Saltix 10 handleiding
Nilfisk Saltix 10handleiding

Handleiding voor de Nilfisk Saltix 10 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 136 pagina's.

PDF 136 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Saltix 10. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Saltix 10 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Saltix 10. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Saltix 10 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Saltix 10

Pagina: 1
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 21 1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 1.2 Gebruiksaanwijzing Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het des- betreffende land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd. 1.3 Functie en bedoeld gebruik Deze machine is voor commercieel gebruikt, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren en niet voor huishoudelijk gebruik. Ongelukken door ver- keerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebrui- ken. LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN. Deze machine is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant. 1.4 Belangrijke waarschuwingen WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. GEVAAR Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk let- sel. WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en per- soonletsel. 1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruiker- shandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later ge- bruik. WAARSCHUWING • Om het risico op brand, elektrische schokken of verwon- dingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkeringen voor gebruik, en houdt u zich hier- aan. Deze stofzuiger is veilig indien gebruikt voor de rein- igingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er schade optreden aan elektrische of mechanische onderdelen, dan moet de stofzuiger en/of het accessoire voor gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicestation of door de fabri- kant om verdere schade aan het apparaat of verwondingen aan de gebruiker te voorkomen. • Voorkom elektrische schokken – Niet buiten of op natte op- pervlakken gebruiken.
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 22 • Deze machine is alleen voor gebruik binnenshuis. • Deze machine mag alleen binnenshuis worden opgeslagen. • Stopcontact uitsluitend voor bedoelde gebruik benutten. • Laat de machine niet achter met de stekker in het stopcon- tact. Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is of voordat onderhoud wordt gepleegd. • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of de stofzuiger niet met natte handen. Zet alle be- dieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met de stofzuiger over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden. • Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende on- derdelen. Plaats geen objecten in openingen en gebruik de machine niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houdt openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat verder de luchtstroom kan hinderen. • Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk stof. • Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn. • Verzamel geen items die branden of roken, zoals siga- retten, lucifers of hete as. • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuigli- jke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onder- houden door kinderen die niet onder toezicht staan. • Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen. • Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn. • Als de stofzuiger niet goed werkt of gevallen, beschadigd,
Pagina: 3
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 23 buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een servicecenter of een dealer. • Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, schakel deze dan onmiddellijk uit. • Gebruikers moeten grondig worden opgeleid in het gebruik van deze machines.
Pagina: 4
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 24 In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Er zit geen aarding op een dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook aarding geïnstalleerd worden. Het onderhouden van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer nauwkeurig en vakkundig werk, en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat dienen precies het- zelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. Een dubbel geïsoleerd apparaat is ge- markeerd met de woorden “DUBBELE ISOLATIE” of “DUBBEL GEÏSOLEERD”. Het sym- bool (vierkant in een vierkant) kan ook op het product gebruikt worden. De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkeld snoer dat, indien beschadigd, vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Dit is verkrijgbaar bij geau- toriseerde servicecentra en dealers, en dient geplaatst te worden door opgeleide me- dewerkers. 1.5 Dubbel geïsoleerde apparaten 1.6 Elektrische aansluiting WAARSCHUWING • Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding met de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken. • Controleer, VOORDAT U DE STEKKER VAN UW STOF- ZUIGER IN HET STOPCONTACT STEEKT, het typeplaatje op het apparaat om te zien of het nominaal vermogen valt binnen 10% van het beschikbaar vermogen. • Dit apparaat beschikt over dubbele isolatie. Gebruik alleen identieke reserveonderdelen. Zie instructies voor het onder- houd aan dubbel geïsoleerde apparaten. WAARSCHUWING • De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel of stekker beschadigd zijn. Controleer de kabel en stek- ker regelmatig op beschadigingen. Indien deze beschadigd zijn, mogen zij uitsluitend door Nilfisk-Advance of een erk- ende Nilfisk-Advance Service Dealer worden gerepareerd teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen. • Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen. • Trek de stekker niet los door aan de kabel te trekken. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. De stek- ker moet altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat wordt begonnen met onderhouds- of reparatiewerkzaam- heden aan de machine of de kabel.
Pagina: 5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 25 1.7 Gevaarlijke materialen WAARSCHUWING Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of dodelijke verwondingen leiden. Het zuigen van gevaarlijke materialen kan tot zware of dodelijke verwondingen leiden. • Voor de gezondheid gevaar • Hete materialen (smeulende sigaretten, hete as enz.) • Brandbare, explosieve, agressieve vloeistoffen (b.v. ben- zine, oplosmiddelen, zuren, logen enz.) • Brandbare, explosieve soorten stof (b.v. magnesium-, alu- minumstof enz.). 1.8 Onderhoud Bewaar de stofzuiger op een droge plaats. Reinig de ketel met een droge doek, eventueel met een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. De stofzuiger is ontworpen voor intensief gebruik. Pas na verloop van een aantal jaren – afhankelijk van het aantal werkuren – moet de motor worden schoongemaakt en moeten koolborstels en smering vernieuwd worden. Tegen die tijd of indien er tegen alle verwachtingen in een storing optreedt, dient u kontakt op te nemen met onze service afdeling. 1.9 Garantie Voor de garantie en de vrijwaring gelden onze algemene handelsvoorwaarden. Eigenmachtige veranderingen aan het toestel, de inzet van verkeerde reservedelen en toebehoren alsook het gebruik niet-conform de voorschriften sluiten een aansprakelijkheid van de producent uit voor de daaruit voortvloeiende schade. Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake Elektrische en Elektronis- che Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestellen separaat ver- zameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden.
Pagina: 6
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 26 Specificaties SALTIX 10 Spanning V 220-240 Netfrequentie Hz 50/60 Stroomverbruik IEC W 1200 Zuigkracht, met slang+buis W 260 Luchtdoorstroming l/min 1920 Vacuum kPa 23 Geluidsdrukniveau LPA (IEC 60335-2-69) dB(A) 54 ± 2 Geluidsvermogenniveau LWA (IEC 60335-2-69) dB(A) 67 ± 2 Vibratie ISO 5349 ah m/s2 ≤ 2,5 Stroomkabel: Lengte m 10 Isolatieklasse II Beschermingsklasse IP 20 Netto inhoud stofzak l 8 Breedte mm 340 Diepte mm 395 Hoogte mm 390 Gewicht, alleen reiniger kg 5,3 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. EG Verklaring van overeenstemming Wij, Nilfisk-Advance A/S Sognevej 1 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN Verklaart hierbij dat het product: Product Stofzuiger Beschrijving IP 20 Type SALTIX 10 Voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: EN 60335-1:2012 EN 60335-2-69:2012 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2013 Op grond van de bepalingen in: Machinerichtlijn 2006/42/EC EMC Richtlijn 2004/108/EC RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Energie-etikettering van stofzuigers 665/2013/EC Eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers 666/2013/EC Hadsund 30-04-2014 Anton Sørensen Senior Vice President – Global R&D
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Saltix 10
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Chinees, Bulgaars, Lets, Litouws, Ests