E 140.2-9 PS X-TRA handleiding
Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRAhandleiding

Handleiding voor de Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRA in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 18 pagina's.

PDF 18 1.1mb
Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRAhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRA. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRA en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRA. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRA zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk E 140.2-9 PS X-TRA

Pagina: 1
79 NL Index 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen...........................79 2 Beschrijving............................................................................80 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat....................81 4 De drukreiniger gebruiken......................................................82 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen.....................................85 6 Na gebruik van uw drukreiniger..............................................87 7 Onderhoud .............................................................................88 8 Probleemoplossing.................................................................90 9 Verdere informatie..................................................................91 10 EG-conformiteitsverklaring.....................................................93 1 Veiligheidvoorschriften en waarschuwingen Lees deze hand- leiding zorgvuldig door voordat u de hogedrukreiniger voor het eerst ge- bruikt. Bewaar de handleiding voor later. Veiligheidsin- structies met dit symbool moeten worden gerespec- teerd om persoon- lijk gevaar te voorkomen. Veiligheidsinstruc- ties met dit symbool moeten worden gerespecteerd om beschadiging van het apparaat en slechtere prestaties te voorko- men. Met dit symbool worden tips en instructies aange- geven die het werk vereenvou- digen en veilig gebruik garan- deren. Laat het apparaat niet gebrui- ken door kinderen of personen die de handleiding niet hebben gelezen. Controleer het apparaat op defecten voordat u het in ge- bruik neemt. Als u een defect vindt, start u het apparaat niet en neemt u contact op met uw Nilfisk-ALTO-distributeur. Let vooral op het volgende punt: De isolatie van het netsnoer moet perfect zijn en mag geen scheurtjes vertonen. Als het netsnoer bescha- digd is, moet het door een gemachtigde distributeur van Nilfisk-ALTO worden vervan- gen. WAARSCHUWING! Hogedrukspuiten kunnen gevaarlijk zijn. Richt de waterspuit nooit op person- en, huisdieren, onder stroom staande apparatuur of het apparaat zelf. Probeer nooit kleding of schoeisel op u zelf of andere personen te reinigen. Houd de sproeilans stevig vast met beide handen. De sproeilans staat tijdens het gebruik bloot aan een druk Gebruikte symbolen voor instructies van 26,5 Nm. De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke nabij- heid van de reinigingsplaats moeten zichzelf beschermen tegen rondvliegende deeltjes die tijdens het gebruik kun- nen losraken. Draag tijdens het gebruik een veiligheids- bril. Gebruik het apparaat nooit in een omgeving met ont- ploffingsgevaar. Neem bij twijfel contact op met de plaatselijke autoriteiten. Het is niet toegestaan asbest- houdende oppervlakken onder hoge druk te reinigen.
Pagina: 2
80 NL Aansluiting op het lichtnet Respecteer de volgende punten wanneer u de hogedrukreiniger op het lichtnet aansluit: Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. De elektrische installatie moet door een erkend elek- tricien worden uitgevoerd. We raden nadrukkelijk aan in de stroomtoevoer naar het apparaat een aardlekschake- laar op te nemen. Aansluiting op het water Aansluiting op het waternet dient volgens de geldende reglementen te geschieden. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreinig- ingen. Als er zand in het toe- gevoerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter aanbrengen. Reparatie en onderhoud WAARSCHUWING! Verwijder altijd de stekker uit het stop- contact voordat u onderhoud aan het apparaat verricht. Veiligheidsvoorzieningen Vergrendeling op het sproei- geweer (7a) (zie de uitvouwflap aan het eind van deze hand- leiding): Het sproeigeweer is voorzien van een vergrendeling. Als u de pal activeert, kan het sproei- geweer niet worden gebruikt. Warmtesensor: Een warmtesensor beschermt de motor tegen overbelasting. Wanneer de warmtesensor na een paar minuten is afgekoeld, start het apparaat opnieuw. 2 Beschrijving De hogedrukreiniger is bedoeld voor huishoudelijk gebruik voor: - auto’s, motorfietsen, boten, caravans, aanhangwagens, patio’s/opritten/flagstones, houtwerk, bakstenen, barbe- cues, tuinmeubels, grasmaai- ers In hoofdstuk 5 wordt het ge- bruik van de hogedrukreiniger voor verschillende reinigings- taken beschreven. Gebruik de hogedrukreiniger alleen voor de in deze handlei- ding beschreven doelen. Respecteer de veiligheidsvoor- schriften om beschadiging van het apparaat, het te reinigen oppervlak of ernstig persoonlijk letsel te voorkomen. Gebruik de hogedrukreiniger niet als het vriest. Zorg dat niemand zich onder het apparaat kan bevinden wanneer het tegen een wand is opgeborgen. WAARSCHUWING! Ongeschikte verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn. Snoeren op een haspel moeten altijd volledig worden afgerold om oververhitting van het snoer te voorkomen. Verlengsnoeren moeten wa- terdicht zijn en voldoen aan de hierna genoemde eisen. 1,0 mm² max. 12,5 m 1,5 mm² max. 20 m 2,5 mm² max. 30 m Snoeraansluitingen moeten droog zijn en mogen zich niet op de grond bevinden. 2.1 Toepassingen
Pagina: 3
81 NL 3 Voordat u met uw drukreiniger aan de slag gaat  2.2 Bedieningselement en belangrijkste eigenschappen Zie de uitvouwflap aan het eind van deze handleiding. 1 Aan-/uitschakelaar 2 Wateraansluiting (met filter) 3 Hogedrukaansluiting 4 Hogedrukslang 5 Netsnoer 6 Vastklikbare sproeilans 7 Sproeigeweer met vergren- deling 8 Vastklikbare Tornado® PR- sproeikop 9 Vastklikbare Powerspeed® sproeikop 10 Vastklikbare schuimsproeier 11 Reinigingsinstrument voor sproeikop 12 Trolleyhandgreep 13 Slanghouder (niet-stan- daard) 14 Slanghaak 15 Modeletiket 16 Snelkoppeling Specificaties: Zie modeletiket (15) van het apparaat. Gemeten geluidsniveau con- form de norm ISO 3744 EEG Richtlijn 2000/14/EEG: LpA = 69,9 dB(A), LWA = 84 dB(A). We behouden ons het recht voor de specificaties te wijzigen. 3.1 Bevestiging van trolley- handgreep (modellen met trolley-handgreep) 1. Verwijder het etiket op de bovenkant van het apparaat. 2. Duw de trolley-handgreep (12) in het apparaat. Zet de handgreep vast door de 2 schroeven vast te draaien. 3. Monteer de slanghaak (14) op de handgreep (3 schroeven). Opmerking: de slanghaak kan op de voor- of achterkant worden gemon- teerd. Kies de voorkant als u het product met een speciale wandhaak tegen een wand wilt opbergen. 3.2 Bevestiging van hand- greep van slanghouder (modellen met slanghou- der) 1. Klik de handgreep van de slanghouder vast op de trol- ley-handgreep (geen schro- even).
Pagina: 4
82 NL 3.3 Bevestiging van snel- koppeling 1. Schroef de snelkoppeling (16) vast op de wateraan- sluiting (2). Opmerking: het filter moet altijd in de watertoevoerleiding worden aangebracht om zand, kalksteen en andere onzuiver- heden weg te filteren en bescha- diging van de pompkleppen te voorkomen. Let op: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt. 4 De drukreiniger gebruiken 4.1 Aansluiting van de ho- gedrukslang (modellen zonder slanghouder) 1. Sluit de hogedrukslang aan op de juiste aansluiting (3). 4.2 Bevestiging van sproei- lans en vastklikbare sproeikoppen 2. Breng de sproeikop aan. Waarschuwing: Wanneer u de vast- klikbare sproei- koppen bevestigt, moet de pal op de zijkant van de sproeilans op- nieuw naar buiten komen. Opmerking: De Tornado® PR- sproeikop en de schuimsproeier hebben een wartelsluiting, die in het gat van de vastklikbare sproeilans moet worden geplaatst. Druk op de pal om de vastklik- bare sproeikop los te maken.  1. Duw de sproeilans (6) in het sproeigeweer (7) en schroef de lans vast. Opmerking:de sproeilans (6) heeft een ingebouwde lagedruksproeikop waarmee u vuil kunt wegspoelen
Pagina: 5
83 NL 4.3 Wateraansluiting 4.4 Schakel het apparaat in en uit (na aansluiting op een kraan) De sproeilans staat tijdens het gebruik onder druk. Houd deze daarom stevig vast met beide handen. BELANGRIJK: Houd de sproeikop op de grond gericht. 1. Controleer of het apparaat verticaal staat. OPMERKING: Plaats het apparaat niet in hoog gras. 2. Ontgrendel de trekker. 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang ontsnapt is. 4. Druk op de aan-/uitschake- laar “I” (1). 5. Druk op de trekker van het sproeigeweer. Pas de afstand en daarmee de druk van de sproeikop altijd aan het te reinigen oppervlak aan. Dek de reiniger niet af tijdens gebruik en gebruik hem niet in een ruimte zonder adequate ventilatie ! Opmerking: Als u het appa- raat langer dan 5 minuten alleen laat of niet ge- bruikt, moet u het uitschakelen met de aan-/uitschakelaar “O” (1): 1. Druk op de aan- /uitschakelaar “O”. 2. Verwijder de stekker uit de stroomaansluiting. 3. Sluit de watertoevoer en druk op de trekker om de druk van het apparaat weg te nemen. 4. Vergrendel het sproeigeweer. Wanneer u de trekker van het sproeigeweer loslaat, stopt het apparaat automatisch. Het ap- paraat start opnieuw wanneer u het sproeigeweer opnieuw activeert. BELANGRIJK! Gebruik alleen water zonder verontreiniging- en. Als er zand in het toe ge- voerde water kan zitten (als dit bijvoorbeeld uit een eigen bron afkomstig is), moet u een extra filter aanbrengen. 1. Spoel de tuinslang door met water voordat u deze op het apparaat aansluit. Dit is om te voorkomen dat eventueel zand en vuil uit de tuinslang in het apparaat binnendringt. Opmerking: Controleer of het filter in de watertoevoer- leiding is aangebracht en het niet verstopt is. 2. Sluit de tuinslang met de snelkoppeling aan op de waterkraan (toevoerwater, max. druk: 10 bar, max. tem- peratuur: 50°C). 3. Draai de kraan open. Een gewone tuinslang van 12,5 mm en een lengte van mini- maal 5 m en maximaal 25 m is geschikt. OPMERKING: de aansluiting op het openbare waternet dient volgens de geldende regle- menten te geschieden.
Pagina: 6
84 NL 4.5 Start het apparaat (indien aangesloten op open reservoirs (zuigmodel)) Het reinigingsapparaat kan bij- voorbeeld water uit een regen- ton gebruiken. De slang voor watertoevoer mag niet langer zijn dan ca. 5 meter. Zorg dat het waterreservoir hoger staat dan het apparaat. 1. Plaats het andere uiteinde van de slang in het water- reservoir. Gebruik een extern filter als het water onzui- verheden bevat. 2. Druk op de aan-/uitschake- laar “I”. 3. Druk op de trekker van het sproeigeweer en laat het water lopen totdat alle lucht uit de slang en de pomp ont- snapt is. 4. Monteer de sproeilans en sproeikop. Højtryk Lavtryk Hoge druk Lage druk 4.6 Drukinstelling van de TORNADO® PR- sproeikop U kunt de druk van de TORNA- DO® PR-sproeikop instellen. 4.7 Stationair gebruik Door het monteren van een speciale wandhouder (als ac- cessoire verkrijgbaar) kan de hogedrukreiniger aan de muur opgeborgen en als stationaire hogedrukreiniger gebruikt wor- den. Bevestig de wandhaak aan een stevige muur. Gebruik schroe- ven en pluggen van de juiste lengte. Op de wandhaak kunt u de tuin-/velgborstel (a), de schuim- sproeier (b), een vastklikbare borstel (c) en vastklikbare sproeikoppen (d) opbergen. Belangrijk: De wandhaak heeft een draagvermo- gen van max. 30 kg. A C B D
Pagina: 7
85 NL 5 Toepassingsgebieden en werkwijzen 5.1 Algemeen Doelmatige reiniging onder hoge druk is gebaseerd op een paar richtlijnen en uw persoonlijke ervaring met specifieke reinigingsta- ken. Met de juiste accessoires en schoonmaakmiddelen kunt u de hogedrukreiniger nog efficiënter maken. Hierna volgt enige elemen- taire informatie over reiniging. 5.1.1 Schoonmaakmidde- len en schuim Breng schuim of schoonmaakmiddelen zodanig op droge opper- vlakken aan dat het chemische product direct met het vuil in aanra- king komt. Schoonmaakmiddelen worden van beneden naar boven aangebracht (bijvoorbeeld op de buitenkant van een auto). Dit is ter voorkoming van “superschone” gebieden waarbij het schoonmaak- middel zich op bepaalde plaatsen ophoopt en omlaag stroomt. Laat het schoonmaakmiddel een paar minuten inwerken voordat u het wegspoelt. Laat het schoonmaakmiddel echter nooit op het te rei- nigen gebied opdrogen. Opmerking: het is belangrijk de schoon- maakmiddelen niet op te laten drogen. Het te reinigen oppervlak kan anders beschadigd raken. 5.1.2 Mechanisch effect Een extra mechanisch effect kan gewenst zijn om hardnekkig vuil te verwijderen. Een dergelijk effect wordt bereikt met speciale reini- gingsborstels die door vuil heen snijden (dit is vooral handig bij het wassen van auto’s).
Pagina: 8
86 NL 5.2 Gangbare toepassingen Hierna vindt u een beschrijving van een aantal reinigingstaken die u kunt uitvoeren met een hogedruk- reiniger van Nilfisk-ALTO in combinatie met verschillende accessoires en schoonmaakmiddelen. Taak Accessoires (vastklikbaar) Reinigingsmethode Auto Autosproeikop, autoborstel, sproeikop voor chassis, schuimsproeier, Car Combi Cleaner 1. Breng de Car Combi Cleaner met de schuimsproeier aan. Werk altijd van beneden naar boven Laat de Car Combi Cleaner minste 5 minuten inwerken. 2. Was de auto met de autosproeier. Deze sproeier is speciaal bedoeld om lakoppervlakken snel en voorzichtig te reinigen (de waterstraal is breder en minder hard). Was de auto van voor naar achter om te voorkomen dat er water via de portierkaders naar binnen dringt. 3. Gebruik de borstel om alle vuil te verwijderen dat na gebruik van de sproeikop is achtergebleven. Als de auto erg vuil is, brengt u een nieuwe portie autoshampoo aan. 4. Bevestig de sproeikop voor het chassis en reinig het chassis en de wielkasten. 5. Veeg het water met de wisser op de autoborstel van de auto. Verwijder zandkorrels en dergelijke van de auto voordat u de wisser gebruikt. Gebruik een zeem voor plaatsen die u niet met de wisser kunt bereiken. Velgen, aluminium Velgborstel, autosproeikop, verstuiver, Alu Cleaner Breng het Alu Cleaner aan met een verstuiver. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Reinig de velgen vervolgens met de velgbor- stel. Gebruik voor stalen velgen een Car Combi Cleaner. Gebruik de schuimsproeier en was met de velgborstel. Wees voorzichtig! De hogedrukspuit kan de banden beschadigen. Flag- stones, beton- vloeren en andere harde opper- vlakken Powerspeed®- sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Reinig in de richting van een afvoerputje of iets soortgelijks. Op oppervlakken met mos of algen kunt u eerst Stone & Wood Clean- er aanbrengen met de schuimsproeier. Reinig het oppervlak voor- dat de zeep opdroogt. Een andere, efficiëntere en snelle manier is het gebruik van een Patio Cleaner. Hiermee voorkomt u bovendien spetters. Tuinmeu- bilair, hout Wood Cleaner, tuinborstel Breng Wood Cleaner aan voordat de zeep opdroogt. OPMERKING: Gebruik de tuinborstel om het vuil te verwijderen. Baksteen, houtwerk Powerspeed® - sproeikop, Stone & Wood Cleaner, Patio Cleaner Dezelfde methode als voor flagstones. Let echter op slechte voe- gen en hout niet met de hoge druk te beschadigen. U kunt des- gewenst alleen de Tornado®-sproeikop gebruiken. Pas de afstand (druk) aan de kwaliteit van de voegen en het hout aan. Op verticale oppervlakken kunt u ook een Patio Cleaner gebruiken. Dakgoten Sproeikop voor chassis Reinig de dakgoot met de sproeikop. Reinig altijd naar de goot- pijpen toe. Sproei nooit onder de dakbedekking. Buizen, afvoerlei- dingen, stortgoten enzovoort reinigen Buisreiniger Duw de buisreiniger ca. 50 cm (tot het merkteken) in een buis of afvoer en druk op de trekker van de sproeierhandgreep. De sproeieropening draait naar achter en trekt de reiniger door de buis. De sproeikop werkt zich door de verstopping heen en spoelt het vuil terug. Roest, verf Water-/zand- straalapparatuur Breng de water-/zandstraalapparatuur aan om roest en verf snel en efficiënt te verwijderen. Zorg dat u te zandstralen oppervlakken niet beschadigd. Serres Tornado® PR- sproeikop, borstel, Stone & Wood Cleaner Reinig onder hoge druk en eventueel met een borstel. Gebruik Stone & Wood Cleaner om mos en algen te verwijderen. Tuinge- reedschap, gras- maaiers Tornado® PR- sproeikop, Power- speed®-sproeikop, meerhoekige adapt- er, Metal Cleaner Spoel het ergste vuil met de sproeikop weg. Breng Metal Cleaner aan met de schuimsproeier en laat het product ca. 5 minuten in- werken. Reinig met de sproeikop. Gebruik de meerhoekige adapter voor moeilijk bereikbare gebieden en om spetteren te voorkomen.
Pagina: 9
87 NL 6 Na gebruik van uw drukreiniger 6.2 Oprollen van netsnoer en hogedrukslang Rol om ongelukken te voor- komen het netsnoer en de ho- gedrukslang altijd goed op. 1. Rol het netsnoer op over de daarvoor bedoelde haken. De hogedrukreiniger is in twee uitvoeringen beschikbaar: A) met een haak om de hoge- drukslang op te bergen (14) - B) met een slanghouder (13), waarbij de slang in de houder wordt geduwd en daarna wordt opgerold. 6.1 De reiniger opbergen Berg het apparaat op in een vorstvrije ruimte. Verwijder als volgt alle water uit de pomp, slang en accessoires voordat u ze opbergt: 1. Schakel het apparaat uit (druk op de aan-/uitschake- laar “O” (1) en maak de tuin- slang en accessoires los. 2. Start het apparaat opnieuw en druk op de trekker. Laat het apparaat werken totdat er geen water meer uit het sproeigeweer komt. 3. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het contact en rol de slang en het snoer op. 4. Plaats de sproeierhandgreep, sproeikoppen en andere ac- cessoires in de houders van het apparaat. Als het apparaat per ongeluk bevriest, moet u het op bescha- diging controleren. PROBEER NOOIT EEN BE- VROREN APPARAAT TE STARTEN. Vorstschade valt niet onder de garantie.
Pagina: 10
88 NL WAARSCHUWING! Verwijder de stroomstekker altijd uit het contact voordat u tot onderhoud of reiniging overgaat. Respecteer de volgende pun- ten om langdurig probleemloos functioneren te waarborgen: Spoel de tuinslang, hoge- drukslang, sproeilans en accessoires door voordat u deze monteert. Verwijder alle stof en zand van de aansluitingen. Zorg dat de pal op de vastklikbare sproeilans niet door zand of vuil wordt geblokkeerd. Spoel volgens vereiste. Spoel schoonmaakmiddelen na gebruik weg uit de sproei- accessoires. Reinig de sproeikoppen. Alle reparaties moeten door een erkend reparateur met ori- ginele reserveonderdelen wor- den uitgevoerd. 6.3 Opbergen van accessoires U kunt de standaardaccessoi- res (sproeigeweer en sproeilans (a), sproeikoppen (b), schuim- sproeier (c)) op de drukreiniger opslaan. U kunt bovendien het reini- gingsinstrument voor sproei- koppen (d) en een vastklikbare borstel (e) op het apparaat bewaren. 7 Onderhoud A B B C E D A C D E B
Pagina: 11
89 NL 7.2 Sproeikoppen reinigen Een verstopte sproeikop een te hoge druk in een pomp veroor- zaken. Daarom moet de sproei- kop onmiddellijk gereinigd worden. 1. Schakel het apparaat uit en verwijder de sproeikop. 2. Reinig de sproeikop. BE- LANGRIJK: Gebruik het reinigingsinstrument voor sproeikoppen (11) alleen wanneer de sproeikop is losgemaakt. 3. Spoel de sproeikop naar achter met water door. 7.3 Reiniging van de ventilatieopeningen van het apparaat Houd het apparaat schoon en zorg dat de koellucht vrij door de ventilatieopeningen kan wor- den gevoerd. 7.4 Verbindingsstukken smeren Smeer de verbindingsstukken geregeld om ze soepel te hou- den en te voorkomen dat de o-ringen uitdrogen 7.1 Reiniging van het watertoevoerfilter Reinig al naar gelang het ge- bruik het watertoevoerfilter één keer per maand of vaker. Maak het filter voorzichtig los met een tang en reinig het. Controleer of het onbeschadigd is voordat u het terugplaatst. Het filter moet altijd in de water- toevoerleiding wo rden aange- bracht om zand, kalksteen en andere onzuiverheden weg te filteren en beschadiging van de pompkleppen te voorkomen. LET OP: de garantie vervalt als u het filter niet aanbrengt.
Pagina: 12
90 NL 8 Probleemoplossing Om overbodige teleurstellingen te voorkomen, moet u de volgende punten controleren voordat u con- tact opneemt met de servicedienst van Nilfisk-ALTO: Symptoom Oorzaak Aanbevolen oplossing Het apparaat start niet De stekker zit niet in het Steek de stekker in het stopcontact. stopcontact Het stopcontact is defect Probeer een ander stopcontact. Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Defect verlengsnoer Gebruik het apparaat zonder het verleng-snoer. Wisselende druk De pomp zuigt lucht aan Controleer of de slangen en aansluitingen luchtdicht zijn. Kleppen zijn vuil, versleten Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- of vastgelopen tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk-ALTO. De pompafdichtingen zijn Reinig ze en plaats ze terug, of neem con- versleten tact op met een plaatselijke distributeur van Nilfisk-ALTO. De motor bromt Lage spanning of Druk op de trekker van het sproeigeweer. lage temperatuur Het apparaat stopt Er is een zekering Vervang de zekering. Schakel alle andere doorgeslagen apparaten uit. Onjuiste netspanning Controleer of de netspanning overeenkomt met de specificaties op het modeletiket. Warmtesensor geactiveerd Laat de reiniger 5 minuten afkoelen. Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Zekering slaat door Te lichte zekering Gebruik een stroomvoorziening met een hoger amperage dan voor het apparaat nodig is. Gebruik het apparaat zonder het verlengsnoer. Het apparaat pulseert Er zit lucht in de toevoer- Druk op de trekker totdat de normale werk- slang/pomp druk is hersteld. Onvoldoende toevoer van Controleer of de watertoevoer voldoet aan kraanwater de vereiste specificaties (zie modeletiket) N.B.: gebruik geen lange, dunne slangen (min. 13 mm) Sproeikop gedeeltelijk Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) geblokkeerd Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 7.1) Er zit een knik in de slang Trek de slang recht Het apparaat start en Pomp/sproeigeweer Neem contact met het dichtstbijzijnde en stopt vaak vanzelf lekt servicecentrum van Nilfisk-ALTO. Het apparaat start maar Pomp/slangen of accessoire Wacht totdat de pomp/slangen/accessoires zijn er komt geen water bevroren ontdooid. uit Geen watertoevoer Sluit de watertoevoer aan. Het waterfilter is verstopt Reinig het filter (zie paragraaf 7.1) Sproeikop verstopt Reinig de sproeikop (zie paragraaf 7.2) Als er een ander probleem dan een van de hiervoor genoemde optreedt, neemt u contact op het uw plaatselijke Nilfisk-ALTO-distributeur. Service Helpdesk in Nederland : Tel*): +31 (0) 184-677210 Fax: +31 (0) 184-677280 *) bereikbar tussen 9.00 en 12.00 u. Verkoopkantoor in Belgie: ZAMAN N.V. Dijkstraat 22 B-9160 Lokeren Tel.: +32 (0) 93484853 Fax: +32 (0) 93489278 Service Helpdesk in Belgie : Tel.: +32 (0) 24530026 Fax: +32 (0) 24530385
Pagina: 13
91 NL 9 Verdere informatie 9.1 Toestel ter recycling afgeven Het uitgediende toestel onmid- dellijk onbruikbaar maken. 1. De netstekker uittrekken en de aansluitkabel doorknip- pen. Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil! Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten uitgediende elektrische toestel- len separaat verzameld en voor recycling ter beschikking ge- steld worden. Neem bij vragen s.v.p. contact op met uw gemeenteadmini- stratie of uw dichtsbijzijnde leverancier. 9.2 Garantievoorwaarden Nilfisk-ALTO garandeert hoge- drukreinigers voor huishoudelijk gebruik gedurende een periode van 2 jaar. Als u uw hogedruk- reinigers of accessoires wilt laten repareren, moet u een kopie van de aankoopbon bij- sluiten. Gegarandeerde reparaties wor- den onder de volgende voor- waarden uitgevoerd: de defecten zijn te wijten aan materiaal- of fabricagefouten (slijtage en misbruik vallen niet onder de garantie). de instructies in de han- dleiding zijn zorgvuldig gerespecteerd. reparaties of pogingen daar- toe zijn uitsluitend uitgevoerd door personeel dat door Nil- fisk-ALTO is opgeleid. er zijn alleen oorspronkelijke accessoires gebruikt. het apparaat is niet aan mis- bruik blootgesteld (schokken, stoten, vorst enzovoort). er is alleen water zonder ver- vuilingen gebruikt. de hogedrukreiniger is niet verhuurd of anderszins voor commerciële doelen gebruikt. Bij door de garantie gedekte reparaties is de vervanging van defecte onderdelen inbegrepen (exclusief verpakking en post/ vervoer). Verder verwijzen we naar uw landelijke verkoopwet- geving. Het apparaat moet met een beschrijving van het probleem naar een van de servicecentra van Nilfisk-ALTO worden opge- stuurd. Niet door de garantie gedekte reparaties worden in rekening gebracht (bijv. storingen als ge- volg van Oorzaken vermeld in de Probleemoplossingstabel van de handleiding). Om u een optimale service te kunnen geven, kunt u uw pro- dukt registreren op onze web- site: WWW.nilfisk-alto.nl onder "GARANTIEKART REGISTRA- TIE".
Pagina: 14
92 NL 9.3 Accessoires Gebruik uitsluitend originele accessoires. Vastklikbare autosproeikop Speciale sproeikop voor lakoppervlakken. Ideale afstand: 30 - 50 cm. Vastklikbare sproeikop voor chassis speciale sproeikop met hoek van 90° voor chassis en wielkas- ten. Ingebouwde geleiders. Vastklikbare Meerhoekige adapter Instelbaar onder een hoek van 0° - 90° voor een comfortabe- lere werkhouding en het reinigen van moeilijk bereikbare plaat- sen, zoals de snijbladen aan de onderkant van een grasmaaier. Geschikt voor alle sproeikoppen Vastklikbare borstels Voor auto’s en andere oppervlakken. Beschikbaar in diverse vormen. Verlengslang Verlengslang van 7 meter om het werkbereik te vergroten. Sproeilans voor chassis Speciale sproeilans om de onderkant van uw auto te reinigen. Afvoer- en buis- reiniger Buisreiniger van 15 meter om buizen en afvoerleidingen te reinigen. Water-/zand- straalappara- tuur Om verf en roest te verwijderen. Zand is in doe-het-zelf-winkels verkrijgbaar. Patioreiniger Apparatuur om patio’s/opritten/flagstones snel te reinigen. Tuinborstel Draaiende borstel om houten oppervlakken te reinigen. Velgborstel Draaiende borstel om wielvelgen te reinigen. Wandrek voor accessoires Opslagrek voor slang, sproeierhandgreep, sproeikoppen enzo- voort. Wandhaak Om de hogedrukreiniger aan de muur op te hangen. Draaiende borstel Voor voertuigen en andere oppervlakken.
Pagina: 15
93 NL EG-c onformiteitsverklaring Product: Hogedrukreiniger Type: Nilfisk-ALTO E 130.1, E 140.1 Beschrijving: 230 V 1~, 50 Hz - IP X5 Het ontwerp van het apparaat voldoet aan de volgende regle- menten: EG-machinerichtlijn 98/37/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG EG-EMV-richtlijn 89/336/EEG Toegepaste geharmoniseerde normen: EN 60335-2-79 Toegepaste landelijke normen en technische specificaties: IEC 60335-2-79 Anton Sørensen V.P. Technical Operations Europe Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej 1 DK-9560 Hadsund Hadsund, 01.11.2004 Schoonmaakmiddelen Stone & Wood Cleaner Voor flagstones, baksteen en houtwerk. geschikt voor mos en algen. Plastic Cleaner Voor plastic en andere kunststoffen, zoals gebruikt in tuinmeubels. Metal Cleaner Voor het reinigen van metaal, zoals tuingereedschap. Car Combi Cleaner Voor auto’s enzovoort. Met was. Alu Cleaner Voor oppervlakken van aluminium. Wordt met een verstuiver aange- bracht. Oil & Grease Cleaner Voor het verwijderen van vet en olie op bijvoorbeeld motoren. Wordt met een verstuiver aangebracht. Wood Cleaner Voor het reinigen van houten oppervlakken van bijvoorbeeld tuin- meubilair. 10 EG-conformiteitsverklaring
Merk:
Nilfisk
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
E 140.2-9 PS X-TRA
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands