GD 110 handleiding
Nilfisk GD 110handleiding

Handleiding voor de Nilfisk GD 110 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 24 pagina's.

PDF 24 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk GD 110. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk GD 110 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk GD 110. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk GD 110 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk GD 110

Pagina: 1
13 LET OP! OMBRAND,ELEKTRISCHESCHOKKENOFBESCHADI- GING TE VOORKOMEN, DIENT U DE VEILIGHEIDSINS- TRUCTIESENWAARSCHUWINGENGOEDDOORTELE- ZENVOORDATUHETAPPARAATINGEBRUIKNEEMT. • Dit apparaat is bedoeld voor professioneel of privé gebruikbinnenshuis. • Laat de stofzuiger niet aangesloten op het elektriciteits net staan. Haal de stekker altijd uit het stopcontact als de stofzuiger niet wordt gebruikt of als hij wordt nagekeken. • Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderdefysieke,motorischeofmentalegesteldheidof gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, tenzij zij ondertoezichtstaanofinstructieskrijgen.Leteraltijdopdat kinderen niet spelen met het apparaat. • Volg de instructies nauwkeurig op. Onderhoud en repara ties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende reperatieservice.Alleenreserveonderdelenenaccessoi res die door de fabrikant zijn aanbevolen mogen wor den gebruikt. Probeer nooit zelf het apparaat te veran deren. • Gebruik het apparaat niet zonder filter - stofzak. • Waarschuwing! Het apparaat mag niet gebruikt worden voor schadelijke stofdeeltjes (b.v. asbest). • Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is, buiten of in een vochtige omgeving heeft gestaan, moet u het laten nakijken. • Gebruik het snoer niet om het apparaat te trekken of op te tillen. Klem het snoer niet tussen een deur of onder het apparaat door er overheen te rijden. Het snoer mag niet verhitraken. • Trek aan de stekker om het snoer uit het stopcontact te halen. Trek nooit aan het snoer zelf. • Het snoer wordt opgerold in het apparaat en aan de haak aan de achterkant van de machine opgehangen. • Zuig geen vloeistof op. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes. Hanteer het apparaat niet met natte handen.Maakhetapparaatmeteendrogedoekschoonna de stekker uit het stopcontact te hebben gehaald. • Zuig niet in de buurt van rook, hitte of vuur, b.v. sigaretten, lucifers, hete as of brandgevaarlijke stoffen. • Zuig geen scherpe voorwerpen op, zoals stukken glas of naalden, die de stofzak kunnen beschadigen. • Zet het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. • Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen van een trap. • Gebruik het apparaat niet in ruimtes waar zich brandbare of lichtontvlambarestoffenkunnenbevinden. • Zet het apparaat uit voor het verwijderen of monteren van hulpstukken. • Controleer het filter bij het legen van het apparaat. Vervang of reinig dit wanneer het verstopt is. ONDERHOUD VAN EEN DUBBEL GEÏSOLEERD APPARAAT Bijeendubbelgeïsoleerdapparaatwordtgebruikgemaaktvan dubbeleisoleringinplaatsvanaarding.Eendubbelgeïsoleerd apparaat kunt u herkennen aan het symbool voor dubbele isolering(eenvierkantineenvierkant) op het etiket met gegevens. Eendubbelgeïsoleerdapparaatisnietvoorzienvanaardingen mag achteraf ook niet van aarding worden voorzien. Onder- houd van dit type apparaat vergt uiterste voorzichtigheid en deskundigheidenmagdaaromalleenwordenuitgevoerddoor gekwalificeerdpersoneel. De reserve-onderdelen van een dubbel geïsoleerd apparaat dienen identiek te zijn aan de onderdelen die ze vervangen. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR LATER GEBRUIK. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES WAARSCHUWING! WAARSCHUWING! Zuig nooit vloeistof, glassplinters of as op. BELANGRIJK! Dit apparaat is voorzien van een speciaal snoer, dat bij beschadigingvervangendienttewordendooreensnoervan hetzelfde type. Een dergelijk snoer is verkrijgbaar bij een erkende reparatieservice en dient door een deskundige te wordenaangesloten. Dit apparaat is voorzien van een thermoschakelaar die de belangrijkeonderdelenbeschermttegenoververhitting.Als deze veiligheidsschakelaar het apparaat heeft uitgeschak- eld, duurt het ca. 5-10 minuten voordat het apparaat automatisch weer start. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact, kijk vervolgens de slang, stofzak en filters na om te controleren of de luchtstroom door het apparaat nergens wordt gehinderd. LET OP! Haal de stekker uit het stopcontact voor een servicebeurt of onderhoudswerkzaamheden. Dit apparat voldet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 73/23EEG, 93/68EEG.
Pagina: 2
19 WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment) Tuotteessa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi hävittää talousjätteen mukana. Sen sijaan tuote on vietävä sähköisten ja elektronisten laitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen. Kun huolehdit tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, autat edistämään ympäristön ja ihmisten hyvinvointia, jonka tuotteen virheellinen hävittäminen voi vaarantaa. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat jätteenkäsittelypisteistä tai samasta liikkeestä, josta ostit tuotteen. Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte för hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytteligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter, sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Symbolet, som findes på produktet eller emballagen, viser, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal derimod afleveres på en miljøstation, som er godkendt til håndtering af elektrisk og elektronisk udstyr. Sørg for at bortskaffe produktet korrekt, så du kan vare med til at forebygge skader på miljøet og menneskers sundhed. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om, hvordan produktet genvindes, kan du henvende dig hos kommunen, en miljøstation eller forretningen, hvor du købte produktet. Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het apparaat moet bij een verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur worden ingeleverd. Door dit product op de juiste manier af te danken, helpt u bij het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid. Deze zouden kunnen ontstaan als dit product niet op de juiste manier wordt behandeld. Voor uitgebreide informatie over het recyclen van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke stadskantoor, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung deutet an, dass das Produkt nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es zur Entsorgung an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu bringen. Durch die korrekte Entsorgung helfen Sie mit, potenziellen negativen Einflüssen auf die Umwelt und die Gesundheit vorzubeugen, die durch eine unangemessene Entsorgung dieses Produktes entstehen könnten. Genauere Informationen zur Wiederverwertung dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, der Müllabfuhr vor Ort oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til aktuelt innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet kasseres korekt, bidrar du til å forebygge mulige negative følger for miljøet og folks helse, hvilket ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. For n?rmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt din lokale representant, renholdsverket eller butikken der du kjøpte produktet. El símbolo que aparece en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos. En su lugar, debe ser entregado en el correspondiente punto de recogida para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Al garantizar la adecuada eliminación de este productos, ayudará a evitar las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que se producirían a causa de una inadecuada manipulación de los residuos de este producto. Para obtener información más detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina local de su ciudad, el servicio de recogida de residuos domésticos o el establecimiento en el que ha adquirido el producto. Símbolo no produto ou na embalagem indica que esse produto não deve ser tratado como um resíduo doméstico. Ao contrário, deve ser levado ao local de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos electroelectrónicos. Ao se assegurar que o tratamento deste equipamento foi adequado, estará a ajudar a prevenir consequãncias potenciais ao meio ambiente e ã saúde humana que poderiam ser causadas pelo manejo inapropriado do produto. Para mais informaçães sobre a reciclagem deste produto, entre em contacto com as autoridades locais, com o órgão responsável pela recolha de lixo ou a loja onde o produto foi adquirido. Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che questo prodotto non pu? essere smaltito fra i rifiuti domestici. Deve invece essere consegnato a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio dei dispositivi elettrici ed elettronici. Smaltendo questo prodotto in modo corretto, si contribuisce a ridurre l’impatto ambientale e sull’uomo. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare il proprio comune, il centro di raccolta dei rifiuti urbani locale o il rivenditore. Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas útre traité comme un déchet ménager. Il doit au contraire útre remis au point de collecte correspondant pour le recyclage du matériel électrique et électronique. En procédant de cette maniúre, vous aiderez ú prévenir les conséquences potentiellement négatives pour l’environnement et la santé humaine que pourrait causer un traitement inadéquat du rejet de ce produit . Pour plus ample information sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec votre bureau municipal, votre service de collecte de déchets ménagers ou le magasin oú vous avez acheté le produit. The symbol on the product or on its packing indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
GD 110
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins