GU 18 DMU handleiding
Nilfisk GU 18 DMUhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk GU 18 DMU in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 92 pagina's.

PDF 92 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk GU 18 DMU. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk GU 18 DMU en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk GU 18 DMU. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk GU 18 DMU zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk GU 18 DMU

Pagina: 1
28 • Waarschuwing: Zuig geen materialen op die schadelijk zijn voor de gezondheid. • Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandgevaar lijke of ontvlambare vloeistoffen, zoals bij voorbeeld benzine. • Het apparaat mag niet als speelgoed worden gebruikt. Let goed op wanneer het apparaat in de buurt van kinderen wordt gebruikt. • Gebruik het apparaat alleen als de stofzak en het filter correct gemonteerd zijn. • Als het apparaat niet naar behoren werkt of gevallen, beschadigd of nat geworden is, dient u het apparaat naar een servicewerkplaats of dealer van Nilfisk te sturen. • VOORDAT U DE STOFZUIGER START, dient u te controleren of de spanning op het gegevens plaatje overeenkomt met de spanning van uw stroomnet. • Het apparaat is dubbelgeďsoleerd. De reserveonder delen voor een dubbelgeďsoleerd apparaat dienen iden tiek te zijn aan de onderdelen die u vervangt. SERVICEWERKZAAMHEDEN AAN DUBBELGEDSOLEERDE APPARATEN In een dubbelgeďsoleerd apparaat wordt dubbele isolatie gebruikt in plaats van aarding. Op een dubbelgeďsoleerd apparaat vindt u het symbool voor dubbele isolatie (een dubbel vierkantje) op het gegevensplaatje. Een dubbelgeďsoleerd apparaat is niet geaard en mag ook later niet geaard worden. Bij servicewerkzaamheden aan dit type apparaten is voorzichtigheid en kennis vereist. Daarom mogen deze werkzaamheden uitsluitend door gek- walificeerd personeel worden uitgevoerd. De reserveonder- delen voor een dubbelgeďsoleerd apparaat dienen identiek te zijn aan de onderdelen die u vervangt. Dit apparaat voldoet aan de eisen in de EG-richtlijnen 89/338/EEG, 93/31/EEG, 73/23/EEG en 93/68/EEG. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN Om de kans op brand, schokken of letsel te verkleinen, dient u de volgende punten in acht te nemen: • Laat een ingeschakeld apparaat niet onbeheerd achter. Trek de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt. Trek niet aan het snoer maar aan de stekker om deze uit het stopcontact te halen. • Gebruik het apparaat niet buitenshuis of op natte oppervlakken. • Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is. • Trek niet aan het snoer en gebruik het snoer niet om het apparaat op te tillen. Gebruik het snoer niet alshand greep en zorg ervoor dat het snoer niet klem komt te zitten. Let erop dat het snoer niet langs scherpe randen of hoeken wordt getrokken. Rijd niet met het apparaat over het snoer. Zorg ervoor dat het snoer niet in de buurt van warme oppervlakken komt. • Deze stofzuiger heeft een roterende borstelrol. Let erop dat ruimzittende kleding, haar, vingers of andere lichaamsdelen niet in de buurt van openingen komen als de machine ingeschakeld is. Gebruik het apparaat niet als een van de openingen geblokkeerd is. Zorg ervoor dat de luchtstroom altijd optimaal is door stof, pluisjes, haar of iets dergelijks te verwijderen. • Zuig geen brandende of rokkende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers, hete as of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. • Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van trappen. • Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderde fysieke, motorische of mentale gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen. Let er altijd op dat kinderen niet spelen met het apparaat. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES U kunt dit apparaat gebruiken voor commerciële of huishoudelijke werkzaamheden. Bij het gebruik van elektrische apparaten dient u altijd enkele basisregels in acht te nemen. Het gaat o.a. om de volgende regels: Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om droog te ge- bruiken. Gebruik het apparaat niet op natte vloeren of tapijten. Lees alle veiligheidsinstructies door en volg ze op voordat u het apparaat in gebruik neemt. WAARSCHUWING! Zuig nooit vloeistoffen, glas of as op! 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 28 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 28 2008-04-17 09:36:51 2008-04-17 09:36:51
Pagina: 2
29 Bezoek onze websitevoor meer informatie: www.nilfisk.com Model GU 305, GU 355, GU 12 SMU, GU 15 SMU GU 355-DUAL, GU 455-DUAL, GU 12 DMU, GU 15 DMU GU 18 DMU Spanning V/Hz 220-240/50-60 110-120/50-60 220-240/50-60 110-120/50-60 Vermogen W 1000 1200 Beschermingsklasse (elektrisch) II II Geluidsdrukniveau dB(A) 69 69 Totaal gewicht kg 7.7 8.5 TECHNISCHE SPECIFICATIES (zoals geïnstalleerd en getest op de unit) INTRODUCTIE Deze handleiding helpt u uw stofzuiger optimaal te benutten. Lees deze grondig door voordat u het apparaat gebruikt. Dit product is bedoeld voor commercieel ge- bruik. ONDERDELEN EN SERVICE Reparaties moeten, indien nodig, worden uitgevoerd door uw geautoriseerde servicecentrum, daar werkt door de fabriek getraind servicepersoneel en hebben ze een voorraad originele reserveonderde- len en accessoires. Geef het model en serienummer door als u vragen heeft over uw apparaat. TYPE PLAATJE Model- en serienummer van uw apparaat staan op het typeplaatje van uw stofzuiger. Deze informatie heeft u nodig bij het bestellen van reserveonderdelen voor uw apparaat. Gebruik de ruimte hieronder voor het noteren van het model- en serienummer van uw apparaat voor toekomstig gebruik. MODEL NUMMER____________________________________ SERIENUMMER ___________________________________ UITPAKKEN VAN HET APPARAAT Inspecteer bij levering de kartonnen verpakking en het apparaat zorgvuldig op beschadigingen. Als er sprake is van duidelijke beschadigingen, bewaar dan de verpakking zodat deze kan worden geïn- specteerd. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet deze worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgedankt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en gezondheid te voorkomen, die het gevolg zouden kunnen zijn van het niet op de juiste wijze verwerken van dit product met het afval. Voor meer gede- tailleerde informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, uw ophaal- dienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u uw product heeft gekocht. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 29 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 29 2008-04-17 09:36:51 2008-04-17 09:36:51
Pagina: 3
30 1 2 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 5 15 16 17 18 19 20 21 2 KEN UW APPARAAT Bij het lezen van deze handleiding komt u soms vetgedrukte nummers tussen haakjes tegen - bij- voorbeeld: (2). Deze nummers verwijzen naar een op deze pagina afgebeeld onderdeel. Blader indien nodig terug naar deze pagina, om de locatie van het onderdeel dat is genoemd in de tekst te vinden. 1 Handgreep 2 Haak voor netsnoer 3 Zuigslang 4 Grendelknop handgreep 5 Stofzakdeksel 6 Draaggreep 7 Lampje, groen - alleen bij units met dubbele motor (DUAL-versies) 8 Lampje, rood alleen bij units met dubbele motor (DUAL-versies) 9 Borstelhuis 10 Verstelknop borstelhoogte 11 Pedaal 13 Zuigbuis 14 Kierhulpstuk 15 ”Stofzak vol” indicator 16 Knop stofzakdeksel 17 Hoofdschakelaar 18 Uitlaatfilterdeksel 19 Filterdekselvergrendeling 20 Klem voor netsnoer 21 Zuigborstel ASSEMBLEREN EN KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK 1. Haal de stofzuiger voorzichtig uit de doos. 2. Duw de handgreep (1) in de opening aan de boven- zijde van het stofcompartiment tot de knop op de stang vastklikt en vergrendel de handgreep in de behuizing. Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat er een stofzak is geplaatst. Deze apparaten zijn uitgerust met een ”geen stofzak” clip. Dit betekent dat als er geen stofzak is geplaatst of als deze niet juist is geplaatst - het stofzakdeksel (5) niet kan worden gesloten. Steek de handgreep in de opening aan de boven- zijde van de stofzakbe- huizing, tot de knop op de handgreep vastklikt. BELANGRIJK! Het voetpedaal moet worden gebruikt om de voet te ontgrendelen/ver- grendelen in de gebruik/ niet gebruik positie. Als u dit niet op deze manier doet kan het grendelme- chanisme beschadigen. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 30 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 30 2008-04-17 09:36:51 2008-04-17 09:36:51
Pagina: 4
31 4 5 5 6 1 2 1 3 GEBRUIK VAN DE STOFZUIGER 1. Maak het netsnoer los van de haken voor het netsnoer (2) aan de ach- terzijde van de stofzuiger. Verdraai de onderste haak zodat het netsnoer loskomt. Wikkel het gehele netsnoer af. 2. Pas de hoogte van de handgreep aan, door de handgreepvergrendel- knop (4) in te drukken en op de handgreep te drukken of er aan te trekken om deze in een comfortabele stand te plaatsen. 3. Maak het netsnoer vast aan de haak op de handgreep om zo een trekontlasting te maken. Stop daarna de stekker van het netsnoer in het stopcontact. 4. Zet de hoofdschakelaar (17) op AAN. ”l” is AAN en ”O” is UIT. Nu zal de stofzuigermotor starten. 5. Druk met uw voet op het pedaal (11) en kantel de stofzuiger naar achter. Nu zal de borstelmotor starten (alleen DUAL versies). Bij DUAL-versies zal het groene lampje (7) op de borstelbehuizing (9) gaan branden om aan te geven dat de borstelmotor draait. 6. Verdraai de hoogteafstelknop (10) om de werkhoogte van de borstel in te stellen - afhankelijk van het materiaal op de ondergrond die moet worden gestofzuigd. Voor vloerbedekking met korte pool moet de borstel in een lagere positie staan. Verdraai de knop naar links (als u vóór het apparaat staat) om de borstel te laten zakken. Voor vloerbedekking met hoge pool moet de borstel in een hogere positie staan. Verdraai de knop naar rechts (als u vóór het apparaat staat) om de borstel in een hogere positie te zetten. Als het rode lampje aangaat, draai de knop dan langzaam in tegengestelde richting tot het lampje uitgaat. Als het rode lampje (8) blijft branden, dan kan het zijn dat zich vuil om de borstel heeft gewikkeld tijdens het gebruik. Bij units met twee motoren kan dit ervoor zorgen dat de overlastbeveiliging van de borstelmotor aan- spreekt. Als dit gebeurt, zet dan de hoofdschakelaar (17) UIT en trek de stekker uit het stopcontact. Verwijder het vuil van de borstel en steek de stekker weer in het stopcontact, zet de hoofdschakelaar (17) weer terug naar AAN. Hierdoor zal de overlastbeveiliging automatisch worden gereset. Als de overlastbeveiliging herhaaldelijk aanspreekt, neem dan contact op met uw dealer voor service. Zie voor meer informatie over de indicatie- lampjes op de DUAL-versies de onderstaande tabel. OPMERKING! Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór het uit- voeren van servicewerkzaamheden.. Vervang de stofzak als de ”Stofzak vol” indicator (15) gaat branden. Zie de separate instructie in deze handleiding voor het vervangen van de stofzak. Als het lampje gaat branden voordat de stofzak vol is, kan de bin- nenzijde van de stofzak bedekt zijn met zeer fijn stof (vervang de stofzak) of kan zich vuil hebben verzameld ergens tussen de borstel en de stofzak. BELANGRIJK! Het voetpedaal moet worden gebruikt om de voet te ontgrendelen/vergrendelen in de gebruik/niet gebruik positie. Als u dit niet op deze manier doet kan het grendel- mechanisme beschadigen. Omlaag Omlaag Omhoog Omhoog Aan - Uit Aan - Uit INDICATIELAMPJES EN FUNCTIE VOOR DE BORSTELMOTOR (DUAL - alleen units met dubbele motor!) GROEN ROOD CONDITIE FUNCTIE 1. AAN UIT Normaal gebruik Tijdens normaal gebruik zal het groene lampje doorlopend branden. 2. UIT AAN - KNIPPE- REND Borstelpositie te laag (hoge belasting) 1. Als conditie 2, knipperende rode lampje, meer dan 10 seconden duurt, dan zal de besturingsmodule de voedingsspanning naar de borstelmotor uitschake- len. 2. Het rode lampje zal blijven brandentot u de hoofdschakelaar uitschakelt of de stekker uit het stopcontact trekt. 3. UIT AAN Borstel staat stil 1. het rode lampje zal constant blijven branden en de besturingsmodule zal dan direct de voedingsspanning naar de borstelmotor uitschakelen, als de borstel per ongeluk stil is komen staan. 2. Het rode lampje zal blijven brandentot u de hoofdschakelaar uitschakelt of de stekker uit het stopcontact trekt. Ontgrendelen Ontgrendelen voet voet 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 31 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 31 2008-04-17 09:36:52 2008-04-17 09:36:52
Pagina: 5
32 1 2 1 2 3 3 GEBRUIK VAN DE ZUIGBUIS (OPTIONEEL) De zuigbuis (13) wordt niet standaard meegeleverd bij alle varianten van het apparaat. Gebruik de zuigbuis op de volgende wijze. 1. Duw het apparaat naar de staande vergrendelde positie. De borstelmotor zal dan stoppen (alleen DUAL-versie) en de borstel zal van het oppervlak worden getild bij de an- dere versies. Schuif daarna de zuigbuis uit zijn houder. 2. Gebruik de zuigbuis voor het reinigen van moeilijk te bereiken plaatsen zoals vloerhoeken of meubelen. BELANGRIJK! Het voetpedaal moet worden gebruikt om de voet te ontgrendelen/ver- grendelen in de gebruik/ niet gebruik positie. Als u dit niet op deze manier doet kan het grendelme- chanisme beschadigen. 3. Monteer het kierhulpstuk of de stofborstel aan het uit- einde van de zuigbuis, indien nodig. Nu zal de stofzuiger aanvullende mogelijkheden bieden door de extra lengte bieden en kan deze worden gebruikt voor het reinigen van moeilijk te bereiken plaatsen als plafondplinten en meubelen. BELANGRIJK! Het voetpedaal moet worden gebruikt om de voet te ontgrendelen/ver- grendelen in de gebruik/ niet gebruik positie. Als u dit niet op deze manier doet kan het grendelme- chanisme beschadigen. GEBRUIK VAN HULPSTUKKEN (OPTIO- NEEL) Deze hulpstukken zijn geen standaard onderdelen bij alle machine varianten. Gebruik deze hulpstukken voor een betere reinigings- prestaties op moeilijk bereikbare plekken. Een kierhulp- stuk (14) en stofborstel (21) zijn comfortabel geplaatst op het apparaat, vlak achter de zuigbuis. Verwijder de zuigbuis van de stofzuiger en u heeft vrije toegang tot de hulpstukken. 1. De stofborstel is geplaatst in het bovendeel van de stofzuiger. 2. Het kierhulpstuk is geplaatst in het onderste deel van de stofzuiger. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 32 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 32 2008-04-17 09:36:53 2008-04-17 09:36:53
Pagina: 6
33 1 2 1 2 3, 4 5 5 6 3 3 4 4 VERVANGEN VAN DE PAPIEREN STOFZAK Vervang de stofzak altijd als de ”stofzak vol” (15) indica- tor gaat branden. Voor het vervangen van de papieren stofzak: 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de knop van het stofzakdeksel (16) en verwijder het stofzakdeksel naar buiten toe van de stofzuiger. 2. Druk de linker hoek van de plastic beugel naar beneden, zodat de stofzakinlaat loskomt van de stofzuiginlaat van het apparaat. 3. Pak het de kartonnen deel van de stofzak vast en trek de volle stofzak naar buiten - weg van de stofzuiger. 4. Plaats een nieuwe papieren stofzak in de sleuf van de stofzakhouder en druk de stofzak naar de eindpositie. Controleer of de papieren stofzak zelf niet in de houder vast wordt geklemd. Alleen het kartonnen deel van de stofzak moet vastzitten in de stofzakhouder. 5. Druk de stofzakhouder met de nieuwe stofzak naar boven, zodat de stofzakinlaat vastzit tegen de stofinlaat van het apparaat. Zorg ervoor dat de stofzak uitgevouwen is en past in de stofzakbehuizing. Controleer ook of de ”Geen stofzak” clip naar links is geplaatst, zodat het stofzakdek- sel kan worden gesloten. 6. Plaats de twee nokken van het achterdeksel in de twee openingen in het onderste deel van de stofzakbehuizing en druk het achterdeksel weer op zijn plaats op de behuizing. LEGEN VAN DE TEXTIELSTOFZAK Leeg de stofzak als het ”stofzak vol” lampje (15) gaat branden. Voor het legen of vervangen: 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de knop van het stofzakdeksel (16) en verwijder het stofzakdeksel naar buiten toe van de stofzuiger. 2. Druk de linker hoek van de plastic beugel naar beneden, zodat de stofzakinlaat loskomt van de stofzuiginlaat van het apparaat. 3. Pak de plastic flens van de stofzak vast en trek de volle stofzak voorzichtig naar buiten - weg van de stofzuiger. 4. Verwijder de sluitclip en schud de stofzak leeg. 5. Plaats de sluitclip weer op de stofzak. 6. Plaats de gereinigde/nieuwe textielstofzak in de sleuf van de stofzakhouder en druk de stofzak in positie zodat deze vergrendeld. 7. Druk de stofzakhouder met de nieuwe stofzak naar boven, zodat de stofzakinlaat vastzit tegen de stofinlaat van het apparaat. Zorg ervoor dat de stofzak uitgevouwen is en past in de stofzakbehuizing. Controleer ook of de ”Geen stofzak” clip naar links is geplaatst, zodat het stofzakdek- sel kan worden gesloten. 8. Plaats de twee nokken van het achterdeksel in de twee openingen in het onderste deel van de stofzakbehuizing en druk het achterdeksel weer op zijn plaats op de behuizing. ONDERHOUD OPMERKING! De foto’s hieronder tonen het vervangen van de papieren stof zak! Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat er een stof- zak is geplaatst. Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van servicewerkzaamheden. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 33 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 33 2008-04-17 09:36:54 2008-04-17 09:36:54
Pagina: 7
34 1 2 3 4 2 3 4 6 7 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Druk filterdekselvergrendeling (19) naar beneden zodat het deksel (18) loskomt. Verwijder het filter- deksel van de stofzuiger. 2. Pak het filter vast aan het filterframe en verwijder het vuile HEPA-filter 3. Pak het filterframe vast en iplaats het nieuwe HEPA-filter in de stofzuiger door deze in positie te duwen. (Raak het filtermateriaal op het HEPA-filter niet aan! Dit kan de prestaties van het HEPA-filter nadelig beïnvloeden). 4. Klik het filterdeksel in positie op de stofzuiger. BELANGRIJK! Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat het HEPA-filter is geïnstalleerd op de stofzuiger. Opmerking! Deze apparaten zijn niet ontworpen voor het opzuigen van gevaarlijke - d.w.z. giftig stof! FILTERS - het type filter kan variëren bij deverschillende modellen Deze apparaten hebben twee verschillende filters; één voorfilter vóór de zuigmotor en één uitlaatfilter. Er zijn twee verschillende typen uitlaatfilters beschikbaar voor dit apparaat, een HEPA-filter en een standaard uitlaatfilter. Het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air filter) biedt een betere filterprestatie dan het standaard uitlaatfilter. Het uitlaatfilter vangt vuil op dat zou kunnen ontsnappen uit de stofzak of het motor voorfilter. Vervang het filter iedere vierde keer dat de stofzak wordt vervangen (vaker bij gebruik in erg stoffige omstandigheden). Het uitlaatfilter is aan de voorzijde van het ap- paraat geplaatst, net boven het borstelhuis. Het HEPA-filter kan niet worden gereinigd of uitgespoeld. als het HEPA-filter is dichtgeslibd, dan moet het worden vervangen. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Maak de borstelrol los door het ontgrendelen van het lagerblok. Druk de knop naar links en naar achter richting het ontgrendelsym- bool op de borstelbehuizing. 3. Pak het lagerblok vast en trek deze uit de borstelbehuizing. 4. Verwijder de gebruikte borstel. 5. Vervang de gebruikte borstel door een nieuwe, of reinig en verwijder al het vuil van de gebruikte borstel. 6. Schuif de borstel in het vaste lagerblok in de borstelbehuizing. 7. Duw het lagerblokin zijn positie. Vergrendel deze door deze tegen de klok in te verdraai- en. VERVANGEN VAN HET HEPA-FILTER VERVANGEN OF REINIGEN VAN DE BORSTEL Trek altijd de stekker uit het stopcontact vóór het uitvoeren van servicewerkzaamheden. 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 34 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 34 2008-04-17 09:36:55 2008-04-17 09:36:55
Pagina: 8
35 1 2 1 2 3 5 3 4 Het voorfilter vangt vuil dat ontsnapt uit de stofzak, voordat het in de zuigmotor kan komen. Het filter is onder de stofzak geplaatst. Reinig het filter iedere derde keer dat de stofzak wordt vervangen (vaker bij gebruik in erg stoffige omstandigheden). Voor het reinigen/vervangen van het voorfilter. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Druk daarna op de knop van het stofzakdeksel (16) en verwijder het stofzakdeksel (5). 2. Pak de filterhouder vast en trek de houder uit het stofzakcom- partiment. 3. Verwijder het vuile filter en vervang deze door een nieuw voor- filter. Het voorfilter kan ook worden uitgespoeld. Spoel het uit in warm water. Laat het filter volledig drogen voordat u deze weer terugplaatst in de filterhouder. 4. Deze stofzuiger is eveneens uitgerust met een reukverdrij- vingsfunctie (geurbestrijding). Het is een reukverdrijverelement dat is geplaatst in de houder van het voorfilter. vervang deze door een nieuwe reukverdrijver als de werking begint af te nemen. 5. Plaats het nieuwe/uitgespoelde filter in de houder. Plaats daarna de houder met filter weer op zijn plaats in de stofzak- behuizing. 6. Plaats de twee nokken van het achterdeksel in de twee ope- ningen in het onderste deel van de stofzakbehuizing en druk het achterdeksel weer op zijn plaats op de behuizing. BELANGRIJK! Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat het voorfilter is geplaatst. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. Druk de filterdekselvergrendeling (19) naar beneden zodat het filterdeksel (18) loskomt. 2. Verwijder het deksel met het filter van de stofzuiger. 3. Verwijder het gebruikte en vuile uitlaatfilter. 4. Schuif een nieuw uitlaatfilter in het filterdeksel. 5. Klik het filterdeksel weer in positie op de stofzuiger. BELANGRIJK! Gebruik de stofzuiger nooit zonder dat het uit- laatfilter is geïnstalleerd op de stofzuiger. VERVANGEN VAN HET UITLAATFILTER 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Alsde “Stofzak vol” indicator (15) niet is gaan branden tijdens het gebruik - dan heeft de stofzak nog voldoende vulcapaciteit. Open het deksel van het stofzakhuis om te controleren of de stofzak niet vol is, vervang deze indien nodig. Zie ook de separate instructies voor het vervan- gen van de stofzak. Reinig de stofzakbehuizing, indien nodig. 3. Wikkel het netsnoer op (begin aan de inlaatzijde van het apparaat). 4. Berg het netsnoer op aan de haak op het stofzakdek- sel en de haak aan de handgreep. 5. Controleer de borstelbehuizing. Verwijder verzamelde vezels van vloerbedekking of vuil van de borstel en uit de borstelbehuizing. 6. Berg het apparaat binnen op in een schone, droge ruimte. REINGEN OF VERVANGEN VAN HET VOORFILTER NA GEBRUIK VAN HET APPARAAT 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 35 823 0102 000 Instruction for use GU 305, GU 355, GU 355 DUAL, GU 455 DUAL EU 1.indd 35 2008-04-17 09:36:56 2008-04-17 09:36:56
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
GU 18 DMU
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins