Handy 2-in-1 handleiding
Nilfisk Handy 2-in-1handleiding

Handleiding voor de Nilfisk Handy 2-in-1 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 198 pagina's.

PDF 198 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Handy 2-in-1. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Handy 2-in-1 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Handy 2-in-1. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Handy 2-in-1 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Handy 2-in-1

Pagina: 1
63 Inhoudsopgave 1. Overzicht...................................................63 2. Veiligheidsaanwijzingen ............................64 3. Gebruiksaanwijzing...................................65 4. Batterij opladen .........................................67 5. Afvalverwijdering.......................................68 6. Service en onderhoud...............................69 7. Productverwijdering...................................71 8. Garantie en onderhoud .............................72 9. WEEE......................................................194 1 Aan/Uit schakelaar (handge- deelte) 2 Indicatielampje laadniveau 3 Ontgrendelknop stof- reservoir 4 Secundair filter 5 Hoofdfilter 6 Stofreservoir 7 Uittrekbare kierenzuiger 8 Motorunit 9 Aan/Uit schakelaar (steel) 10 Opvouwbaar handvat 11 Vergrendelknop handvat 12 Ontgrendelknop handgede- elte 13 Steel 14 Vergrendelknop vloerborstel 15 Indicator vloerborstel 16 Vloerborstel 17 Deksel ronddraaiende bor- stel 18 Ronddraaiende borstel 19 Oplaadhouder 20 Oplaadvoet 21 Montageschroeven 22 Montagepluggen 23 Adapter 1 Overzicht 1 2 3 4 5 6 7 9 11 12 14 13 19 20 23 21 22 18 17 16 15 10 8 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 63 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 63 18-01-2010 14:10:33 18-01-2010 14:10:33
Pagina: 2
64 2 Veiligheidsaanwijzingen • Dit product is ontworpen voor het stofzuigen van uitsluitend droog materiaal in kleine ruimtes. Gebruik het niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen. • Vonken in de motor kunnen ontvlambare gassen of stof doen ontbranden. Gebruik dit product niet in de nabij- heid van ontvlambare of brandbare vloeistoffen (bijv. benzine of andere brandstof- fen, gasaanstekervloeistof- fen, reinigingsmiddelen, verf op oliebasis), gassen (bijv. aardgas, waterstofgas) of ex- plosieve stoffen (bijv. kolen- stof, magnesiumstof, graan- stof, buskruit). Zuig niet iets op dat rookt of brandt (bijv. sigaretten, lucifers, gloeiende as). Zuig nooit giftige materi- alen op, omdat de dampen of het stof een gevaar voor de gezondheid kunnen zijn. • Dit product is geen speel- goed. Let goed op bij gebruik door of nabij kinderen of huisdieren. Het product nooit gebruiken om huisdieren te stofzuigen. • Gebruik nooit een bescha- digde stofzuiger, adapter of oplaadvoet. • Beschadig of verbrand de batterijen niet; deze kunnen ontploffen bij hoge tempera- turen. • De adapter niet in het stopcontact zetten of uit het stopcontact halen met natte handen. Droog het product volledig af voordat het op de ladervoet wordt geplaatst. • Het product niet in water of andere vloeistoffen leggen of laten vallen. Als het product in water of een andere vloei- stof valt, raak dan het water niet aan en grijp niet naar het product onder water. • Het product niet op- laden als de stroomkabel doorgesneden of beschadigd is of als de leidingen bloot liggen. • Houd het adaptersnoer uit de buurt van warme opper- vlakken. • Haal de adapter uit het stop- contact door aan de adapter zelf te trekken en niet aan het snoer. • Rek het adaptersnoer niet uit als het is aangesloten op het product omdat dit ertoe kan leiden dat het snoer scheurt of breekt. • Bij gebruik van een verleng- snoer bij dit product moet het toelaatbare vermogen van het verlengsnoer minstens even groot zijn als dat van het product. • Het product niet gebruiken als de stekker of het snoer van de adapter beschadigd is, niet goed werkt, is geval- len of beschadigd, buiten heeft gelegen of in het water is gevallen. Alle reparaties dienen uitgevoerd te worden door een erkend servicecen- trum. • Het product niet buitenshuis gebruiken. Bewaar het product voor een optimale werking op een plek waar het niet warmer wordt dan 40°C. • Het product niet gebruiken tijdens het opladen. • Plaats de ladervoet op een plaats die beschermd is te- gen hitte, vlammen of vloei- stoffen. • Stop nooit voorwerpen in een van de openingen van het product. Het product niet gebruiken als een van de openingen verstopt zit. • Het product niet gebruiken om metalen voorwerpen zoals munten, schroeven, spijkers, nagels enz. op te zuigen. • Houd de wieltjes en de bors- tel op het mondstuk schoon om krassen op de vloer te voorkomen. • Het product na ieder ge- bruik legen. Het product vrij houden van pluizen, haren of andere voorwerpen die de luchtstroom verminderen. • Haar, loszittende kleding en lichaamsdelen uit de buurt van openingen of bewegende delen houden; vooral uit de buurt van de zuigmond. • De zuigmond tijdens het ge- bruik nooit vlakbij uw gezicht plaatsen, vooral niet bij ogen en oren. • Het product niet gebruiken zonder dat het filter en de filterkap geplaatst zijn. • Wees voorzichtig bij gebruik van het product op trappen om valpartijen te voorkomen. • De polen van de batterijla- der op de stofzuiger en de ladervoet moeten schoon en vrij van losse deeltjes worden gehouden. • Gebruik uitsluitend het laad- station en de adapter die bij het product worden geleverd. Gebruik geen onderdelen die niet zijn geleverd of aanbevo- len door Nilfisk. • Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuig- lijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij dit plaatsvindt onder toezicht of op aanwij- zing van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat. Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 64 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 64 18-01-2010 14:10:39 18-01-2010 14:10:39
Pagina: 3
65 3 Gebruiksaanwijzing 3.1 Starten en stoppen 3.1.1 Starten Schakel het apparaat AAN door de Aan/Uit knop naar beneden te duwen. Laad de batterij volledig voor- dat u dit product voor de eerste keer gebruikt, en laad de batterij als het product voor langere pe- riode is opgeslagen (langer dan een maand). Zo gaat de batterij lang mee. • De batterij is na 16 uur vol- ledig geladen. Langer laden kan de levensduur van de batterij verlagen en is niet goed voor het milieu. • Laad de batterij opnieuw als de zuigkracht onvoldoende hoog is. Zo gaat de batterij lang mee. • Schakel het product UIT als de batterij leeg is. De batte- rij raakt beschadigd als het product opgeborgen wordt in de positie “AAN”. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen als u het product voor het eerst gebruikt of nadat u het prod- uct lange tijd niet heeft gebruikt. • Laad het batterijpakket niet langer dan 16 uur. • Laat het product niet ingeschakeld (op “AAN”), wanneer het batterijpakket leeg is. • Laad het batterijpakket op, wanneer het leeg is, en laat het niet gedurende een langere periode onopgeladen. 3.1.2 Stoppen Schakel het apparaat UIT door de Aan/Uit knop naar boven te duwen. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 65 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 65 18-01-2010 14:10:40 18-01-2010 14:10:40
Pagina: 4
66 3.2 Gereedmaken van uw stofzuiger Zorg dat de schakelaars in de UIT (“OFF”)-stand staan. 1. Vouw het opvouwbare hand- vat uit totdat u een klik hoort. 2. Klik de vloerborstel vast. 3. Zet het laadstation in elkaar. 4. Plaats de stofzuiger op de steel. 5. Plaats de Nilfisk Handy 2-in-1 op het laadstation om deze op te laden. (Zie het hoofd- stuk over batterij opladen). Laad de stofzuiger de eerste keer minimaal 16 uur op. 3.3 Het gebruik van uw stof- zuiger Bij korte pauzes tijdens het stofzuigen kan de stofzuiger rechtop worden weggezet door hem licht vooroverhellend op de vloerborstel te laten rusten. Waarschuwing! Zet de stofzui- ger altijd uit als u hem wegzet, omdat de borstel de vloer of het tapijt kan beschadigen. Click 1 Click 2 3 4 5 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 66 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 66 18-01-2010 14:10:40 18-01-2010 14:10:40
Pagina: 5
67 4 Batterij opladen Laad de batterij in de volgende situaties altijd op. • Als u het product voor het eerst gebruikt nadat u het heeft gekocht. • Als de zuigkracht onvoldoende hoog is • Als het product voor langere tijd is opgeslagen (langer dan een maand). 1. Sluit de adapter aan op de laadstandaard. 2. Plaats de stofzuiger op de steel. Schakel de steel altijd UIT met de Aan/Uit-knop als u het handgedeelte op hoofdgede- elte plaatst. Zorg dat de contacten van het losse gedeelte en het hoofd- gedeelte vrij zijn. 3. Plaats de Nilfisk Handy 2-in-1 in het laadstation. Als de Nilfisk Handy 2-in-1 niet goed in het laadstation wordt geplaatst, wordt deze niet opgeladen en kan hij val- len. Vermijd oneffenheden tijdens het laden, omdat anders de batterij niet wordt opgeladen als gevolg van een slecht contact. Kies een stabiele on- dergrond voor het laadstation. Struikel niet over de stroom- kabel tijdens het opladen van de batterij. 4. Doe de stekker in het stop- contact. Als de stekker van de batteri- jlader is aangesloten op het stopcontact, gaat het indica- tielampje branden. Let op: Het indicatielampje brandt altijd als de stroom is aangesloten. Het hoofdgedeelte kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal. 2 3 1 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 67 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 67 18-01-2010 14:10:51 18-01-2010 14:10:51
Pagina: 6
68 5 Afvalverwijdering • Verwijder het opgezogen afval zo vaak mogelijk. Het stof in het filter vermindert het zuigvermogen en is een belasting voor de motor. • Schakel altijd de stroom UIT tijdens het legen. 1. Haal het stofreservoir los. 2. Trek de filters eruit. 3. Leeg het stofreservoir. 4. Plaats de filters in de juiste volgorde en positie terug. 5. Plaats het stofreservoir terug op het motorgedeelte. Waarschuwing Zuig geen grote hoeveelheden stof in één keer op en ook geen grote voorwerpen. Hierdoor kan de zuigmond verstopt raken en de stofzuiger verliest zijn zuig- vermogen. Zuig geen lampolie, benzine of sigarettenpeuken op. Dit kan leiden tot brand. Verwijder het stof vaak, om beschadiging van het product te voorkomen. Press 1 2 3 4 Click 5 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 68 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 68 18-01-2010 14:10:57 18-01-2010 14:10:57
Pagina: 7
69 6 Service en onderhoud Schakel altijd de stroom UIT en haal de stekker van de batterijlader uit het stopcontact voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint. 6.1 Motorgedeelte, Steel, Laadstation Vuil verwijderen met een droge, zachte doek. Hardnekkig vuil verwijderen met een zachte doek gedompeld in een beetje in water opgelost neutraal schoonmaakmiddel en nadrogen met een droge doek. Gebruik geen oplosmiddelen zoals terpentine, benzeen en middelen uit een spuitbus. 6.2 Stofreservoir Verwijder eerst het stof uit het stofreservoir en was het daar- na in lauw water. Zorg dat het stofreservoir volledig droog is voordat u het terugplaatst. 6.3 Filter Het filter niet in de vaatwasser reinigen. Niet met hete lucht of een föhn drogen. Bij hardnekkig vuil of een ver- minderd zuigvermogen als volgt reinigen: 1. Eerst het stof verwijderen 2. Met water schoonmaken 3. Zorg dat de filters volledig droog zijn voordat de onder- delen worden teruggeplaatst. 6.4 Borstel Pleeg onderhoud als draden of haren vastzitten in de borstel. Normaal onderhoud Draai de borstel langzaam met de hand rond en verwijder alle voorwerpen die vastzitten in de borstel. Onderhoud als de borstel niet met de hand rondgedraaid kan worden 1. Draai de linker zijde los en verwijder het deksel van de borstel. 2. Til de linker zijde van de ronddraaiende borstel omho- og en haal de riemschijf los van de riem. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 69 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 69 18-01-2010 14:11:15 18-01-2010 14:11:15
Pagina: 8
70 3. Neem de ronddraaiende bor- stel eruit en hef de blokkade op. Verwijder het afval. 4. Plaats de ronddraaiende bor- stel terug. Controleer tot slot of het deksel van de borstel goed vastzit en of de borstel goed ronddraait. 3 4 Attach the belt 4 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 70 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 70 18-01-2010 14:11:20 18-01-2010 14:11:20
Pagina: 9
71 3 4 7 Productverwijdering Als de batterijpakketten niet langer opgeladen worden, heeft het product het einde van zijn levensduur bereikt. Voordat u het product weggooit, dient u de oplaadbare batterijpakketten te verwijderen en af te voeren in overeenstemming met de geldende voorschriften, zoals hieronder aangegeven. LET OP: De batterijpakketten zijn niet vervangbaar. Nadat de batterijpakketten zijn verwijderd, moet het product weggegooid worden. 1. Haal de behuizing los met een schroevendraaier 2. Knop de draden door met een schaar of kabeltang om het batterijcompartiment volledig los te halen van de unit. 3. Haal het batterijcompartiment met de motor eruit Schroef de batterijbeugel los. 4. Verwijder de batterij uit de unit. WAARSCHUWING: Beschadig of verbrand de batterijpakketten niet; deze kunnen ontploffen bij hoge temperaturen. WAARSCHUWING - Gevaar voor brand of ernstige verwond- ing: Raak de polen van een batte- rijpakket nooit met metalen vo- orwerpen en/of lichaamsdelen aan, omdat dit tot kortsluiting kan leiden. Bij verwijdering alle batterijpolen met stevig plak- band bedekken. Probeer niet om een batterijpakket uit elkaar te halen of om er onderdelen uit te halen. Batterijen moeten op de juiste wijze gerecycled of verwijderd worden. Houd batte- rijen buiten bereik van kinderen. 1 2 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 71 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 71 18-01-2010 14:11:26 18-01-2010 14:11:26
Pagina: 10
72 8 Garantie en onderhoud Op deze Nilfisk Handy 2-in-1 oplaadbare stofzuiger rust een garantie van twee (2) jaar op de machine, bestaande uit de mo- tor, de adapter, de schakelaar en de behuizing. Op de batte- rijen, de filters, de vloerborstel en andere accessoires rust 12 maanden garantie uitsluitend tegen productiefouten en niet tegen slijtage. De garantie omvat reserveon- derdelen en arbeidsloon, en dekt productie- en materiaal- fouten die kunnen ontstaan bij normaal huishoudelijk gebruik. Service tijdens de garantieperio- de zal alleen worden uitgevoerd als kan worden aangetoond dat het gebrek is ontstaan binnen de garantieperiode van het product (een correct ingevuld garantiecertificaat of een ge- drukte/gestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is gekocht en gedistribu- eerd is door Nilfisk-Advance. Bij reparatie van gebreken dient de klant contact op te nemen met Nilfisk - Advance om te worden doorverwezen naar een ser- vicewerkplaats op kosten van de klant zelf. Na uitvoering van de vereiste reparaties wordt de stofzuiger terugbezorgd bij de klant op kosten en voor risico van Nilfisk-Advance. De garantie dekt niet: • Normale slijtage van acces- soires en filters. • Gebreken of schade die di- rect of indirect het gevolg zijn van onjuist gebruik - zoals het opzuigen van puin, gloeiende as of tapijtreiniger. • Misbruik, verlies of gebrekkig onderhoud zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing • Als de machine is gebruikt tijdens de verbouwing van een woning. • Als de machine is gebruikt om water, gipspoeder of zaagsel mee op te zuigen. • Ook niet gedekt is een on- juiste of slechte configuratie, d.w.z. instelling of verbinding, evenals schade door brand, brand, blikseminslag of abnor- male spanningswisselingen of andere elektrische storingen zoals defecte zekeringen of defecte elektrische installaties in het stroomnet, en gebreken en schade in het algemeen die naar het oordeel van Nilfisk-Ad- vance niet het gevolg zijn van productie- en materiaalfouten. De garantie vervalt: • Als een gebrek wordt veroor- zaakt door het gebruik van niet-originele Nilfisk-onder- delen. • Als het identiteitsnummer van de stofzuiger is verwijderd. • Als de stofzuiger is gerepare- erd door een dealer die niet door Nilfisk is erkend. • Als de machine in een com- merciële omgeving wordt gebruikt, d.w.z. door een aan- nemer, schoonmaakbedrijf, tijdens de beroepsuitoefening of bij ander niet-huishoudelijk gebruik. De garantie is geldig in: Denemarken, Zweden, Noorwe- gen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en Nieuw- Zeeland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Grieken- land, Slowenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, Italië, Finland, Bulgarije, Roemenië en Turkije. 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 72 81942401_UM_HANDY_2-in-1.indb 72 18-01-2010 14:11:29 18-01-2010 14:11:29
Merk:
Nilfisk
Product:
Kruimeldieven
Model/naam:
Handy 2-in-1
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Bulgaars