals dit bij andere damptoestellen voor stoffen het geval is. sanitaire installaties badmonturen, badkuipen, douchecabines, douche- wanden, WC, sauna‘s, keukens 1) Gebruik bij het reinigen van de badkuip of de douche de ronde borstel voor het reinigen van de rails van douchecabines, moeilijk toegankelijke of zeer vuile plaatsen. De vensterwisser is zeer efficiënt bij het reinigen van berei- ken die met tegels bedekt zijn. Gebruik voor de reiniging van de sanitaire inrichtingen de puntstraalsproeier met of zonder ronde borstel. Gebruik een sponzedoek of keukenpapier om de overtollige vochtigheid en de vuilresten uit de weg te ruimen. keukeninrich- tingen grills 1) , afzuigkappen 1) , keukenkasten, bakoven- toebehoren woninginrich- tingen vensterramen, meubelen, rustieke balken, lampen 1) , schouwsteenstenen, rol- luiken, vitrines Jaloezieën: Gebruik de kleine nylonborstel. Beweeg de borstel zolang over het oppervlak tot de damp kan binnendringen. Op rolluiken van pvc moet de dampbehandeling snel gebeuren. Bij stofjalo- ezieën dient u voorheen de kleurechtheid van het materiaal te controleren. auto dashboard, bekleding, deurscharnieren, velgen alu/staal Om het binnenste van uw auto te reinigen maakt u voor de bekleding en de andere delen gebruik van de bodemborstel met een vod. Daarbij leeft u de instructies na voor de reiniging in het woonbereik. Gebruik de borstel niet zonder vod als u lederbekledingen reinigt. Voor de wielsierplaten maakt u het best gebruik van de puntstraalsproeier met het opzetstuk voor de ronde borstel. fietsen, mo- torrijwielen frames, velgen, spaken, zadel 1) Reinig schakelaars, stopcontacten, regelaars of andere spanningvoerende delen aan elektrische toestellen niet met de dampstraal. Technische gegevens Spanning 220/240 V ; 50/60 Hz Reservoirvolume 1,2 l Zekering 10 A Max. temperatuur 130 °C Elektrische aansluitwaarde 1450 W Werkdruk 3,8 bar Schutzart IP X4
Pagina: 4
61 STEAMTEC 312 303000422 303000424 303000419 303000426 303000428 303000423 303000420 303000429 Operating elements / Accessories Bedienelemente / Zubehör Eléments de commande / Accessoires Bedieningselementen / Toebehoren Organi di comando / Accessori Betjeningselementer / Tilbehør Manöverelement / Tillbehör Betjeningselementer / Tilbehør Hallintalaitteet / Tarvikkeet Elementi upravljanja / Pribor Elementi posluživanja / Pribor Ovládacie prvky / Príslušenstvo Ovládací prvky / Příslušenství Elementy sterujące / Wyposażenie Kezelőelemek / Tartozék Органы управления / принадлежности Elementos de manejo / Accesorios Elementos de operação/ Accessórios Στοιχεία χρήσης / Συμπληρωματικός εξοπλισμός Kumanda elemanlarý / Aksesuarlar
Merk:
Nilfisk
Product:
Stoomreinigers
Model/naam:
Steamtec 312
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch