MAXXI II 55-2 WD handleiding
Nilfisk MAXXI II 55-2 WDhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk MAXXI II 55-2 WD in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 14 pagina's.

PDF 14 1.1mb
Nilfisk MAXXI II 55-2 WDhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk MAXXI II 55-2 WD. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk MAXXI II 55-2 WD en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk MAXXI II 55-2 WD. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk MAXXI II 55-2 WD zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk MAXXI II 55-2 WD

Pagina: 1
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 30 1.2 Gebruiksaanwijzing 1.3 Functie en bedoeld ge- bruik Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van onge- vallen die in het desbetreffende land gelden, moeten de algemeen aan- vaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd. Deze stofzuiger is bedoeld voor commercieel of huishoudelijk gebruik. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden door de personen die de machine gebruiken. LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN Dit apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlam- baar stof en vloeistoffen. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabri- kant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste be- diening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant. WAARSCHUWING Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. GEVAAR Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel. WAARSCHUWING • Om het risico op brand, elektrische schokken of verwon- dingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkeringen voor gebruik, en houdt u zich hier- aan. Deze stofzuiger is veilig indien gebruikt voor de reini- gingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er schade optreden aan elektrische of mechanische onderdelen, dan moet de stofzuiger en/of het accessoire voor gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicestation of door de fabri- kant om verdere schade aan het apparaat of verwondin- gen aan de gebruiker te voorkomen. • Deze machine is alleen voor gebruik binnenshuis. • Laat de machine niet achter met de stekker in het stop- contact. Haal de stekker uit het stopcontact als de ma- chine niet in gebruik is of voordat onderhoud wordt ge- pleegd. WAARSCHUWING! Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoon- letsel. 1.1 Symbolen voor ver- schillende aanwijzingen 1.4 Belangrijke waarschu- wingen 1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Voordat u de stofzuiger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 31 WAARSCHUWING! • Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding met de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken. • Controleer, VOORDAT U DE STEKKER VAN UW STOF- ZUIGER IN HET STOPCONTACT STEEKT, het typepla- tje op het apparaat om te zien of het nominaal vermogen valt binnen 10% van het beschikbaar vermogen. • Dit apparaat beschikt over dubbele isolatie. Gebruik al- leen identieke reserveonderdelen. Zie instructies voor het onderhoud aan dubbel geïsoleerde apparaten. 1.5 Dubbel geïsoleerde apparaten WAARSCHUWING • Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of de stofzuiger niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stop- contact haalt. • Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als hand- vat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met de stofzuiger over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden. • Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende onderdelen. Plaats geen objecten in openingen en ge- bruik de machine niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houdt openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat verder de luchtstroom kan hinderen. • Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk stof. • Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn. • Verzamel geen items die branden of roken, zoals sigaret- ten, lucifers of hete as. • Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuig- lijke of geestelijke beperking of een gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen ont- vangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. • Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. • Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onder- houden door kinderen die niet onder toezicht staan. • Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen. • Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn. • Als de stofzuiger niet goed werkt of gevallen, beschadigd, buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een servicecenter of een dealer. • Als schuim of vloeistof uit de machine ontsnapt, schakel deze dan onmiddellijk uit.
Pagina: 3
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 32 In een dubbel geïsoleerd apparaat bevinden zich twee isolatiesystemen in plaats van aarding. Er zit geen aarding op een dubbel geïsoleerd apparaat, en er mag ook aarding geïnstalleerd worden. Het onderhou- den van een dubbel geïsoleerd apparaat is een zeer nauwkeurig en vakkundig werk, en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeer- de monteurs. Reserveonderdelen voor een dubbel geïsoleerd apparaat dienen precies hetzelfde te zijn als de onderdelen die ze vervangen. Een dubbel geïsoleerd apparaat is gemarkeerd met de woorden "DUB- BELE ISOLATIE" of "DUBBEL GEÏSOLEERD". Het symbool (vierkant in een vierkant) kan ook op het product gebruikt worden. De machine is uitgerust met een speciaal ontwikkeld snoer dat, indien beschadigd, vervangen dient te worden door een snoer van hetzelfde type. Dit is verkrijgbaar bij geautoriseerde servicecentra en dealers, en dient geplaatst te worden door opgeleide medewerkers. WAARSCHUWING! • Bij nat gebruik moeten het patroonfilter, het natte filter en het vlottersysteem op de machine gemonteerd zijn tijdens NAT EN DROOG gebruik. Let er ook op dat de vulfactor op de container kan afwijken als u een zakfilter gebruikt tijdens nat gebruik. • Reinig de waterpeilregeling regelmatig en controleer of er beschadigingen zijn. • Deze machine moet alleen binnenshuis worden opgesla- gen. 2.1 Starten en bedienen van de machine Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld (stand 0). Con- troleer of geschikte filters zijn geïnstalleerd in de machine. Sluit ver- volgens de zuigslang aan op de zuigopening van de machine door de slang naar voren te trekken totdat deze stevig vast zit in de opening. Sluit daarna de twee buizen aan met de slangenhendel, draai de bui- zen zodat deze stevig vast zitten. Bevestig een geschikt mondstuk op de buis. Kies een mondstuk dat geschikt is voor het type vuil dat u wilt opzuigen. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact. Zet de stroomschakelaar in stand 1 om de motor te starten. Sommige uitvoe- ringen beschikken over twee motorventilatoren/ventilatie-units en twee stroomschakelaars - eentje voor iedere motor. 2 Bediening / Werking
Pagina: 4
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 33 2.4 Legen na nat gebruik Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de container leegt. Leeg de container en maak de container en het vlottersysteem schoon na ieder gebruik. Zuig nooit vocht op zonder dat het vlottersysteem en het filter/de filters zijn geïnstalleerd. WAARSCHUWING! De machine is uitgerust met een vlottersysteem dat de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloei- stofniveau is bereikt. Zuig nooit vloeistof op zonder dat de vlotter is geplaatst. Om te controleren: Haal de klem aan de voorkant van motor- behuizing los. Open de motorbehuizing. Controleer of het vlot- termandje en het vlotterventiel op de filterplaat gemonteerd zijn. Terugplaatsing: Bevestig de motorbehuizing weer op de con- tainer. Sluit daarna de klem zodat de motorbehuizing stevig vast zit. Gebruik altijd een chemische ontschuimer bij het opzuigen van water dat schuimende schoonmaakmiddelen bevat. Gebruik een ontschuimer die is goedgekeurd door de fabrikant van het schoonmaakmiddel. Bij nat zuigen van schuim: Gebruik bij tweemotorige machines slechts één motor om extreme schuimvorming te voorkomen en de vulgraad van de container volledig te benutten. 2.2 Voorbereiden op nat gebruik 2.3 Nat gebruik De machine is uitgerust met een vlotter die de luchtstroom door de machine afsluit als het maximale vloeistofniveau is bereikt. U hoort dan een merkbare verandering in het motorgeluid en u zult merken dat de zuigkracht afneemt. Als dit het geval is, schakel dan de machine uit. Haal de stekker uit het stopcontact. Afvoerslang: De MAXXI II beschikt over een afvoerslang. Haal de af- voerslang los van de haak door de slang naar beneden te trekken. Leg het uiteinde van de afvoerslang bij een afvoerpunt op de vloer en ver- wijder daarna de plug aan het slanguiteinde. Door de natuurlijke druk zullen de vloeistoffen vervolgens uit de container worden afgevoerd. Legen via de afvoertuit van de container: Verwijder het rubberen kapje aan de achterkant van de container. De afvoerslang moet zijn beves- tigd tijdens het legen van de container. Pak met de ene hand de hendel aan de onderkant van de container vast en haal de vergrendeling los. Om wegrollen te voorkomen, plaatst u uw voet tegen de onderkant van de trolley. Leeg de container door deze achterover te kantelen en de vloeistof in een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen. Open de motorbehuizing en veeg het vlottermandje en het vlotterven- tiel schoon met een vochtige doek. Bevestig de motorbehuizing weer op de container. Sluit de klem aan de voorzijde. 2.5 Legen: MAXXI II 35 l Open de klem aan de voorzijde door de onderkanten naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Open de motorbehuizing en til deze eraf. Haal het vlottersysteem en de filter(s) uit de stofzuiger. Trek de slang uit de inlaat. Leeg de container door deze achterover te kantelen en de vloeistof in een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen. Veeg het vlotterven- tiel en de vlottermand schoon met een vochtige doek voordat de motor- behuizing weer op de container wordt geplaatst. Plaats het filter/de filters en de motorbehuizing terug op de container. Zet demotorbehuizing vast met de klem aan de voorzijde. 2.6 Legen: MAXXI II 55/75 l
Pagina: 5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 34 2.7 Legen na nat gebruik Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat legen na nat gebruik. Controleer de filters en de stofzak regelmatig. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de mo- torbehuizing van de container. Patroonfilter: U kunt het filter reinigen door het te schuddden, borste- len of wassen. Wacht totdat de filter droog is voordat u het opnieuw gebruikt. Controleer het motorfilter en vervang het als het verstopt is. Stofzak: controleer de hoeveelheid vuil in de zak. Vervang de stofzak indien noodzakelijk. Verwijder de oude zak. De nieuw zak wordt ge- plaatst door het kartonnen deel met het rubberen membraan over de stofzuigeringang te schuiven. Zorg dat het rubberen membraan voorbij de verhoging van de stofzuigeringang komt. Na het legen: Bevestig de motorbehuizing op de container. Sluit de klem aan de voorzijde. Nooit droog zuigen zonder dat het patroonfilter of het zakfilter en de stofzak in de machine zijn geplaatst. Het zuigeffect van de stofzuiger hangt af van de grootte en de kwaliteit van het filter en de stofzak. Gebruik daarom alleen originele filters en stofzakken. WAARSCHUWING! Zorg dat uw handen of vingers e.d. niet tussen het kantelme- chanisme komen tijdens het legen van de container. 3.1 Onderhoud van het vlottersysteem Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaam- heden gaat uitvoeren. Leeg de container en maak de container en het vlottersysteem schoon na ieder gebruik. Open de klem aan de voorzij- de door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Til de motorbehuizing van de container. Haal vervolgens het vlotter- mandje los door het mandje naar links te draaien. Haal het volledige vlottersysteem uit de motorbehuizing. Er bevindt zich een filter voor de motoringang. Controleer dit motorfilter. Vervang het filter als het filter is verstopt. Veeg het vlotterventiel en de vlottermand schoon met een vochtige doek voordat de motorbehuizing weer op de container wordt geplaatst. Plaats daarna het vlotterventiel en het vlottermandje terug. Zorg ervoor dat het afgedichte oppervlak van het vlotterventiel naar boven gericht wordt geplaatst. Monteer het vlottermandje door de pijl van het mandje op de pijl te plaatsen. Bevestig het vlottermandje door dit naar rechts te draaien. 3.2 Onderhoud 3 Onderhoud Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaam- heden gaat uitvoeren. Controleer voor u de machine gebruikt of de frequentie en het getoonde voltage op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning. Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden. De accessoires op de foto's kunnen per model ver- schillen. Bewaar de stofzuiger altijd op een droge plek. De stofzuiger is ontwik- keld om voortdurend zware werkzaamheden uit te voeren. Afhankelijk van het aantal gebruiksuren moeten de stoffilters vervangen worden. Maak de container schoon met een droge doek en een kleine hoeveel- heid polijstmiddel. Neem voor informatie over klantenservice contact op met uw dealer.
Pagina: 6
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 35 4.2 Transport 4.3 Opslag 4.4 Garantie 4.5 De stofzuiger recyclen • Sluit voordat u de afvaltank vervoert alle vergrendelingen. • Haal tot slot de motorbehuizing/container van de trolley (MAXXI II 55/75). • Kantel de zuiger niet als de vuilopvangtank vloeistof bevat. • Gebruik geen kraanhaak om de zuiger op te tillen. Sla het apparaat op een droge en vorstvrije plek op. Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat betreft de garantie. Bij ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van de verkeerde borstels en het gebruik van de apparatuur op een andere wijze dan oorspronkelijk bedoeld vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de ontstane schade. Maak de oude stofzuiger onklaar. 1. Haal de stekker uit het stopcontact. 2. Knip de het stroomsnoer door. 3. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil. Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2012/19/EC over oude elektri- sche en elektronische apparaten, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze wor- den gerecycled. 4.1 Na gebruik Haal de stekker uit het stopcontact als de machine niet in gebruik is. Wikkel het snoer vanaf de machine op. Het stroomsnoer kan rond de hendel/haken op het motordeksle of de container worden gewikkeld. Sommige versies beschikken over speciale opslagvakken voor acces- soires. 4 Na het gebruik van de stofzuiger
Pagina: 7
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 36 EU Verklaring van overeenstemming Wij, Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby DENEMARKEN Verklaren hierbij daat de Producten VAC - Commercial - Wet/Dry Beschrijving: 220-240V, 50-60 Hz, IP24 Type: MAXXI II Voldoen aan de volgende normen en richtlijnen: EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-69:2012 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 50581:2012 Op grond van de bepalingen in: Machinerichtlijn 2006/42/EC EMC Richtlijn 2004/108/EC 19-4-2016; 20-4-2016: EMC Richtlijn 2014/30/EC RoHS-Richtlijn 2011/65/EG Hadsund, 10-03-2016 Anton Sørensen Senior Vice President, Global R&D
Pagina: 8
37 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Specificaties MAXXI II 35 MAXXI II 55/75 1 motor MAXXI II 55/75 2 motoren MAXXI II 35 MAXXI II 55/75 1 motor MAXXI II 55/75 2 motoren MAXXI II 35 MAXXI II 55/75 1 motor Mogelijke spanning, V 220-240V 220-240V 220-240V 120V 120V 120V 100V 100V Vermogen W 1250 1250 2400 1100 1100 2000 1250 1200 Beschermingsgraad (vocht, stof) IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 Beschermingscategorie (elektrisch) II II II II II II II II Luchtstroom liter/sec 48 48 72 45 40 64 48 42 Vacuum kPa 20 20 21 20 18 19 20 18 Zuigvermogen W 250 250 390 220 170 340 250 200 Geluidsdruk IEC 704 dB(A)+/-2 81 82 84 81 82 84 81 82 Geluidsdruk BS 5415 dB(A)+/-2 62 64 66 62 64 66 62 64 Trilling ISO 5349 m/s² <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 <1,5 +/- 1 Tankcapaciteit liter 35 55/75 55/75 35 55/75 55/75 35 55/75 Gewicht kg 12,5 24,5/27 25,5/28 12,5 24,5/27 25,5/28 12,5 24,5/27 Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
MAXXI II 55-2 WD
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands