Select Superior handleiding
Nilfisk Select Superiorhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Select Superior in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 14 pagina's.

PDF 14 1.1mb
Nilfisk Select Superiorhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Select Superior. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Select Superior en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Select Superior. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Select Superior zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Select Superior

Pagina: 1
46 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select Geachte Nilfisk-klant Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk stofzuiger. Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand. Symbolen voor verschillende aanwijzingen WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstige beschadigingen en per- soonletsel. Inhoudsopgave, pagina referentie Overzicht - illustratie binnenzijde omslag 1 Aan/uit-knop 2 Aan/uit-knop, afstandsbediening 3 Aan/uit-indicatie, elektronisch 4 Aanpassing zuigkracht, afstandbediening 5 Zuigkrachtindicatie, elektronisch 6 HEPA filterindicatie, elektronisch 7 Stofzakindicatie, elektronisch 8 Handvat, handleiding 9 Handvat, afstandsbediening 10 Kabelsnoerknop 11 Parkeersleuf 12 Openen/sluiten-knop, stofreservoir 13 Stofzakindicatie (Classic-uitvoering) 14 Stofzak 15 Voorfilter 16 HEPA-filter 17 Openen/sluiten-knop, deksel accessoireruimte 18 Kierenmondstuk 19 Meubelmondstuk 20 Borstelmondstuk 21 Mondstuk voor harde vloer (niet standaard bij alle uit- voeringen) 22 Combinatiemondstuk 23 Turbomondstuk (niet standaard bij alle uitvoeringen) 24 Mine-turbomondstuk (niet standaard bij alle uitvoeringen) 25 Draagbeugel Schermsymbolen op draagbeugel (niet standaard bij alle uitvoeringen) De stofzak is vol en moet worden vervangen. Het HEPA-filter moet worden vervangen. Knip- perende indicator – voorwaarschuwing, de HEPA-filter moet binnenkort worden vervan- gen. Machine AAN. Toont huidig vermogen. Specificaties en details kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING • Gebruik de machine alleen als de stofzak en filters correct zijn geïn- stalleerd. • Deze machine is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaarlij- ke materialen of gas en het niet naleven hiervan kan ernstige ge- zondheidsrisico’s met zich mee- brengen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van scherpe voorwer- pen als naalden of stukjes glas. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van brandende of ro- kende voorwerpen, zoals sigaret- ten, lucifers of hete as. • Gebruik en bewaar de machine binnenshuis op een droge omge- ving, 0 °C tot 60 °C. • Gebruik de machine niet buitens- huis. Overzicht - illustratie binnenzijde omslag ...........................46 Schermsymbolen op draagbeugel......................................46 Veiligheidsaanwijzingen......................................................46 Gebruiksaanwijzingen ........................................................47 Reinigingstips ....................................................................49 Verhelpen van storingen ....................................................49 Service en onderhoud ........................................................49 Garantie en Service............................................................50 WEEE.................................................................................50 Technische gegevens.........................................................51 Verklaring van overeenstemming ..................................... .52 D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Pagina: 2
47 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select • Gebruik de machine niet met nat- te handen. • Schakel de machine uit, voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Til of sleep de machine niet aan het snoer. • De machine mag niet worden ge- bruikt als het snoer beschadigd is. Inspecteer het snoer regelma- tig op beschadiging, vooral als dit is geknikt, klem heeft gezeten tussen een deur of is overreden. • Gebruik de machine niet bij het vermoeden van een storing. Laat de machine nakijken door een erkend servicecentrum als deze is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of is blootgesteld aan water. • De mechanische of elektronische veiligheidsapparatuur mag niet worden aangepast of gewijzigd. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend ser- vicecentrum. • Gebruik alleen originele stofzak- ken, filters en accessoires van uw plaatselijke dealer. Bij het gebruik van andere stofzakken of filters vervalt de garantie. • Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat stofzak of filter worden vervangen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. • Het apparaat mag worden ge- bruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of gees- telijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzin- gen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en in- zicht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen die niet onder toe- zicht staan. • Als de toevoerkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, zijn servicea- gent of een vergelijkbaar gekwa- lificeerd persoon om gevaar te voorkomen. • Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden. • Verschillende soorten batterijen en oude en nieuwe batterijen mo- gen niet gecombineerd worden. • Lege batterijen moeten uit het apparaat gehaald en veilig weg- geworpen worden. • Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, dienen de batterijen verwijderd te worden. • De voedingsuiteinden van de bat- terijen mogen niet kortgesloten worden. Gebruiksaanwijzingen Controleer voor het gebruik van de machine of het voltage op het typeplaatje onderop de machine overeenkomt met de netspanning. De machine wordt geleverd met stofzak en voorfilter. D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Pagina: 3
48 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select Getallen x verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 165- 167. Start en stop Start Trek het snoer uit de machine en steek de stekker in een stopcontact. Aan/uit: Optie 1: Gebruik de aan/uit-knop op het apparaat Optie 2: Gebruik de aan/uit-knop op de afstandsbediening (op het ronde gedeelte) Het vermogen kan in vijf trappen worden geregeld. De hui- dige instelling wordt op de draagbeugel van de machine getoond (alleen bij Comfort/Superior). Bij de Superior-uit- voering kan de zuigkracht ook worden aangepast via de afstandbediening (slanghandvat). Stop Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcon- tact. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stek- ker uit het stopcontact te halen. Slang, buis en mondstukken aansluiten 1 1. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat tot deze vast- klikt door een “klik” geluid. 2. Koppel de slanghandgreep aan de slang en draai deze totdat deze vastklikken. 3. Koppel de buis en het mondstuk en draai totdat deze vastklikken. 4. De buis is telescopisch en kan op uw lengte worden af- gesteld. Trek de afstelhendel naar buiten om de buis te verlengen en druk deze terug om de slang in te korten op de gewenste lengte. Ontkoppelen • Ontkoppel het mondstuk van de buis door de knop in te drukken. • Ontkoppel de slanghandgreep van de buis door de knop in te drukken. • Ontkoppel de slangaansluiting van de zuiginlaat druk op knoppen en de slang losmaken. Stofzak en filters vervangen De afmetingen en kwaliteit van stofzak en filters beïnvloedt de efficiëntie van de machine. Het gebruik van niet-origine- le stofzakken of filters kan de luchtstroom beperken en tot overbelasting van de machine leiden. Bij het gebruik van niet-originele stofzakken of filters vervalt de garantie. Het apparaat is volledig luchtdicht. Dit betekent dat lucht en vuil het apparaat alleen kunnen verlaten via het HEPA-filter. Stofzak vervangen 2 De stofzakindicator toont wanneer de stofzak moet worden vervangen. Gebruik altijd originele stofzakken. 1. Open het deksel door de vergrendeling in de richting van de pijlen te schuiven. 2. Neem de stofzakhouder uit het stofreservoir. 3. Verwijder de stofzak uit de houder. De stofzak kan wor- den gesloten door het handvat van de zakopening aan te trekken. 4. Plaats de nieuwe stofzak door de kraag in de gleuven van de zakhouder te schuiven. 5. Plaats de zakhouder in het stofreservoir. Controleer of de stofzak correct in het stofreservoir is geplaatst. Voorfilter vervangen 3 Het voorfilter beschermt de motor tegen het absorberen van micropartikels die door de stofzak komen. Vervang het voor- filter jaarlijks. Het voorfilter is achter de stofzak geplaatst. Gebruik altijd originele filters. 1. Open het deksel door de vergrendeling omhoog te trek- ken. 2. Neem de stofzakhouder met zak uit het stofreservoir. 3. Open de voorfilterhouder door aan de hendel te trekken. 4. Verwijder het voorfilter. 5. Plaats het nieuw voorfilter (zorg dat de tekst leesbaar is) en sluit de voorfilterhouder. 6. Plaats de zakhouder in het stofreservoir. Controleer of de stofzak correct in het stofreservoir is geplaatst. HEPA-filter vervangen 4 Het HEPA-filter reinigt de uitlaatlucht van micropartikels die door de stofzak komen. Het HEPA-filter kan niet worden afgeborsteld of afgewassen. De Comfort- en Superior-uit- voeringen beschikken over een HEPA-filterindicatie die aan- geeft wanneer het HEPA-filter vervangen moet worden. Bij de Classic-uitvoeringen moet het HEPA-filter bij iedere 5e stofzakvervanging worden vervangen. Gebruik altijd origine- le stofzakken en filters. 1. Open het deksel aan de achterkant van het apparaat door aan de greep te trekken. 2. Verwijder het HEPA-filter. 3. Plaats het nieuwe HEPA-filter. Controleer of het HEPA-fil- ter correct is geplaatst. Let op: Raak alleen de plastic rand van het filter aan 4. Plaats het deksel terug en sluit het door de klep in te drukken. Let op: Zorg dat het deksel volledig gesloten is. Stel de zuigkracht Alle uitvoeringen zijn voorzien van een 5-staps instelling op de draaghendel. De zuigkracht kan ook worden ingesteld op de slanghandgreep van de Superior-uitvoeringen. D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Pagina: 4
49 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select Zuigkracht- instelling + Zuigkrachtinstelling - De actuele zuigkracht wordt weergegeven op de slanghand- greep (modellen Comfort en Superior). Tip: Stel de zuigkracht lager in om het geluidsniveau en de zuigkracht te verminderen. Batterijvervanging slanghandgreep 1. Open het deksel van de batterijhou- der door het deksel naar voren te schuiven. 2. Vervang de gebruikte batterijen door twee nieuwe, type 1,5V AAA. Zorg dat de batterijen correct zijn geplaatst in de houder. 3. Schuif het deksel terug totdat u een klik hoort. Buis en slang opbergen 5 De machine heeft twee opbergsleuven. Sleuf 1 zit onderop de machine en wordt gebruikt als de machine op de ach- terkant staat. Sleuf 2 zit achterop de machine en wordt ge- bruikt als de machine op de wielen staat. Thermische zekering De machine is uitgerust met een thermische zekering die oververhitting van de machine voorkomt. Als de thermische zekering wordt geactiveerd, schakelt de machine automa- tisch de motor uit, waarna deze eerst moet afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. Opnieuw starten 1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stop- contact. 2. Controleer of de luchtstroom door bochtstuk, buis, slang, mondstuk, stofzak of filters niet wordt geblokkeerd. 3. Laat de machine afkoelen. 4. Steek de stekker weer in het stopcontact en druk op de aan-/uit-knop. De machine start pas op als deze voldoen- de is afgekoeld. Schakel de machine weer uit als deze niet start en trek de stekker uit het stopcontact. Probeer na een tijdje nogmaals. WAARSCHUWING Wees voorzichtig als u de automatische kabeloproller acti- veert, omdat de stekker aan het eind van de kabel tijdens de laatste fase van het oprollen heen en weer kan slingeren. Wij adviseren u om de stekker vast te houden tijdens het oprollen. Reinigingstips 6 Radiatormondstuk Gebruik het radiatormondstuk voor kleine openingen. 7 Meubelmondstuk Gebruik het meubelmondstuk voor meubels. 8 Borstelmondstuk Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen of vensterbanken. 9 Mondstuk harde vloer Gebruik het mondstuk voor harde vloeren. 10 Combinatiemondstuk Stel het combinatiemondstuk in, afhankelijk van het soort vloer. 11 Turbomondstuk Gebruik het turbomondstuk voor het grondig reinigen van tapijten. 12 Mini-turbomondstuk Gebruik het mini-turbomondstuk voor effectieve reiniging van meubelen. Het radiatormondstuk, meubelmondstuk en borstelmondstuk wordt bevestigd onder het accessoiredeksel. Het acces- soiredeksel wordt geopend door de knop naar beneden te drukken. Het deksel gaat automatisch dicht. De meegeleverde soorten mondstukken kunnen van model tot model verschillen. Verhelpen van storingen Reparaties of onderhoud aan elektrische componenten, zo- als snoer en motor, mogen alleen worden gedaan door een erkend servicecentrum. De machine start niet Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Er kan een zekering in het pand zijn gesprongen. Vervang deze. Snoer en stekker kunnen zijn beschadigd en moeten worden ge- repareerd door een erkend servicecentrum. Zuigkrachtinstelling - Zuigkracht- instelling + Actuele zuigkracht D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Pagina: 5
50 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select Verminderde zuigkracht De stofzak kan vol zijn en moet worden vervangen, zie aanwijzingen. Als het voorfilter of het HEPA-filter ver- stopt zijn geraakt, dienen zij te worden vervangen (zie aanwijzingen). Slanghandgreep, slang, buis of mond- stuk kunnen geblokkeerd zijn en moeten worden gereinigd. De machine stopt De thermische zekering kan zijn geac- tiveerd, zie aanwijzingen. Service en onderhoud • Bewaar de machine binnenshuis in een droge omgeving. • Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzak. Het stofzak- pakket bevat vier stofzakken en een voorfilter. • Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek of een vochtige doek met wat schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij uw plaatselijke dealer. • Onderhoud – neem contact op met uw plaatselijke dea- ler. Recyclen en afdanken Recycle de verpakking en voer de afgedankte machine af volgens de plaatselijk geldende verordening. Knip het snoer zo kort mogelijk af, om te voorkomen dat iemand zich verwond aan de afgedankte machine. Milieubewustzijn Bij het ontwerp van deze machine is rekening gehouden met het milieu. Alle plastic onderdelen kunnen worden gerecy- cled. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet correct gebruiken of aanpassen van de machine. Informatie Kijk voor meer informatie op www.nilfisk.nl Garantie De garantie kan van land tot land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Garantie en Service De Select-stofzuigers van Nilfisk hebben een garantie van vijf (5) jaar op de machine, waaronder de motor, kabel- haspel, schakelaars en behuizing. Mondstukken, filters, slangen, buizen en andere accessoires hebben een garantie van twaalf maanden op fabricagefouten, maar niet op slijta- ge. De garantie dekt reserveonderdelen en arbeidsloon, alsook productie- en materiaalfouten die bij normaal, huishoudelijk gebruik optreden. Gedurende de garantietermijn wordt enkel service verleend als kan worden aangetoond dat het defect onder de product- garantietermijn is opgetreden (correct ingevuld garantiecer- tificaat of een geprinte/gestempelde kassabon met datum en product- type) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is aange- schaft in en is verkocht door Nilfisk. In geval van reparatie van defecten moet de klant de stofzui- ger naar de dealer brengen waar het apparaat is gekocht of direct aan Nilfisk sturen, dit op kosten van de klant. Na afloop van de noodzakelijke reparaties wordt de stofzui- ger geretourneerd aan de dealer of het privé-adres van de klant op risico en kosten van Nilfisk- Advance. Niet onder de garantie valt • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als (in)direct gevolg van onjuist ge- bruik, zoals het opzuigen van steengruis, hete as of ta- pijtreinigingsmiddelen in poedervorm. • Verkeerd, slecht of geen onderhoud, als beschreven in Gebruiksaanwijzingen. • Gipsstof • Zaagsel • Water • Mag niet worden gebruikt voor thuis renovaties. De garantie geldt ook niet in geval van een incorrecte of slechte configuratie, d.w.z. instelling of aansluiting, schade door brand, blikseminslag of ongebruikelijke spannings- schommelingen of andere elektrische storingen, waaronder defecte zekeringen of elektrische installaties op het lichtnet en andere defecten of schade die volgens Nilfisk het gevolg zijn van andere redenen dan productie- of materiaalfouten. De garantie komt te vervallen • In geval een defect wordt veroorzaakt door het gebruik van niet-originele stofzakken en filters van Nilfisk. • In geval het identificatienummer van de stofzuiger is ver- wijderd. • In geval de stofzuiger is gerepareerd door een niet door Nilfisk erkende dealer of erkend servicecentrum. • In geval de machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, d.w.z. door aannemers, door schoonmaakbe- drijven, in professionele handel of bij ander niet-huishou- delijk gebruik. De garantie is geldig in Groot-Brittannië, Ierland, Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Nederland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, China, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Hongarije, Chech Repu- blic, Slowakije, Griekenland, Rusland, Turkije, Australië en Nieuw-Zeeland. D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Pagina: 6
51 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select WEEE Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke ne- gatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalverwer- kingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Technische gegevens Nilfisk Select (450 W) Nilfisk Select (650 W) Spanning V 220-240 220-240 Netfrequentie Hz 50/60 50/60 Zuigkracht, met slang+buis W 120 180 Luchtstroom l/sec. 26 31 Vacuum kPa 13 17 Kabellengte m 8 8 Beschermingsklasse - IPX0 IPX0 Isolatieklasse - II II Stofzakinhoud l 2.7 2.7 Breedte mm 300 300 Diepte mm 440 440 Hoogte mm 280 280 Gewicht, alleen reiniger kg 6.5 6.5 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. Productkaart Naam van de producent Nilfisk Model Select (450 W) Select (650 W) Energie efficincy klasse A++ A+ Stofopname op tapijt B A Stofopname op harde vloer A A Heruitstoot van stof A A Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar 15.8 22 Nominaal voermogen (W) 450 650 Geluidsdrukniveau dB(A), IEC 60704-2-1 70 75 Aantekeningen voor het energielabel Het combinatiemondstuk is gebruikt tijdens het testen om de energieklasse te bepalen. Om de vastgestelde energie-efficiëntie en het reinigingseffect op het energielabel te bereiken, dient het combinatiemond- stuk te worden gebruikt. D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Pagina: 7
52 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NL Select Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Broendby DENEMARKEN verklaart hierbij dat het Product: Stofzuiger - Consumer - droog, met draadloze afstandsbediening* Beschrijving: 220-240V, 50/60 Hz, IPX0, Alleen voor gebruik binnenshuis Type: Select Classic, Select Comfort, Select Superior* voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 *EN 300 220-2 V2.4.1 *EN 301 489-1 V1.9.2 *EN 301 489-3 V1.6.1 EN 60312-1:2013 Op grond van de bepalingen in: 2014/35/EU 2014/30/EU 2011/65/EC 2009/125/EC 666/2013/EC *2014/53 EU Hadsund, 18-01-2017 Anton Sørensen Senior VP, Global R&D D o w n l o a d e d f r o m w w w . v a n d e n b o r r e . b e
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Select Superior
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands