IV 040 handleiding
Nilfisk IV 040handleiding

Handleiding voor de Nilfisk IV 040 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 60 pagina's.

PDF 60 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk IV 040. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk IV 040 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk IV 040. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk IV 040 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk IV 040

Pagina: 1
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 1 INLEIDING ................................................................................................................................ 2 Beschrijving ................................................................................................................................................................. 2 VEILIGHEIDSMAATREGELEN................................................................................................ 2 Algemene maatregelen ............................................................................................................................................... 2 Belangrijke waarschuwingen ....................................................................................................................................... 2 Aardingsinstructies ...................................................................................................................................................... 3 MACHINEGEGEVENS.............................................................................................................. 3 Identificatiegegevens................................................................................................................................................... 3 Belangrijkste onderdelen ............................................................................................................................................. 3 Beperkingsklep ............................................................................................................................................................ 3 VEILIGHEID .............................................................................................................................. 4 Waarschuwingsplaatjes............................................................................................................................................... 4 TESTEN, LEVERING, INSTALLATIE....................................................................................... 5 Testen.......................................................................................................................................................................... 5 Levering en hantering.................................................................................................................................................. 5 Garantiecertificaat ....................................................................................................................................................... 5 Stofzuiger installeren ................................................................................................................................................... 5 Aansluiting op het elektriciteitsnet ............................................................................................................................... 5 Nagaan of de elektrische aansluitingen correct zijn .................................................................................................... 6 BEDIENINGSELEMENTEN...................................................................................................... 6 STARTEN EN STOPPEN ......................................................................................................... 6 Starten ......................................................................................................................................................................... 6 Stoppen ....................................................................................................................................................................... 6 STOFZUIGER GEBRUIKEN..................................................................................................... 7 Correct gebruik van de stofzuiger................................................................................................................................ 7 Primaire filter reinigen.................................................................................................................................................. 7 Afvalbak leegmaken .................................................................................................................................................... 7 OPTIONELE UITRUSTING....................................................................................................... 8 MACHINE UITGERUST MET ELEKTRISCHE FILTERSCHUDDER....................................... 8 EXPLOSIEVRIJ OF ATEX........................................................................................................ 8 STOFZUIGER GEBRUIKT VOOR ASBEST ............................................................................ 9 ABSOLUTE FILTER ................................................................................................................. 9 GEBRUIKSCATEGORIEËN ................................................................................................... 10 AFVALBAK LEEGMAKEN (VERSIE H-) ............................................................................... 10 TECHNISCHE GEGEVENS.................................................................................................... 11 ONDERHOUD......................................................................................................................... 11 Voorwoord ................................................................................................................................................................. 11 Controles en inspecties bij het starten....................................................................................................................... 11 Voor het starten ......................................................................................................................................................... 11 Met actief vacuüm ..................................................................................................................................................... 12 Routineonderhoud ..................................................................................................................................................... 12 Voor elke ploegwissel................................................................................................................................................ 12 Om de 200 bedrijfsuren (maandelijks)....................................................................................................................... 12 Om de 2000 bedrijfsuren (jaarlijks)............................................................................................................................ 12 Hoe worden de vereiste inspecties uitgevoerd.......................................................................................................... 12 Primaire filter vervangen............................................................................................................................................ 12 Absolute filter vervangen ........................................................................................................................................... 13 Toestand van de slangen controleren ....................................................................................................................... 13 Toestand van de zuigventilator controleren............................................................................................................... 13 Aanbevolen wisselstukken ........................................................................................................................................ 13 PROBLEMEN VERHELPEN................................................................................................... 14
Pagina: 2
GEBRUIKSAANWIJZING 2 32401105(1)2004-04 A INLEIDING De veiligheid van uw machine wordt toevertrouwd aan de personen die er elke dag mee werken. Deze handleiding geeft de nodige informatie over de voorzorgsmaatregelen en voorschriften die de gebruiker moet opvolgen voor zijn eigen veiligheid en voor een goede werking van de stofzuiger. Personen die bevoegd zijn om met de machine te werken, moeten de handleiding volledig begrijpen voor de machine wordt gestart. Bewaar de handleiding bij de machine, op een veilige en droge plaats, niet in direct zonlicht, zodat ze altijd beschikbaar is om iets op te zoeken. Deze handleiding beschrijft de geavanceerde technologie op het tijdstip van de verkoop; de handleiding kan dus niet als ongeschikt worden beschouwd als achteraf wijzigingen aan de machine worden aangebracht. De fabrikant heeft het recht het productgamma en de bijbehorende handleidingen aan te passen zonder enige verplichting om vroegere machines en handleidingen aan te passen. In geval van twijfel neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde klantendienst of met Nilfisk-Advance. Beschrijving Deze machine is ontworpen om schaafkrullen, snippers, stof en diverse afvalmaterialen op te zuigen. De machine is voorzien van stevige rubberwielen, waarvan er twee kunnen zwenken om gemakkelijk met de machine te kunnen manoeuvreren. Er zijn ook remmen voorzien om de machine veilig op de gebruiksplaats vast te zetten. De stofzuiger is bedoeld voor een industriële omgeving, waar hij 24 uur per dag of met tussenpozen kan worden gebruikt voor normale reinigingsdoeleinden. Het opgezogen materiaal wordt blootgesteld aan een centrifugale werking in de afvalbak, waar de zwaardere voorwerpen door hun eigen gewicht vallen. De lucht loopt door een filteroppervlak, waar zwevende vaste deeltjes worden vastgehouden. De manometer op de machine bewaakt de filter: een drukstijging komt overeen met een geringer filtervermogen van de filter. Nilfisk-Advance kan machines leveren die met vloeistoffen en corroderende stoffen kunnen werken, of in omgevingen met een hoog explosierisico. Machines met absolute filters zijn ook leverbaar. De hoge kwaliteit van de stofzuiger wordt gewaarborgd door de meest strenge tests. De materialen en componenten worden tijdens de diverse productiefasen onderworpen aan een aantal strenge inspecties, zodat de naleving van de hoge kwaliteitsnormen verzekerd is. VEILIGHEIDSMAATREGELEN Algemene maatregelen Maak u grondig vertrouwd met de inhoud van deze handleiding voor u de stofzuiger start, gebruikt, onderhoudt of ermee omgaat. Laat onbevoegde personen nooit met de stofzuiger werken. Draag nooit loshangende of niet dichtgeknoopte kledij, want ze kan door de stofzuiger worden opgezogen. Draag aangepaste kledij. Vraag aan uw werkgever informatie over de actuele veiligheidsvoorzieningen en de specifieke ongevalpreventie-inrichtingen om de persoonlijke veiligheid te verzekeren. De omgeving waar onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd (gewoon of buitengewoon onderhoud) moet altijd schoon en droog zijn. Geschikt gereedschap moet altijd beschikbaar zijn. Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd als de machine stilstaat en losgekoppeld is van het elektriciteitsnet. Voer nooit herstellingen uit als u niet de nodige toelating heeft gekregen. Belangrijke waarschuwingen Om brand, elektrische schokken of ander letsel te helpen voorkomen. Laat de machine niet achter terwijl de stekker in het stopcontact zit. Trek de stekker uit het stopcontact als de machine niet wordt gebruikt of als u onderhoudswerken moet uitvoeren. Laat de machine niet als speelgoed dienen. Wees extra voorzichtig als de machine door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Gebruik de machine alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. Maak alleen gebruik van de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken. Gebruik de machine niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn. Als de machine niet naar behoren werkt, als ze gevallen of beschadigd is, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, laat de machine dan door een reparateur nakijken. De machine niet aan het snoer voorttrekken of dragen; het snoer niet als handgreep gebruiken; geen deuren sluiten met het snoer ertussen en het snoer niet om scherpe randen of hoeken heen trekken. Rijd niet met de machine over het snoer heen. Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken. Niet uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek de stekker uit het stopcontact, maar trek niet aan het snoer zelf. Raak de stekker of de machine niet aan als uw handen nat zijn. LET OP! Lees de handleiding grondig voor u de machine gebruikt en onderhoudt. LET OP! Het toestel niet gebruiken zonder de gebruikshandleiding gelezen te hebben. WAARSCHUWING! Elektrocutie is mogelijk als de machine buitenshuis of op natte oppervlakken wordt gebruikt.
Pagina: 3
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 3 Zorg ervoor dat er zich geen voorwerpen in de openingen bevinden. Gebruik de machine niet als er een opening verstopt is; houd de openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles waardoor de luchtstroom kan worden verminderd. Houd hoofdhaar, loshangende kleding, vingers en alle andere lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en bewegende delen. De machine mag onder geen beding worden gebruikt voor het opzuigen van heet materiaal. De machine mag met name niet worden gebruikt voor het reinigen van open of gesloten haarden, ovens e.d. waarin zich warme of gloeiende as bevindt. De machine mag niet worden gebruikt zonder dat de stofzak en/of filters juist geplaatst zijn. Zet alle functies uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen. De machine mag niet worden gebruikt om brandbare of explosieve materialen op te nemen en de machine mag niet worden gebruikt in een explosieve atmosfeer. De machine mag alleen worden aangesloten op een juist geaard stopcontact. Zie Aardingsinstructies. Aardingsinstructies Deze machine moet worden geaard. In geval van een storing of defect vormt de aarding een pad van de minste weerstand voor de elektrische stroom, waardoor het risico op elektrocutie wordt beperkt. Deze machine is uitgerust met een snoer met aardingsgeleider en aardingsstekker. De stekker moet in een overeenkomstig stopcontact worden gestoken, dat degelijk geïnstalleerd en geaard is overeenkomstig alle lokale voorschriften. MACHINEGEGEVENS Identificatiegegevens Vermeld altijd alle identificatiegegevens op de machine als u contact opneemt met de klantendienst van Nilfisk-Advance. Een precieze identificatie van het model en het serienummer voorkomt dat u foutieve informatie doorgeeft. Het identificatieplaatje met de machinegegevens is vermeld in afb. 1. A Type B Elektrisch vermogen C Serienummer - jjwwXXXX (jj=jaar ww = week XXXX = nummer D Werkfrequentie E Stofklassecategorie F Referentienummer G Spanning H Max. stroom I Tot. gewicht. Belangrijkste onderdelen Met deze lijst van de belangrijkste onderdelen begrijpt de gebruiker beter de termen die in deze handleiding worden gebruikt. 1. Handgreep filterschudder 2. Deksel filtereenheid 3. Primaire filter uit synthetisch materiaal 4. Geluiddemper 5. Manometer om filterverstopping te bewaken 6. Afvalbak 7. Basisframe 8. Zwenkwielen met rem 9. Elektrische zuigmotor 10. Elektrisch paneel 11. Hoofdschakelaar 12. Indicator ingeschakeld 13. AAN/UIT-knop 14. Fase-indicator 15. Ruimte voor toebehoren 16. Verbindingsbuis. Beperkingsklep Alle modellen zijn uitgerust met een speciaal gekalibreerde ontlastklep “1” wegens risico’s van langdurig gebruik, met de filter volledig geblokkeerd of de buis geblokkeerd (werken met gesloten inlaat). De klep gaat open om lucht door de blazer te laten gaan, zodat de rotor niet kan oververhitten en de elektromotor niet te veel vermogen opneemt. WAARSCHUWING! Verkeerde aansluiting van de aardingsgeleider kan een gevaar voor elektrocutie inhouden. Als u niet zeker bent of het stopcontact goed geaard is, dient u het te laten nakijken door een bevoegd elektricien of onderhoudstechnicus. Wijzig de stekker niet die bij de machine is geleverd – als de stekker niet in het stopcontact past, dient u een geschikt stopcontact te laten installeren door een bevoegde elektricien. LET OP! De gebruiker mag nooit aan de machine knoeien. Alle pogingen door de gebruiker of door onbevoegde personen om de stofzuiger uit elkaar te nemen, te wijzigen of, meer algemeen, aan een onderdeel van de machine te knoeien, hebben tot gevolg dat de garantie nietig wordt. Neem contact op met uw onderhoudsdienst als er zich problemen voordoen.
Pagina: 4
GEBRUIKSAANWIJZING 4 32401105(1)2004-04 A VEILIGHEID Knoei nooit aan de veiligheidsinrichtingen. Controleer bij het begin van elke ploegwissel of voor u de machine gebruikt of de bescherm- en veiligheidsinrichtingen gemonteerd zijn en goed werken. Als dit niet het geval is, dient u de stofzuiger uit te schakelen en het probleem te melden. Bij de fabricage van de stofzuiger werd speciaal aandacht geschonken aan de veiligheid van de gebruiker. Volg de onderhouds- en technische hulpprocedures en informatie in deze handleiding op. Gebruik nooit perslucht om de machine of haar componenten te reinigen. Maak de afvalbak nooit open terwijl de stofzuiger in werking is. Voor u de elektrische aansluiting tot stand brengt, dient u na te gaan of de spanning en de frequentie van het stroomnet overeenkomen met de gegevens op het kenplaatje van de machine. Sluit de machine aan op het elektrisch stroomnet met een degelijk geaarde kring. Enkel bevoegd personeel mag aan het elektrisch gedeelte van de machine werken. In dit geval moet de machine altijd worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Verplaats de stofzuiger nooit door aan het netsnoer te trekken. Hierdoor zou de stofzuiger beschadigd raken en loopt de gebruiker gevaar voor elektrocutie. Waarschuwingsplaatjes A Aandachtsplaat Vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat de filter enkel mag worden geschud terwijl de machine uitgeschakeld is. Als hiermee geen rekening wordt gehouden, heeft het schudden geen effect, maar kan de filter zelf beschadigd raken. B Plaat van TÜV voor naleving van standaards TÜV is een Duitse instantie die de veiligheid en de kwaliteit van machineconstructies bewaakt. C Paneelvoedingsplaat Geeft aan dat het paneel wordt gevoed door de spanning vermeld op de plaat. Daarom mag enkel expliciet gemachtigd personeel toegang krijgen tot het paneel. Er mag enkel toegang worden genomen tot de elektrische componenten nadat de stroomtoevoer werd verbroken door de hoofdschakelaar “11” (afb. 2) in de stand “0” (UIT) te zetten en nadat de stekker uit het stopcontact werd getrokken. LET OP! Ga na of alle afdekkingen goed geplaatst zijn en goed werken voor u de machine start en gebruikt. LET OP! Volg de waarschuwingen op de plaatjes op. Als u dit niet doet, bestaat er gevaar voor verwondingen en zelfs de dood. Ga na of de plaatjes altijd bevestigd en leesbaar zijn. Vervang ze als dit niet het geval is. In een noodsituatie schakelt u de hoofdschakelaar uit en trekt u de stekker uit het stopcontact. LET OP! gebruik de filterschudder alleen als de machine uitgeschakeld is.
Pagina: 5
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 5 TESTEN, LEVERING, INSTALLATIE Testen De machine is in onze fabriek getest om na te gaan of ze correct werkt. Tijdens die procedure worden tests uitgevoerd met betrekking tot de zuigwaarden. Dit waarborgt dat de stofzuiger geoptimaliseerd is voor het werk waarvoor hij is bestemd. Levering en hantering De machine is bij levering bevestigd op een pallet en afgedekt met een kartonnen doos. Bij ontvangst controleert u de machine op verborgen schade. Als u schade vaststelt, dient u onmiddellijk een klacht in te dienen bij de transporteur. Gebruik een vorkheftruck om de stofzuiger te lossen. Het toestel kan bij temperaturen tussen 0° en 30°C en een relatieve vochtigheid van 65% bewaard worden. U moet er zeker van zijn dat het draagvermogen van de bodem volstaat voor het gewicht van de machine. De machine moet vóór de bewaring steeds volgens de richtlijnen schoongemaakt worden. Het toestel is inzetbaar bij -5° tot + 30°C en een relatieve vochtigheid van 65%. De transportverpakking van het toestel voldoet aan de geldende regels voor de verwijdering. De niet meer bruikbare toestellen moeten in overeenstemming met de geldende voorschriften verwijderd worden. Voor de schoonmaak van het toestel uitsluitend niet-brandbare en niet-giftige oplosmiddelen gebruiken die vrij in de handel te koop zijn. Wanneer u onvermijdelijk perslucht moet gebruiken, moet u een veiligheidsbril met zijdelingse bescherming dragen en moet u de druk tot maximaal 2 bar beperken. Garantiecertificaat Het garantiecertificaat zit bij de stofzuiger. Stofzuiger installeren De vloer waarop de stofzuiger moet werken, moet effen, vlak en stevig zijn. Als de stofzuiger op een vaste plaats moet werken, dient men rondom voldoende ruimte te voorzien voor de nodige bewegingsvrijheid en voor de werkzaamheden van het onderhoudspersoneel. Aansluiting op het elektriciteitsnet Ga na of de elektrische voeding overeenkomt met de waarden op het kenplaatje. Als het netsnoer “2” moet worden vervangen, opent u de deur van de elektrische kast “5”. Let op dat u de aardingskabel “4”, die verbonden is met deur “5”, niet beschadigt. Maak de drie netgeleiders plus de geelgroene aardgeleider los van aansluitpunten “3”. Demonteer de kabel en vervang hem door een kabel met dezelfde karakteristieken, die u aansluit op dezelfde contacten “3”. LET OP! Hef de machine op met een vorkheftruck van voldoende draagvermogen. Gezien de specifieke hoogte van de stofzuiger dient u ervoor te zorgen dat de last stevig op de vorken is geplaatst. Tijdens het transport van de stofzuiger dient u de last zo laag mogelijk te houden om de zichtbaarheid en de stabiliteit te bevorderen en om veilig te kunnen werken. De vorken moeten worden verbreed en in het midden van de machine worden geplaatst. LET OP! De gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de installatie voldoet aan de lokale voorschriften. Een bevoegd technicus, die de in deze handleiding vermelde instructies heeft gelezen en begrepen, moet de apparatuur installeren LET OP! Ga na of de spanning en de frequentie van het stroomnet overeenkomen met de waarden vermeld op het kenplaatje. Gespecialiseerd personeel moet alle installatie- en onderhoudswerken aan elektrische onderdelen uitvoeren. Verbind het apparaat met een degelijke aarding. LET OP! Trek de stekker altijd uit het stopcontact voor u aan de binnenzijde van het elektrisch paneel werkt (zie afb. 3).
Pagina: 6
GEBRUIKSAANWIJZING 6 32401105(1)2004-04 A Nagaan of de elektrische aansluitingen correct zijn Ga na of de 3 fasen beschikbaar zijn. Als de indicator “6” (geel) brandt, zijn de fasen omgekeerd. Ze moeten worden omgewisseld zoals hierna beschreven. Ga als volgt te werk om de draairichting te controleren: 1. Als de gele lamp “6” aan is als u op de AAN-knop “4” drukt, kan de machine niet starten. 2. Trek de stekker uit het stopcontact en wissel twee van de drie stroomvoerende draden in de stekker of in de elektriciteitskast op de hoofdschakelaar om. (afb. 3). 3. Sluit de stekker of de elektriciteitskast, steek de stekker in het stopcontact en start de machine met de AAN-knop “4” (afb. 4). BEDIENINGSELEMENTEN 1. Vacuümmeter voor filterverstopping. Geeft de mate van filterverstopping aan in verhouding tot het vacuüm, uitgedrukt in millimeter waterkolom. Controleer deze waarde als er geen hulpstukken op de machine bevestigd zijn. Als de indicator in de rode zone staat, moet de filter grondig worden gereinigd; als dit niet volstaat, moet de filter worden vervangen. 2. Hoofdschakelaar Rood op een gele achtergrond 0 = Stofzuiger losgekoppeld van het elektriciteitsnet 1 = Stofzuiger krijgt elektrische voeding 3. Indicator Ingeschakeld. (witte lamp) 4. AAN-knop (groen) 5. UIT-knop (rood) 6. FASE-INDICATOR (gele lamp). STARTEN EN STOPPEN Starten Ga na of de machine degelijk aangesloten is op het stopcontact. Controleer met name of de spanning en de frequentie overeenkomen met de waarden aangegeven op het kenplaatje. (zie afb. 1) Plaats de hulpstukken “1” op de zuigingang. Plaats de stofzuiger op de werkplek en blokkeer de voorwielen door de hefbomen omlaag te duwen. Zet de hoofdschakelaar “3” van stand 0 (uit) naar stand 1 (aan). De stofzuiger is nu klaar voor gebruik. Druk op de AAN-knop “4” (groen) om de machine te starten Stoppen Druk op de UIT-knop “5” (rood) om de stofzuiger te stoppen. Zet de hoofdschakelaar “3” van stand “1” (AAN) naar stand 0 (UIT). Hierdoor krijgt de stofzuiger geen elektrische voeding meer. LET OP! Onbevoegd personeel mag de stofzuiger niet gebruiken. De gebruiker moet nagaan of alle afschermingen gemonteerd zijn en of de veiligheidsinrichtingen geïnstalleerd zijn en goed werken. OPMERKING Als de stofzuiger niet wordt gebruikt, laat u hoofdschakelaar “3” in de stand 0 (UIT) en de netisolator ontkoppeld.
Pagina: 7
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 7 STOFZUIGER GEBRUIKEN Correct gebruik van de stofzuiger Voor u de machine gebruikt, bevestigt u de zuigbuis op de ingang zoals. Hou lange zuigbuizen zo recht mogelijk. Laat ze niet doorbuigen of draaien, want dit veroorzaakt nodeloze slijtage en verstopping. Als de stofzuiger wordt ingeschakeld, wordt aanzuigvermogen gecreëerd op de ingang van de buis, waardoor het afvalmateriaal wordt opgezogen. Het afvalmateriaal gaat via de buis en het toebehoren door ingang “4”, tot het in bak “6” komt. Een deflector “5” in de filterkamer onderwerpt het vuil aan een centrifugale werking, waardoor de zwaardere deeltjes op de bodem van de bak “6” vallen. De primaire filter houdt de lichtere deeltjes in de luchtstroom “3” terwijl de lucht erdoor gaat. Tenslotte gaat de gefilterde lucht naar rotor “1” van de aanzuigeenheid, waarna de lucht wordt afgevoerd via het uitblaaspaneel “2”. Primaire filter reinigen De vacuümmeter “1” aan de voorzijde van de stofzuiger (zie afb. 4) geeft het vacuüm aan dat in de stofzuiger wordt gecreëerd. Dit vacuüm wordt uitgedrukt in millimeter waterkolom. Als de wijzer rechts staat (groene zone), werkt de filter goed. Als de wijzer links staat (rode zone), is de filter verstopt en is het filtervermogen beperkt. In dit geval moet de primaire filter worden gereinigd. Schakel de stofzuiger uit met de UIT-knop “5” (rood) (afb. 4). Bedien de filterschudder verschillende keren met behulp van de handgreep “2” (afb. 7), om het stof los te maken van de filter. Wacht enkele minuten tot het stof zich heeft afgezet op de bodem van de bak en maak de bak dan leeg zoals. In dit geval dient u deze onderdelen te reinigen. Afvalbak leegmaken Controleer de hoeveelheid afval in de bak overeenkomstig het uit te voeren werk en zorg ervoor dat de afvalbak niet te ver vol raakt. Voor u de bak “1” leegmaakt, dient u eerst het vacuüm uit te schakelen met de UIT-knop (rood), waarna u de hoofschakelaar in de stand 0 (UIT) zet. Het is ook aan te bevelen de primaire filter te reinigen met behulp van de handgreep van de filterschudder, zoals. Wacht enkele minuten tot het stof is losgekomen van de filter en zich heeft afgezet in de bak “1”. Breng de hefboom “4” onder de ingang omhoog. De bak “1” gaat omlaag tot hij met zijn wielen op de grond rust. Neem handgreep “2” vast en haal de bak uit, waarna u hem kan leegmaken. Om de bak “1” gemakkelijker leeg te maken, levert Nilfisk-Advance een hefbeugel om de bak op te heffen met een vorkheftruck of een kraan. Steek de beugel in de twee bevestigingen op de bak. Om de bak terug te plaatsen, brengt u hem onder de filtereenheid “5”. Duw nu hefboom “4” omlaag, zodat de bak “1” omhoog gaat tot hij goed aansluit tegen de filterkamer “5”. Om het leegmaken van de bak en het reinigingswerk te vergemakkelijken, is het aan te bevelen plastic zakken “1” te gebruiken, zoals aangegeven in afbeelding 9. LET OP! Wanneer het toestel voor vloeistoffen of natte materialen gebruikt wordt en de vloeistof uitloopt, moet u het toestel onmiddellijk uitschakelen, schoonmaken, drogen en alle filters vervangen. OPMERKING Als vacuümmeter “1” (afb. 7) nog steeds in het rood staat, zit de verstopping waarschijnlijk in de buis of een van de hulpstukken, en niet in de filter. LET OP! U mag het reservoir niet leegmaken wanneer dit stof bevat dat de gezondheid kan schaden (stofklasse M en H). Voor gevaarlijk stof moet u een plasticzak, de beschermzak of het ABS-reservoir met deksel gebruiken. De informatie over de desbetreffende artikelnummers vindt u in hoofdstuk 9. LET OP! Ga na of de afvalbak “1” perfect afdicht als hij weer op zijn plaats staat. LET OP! Deze zakken mogen niet worden gebruikt als er vloeistoffen of scherpe voorwerpen in het afval zitten.
Pagina: 8
GEBRUIKSAANWIJZING 8 32401105(1)2004-04 A OPTIONELE UITRUSTING De hierna vermelde opties zijn beschikbaar voor de stofzuiger. 32400150 Stofzak-systeemkit. 32400151 Veiligheidszak-systeemkit. 32400152 Plasticzak-systeemkit. 32400153 Roestvaststalen bak. 32400154 Vloeistofkit met roestvaststalen bak. 32400155 Jetreinigingskit. 32400156 Filterkit “M”-klasse. 32400157 Filterkit “H”-klasse. 32400158 Asbestkit. 32400159 ABS-bakkit. De informatie over de wisselstukken vindt u in de catalogus voor de wisselstukken. MACHINE UITGERUST MET ELEKTRISCHE FILTERSCHUDDER Eén variant van elk type IV-machines is uitgerust met een elektrische filterschudder. Deze bestaat uit een elektrische reductie-eenheid en een hefboomsysteem, waarmee de filter in een horizontaal heen-en-weer gaande beweging wordt gedraaid. De roterende beweging gaat ongeveer 10 graden naar rechts en 10 graden naar links met een frequentie van ongeveer 180 cycli per minuut. Het stof komt los van de filter dankzij het hoge aantal cycli. De filter wordt vastgehouden door een mechanische kooi die bestand is tegen de druk die door de filter zelf wordt uitgeoefend. Deze kooi draagt de filter terwijl de filterschudder in werking is en houdt hem strak tijdens de aanzuigfase. De filterreiniging kan op vaste intervallen worden geprogrammeerd, ongeacht de verstoppingsgraad. De filterreiniging kan ook worden bepaald door middel van een differentiële vacuümmeter, die de filterreiniging enkel activeert bij een bepaalde verstoppingsgraad. Laat inspectiewerken en de filtervervanging enkel uitvoeren door bevoegd personeel. Als aan de elektrische filterschudder werd gewerkt (bijv. filter of dergelijke werd vervangen), dient u volgende instructies op te volgen. Als het werk aan de stofzuiger ten einde is en voor afdekking “4” wordt gesloten, gaat u na of de filterzakken “8” en de draagkooi “9” verticaal staan en niet hellen. Met de hefboom “7” vast op de bedieningsas “2” in de neutrale middenpositie halverwege de verplaatsing, verbindt u stang “5” met de tandwielkast “6”. Enkel op die manier gaat kooi “9” even ver naar rechts en naar links als de tandwielkast in werking is. Schud de filter “8” en de kooi “9” met de hand om kleine positioneerdefecten te verhelpen, en zet dan de klem in filter “8” vast om de positie te fixeren. De filter kan gescheurd raken en de motor van de tandwielkast kan verbrand raken als deze werkzaamheden niet worden uitgevoerd. Zet de klem “3” weer op haar plaats en bevestig de zuigbuis. Dezelfde voorzorgsmaatregelen voor de positionering van de hefboom moeten ook worden getroffen als enkel de afdekking wordt verplaatst en niet de filterring. EXPLOSIEVRIJ OF ATEX Wanneer u de stofzuiger op plaatsen met brandbaar en explosief materiaal gebruikt, kan Nilfisk-Advance het toestel als volgt uitrusten: – ATEX Zone 21 (voordien niet beschikbaar); – ATEX Zone 22, klasse “L”. Wanneer u een dergelijke uitrusting nodig heeft, moet u voor de desbetreffende informatie contact opnemen met Nilfisk-Advance. LET OP! Vóór de ingebruikname van het toestel moet u steeds nagaan, of de informatie op het typeplaatje overeenstemt met de benodigde veiligheidsbepalingen van de omgeving waarin de stofzuiger gebruikt wordt. U moet zeker zijn dat de stofzuiger in staat is om in een omgeving van de desbetreffende klasse te werken. Bij vragen en twijfel kan u steeds contact opnemen met de dichtstbijzijnde erkende Nilfisk-Advance-klantendienst, voordat u de stofzuiger in gebruik neemt.
Pagina: 9
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 9 STOFZUIGER GEBRUIKT VOOR ASBEST Voor stofzuigers die ingezet worden voor het opzuigen van asbeststof moet u steeds ofwel de ABS-reservoirinzet of de beschermzak gebruiken. Op de zijdelingse uitlaat moet een afzuigaansluiting aangebracht zijn, waarmee men de afzuiglucht uit de werkzone kan wegleiden. De afzuigslang kan rechtstreeks naar buiten of naar een in de werkzone geïnstalleerd ventilatiesysteem leiden. De aansluiting voor de uitlaat van de afzuiglucht moet gebeuren met gebruik van een 70 mm PUR H-slang met een lengte van < 5 m. Deze slang zit in de voor het toestel verkrijgbare asbestkit. Zoals voordien reeds gezegd, kan de slang ofwel rechtstreeks naar buiten of naar een in de werkzone geïnstalleerd ventilatiesysteem leiden. Bij het transport van het toestel moet u zeker zijn dat dit schoongemaakt werd in overeenstemming met de in TRGS 519 vermelde voorschriften. U kan het toestel ook in een gesloten houder transporteren waaruit geen besmet stof kan ontsnappen. Filtervervanging U moet zeker zijn dat de filter vóór de uitneming met een geschikte plasticzak omgeven wordt." U moet de afzuigbuis “1” van de onderste pen nemen. Wanneer de filterconstructie zeer zwaar zou zijn, moet u het bovendeksel verwijderen en moet u de constructie via de twee grepen uit het toestel lichten. U moet de klem losschroeven die de filter op de framemand bevestigt en deze van de filter nemen. De filter draaien en de plasticstrook “2” vrij maken. De filter in een plasticzak leggen, de plasticstrook afsnijden en de mand van de filter losmaken. De plasticzak sluiten waarin de filter zit. Wanneer in deze zak giftig of gevaarlijk stof zit, mag u deze niet wegwerpen. U moet de zak aan een instantie overhandigen die erkend is voor de verwijdering van dit soort afval. Bij het vervangen van de hoofdfilter, resp. de massieve filter bijzonder voorzichtig zijn en een masker van het P3-type gebruiken. U moet zich een filter aanschaffen met dezelfde eigenschappen als de oude en dan gaat u als volgt te werk (fig. 17). De filtersluiting en afdichtring van de oude filter op de nieuwe aanbrengen. De mand “4” plaatsen en de filter bevestigen d.m.v. de op de bodem van de filter aangebrachte plasticstrook “2”. De filterstang in het filterschudsysteem aanbrengen en de schroef goed vastzetten. Het bovendeksel op de filterinstallatie bevestigen. De filterinstallatie opnieuw in het toestel plaatsen. De afzuigbuis “1” opnieuw in de uitgangspositie aanbrengen. Ook de klem terugplaatsen die de filterinstallatie op het toestel bevestigt. ABSOLUTE FILTER Een HEPA-filter “1” moet worden geïnstalleerd als de stofzuiger moet worden gebruikt in “clean room” omgevingen, als een hoge zuiverheid vereist is of als materialen moeten worden behandeld die gevaarlijk zijn voor de gebruiker. Deze filter wordt geïnstalleerd in het filtercompartiment bovenaan de machine, tussen de primaire filter en de blazer. Daardoor kunnen de machines een rendement van 99,995% MPP realiseren met een deeltjesgrootte van 0,3 micron, doordat de deeltjes worden vastgehouden die aan de primaire filter ontsnappen. Deze waarde werd gemeten met behulp van de D.O.P-methode. OPMERKING Bij gebruik van het toestel voor het afzuigen van asbest moet u ofwel het ABS-reservoir of de beschermzak gebruiken. LET OP! Het vervangen van de filter is een zeer belangrijke procedure. U moet de filter vervangen door een andere filter met dezelfde eigenschappen en dezelfde filteroppervlakken en categorie. Bij niet-naleving van deze regels zou de goede werking van de stofzuiger in het gedrang kunnen komen.
Pagina: 10
GEBRUIKSAANWIJZING 10 32401105(1)2004-04 A GEBRUIKSCATEGORIEËN Gebruik overeenkomstig de normen. Ga na voor welke categorie de machine geschikt is (zie identificatieplaat). De machine mag niet worden gebruikt voor verschillende categorieën tegelijk, tenzij geschikt toebehoren wordt gebruikt, zoals de vloeistofkit als de machine moet worden gebruikt voor vloeistoffen. Stofklasse “L” (Licht gevaar – gedefinieerd door EN 60335-2-69). Deze industriële stofzuiger is goedgekeurd overeenkomstig EN 60335-2-69 voor gebruikscategorie “L” en is geschikt om droog, niet ontvlambaar en niet toxisch stof met MAK-waarde >1mg/m3 op te zuigen; de schone lucht wordt teruggevoerd naar de werkplek. Stofklasse “M” (Middelgroot gevaar – gedefinieerd door EN 60335-2-69). Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijk, droog, niet ontvlambaar stof waarvan de MAK-limietwaarde groter is dan 0,1 mg/m3 . Stofklasse “H” (Groot gevaar – gedefinieerd door EN 60335-2-69). Geschikt voor het verwijderen van gevaarlijk, droog, niet ontvlambaar stof met alle MAK-limietwaarden, en voor droog, niet ontvlambaar stof van carcinogene materialen. De gereinigde lucht wordt teruggevoerd naar de werkplek. Gebruikscategorie ATEX Industriële stofzuigers met het bijkomende ATEX-machinetype zijn getest en goedgekeurd voor het verwijderen van bezonken ontvlambare stoffen. Stoffen met een extreem lage minimale ontstekingsenergie (< 1mJ) zoals toners, zwavel, aluminiumpoeder of loodstearaat zijn uitgesloten. In dit geval zijn speciale veiligheidsmaatregelen vereist. Deze stofzuiger mag enkel worden gebruikt om oppervlakken te reinigen. Hij mag niet worden gebruikt om bewegende machines schoon te zuigen of om poeders op te zuigen die kunnen exploderen overeenkomstig explosiecategorie G, in klasse ST3, noch ontvlambare vloeistoffen en ontvlambare poeders gemengd met ontvlambare vloeistoffen. AFVALBAK LEEGMAKEN (VERSIE H-) Voor de afvalbak wordt leeggemaakt, schakelt u de motor uit. Schud de filter enkele keren en wacht tot het stof bezonken is. Maak de afvalbak los met de hefboom. Schakel de motor weer in en ga als volgt te werk: – haal de afvalbak onder de machine uit; – sluit het deksel van de afvalbak “1”; – verwijder de afgesloten afvalbak “2”; – steek een nieuwe lege afvalbak in de stofhouder en plaats hem terug in de stofzuiger. Controleer grondig of de afvalbak (na de montage) perfect aansluit op de filterkamer. Het wegdoen van de afvalbak met toxische stoffen moet gebeuren overeenkomstig de bestaande regels. Een stofveilig zaksysteem gebruiken, stofklasse H. De stofveilige zak monteren Plaats de speciale stofzak plat in de bak met de opening naar de ingang van de bak. Schuif nu de opening in de speciale stofzak zo ver mogelijk op de ingang van de bak – zonder te draaien. Vouw de plastic zak dan omlaag over de rand van de bak. Trek nu het gedeelte van de plastic zak dat de rand van de bak overlapt, strak tegen de flens (voor de boven- en ondergedeelten van de stofzuiger weer worden bevestigd). Als de stofzak vuil is Laat de slang aangesloten of sluit met de sluitkap. Nadat de machine werd geopend, maakt u de plastic zak die over de rand van de bak ligt, voorzichtig los, duw de opening samen en verzegel ze. Maak de achterzijde van de verbindingsflens los door kort maar krachtig in een hoek omlaag te duwen, waarbij de voorzijde stevig tegen het aansluitstuk wordt gehouden. De flexibele plastic buisverbinding is nu zichtbaar en kan stevig worden afgebonden met de kabelbinder door deze samen te trekken. Als u er op deze manier voor heeft gezorgd dat er geen stof kan ontsnappen, kan u ook het voorste gedeelte van de flens losmaken van het aansluitstuk. Stofzaksysteem gebruiken (plastic zakinzet) (Afb. 9). Als u het systeem heeft geopend, verwijdert u de rand van de plastic zak voorzichtig van de rand van de bak in kwestie. Sluit de opening van de zak en haal hem uit de bak. Plaats een nieuwe zak in de bak. Zorg ervoor dat hij onderaan en aan de wanden past. Trek de rand van de zak over de rand van de bak en leg hem netjes neer. Stofklasse “L” Machines van deze categorie kunnen zonder stofzak worden gebruikt. In dit geval dient men er wel voor te zorgen dat het stof in een speciale ruimte wordt verwijderd en moet een ademhalingsmasker worden gebruikt.
Pagina: 11
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 11 TECHNISCHE GEGEVENS ONDERHOUD Voorwoord De zuigeenheid vergt geen speciaal onderhoud of smering. Merk echter op dat een correct gebruik en onderhoud essentieel zijn om de veiligheid en het rendement van de stofzuiger te waarborgen. Voor een regelmatige en constante werking en om te voorkomen dat de garantie vervalt, mag u enkel originele Nilfisk-Advance A/S-wisselstukken gebruiken als herstellingswerken vereist zijn. Controles en inspecties bij het starten De gebruiker moet volgende inspecties uitvoeren om na te gaan of de stofzuiger tijdens het transport niet beschadigd is geraakt. Voor het starten Ga na of de netspanning overeenkomt met de instellingen van de machine. Ga na of alle waarschuwingsplaatjes bevestigd zijn en goed leesbaar zijn. Ga na of alle beveiligingen geïnstalleerd zijn en goed werken. Model IV 022 IV 022 EL S.IV 040 IV 040 EL S A [mm] 1.210 1.210 1.210 1.210 B [mm] 630 630 630 630 C [mm] 1.500 1.500 1.500 1.500 Gewicht [kg] 180 187 197 205 Gegevens IV 022 IV 040 Spanning [V] 3X200 - 415 3X200 - 3X600 Frequentie [Hz] 50/60 50/60 Beveiligingsklasse IP 55 55 Isolatieklasse F F Stofklasse L, M, H L, M, H Nominaal vermogen [W] 2.200 4.000 Opzuigkracht [W] 267 588 Luchtstroom [L/sec] 84 100 Vacuüm [kPa] 15,7 20,8 Geluidsdrukniveau op 1,5 m (dBA) ISO3744 67,9 73,2 Containercapaciteit 100 100 Oppervlakte hoofdfilter 17.600 17.600 Kabellengte 9,5 9,5 Inlaat [mm] 50/70 50/70 Lengte x breedte x hoogte [mm] 1.210x630x1.500 1.210x630x1.500 Gewicht [kg] 180 197 LET OP! Alle onderhouds- en reinigingswerken moeten worden uitgevoerd terwijl de stofzuiger uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact getrokken is.
Pagina: 12
GEBRUIKSAANWIJZING 12 32401105(1)2004-04 A Met actief vacuüm Ga na of alle luchtdichtingen perfect dicht zijn; ga na of alle vaste beveiligingen goed werken. Voer zuigtests uit met dezelfde materialen die tijdens het werk zullen worden behandeld. Op die manier kan u nagaan of alle onderdelen van de stofzuiger goed werken. Routineonderhoud Voer volgende handelingen absoluut uit om ervoor te zorgen dat de stofzuiger altijd goed blijft werken. Voor elke ploegwissel Ga na of alle waarschuwingsplaatjes bevestigd zijn en goed leesbaar zijn. Vervang ze als ze beschadigd of onvolledig zijn. Ga na of de afvalbak leeg is. Indien nodig maakt u de afvalbak leeg. Schakel het vacuüm in en controleer het filterrendement op meter “1”. Als de wijzer in de rode zone staat, reinigt u de filter of controleert u de buizen zoals. Om de 200 bedrijfsuren (maandelijks) Controleer de luchtdichtheid van het vacuüm. Er mogen geen lekken zijn. Controleer de toestand van de zuigslang en de hulpstukken. Ze mogen niet gescheurd, ingesneden of gebroken zijn, want hierdoor zou het zuigrendement dalen. Ga na of het snoer niet beschadigd, gescheurd of geplet is. Als dit het geval is, dient u het snoer onmiddellijk te vervangen. Controleer de toestand van de primaire filter. Deze mag geen beschadigingen vertonen, dus geen scheuren, gaten of andere schade. Vervang de filter als dit het geval is. Om de 2000 bedrijfsuren (jaarlijks) Controleer de toestand van de zuigeenheid. Laat de stofzuiger volledig nakijken door de fabrikant of door een erkende naverkoopdienst. Hoe worden de vereiste inspecties uitgevoerd Hierna wordt beschreven hoe de gebruiker de vereiste inspecties kan uitvoeren. Primaire filter vervangen De primaire filter vervangen. Werk indien mogelijk in open lucht. De oude filter moet worden weggedaan in een speciale plastic zak. Maak de klem los waarmee het filtersysteem op de machine is bevestigd. Demonteer zuigbuis “1” van de onderste koppeling. Als het filtersysteem zeer zwaar is, demonteert u de bovenafdekking van de filter en tilt u het filtersysteem van de machine op met behulp van de 2 handgrepen. Schroef de klem los waarmee de filter op de lagerkooi bevestigd is, en demonteer deze van de filter. Keer de filter om, zodat de plastic strip “2” blootstaat. Steek de filter in een plastic zak “3”, snij de plastic strips door en maak de kooi los van de filter. Sluit de plastic zak waarin de filter zit. Als de filter vervuild is met toxisch of gevaarlijk stof, mag u hem niet weggooien. Overhandig hem aan de diensten die bevoegd zijn om dergelijk afval te behandelen. Voer de vervanging van de primaire filter en van de absolute filter met veel zorg uit, en gebruik vooral een masker type P3. Zorg voor een filter met identieke karakteristieken als de voorgaande filter en ga als volgt te werk (afb. 17): – plaats de filtergreep en de bevestigingsring van de oude filter op de nieuwe filter; – steek de kooi “4” in en bevestig deze op de filter met behulp van de plastic strips “2” aan de onderkant van de filter zelf; – monteer de filterstang in het filterschudsysteem en draai de bout vast; – zet de bovenafdekking van het filtersysteem vast; – plaats het filtersysteem weer in de machine; – zet de zuigbuis “1” weer op haar plaats; – zet de klem vast waarmee het filtersysteem op de machine is bevestigd. LET OP! Als de stofzuiger werd gebruikt met materialen die een gevaar inhouden voor de gezondheid van de gebruiker, moet het onderhoudspersoneel geschikte persoonlijke beschermuitrusting dragen. LET OP! De vervanging van de filter is een belangrijke activiteit. De filter moet worden vervangen door een filter van identieke karakteristieken, blootstaand filteroppervlak en categorie. Als men deze regels niet naleeft, kan de correcte werking van de stofzuiger in het gedrang komen.
Pagina: 13
GEBRUIKSAANWIJZING 32401105(1)2004-04 A 13 Absolute filter vervangen Als de absolute filter geïnstalleerd is, wordt hij als volgt vervangen: – maak de klem los waarmee het filtersysteem op de machine is bevestigd; – demonteer de zuigbuis van de onderste koppeling; – maak de klem los waarmee het bovendeksel van de absolute-filterkamer bevestigd is. Nu kan u de absolute filter “1” demonteren en vervangen door een nieuwe; – zet de bovenafdekking terug en zet de klem vast; – zet de zuigbuis vast; – zet het filtersysteem terug en zet de klem vast. De gedemonteerde en vervangen absolute filter moet worden afgedekt met een nylon zak en op de juiste manier worden weggedaan. Voer de vervanging van de primaire filter en van de absolute filter met veel zorg uit, en gebruik vooral een masker type P3. Toestand van de slangen controleren Om zeker te zijn dat de stofzuiger optimaal werkt, moet het volledige luchtzuigcircuit perfect dicht zijn. De toestand van slang “1”, waarmee de hoofdfilter met de absolute-filterkamer verbonden is, moet worden gecontroleerd. Ga na of deze slang correct bevestigd is. Controleer slang “2” waarmee de absolute-filterkamer op de zuigmotor bevestigd is, en slang “3” waarmee de zuigmotor op de uitlaat bevestigd is. Toestand van de zuigventilator controleren Stofafzettingen kunnen de ventilator in onevenwicht brengen, wat leidt tot abnormale trillingen en snelle slijtage van de lagers. Vraag in dergelijke gevallen technische hulp bij Nilfisk-Advance of een van de erkende naverkoopdiensten van de fabrikant. Vergeet niet de zuigeenheid uit de behuizing te halen; dit moet gebeuren met behulp van hijsmiddelen en een veilige verankering. De eenheid kan tot 50 kg wegen. Ga regelmatig na of er geen stof afgezet is op de turbinebehuizing “2” als in zeer stofrijke omgevingen wordt gewerkt. Als er stof of olienevel in de omgeving voorkomt, dient u na te gaan of de koelgaten van kap “1” niet verstopt zijn. Dit zou de goede koeling van de motor hinderen, waardoor de thermische beveiliging in werking treedt of, wat nog erger is, waardoor de motor defect zou raken. Aanbevolen wisselstukken Hierna een lijst met wisselstukken die altijd beschikbaar moeten zijn om het onderhoudswerk snel te kunnen uitvoeren. OPMERKING De absolute filter behoort tot het toxisch afval en moet als dusdanig worden behandeld. Overhandig hem aan de diensten die bevoegd zijn om dergelijk afval te behandelen. Algemene aanbeveling. Schenk speciale aandacht aan de aardingsverbindingen als u de machine uit elkaar neemt en in elkaar zet, als u filters vervangt enz. Nummer wisselstuk H. Beschrijving 32400345 1 D. 360 Klemband 32400337 1 D. 360 Afdichting filterreservoir 32400338 1 D. 460 Afdichting stofreservoir 32400323 1 Demper voor schudinstallatie 32400336 1 D. 460 Afdichting filterreservoir 32400326 1 Standaard polyesterfilter (naargelang van de variante) 32400327 1 PTFE-filter (naargelang van de variante) 32400328 1 Antistatische standaardfilter (naargelang van de variante) 32400329 1 Antistatische PTFE-filter (naargelang van de variante) 32400330 1 NOMEX-filter (naargelang van de variante) 32400344 1 D. 460 Klemband
Pagina: 14
GEBRUIKSAANWIJZING 14 32401105(1)2004-04 A PROBLEMEN VERHELPEN Probleem Oorzaken Oplossingen De stofzuiger stopt plots Verstopte primaire filter Schud de filter. Vervang als dit niet volstaat Motorbeveiliging geactiveerd Verstopte zuigbuis Controleer de zuigbuis en reinig ze. Controleer de instelling. Controleer de vermogensopname van de motor. Neem indien nodig contact op met een erkende naverkoopdienst Stof lekt uit de stofzuiger De filter is gescheurd Vervang door een filter van dezelfde categorie Verkeerde filter Vervang door een andere filter van een geschikte categorie en controleer De stofzuiger blaast in plaats van te zuigen Verkeerde aansluiting op het elektriciteitsnet Demonteer de stekker en verwissel de twee stroomvoerende draden. Statische elektriciteit op de stofzuiger Geen of slechte aarding Controleer alle aardingsverbindingen. Met name de fitting van de zuiginlaat. Tenslotte moet de buis strikt antistatisch zijn
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
IV 040
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans