Coupe

Nilfisk Coupe handleiding

Coupe

Handleiding voor de Nilfisk Coupe in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 15 pagina's.

Pagina: 1
54 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Inhoudsopgave Overzicht 54 Displaysymbolen 54 Veiligheidsaanwijzingen 55 Gebruiksaanwijzingen 56 Reinigingstips 59 Verhelpen van storingen 60 Service en onderhoud etc. 60 Garantie en service 61 Displaysymbolen De stofzak is vol en moet worden vervangen als de indicator helemaal rood is. 1 Opbergbeugel 2 HEPA-filter 3 Greep 4 Kabelhaspel 5 Aan-/Uit-knop 6 Indicator vermogen 7 Stofzakindicator, mechanisch 8 Accessoiredeksel 9 Knop openen/sluiten, stofzakhouder 10 Typeplaatje 11 Opbergbeugel 12 Meubelmondstuk 13 Borstelmondstuk 14 Voorfilter 15 Stofzak 16 Mondstuk harde vloer 17/18 Combinatiemondstuk 19 Schuifregeling zuigkracht Welkom! Bedankt voor uw aanschaf van de Nilfisk Coupe stofzuiger
Pagina: 2
55 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Veiligheidsaanwijzingen • Gebruik de machine uitsluitend als stofzak en filters goed geïnstalleerd zijn. • Deze machine is niet bedoeld voor het opzuigen van gevaarlijke mate- rialen of gas en het niet naleven hiervan kan ernstige gezondheids- risico’s met zich meebrengen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van water of andere vloeistoffen. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van scherpe voorwerpen zoals naalden of stukjes glas. • Gebruik de machine niet voor het opzuigen van brandende of rokende voorwerpen, zoals sigaret- ten, lucifers of hete as. • Gebruik en bewaar de machine binnenshuis en in een droge omge- ving, 0 °C tot 60 °C. • Gebruik de machine niet buitens- huis. • Gebruik de machine niet met natte handen. • Schakel de machine uit, voordat de stekker uit het stopcontact wordt getrokken. • Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Til of sleep de machine niet aan het snoer. • De machine mag niet worden gebruikt als het snoer beschadigd is. Controleer het snoer regelmatig op beschadiging, vooral als het snoer geknikt is, klem heeft geze- ten tussen een deur of overreden werd. • Gebruik de machine niet bij het ver- moeden van een storing. Laat de machine nakijken door een erkend servicecentrum als deze gevallen is, beschadigd, buiten heeft ges- taan of blootgesteld is aan water. • De mechanische of elektronische veiligheidsapparatuur mag niet worden aangepast of gewijzigd. • Alle reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend servi- cecentrum. • Gebruik alleen originele stofzak- ken, filters en accessoires van uw plaatselijke dealer. Bij het gebruik van andere stofzakken en filters vervalt de garantie. • Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat stofzak of filter wordt vervangen. Trek aan de stekker en niet aan het snoer. • Gebruik de machine niet als spee- lgoed. Laat kinderen niet zonder toezicht bij de machine. • Dit apparaat mag niet door kinde- ren of mensen met een handicap zonder toezicht worden bediend, tenzij er voldoende toezicht is van een verantwoordelijk persoon om er voor te zorgen dat zij het appa- raat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen hebben toezicht nodig om er voor te zorgen dat ze niet met apparaat spelen. • Wanneer het snoer beschadigd raakt, moet het om gevaar te voorkomen worden vervangen door de fabrikant, haar serviceagent of een ander bevoegd persoon.
Pagina: 3
56 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Gebruiksaanwijzingen Controleer voor het gebruik van de machine of het spanning op het typep- laatje onderaan de machine overeen- komt met de netspanning. De machine wordt geleverd met stofzak, voorfilter en HEPA-filter. Start en stop Start Trek het snoer uit de machine en steek de stekker in een stopcontact. Aan-/uit-knop en idicator vermogen. Stop Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Slang, buis en mondstukken aansluiten 1. Plaats de slangaansluiting in de zuiginlaat. 2. Koppel het bochtstuk aan de buis. 3. Koppel de buis aan het mondstuk. 4. De buis is telescopisch en kan op uw lengte worden afgesteld. Druk op de afstelknop om de buis te verlengen en druk deze terug om de buis in te korten op de gewenste lengte. 1
Pagina: 4
57 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Stofzak en filters vervangen De afmetingen en kwaliteit van de stofzak en filters beinvloeden de doelmatigheid van de machine. Het gebruik van niet-originele stofzakken of filters kan de luchtstroom beperken en tot overbelasting van de machine leiden. Bij het gebruik van niet-orig- inele stofzakken of filters vervalt de garantie. Stofzak vervangen De stofzakindicator wordt helemaal rood als de stofzak moet worden vervangen. Gebruik altijd originele stofzakken. 2 Voorfilter vervangen De voorfilter beschermt de motor tegen het absorberen van micro- deeltjes die door de stofzak komen. Vervang de voorfilter bij elke vijfde stofzak. De voorfilter is achter de stofzak geplaatst. Gebruik altijd origi- nele filters. 3
Pagina: 5
58 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN HEPA-filter vervangen De HEPA-filter reinigt de uitlaatlucht van microdeeltjes die door de stofzak komen. De HEPA-filter kan niet worden afgeborsteld of afgewassen. Wasbaar HEPA-filter Sommige modellen zijn uitgerust met een wasbaar HEPA-filter Reinig de binnenzijde van het filter met lauw kraanwater. Gebruik geen schoonmaakmiddelen en raak het op- pervlak van het filter niet aan. Tap het water uit het filter af. Gebruik geen externe warmtebron, bijv. een radiator of direct zonlicht om het filter te drogen. Laat het filter drogen voordat u het terugplaatst in de stofzuiger. Zuigkracht afstellen Schuifregeling zuigkracht op het bochtstuk De zuigkracht is maximaal bij een gesloten schuifregeling en minimaal bij een geheel open schuifregeling. Stel de zuigkracht af door de schui- fregeling in de gewenste richting te schuiven. Vermogensregeling De zuigkracht wordt afgesteld met de draaiknop voor vermogensregeling. Buis en mondstuk opbergen De machine heeft twee opbergsleu- ven. Sleuf 1 zit onderop de machine en wordt gebruikt als de machine op de achterkant staat. Sleuf 2 zit achter- op de machine en wordt gebruikt als de machine op de wielen staat. 4 5
Pagina: 6
59 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Reinigingstips Stel de zuigkracht af met de vermog- ensregeling of de schuifregeling op het bochtstuk. Meubelmondstuk Gebruik het meubelmondstuk voor meubels. Borstelmondstuk Gebruik het borstelmondstuk voor gordijnen en vensterbanken. Mondstuk harde vloer Gebruik het mondstuk voor harde vloeren. Combinatiemondstuk Stel het combinatiemondstuk in, af- hankelijk van het soort vloer. Turbomondstuk Gebruik het turbomondstuk voor diept- ereiniging van tapijten. De meegeleverde mondstukken kun- nen van model tot model verschillen. Thermische zekering De machine is uitgerust met een ther- mische zekering, die oververhitting van de machine voorkomt. Als de ther- mische zekering wordt geactiveerd, schakelt de machine automatisch de motor uit, waarna deze eerst moet afkoelen voordat deze opnieuw wordt gestart. Opnieuw starten 1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 2. Controleer of de luchtstroom niet door bochtstuk, slang, buis, mondstuk, stofzak of filters wordt geblokkeerd. 3. Laat de machine afkoelen. 4. Steek de stekker weer in het stop- contact en druk op de startknop. De machine start pas als deze voldoende is afgekoeld. Schakel de machine weer uit als deze niet start en trek de stekker uit het stopcontact. Probeer na een tijdje nogmaals. 8 6 7 10 9
Pagina: 7
60 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Service en onderhoud • Bewaar de machine binnenshuis en in een droge omgeving. • Vervang de voorfilter bij elke vijfde stofzak. Het stofzakpakket bevat vijf stofzakken en een voorfilter. • Reinig de buitenkant van de machine met een droge doek of een vochtige doek met een beetje schoonmaakmiddel. • Bestel originele accessoires bij uw plaatselijke dealer. • Onderhoud – neem contact op met uw plaatselijke dealer. Recyclen en afdanken Recycle de verpakking en voer de afgedankte machine af volgens de plaatselijk geldende regels. Knip het snoer zo kort mogelijk af om te voorkomen dat iemand zich aan de afgedankte machine verwondt. Milieubewustzijn Bij het ontwerp van deze machine is rekening gehouden met het milieu. Alle kunststof onderdelen kunnen worden gerecycled. Aansprakelijkheid Nilfisk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van het niet correct gebruiken of aanpassen van de ma- chine. Garantie De garantie kan van land tot land verschillen. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor meer infor- matie. Verhelpen van storingen Reparaties of onderhoud aan elek- trische componenten, zoals snoer of motor, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend service- centrum. De machine start niet Controleer of de stekker correct in het stopcontact is gestoken. Er kan een zeke- ring in het pand zijn gesprongen. Vervang deze. Snoer en stek- ker kunnen zijn beschadigd en moeten worden gerepareerd door een erkend service- centrum. Verminderde zuigkracht De stofzak kan vol zijn en moet wor- den vervangen, zie aanwijzingen. Het voorfilter of HEPA-filter kan geblokkeerd zijn en moet worden vervangen, zie aanwijzingen. Bochtstuk, slang, buis of mondstuk kunnen verstopt zijn en moeten wor- den gereinigd. De machine stopt De thermische zekering kan zijn geactiveerd, zie aanwijzingen.
Pagina: 8
61 Coupé Neo DE FR ES PT IT NL SV NO DA FI EN Garantie en service Deze Nilfisk Coupe Serie stofzuiger heeft een garantie van twee (2) jaar op de machine, waaronder motor, ka- belhaspel, schakelaars en behuizing. Mondstukken, filters, slangen, buizen en andere accessoires hebben een garantie van twaalf maanden op fabri- cagefouten, maar niet op slijtage. De garantie dekt reserveonderdelen en arbeidsloon, alsook productie- en materiaalfouten die bij normaal, hu- ishoudelijk gebruik optreden. Gedurende de garantietermijn wordt uitsluitend service verleend als kan worden aangetoond dat het defect tijdens de productgarantietermijn is opgetreden (correct ingevuld ga- rantiecertificaat of een geprinte/ gestempelde kassabon met datum en producttype) en op voorwaarde dat de stofzuiger nieuw is aangeschaft en is verkocht door Nilfisk-Advance. In geval van reparatie van defecten moet de klant contact opnemen met Nilfisk- Advance om op kosten van de klant te worden doorverwezen naar een serviceagent. Na afloop van de noodzakelijke reparaties wordt de stofzuiger ger- etourneerd aan de klant op risico en kosten van Nilfisk-Advance. Niet onder de garantie valt: • Normale slijtage van accessoires en filters. • Defecten of schade als direct of indirect gevolg van onjuist gebruik, zoals het opzuigen van steengruis, hete as of tapijtreinigingsmiddelen in poedervorm. • Verkeerd, slecht of geen onde- rhoud, zoals beschreven in Gebruiksaanwijzingen. • Als de machine is gebruikt voor verbouwingen. • Als de machine is gebruikt voor het opzuigen van water, gips of zaag sel. De garantie geldt ook niet in geval van een incorrecte of slechte configuratie, d.w.z. instelling of aansluiting, schade door brand, brand, blikseminslag of ongebruikelijke spanningsschomme- lingen of andere elektrische storingen, waaronder defecte zekeringen of elektrische installaties op het lichtnet en andere defecten of schade die vol- gens Nilfisk-Advance het gevolg zijn van andere redenen dan productie- en materiaalfouten. De garantie komt te vervallen: • In geval een defect wordt veroor- zaakt door het gebruik van niet- originele stofzakken en filters van Nilfisk. • In geval het identificatienummer van de stofzuiger is verwijderd. • In geval dat de stofzuiger is gere- pareerd door een niet door Nilfisk erkende dealer. • In geval de machine wordt gebruikt in een commerciële omgeving, d.w.z. door aannemers, door schoonmaakbedrijven, in professio- nele handel of bij ander niet-huis- houdelijk gebruik. De garantie is geldig in: Denemarken, Zweden, Noorwegen, Groot-Brittannië, Ierland, België, Ned- erland, Frankrijk, Duitsland, Polen, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland, Spanje, Portugal, Australië en Nieuw-Zeeland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Griekenland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Italië, Finland, Bulgarije, Roemenië en Turkije.

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk Coupe en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk Coupe. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk Coupe zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk Coupe

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk Coupe. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Nilfisk
  • Product: Stofzuigers
  • Model/naam: Coupe
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Zweeds, Deens, Noors, Fins