One Parket BLB10P0... handleiding
Nilfisk One Parket BLB10P05Ahandleiding

Handleiding voor de Nilfisk One Parket BLB10P05A in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 17 pagina's.

PDF 17 1.1mb
Nilfisk One Parket BLB10P05Ahandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk One Parket BLB10P05A. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk One Parket BLB10P05A en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk One Parket BLB10P05A. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk One Parket BLB10P05A zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk One Parket BLB10P05A

Pagina: 1
60 DE FR ES IT NL SV NO DA FI EN PT ZH Inhoudsopgave Overzicht 60 Displaysymbolen 60 Veiligheidsaanwijzingen 61 Gebruiksaanwijzingen 62 Reinigingstips 64 Verhelpen van storingen 65 Service en onderhoud etc. 65 Garantie en service 66 Verklaring van overeenstemming 67 Technische gegevens 68 Displaysymbolen Indicatie stofzak vol: De stofzak is vol en moet worden vervangen als de indicator helemaal rood is. Overzicht (Zie afbeelding op pagina 2) 1 Parkeersleuf 2 Filter 3 Handvat 4 Kabelopwindknop 5 Aan/Uit-knop 6 Zuigkrachtknop 7 Stofzakindicatie, inhoud 8 Deksel accessoirevak 9 Openen/sluiten-knop, stofreser- voir 10 Mondstuk voor bekleding 11 Borstelmondstuk 12 Pre-filterhouder 13 Stofzak 14 Mondstuk voor harde vloeren (al- leen op geselecteerde modellen) 15 Combinatiemondstuk 16 Turbomondstuk (alleen op gese- lecteerde modellen) 17 Gebogen slang 18 Schuifklep op gebogen slang 19 Band voor opbergen slang Welkom! Bedankt voor uw aanschaf van de Nilfisk One stofzuiger
Pagina: 2
61 EN DE FR ES IT NL SV NO DA FI PT ZH Veiligheidsaanwijzingen • Gebruik de machine uitsluitend als stofzak en filters goed geïns- talleerd zijn. • Deze machine is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaar- lijke materialen of gas en het niet naleven hiervan kan ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van scherpe voorwer- pen zoals naalden of stukjes glas. • Gebruik de machine niet voor het opzui- gen van brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaretten, luci- fers of hete as. • Gebruik en bewaar de machine binnenshuis en in een droge omge- ving. • Gebruik de machine niet buitenshuis. • Gebruik de machine niet met natte handen. • Schakel de machine uit, voordat de stek- ker uit het stopcontact wordt getrokken. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Til of sleep de machine niet aan het snoer. • De machine mag niet worden gebruikt als het snoer beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op bescha- diging, vooral als het snoer geknikt is, klem heeft gezeten tussen een deur of overreden werd. • Gebruik de machine niet bij het vermoeden van een storing. Laat de machine nakijken door een erkend ser- vicecentrum als deze gevallen is, bescha- digd, buiten heeft ges- taan of blootgesteld is aan water. • De mechanische of elektronische vei- ligheidsapparatuur mag niet worden aan- gepast of gewijzigd. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend servi- cecentrum.
Pagina: 3
62 DE FR ES IT NL SV NO DA FI EN PT ZH Gebruiksaanwijzingen Controleer voor het gebruik van de machine of het spanning op het typep- laatje onderaan de machine overeen- komt met de netspanning. Start en stop Start Trek het snoer uit de machine en steek de stekker in een stopcontact. Druk op de Aan/Uit-knop en pas het zuigkrachtniveau aan. Stop Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Slang, buis en mondstukken aansluiten 1. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat. 2. Koppel het bochtstuk aan de buis. 3. Koppel de buis aan het mondstuk. 4. De buis is telescopisch en kan op uw lengte worden afgesteld. Druk op de afstelknop om de buis te verlengen en druk deze terug om de buis in te korten op de gewenste lengte. 1 • Gebruik alleen origi- nele stofzakken, filters en accessoires van uw plaatselijke dealer. Bij het gebruik van andere stofzakken en filters vervalt de garantie. • Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat stofzak of filter wordt vervangen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. • Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geeste- lijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ont- vangen over het veilige gebruik van het appa- raat en inzicht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoonge- maakt of onderhouden door kinderen die niet onder toezicht staan. • Wanneer het snoer beschadigd raakt, moet het om gevaar te voorkomen worden vervangen door de fabrikant, haar servi- ceagent of een ander bevoegd persoon.
Pagina: 4
63 EN DE FR ES IT NL SV NO DA FI PT ZH Stofzak en filters vervangen De afmetingen en kwaliteit van de stofzak en filters beinvloeden de doelmatigheid van de machine. Het gebruik van niet-originele stofzakken of filters kan de luchtstroom beperken en tot overbelasting van de machine leiden. Bij het gebruik van niet-orig- inele stofzakken of filters vervalt de garantie. Stofzak vervangen De stofzakindicator wordt helemaal rood als de stofzak moet worden vervangen. Gebruik altijd originele stofzakken. 2 Voorfilter vervangen De voorfilter beschermt de motor tegen het absorberen van micro- deeltjes die door de stofzak komen. Vervang de voorfilter bij elke vijfde stofzak. De voorfilter is achter de stofzak geplaatst. Gebruik altijd origi- nele filters. 3 (H)EPA-filter vervangen De (H)EPA-filter reinigt de uitlaatlucht van microdeeltjes die door de stofzak komen. De (H)EPA-filter kan niet worden afgeborsteld of afgewassen. Vervang het (H)EPA-filter eens per jaar. One & One Reach: Open de filterdeur door op de knop te drukken en de deur naar buiten te trekken. Plaats het nieuwe filter in het frame. Druk de filterdeur weer stevig met uw vingers dicht. One Prime & One Clean Air: Open de filterdeur door de stop naar buiten te trekken. Verwijder de deur. Plaats het nieuwe filter in het frame en sluit de filterdeur. Vergrendel de deur door de stop weer op zijn plek te drukken. Zuigkracht afstellen Schuifregeling zuigkracht op het bochtstuk De zuigkracht is maximaal bij een gesloten schuifregeling en minimaal bij een geheel open schuifregeling. Stel de zuigkracht af door de schui- fregeling in de gewenste richting te schuiven. Vermogensregeling De zuigkracht wordt geregeld via de draaiknop op het apparaat. Buis en mondstuk opbergen De machine heeft twee opbergsleu- ven. Sleuf 1 zit onderop de machine en wordt gebruikt als de machine op de achterkant staat. Sleuf 2 zit achter- op de machine en wordt gebruikt als de machine op de wielen staat. Opbergen Maak de band om de slang aan de voorkant van het apparaat los. Til dan het handvat op en wikkel de slang om het apparaat. Plaats de band weer. 4 5 4a 4b 6
Pagina: 5
64 DE FR ES IT NL SV NO DA FI EN PT ZH Reinigingstips Stel de zuigkracht af met de vermogensregeling of de schuifrege- ling op het bochtstuk. Meubelmondstuk Gebruik het meubelmondstuk voor meubels. Borstelmondstuk Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen en vensterbanken. Mondstuk harde vloer Gebruik het mondstuk voor harde vloeren (alleen standaard op geselect- eerde modellen). Combinatiemondstuk Stel het combinatiemondstuk in, af- hankelijk van het soort vloer. Turbomondstuk Gebruik het turbomondstuk voor dieptereiniging van tapijten (alleen standaard op geselecteerde model- len). De modellen kunnen standaard ver- schillende mondstukken hebben. Thermische zekering De machine is uitgerust met een ther- mische zekering, die oververhitting van de machine voorkomt. Als de ther- mische zekering wordt geactiveerd, schakelt de machine automatisch de motor uit, waarna deze eerst moet afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. Opnieuw starten 1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de luchtstroom niet door bochtstuk, slang, buis, mondstuk, stofzak of filters wordt geblokkeerd. 3. Laat de machine afkoelen. 4. Steek de stekker weer in het stop- contact en druk op de startknop. De machine start pas als deze voldoende is afgekoeld. Schakel de machine weer uit als deze niet start en trek de stekker uit het stopcontact. Probeer na een tijdje nogmaals. 9 7 8 11 10
Pagina: 6
65 EN DE FR ES IT NL SV NO DA FI PT ZH Service en onderhoud • Bewaar de machine binnenshuis en in een droge omgeving. • Vervang de voorfilter bij elke vijfde stofzak. Het stofzakpakket bevat vijf stofzakken en een voorfilter. • Vervang het (H)EPA-filter eens per jaar. • Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek of een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij uw plaatselijke dealer. • Onderhoud – neem contact op met uw plaatselijke dealer. Recyclen en afdanken Recycle de verpakking en voer de afgedankte machine af volgens de plaatselijk geldende regels. Knip het snoer zo kort mogelijk af om te voorkomen dat iemand zich aan de afgedankte machine verwondt. Milieubewustzijn Bij het ontwerp van deze machine is rekening gehouden met het milieu. Alle kunststof onderdelen kunnen worden gerecycled. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet correct gebruiken of aanpassen van de ma- chine. Garantie De garantie kan van land tot land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer infor- matie. Verhelpen van storingen Reparaties of onderhoud aan elek- trische componenten, zoals snoer of motor, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend service- centrum. De machine start niet Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Er kan een zeke- ring in het pand zijn gesprongen. Vervang deze. Snoer en stek- ker kunnen zijn beschadigd en moeten worden gerepareerd door een erkend service- centrum. Verminderde zuigkracht De stofzak kan vol zijn en moet wor- den vervangen, zie aanwijzingen. Het voorfilter of (H)EPA-filter kan geblokkeerd zijn en moet worden vervangen, zie aanwijzingen. Bochtstuk, slang, buis of mondstuk kunnen verstopt zijn en moeten wor- den gereinigd. De machine stopt De thermische zekering kan zijn geactiveerd, zie aanwijzingen.
Pagina: 7
66 DE FR ES IT NL SV NO DA FI EN PT ZH Garantie en service Deze Nilfisk One Serie stofzuiger heeft een garantie van twee (2) jaar op de machine, waaronder motor, ka- belhaspel, schakelaars en behuizing. Mondstukken, filters, slangen, buizen en andere accessoires hebben een garantie van twaalf maanden op fabri- cagefouten, maar niet op slijtage. De garantie dekt reserveonderdelen en arbeidsloon, alsook productie- en materiaalfouten die bij normaal, huishoudelijk gebruik optreden. Gedurende de garantietermijn wordt uitsluitend service verleend als kan worden aangetoond dat het defect tijdens de productgarantietermijn is opgetreden (correct ingevuld ga- rantiecertificaat of een geprinte/ gestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is aangeschaft en is verkocht door Nilfisk. In geval van reparatie van defecten moet de klant contact opnemen met Nilfisk om op kosten van de klant te worden door- verwezen naar een serviceagent. Na afloop van de noodzakelijke reparaties wordt de stofzuiger ger- etourneerd aan de klant op risico en kosten van Nilfisk. Niet onder de garantie valt: • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als direct of indirect gevolg van onjuist gebruik, zoals het opzuigen van steengruis, hete as of tapijtreinigingsmiddelen in poedervorm. • Verkeerd, slecht of geen onde- rhoud, zoals beschreven in Gebruiksaanwijzingen. • Als de machine is gebruikt voor verbouwingen. • Als de machine is gebruikt voor het opzuigen van water, gips of zaag sel. De garantie geldt ook niet in geval van een incorrecte of slechte configuratie, d.w.z. instelling of aansluiting, schade door brand, brand, blikseminslag of ongebruikelijke spanningsschomme- lingen of andere elektrische storingen, waaronder defecte zekeringen of elektrische installaties op het lichtnet en andere defecten of schade die volgens Nilfisk het gevolg zijn van andere redenen dan productie- en materiaalfouten. De garantie komt te vervallen: • In geval een defect wordt veroor- zaakt door het gebruik van niet- originele stofzakken en filters van Nilfisk. • In geval het identificatienummer van de stofzuiger is verwijderd. • In geval dat de stofzuiger is gere- pareerd door een niet door Nilfisk erkende dealer. • In geval de machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, d.w.z. door aannemers, door schoonmaakbedrijven, in professio- nele handel of bij ander niet-huis- houdelijk gebruik. De garantie is geldig in: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Ned- erland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en Nieuw-Zeeland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Italië, Finland, Bulgarije, Roemenië en Turkije.
Pagina: 8
67 EN DE FR ES IT NL SV NO DA FI PT ZH Verklaring van overeenstemming Ondergetekende, Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN verklaart hierbij dat het product: Merk Beschrijving Model Nilfisk Stofzuiger voor algemeen gebruik Nilfisk One voldoet aan de volgende normen en richtlijnen: Id en Versie Titel EN 60335-1:2002 +A11:2014 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 1 Algemene vereisten EN 60335-2-2:2010 +A11:2012+A1:2013 Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-2: Bijzondere eisen voor stof- en waterzuigers EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor hu- ishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 1: Emissie EN 55014-2:1997 +A1:2001+A2:2008 Elektromagnetische compatibiliteit - Eisen voor hu- ishoudelijke toestellen, elektrisch gereedschap en soortgelijke apparaten - Deel 2: Immuniteit - Product- groepnorm EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase) EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningss- chommelingen en flikkering in openbare laagspanning- snetten voor apparatuur met een ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting EN 50581:2012 Technische documentatie voor de beoordeling van elek- trische en elektronische producten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke substanties Op grond van de bepalingen in: Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EMC Richtlijn 2004/108/EC RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Energie-etikettering van stofzuigers 665/2013/EC Vereisten aan ecodesign voor standby- en uit-modus 1275/2008/EC Eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers 666/2013/EC Hadsund 25-11-2015 Anton Sørensen Senior Vice President – Global Operations Plaats Datum Naam en titel Handtekening
Pagina: 9
68 DE FR ES IT NL SV NO DA FI EN PT ZH Technische gegevens Nilfisk One Reach Nilfisk One Clean Air & Prime Spanning V 220-240 Netfrequentie Hz 50/60 Max. vermogen W 800 Nominaal vermogen W 700 Geluidsvermogenniveau, IEC 60704-2-1 dB (A) 74±2 Geluidsdrukniveau, BS 5415 dB (A) 57±2 Energie-efficiëntieklasse - A A Stofopname op tapijt - C C Stofopname op harde vloer - A A Heruitstoot van stof - C A Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar *) kWh 27,8 Isolatieklasse - II Beschermingsklasse - IPXO Inhoud stofzak l 2,1 Breedte mm 360 Diepte mm 280 Hoogte mm 260 Gewicht, alleen reiniger kg 4,6 Filter - EPA10 HEPA13 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd wor- den. *) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 schoonmaak- taken. Het reële jaarlijkse energieverbruik is afhankelijk van het gebruik van apparaat. Metingen uitgevoerd in overeenstemming met EN 60335-1, EN 60335- 2-2 (veiligheid), En 60312-1 (prestaties), en EN 60704-1, EN 60704-2 (Geluid).
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
One Parket BLB10P05A
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands