Power Eco handleiding
Nilfisk Power Ecohandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Power Eco in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 148 pagina's.

PDF 148 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Power Eco. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Power Eco en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Power Eco. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Power Eco zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Power Eco

Pagina: 1
69 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Inhoudsopgave, pagina referentie Overzicht 2+69 Veiligheidsinstructies 70 Gebruiksaanwijzing 72 Reinigingstips 75 Verhelpen van storingen 76 Service en onderhoud enz. 76 Garantie en service 77 Verklaring van overeenstemming 78 Technische gegevens 79 Tekeningen 146,147 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Overzicht (binnenzijde voorkant, pagina 2) 1 Knop aan/uit 2 Motor zuigkracht schuifregeling 3 Stofzakindicator 4 Zuigkracht schuifregeling 5 Opbergbeugel 6 Kabelhaspel 7 Knop openen/sluiten, accessoirekap 8 Voorfilter 9 Stofzak 10 Knop openen/sluiten, stofreservoir 11 Typeplaatje 12 HEPA-filter 13 Radiatormondstuk 14 Meubelmondstuk 15 Borstelmondstuk 16 Mondstuk harde vloer (niet-standaard) 17 Combinatiemondstuk 18 Turbomondstuk (niet-standaard) 19 Telescoopbuis Welkom! Hartelijk dank voor uw keuze voor een stofzuiger van Nilfisk B = titel (tekeningen binnenzijde achterkant pagina 146 en 147)
Pagina: 2
70 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Veiligheidsinstructies • Gebruik de machine uitsluitend als een stofzak en filters zijn aangebracht. • Deze machine is niet bedoeld voor het op- zuigen van gevaarlijke materialen of gas. Het niet naleven hiervan kan ernstige gezond- heidsrisico’s met zich meebrengen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van scherpe voorwer- pen, zoals naalden of stukjes glas. • Gebruik de machine niet voor het opzui- gen van brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaretten, luci- fers of hete as. • Gebruik en bewaar de machine binnenshuis en in een droge omge- ving, 0 °C tot 50 °C. • Gebruik de machine niet buitenshuis of op natte oppervlakken. • Gebruik de machine niet met natte handen. • Schakel de machine uit voordat u de stek- ker uit het stopcontact trekt. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Til of sleep de machine niet aan het snoer. • De machine mag niet worden gebruikt als het snoer beschadigd is. Inspecteer het snoer regelmatig op bescha- diging, vooral als het snoer is geknikt, klem heeft gezeten tussen een deur of is overre- den. • Gebruik de machine niet bij het vermoeden van een storing. Laat de machine door een erkend servicecen- trum nakijken als de machine is gevallen, beschadigd is geraakt, buiten heeft gestaan of in contact is gekomen met water. • De mechanische of elektronische veilig- heidsapparatuur mag niet worden aangepast of gewijzigd. • Alle reparaties dienen door een erkend ser-
Pagina: 3
71 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH vicecentrum te worden uitgevoerd. • Gebruik uitsluitend originele stofzakken, originele filters en ori- ginele accessoires van uw plaatselijke dealer. Bij het gebruik van andere stofzakken en filters vervalt de garan- tie. • Schakel de machine uit en trek de stek- ker uit het stopcontact voordat u de stofzak of het filter vervangt. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. • Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of gees- telijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aan- wijzingen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoonge- maakt of onderhouden door kinderen die niet onder toezicht staan. • Als de toevoerkabel beschadigd is, moet deze worden vervan- gen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar ge- kwalificeerd persoon om gevaar te voorko- men. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalverwerkings- dienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
Pagina: 4
72 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Gebruiksaanwijzing Controleer voor het gebruik van de machine of het voltage op het type- plaatje overeenkomt met de netspan- ning. De machine wordt geleverd met stof- zak, voorfilter en uitlaatfilter. Start Trek het snoer uit de machine en steek de stekker in een stopcontact. Start de stofzuiger met de knop start/ stop boven op de stofzuiger. Stop Schakel de machine uit met de knop start/stop. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Slang, buis en mondstuk koppelen 1. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en druk totdat de slang vastklikt. 2. Koppel het bochtstuk aan de buis en draai totdat ze vastklikken. 3. Koppel de buis en het mondstuk en draai totdat ze vastklikken. 4. De buis is telescopisch en kan op uw lengte worden afgesteld. Druk op de knop in het midden van de buis om de vergrendeling voor de lengteafstelling los te maken. Stel de buis op de gewenste lengte af. Slang, buis en mondstuk ontkoppelen • Ontkoppel het mondstuk van de buis door de knop in te drukken. • Ontkoppel de slang van de buis door de knop in te drukken. • Maak de slangaansluiting los van de zuiginlaat door het vergrendel- mechanisme in te drukken en te verwijderen. A Start en stop
Pagina: 5
73 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Stofzak en filters vervangen De afmetingen en kwaliteit van de stofzak en filters zijn van invloed op de efficiëntie van de stofzuiger. Het gebruik van niet-originele stofzakken of niet-originele filters kan de lucht- stroom beperken en tot overbelasting van de machine leiden. Bij gebruik van stofzakken en filters die niet van Nilfisk zijn, vervalt de garantie. De stofzakindicator. Als de indicator helemaal rood wordt, moet de stof- zak worden vervangen om schade aan de motor te voorkomen. Gebruik altijd originele stofzakken van Nilfisk. 1. Maak de slangaansluiting los van de zuiginlaat door het vergrendel- mechanisme in te drukken en te verwijderen. 2. Open de kap van het stofreservoir door de openingsknop voor/onder de zuiginlaat op te tillen. 3. Pak de handgreep van de stofzak- houder en verwijder de houder en de volle stofzak uit het stofreser- voir. 4. Sluit de stofzak af door aan de kartonnen flap te trekken. 5. Verwijder de volle stofzak uit de stofzakhouder. 6. Plaats de nieuwe stofzak door de kartonnen flap in de geleiders van de zakhouder te drukken. 7. Plaats de stofzakhouder met de nieuwe stofzak in het stofreservoir. Controleer of de stofzak in het stofreservoir volledig open is. 8. Sluit de kap van het stofreservoir. 9. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en druk totdat de slang vastklikt. B Voorfilter vervangen Het voorfilter beschermt de motor door microdeeltjes te absorberen die niet door de stofzak worden opge- vangen. Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzak. Het voorfilter zit achter de stofzak. Gebruik altijd originele fil- ters van Nilfisk. 1. Maak de slangaansluiting los van de zuiginlaat door het vergrendel- mechanisme in te drukken en te verwijderen. 2. Open de kap van het stofreservoir door de openingsknop voor/onder de zuiginlaat op te tillen. 3. Pak de handgreep van de stof- zakhouder en verwijder de hou- der en de volle stofzak uit het stofreservoir. 4. Sluit de stofzak af door aan de kartonnen flap te trekken. 5. Verwijder de filterhouder met het voorfilter. 6. Open de filterhouder. 7. Verwijder het gebruikte voorfilter. 8. Plaats het nieuwe voorfilter en sluit de filterhouder. Controleer of het voorfilter correct in de houder is aangebracht. 9. Zet de filterhouder in positie en druk deze op zijn plaats. 10. Plaats de stofzakhouder met de nieuwe stofzak in het stofreser- voir. Controleer of de stofzak in het stofreservoir volledig open is. 11. Sluit de kap van het stofreservoir. 12. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en druk totdat de slang vastklikt. C Stofzak vervangen
Pagina: 6
74 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Uitlaatfilter vervangen Het uitlaatfilter is van het HEPA-type (High Efficiency Particulate Air filter). Het filter reinigt de uitlaatlucht van microdeeltjes, die niet door de stofzak en het voorfilter worden opgevangen. Het HEPA-filter of het uitlaatfilter kan niet worden afgeborsteld of gewassen. Vervang het filter minimaal een keer per jaar. Gebruik altijd originele HEPA- filters en uitlaatfilters van Nilfisk. 1. Maak de kap aan de achterkant van de stofzuiger los. Druk hier- voor de vergrendelknop naar boven. Verwijder de kap van de machine. 2. Verwijder het gebruikte HEPA-filter. 3. Plaats het nieuwe HEPA-filter. Raak het oppervlak van het filter niet aan. Pak het kunststof frame vast dat rond het filter zit. Contro- leer of het HEPA-filter correct aan- gebracht is. 4. Doe de kap weer op de machine. Doe dit door de flappen aan de bovenkant van de kap in de overeenkomende gleuven op de machine te steken. 5. Druk vervolgens op de onderrand van de kap, zodat de vergrende- ling de kap sluit. Wasbaar HEPA-filter Sommige modellen zijn uitgerust met een wasbaar HEPA-filter Reinig de binnenzijde van het filter met lauw kraanwater. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het oppervlak van het filter niet aan. Tap het water uit het filter af. Gebruik geen externe warmtebron, bijv. een radiator of direct zonlicht om het filter te drogen. Laat het filter drogen voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. D Zuigkracht afstellen U kunt de zuigkracht regelen met de schuifregeling op de slanghandgreep. De zuigkracht is maximaal bij een gesloten schuifregeling en minimaal als deze open is. Stel de zuigkracht af door de schuifregeling in de gewenste richting te schuiven. E De zuigkracht kan ook worden afge- steld met de schuifregeling boven op de stofzuiger. Het symbool op de regeling geeft de richting voor maxi- male en minimale zuigkracht aan.
Pagina: 7
75 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Reinigingstips Stel de zuigkracht af met de schuif- regeling boven op de stofzuiger of de schuifregeling op de slanghandgreep. Radiatormondstuk Gebruik het radiatormondstuk voor kleine openingen. Meubelmondstuk Gebruik het meubelmondstuk voor meubels. Borstelmondstuk Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen en vensterbanken. Mondstuk harde vloer Gebruik het mondstuk voor harde vloeren. Combinatiemondstuk Stel het combinatiemondstuk in, afhankelijk van het soort vloer. Turbomondstuk Gebruik het turbomondstuk voor het grondig reinigen van tapijten. De meegeleverde mondstukken kun- nen per model verschillen. Thermische zekering De stofzuiger is voorzien van een thermische zekering, die oververhitting voorkomt. Als de thermische zekering wordt geactiveerd, stopt de stofzuiger en moet deze afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. Opnieuw starten 1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de luchtstroom door bochtstuk, slang, buis, mondstuk, stofzak of filters niet wordt geblok- keerd. 3. Laat de machine minimaal 5-10 minuten afkoelen. 4. Steek de stekker weer in het stop- contact en druk op de knop start/ stop. De machine start pas op als deze voldoende is afgekoeld. Schakel de machine weer met de knop start/stop uit als deze niet start en trek de stek- ker uit het stopcontact. Probeer na een tijdje nogmaals. WAARSCHUWING Wees voorzichtig als u de auto- matische kabeloproller activeert, omdat de stekker aan het eind van de kabel tijdens de laatste fase van het oprollen heen en weer kan slingeren. Wij adviseren u om de stekker vast te houden tijdens het oprollen. F I G H J K L De machine heeft twee opbergsleu- ven. De ene sleuf zit aan de onder- kant en wordt gebruikt als de machine op de achterkant staat. De andere sleuf zit achterop de machine en wordt gebruikt als de machine op de wielen staat. Buis en mondstuk opbergen
Pagina: 8
76 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Service en onderhoud • Bewaar de machine in een droge omgeving. • Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzak. Het stofzakpakket bevat vier stofzakken en een voor- filter. • Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek of een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Originele accessoires zijn bij uw plaatselijke dealer verkrijgbaar. • Service - neem contact op met uw plaatselijke dealer. Recycle de verpakking en voer de afgedankte machine af volgens de plaatselijk geldende regels. Knip het snoer zo kort mogelijk af om te voor- komen dat iemand gewond raakt door de defecte/afgedankte machine. Bij het ontwerp van deze machine is rekening gehouden met het milieu. Alle kunststof onderdelen kunnen wor- den gerecycled. Nilfisk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet cor- rect gebruiken of aanpassen van de machine. Kijk voor meer informatie op www.nilfisk.com De garantie kan per land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Verhelpen van storingen Reparaties en service aan uw stof- zuiger mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend service- centrum. De machine start niet Controleer of de stekker goed in het stopcontact is gestoken. Er kan een zekering in het pand zijn gesprongen. Vervang deze. Het snoer of de stekker kan beschadigd zijn en moet door een erkend servicecentrum worden gerepareerd. Als de bovenstaande acties niet helpen, moet u uw stofzuiger naar een erkend servicecentrum brengen. Verminderde zuigkracht De stofzak kan vol zijn en moet worden vervangen, zie de instructies. Het voorfilter of het HEPA-filter kan geblokkeerd zijn en moet worden vervangen, zie de instructies. De slanghandgreep, de slang, de buis of het mondstuk kan geblokkeerd zijn en moet worden gereinigd. De machine stopt De thermische zekering kan zijn geactiveerd, zie de instructies. Garantie Informatie Aansprakelijkheid Milieubewustzijn Recyclen en afdanken
Pagina: 9
77 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Garantie en service Deze stofzuigers van Nilfisk hebben een garantie van 5 jaar op de machi- ne, waaronder de motor, de kabelhas- pel, de schakelaars en de behuizing. De mondstukken, filters, slangen, buizen en andere accessoires hebben een garantie van twaalf maanden op fabricagefouten, maar niet op slijtage. De garantie dekt reserveonderdelen, arbeidsloon en productie- en materi- aalfouten die bij normaal, huishoude- lijk gebruik optreden. Gedurende de garantietermijn wordt uitsluitend service verleend als kan worden aangetoond dat het defect onder de productgarantietermijn is opgetreden (een correct ingevuld garantiecertificaat of een geprinte/gestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is aangeschaft en is verkocht door Nilfisk- Advance. In geval van reparatie van defecten moet de klant contact opnemen met Nilfisk- Advance om te worden doorverwezen naar een serviceagent. Dit is op kosten van de klant. Na afloop van de nood- zakelijke reparaties wordt de stofzuiger geretourneerd aan de klant op risico en kosten van Nilfisk-Advance. • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als direct of indirect gevolg van onjuist gebruik - zoals het opzuigen van steengruis, hete as of tapijtreinigingsmiddelen in poedervorm. • Verkeerd, slecht of geen onder- houd, zoals beschreven in de Gebruiksaanwijzing. • Pleisterstof. • Zaagsel. • Water. • Niet gebruiken voor renovaties van huizen. De garantie geldt ook niet in geval van een incorrecte of slechte configuratie, d.w.z. instelling of aansluiting, schade door brand, blikseminslag of onge- bruikelijke spanningsschommelingen of andere elektrische storingen, waar- onder defecte zekeringen of defecte elektrische installaties op het lichtnet en andere defecten of schade die vol- gens Nilfisk-Advance het gevolg zijn van andere redenen dan productie- en materiaalfouten. • In geval een defect wordt veroor- zaakt door het gebruik van niet- originele stofzakken en filters van Nilfisk. • In geval het identificatienummer (serienummer) van de stofzuiger is verwijderd. • In geval de stofzuiger is gerepa- reerd door een niet door Nilfisk erkende dealer. • In geval de machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, d.w.z. door aannemers, door schoonmaakbedrijven, in profes- sionele handel of bij ander niet- huishoudelijk gebruik. Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en Nieuw- Zeeland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Griekenland, Slovenië, Slo- wakije, Tsjechische Republiek, Italië en Finland. De garantie is geldig in: De garantie komt te vervallen: Niet onder de garantie valt:
Pagina: 10
78 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk-Advance A/S Sognevej 1 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN verklaart hierbij dat het product: Merk Beschrijving Model Nilfisk Stofzuiger voor algemeen gebruik Power voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: Id en Versie Titel EN 60335- 1:2002+A14:2010 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 Algemene vereisten EN 60335-2-2:2010 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers EN 55014- 1:2006+A1:2009 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor hu- ishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 1: Emissie EN 55014-2:1997 +A1:2001+A2:2008 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor hu- ishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immuniteit - Product- groepnorm EN 61000-3-2:2006 +A1:2009+A2:2009 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase) EN 61000-3-3:2008 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningss- chommelingen en flikkering in openbare laagspanning- snetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting Op grond van de bepalingen in: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EMC Richtlijn 2004/108/EC RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Energie-etikettering van stofzuigers 665/2013/EC Eisen inzake ecologisch ontwerp voor de stand by-stand en de uit-stand 1275/2008/EC Eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers 666/2013/EC Hadsund 23-01-2014 Anton Sørensen GM - Technical Operations & Hadsund Plaats Datum Naam en titel Handtekening
Pagina: 11
79 Power DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO ZH Technische gegevens Power 750/800 W Power 1150/1300 W Energie-efficiëntieklasse A D Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar *) 28 46 Stofopname op tapijt B B Stofopname op harde vloer B B Heruitstoot van stof C C Geluidsniveau-aanduiding 72 dB 72 dB Nominaal ingangsvermogen 750/800 W 1150/1300 W *) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 schoonmaakta- ken. Het reële jaarlijkse energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van appa- raat. Metingen uitgevoerd in overeenstemming met EN 60335-1, EN 60335-2-2 (veiligheid), En 60312-1 (prestaties), en EN 60704-1, EN 60704-2 (Geluid).
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Power Eco
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Chinees, Koreaans