C&C Tornado handleiding
Nilfisk C&C Tornadohandleiding

Handleiding voor de Nilfisk C&C Tornado in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 100 pagina's.

PDF 100 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Nilfisk C&C Tornado. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Nilfisk C&C Tornado en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Nilfisk C&C Tornado. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Nilfisk C&C Tornado zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Nilfisk C&C Tornado

Pagina: 1
42 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsaanwijzigen en waarschuwingen ............................50 2 Beschrijving .............................................................................51 3 Voordat u de dakreiniger gaat gebruiken .................................52 4 Het reinigen van daken.............................................................53 5 Nadat u de dakreiniger hebt gebruikt ......................................56 6 Problemen oplossen ................................................................56 7 Overige informatie ...................................................................57 1 Veiligheidsaanwijzigen en waarschuwingen  Symbolen voor verschillende aanwijzingen Voordat u de hoge- drukreiniger voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikers- handleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruikt. De veiligheidsaan- wijzingen die zijn gemarkeerd met dit symbool moeten worden nageleefd om persoon- letsel te voorkomen. Dit symbool wordt gebruikt om aan te geven dat de veiligheidsaanwij- zingen moeten wor- den nageleefd om schade aan de machine te voorkomen en de prestaties te waarborgen. Dit symbool staat bij tips en aanwij- zingen over hoe u beter en veiliger kunt werken. Laat de machine niet gebruiken door personen die geen opleiding hebben gehad in het gebruik van een hogedrukreiniger of die de gebruikershandleiding niet heb- ben gelezen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of anderen die niet zonder hulp of toezicht het apparaat op veilige wijze kun- nen bedienen als gevolg van een fysieke, zintuiglijke of mentale be- perking. Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen. Lees de gebruikershandleiding voor de hogedrukreiniger zorgvul- dig door voordat u de reiniger - in combinatie met de dakreiniger - in gebruik neemt. WAARSCHUWING • Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met schoon- maakmiddelen die zijn ge- leverd of aanbevolen door Nilfisk. Het gebruik van andere schoonmaakmiddelen kan een negatieve invloed hebben op de veiligheid en de werking van het apparaat. • Hogedrukstralen kunnen ge- vaarlijk zijn. Richt de waterstraal nooit op personen, dieren, ap- paraten die onder stroom staan of de machine zelf. • Probeer nooit kleding of schoeisel van uzelf of andere personen te reinigen met de apparatuur. • Houd de spuitlans stevig en met beide handen vast. Op de spuitlans worden grote krach- ten uitgeoefend. • De gebruiker en iedereen in de onmiddellijke omgeving moet maatregelen treffen om zichzelf te beschermen tegen materiaal dat losraakt tijdens het gebruik. Draag een be- schermende bril en bescher- mende kleding tijdens het gebruik. • Voor een veilige werking van het apparaat maakt u uitslui- tend gebruik van originele reserveonderdelen of door de fabrikant goedgekeurde on- derdelen. • Het apparaat is bedoeld voor het reinigen van daken, kas- sen, caravans etc. • Gebruik het apparaat nooit in een omgeving waar explosie- gevaar kan bestaan. Neem bij twijfel contact op met de plaat- selijke autoriteiten.
Pagina: 2
43 2 Beschrijving 2.1 Toepassing Dit apparaat is ontwikkeld voor schoonmaakwerkzaamheden rond het huis, zoals: daken, muren, kassen etc. Met optionele borstel (zie para- graaf 7.1) voor het reinigen van - caravans, aanhangers, ramen etc. Gebruik het apparaat alleen voor de doeleinden die in deze hand- leiding worden beschreven. De veiligheidsaanwijzingen moe- ten worden nageleefd om schade aan het apparaat, het te reinigen oppervlak of ernstig persoonlet- sel te voorkomen. 2.2 Gebruik Het apparaat is ontwikkeld voor gebruik samen met een Nilfisk / Nilfisk-ALTO/ KEW hogedruk- reiniger die is uitgerust met een snelkoppeling voor de slang. Als uw hogedrukreiniger niet is uitgerust met een snelkoppeling voor de slang, kunt u een losse hogedrukslang kopen. Gebruik altijd originele schoon- maakmiddelen van Nilfisk. Test het schoonmaakmiddel altijd op een klein oppervlak om u er- van te gewissen dat er geen on- gewenste bijeffecten optreden. 2.3 Onderdelen Zie de illustratie aan het einde van de handleiding. 1 Spuithendel 2 Telescooplans 3 Hoekkoppeling 4 Breedhoek schuimsproeier 5 Puntstraal schuimsproeier 6 Toevoerslang schoonmaak- middel 7 Drukregelaar schoonmaak- middel
Pagina: 3
44 3.1 Montage van de telescooplans Zet de telescooplans (2) in el- kaar door de buizen in elkaar te schuiven. Let op dat u een klik hoort als u de ene buis in de andere schuift. Nadat de buizen aan elkaar zijn gekoppeld, kun- nen ze niet weer uit elkaar ge- haald worden. 3  Voordat u de dakreinger gaat gebruiken 3.2 Montage van de toevoer- slang van het schoon- maakmiddel op de spuit- hendel. Bevestig de slang van het schoonmaakmiddel (6) aan de spuithendel (1) door deze op de nippel te duwen. Haal de slang los door er aan te trekken. 3.3 Montage van de hogedruk slang op de spuithendel Bevestig de hodedrukslang op de spuithendel (1). Haal de hogedrukslang los door de pal (A) in te drukken. 3.4 Montage van de schuim- sproeier of borstel Bevestig de schuimsproeier of de borstel. Waarschuwing: Bij bevestiging van de schuimsproeier moet de pal op de zijkant van de hoekkoppeling (3) weer naar buiten springen. Hogedruksproeiers (bijv.Tornado, Powerspeed) kunnen niet worden aangesloten op de dakreiniger! A  Breedhoek schuimsproeier Puntstraal schuimsproeier
Pagina: 4
45 4 Dakreiniging 4.1 Algemene informatie over dakreiniging De beste reinigingsresultaten wor- den behaald gedurende de avond in het voor- en najaar, wanneer het vuil op het dak in de groei is. Als het vuil erg droog is, dient u eerst schoon water op het dak aan te brengen en 0,5 - 1 uur te wachten voordat u met schoon- maakmiddel gaat werken. Dit kan gebeuren door het verwijderen van de slang voor het schoon- maakmiddel uit het kan met schoonmaakmiddel. Door water aan te brengen, gaan de porieën open en kan het schoonmaak- middel doordringen in het vuil. Afhankelijk van de mate van ver- vuiling, kan een tweede behan- deling nodig zijn na 2-3 maanden. Het schoonmaakmiddel van Nil- fisk brengt alleen schade toe aan planten als het in grote hoeveel- heden wordt gebruikt. Sta tijdens het rei- nigen niet op het dak of op een lad- der. De dakreiniger is bedoeld voor gebruik vanaf een veilige ondergrond. Als de goot van het huis is aan- gesloten op een regenwaterop- vang, zorg er dan voor dat het schoonmaakmiddel niet wordt opgevangen maar op de juiste wijze wordt afgevoerd. Het schoonmaakmiddel maakt het vuil dood, maar verwijdert het niet. Door regen en wind komt het vuil uiteindelijk in de goot terecht. Het resultaat van het oplossen van het vuil kan, afhankelijk van de om- standigheden, na 4-6 weken waar- genomen worden. Het volledige effect is na 4-6 maanden zichtbaar. Let er bij het aanbrengen van het schoonmaakmiddel op het dak op dat het schoonmaakmiddel niet onder de dakpannen wordt gespoten, omdat dit schade toe kan brengen aan het huis. De richting en lengte van de straal wordt beïnvloed door de wind. Het beste resultaat wordt bereikt als het schoonmaken plaatsvindt op een windstille dag. Draag een be- schermende bril, beschermende handschoenen en kleding zodat uw huid, ogen etc. niet in contact komen met het schoonmaakmiddel. 3.5 Slangenklem Om de slangen beter onder controle te houden, kunnen 4 slangenklemmen worden gemonteerd.
Pagina: 5
46 4.2 Schoonmaakmiddel Koop schoonmaakmiddel voor dakreiniging van uw plaatselijke Nilfisk-dealer. Gebruik alleen origineel schoon- maakmiddel van Nilfisk. Houd u aan de veiligheidsaanwijzingen op de verpakking. 4.3 Aanzuiging schoonmaak- middel Plaats de slang voor het schoonmaakmiddel (6) met de drukregelaar (7) in de kan met schoonmaakmiddel. Let op dat de drukregelaar niet verstopt is en dat deze zich op de bodem van de kan bevindt. 4.4 Regelen van de aanzuiging van schoonmaakmiddel Het Nilfisk schoonmaakmiddel dient in een verhouding van 10% gemengd te worden. De over- eenkomstige instelling van de schoonmaakmiddelknop is afhan- kelijk van de machine en de mate van vervuiling. ≈ 8% ≈ 10% ≈ 16%
Pagina: 6
47 4.5 Aanpassing van de hoekkoppeling U kunt de hoekkoppeling aan- passenn door de knop in te drukken. Als u de juiste positie gevonden hebt, laat u de knop los en de koppeling is vergren- deld. Controleer of de koppeling goed vergrendeld is. 4.6 Aanpassing van de lengte van de telescooplans Pas de lengte van de telescoop- lans aan. Fixeer de buizen door de koppelingen te draaien. Controleer of de buizen goed gefixeerd zijn voordat u begint. 4.8 Aanzetten van de dakreiniger 1. Sluit de hogedrukreiniger aan (zie de gebruikershandleiding van de machine voor nadere informatie). 2. Sluit de hogedrukslang aan op de machine en de dakreiniger. 3. Druk de hendel in. 4.7 Keuze van schuim­ sproeier Puntstraal schuimsproeier: Met behulp van de puntstraal schuimsproeier wordt een ­ gebied intensiever bewerkt. Breedhoek schuimsproeier: Op korte afstand wordt een groter gebied bestreken met behulp van de breedhoek ­schuimsproeier. Breedhoek schuimsproeier Puntstraal schuimsproeier
Pagina: 7
48 5 Nadat u de dakreiniger hebt gebruikt 5.1 Reiniging Spoel de reiniger door met schoon water door water aan te zuigen uit bijvoorbeeld een em- mer water in plaats van de kan met schoonmaakmiddel. Spoel net zo lang door tot al het schoonmaakmiddel uit het sys- teem is verwijderd. 5.2 Opslag Verwijder de slang voor het schoonmaakmiddel en de hoge- drukslang. Reduceer de lengte van de te- lescooparm maximaal Sla de dakreiniger op in een vorstvrije ruimte. 6 Problemen oplossen Om onnodige teleurstellingen te voorkomen, dient u de onderstaande punten te controleren voordat u con- tact opneemt met de Nilfisk servicedienst: Verschijnsel Oorzaak Aanbevolen handeling Er komt water uit de onderzijde van de sproeier Veiligheidsventiel open Sproeier geblokkeerd. O-ringen beschadigd Verkeerd spuitstuk gebruikt Controleer spuitstuk Neem contact op met het dichtst- bijzijnde Nilfisk Service Centre Geen schoonmaakmiddel aangezogen Schoonmaakmiddelventiel gesloten Drukregelaar schoonmaakmid- del verstopt Schoonmaakmiddelslang lek Open schoonmaakmiddelventiel Maak drukregelaar schoon Controleer en vervang de slang Geen of kleine waterstraal uit de dakreiniger Watertoevoer onvoldoende Controleer of de hogedrukreiniger aanstaat en of de watertoevoer naar de machine voldoende is
Pagina: 8
49 7 Overige informatie 7.1 Borstel De dakreiniger kan ook gebruik worden in combinatie met de Nil- fisk Click & Clean borstel voor het op afstand reinigen van ramen, caravans, aanhangers etc. 7.2 Garantie Nilfisk biedt twee jaar garantie op de dakreiniger voor huishoudelijk gebruik. Als u uw dakreiniger ter reparatie inlevert, dient u een kopie van de kwitantie bij te voe- gen. Garantiereparaties worden op de volgende voorwaarden uitgevoerd: • het gebrek is veroorzaakt door materiaal- of productiefouten. (slijtage en foutief gebruik val- len niet onder de garantie). • de aanwijzingen in deze gebruikershandleiding zijn ­nauwgezet gevolgd. • de reparatie is niet uitgevoerd of deels uitgevoerd door repa- rateurs die niet door Nilfisk zijn opgeleid. • alleen originele onderdelen zijn gebruikt. • het product is niet blootgesteld aan misbruik, zoals slagen, stoten of vorst. • alleen originele schoonmaak- middelen van Nilfisk zijn gebruikt. • alleen water zonder onzuiver- heden is gebruikt. • de dakreiniger is niet verhuurd of anderszins commercieel gebruikt. Reparaties die onder deze ga- rantie vallen omvatten vervan- ging van defecte onderdelen, exclusief verpakking en verzen- ding/vervoer. Daarnaast gelden de wettelijke regels in het be- treffende land. De machine mag niet naar een van de servicecentra van Nilfisk worden verzonden zonder een beschrijving/specificatie van de fout. Reparaties die niet onder de garantievoorwaarden vallen worden in rekening gebracht. (Dit betreft slechte werking als gevolg van de punten genoemd in de foutopsporingstabel in deze gebruikershandleiding).
Merk:
Nilfisk
Product:
Niet gecategoriseerd
Model/naam:
C&C Tornado
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors