E 150.2-10 PH X-TR... handleiding
Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRAhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRA in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 15 pagina's.

PDF 15 1.1mb
Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRAhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRA. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRA en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRA. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRA zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk E 150.2-10 PH X-TRA

Pagina: 1
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 2 De handleiding bestaat uit drie delen. Deel 1:3 Vei- ligheidsinstructies. Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing. Deel3:3TechnischespecificatiesenVerklaringvan overeenstemming. Deel 1:3 Veiligheidsinstructies Lees voor eerste gebruik van het apparaat de instructies zorgvuldig door. Bewaar de hand- leiding voor later gebruik. Deveiligheidsaanwijzingendiezijngemarkeerd metditsymboolmoetenwordennageleefdom lichamelijk letsel of ernstige materiële schade te voorkomen. Waarschuwingen Deze machine is ontworpen voor gebruik met door Nilfisk geleverde of aanbevolen schoonmaak- middelen.Hetgebruikvanandereschoonmaakmid- delen kan een negatieve invloed hebben op de vei- lige werking van de machine. Bij verkeerd gebruik kunnen hogedruk- stralen gevaarlijk zijn. Richt de waterstraal nooitoppersonen,apparatendieonderstroom staan of de machine zelf. Gebruikdemachinenietindebuurtvanpersonen, tenzij deze beschermende kleding dragen. Richtdestraalnietopuzelfofanderenomschoei- sel te reinigen. Explosiegevaar – Spuit niet met ontvlambare vloeistoffen. Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt door kinderen of onbevoegden. Hogedrukslangen, fittingen en koppelingen zijn belangrijkvoordeveiligheidvandemachine.Gebruik alleen slangen, fittingen en koppelingen die zijn aanbevolen door de Nilfisk. Omtezorgenvoordeveiligheidvanhetapparaat moet u altijd alleen originele reserveonderdelen gebruiken die door Nilfisk aangeraden zijn. Water dat door de terugstroombeveiliger en ge- stroomd is, wordt gezien als niet-drinkbaar. Gebruikdemachinenietindieneenvoedingska- bel of belangrijke onderdelen van de machine be- schadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hoge- drukslangen of het spuitpistool. Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de verbinding droog blijft en niet op de grond ligt. Wij adviseren u om een kabelhaspel te gebruiken met een aansluiting die zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het onbeheerd achterlaat, als u klaar bent met gebruik of als u het omwisselt naar eenanderefunctie,tijdensreparatiesenonderhoud. Tijdenshetgebruikvanhogedrukreinigerskunnen gassen vrijkomen. Het inhaleren van gassen kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Gebruik ter be- schermingtegendrijfgasseneenademhalingsmas- ker klasse FFP 2 of hoger, afhankelijk van de om- geving die gereinigd wordt. Bedoeld gebruik en aansprakelijkheids- voorwaarden • DeserieC,D,EenPzijnalleenbedoeldvoorhuis- houdelijke reinigingsdoeleinden en voor gebruik ineenverticalepositie.Lederandergebruikwordt gezien als incorrect. • Een hogedrukreiniger werkt voor verschillende reinigingstaken en resultaten met verschillende drukniveaus en reinigingsmiddelen. Volg altijd de instructies op reinigingsmiddelen voor gebruik, noodgevallen en wegwerpen. • Gebruikhetapparaatnietbijeentemperatuuronder 0°C. Start een bevroren apparaat nooit, gebruik hetnooitbinnenendekhetnooitaftijdensgebruik. Dit wordt gezien als incorrect en foutief gebruik. Gebruik van de foutieve druk, een verkeerd reini- gingsmiddelen/oftoepassingkanschadeaanhet apparaat,oppervlakken,materiaalenapparatuur veroorzaken. Alle bovenstaande wordt gezien als incorrect en foutief gebruik. Nilfisk aanvaardt geen aanspra- kelijkheid voor schade als gevolg van incorrect of foutief gebruik. Ziedewebsitewww.get-started.nilfisk.comvoormeer instructieseninformatieovergebruik,noodgevallen en wegwerpen. Veiligheidsapparaten en hun werking Hetapparaatstoptautomatischwanneerdetrekker van het spuitpistool wordt losgelaten. Het apparaat start weer als u de trekker weer indrukt. Het spuit- pistool is voorzien van een vergrendeling. Als hij geactiveerd is, kan het spuitpistool niet bediend worden. Het apparaat beschikt over een zelfherstellende thermobescherming. Als het apparaat oververhit is, schakelt de thermobescherming de stroom uit. Wachtinditgevaltothetapparaatafgekoeldis.Een geïntegreerdehydraulischeveiligheidsklepbeschermt het systeem tegen ontoelaatbare overdruk. Voorzorgsmaatregelen De aansluiting van de elektriciteitstoevoer moet worden uitgevoerd door een bevoegde elek­ tricien en conformIEC 60364-1. Het is aan te raden dat de stroomtoevoer naar dit apparaat een aardlek- schakelaar bevat die de toevoer onderbreekt als het stroomverlies naar de aarde gedurende 30 ms
Pagina: 2
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3 hoger is dan 30 mA of een apparaat waarmee een aardingscircuit ontstaat. • Gebruik motorstart/vertraagde zekeringen met eigenschapDconformIEC947-2ofovereenstem- mende normen buiten IEC. • Als het stroomsnoer beschadigd is, moet dit ver- vangenwordendooreenbevoegdNilfisk-distribu- teur of vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen. • Er is geen actie nodig voor het aanpassen van apparaten met dubbel voltage en frequentie. • Laat kinderen niet met het apparaat spelen. • De gebruiker en iedereen in de directe nabijheid van de locatie die gereinigd wordt, moet ervoor zorgen dat hij be­ schermd is tegen opspattend vuil tijdens het reinigen. • Draagaltijdveiligheidslaarzen,eenademmasker, oorbescherming,veiligheidsbrilenbeschermende kleding tijdens gebruik. • De hoge druk die door het apparaat gegenereerd wordt,vormteenaanzienlijkgevaar.Houddespuit- lansstevigenmetbeidehandenvast.Opdespuit- lanswordteenterugslagkrachteneenplotselinge momentkracht uitgeoefend tijdens gebruik. • ZieDEEL3:3voordedaadwerkelijkeomvangvan de terugslagkracht. • Tijdens transport: Plaats het apparaat horizontaal op de achterkant en maak vast met de banden. Binnen de EU Hogedrukreinigers mogen niet worden gebruikt of onderhoudendoorkinderen.Hetapparaatmagwor- den gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of een gebrek aankennisenervaring,mitszijondertoezichtstaan of aanwijzingen ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en inzicht hebben in de risico’s die het gebruik met zich meebrengt. Deel 2:3 Gebruiksaanwijzing Bevat een algemeen overzicht van het apparaat en de werkende elementen, en illustraties over voor- bereiding, gebruik, wateraansluiting, opslag en on- derhoud door de gebruiker. A Uitpakken en voorbereiden voor gebruik Volg illustraties in A. B Aansluiten op waterleiding Hogedrukreinigerszijnalleengeschiktvoorgebruik op het waterleidingnet, eventueel met een terug- stroombeveiliger.Controleerdenationaalgeldende regels en pas eventueel een terugstroombeveiliger toe. • Gebruik een tuinslang van 10-25 meter, diameter minimaal 13 mm. • Volg instructie B. C Aansluiten op andere waterbronnen Bij gebruik op een regenton, meren en rivieren ge- bruik altijd een fijnfilter maar beter is aansluiten op waterleidingnet. Bij constatering zand in de pomp vervalt de garantie. Volg illustraties in C. D Koppelen van spuitlans en apparaat Alleen serie C-PG en D-PG. Na het plaatsen van de batterijen, D1.1, hebt u twee minuten om de spuit- lans en het apparaat te koppelen. Het oranje lampje knippertalsnaarhetapparaatgezochtwordt.Alsde onderdelengekoppeldzijn,gaathetlampjeuit.Volg illustratieD1.1totD1.5.Alshetkoppelenafgebroken wordt,voerhetdanuitaandehandvanillustratieD2.1 tot D2.5. De voedingsregulering wordt aangegeven met een groen lampje. Zie illustratie D3.1 en D3.2. E Het apparaat langer dan 5 minuten onbeheerd achterlaten Zie lijst met waarschuwingen. Volg de illustraties in E. F Na gebruik en opslag Doe na gebruik altijd het volgende: Schakel het ap- paraat uit. Laat het water uit het apparaat en de accessoires lopen om schade door bevriezing te voorkomen. Trek de stekker uit het stopcontact. Koppeldewaterinlaatslanglos.Wikkeldestroomka- bel en hogedrukslang op, om schade aan de kabel, hogedrukslang en appendage te voorkomen. Het apparaatmoetopeenvorstvrijeplekbewaardworden. • Volg illustraties in F. G Onderhoud, inspectie en reparaties Erdientaltijdonderhoudaanhetapparaatuitgevoerd te worden als het apparaat na lange tijd in de opslag weer gebruikt wordt. Inspecteer het apparaat en de accessoires voor gebruikaltijdopbeschadigingen.Handelbijschade volgens de genoemde waarschuwingen. • Voergeenonderhouduitdatnietwordtbeschreven in deze gebruikershandleiding. Als het apparaat niet wil starten of stoppen, pulseert, een schom- melende druk heeft, de motor hapert, zekeringen doorslaan of er geen water uitkomt, zie dan het u het schema voor Fouten opsporen op onze web- site www.get-started.nilfisk.com. Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd in een door Nilfisk erkende werkplaats en met originele Nilfisk reser- veonderdelen. • Gebruiksonderhoud in overeenstemming met il- lustraties in G.
Pagina: 3
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 7 B1.9 B1.10 B B1.11 B1.12 B2.1 MPa bar MPa bar B2.2 C C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6
Pagina: 4
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 8 C C1.7 C1.8 C1.9 C1.10 C1.11 D1.1 start OFF D1.2 D1.3 D1.4 D1.5 D
Pagina: 5
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 10 F F1.1 F1.2 F1.3 F1.5 F1.6 F1.7 F1.8 F1.9 F1.10 F1.11 F1.12 F1.4 F1.13 F1.14 F1.15
Pagina: 6
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 13 Deel 3:3 - Technische specificaties en Verklaring van overeeenstemming Technische specificaties D 140.4 D-PG 140.4 E 145.4 E 150.2 E 160.1 Elektrische specificaties Unom 230-240 V fnom 50 Hz Pnom 2,4 kW 2,1 kW 2,3 kW Inom 10 A 9,5 A 10 A 10,5 A Beschermingscategorie Class I/Class II Class I Beschermingsklasse IP XX IP X5 Hydraulische specifi caties pnom 13,5 MPa / 135 bar 13,0 MPa / 130 bar 14,0 MPa / 140 bar 14,5 MPa / 145 bar pmax 14,0 MPa / 140 bar 14,5 MPa / 145 bar 15,0 MPa / 150 bar 16,0 MPa / 160 bar Q 7,0 l/min / 420 l/h 7,0 l/min / 420 l/h 6,7 l/min / 400 l/h 6,8 l/min / 410 l/h Qmax 8,3 l/min / 500 l/h Max. Waterinlaatdruk pinlet max 1 Mpa / 10 bar Max. Waterinlaattemperatuur tinlet max 40° C Max. waterinlaattemp., aanzuig- modus tinlet max 20° C Terugslagkracht Fkickback 19,2 N 19,2 N 18,4 N 19,3 N Gewicht Mmachine 13,8 kg 18,6 kg 19,8 kg 20,6 kg Hand-arm vibratie op grond van: Standaardsproeier aha < 2,5 ± 1 m/s2 Geluidsdrukniveau LpA LpA­ standard 77,2 ± 2 dB(A) 71,8 ± 2 dB(A) Gegarandeerd geluidsvermogen- niveau LWA LwA­ standard 92 dB(A) 86 dB(A) Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Pagina: 7
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 14 EU / UE / EL / EC / EE / ES / EÚ / AB Declaration of Conformity Prohlášení o shodě Konformitätserklärung Overensstemmelseserklæring Declaración de conformidad Vastavusdeklaratsioon Déclaration de conformité Vaatimustenmukaisuusvakuutus Декларация за съответствие Δήλωση συμμόρφωσης Megfelelősségi nyilatkozat Izjava o sukladnosti Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija Atbilstības deklarācija Samsvarserklæring Conformiteitsverklaring Declaração de conformidade Deklaracja zgodności Declaratie de conformitate Декларация о соответствии Försäkran om överensstämmelse Vyhlásenie o zhode Izjava o skladnosti Uygunluk beyanı Manufacturer / Výrobce / Hersteller / Fabrikant / Fabricante / Κατασκευαστής / Gyártó / Proizvođač / Fabbricante / Gamintojas / Ražotājs / Produsent / Fabrikant / Fabricante / Producent / Producător / производитель / Tillverkaren / Výrobca / Proizvajalec/ Üretici firma: Nilfisk A/S, Kornmarksvej 1 DK-2605 Broendby, DENMARK Product / Produkt / Producto, Toode, Produit, Tuote/ Πродукт / Προϊόν / Termék / Proizvod / Prodotto / Produktas / Produkts / Artikel / Produtos / Produs / Izdelek / Ürün D 140.4, D-PG 140.4*, E145.4, E150.2, E160.1 Description / Popis / Beschreibung / Beskrivelse / Descripción / Kirjeldus / La description / Kuvaus / Oписание / Περιγραφή / Leirás / Opis / Descrizione / Aprašymas / Apraksts / Beschrijving / Descrição / Descriere / Beskrivning / Popis / Açıklama HPW - Consumer w/ wireless remote* 230-240V 50Hz, IPX5 We, Nilfisk hereby declare under our sole responsibility, that the above mentioned product(s) is/are in conformity with the following directives and standards. My, Nilfisk prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími směrnicemi a normami. Wir, Nilfisk erklären in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt den folgenden Richtlinien und Normen entspricht. Vi, Nilfisk erklærer hermed under eget ansvar at ovennævnte produkt(er) er i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. Nosotros, Nilfisk declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto antes mencionado está en conformidad con las siguientes directivas y normas Meie, Nilfisk Käesolevaga kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust, et eespool nimetatud toode on kooskõlas järgmiste direktiivide ja Nilfisk déclare sous notre seule responsabilité que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux directives et normes suivantes. Me, Nilfisk täten vakuutamme omalla vastuulla, että edellä mainittu tuote on yhdenmukainen seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti Ние, Nilfisk С настоящото декларираме на своя лична отговорност, че посочените по-горе продуктът е в съответствие със следните директиви и стандарти. Εμείς, Nilfisk δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα. Mi, Nilfisk Kijelentjük, egyedüli felelősséggel, hogy a fent említett termék megfelel az alábbi irányelveknek és szabványoknak Mi, Nilfisk Izjavljujemo pod punom odgovornošću, da gore navedeni proizvod u skladu sa sljedećim direktivama i standardima. Noi, Nilfisk dichiara sotto la propria responsabilità, che il prodotto di cui sopra è conforme alle seguenti direttive e norme. Mes, "Nilfisk pareiškiu vienašališkos atsakomybės, kad pirmiau minėtas produktas atitinka šias direktyvas ir standartus Mēs, Nilfisk šo apliecinu ar pilnu atbildību, ka iepriekš minētais produkts atbilst šādām direktīvām un standartiem Vi, Nilfisk erklærer herved under eget ansvar, at det ovennevnte produktet er i samsvar med følgende direktiver og standarder We verklaren Nilfisk hierbij op eigen verantwoordelijkheid, dat het bovengenoemde product voldoet aan de volgende richtlijnen en normen Nós, a Nilfisk declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto acima mencionado está em conformidade com as diretrizes e normas a seguir. My, Nilfisk Niniejszym oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami i normami.. Noi, Nilfisk Prin prezenta declarăm pe propria răspundere, că produsul mai sus menționat este în conformitate cu următoarele standarde și directive. Ми, Нилфиск овим изјављујем под пуном одговорношћу, да наведеног производ је у складу са следећим директивама и стандардима. Vi Nilfisk förklarar härmed under eget ansvar att ovan nämnda produkt överensstämmer med följande direktiv och normer. My, Nilfisk prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi smernicami a normami. Mi, Nilfisk izjavljamo s polno odgovornostjo, da je zgoraj omenjeni izdelek v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. Nilfisk, burada yer alan tüm sorumluluklarımıza göre, yukarıda belirtilen ürünün aşağıdaki direktifler ve standartlara uygun olduğunu beyan ederiz. 2006/42/EC EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-79:2012 2014/30/EU (non*) EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 Compliance to harmonic current emissions are documented in TCF_42331_01 EN 61000-3-11:2000 *EN 301 489-1 V2.1.1 *EN 301 489-3 V2.1.1 2011/65/EU EN 50581:2012 2000/14/EC – Conformity assessment procedure according to Annex V. - Measured sound power level: 83-89 dB(A); Guaranteed sound power level: 86-92 dB(A) 2014/53/EU - Freq Band: 2.45 GHz, TX: Max 1dBm *EN 300 440-2 V2.1.1 Receiver Category 1 Authorized signatory: March 13, 2018 Esben Graff, Vice President Portfolio Management, Consumer
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
E 150.2-10 PH X-TRA
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands