Smart Window Clean... handleiding
Nilfisk Smart Window Cleanerhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Smart Window Cleaner in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 10 pagina's.

PDF 10 1.1mb
Nilfisk Smart Window Cleanerhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Smart Window Cleaner. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Smart Window Cleaner en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Smart Window Cleaner. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Smart Window Cleaner zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Smart Window Cleaner

Pagina: 1
38 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Nilfisk Smart Geachte Nilfisk-klant Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk Smart ruitenreinigingssys- teem. Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand. Getallen x verwijst naar illustratie op uitvouwpagina's. Functie en bedoeld gebruik • Het apparaat is voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik voor het reinigen van gladde oppervlakken als ruiten, spiegels of tegels. • Het apparaat is niet bedoeld voor het opzuigen van vuil, omdat er geen stoffilter in het apparaat zit. • Het apparaat kan gebruikt worden voor het opzuigen van kleinere hoeveelheden vloeistoffen van horizontale opper- vlakken. Let op het maximale niveau dat op het apparaat is aangegeven bij het opzuigen van vloeistoffen. • Gebruik voor dit apparaat alleen traditionele schoonmaak- middelen voor ruiten (geen alcohol, geen schuim). Nilfisk adviseert het ruitenschoonmaakmiddel dat gemaakt is door Nilfisk te gebruiken, omdat dit speciaal ontwikkeld is voor het apparaat en optimale resultaten biedt. • Gebruik dit apparaat alleen met accessoires en reserve- onderdelen die door Nilfisk zijn goedgekeurd. Ieder ander gebruik dan hier beschreven, wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg hiervan, en de gebruiker is zelf aansprakelijk voor de risico’s. Symbolen voor verschillende aanwijzingen WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstige beschadigingen en persoonletsel. Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING • Dit apparaat mag worden ge- bruikt door personen met een li- chamelijke, zintuiglijke of geeste- lijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen over het veilige ge- bruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die het ge- bruik met zich meebrengt. Kinde- ren mogen niet met het apparaat spelen. • Plaats geen objecten in de lucht- roosters. • Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare schade is of als het lekt. • De volgende vloeistoffen mogen niet opgezogen worden: ont- vlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplos- middelen, zuren, basen, enz.) • Houd het apparaat buiten be- reik van kinderen als het onder stroom staat of opgeladen wordt. • Sproei de straal niet in ogen. • Richt de sproeistraal niet direct op apparatuur met elektrische onderdelen, zoals de binnenkant van een oven. • Voor gebruik van dit apparaat op gevoelige (glanzende) oppervlak- ken, moet u het microvezelopper- vlak eerst op een onopvallende plek testen. • Schakel het apparaat na gebruik en voor het uitvoeren van onder- houd uit. Informatie over de batterij • Gevaar op kortsluiting! Plaats geen geleidende objecten (zoals schroevendraaiers of vergelijkbare items) in de laderplug. • U kunt de batterijen alleen laden met de originele lader die met het apparaat is meegeleverd, of met een lader die door Nilfisk is goedgekeurd. • De batterij is getest aan de hand van de relevante richtlij- nen voor internationaal transport en kan vervoerd worden.
Pagina: 2
39 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Nilfisk Smart Informatie over de batterijlader • Vervang in geval van zichtbare schade de lader met lader- snoer direct voor originele onderdelen. • De spanning die op de typeplaat is aangegeven, moet overeenkomen met de netspanning. • Gebruik en bewaar de lader alleen in droge ruimtes, bij een omgevingstemperatuur van 5 - 40° C. • Pak de stekker nooit met natte handen vast. Milieubescherming • De emballagematerialen kunnen worden gerecycled. Plaats de emballage niet bij het gewone afval, maar zorg dat het op de juiste manier gerecycled wordt. • Oude apparaten bevatten waardevolle onderdelen die gerecycled kunnen worden. Recycle uw oude apparaten op de juiste manier. • Batterijen en accumulatoren bevatten substanties die niet in het milieu terecht mogen komen. Gooi uw oude appara- ten, batterijen en accumulatoren weg via de juiste inzame- lingssytemen. Opstarten Als u het product uitpakt, moet u opletten of er geen acces- soires ontbreken en of niets in de emballage beschadigd is. Als u transportschade ontdekt, neemt u dan contact op met uw dealer. 1 1. Hoofdapparaat 2. Lader met snoer en stekker 3. Zuigpijp (280 mm) 4. Zuigpijp (170 mm) * 5. Monster reinigingsmiddel * 6. Sproeifles * 7. Sproeikop * 8. Microvezeldoek voor de ruiten * 9. Doekhouder voor sproeier * 10. Riem/muurklem 11. LED-lampjes 12. Aan/Uit-schakelaar voor apparaat 13. Hendel 14. Haak voor riem/wandklem 15. Afneembare afvalwatercontainer 16. Vergrendeling voor afvalwatercontainer 17. Ontgrendelingsknop voor zuigpijp 18. Schroeven (2 x) en stiftsleutel * * Alleen op geselecteerde modellen Montage van de sproeier 2 Monteer de doekhouder voor sproeier (9) met de twee schroeven (18) op de sproeikop (7). Bevestigen met stift- sleutel. 3 Giet het reinigingsmiddel (5) in de sproeifles (6). Voeg water toe tot de sproeifles (6) vol is. Schroef de sproeifles (6) op de sproeikop (7) en plaats de microvezeldoek (8) op de sproeikop (7). Plaats de armen van de sproeikop onder de elastische banden van de doek en bevestig met de klittenband op de doek. Montage van het hoofdapparaat 4 Klik de gewenste zuigpijp (3, 4) in het hoofdapparaat (1). Controleer of de zuigpijp (3, 4) correct op het hoofdap- paraat (1) bevestigd is. Let erop dat u de zuigpijp (3, 4) zo plaatst dat het Nilfisk-logo naar boven wijst. De batterij laden 5 Plaats de lader die is meegeleverd met het apparaat in een stopcontact. Plaats de plug van de lader aan de achter- kant in het apparaat. Let op: Tijdens het laden knippert het lampje laden/in wer- king (11) (groen en rood). Als de batterij volledig geladen is, licht het lampje permanent groen op. Het laden duurt over het algemeen twee uur. WAARSCHUWING Laad het apparaat niet langer dan 4 uur. Laad de batterij na het afronden van uw werkzaamheden. Beginnen met reinigen 6 Pas het sproeipatroon op de voorkant van de sproeikop aan de toepassing aan. Breng reinigingsmiddel op het te reinigen object aan door in de hendel op de sproeikop te knijpen. Was het te reinigen object met behulp van de doek. Na gebruik kan de sproeier in de riemklem (10) bewaard worden. 7 Zet het hoofdapparaat (1) door op de aan/uit-schakelaar (12) te drukken. Als u de schakelaar hebt ingedrukt, wordt het apparaat gestart en wordt het LED-lampje groen. Trek het apparaat van boven naar beneden om het reinigingsmid- del op te zuigen. Let op: Als de batterij niet meer goed werkt, gaat het LED- lampje knipperen en schakelt het apparaat na een bepaalde periode uit. Laad in dit geval de batterij weer op. Schakel het apparaat na ieder gereinigd oppervlak uit. Hier- door gaat de batterij tussen oplaadbeurten langer mee. Na gebruik kan het hoofdapparaat in de riemklem (10) be- waard worden. 8 Controleer tijdens het reinigen of het maximale niveau (markering) van de afneembaar watercontainer (15) nog niet bereikt is. Houd het apparaat met de zuigkop naar boven en controleer het vloeistofpeil door het apparaat recht te hou- den, zodat de markering horizontaal is.
Pagina: 3
40 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Nilfisk Smart Het reservoir legen 9 • Zet het hoofdapparaat uit. • Trek de vergrendeling van de afvalwatercontainer open en leeg het reservoir. • Sluit de afvalwatercontainer. Reinigen afronden 10 Zet het apparaat uit. Verwijder de zuigpijp (3, 4) van het hoofdapparaat (1) door op de knop (17) te drukken en de zuigpijp (3, 4) te verwijderen. Reinig de zuigpijp (3, 4) en het hulpstuk met de trekflappen onder stromend water (niet in de vaatwasser schoonmaken). Controleer of de flappen schoon zijn en geen beschadigingen hebben. Voorzichtig: Het hoofdapparaat (1) bevat elektrische onder- delen. Maak dit niet onder stromend water schoon! 11 De afvalwatercontainer kan indien nodig verwijderd en gereinigd worden. Open de vergrendelingen van de afvalwa- tercontainer door ze naar buiten te drukken. Verwijder de microvezeldoek (8) van de sproeier. De doek (8) kan gereinigd worden in een wasmachine in overeen- stemming met de wasinstructies; gebruik echter geen was- verzachter. Problemen oplossen Apparaat start niet  Controleer het scherm laden/in werking □ Geen signaal of knipperend rood signaal: ♦ Laad de batterij. □ Constant rood: ♦ Neem contact op met uw dealer. Sproeifles sproeit niet  Reinigingsmiddel bijvullen.  Pompmechanisme in sproeifles defect. Neem contact op met uw dealer. Strepen tijdens het reinigen  Maak het rubber blad schoon.  Waarschuwing flappen □ Draai de gebruikte flap om: ♦ Trek de flap uit het rubber naar de zijkant. ♦ Maak de ronde zijden van de rubber flappen nat met water of reinigingsmiddel. ♦ Plaats de rubber flap weer in de houder met de andere kant eerst. ♦ Vervang de flap indien nodig: □ als beide randen versleten zijn nadat u de rubber flap hebt omgekeerd, moet u een nieuwe flap plaatsen. Vervang de rubber flap zoals hierboven omschreven.  Pas de dosering van het reinigingsmiddel aan. Er lekt water uit de luchtroosters  Leeg de afvalwatercontainer (inhoud 100 ml).  Het hoofdapparaat wordt niet van boven naar onder gebruikt Apparaat ladet niet (Constant rood)  Om de accu te beschermen kan het apparaat niet worden geladen bij temperaturen onder 10°C of boven 45°C. Wanneer het apparaat bij een hoge omgevingstempera- tuur kort voor het laden gebruikt is, zou u het eerst 5 tot 15 minuten moeten laten afkoelen. Trek de stekker van de lader uit en plug hem weer in en probeer opnieuw te laden. Na gebruik van het apparaat in een koude omgeving, zou u het in een om- geving met een temperatuur van 10-30°C moeten laten opwarmen, voordat u gaat laden. Laat het gereinigde apparaat drogen voordat u het weer in elkaar zet. Laad de batterij. Het apparaat opbergen 12 Berg het apparaat en de accessoires in een vorstvrije en droge ruimte op. Het hoofdapparaat kan via de riemklem aan de wand bevestigd worden. Gebruik de juiste schroef om het op de wand te monteren. LED-lampjes Bezig met laden: Knipperend rood en groen Klaar met laden: Constant groen Gebruik: Constant groen Batterij bijna leeg tijdens gebruik: Knipperend groen Apparaat heeft zichzelf uitgeschakeld omdat batterij bijna leeg is: Knipperend rood Batterij bijna leeg, proberen apparaat toch in te schakelen: Knipperend rood Overbelasting motor: Constant rood Niet mogelijk batterij te laden (foutieve lader of batterij aan einde levensduur): Constant rood
Pagina: 4
41 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Nilfisk Smart Wegwerpen van oude apparaat en batterijen Dit apparaat bevat een ingebouwde batterij. Verwijder deze batterij voordat u het oude apparaat weggooit. Het apparaat mag alleen geopend worden om de batterij te verwijderen als u deze weg gaat gooien. Controleer voor het openen of de batterij volledig leeg is. Laat het apparaat draaien tot het stopt omdat de batterij leeg is. Voorzichtig: Voorkom kortsluiting bij het openen van het apparaat. WAARSCHUWING • Maak de batterij niet open, er bestaat een risico op elek- trische schokken, en er kunnen ook irriterende en causti- sche dampen ontsnappen. • De batterij niet blootstellen aan direct zonlicht, warmte of vuur; er bestaat een risico op explosie. Technische gegevens Beschermingsklasse IPX4 Effectief volume van afvalwatercontainer Min. 100 ml Gebruikstijd bij volledig geladen batterij 25 min. Nominale spanning batterij 3,6 V Batterijtype Li-Ion Batterijcapaciteit 1600 mAh Nominaal vermogen van apparaat 12 W Laadtijd van lege batterij 2:30 h Uitgangsspanning, lader 5,5 V Uitgangsstroom, lader 600 mA Geluidsdrukniveau, EN 60704-2-1 - Gewicht 585 g Garantie Op deze Nilfisk Smart rust een garantie van twee (2) jaar op het apparaat, bestaande uit de motor, de adapter, de scha- kelaar en de behuizing. Op de batterijen en de accessoires rust 12 maanden garantie op productiefouten. Slijtage is uitgesloten van de garantie. De garantie omvat reserveonderdelen en arbeidsloon, en dekt productie- en materiaalfouten die kunnen ontstaan bij normaal huishoudelijk gebruik. Service tijdens de garantieperiode zal alleen worden uit- gevoerd als kan worden aangetoond dat het gebrek is ont- staan binnen de garantieperiode van het product (een cor- rect ingevuld garantiecertificaat of een gedrukte/gestempel- de kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de ruitenreiniger nieuw is gekocht en gedistribueerd is door Nilfisk. Bij reparatie van gebreken dient de klant con- tact op te nemen met Nilfisk - Advance om te worden door- verwezen naar een servicewerkplaats. Deze kosten komen voor rekening van de klant. Na uitvoering van de vereiste reparaties wordt de ruitenreiniger terugbezorgd bij de klant op kosten en voor risico van Nilfisk. De garantie dekt niet: • Normale slijtage van zuigpijpen en microvezeldoek. • Defecten of schade die optreden als gevolg van een direct of indirect resultaat van verkeerd gebruik. • Misbruik, verlies of gebrekkig onderhoud zoals beschre- ven in de gebruiksaanwijzing Ook niet gedekt is een onjuiste of slechte configuratie, d.w.z. instelling of verbinding, evenals schade door brand, brand, blikseminslag of abnormale spanningswisselingen of andere elektrische storingen zoals defecte zekeringen of defecte elektrische installaties in het stroomnet, en gebreken en schade in het algemeen die naar het oordeel van Nilfisk niet het gevolg zijn van productie- en materiaalfouten. De garantie vervalt: • Als een gebrek wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Nilfisk-onderdelen. • Als het identificatienummer van de ruitenreiniger is verwij- derd. • Als de ruitenreiniger is gerepareerd door een dealer die niet door Nilfisk is erkend. • Als de ruitenreiniger in een commerciële omgeving wordt gebruikt, d.w.z. door een aannemer, schoonmaakbedrijf, tijdens de beroepsuitoefening of voor ander niet-huishou- delijk gebruik.
Pagina: 5
42 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Nilfisk Smart Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk A/S Banemarksvej 58 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN verklaart hierbij dat het product: Merk Beschrijving Model Nilfisk Window VAC SMART voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: Id en Versie Titel EN 60335-1:2012 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Vei- ligheid - Deel 1 Algemene vereisten EN 60335-2-54:2008 +A11:2012 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Vei- ligheid - Deel 2-54: Bijzondere eisen voor oppervlakreinig- ingstoestellen die werken met vloeistoffen of stoom EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011 EMC - Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch ger- eedschap en soortgelijke apparaten - Deel 1: Emissie EN 55014-2:1997 +A1:2001+A2:2008 EMC - Eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrisch ger- eedschap en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immuniteit - Productgroepnorm EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 EMC - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase) EN 61000-3-3:2013 EMC - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswis- selingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting EN 50581:2012 Technische documentatie voor de beoordeling van elek- trische en elektronische producten met betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen Op grond van de bepalingen in: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EMC Richtlijn 2004/108/EC RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Ecologisch ontwerp voor de stand-by- en uit-stand 1275/2008/EC Hadsund 29-08-2014 Anton Sørensen GM - Technical Operations & Hadsund Plaats Datum Naam en titel Handtekening Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk A/S Banemarksvej 58 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN verklaart hierbij dat het product: Merk Beschrijving Model Nilfisk Lader voor Window VAC SMART GP-SW055DC0600* voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: Id en Versie Titel EN 61558-1:2005 +A1:2009 Veiligheid van energietransformatoren, voedingseenheden, smoorspoelen en dergelijke - Deel 1: Algemene bepalingen en beproevingen EN 61558-2-16:2009 +A1:2013 Bijzonder eisen en tests voor schakelende voedingen en transformatoren voor geschakelde voedingen EN 55022:2010 +AC:2011 Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringsken- merken - Grenswaarden en meetmethoden EN 55024:2010 Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken - Grenswaarden en meetmethoden EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 EMC - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase) EN 61000-3-3:2008 EMC - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswis- selingen, spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting EN 50581:2012 Technische documentatie voor de beoordeling van elek- trische en elektronische producten met betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen EN 50563:2011 +A1:2013 Externe a.c. - d.c. en a.c. - a.c. voedingsapparaten - Be- paling van nullast kracht en de gemiddelde efficiëntie van actieve modus Op grond van de bepalingen in: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EMC Richtlijn 2004/108/EC RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Ecologisch ontwerp voor de stand-by- en uit-stand 1275/2008/EC Ecologisch ontwerp voor voedingseenheden 278/2009/EC Hadsund 29-08-2014 Anton Sørensen GM - Technical Operations & Hadsund Plaats Datum Naam en titel Handtekening
Merk:
Nilfisk
Product:
Stoomreinigers
Model/naam:
Smart Window Cleaner
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands