E 140.3-9 PAD X-TR... handleiding
Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRAhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRA in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 24 pagina's.

PDF 24 1.1mb
Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRAhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRA. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRA en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRA. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRA zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk E 140.3-9 PAD X-TRA

Pagina: 1
120 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Index 1 Introductie................................................................................................ 121 1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen....................................................121 2 Voorzorgsmaatregelen en werktechnieken........................................... 121 3 Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt................................ 128 3.1 Montage van handvat, slanghaak en slanghouder.........................................128 3.2 Montage van de snelkoppeling.......................................................................128 3.3 Uitschuifbare spuitlans....................................................................................128 4 Bediening van uw hogedrukreiniger ..................................................... 129 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang..................................................................129 4.2 Montage van de spuitlans en Click & Clean-sproeiers ...................................129 4.3 Wateraansluiting.............................................................................................129 4.4 Opstarten van de hogedrukreiniger ................................................................130 4.5 Drukinstelling van de TORNADO® PR-sproeikop..........................................130 4.6 Stationair gebruik............................................................................................130 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen........................................................131 5.1 Algemeen........................................................................................................131 5.2 Gangbare toepassingen .................................................................................132 6 Na gebruik van de hogedrukreiniger..................................................... 133 6.1 Stopzetten van de hogedrukreiniger...............................................................133 7 Onderhoud ............................................................................................... 133 8 Fouten opsporen ..................................................................................... 134 9 Accessoires en schoonmaakmiddelen ................................................. 135 10 Garantievoorwaarden.............................................................................. 135 11 Belangrijkste technische gegevens....................................................... 136 12 Verklaring ................................................................................................. 137
Pagina: 2
121 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 1 Introductie 1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen Alle pictogrammen die op de hogedrukreiniger en onderdelen ervan zijn aangebracht worden in deze handleiding uitgelegd. De veiligheidsaanwijzingen die zijn gemarkeerd met dit symbool moeten worden nageleefd om lichamelijk letsel of ernstige materiële schade te voorkomen. Let op bij kans op beschadiging van de machine of onderdelen ervan. Dit symbool staat bij tips en aanwijzingen over hoe u beter en veiliger kunt werken met de ho- gedrukreiniger. 2 Voorzorgsmaatregelen en werktechnieken Voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorg- vuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik. Waarschuwing! • Inademing van drijfgassen kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Gebruik indien mogelijk uitrusting om het vrijkomen van drijfgassen te voorkomen, bijv. een dop op de spuitkop. Gebruik ter bescherming tegen drijfgassen een ademhalingsmasker klasse FFP 2 of hoger. • De hoge waterdruk die wordt opgebouwd door de ma- chine en de stroomaansluiting zijn in het bijzonder ge- vaarlijk. • Houd kinderen in de gaten en zorg dat zij niet met het apparaat spelen. • Voordat u de machine opstart, dient u deze eerst op eventuele gebreken te controleren. Als u gebre- ken aantreft, start dan de machine niet op en neem contact op met uw Nilfisk-dealer. De isolatie van de stroomkabels moet intact zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als een stroomkabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door een erkende Nilfisk- dealer. • De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke omge- ving moet maatregelen treffen om zichzelf te bescher- men tegen materiaal dat losraakt tijdens het gebruik. • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met 
Pagina: 3
122 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden wordt gestart en bij vervanging van onderdelen of ombouw van de machine naar een andere functie. • Houd u aan de nationale veiligheidsvoorschriften die zijn afgegeven door bijv. aanbieders van werkgevers- verzekeringen, veiligheidsinstanties, autoriteiten op het gebied van arbeidsmilieu en gezondheid of ande- re instanties. Accessoires en reserveonderdelen • Voor een veilige werking van de machine maakt u uit- sluitend gebruik van originele reserveonderdelen van Nilfisk of door Nilfisk goedgekeurde onderdelen. • Hogedrukslangen, appendages en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine. Gebruik alleen slangen, appendages en koppelingen die wor- den aanbevolen door Nilfisk. Lichamelijke, zintuiglijke en mentale beperkingen • De machine is niet bestemd voor gebruik door perso- nen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis. • Eenieder die alcohol, medicijnen of drugs heeft ge- bruikt die het reactievermogen beïnvloeden, mag de machine niet bedienen. Toepassingen Deze machine is ontwikkeld voor huishoudelijk gebruik, zoals: • auto, motorfiets, boot, caravan, aanhanger, patio/oprit/ betegeling, hout, metselwerk, barbecue, tuinmeube- len, grasmaaier. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. Nilfisk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevol- gen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juis- te bediening, onderhoud en reparaties zoals aangege- ven in deze gebruikershandleiding. 
Pagina: 4
123 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Kleding en uitrusting Neem altijd maatregelen om uzelf te beschermen tij- dens het gebruik van de machine. • Gebruik schoenen met antislipzolen. • Draag een beschermende bril, gehoorbescherming en beschermende kleding tijdens het gebruik. Vervoer van de hogedrukreiniger • Als de machine op of in een voertuig wordt vervoerd, moet deze worden vastgezet met bijv. stroppen, zodat hij niet kan glijden of omvallen. • Nilfisk adviseert om de machine horizontaal op de achterkant neer te leggen bij vervoer in of op een voertuig. Reinigingsmiddelen • Deze machine is ontworpen voor gebruik met door Nilfisk geleverde of aanbevolen schoonmaakmidde- len. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen of chemicaliën kan een negatieve invloed hebben op de veilige werking van de machine. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart Inspectie van de machine • Gebruik de machine niet indien een voedingskabel of belangrijke onderdelen van de machine beschadigd zijn, zoals veiligheidsapparatuur, hogedrukslangen, het spuitpistool of andere spuituitrusting. • De trekker van het spuitpistool moet eenvoudig kun- nen bewegen en automatisch terugkeren naar de startpositie als hij wordt losgelaten. • Zorg ervoor dat de hogedrukslang en de spuituitrus- ting altijd in goede staat verkeren (schoon, gemakke- lijk bewegend) en goed zijn gemonteerd. Elektrische aansluiting Waarschuwing! Beperk het risico op elektrische schokken: • De spanning en de frequentie van de machine (zie het  
Pagina: 5
124 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing typeplaatje) moeten overeenkomen met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet. • Sluit de machine alleen aan op een elektrische instal- latie die is uitgevoerd door een erkende elektricien en die voldoet aan IEC 60364-1. • Wij adviseren om de elektriciteitstoevoer naar deze machine uit te rusten met een aardlekschakelaar die de toevoer onderbreekt als de lekstroom naar de aar- de gedurende 30 ms de 30 mA overschrijdt. • Ongeschikte verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn. Maak alleen gebruik van een verlengkabel die ge- schikt is voor gebruik buitenshuis, en zorg dat de ver- binding droog blijft en niet op de grond ligt. • Nilfisk adviseert het gebruik van een kabelhaspel zo- dat het stopcontact zich op minstens 60 mm boven de grond bevindt. • Kabels moeten altijd volledig afgerold zijn om te voor- komen dat oververhitting te voorkomen. Verlengka- bels moeten voldoen aan de onderstaande eisen qua lengte en kabeldikte: 1,0 mm² Max. 12,5 m 1,5 mm² Max. 20,0 m 2,5 mm² Max. 30,0 m • Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze wor- den vervangen door een erkende Nilfisk-dealer of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen. Wateraansluiting • De hogedrukreiniger is alleen geschikt voor aanslui- ting op de drinkwaterleiding. Houd u bij de aanslui- ting van de machine op de drinkwaterleiding aan de nationale regelgeving. Mogelijk kan op grond van EN 60335-2-79 de machine alleen op de drinkwaterlei- ding worden aangesloten als een geschikte terug- stroombeveiliging is geïnstalleerd. • De terugstroombeveiliging kan worden besteld onder Nilfisk productnummer 106411177. In Nederland be- paalt uw drinkwaterleverancier of er een terugstroom- beveiliging noodzakelijk is.
Pagina: 6
125 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing • Zodra drinkwater terug is gestroomd via de terug- stroombeveiliging, is het niet langer geschikt als drink- water. • Bij aanzuiging (bijv. uit een regenwaterton) wordt geen terugstroombeveiliging gebruikt - zie “Aanslui- ting op een drukloze watertoevoer”. BELANGRIJK! • Gebruik uitsluitend water zonder onzuiverheden. • Indien er kans is op zand in het inlaatwater (bijv. uit uw eigen waterbron), dient er een aanvullend filter te worden geplaatst. Tijdens het werken Waarschuwing! • Gebruik de machine nooit in een omgeving waar ex- plosiegevaar kan bestaan. Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten. • Het is verboden om oppervlakken die asbest bevatten onder hoge druk te reinigen. • Zuig nooit vloeistoffen op die oplosmiddelen bevat- ten (bijv. diesel, stookolie, verfverdunner of aceton). Deze stoffen zijn schadelijk voor de materialen die in de machine zijn gebruikt. De spuitvloeistof is licht ont- vlambaar, explosief en giftig. • Richt de waterstraal nooit op uzelf of andere perso- nen, zelfs niet om kleding of schoeisel te reinigen – kans op letsel. • Richt de waterstraal nooit op huisdieren of andere die- ren. • Richt de waterstraal nooit op stroomvoerende elektri- sche apparaten of op de machine zelf – kans op kort- sluiting. • Houd de spuitlans stevig en met beide handen vast. De terugslagkracht van de spuitlans kan oplopen tot 16,4 N tijdens bedrijf. • Deze hogedrukreiniger mag niet worden gebruikt bij temperaturen lager dan 0°C. • Start nooit een bevroren machine. Vorstschade valt 
Pagina: 7
126 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing niet onder de garantie! • Zorg altijd voor stevig en veilig schoeisel. • Houd de machine zo ver mogelijk verwijderd van het voorwerp dat wordt gereinigd. • Pas de afstand altijd aan en daarmee ook de druk van de sproeier op het oppervlak dat gereinigd wordt. Dit om schade aan het te reinigen oppervlak te voorko- men. • De machine moet worden gebruikt in opgerichte toe- stand. • Bedek de machine niet en gebruik hem niet in een ruimte zonder voldoende ventilatie. Nadat de werkzaamheden zijn beëindigd Waarschuwing! • Schakel de machine altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact nadat de werkzaamheden zijn beëin- digd en de machine onbeheerd wordt achtergelaten. • Haal de waterinlaatslang tussen de machine en de watertoevoer los. • Wikkel de stroomkabel en hogedrukslang op, om schade aan de kabel, stekker, hogedrukslang en ap- pendages te voorkomen. • Verwijder altijd water uit de pomp, slang en toebeho- ren na gebruik van de machine en voordat de machi- ne wordt opgeslagen. Onderhoud en reparaties Waarschuwing! • Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat met onderhoudswerkzaamheden, reiniging en reparaties wordt gestart. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd in een door Nilfisk erkende werkplaats en met originele Nil- fisk reserveonderdelen. • Voer geen onderhoud uit dat niet wordt beschreven in deze gebruikershandleiding. • Indien de machine niet wil starten of stoppen, pul- 
Pagina: 8
127 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing seert, een schommelende druk heeft, de motor ha- pert, zekeringen dooslaan of er geen water uitkomt, controleert u het schema voor Fouten opsporen in deze gebruikshandleiding. Neem contact op met uw lokale Nilfisk-dealer als er zich andere problemen voordoen. Recycling van de hogedrukreiniger Maak de oude reiniger onmiddellijk onklaar. • Haal de stekker uit het stopcontact. • Knip de stroomkabel door. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil. Zoals aangegeven in de WEEE-richtlijn 2012/19/EC betref- fende afgedankte elektrische en elektronische appa- ratuur, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gerecycled. Neem contact op met de gemeente of de dichtstbijzijnde dealer voor nadere informatie.
Pagina: 9
128 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 3 Voordat u uw hogedrukreiniger in gebruik neemt Zie de plaatjes in de snelhandleiding - uitpakken De illustratie toont de bedieningsonderdelen en hoe u uw machine gereed maakt voor gebruik. Bedieningsonderdelen 1. Start/Stop-schakelaar 2. Waterinlaat met filter 3. Hogedrukaansluiting (alleen modellen zonder slanghaspel) 4. Hogedrukslang 5. Stroomkabel 6. Click & Clean-spuitlans 7. Spuitpistool met vergrendeling (7a) 8. Click & Clean Tornado PR-sproeier 9. Click & Clean Powerspeed-sproeier 10. Schuimsproeier 11. Reinigingsnaald voor sproeier 12. Slanghouder (niet-standaard) 13. Typeplaatje 14. Handvat (verstelbare beugel) 15. Slanghaak 16. Zeskantsleutel voor montage van handvat en beugel 17. Knop voor verstelbare beugel 18. Draaibare kabelhaak 19. Snelkoppeling 3.1 Montage van handvat, slanghaak en slanghouder Montage van handvat en slanghaak (standaardmodellen) A1 Duw het handvat (14) op de beide metalen buizen. Zorg ervoor dat het handvat over- eenkomstig de afbeelding wordt gemonteerd. Bevestig de bouten en moeren (de bouten moeten door zowel het handvat als de buis lopen). A2 Monteer de slanghouder (15) op het apparaat (2 schroeven). Bevestiging van handgreep van slanghouder (modellen met slanghouder) A3 Klik de handgreep van de slanghouder vast op de trolley-handgreep (geen schroeven). 3.2 Montage van de snelkoppeling A4 Als de snelkoppeling voor het eerst wordt gemonteerd, moet u controleren of het in de fabriek aangebrachte filter (2a) in de waterinlaat is geplaatst. A5 Schroef de snelkoppeling stevig vast op de waterinlaat (2). BELANGRIJK! Het waterinlaatfilter moet altijd in de waterinlaat geplaatst worden om zand, kalk en andere onzuiverheden weg te filteren, zodat zij de pompventielen niet kunnen beschadigen. Het filter is in de fabriek aangebracht. De garantie vervalt als het filter niet is geplaatst. 3.3 Uitschuifbare spuitlans A6 Het apparaat is uitgerust met een uitschuifbare spuitlans. Om de lans te verkorten of te verlengen, drukt u de knop (17) in en schuift u de lans uit of in. Als u een klik hoort, zit de lans in de juiste positie. A 
Pagina: 10
129 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 4 Bediening van uw hogedrukreiniger Zie de plaatjes in de snelhandleiding – bediening van uw hogedrukreiniger. 4.1 Aansluiting van de hogedrukslang B1 Bevestig de hogedrukslang (4) aan het spuitpistool (7). Haal de hogedrukslang los door de pal (A) in te drukken. B2 Monteer de hogedrukslang op de uitlaat (3). 4.2 Montage van de spuitlans en Click & Clean-sproeiers B3 Duw de spuitlans (6) in het spuitpistool (7) en draai hem vast. LET OP! De spuitlans heeft een ingebouwde lagedruksproeier die kan worden gebruikt om vuil weg te spoelen. B4 Duw bij bevestiging van de sproeiers (8, 9) de sproeiers in de spuitlans. BELANGRIJK! Bij bevestiging van de Click & Clean-sproeiers moet de pal op de zijkant van de spuitlans weer naar buiten springen. De sproeier moet op zijn plaats blijven zitten als u eraan trekt. B5 Duw de schuimsproeier (10) in de spuitlans (6). LET OP! De schuimsproeier is uitgerust met een wartelvergrendeling die in de opening in de Click & Clean-spuitlans moet worden geplaatst. Duw de pal in om de Click & Clean-sproeiers en de schuimsproeier los te maken. BELANGRIJK! Voordat u begint met schoonmaken, moet u controleren of de machine rechtop staat en op een vlakke ondergrond staat. Plaats de machine niet in hoog gras! 4.3 Wateraansluiting BELANGRIJK! Aansluiting op watertoevoer onder druk De maximale waterinlaatdruk is 1 MPa/10 bar en de maximale temperatuur is 40°C – zie het typeplaatje. Een normale ½" tuinslang van minimaal 10 m en maximaal 25 m is hiervoor ge- schikt. B6 Controleer of het filter is geplaatst in de waterinlaat en dat het niet verstopt zit. B7 Sluit de waterslang aan op de watertoevoer met behulp van de snelkoppeling. Open de watertoevoer. Houd bij aansluiting op de drinkwaterleiding rekening met de landelijke en plaatselijke voor- schriften. Laat het water door de waterslang lopen voordat deze wordt aangesloten op de machine, om te voorkomen dat zand en vuil in de machine terecht komen. B8 Schakel de watertoevoer uit en sluit de waterslang aan op de waterinlaat met behulp van de snelkoppeling. B   
Pagina: 11
130 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Aansluiting op drukloze watertoevoer De machine kan ook in aanzuigmodus werken. Dit houdt in dat u de machine kunt aansluiten op regentonnen, rivieren en cisternen etc. Als u water gebruikt dat niet afkomstig is uit het wa- terleidingnet, hoeft u geen terugstroombeveiliging te gebruiken. Bij aansluiting van de machine op een drukloze watertoevoer moet u altijd een aanvullend filter gebruiken om te voorkomen dat onzuiverheden worden opgezogen. De slanglengte mag maxi- maal 3 meter bedragen met een doorsnee van minimaal ½". Om aan deze eisen te voldoen, adviseert Nilfisk dat u gebruikmaakt van de originele Nilfisk wateraanzuigset. De machine is ontworpen voor aanzuiging tot maximaal 50 cm boven het wateroppervlak. • Plaats de machine op maximaal 0,5 meter boven het wateroppervlak. Haal de hogedruk- slang los van de wateruitlaat. • Zorg ervoor dat het inlaatfilter op zijn plaats zit en bevestig de wateraanzuigset zodat deze stevig vastzit op de waterinlaat. • Zet de machine aan; druk de start/stop schakelaar (1) in de stand “I”. • Wacht totdat er een stabiele straal uit de wateruitlaat komt. • Schakel de machine uit en bevestig de hogedrukslang (4), het spuitpistool, de lans en de sproeier. • Start de machine opnieuw op en activeer het spuitpistool. 4.4 Opstarten van de hogedrukreiniger BELANGRIJK! Aansluiting op het elektriciteitsnet De spanning en de frequentie van de machine (zie het typeplaatje (13)) moeten overeenko- men met de spanning en de frequentie van het elektriciteitsnet. Per il collegamento dell'idropulitrice a un sistema di alimentazione, l'impedenza massima con- sentita è pari a 0,29 + j0, 18Ω (Zmax). Consultare l'ente erogatore affinché l'apparecchio sia collegato esclusivamente a un'alimentazione di tale impedenza o inferiore. B9 Sluit de stekker aan op het stopcontact. B10 Open de watertoevoer. B11 Ontkoppel de trekkervergrendeling (7a). Vergeet niet de hogedrukreiniger uit te schake- len en los te koppelen van het elektriciteitsnet en de trekker te vergrendelen als de hoge- drukreiniger onbeheerd wordt achtergelaten. B12 Activeer de trekker van het spuitpistool en laat het water lopen totdat alle lucht is ont- snapt uit de waterslang. B13 Zet de machine aan; druk de start/stop schakelaar in de stand “I”. B14 Activeer de trekker van het spuitpistool. Als de trekker van het spuitpistool wordt losgela- ten, stopt de machine automatisch. De machine start weer als u de trekker van het spuit- pistool opnieuw activeert. 4.5 Drukinstelling van de TORNADO® PR-sproeikop B15 U kunt de druk van de TORNADO® PR-sproeikop instellen. 4.6 Stationair gebruik B16 Door het monteren van een speciale wandhouder (als accessoire verkrijgbaar) kan de hogedrukreiniger aan de muur opgeborgen en als stationaire hogedrukreiniger gebruikt worden. Bevestig de wandhaak aan een stevige muur. Gebruik schroeven en pluggen van de juiste lengte. B17 Op de wandhaak kunt u de tuin-/velgborstel (a), de schuimsproeier (b), een vastklikbare borstel (c) en vastklikbare sproeikoppen (d) opbergen. Belangrijk: De wandhaak heeft een draagvermogen van max. 30 kg.    
Pagina: 12
131 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen 5.1 Algemeen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifieke reinigingstaken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog efficiënter maken. Hierna volgt enige elementaire informatie over reiniging. 5.1.1 Schoonmaakmiddelen en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge oppervlakken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanraking komt. Schoonmaakmiddelen worden van beneden naar boven aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van “superschone” gebieden waarbij het schoonmaakmiddel zich op bepaalde plaatsen op- hoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te reinigen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoonmaakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken. 5.1.2 Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale reinigingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral han- dig bij het wassen van auto’s).
Pagina: 13
132 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 5.2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedrukreini- ger van Nilfisk in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Accessoires (vast- klikbaar) Reinigingsmethode Auto Autosproeikop, autoborstel, sproeikop voor chassis, schuimsproeier, Car Combi Cleaner 1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner minste 5 minuten inwerken. 2. Was de auto met de autosproeier. Deze sproeier is speciaal bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. 3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van de sproeikop is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u een nieuwe portie autoshampoo aan. 4. Bevestig de sproeikop voor het chassis en reinig het chassis en de wielkasten. 5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Ver- wijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de wisser kunt bereiken. Velgen, alumi- nium Velgborstel, autosproeikop, verstuiver, Alu Cleaner Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgbor- stel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De hogedrukspuit kan de banden beschadigen. Flagstones, betonvloeren en andere harde oppervl- akken Powerspeed®- sproeikop, Stone & Wood Clea- ner, Patio Cleaner Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op oppervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Cleaner aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voordat de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien spetters. Tuinmeubilair, hout Wood Cleaner, tuinborstel Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt. OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen. Baksteen, houtwerk Powerspeed® -spro- eikop, Stone & Wood Clea- ner, Patio Cleaner Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voegen en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt desgewenst alleen de Tornado®-sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlak- ken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken. Dakgoten Sproeikop voor chassis Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de gootpijpen toe. Sproei nooit onder de dakbedekking. Buizen, afvo- erleidingen, stortgoten enzovoort reinigen Buisreiniger Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of afvoer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De spro- eieropening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil terug. Roest, verf Water-/zandstraal- apparatuur Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet beschadigd. Serres Tornado® PR-spro- eikop, borstel, Stone & Wood Cleaner Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen. Tuinge- reedschap, grasmaaiers Tornado® PR- sproeikop, Powerspeed®- sproeikop, meerho- ekige adapter, Metal Cleaner Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten inwer- ken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen.
Pagina: 14
133 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 6 Na gebruik van de hogedrukreiniger Zie de plaatjes in de snelhandleiding – opslag van uw hogedrukreiniger. De hogedrukreiniger moet in een vorstvrije ruimte worden opgeslagen! Mocht de machine per ongeluk toch bevriezen, dient u deze op beschadigingen te controleren. 6.1 Stopzetten van de hogedrukreiniger C1 Sluit de watertoevoer af en activeer de trekker van het spuitpistool en laat de machine lopen totdat er geen water meer uit de sproeier komt. Hiermee spoelt u het water uit de waterslang, de hogedrukslang, het spuitpistool en de sproeiers. C2 Zet de machine stop; druk de start/stop schakelaar in de stand “0”. C3 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact. BELANGRIJK! Rol om ongelukken te voorkomen het netsnoer en de hogedrukslang altijd goed op. C4 Rol het netsnoer op over de daarvoor bedoelde haken. Door de bovenste haak om te draaien, ontkoppelt u de stroomkabel. De bovenste haak heeft een ingebouwde clip voor voor betere greep van de elektrische kabel. C5 De hogedrukreiniger is in twee uitvoeringen beschikbaar: A) met een haak om de hoge- drukslang op te bergen (15) - B) met een slanghouder (12). C6 Reinig de spuitlans, de sproeiers en de schuimsproeier na gebruik. C7 Plaats het spuitpistool (f), de lans (a), de sproeiers (b), en de schuimsproeier (c) in de houders van de hogedrukreiniger. U kunt bovendien het reinigingsinstrument voor sproei- koppen (d) en een vastklikbare borstel (e) op het apparaat bewaren. 7 Onderhoud Zie de plaatjes in de snelhandleiding – onderhoud. Om verzekerd te zijn van een lang en probleemloos gebruik van de hogedrukreiniger dient u de volgende adviezen te volgen: • Spoel de waterslang, de hogedrukslang, de spuitlans en de accessoires door vóór montage. • Verwijder stof en zand van de aansluitingen. • Spoel de schoonmaakmiddeltank en de schoonmaakmiddelsproeier schoon • Reinig de sproeier • Zorg dat het waterinlaatfilter schoon is en niet verstopt raakt Reiniging van het waterinlaatfilter D1 Reinig het waterinlaatfilter een keer per maand of vaker, afhankelijk van het gebruik. Haal het filter voorzichtig los met een schroevendraaier en maak het schoon. Controleer of het intact is voordat u het terugplaatst. Reiniging van sproeier Een verstopping van de sproeier kan leiden tot een pompdruk die te hoog is. In dat geval dient de sproeier onmiddellijk te worden gereinigd. BELANGRIJK! De reinigingsnaald voor de sproeier (11) mag alleen worden gebruikt als de sproeier is los- gekoppeld en de machine is stopgezet! D2 Zet de machine stop en verwijder de sproeier. Reinig de sproeier. D3 De sproeier in tegenovergestelde richting met water doorspoelen. Reiniging van ventilatieopeningen D4 De machine moet schoon worden gehouden, zodat de koellucht ongehinderd door de I O C   D 
Pagina: 15
134 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ventilatieopeningen kan stromen. Smeren van O-ringen D5 Voor een eenvoudige aansluiting en om te voorkomen dat de O-ringen indrogen, moeten de koppelingen regelmatig worden ingevet. 8 Fouten opsporen Om onnodige teleurstellingen te voorkomen, dient u de onderstaande punten te controleren voordat u contact opneemt met de Nilfisk. Verschijnsel Oorzaak Aanbevolen handeling De machine wil niet starten Stekker niet in stopcontact Kapot stopcontact Zekering doorgebrand Defecte verlengkabel Doe de stekker in het stopcontact Probeer een ander stopcontact. Vervang de zekering. Schakel andere machi- nes uit. Probeer het zonder verlengkabel. Wisselende druk Pompzuiging Kleppen zijn vuil, versleten of zitten vast Pompafdichtingen versleten Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Reinig en vervang of neem contact op met Nilfisk-dealer. Reinig en vervang of neem contact op met Nilfisk-dealer. Machine stopt Zekering doorgebrand Verkeerde netspanning Temperatuursensor geacti- veerd Sproeier gedeeltelijk geblok- keerd Vervang de zekering. Schakel andere machi- nes uit. Controleer of de netspanning overeenkomt met de aanduiding op het typeplaatje. Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 7) Zekering brandt door Zekering te licht Schakel over naar een installatie die zwaar- der is dan het stroomverbruik van de machi- ne. Probeer het eens zonder verlengkabel. Machine pulseert Lucht in inlaatslang/-pomp Onvoldoende watertoevoer Sproeier gedeeltelijk geblok- keerd Waterfilter geblokkeerd Knik in slang Laat de machine draaien met een open trek- ker totdat de juiste werkdruk is hersteld. Controleer of de watertoevoer overeenkomt met de vereiste specificaties (zie typeplaatje) Let op! Voorkom het gebruik van lange, dunne slangen (min. ½”) Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 7) Reinig het filter (zie hoofdstuk 7) Trek de slang recht. Machine start en stopt uit zichzelf Pomp/spuitpistool is lek Neem contact op met het dichtstbijzijnde Nilfisk Service Centre. De machine start, maar er komt geen water uit De pomp/slangen of acces- soires zijn bevroren Geen watertoevoer Waterfilter geblokkeerd Sproeier geblokkeerd. Wacht totdat de pomp/slangen of accessoi- res ontdooid zijn. Sluit de watertoevoer aan. Reinig het filter (zie hoofdstuk 7) Reinig de sproeier (zie hoofdstuk 7) Neem contact op met uw lokale Nilfisk-dealer als er zich andere problemen voordoen. Lokale Nilfisk-dea- lers staan vermeld op de achteromslag van deze handleiding. Service Helpdesk in Nederland : Tel: 078 6175553 Fax: 078 6175106
Pagina: 16
135 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 9 Accessoires en schoonmaakmiddelen Gebruik uitsluitend originele accessoires en schoonmaakmiddelen. Voor verdere informatie, zie www.nilfisk. com. 10 Garantievoorwaarden Nilfisk biedt twee jaar garantie op hogedrukreinigers voor huishoudelijk gebruik. Als u uw hogedrukreiniger ter reparatie inlevert, dient u een kopie van de kwitantie bij te voegen. Garantiereparaties worden op de volgende voorwaarden uitgevoerd: • het gebrek is veroorzaakt door materiaal- of productiefouten. (slijtage en foutief gebruik val- len niet onder de garantie). • de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn nauwgezet gevolgd. • de reparatie is niet uitgevoerd of deels uitgevoerd door reparateurs die niet door Nilfisk zijn opgeleid. • alleen originele onderdelen zijn gebruikt. • het product is niet blootgesteld aan misbruik zoals slagen, stoten of vorst. • alleen water zonder onzuiverheden is gebruikt. • de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins commercieel gebruikt. Reparaties die onder deze garantie vallen, omvatten vervanging van defecte onderdelen, exclusief verpak- king en verzending/vervoer. Daarnaast gelden de wettelijke regels in het betreffende land. De machine mag niet naar een van de servicecentra van Nilfisk worden verzonden zonder een beschrij- ving/specificatie van de fout. Reparaties die niet onder de garantievoorwaarden vallen, worden in rekening gebracht. (Dit betreft slechte werking door Oorzaken die zijn genoemd in de Foutenopsporingstabel in deze gebruikershandleiding).
Pagina: 17
136 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 11 Belangrijkste technische gegevens Type E 130.3 E 140.3 E 145.3 Elektrische specificaties Nominale spanning V 220-240 220-240 220-240 Nominale frequentie Hz 50/60 50/60 50/60 Nominaal stroomverbruik kW 2,0 2,1 2,1 Elektrische stroom A 9,0 9,5 10 Beschermingscategorie Categorie I/ Categorie II Categorie II Categorie II Categorie II Beschermingsklasse IP xx IPX5 IPX5 IPX5 Hydraulische specificaties Nominale druk MPa/bar 12,5/125 13,5/135 14,0/140 Max. druk MPa/bar 13,0/130 14,0/140 14,5/145 Nominale waterdoorstroming l/min/l/h 7,5/450 7,0/420 6,6/400 Max. waterdoorstroming l/min/l/h 8,3/500 8,3/500 8,3/500 Max. waterinlaatdruk Mpa/bar 1/10 1/100 1/10 Max. waterinlaattemperatuur °C 60 60 60 Max. waterinlaattemp. aanzuigmodus °C 20 20 20 Gewicht kg 17,8 18,6 19,8 Hand-arm vibratie op grond van ISO 5349-1: Standaardsproeier m/s2 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 < 2,5 ±1 Machines zonder slanghaspel Geluidsdrukniveau LpA op grond van ISO 3744 Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA op grond van 2001/14/EG dB(A) 66,8 ±2 82 66,8 ±2 82 - - Machines met slanghaspel Geluidsdrukniveau LpA op grond van ISO 3744 Gegarandeerd geluidsvermogenniveau LWA op grond van 2001/14/EG dB(A) 71,8 ±2 86 71,8 ±2 86 - 86 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
Pagina: 18
137 EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing 12 Verklaring Verklaring Product: Hogedrukreiniger Type: Nilfisk E 130.3 / E 140.3 / E 145.3 en verwante uitvoeringen van bovengenoemde types Beschrijving: 220-240 V 1~, 50/60 Hz - IP X5 Het ontwerp van het apparaat voldoet aan de volgende reglementen: EG-machinerichtlijn 2006/42/EU EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EU EG-EMV-richtlijn 2004/108/EU RoHS-richtlijn 2011/65/EU Geluidsemissierichtlijn 2000/14/EG Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 60335-2-79:2012 EN 62233:2008 EN 55014-1:2006 +A1:2009+A2:2011 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-11:2000 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2009 Toegepaste internationale normen en technische specificaties: IEC 60335-1:2012 IEC 60335-2-79:2012 Naam en adres van de persoon die is bevoegd tot het samenstellen van de technische gegevens: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Identiteit en handtekening van de persoon die namens de fabrikant gerechtigd is om de verklaring op te stellen: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Plaats en datum van de verklaring: Hadsund, 01.10.2013
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
E 140.3-9 PAD X-TRA
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands