Extreme handleiding
Nilfisk Extremehandleiding

Handleiding voor de Nilfisk Extreme in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 16 pagina's.

PDF 16 1.1mb
Nilfisk Extremehandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Extreme. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Extreme en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Extreme. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Extreme zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Extreme

Pagina: 1
52 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Inhoudsopgave, pagina referentie Overzicht 52 Display symbolen 52 Veiligheidsaanwijzingen 53 Gebruiksaanwijzingen 54 Reinigingstips 57 Verhelpen van storingen 58 Service en onderhoud enz. 58 Garantie en service 59 Display symbolen De stofzak is vol en moet worden vervangen. Knipperende indicator – voorwaarschuwing, de stofzak moet binnenkort worden vervangen. Het HEPA-filter moet worden vervangen. Knipperende indica- tor – de machine is op het lichtnet aangesloten en staat in de stand-by stand - X150, X200, X210, X250 en X300. Machine AAN - Eco, X100 en X110. Toont huidig vermogen. Specificaties en details kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. Overzicht (binnenzijde voorkant 1 Aan-/Uit-knop 2 Stofzakindicator, mechanisch 3 Aan-/Uit-knop, tipbediening 4 Stofzakindicator, elektronisch 5 Indicator vermogen 6 Indicator HEPA-filter 7 Vermogen 1-2-3, tipbediening 8 Aan-/Uit-knop 9 Stofzakindicator, elektronisch 10 Indicator vermogen 11 Indicator HEPA-filter 12 Aan-/Uit-knop en vermogensregeling 1-2-3-4-5, afstandsbediening 13 Schuifregeling zuigkracht 14 Opbergbeugel 15 Kabelhaspel 16 Knop openen/sluiten, accessoiredeksel 17 Actief koolfilter 18 Voorfilter 19 Stofzak 20 Knop openen/sluiten, stofzakhouder 21 Uitgang elektro-mondstuk 22 Opbergbeugel 23 Typeplaatje 24 HEPA-filter 25 Radiatormondstuk 26 Meubelmondstuk 27 Borstelmondstuk 28 Mondstuk harde vloer (niet- standaard) 29 Combinatiemondstuk 30 Turbomondstuk (niet-standaard) 31 Elektro-mondstuk (optioneel) Welkom! Hartelijk dank voor uw keuze voor de Nilfisk Extreme.
Pagina: 2
53 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Veiligheidsaanwijzingen • Gebruik de machine alleen als de stofzak en filters correct zijn geïn- stalleerd. • Deze machine is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaarlijke ma- terialen of gas en het niet naleven hiervan kan ernstige gezondheids- risico’s met zich meebrengen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen als naalden of stukjes glas. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaret- ten, lucifers of hete as. • Gebruik en bewaar de machine binnenshuis op een droge omge- ving, 0 °C tot 60 °C. • Gebruik de machine niet buitens- huis. • Gebruik de machine niet met natte handen. • Schakel de machine uit, voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Til of sleep de machine niet aan het snoer. • De machine mag niet worden gebruikt als het snoer beschadigd is. Inspecteer het snoer regelmatig op beschadiging, vooral als dit is geknikt, klem heeft gezeten tussen een deur of is overreden. • Gebruik de machine niet bij het vermoeden van een storing. Laat de machine nakijken door een erkend servicecentrum als deze is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of is blootgesteld aan water. • De mechanische of elektronische veiligheidsapparatuur mag niet worden aangepast of gewijzigd. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend ser- vicecentrum. • Gebruik alleen originele stofzak- ken, filters en accessoires van uw plaatselijke dealer. Bij het gebruik van andere stofzakken of filters vervalt de garantie. • Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat stofzak of filter worden vervangen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. • Gebruik de machine niet als speel- goed. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de machine. • Ter voorkoming van gevaar en risico dient een beschadigd to- evoerkabel te worden vervangen door de fabrikant, de service-agent of een vergelijkbaar gekwalifi- ceerde persoon. Dit apparaat mag niet door kinderen of personen met een verminderde fysieke, motorische of mentale gesteldheid of gebrek aan ervaring en kennis worden gebru- ikt, tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen. Let er altijd op dat kinderen niet spelen met het apparaat. Het apparaat voldoet aan de eisen van EN 61000-3-11 en aansluiting op het lichtnet is mogelijk na overleg met de stroomleverancier. Het apparaat mag alleen op de netvoeding worden aangesloten met een netimpedantie die minder is dan 0,43 ohm. Netimpedantie bij aflevering kan worden verkregen bij uw stroomleverancier. Wanneer de netvoeding een hogere impedantie heeft, is tijdelijke stroomuitval mogelijk tijdens het opstarten/de bediening van het apparaat. Dit kan ook van invloed zijn of een verstorende werking hebben op andere apparaten, zoals bijvoorbeeld lampen en dan vooral op apparaten die op hetzelfde net zijn aangesloten. •
Pagina: 3
54 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Gebruiksaanwijzingen Controleer voor het gebruik van de ma- chine of het voltage op het typeplaatje onderop de machine overeenkomt met de netspanning. De machine wordt geleverd met stof- zak en voorfilter. Start en stop Start Trek het snoer uit de machine en steek de stekker in een stopcontact. Eco, X100, X110 Aan-/Uit-knop. X150, X200, X210 Tipbediening, ene helft aan/uit, andere helft vermo- gen 1-2-3. X250, X300 Met aan-/uit-knop op de machine en afstandsbediening op het bochtstuk metaan-/uit-knop en vermogensregeling 1-2-3-4-5. Stop Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Modellen met tipbediening - X150, X200 en X210 Het vermogen kan in drie trappen worden geregeld. De huidige instelling wordt op het display getoond. Modellen met afstandsbediening - X250, X300 Het vermogen kan in vijf trappen worden geregeld. De huidige instelling wordt op het display getoond. Slang, buis en mondstukken aansluiten 1. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt. 2. Koppel het bochtstuk aan de slang en draai deze totdat deze vastklik- ken. 3. Koppel de buis en het mondstuk en draai totdat deze vastklikken. 4. De buis is telescopisch en kan op uw lengte worden afgesteld. Trek de afstelhendel naar buiten om de buis te verlengen en druk deze terug om de slang in te korten op de gewenste lengte. Ontkoppelen • Ontkoppel het mondstuk van de buis door de knop in te drukken. • Ontkoppel het bochtstuk van de buis door de knop in te drukken. • Ontkoppel de slangaansluiting van de zuiginlaat door deze linksom te draaien. 1
Pagina: 4
55 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Stofzak en filters vervangen De afmetingen en kwaliteit van stofzak en filters beïnvloedt de efficiëntie van de machine. Het gebruik van niet-originele stofzakken of filters kan de luchtstroom beperken en tot overbelasting van de machine leiden. Bij het gebruik van niet-originele stofzakken of filters vervalt de garantie. Stofzak vervangen De stofzakindicator toont wanneer de stofzak moet worden vervangen. Gebruik altijd originele stofzakken. 1. Ontkoppel de slangaansluiting van de zuiginlaat door deze linksom te draaien en te verwijderen. 2. Open de kap door op de knop te drukken. 3. Sluit de stofzak af door aan de kartonnen flap te trekken. 4. Verwijder de stofzak. 5. Plaats een nieuwe stofzak door de kartonnen flap in de geleiders omlaag te drukken. 6. Vouw de nieuwe zak voorzichtig open. Controleer of de stofzak cor- rect is geplaatst. 7. Sluit de kap. 8. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt. 2 Voorfilter vervangen Het voorfilter beschermt de motor te- gen het absorberen van micropartikels die door de stofzak komen. Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzak. Het voorfilter is achter de stofzak ge- plaatst. Gebruik altijd originele filters. 1. Ontkoppel de slangaansluiting van de zuiginlaat door deze linksom te draaien en te verwijderen. 2. Open de kap door op de knop te drukken. 3. Sluit de stofzak af door aan de kartonnen flap te trekken. 4. Verwijder de stofzak. 5. Neem de filterhouder met het voor- filter weg. 6. Open de filterhouder. 7. Neem het voorfilter weg. 8. Plaats het nieuwe voorfilter en sluit de filterhouder. Controleer of het filter correct in de houder is geplaatst. 9. Zet de filterhouder op de pen en druk deze op zijn plaats. 10.Plaats een nieuwe stofzak door de kartonnen flap in de geleiders omlaag te drukken. 11. Vouw de nieuwe zak voorzichtig open. Controleer of de stofzak cor- rect is geplaatst. 12.Sluit de kap. 13.Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt. 3
Pagina: 5
56 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Actief koolfilter vervangen Het actieve koolfilter vangt vieze lucht- jes in de uitlaatlucht op. Vervang het actieve koolfilter 1-2 keer per jaar. Het actieve koolfilter is achter de stofzak en het voorfilter geplaatst. Gebruik altijd originele stofzakken en filters. 1. Ontkoppel de slangaansluiting van de zuiginlaat door deze linksom te draaien en te verwijderen. 2. Open de kap door op de knop te drukken. 3. Sluit de stofzak af door aan de kartonnen flap te trekken. 4. Verwijder de stofzak. 5. Neem de filterhouder weg. 6. Verwijder het oude actieve koolfil- ter. 7. Plaats het nieuwe actieve koolfilter. 8. Zet de filterhouder op de pen en druk deze op zijn plaats. 9. Plaats de stofzak. Als de stofzak is gesloten, moet de kartonnen flap omlaag worden gedrukt om de zak te openen. Controleer of de stofzak correct is geplaatst. 10.Sluit de kap. 11.Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat en draai deze rechtsom totdat deze vastklikt. 4 HEPA-filter vervangen Het HEPA-filter reinigt de uitlaatlucht van micropartikels die door de stofzak komen. Het HEPA-filter kan niet wor- den afgeborsteld of afgewassen. De modellen X150, X200, X210, X250 en X300 zijn uitgerust met een indicator voor het HEPA-filter dat aangeeft wan- neer het filter moet worden vervangen. Gebruik altijd originele stofzakken en filters. 1. Open de kap onderop de machine met een munt of een schroeven- draaier. 2. Neem het HEPA-filter weg. 3. Plaats het nieuwe HEPA-filter. Con- troleer of het HEPA-filter correct is geplaatst. 4. Plaats de kap terug en sluit deze met een munt of een schroeven- draaier. 5 Zuigkracht afstellen De modellen met een schuifrege- ling voor de zuigkracht op het bochtstuk - Eco, X100, X110, X150, X200 en X210 De zuigkracht is maximaal bij een geslo- ten schuifregeling en minimaal bij een geheel open schuifrege- ling. Stel de zuigkracht af door de schuifrege- ling in de gewenste richting te schuiven. Modellen met drietraps instelling - X150, X200 en X210 De zuigkracht wordt afgesteld met de schuif- regeling alsook met de tipbediening op de machine. Modellen met vijftraps instelling - X250, X300 De zuigkracht wordt afgesteld met de afstands- bediening op het bochtstuk. Vervangen van de batterijen van de afstandsbe- diening in de stofzuigerslang, soort batterijen CR2032 1. Verwijder de afstandsbe- diening zorgvul- dig met een klein, plat ge- reedschap. 2. Verwijder de oude batterijen – vervang ze door de nieuwe soort CR2032. 3. Bevestig de bedieningseenheid weer voorzichtig op de stofzuiger- slang door deze op de juiste plaats vast te drukken. 5b Eco, X100, X110, X150, X200, X210 X250, X300 X150, X200, X210
Pagina: 6
57 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Reinigingstips Stel de zuigkracht afhankelijk van het model af met de tipbediening, de afstandsbediening of de schuifregeling op het bochtstuk. Radiatormondstuk Gebruik het radiatormondstuk voor kleine openingen. Meubelmondstuk Gebruik het meubelmondstuk voor meubels. Borstelmondstuk Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen of vensterbanken. Mondstuk harde vloer Gebruik het mondstuk voor harde vloeren. Combinatiemondstuk Stel het combinatiemondstuk in, afhan- kelijk van het soort vloer. Turbomondstuk Gebruik het turbomondstuk voor het grondig reinigen van tapijten. Elektro-mondstuk Gebruik het elektro-mondstuk voor dieptereiniging van tapijten. De radiatormonstuk, meubelmondstuk en borstelmondstuk wordt gevestigd onder het accessoiredeksel. Het accessoiredeksel wordt geopend door de versieknoop naar beneden te drukken. Het deksel wordt gesloten door op het centrum van de knoop te duwen De meegeleverde soorten mondstukken kunnen van model tot model verschillen. Buis en slang opbergen De machine heeft twee opbergsleuven. Sleuf 1 zit onderop de machine en wordt gebruikt als de machine op de achterkant staat. Sleuf 2 zit achterop de machine en wordt gebruikt als de machine op de wielen staat. Stand-by stand Bij de modellen X150, X200, X210, X250 en X300 wordt de machine in de stand-by stand gezet als het mondstuk in de sleuf achterop de machine wordt geplaatst. Thermische zekering De machine is uitgerust met een ther- mische zekering die oververhitting van de machine voorkomt. Als de thermi- sche zekering wordt geactiveerd, scha- kelt de machine automatisch de motor uit, waarna deze eerst moet afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. Opnieuw starten 1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de luchtstroom door bochtstuk, buis, slang, mondstuk, stofzak of filters niet wordt geblok- keerd. 3. Laat de machine afkoelen. 4. Steek de stekker weer in het stop- contact en druk op de aan-/uit-knop. De machine start pas op als deze voldoende is afgekoeld. Schakel de machine weer uit als deze niet start en trek de stekker uit het stopcontact. Probeer na een tijdje nogmaals. WAARSCHUWING Wees voorzichtig als u de automatische kabeloproller activeert, omdat de stekker aan het eind van de kabel tijdens de laatste fase van het oprollen heen en weer kan slingeren. Wij adviseren u om de stekker vast te houden tijdens het oprollen. 6 9 7 8 13 10 11 12
Pagina: 7
58 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Service en onderhoud • Bewaar de machine binnenshuis in een droge omgeving. • Vervang het voorfilter bij elke vierde stofzak. Het stofzakpakket bevat vier stofzakken en een voor- filter. • Reinig de buitenkant van de ma- chine met een droge doek of een vochtige doek met wat schoon- maakmiddel. • Bestel originele accessoires bij uw plaatselijke dealer. • Onderhoud – neem contact op met uw plaatselijke dealer. Recyclen en afdanken Recycle de verpakking en voer de afgedankte machine af volgens de plaatselijk geldende verordening. Knip het snoer zo kort mogelijk af, om te voorkomen dat iemand zich ver- wond aan de afgedankte machine. Milieubewustzijn Bij het ontwerp van deze machine is rekening gehouden met het milieu. Alle kunststof onderdelen kunnen worden gerecycled. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet cor- rect gebruiken of aanpassen van de machine. Informatie Kijk voor meer informatie op www.nilfiskextreme.com Garantie De garantie kan van land tot land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer informatie. Verhelpen van storingen Reparaties of onderhoud aan elektrische componenten, zoals snoer en motor, mogen alleen worden gedaan door een erkend servicecentrum. De machine start niet Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Er kan een zekering in het pand zijn ge- sprongen. Vervang deze. Snoer en stekker kunnen zijn be- schadigd en moeten worden ge- repa- reerd door een erk- end servicecentrum. Verminderde zuigkracht De stofzak kan vol zijn en moet worden vervangen, zie aan- wijzingen. Het voor-, HEPA- of actieve koolfilter kan geblokkeerd zijn en moet worden vervangen, zie aan- wijzingen. Bochtstuk, slang, buis of mondstuk kunnen geblokkeerd zijn en moeten worden gereinigd. De machine stopt De thermische zekering kan zijn geactiveerd, zie aanwijzingen. Optioneel – Het ele- ktro-mondstuk kan zijn geblokkeerd. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Reinig het mond- stuk.
Pagina: 8
59 Extreme DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN KO Garantie en service De Extreme-stofzuigers van Nilfisk hebben een garantie van vijf (5) jaar op de machine, waaronder de motor, kabelhaspel, schakelaars en behui- zing. Mondstukken, filters, slangen, buizen en andere accessoires hebben een garantie van twaalf maanden op fabricagefouten, maar niet op slijtage. De garantie dekt reserveonderdelen en arbeidsloon, alsook productie- en materiaalfouten die bij normaal, huis- houdelijk gebruik optreden. Gedurende de garantietermijn wordt enkel service verleend als kan worden aangetoond dat het defect onder de productgarantietermijn is opgetreden (correct ingevuld garantiecertificaat of een geprinte/gestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is aangeschaft in en is verkocht door Nilfisk-Advance. In geval van reparatie van defecten moet de klant de stofzuiger naar de dealer brengen waar het apparaat is gekocht of direct aan Nilfisk-Advance sturen, dit op kosten van de klant. Na afloop van de noodzakelijke repa- raties wordt de stofzuiger geretour- neerd aan de dealer of het privé-adres van de klant op risico en kosten van Nilfisk- Advance. Niet onder de garantie valt: • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als (in)direct gevolg van onjuist gebruik, zoals het opzuigen van steengruis, hete as of tapijtreinigingsmiddelen in poedervorm. • Verkeerd, slecht of geen onder- houd, als beschreven in Gebruiks- aanwijzingen. De garantie geldt ook niet in geval van een incorrecte of slechte configuratie, d.w.z. instelling of aansluiting, schade door brand, blikseminslag of ongebrui- kelijke spanningsschommelingen of andere elektrische storingen, waaron- der defecte zekeringen of elektrische installaties op het lichtnet en andere defecten of schade die volgens Nilfisk- Advance het gevolg zijn van andere redenen dan productie- of materiaal- fouten. De garantie komt te vervallen: • In geval een defect wordt veroor- zaakt door het gebruik van niet- originele stofzakken en filters van Nilfisk. • In geval het identificatienummer van de stofzuiger is verwijderd. • In geval de stofzuiger is gerepa- reerd door een niet door Nilfisk erkende dealer of erkend service- centrum. • In geval de machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, d.w.z. door aannemers, door schoonmaakbedrijven, in professi- onele handel of bij ander niet-huis- houdelijk gebruik. De garantie is geldig in: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Neder- land, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Span- je, Portugal, Australië, Estland, Letland Litouwen, Hongarije, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Tsjechische Repu- bliek, Italië, Finland, en Nieuw-Zeeland.
Merk:
Nilfisk
Product:
Stofzuigers
Model/naam:
Extreme
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees