Multi 30 handleiding
Nilfisk Multi 30handleiding

Handleiding voor de Nilfisk Multi 30 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 80 pagina's.

PDF 80 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Multi 30. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Multi 30 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Multi 30. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Multi 30 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Multi 30

Pagina: 1
24 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Geachte Nilfisk-klant Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe Nilfisk stofzuiger. Zorg dat u voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt dit document zorgvuldig hebt doorgelezen en houd het daarna bij de hand. . Functie en bedoeld gebruik De stofzuiger is geschikt voor particulier gebruik, d.w.z. voor huishoudelijk gebruik, hobbyruimtes, autoschoonmaak om er ongevaarlijk stof en niet- ontvlambare vloeistoffen mee op te zuigen. Symbolen voor verschillende aanwijzingen WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstige beschadi- gingen en persoonletsel. Belangrijke waarschuwingen WAARSCHUWING • Er mogen geen wijzigingen worden aange- bracht aan de mechanische, elektrische en thermische veiligheidsvoorzieningen. • Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of gees- telijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht heb- ben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoonge- maakt of onderhouden door kinderen die niet onder toezicht staan. • Spuit geen water op het bovenste gedeelte van de stofzuiger. Gevaar voor personen, kans op kortsluiting. • Gebruik de stofzuiger nooit als het filter is beschadigd. • De stofzuiger is uitgerust met een blaas- functie. Blaas de lucht niet de open ruimte in. Gebruik de blaasfunctie alleen met een schone buis. Stof kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Gevaarlijke stoffen WAARSCHUWING Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstig persoonletsel of de dood. De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met de stofzuiger: • gevaarlijk stof • hete materialen (brandende sigaretten, hete as enz.) • ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, basen enz.) • ontvlambaar, explosief stof (bijv. magne- sium- of aluminiumstof enz.) Elektrische aansluiting WAARSCHUWING • Voordat u de stofzuiger in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat de spanning die is aangegeven op het typeplaatje van de stofzuiger overeenkomt met de netspan- ning ter plaatse. • Wij adviseren om de stofzuiger aan te slui- ten via een reststroomonderbreker. • De stofzuiger mag niet worden gebruikt als de stroomkabel of stekker tekenen van beschadiging vertonen. Controleer de kabel en stekker regelmatig op beschadi- gingen. Als de stroomkabel is beschadigd, dan moet deze worden vervangen door Nilfisk Service of een elektricien om gevaar te voorkomen, alvorens de stofzuiger op- nieuw in gebruik wordt genomen. • Hanteer de stroomkabel of stekker niet met natte handen. • Trek de stekker niet los door aan de kabel te trekken. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. De stekker moet altijd uit het stopcontact worden gehaald voordat wordt begonnen met onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de machi- ne of de kabel. • Onderhoud Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden aan de machine verricht. De stofzuiger recyclen De emballagematerialen kunnen worden gerecycled. Recycle vervangen onderdelen in plaats van deze
Pagina: 2
25 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN bij het huisvuil te gooien. U kunt de emballage ook achterlaten bij uw Nilfisk-dealer, zodat deze zorg kan dragen voor het recyclen ervan. Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2002/96/EC over oude elektrische en elektronische apparaten, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gere- cycled. Neem contact op met de gemeente of de dichtstbijzijnde dealer voor nadere informatie. Garantie De garantie van Nilfisk geldt voor de aangegeven periode, berekend vanaf het moment dat het product is overgedragen aan de klant. De garantie garan- deert dat het product vrij is van gebreken. Batterijen, lampen en slijtagedelen zijn uitgesloten van de garantie. Bij gebreken die ontstaan gedurende de garan- tieperiode en die bij Nilfisk worden gemeld, zal Nilfisk, naar eigen oordeel, de schade repareren, de eenheid vervangen of de aankoopprijs vergoeden bij inlevering van de eenheid. Uitgesloten van deze ga- rantie zijn gebreken, storingen en slijtage die kunnen worden toegeschreven aan normaal gebruik, onjuist gebruik of gebrekkig onderhoud. Na opening van de behuizing vervalt de garantie. Daarna kan geen beroep meer worden gedaan op de garantie. De wettelijke garantierechten van de consument blijven van kracht. Er kan een beroep worden gedaan op de garantie door het product en de aankoopbon te over- leggen. Productiefouten dienen te worden gemeld bij de fabrikant. Ook in dit geval blijven de wettelijke garantierechten van kracht. Vloeistoffen opzuigen Voor het opzuigen van vloeistoffen altijd de filter- zak verwijderen. Plaats een filter voor nat gebruik. Controleer of de vlotter goed werkt. Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, stop dan onmidde- llijk met stofzuigen en leeg de tank. Aansluiting van elektrische apparaten Gebruik het stopcontact op de stofzuiger uitslui- tend voor het doel dat is aangegeven in de ge- bruiksaanwijzingen. Voordat u een apparaat aansluit op het apparaatstopcontact: 1. Schakel de stofzuiger uit. 2. Schakel het aan te sluiten apparaat uit. WAARSCHUWING! Volg de gebruiksaanwijzin- gen en veiligheidsvoorschriften voor de appara- ten die worden aangesloten op de het stopcon- tact voor elektrische gereedschappen. Rol de kabel altijd volledig uit voordat u de stofzuiger gebruikt. Het stroomverbruik van het aangesloten apparaat mag niet hoger zijn dan wat is aangegeven op het typeplaatje van de stofzuiger. De aangegeven bedrijfsspanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning. Identificatie van de onderdelen (zie afb. 1&2, pag. 4) A. Aan/uit schakelaar B. Filterreiniging C. Kabeloproller* D. Snelheidsregulering* E. Stopcontact voor elektrisch gereedschap* F. Aansluiting zuigslang G. Aansluiting blaasfunctie H. Wateraftappunt* I. Opslagruimte accessoires J. Opslag voor slang en kabel K. Bevestigingshaak * Afhankelijk van het model Model Multi 20 Multi 30 CR T (CR / Inox) CR T (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) INOX T VSC (CR / INOX) Spanning (V) 220 - 240 PIEC (W) 1150 (ZA 1200) 1350 Pmax (W) 1400 1800 Stopcontact max (W) n.v.t. EU, AU/NZ: 2000 GB: 1800 CH: 1100 n.v.t. EU, AU/NZ: 2000 GB: 1600 CH: 900 IP X4 Technische specificaties
Pagina: 3
26 Multi DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EL TR CS SL HU RO EL PL SK RU ET LT LV EN Gebruiksaanwijzingen De stofzuiger aanzetten Aan/Uit – stand “A” (zie pag. 25) Schakelaar “0-I” Schakelaar- stand Functie I Aan 0 Uit Schakelaar “I-0-II”, automatische functie Schakelaar- stand Functie I Aan 0 Uit II Elektrisch apparaat Auto Aan/Uit Filter reinigen (zie afb. 3, pag. 4) Als de zuigwerking vermindert: 1. Sluit de stroomvoorziening aan. 2. Zet de snelheidsregelaar op “max” (zie pag. 25) (afhankelijk van het model) 3. Sluit de zuigslangopening af met uw hand. 4. Druk hard/snel op de knop Filter clean (zie stand “B” pag. 25) Herhaal dit 3 keer. Als gevolg van de luchtstroom wordt het filter gereinigd. Kabeloprolfunctie 1. Sluit de stroomvoorziening af. Maak de kabel altijd voor het oprollen schoon met een natte/vo- chtige doek. 2. Rol de kabel op met behulp van de kabeloprolk- nop (zie stand “C” pag. 25). WAARSCHUWING Wees voorzichtig als u de automatische kabeloproller activeert, omdat de stekker aan het eind van de kabel tijdens de laatste fase van het oprollen heen en weer kan slingeren. Wij adviseren u om de stekker vast te houden tijdens het oprollen. Filter vervangen (zie afb. 4, pag. 4) 1. Sluit de stroomvoorziening af. 2. Draai de filterschijf tegen de klok in. Verwijder het filter voorzichtig en controleer op beschadigingen. I 0 I 0 II Vervang indien nodig het filter en gooi het oude filter weg volgens de geldende regels. Maak bij gebruik van een nat en droog filter het filter scho- on met perslucht (houd voldoende afstand van het filter om beschadigingen door de luchtstroom te voorkomen) of spoel het filter af in water. Laat het filter drogen voor gebruik. 3. Maak de afdichtzones van het filter zorgvuldig schoon, plaats het filter terug en draai het filter met de klok mee vast. Vervanging van de filterzak 1. Sluit de stroomvoorziening af. 2. Verwijder de filterzak voorzichtig uit de container en sluit de schuifstrip aan de bovenkant van de filterzak. Gooi de filterzak weg volgens de gel- dende regels. 3. Plaats een nieuwe filterzak in de container en schuif deze voorzichtig over de opening met behulp van beide handen. Nilfisk adviseert het gebruik van een filterzak voor fijnstof. EU Verklaring van overeenstemming Product: Stofzuiger voor nat en droog gebruik Model: Multi 20, Multi 30 Beschrijving: 230 V 1~, 50 Hz, 1150 W 220-240 V 1~, 50/60 Hz, 1150 W/1350W IP X4 Het ontwerp van het apparaat stemt over- een met de volgende geldende richtlijnen: EU Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG EU EMC Richtlijn 2004/108/EG Toegepaste gehar- moniseerde normen: EN ISO 12100-1 (2004), EN ISO 12100-2 (2004) EN 60335-2-2 (2006) EN 55014-1 (2006), EN 55014- 2 (2001), EN 612000-3-2 (2006) Toegepaste nation- ale normen en tech- nische specificaties: DIN EN 60335-2-2 (2007) Anton Sørensen General Manager, Technical Opera- tions EAPC Nilfisk Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, 01.12.2010
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Multi 30
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Bulgaars, Lets, Litouws, Ests